BANCA NAí…¢IONALÄ”š A ROM탔šNIEI
REGULAMENT Nr. 8/2011
privind instituțiile emitente de monedă electronică


Publicat în Monitorul Oficial nr. 508 din 18.07.2011


Având în vedere prevederile art. 17, ale art. 18 alin. (2), ale art. 22 alin. (1), ale art. 23, 28, ale art. 32 alin. (1), ale art. 40, 53, 54, 64 și ale art. 65 alin. (1) din Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică,
în temeiul dispozițiilor art. 107 alin. (1) din Legea nr. 127/2011 și ale art. 48 alin. (1) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României,
Banca Națională a României emite prezentul regulament.


CAPITOLUL I
Dispoziții generale

SECí…¢IUNEA 1
Domeniul de aplicare și definiții


Art. 1
(1) Prezentul regulament se aplică instituțiilor emitente de monedă electronică, persoane juridice române, denumite în continuare instituții emitente de monedă electronică, și stabilește regulile privind înființarea instituțiilor emitente de monedă electronică și derularea activității acestora, precum și privind supravegherea prudențială a acestora.
(2) Prezentul regulament stabilește:
a) cerințele și documentația ce trebuie prezentată Băncii Naționale a României în vederea autorizării funcționării instituțiilor emitente de monedă electronică;
b) metodologia de calcul al necesarului și componența fondurilor proprii ale unei instituții emitente de monedă electronică aferente activității cu monedă electronică;
c) condițiile privind desfășurarea activității de creditare;
d) măsurile de protejare a fondurilor primite în schimbul monedei electronice;
e) procedura de notificare a Băncii Naționale a României asupra modificărilor intervenite în situația instituțiilor emitente de monedă electronică;
f) cerințele de raportare.


Art. 2
(1) Termenii și expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificațiile prevăzute de Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică.
(2) Termenii și expresiile utilizate în prezentul regulament și care nu au fost definite în Legea nr. 127/2011 au următoarele semnificații:
a) acționar indirect - un acționar sau asociat care deține o cotă-parte din capital sau din drepturile de vot la o instituție emitentă de monedă electronică, prin intermediul unei societăți/entități asupra căreia acesta exercită controlul;
b) acționar semnificativ - o persoană fizică sau juridică ori un grup de persoane fizice și/sau juridice care acționează concertat, care deține direct ori indirect participații calificate într-o instituție emitentă de monedă electronică. Se consideră că persoanele acționează concertat atunci când fiecare dintre ele decide să își exercite drepturile aferente acțiunilor deținute, în concordanță cu un acord explicit sau implicit intervenit între ele;
c) volumul mediu al monedei electronice în circulație al unei instituții emitente de monedă electronică - media aritmetică a obligațiilor financiare legate de moneda electronică emisă de instituția emitentă de monedă electronică și aflată în circulație, la finele fiecărei zile calendaristice pe parcursul ultimelor 6 luni calendaristice, și calculată pentru fiecare lună calendaristică în prima zi calendaristică a acesteia.


SECí…¢IUNEA a 2-a
Dispoziții comune


Art. 3
(1) Solicitanții trebuie să probeze cu documente adecvate informațiile furnizate Băncii Naționale a României.
(2) Banca Națională a României poate verifica informațiile furnizate de solicitanți, prin solicitarea de documente suplimentare și/sau prin obținerea unei confirmări din partea altor autorități naționale ori străine, după caz.


