Selectiuni care se refera la moneda electronica - din Ordonanta de Urgenta nr. 99 din 6 decembrie 2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului (modificata prin legea 227/2007, OUG 25/2009 si OUG 26/2010)

 

Conform Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 26/2010, prevederile Titlului IV au fost abrogate incepand cu data de 30 aprilie 2011.


Art. 1
(1)Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza conditiile de acces la activitatea bancara si de desfasurare a acesteia pe teritoriul Romaniei, supravegherea prudentiala a institutiilor de credit si a societatilor de servicii de investitii financiare si supravegherea sistemelor de plati si a sistemelor de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare.
(2)Prezenta ordonanta de urgenta se aplica institutiilor de credit, persoane juridice romane, inclusiv sucursalelor din strainatate ale acestora si institutiilor de credit din alte state membre, respectiv din state terte, in ceea ce priveste activitatea acestora desfasurata in Romania.
(3)Prezenta ordonanta de urgenta se aplica societatilor de servicii de investitii financiare si societatilor de administrare a investitiilor care au in obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de investitii, potrivit prevederilor Capitolului X din Titlul III, Partea I.
(4)Prevederile Titlului VI, Partea a II-a se aplica sistemelor de plati, sistemelor de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare, participantilor la aceste sisteme si administratorilor sistemelor si ai serviciilor de infrastructura utilizate in cadrul acestor sisteme.
(5)Nu intra sub incidenta prezentei ordonante de urgenta bancile centrale din statele membre. Alte institutii permanent excluse de la aplicarea Directivei nr. 2006/48/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 14 iunie 2006 privind accesul la activitate si desfasurarea activitatii de catre institutiile de credit, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 177/30.06.2006, prevazute la art. 2 al acestei Directive, nu beneficiaza de regimul institutiilor de credit din alte state membre instituit potrivit prezentei ordonante de urgenta. Pentru scopurile dispozitiilor cuprinse in Capitolul II din Titlul III, Partea I, aceste institutii, cu exceptia bancilor centrale din statele membre, sunt considerate institutii financiare.
Art. 2
in scopul realizarii supravegherii prudentiale a institutiilor de credit, dispozitiile prezentei ordonante de urgenta se aplica si altor categorii de persoane, dupa cum urmeaza:
a)Capitolul II din Titlul III, Partea I se aplica societatilor financiare holding si societatilor holding cu activitate mixta;
b)art. 54-58 se aplica institutiilor financiare cu sediul in alte statele membre, care indeplinesc conditiile prevazute la art. 54;
c)art. 89-90 se aplica institutiilor financiare cu sediul in Romania, care indeplinesc conditiile prevazute la art. 89;
d)Capitolul IV din Titlul II, Partea I se aplica auditorilor financiari ai institutiei de credit si, potrivit art. 197, auditorilor financiari ai societatilor financiare holding.
Art. 3
Institutiile de credit, persoane juridice romane, se pot constitui si functiona cu respectarea dispozitiilor generale aplicabile institutiilor de credit si a cerintelor specifice prevazute in Partea a II-a a prezentei ordonante de urgenta, in una din urmatoarele categorii:
a)banci;
b)organizatii cooperatiste de credit;
c)banci de economisire si creditare in domeniul locativ;
d)banci de credit ipotecar;
e)institutii emitente de moneda electronica.
Art. 4
(1)Banca Nationala a Romaniei este autoritatea competenta cu privire la reglementarea, autorizarea si supravegherea prudentiala a institutiilor de credit.
(2)in exercitarea competentelor sale prevazute de lege, Banca Nationala a Romaniei poate colecta si procesa orice date si informatii relevante, inclusiv de natura datelor cu caracter personal.
Art. 5
(1)Se interzice oricarei persoane fizice, juridice sau entitate fara personalitate juridica, ce nu este institutie de credit, sa se angajeze intr-o activitate de atragere de depozite sau de alte fonduri rambursabile de la public, intr-o activitate de emitere de moneda electronica ori intr-o activitate de atragere si/sau gestionare de sume de bani provenite din contributiile membrilor unor grupuri de persoane constituite in vederea acumularii de fonduri colective si acordarii de credite/imprumuturi din fondurile astfel acumulate pentru achizitionarea de bunuri si/sau servicii de catre membrii acestora.