Art. 4
(1) Documentele vor fi prezentate Băncii Naționale a României în limba română. Actele cu caracter oficial și cele sub semnătură privată, pentru care nu este prevăzută în prezentul regulament forma în care acestea se remit Băncii Naționale a României, vor fi prezentate în original sau în copie legalizată, după caz. Pentru documentele redactate într-o limbă străină se va prezenta și traducerea autorizată a acestora.
(2) Documentația transmisă Băncii Naționale a României în aplicarea art. 48 din Legea nr. 127/2011, pentru intenția de prestare de servicii de plată în alte state membre prin intermediul agenților, și cea transmisă potrivit secțiunii a 5-a din cap. II al Legii nr. 127/2011 trebuie prezentate în două exemplare, dintre care unul în limba română, iar celălalt în limba engleză, în traducere autorizată.
(3) Documentele emise sau legalizate de o autoritate străină vor fi supralegalizate în condițiile prevăzute de lege ori vor purta apostila prevăzută de Convenția cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, la care România a aderat prin Ordonanța Guvernului nr. 66/1999, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare. în cazul în care se invocă o situație de înlăturare a acestor cerințe, se va prezenta o confirmare în acest sens din partea autorităților române sau străine competente, sarcina probei revenind celui ce invocă o asemenea situație.
(4) în cazul persoanelor pentru care trebuie prezentat certificatul de cazier judiciar, în situația în care și-au stabilit reședința în România de mai puțin de 3 ani, se va prezenta și certificatul de cazier judiciar sau alt document echivalent eliberat de autoritățile competente din țara în care au avut anterior stabilit/stabilită domiciliul/reședința.
(5) Orice curriculum vitae prezentat Băncii Naționale a României potrivit prezentului regulament va fi semnat și datat de către persoana în cauză.

CAPITOLUL II
Autorizarea funcționării instituțiilor emitente de monedă electronică


Art. 5
(1) Instituțiile emitente de monedă electronică pot emite monedă electronică și pot presta servicii de plată numai ulterior obținerii autorizației de funcționare emise de Banca Națională a României.
(2) Autorizația de funcționare emisă de Banca Națională a României va cuprinde serviciile autorizate ce pot fi desfășurate de instituția emitentă de monedă electronică și va fi însoțită de aprobările acordate persoanelor responsabile pentru conducerea și administrarea activității de emitere de monedă electronică și, după caz, de prestare de servicii de plată, de confirmarea acționarilor semnificativi ai instituției emitente de monedă electronică, de numărul de înregistrare în registrul instituțiilor emitente de monedă electronică ținut de Banca Națională a României și, după caz, de aprobarea metodei de determinare a necesarului de fonduri proprii aferent activității de prestare a serviciilor de plată, altele decât cele legate de emiterea de monedă electronică.
(3) în termen de 5 zile de la data începerii activității pentru care a fost autorizată, instituția emitentă de monedă electronică va notifica acest fapt Băncii Naționale a României - Direcția supraveghere și va transmite acesteia reglementările interne, în limba română, referitoare la emiterea de monedă electronică și, după caz, la serviciile de plată autorizate, precum și o declarație semnată de persoanele responsabile pentru conducerea și administrarea activității de emitere de monedă electronică și, după caz, de prestare de servicii de plată, din care să rezulte că instituția emitentă de monedă electronică dispune de un sistem informatic care să-i permită furnizarea raportărilor solicitate de Banca Națională a României potrivit prezentului regulament.


SECí…¢IUNEA 1
Cerințe generale
1.1.
Capitalul inițial


Art. 6
(1) Capitalul inițial al instituțiilor emitente de monedă electronică include:
a) capitalul social subscris și vărsat, cu excepția acțiunilor preferențiale cumulative;
b) primele de capital, integral încasate, aferente capitalului social;
c) rezervele legale, statutare și alte rezerve;
d) rezultatul reportat pozitiv al exercițiilor financiare anterioare, rămas după distribuirea profitului conform hotărârii organelor competente.
(2) Pentru determinarea nivelului capitalului inițial, din rezultatul obținut prin însumarea elementelor prevăzute la alin. (1) se deduc rezultatul reportat reprezentând pierdere și pierderea perioadei curente înregistrată până la determinarea capitalului inițial.
(3) Pentru determinarea încadrării în condițiile prevăzute la art. 18 din Legea nr. 127/2011 cerința privind nivelul minim al capitalului inițial se va determina în echivalent lei, utilizând cursul pieței valutare comunicat de Banca Națională a României la data înregistrării cererii de autorizare la Banca Națională a României.


1.2.
Obiect de activitate


Art. 7
în obiectul de activitate autorizat al unei instituții emitente de monedă electronică vor fi incluse emiterea de monedă electronică și, după caz, serviciile de plată pentru care este fundamentată în mod corespunzător în documentația prezentată în susținerea cererii de autorizare capacitatea instituției emitente de monedă electronică de a le desfășura în mod adecvat.

1.3.
Acționariat


Art. 8
(1) Banca Națională a României evaluează în ce măsură calitatea acționarilor semnificativi este adecvată, pe baza îndeplinirii cumulative a următoarelor criterii:
a) reputația acționarilor semnificativi, inclusiv existența unor motive întemeiate de a suspecta că deținerea de participații calificate de către aceștia ar putea crește riscul de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului ori se efectuează, s-a efectuat ori s-a încercat efectuarea unor operațiuni de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului;
b) capacitatea acționarilor semnificativi de a susține o organizare adecvată a instituției emitente de monedă electronică.
(2) în cazul instituțiilor emitente de monedă electronică ce desfășoară și alte activități comerciale decât emiterea de monedă electronică, prestarea de servicii de plată și activități conexe acestora, Banca Națională a României evaluează pe baza documentelor prevăzute la art. 18 doar persoana/persoanele care deține/dețin în mod direct participații calificate și persoana/persoanele care are/au calitatea de ultim deținător indirect al participației calificate la instituția emitentă de monedă electronică vizată, cu excepția cazului în care Banca Națională a României consideră ca fiind necesară evaluarea unuia sau a mai multor deținători intermediari din lanțul de participații calificate. Banca Națională a României decide evaluarea celorlalți acționari semnificativi indirecți pornind de la informațiile publice disponibile cu privire la aceștia.


Art. 9
(1) La evaluarea reputației acționarilor semnificativi sunt avute în vedere, de la caz la caz, în funcție de gravitatea circumstanțelor caracteristice fiecărei situații, în sensul că pot induce dubii cu privire la îndeplinirea criteriului, cel puțin următoarele aspecte:
a) existența unei condamnări pentru infracțiuni de corupție, spălare de bani, terorism, infracțiuni contra patrimoniului, abuz în serviciu, luare sau dare de mită, fals și uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, primire de foloase necuvenite, trafic de influență, mărturie mincinoasă, infracțiuni prevăzute de legislația specială în domeniul financiar-bancar, de legislația privind societățile comerciale, insolvența sau protecția consumatorilor ori pentru orice alte fapte relevante;
b) acționarul semnificativ este urmărit penal sau judecat pentru oricare dintre infracțiunile prevăzute la lit. a);
c) acționarul semnificativ este suspectat, pe plan intern sau internațional, ca fiind terorist sau că finanțează acte de terorism;
d) acționarul semnificativ este stabilit într-un stat sau teritoriu considerat de către FATF - GAFI - Grupul de Acțiune Financiară Internațională ca fiind „necooperant- ori într-un stat sau teritoriu care, potrivit acestui organism, nu a întreprins suficiente măsuri pentru a se conforma cu recomandările FATF - GAFI;
e) investigații în curs sau derulate în trecut și/sau măsuri aplicate acționarului semnificativ sau impunerea unor sancțiuni administrative pentru nerespectarea prevederilor care reglementează domeniul bancar, financiar, al activității de asigurare sau orice altă legislație privind serviciile financiare;
f) investigații în curs sau derulate în trecut și/sau măsuri și sancțiuni aplicate acționarului semnificativ de orice organism de reglementare sau profesional pentru nerespectarea oricăror altor reglementări relevante decât cele prevăzute la lit. e).
(2) Cerințele de reputație se pot considera îndeplinite dacă acționarul semnificativ:
a) este acționar semnificativ la o entitate reglementată și supravegheată de Banca Națională a României, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ori de o autoritate de supraveghere cu atribuții similare dintr-un alt stat membru;
b) este o persoană ce asigură conducerea și/sau administrarea activității unei entități reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ori de o autoritate de supraveghere cu atribuții similare dintr-un alt stat membru;
c) este o entitate reglementată și supravegheată de Banca Națională a României, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ori de o autoritate de supraveghere cu atribuții similare dintr-un alt stat membru.