(2)Interdictia prevazuta la alin. (1) nu se aplica in cazul atragerii de depozite sau alte fonduri rambursabile:
a)de catre un stat membru ori de catre administratiile regionale sau autoritatile administratiei publice locale ale unui stat membru;
b)de catre organisme publice internationale la care participa unul sau mai multe state membre;
c)in cazurile expres prevazute de legislatia romaneasca sau de legislatia nationala a altui stat membru ori de legislatia comunitara, cu conditia ca aceste activitati sa fie reglementate si supravegheate corespunzator, in scopul protejarii deponentilor si investitorilor.
(3)in aplicarea dispozitiilor alin. (1) si (2), o emisiune de obligatiuni sau, alte instrumente financiare similare este considerata atragere de fonduri rambursabile de la public daca este indeplinita cel putin una din urmatoarele conditii:
a)constituie activitatea exclusiva sau principala a emitentului;
b)emitentul desfasoara cu titlu profesional activitate de acordare de credite sau una ori mai multe din activitatile prevazute la art. 18 alin. (1) lit. c)-l).
(4)Dispozitiile alin. (3) nu sunt aplicabile in cazul in care emisiunea se adreseaza exclusiv investitorilor calificati, in intelesul legislatiei privind piata de capital.
(5)Banca Nationala a Romaniei este abilitata sa determine daca o activitate reprezinta ori nu atragere de depozite sau alte fonduri rambursabile de la public, activitate bancara, activitate de emitere de moneda electronica ori activitate de atragere si/sau gestionare de sume de bani provenite din contributiile membrilor unor grupuri de persoane constituite in vederea acumularii de fonduri colective si acordarii de credite/imprumuturi din fondurile astfel acumulate pentru achizitionarea de bunuri si/sau servicii de catre membrii acestora. Determinarea naturii activitatii, exprimata de Banca Nationala a Romaniei este obligatorie pentru partile interesate.
Art. 6
(1)Se interzice oricarei persoane, alta decat o institutie de credit autorizata, sa utilizeze denumirea de "banca" sau "organizatie cooperatista de credit", "cooperativa de credit", "casa centrala a cooperativelor de credit", "banca cooperatista", "banca centrala cooperatista", "banca ipotecara/banca de credit ipotecar", "banca de economisire si creditare in domeniul locativ", "institutie emitenta de moneda electronica" sau derivate ori traduceri ale acestor denumiri, in legatura cu o activitate, un produs sau un serviciu, cu exceptia cazului in care aceasta utilizare este stabilita sau recunoscuta prin lege sau printr-un acord international, sau cand, din contextul in care este utilizata denumirea respectiva rezulta neindoielnic ca nu este vorba despre desfasurarea unei activitati bancare.
(2)Filialele unei institutii de credit care functioneaza in Romania pot utiliza in denumirea acestora initialele, sigla, emblema, denumirea ori alte elemente de identificare ale institutiei de credit-mama.