Art. 10
La evaluarea capacității acționarilor semnificativi de a susține o organizare adecvată a instituției emitente de monedă electronică se are în vedere dacă a fost stabilit un cadru formal de administrare a activității de emitere de monedă electronică și, după caz, de prestare de servicii de plată riguros conceput, care să includă o structură organizatorică clară, cu linii de responsabilitate bine definite, transparente și coerente, proceduri eficiente de identificare, administrare, monitorizare și raportare a riscurilor la care este sau ar putea fi expusă instituția și mecanisme de control intern adecvate, inclusiv proceduri administrative și contabile riguroase.


Art. 11
(1) Este interzisă externaiizarea activității de audit intern de către instituțiile emitente de monedă electronică.
(2) Prin excepție de la dispozițiile alin. (1), instituțiile emitente de monedă electronică pot externaliza activitatea de audit intern la nivelul societății-mamă, dacă aceasta este instituție de credit sau instituție financiară în înțelesul prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare.

1.4.
Persoanele responsabile pentru conducerea și administrarea activității de emitere de monedă electronică și, după caz, de prestare de servicii de plată


Art. 12
(1) Banca Națională a României evaluează în ce măsură persoanele responsabile pentru conducerea și administrarea activității de emitere de monedă electronică și, după caz, de prestare de servicii de plată au o bună reputație și dispun de cunoștințe și experiență adecvate naturii, extinderii și complexității activității vizate.
(2) în cazul persoanelor juridice responsabile pentru conducerea și administrarea activității de emitere de monedă electronică și, după caz, de prestare de servicii de plată, condiția privind reputația se aplică atât persoanei juridice, cât și reprezentantului acesteia, desemnat să asigure conducerea și administrarea instituției emitente de monedă electronică, iar cerința privind cunoștințele și experiența se aplică numai reprezentantului desemnat.


Art. 13
La evaluarea reputației persoanelor prevăzute la art. 12, Banca Națională a României are în vedere, în mod corespunzător, dispozițiile prevăzute la art. 9.


Art. 14
(1) Pentru scopul îndeplinirii cerinței privind deținerea de cunoștințe și experiență, solicitantul trebuie să demonstreze că persoanele responsabile pentru conducerea și administrarea activității de emitere de monedă electronică și, după caz, de prestare de servicii de plată dispun de cunoștințe teoretice și practice adecvate cu privire la activitățile ce urmează a fi desfășurate de instituția emitentă de monedă electronică, precum și experiență dobândită într-o funcție de conducere.
(2) La evaluarea persoanelor responsabile pentru conducerea și administrarea activității de emitere de monedă electronică și, după caz, de prestare de servicii de plată, Banca Națională a României are în vedere și dacă planul de activitate și planul de afaceri prezentate și însușite de acestea au la bază o abordare realistă și denotă profesionalism.


SECí…¢IUNEA a 2-a
Documentația ce trebuie prezentată Băncii Naționale a României în vederea autorizării funcționării instituțiilor emitente de monedă electronică