SECtIUNEA 2: Definitii
Art. 7
(1)in intelesul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
1.activitate bancara - atragerea de depozite sau alte fonduri rambursabile de la public si acordarea de credite in cont propriu;
2.autoritate competenta - autoritatea nationala imputernicita prin lege sau alte reglementari sa supravegheze prudential institutiile de credit;
3.autorizatie - un act emis indiferent sub ce forma de catre autoritatea competenta, care da dreptul de a desfasura activitati specifice unei institutii de credit;
4.control - relatia dintre o societate-mama si o filiala a acesteia, asa cum este prevazuta la pct. 19 sau o relatie similara dintre o persoana fizica sau juridica si o entitate;
5.filiala - o entitate aflata in relatie cu o societate-mama, in una din situatiile prevazute la pct. 19;
6.firma de investitii - orice persoana juridica a carei activitate o constituie prestarea unuia sau a mai multor servicii de investitii financiare catre terti si/sau desfasurarea uneia sau mai multor activitati de investitii pe baze profesionale;
7.firma de investitii-mama la nivelul unui stat membru - o firma de investitii autorizata intr-un stat membru, care are ca filiala o institutie de credit, o firma de investitii sau o alta institutie financiara ori care detine o participatie intr-o astfel de entitate, si care nu este ea insasi o filiala a unei alte institutii de credit sau firme de investitii, autorizate in acelasi stat membru, sau o filiala a unei societati financiare holding infiintate in acelasi stat membru;
8.firma de investitii-mama la nivelul Romaniei - o societate de servicii de investitii financiare, in intelesul Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, care corespunde definitiei de la pct. 7;
9.firma de investitii-mama la nivelul Uniunii Europene - o firma de investitii-mama la nivelul unui stat membru, care nu este filiala unei institutii de credit sau a altei firme de investitii, autorizate in oricare dintre statele membre, sau o filiala a unei societati financiare holding infiintate in oricare dintre statele membre;
10.institutie de credit inseamna:
a)o entitate a carei activitate consta in atragerea de depozite sau de alte fonduri rambursabile de la public si in acordarea de credite in cont propriu;
b)o entitate, alta decat cea prevazuta la lit. a), care emite mijloace de plata in forma de moneda electronica, denumita in continuare institutie emitenta de moneda electronica;
11.institutie de credit-mama la nivelul unui stat membru - o institutie de credit autorizata intr-un stat membru, care are ca filiala o institutie de credit sau o institutie financiara sau care detine o participatie intr-o astfel de entitate, si care nu este ea insasi o filiala a unei alte institutii de credit autorizate in acelasi stat membru sau o filiala a unei societati financiare holding infiintate in acelasi stat membru;
12.institutie de credit-mama la nivelul Romaniei - o institutie de credit autorizata in Romania, care corespunde definitiei de la pct. 11;
13.institutie de credit-mama la nivelul Uniunii Europene - o institutie de credit-mama la nivelul unui stat membru, care nu este o filiala a unei institutii de credit autorizate in oricare dintre statele membre sau o filiala a unei societati financiare holding infiintate in oricare dintre statele membre;
14.institutie financiara - o entitate, alta decat o institutie de credit, a carei activitate principala consta in dobandirea de participatii in alte entitati sau in desfasurarea uneia sau mai multora dintre activitatile prevazute la art. 18 alin. (1) lit. b)-l);
15.legaturi stranse - situatia in care doua sau mai multe persoane fizice sau juridice sunt legate intre ele in oricare dintre urmatoarele modalitati:
a)printr-o participatie reprezentand detinerea, directa sau prin intermediul controlului, a 20% sau mai mult din drepturile de vot sau din capitalul unei entitati;
b)prin control;
c)prin faptul ca ambele sau toate aceste persoane sunt legate in mod durabil de una si aceeasi terta persoana prin control.
16.moneda electronica - valoare monetara reprezentand o creanta asupra emitentului, care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a)este stocata pe un suport electronic;
b)este emisa in schimbul primirii de fonduri a caror valoare nu poate fi mai mica decat valoarea monetara emisa;
c)este acceptata ca mijloc de plata si de alte entitati decat emitentul;

17.participatie calificata - o participatie directa sau indirecta intr-o entitate, care reprezinta 10% sau mai mult din capitalul ori din drepturile de vot ale entitatii sau care face posibila exercitarea unei influente semnificative asupra administrarii entitatii respective;
18.public - orice persoana fizica, persoana juridica sau entitate fara personalitate juridica, ce nu are cunostintele si experienta necesare pentru evaluarea riscului de nerambursare a plasamentelor efectuate. Nu intra in aceasta categorie: statul, autoritatile administratiei publice centrale, regionale si locale, agentiile guvernamentale, bancile centrale, institutiile de credit, institutiile financiare, alte institutii similare si orice alta persoana considerata investitor calificat, in intelesul legislatiei, privind piata de capital;
19.societate-mama - o entitate care se afla in oricare din urmatoarele situatii:
a)are majoritatea drepturilor de vot intr-o alta entitate (o filiala);
b)are dreptul de-a numi sau de a inlocui majoritatea membrilor organelor de conducere, administrare sau de supraveghere ale altei entitati (o filiala) si este in acelasi timp actionar/asociat sau membru al acelei entitati;
c)are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra unei entitati (o filiala) al carei actionar/asociat sau membru este, in virtutea unui contract incheiat cu acea entitate sau a unor prevederi din actul constitutiv al entitatii, in cazul in care legislatia aplicabila filialei ii permite acesteia sa fie supusa unor astfel de contracte sau prevederi;
d)este actionar/asociat sau membru al unei entitati si majoritatea membrilor organelor de conducere, administrare sau de supraveghere ale acelei filiale, aflati in functie in exercitiul financiar in curs, in exercitiul financiar anterior si pana la data la care sunt intocmite situatiile financiare anuale consolidate, au fost numiti numai ca rezultat al exercitarii drepturilor sale de vot; aceasta prevedere nu se aplica in situatia in care o alta entitate are fata de filiala drepturile prevazute la lit. a), b) sau c);
e)este actionar/asociat sau membru al unei entitati si controleaza singura, in baza unui acord incheiat cu alti actionari/asociati sau membri ai acelei entitati (o filiala), majoritatea drepturilor de vot in acea filiala;
f)are dreptul de a exercita sau exercita in fapt o influenta dominanta sau un control asupra altei entitati (o filiala);
g)societatea-mama impreuna cu o alta entitate (o filiala) sunt conduse pe o baza unica de catre societatea-mama;
20.societate de administrare a investitiilor - o societate de administrare a investitiilor in sensul Legii nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si o societate de administrare a investitiilor dintr-un stat tert, care ar necesita o autorizatie in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, daca ar avea sediul principal pe teritoriul Romaniei;
21.societate financiara holding - o institutie financiara ale carei filiale sunt fie exclusiv, fie in principal, institutii de creditori institutii financiare, iar cel putin una dintre filiale este institutie de credit, si fara a se lua in considerare calitatea sa de societate financiara holding mixta in intelesul Ordonantei de urgenta nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentara a institutiilor de credit, a societatilor de asigurare, a societatilor de reasigurare, a societatilor de servicii de investitii financiare si a societatilor de administrare a investitiilor dintr-un conglomerat financiar;
22.societate financiara holding-mama la nivelul Uniunii Europene - o societate, financiara holding-mama la nivelul unui stat membru care nu este o filiala a unei institutii de credit autorizate in oricare dintre statele membre sau o filiala a unei societati financiare holding infiintate in oricare dintre statele membre;
23.societate financiara holding-mama la nivelul unui stat membru - o societate financiara holding infiintata intr-un stat membru, care nu este ea insasi o filiala a unei institutii de credit autorizate in acelasi stat membru sau o filiala a unei societati financiare holding infiintate in acelasi stat membru;
24.societate financiara holding-mama la nivelul Romaniei - o societate financiara holding infiintata in Romania, care corespunde definitiei prevazute la pct. 23;
25.societate holding cu activitate mixta - o societate-mama, alta decat o societate financiara holding, o institutie de credit sau o societate financiara holding mixta in intelesul Ordonantei de urgenta nr. 98/2006, ale carei filiale includ cel putin o institutie de credit;
26.societate prestatoare de servicii auxiliare - o entitate a carei activitate principala consta in detinerea sau administrarea de bunuri imobile, in furnizarea de servicii de procesare de date sau orice alta activitate similara, care este auxiliara activitatii principale a uneia sau mai multor institutii de credit;
27.stat membru - orice stat membru al Uniunii Europene, precum si un stat apartinand Spatiului Economic European;
28.stat membru de origine - statul membru in care institutia de credit a fost autorizata;
29.stat membru gazda - statul membru in care institutia de credit are deschisa o sucursala sau in care presteaza servicii in mod direct;
30.stat tert - orice stat care nu este stat membru;
31.sucursala - orice unitate operationala dependenta din punct de vedere juridic de o institutie de credit sau de o institutie financiara, care efectueaza in mod direct toate sau unele dintre activitatile acesteia.