Art. 15
în vederea obținerii autorizației de emitere de monedă electronică și, după caz, de prestare a serviciilor de plată, solicitanții trebuie să prezinte Băncii Naționale a României - Direcția reglementare și autorizare o cerere de autorizare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1, însoțită de următoarele informații și documente:
a) planul de activitate cuprinzând descrierea obiectivelor, politicilor și strategiilor instituției emitente de monedă electronică, detalierea tipurilor de servicii vizate a fi desfășurate, respectiv emiterea de monedă electronică și, după caz, servicii de plată legate de emiterea de monedă electronică, servicii de plată distincte de cele legate de emiterea de monedă electronică, însușit de persoanele responsabile pentru conducerea și administrarea activității de emitere de monedă electronică și, după caz, de prestare de servicii de plată;
b) planul de afaceri, cuprinzând estimările situațiilor financiare pe primii 3 ani de activitate, care să demonstreze că solicitantul este capabil să angajeze sistemele, resursele și procedurile adecvate și proporționale cu natura și întinderea activității vizate, după caz, ultima situație financiară anuală și cea mai recentă situație financiară, depuse la organele competente, precum și estimările necesarului și ale nivelului fondurilor proprii determinate pe primii 3 ani de activitate, însușit de persoanele responsabile pentru conducerea și administrarea activității de emitere de monedă electronică și, după caz, de prestare de servicii de plată. Datele previzionate vor fi fundamentate. Planul de afaceri trebuie să se bazeze pe date plauzibile;
c) certificat constatator eliberat de oficiul registrului comerțului, din care să rezulte că instituția emitentă de monedă electronică deține un nivel al capitalului social situat la nivelul stabilit de lege pentru capitalul inițial, sau, după caz, un raport întocmit de un auditor statutar sau o firmă de audit, din care să rezulte că instituția emitentă de monedă electronică deține capital inițial la nivelul prevăzut de lege; în cazul instituțiilor emitente de monedă electronică care au obligația legală de auditare a situațiilor financiare, raportul trebuie elaborat de către auditorul statutar sau de firma de audit a instituției emitente de monedă electronică;
d) descrierea măsurilor ce urmează a fi întreprinse în conformitate cu art. 32, 34 și 35 din Legea nr. 127/2011 în vederea protejării fondurilor deținătorilor de monedă electronică și, după caz, a utilizatorilor de servicii de plată, care să cuprindă cel puțin o justificare a alegerii metodei și o prezentare a mecanismului propus, cu identificarea tuturor elementelor relevante prevăzute la art. 67 alin. (2) și art. 68;
e) descrierea cadrului formal de administrare a activității de emitere de monedă electronică și, după caz, de prestare de servicii de plată și a mecanismelor de control intern, inclusiv a principiilor și regulilor care vor sta la baza procedurilor de administrare a riscurilor la care este sau ar putea fi expusă instituția emitentă de monedă electronică, a procedurilor administrative și contabile, care să demonstreze că acestea sunt cuprinzătoare și adaptate la natura, întinderea și complexitatea activității de emitere de monedă electronică și, după caz, a serviciilor de plată prestate de instituția emitentă de monedă electronică; prezentarea procedurilor de administrare a riscurilor cuprinde, după caz, și indicarea metodei ce se intenționează a se utiliza pentru determinarea necesarului de fonduri proprii aferent serviciilor de plată distincte de cele legate de emiterea de monedă electronică, fundamentată astfel încât Banca Națională a României să fie încredințată asupra adecvării metodei la situația concretă a instituției emitente de monedă electronică, utilizând estimările furnizate potrivit lit. b);
f) descrierea mecanismelor de control intern instituite de solicitant pentru a se conforma obligațiilor legale în materie de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului și, după caz, Regulamentului (CE) nr. 1.781/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 noiembrie 2006 cu privire la informațiile privind plătitorul care însoțesc transferurile de fonduri;
g) descrierea structurii organizatorice a solicitantului, inclusiv politica de personal, referitoare cel puțin la recrutarea și instruirea personalului și, dacă este cazul, informații privind intenția de utilizare a agenților și modalitatea în care se va asigura respectarea cerințelor legale de către aceștia, informații privind intenția de deschidere de sucursale, politicile în domeniul externalizării unor activități, activitățile propuse a fi externalizate și tipurile de entități către care se va realiza externalizarea, inclusiv distribuitori, indicarea sistemelor de plăți la care instituția emitentă de monedă electronică va participa direct sau prin intermediul altui participant și modalitatea în care se realizează participarea;
h) lista acționarilor semnificativi și mărimea participațiilor deținute de fiecare dintre aceștia și, potrivit art. 8 alin. (2), documentația prevăzută la art. 18;
i) lista persoanelor care au legături strânse cu instituția emitentă de monedă electronică și, pentru fiecare dintre acestea, documentația prevăzută la art. 19;
j) lista persoanelor responsabile pentru conducerea și administrarea activității de emitere de monedă electronică și, după caz, de prestare de servicii de plată și documentația prevăzută la art. 20, pentru fiecare dintre acestea;
k) elementele de identificare a auditorului statutar sau a firmei de audit, dacă este cazul;
l) informații referitoare la aranjamentele de audit destinate asigurării protejării intereselor deținătorilor de monedă electronică și, după caz, ale utilizatorilor de servicii de plată, în contextul obiectivelor vizate la lit. d), e) și g);
m) actul constitutiv, statutul și/sau contractul de societate, după caz, și dovada înregistrării acestora la oficiul registrului comerțului;
n) certificatul de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului.


Art. 16
Planul de activitate prevăzut la art. 15 lit. a) va include cel puțin următoarele:
a) prezentarea obiectivelor propuse a fi realizate în primii 3 ani de activitate;
b) descrierea clientelei și a segmentului de piață pe care instituția emitentă de monedă electronică intenționează să desfășoare activitate;
c) descrierea serviciilor ce urmează a fi efectuate;
d) volumul activității și cota de piață, pe total și pe categorii de servicii supuse autorizării pentru primii 3 ani de funcționare;
e) strategia în legătură cu crearea suportului tehnic necesar desfășurării activităților propuse;
f) după caz, prezentarea activităților comerciale ce se vor desfășura, altele decât cea de emitere de monedă electronică și prestare de servicii de plată și a procedurilor implementate ce asigură că aceste activități comerciale nu prejudiciază soliditatea situației financiare a instituției emitente de monedă electronică ori capacitatea Băncii Naționale a României de a supraveghea respectarea de către instituția emitentă de monedă electronică a tuturor obligațiilor impuse de Legea nr. 127/2011 și de prezentul regulament.


Art. 17
(1) Descrierea cadrului formal de administrare a activității de emitere de monedă electronică și, după caz, de prestare de servicii de plată, prevăzut la art. 15 lit. e), va include, după caz: definirea liniilor de responsabilitate, măsurile organizatorice adoptate în vederea protejării fondurilor, atribuțiile fiecărui compartiment/centru de responsabilitate al instituției emitente de monedă electronică și fluxurile informaționale dintre acestea, atribuțiile sucursalelor și ale altor sedii secundare ale instituției emitente de monedă electronică, atribuțiile comitetelor specializate ale instituției emitente de monedă electronică, competențele persoanelor responsabile pentru conducerea și administrarea activității de emitere de monedă electronică și, după caz, de prestare de servicii de plată.
(2) Descrierea mecanismelor de control intern se va referi, după caz, cel puțin la modul de organizare a funcțiilor de control al riscurilor, de asigurare a conformității și de audit intern, în vederea asigurării continuității și fiabilității în efectuarea activității de emitere de monedă electronică și a serviciilor de plată.


Art. 18
(1) Pentru fiecare dintre acționarii semnificativi, persoane juridice, cu excepția instituțiilor de credit, a instituțiilor financiare nebancare înscrise în Registrul special, a instituțiilor de plată și a instituțiilor emitente de monedă electronică, persoane juridice române, având în vedere dispozițiile art. 8 alin. (2), se prezintă următoarele documente:
a) certificat constatator eliberat de oficiul registrului comerțului sau orice alt document oficial echivalent eliberat de autoritatea similară din țara de origine, care să ateste cel puțin denumirea, sediul social, data înmatriculării, persoanele împuternicite legal să reprezinte persoana juridică și obiectul de activitate al acesteia;
b) certificatul de cazier judiciar sau alt document echivalent eliberat de autoritățile competente din țara de origine;
c) chestionarul pentru acționarii semnificativi, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2, completat și semnat de reprezentantul legal al acționarului.
(2) Pentru fiecare dintre acționarii semnificativi, persoane fizice, se prezintă următoarele documente:
a) copia actului de identitate, a cărei conformitate cu originalul va fi certificată de posesorul actului de identitate;
b) certificatul de cazier judiciar sau alt document echivalent eliberat de autoritățile competente din țara în care are stabilit/stabilită domiciliul/reședința;
c) chestionarul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2, completat și semnat de acționar.