(2)in scopul aplicarii dispozitiilor cuprinse in Capitolul II al Titlului III, Partea I, termenii de mai jos semnifica dupa cum urmeaza:
a)filiala - o entitate care este o filiala in sensul prevederilor de la alin. (1) pct. 19 lit. a)-e), precum si orice entitate asupra careia, in opinia autoritatii competente, o societate-mama exercita efectiv o influenta dominanta;
b)societate-mama - o societate-mama in sensul prevederilor de la alin. (1) pct. 19 lit. a)-e), precum si orice entitate care, in opinia autoritatii competente, exercita efectiv o influenta dominanta asupra altei entitati.
(3)in scopul aplicarii dispozitiilor cuprinse in Titlul III, Partea I, participatie inseamna, fie detinerea unor drepturi in capitalul unei entitati, reprezentate sau nu prin titluri, care, prin crearea unei legaturi durabile cu acea entitate, sunt destinate sa contribuie la activitatile acesteia, fie detinerea, in mod direct sau indirect, a 20% sau mai mult din drepturile de vot sau din capitalul unei entitati.
(4)in scopul aplicarii dispozitiilor alin. (1) pct. 5 si alin. (2) lit. a), toate filialele unei societati-mama, care la randul sau este o filiala a altei societati-mama, sunt considerate filiale ale celei din urma.

...................................................................

TITLUL IV: INSTITUTII EMITENTE DE MONEDA ELECTRONICA

Art. 321
Prezentul Titlu reglementeaza regimul institutiilor emitente de moneda electronica, persoane juridice romane, ca institutii de credit specializate in emiterea de moneda electronica.
Art. 322
Institutii emitente de moneda electronica, persoane juridice romane, se constituie sub forma juridica de societate pe actiuni in conformitate cu legislatia comerciala si cu respectarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta.
Art. 323
Obiectul de activitate al institutiilor emitente de moneda electronica trebuie sa fie limitat la desfasurarea activitatii de emitere de moneda electronica si la prestarea urmatoarelor servicii:
a)servicii financiare si nefinanciare strans legate de activitatea de emitere de moneda electronica, cum ar fi: administrarea de moneda electronica prin indeplinirea unor functii operationale si a altor functii conexe legate de emiterea de moneda electronica, emiterea si administrarea altor mijloace de plata, fara ca prin aceasta sa se acorde credit sub orice forma;
b)servicii de stocare a informatiilor pe un suport electronic in numele unor institutii publice sau al altor entitati.
Art. 324
(1)Dispozitiile cu caracter general aplicabile institutiilor de credit potrivit prezentei ordonante de urgenta se aplica in mod corespunzator institutiilor emitente de moneda electronica, in masura in care nu se dispune altfel potrivit dispozitiilor cuprinse in prezentul titlu.
(2)Regimul prevazut in Sectiunea 1 a Capitolului VI din Titlul I, Partea I referitor la conditiile de desfasurare a activitatii in alte state membre se aplica institutiilor emitente de moneda electronica numai in ceea ce priveste desfasurarea activitatii de emitere de moneda electronica.
(3)Atragerea de fonduri in scopul emiterii de moneda electronica nu este considerata atragere de depozite sau de alte fonduri rambursabile in intelesul art. 5, daca fondurile primite sunt transformate imediat in moneda electronica.
Art. 325
Institutiile emitente de moneda electronica nu pot detine participarii in alte entitati, cu exceptia celor al caror obiect de activitate consta exclusiv in furnizarea de servicii operationale sau alte servicii conexe legate de emiterea ori distribuirea de moneda electronica de catre institutia emitenta de moneda electronica in cauza.
Art. 326
(1)in perioada de valabilitate pentru care a fost emisa moneda electronica, institutiile emitente de moneda electronica sunt obligate sa o rascumpere, la cererea detinatorilor, la o valoarea egala cu valoarea acesteia existenta in sold. Rascumpararea se realizeaza prin schimbarea valorii sale in numerar sau prin transfer in cont, fara retinerea altor taxe si comisioane in afara celor strict necesare efectuarii operatiunii de rascumparare.