Art. 19
(1) Pentru fiecare dintre persoanele care au legături strânse cu instituția emitentă de monedă electronică prevăzute la art. 15 lit. i), se prezintă o încadrare a relațiilor existente între această persoană și instituția emitentă de monedă electronică, corespunzător prevederilor art. 5 pct. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările și completările ulterioare, precum și elementele de identificare ale acesteia.
(2) în aplicarea art. 13 din Legea nr. 127/2011, instituția emitentă de monedă electronică trebuie să prezinte o descriere a cadrului legislativ și instituțional din statul terț în care este situată persoana cu care are legături strânse, care să cuprindă, după caz, informații referitoare la: autoritatea responsabilă cu supravegherea respectivelor persoane și sistemul de supraveghere, legislația în domeniul secretului profesional și al schimbului de informații, al prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului și orice alte informații relevante privind eventuale impedimente în realizarea supravegherii prudențiale de către Banca Națională a României.
(3) în vederea evaluării persoanelor menționate la alin. (1), Banca Națională a României poate solicita și alte informații și documente care să ateste că legăturile strânse ori dispozițiile legale, măsurile de natură administrativă din jurisdicția unui stat terț ce guvernează una sau mai multe persoane fizice ori juridice cu care instituția emitentă de monedă electronică are legături strânse sau dificultățile în aplicarea dispozițiilor ori măsurilor respective nu împiedică exercitarea eficientă a funcțiilor Băncii Naționale a României de supraveghere.


Art. 20
(1) Pentru fiecare dintre persoanele fizice responsabile pentru conducerea și administrarea activității de emitere de monedă electronică și, după caz, de prestare de servicii de plată va fi transmisă hotărârea organului competent cu privire la desemnarea acestor persoane, precum și următoarea documentație:
a) copia actului de identitate, a cărei conformitate cu originalul va fi certificată de posesorul actului de identitate;
b) certificatul de cazier judiciar sau alt document echivalent eliberat de autoritățile competente din țara în care are stabilit/stabilită domiciliul/reședința;
c) curriculum vitae, care va cuprinde cel puțin informații legate de studiile absolvite, cu menționarea instituției de învățământ, a naturii cursurilor și a anului absolvirii, și o prezentare detaliată a activității desfășurate, cu indicarea denumirii, adresei și a profilului activității entității în cadrul căreia a activat, a naturii și duratei activităților desfășurate, a responsabilităților exercitate și, după caz, a autorității însărcinate cu supravegherea fiecăreia dintre entitățile în cadrul cărora persoana respectivă a desfășurat activitate;
d) chestionarul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3, completat și semnat de aceste persoane.
(2) Pentru fiecare dintre persoanele juridice responsabile pentru conducerea și administrarea activității de emitere de monedă electronică și, după caz, de prestare de servicii de plată va fi transmisă hotărârea organului competent cu privire la desemnarea acestor persoane, precum și următoarea documentație:
a) certificat constatator eliberat de oficiul registrului comerțului sau orice alt document oficial echivalent eliberat de autoritatea similară din țara de origine, care să ateste cel puțin denumirea, sediul social, data înmatriculării, persoanele împuternicite legal să reprezinte persoana juridică și obiectul de activitate al acesteia;
b) certificatul de cazier judiciar sau alt document echivalent eliberat de autoritățile competente din țara de origine;
c) chestionarul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3, completat și semnat de reprezentantul legal al acestei persoane;
d) documentația prevăzută la alin. (1) pentru reprezentantul persoanei juridice desemnat pentru a asigura conducerea și administrarea instituției emitente de monedă electronică.