(2)Contractele incheiate de institutiile emitente de moneda electronica cu detinatorii trebuie sa prevada in mod clar conditiile de rascumparare a monedei electronice.
(3)Contractele pot prevedea un prag minim de rascumparare, care nu poate fi mai mare decat echivalentul in lei a 10 euro.
Art. 327
(1)Institutiile emitente de moneda electronica trebuie sa dispuna de un capital initial cel putin la nivelul prevazut de Banca Nationala a Romaniei prin reglementari, care nu poate fi mai mic decat echivalentul in lei a 1 milion euro.
(2)Institutiile emitente de moneda electronica trebuie sa dispuna de un nivel al fondurilor proprii egal cu sau mai mare de 2% din cea mai mare suma sau din media sumelor ultimelor sase luni a obligatiilor lor financiare legate de emiterea de moneda electronica.
(3)Fara a se aduce atingere dispozitiilor alin. (2), fondurile proprii ale unei institutii emitente de moneda electronica nu pot scadea sub nivelul minim al capitalului initial stabilit conform alin. (1).
Art. 328
in aplicarea art. 24, cadrul de administrare, strategiile, procesele si mecanismele implementate de o institutie emitenta de moneda electronica trebuie sa vizeze, pe langa riscurile financiare si riscurile ne-financiare la care aceasta este sau poate fi expusa, inclusiv riscurile tehnice si procedurale, precum si riscurile decurgand din cooperarea acestora cu alte entitati care le furnizeaza servicii operationale sau alte servicii auxiliare activitatii lor.
Art. 329
(1)Banca Nationala a Romaniei poate excepta o institutie emitenta de moneda electronica de la aplicarea unora sau a tuturor dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta, in urmatoarele situatii:
a)activitatea de emitere de moneda electronica derulata de institutia emitenta de moneda electronica genereaza o valoare totala existenta in sold a obligatiilor financiare aferente monedei electronice emise care nu depaseste, in mod obisnuit, echivalentul in lei a 5 milioane euro si nu depaseste niciodata echivalentul in lei a 6 milioane euro;
b)moneda electronica emisa de institutie este acceptata ca mijloc de plata doar de catre filialele acesteia, care presteaza servicii operationale sau alte servicii auxiliare legate de moneda electronica emisa sau distribuita de institutia emitenta de moneda electronica, de catre orice societate-mama a institutiei emitente de moneda electronica sau de catre orice filiale ale societatii-mama respective;
c)moneda electronica emisa de institutia emitenta de moneda electronica este acceptata ca mijloc de plata de un numar limitat de entitati, care pot fi distinse in mod clar fie prin situarea acestora in aceeasi locatie sau pe o arie limitata, fie printr-o relatie stransa de natura financiara sau de afaceri cu institutia emitenta, cum ar fi o retea comuna de marketing sau distributie.
(2)in situatia prevazuta la alin. (1), documentele de natura contractuala care stau la baza emiterii de moneda electronica trebuie sa prevada ca suma care poate fi stocata pe dispozitivul electronic aflat la dispozitia detinatorilor in scopul efectuarii de plati este limitata la un nivel maxim, care nu poate depasi echivalentul in lei a 150 euro.
Art. 330
(1)Institutiile emitente de moneda electronica care au fost exceptate in conditiile art. 329 nu beneficiaza de regimul prevazut in Sectiunea 1 a Capitolului VI din Titlul I, Partea I.
(2)Interdictia prevazuta la art. 5 referitoare la emiterea de moneda electronica nu se aplica institutiilor emitente de moneda electronica prevazute la alin. (1).
Art. 331
in aplicarea prezentului titlu, Banca Nationala a Romaniei stabileste prin reglementari si urmatoarele:
a)investitiile permise ale unei institutii emitente de moneda electronica;
b)cerintele de raportare, inclusiv pentru institutiile emitente de moneda exceptate total sau partial de la aplicarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta.
Art. 332
Institutiile emitente de moneda electronica pot fuziona cu banci, cu alte institutii emitente de moneda electronica sau cu societati prestatoare de servicii auxiliare, daca serviciile respective sunt cele prevazute la art. 323.