CAPITOLUL III
Necesarul minim, componența și cerințele de raportare ale fondurilor proprii
SECí…¢IUNEA 1
Necesarul de fonduri proprii


Art. 21
Nivelul minim al fondurilor proprii de care trebuie să dispună o instituție emitentă de monedă electronică se determină potrivit art. 27 din Legea nr. 127/2011.


Art. 22
(1) Necesarul de fonduri proprii al unei instituții emitente de monedă electronică aferente activității cu monedă electronică reprezintă cel puțin 2% din volumul mediu al monedei electronice în circulație al respectivei instituții emitente de monedă electronică.
(2) Necesarul de fonduri proprii se determină în prima zi calendaristică a fiecărei luni și este aplicabil pentru luna respectivă.


Art. 23
în cazul în care o instituție emitentă de monedă electronică desfășoară și alte activități în afară de emiterea de monedă electronică și prestarea de servicii de plată, iar volumul mediu al monedei electronice în circulație, al respectivei instituții emitente de monedă electronică, nu este cunoscut întrucât doar o parte din valoarea monetară emisă se utilizează ca monedă electronică, iar restul se utilizează în alte scopuri, instituția emitentă de monedă electronică își poate determina volumul mediu al monedei electronice în circulație pe baza unei părți reprezentative din totalul valorii monetare emise, parte care se estimează că va fi utilizată ca monedă electronică, cu condiția ca estimarea să fie realizată rezonabil, pe baza datelor istorice, de o manieră satisfăcătoare pentru Banca Națională a României.


Art. 24
(1) în primele 6 luni de activitate, instituțiile emitente de monedă electronică vor aplica art. 22, utilizând date previzionate în planul de activitate pentru perioada în care nu sunt disponibile date istorice.
(2) în cazul în care datele previzionate utilizate potrivit alin. (1) nu mai sunt plauzibile, Banca Națională a României poate solicita ajustarea corespunzătoare a acestora.


SECí…¢IUNEA a 2-a
Componența fondurilor proprii


Art. 25
Fondurile proprii ale instituțiilor emitente de monedă electronică sunt formate din fonduri proprii de nivel 1 și fonduri proprii de nivel 2.


2.1.
Componența fondurilor proprii de nivel 1


Art. 26
Fondurile proprii de nivel 1 cuprind:
a) capitalul social subscris și vărsat, cu excepția acțiunilor preferențiale cumulative;
b) primele de capital, integral încasate, aferente capitalului social;
c) rezervele legale, statutare și alte rezerve;
d) rezultatul reportat pozitiv al exercițiilor financiare anterioare, rămas după distribuirea profitului conform hotărârii organelor competente.


Art. 27
(1) Profitul interimar înregistrat până la data determinării fondurilor proprii, precum și profitul ultimului exercițiu financiar înregistrat în rezultatul reportat până la repartizarea sa conform destinațiilor stabilite de organele competente pot fi incluse în fondurile proprii numai dacă sumele aferente au fost verificate de persoanele responsabile cu auditarea situațiilor financiare și dacă în raportul întocmit în urma verificării se exprimă opinia că sumele respective au fost evaluate în conformitate cu principiile și regulile de contabilizare și sunt nete de orice obligație sau dividend previzibile la data determinării sau, după caz, de repartizări efectuate până la această dată.
(2) în sensul prezentului capitol, prin profit interimar înregistrat până la data determinării fondurilor proprii se înțelege profitul net calculat de instituția emitentă de monedă electronică la data determinării fondurilor proprii, conform reglementărilor contabile aplicabile.


Art. 28
Pentru determinarea nivelului fondurilor proprii de nivel 1 se vor deduce următoarele elemente:
a) valoarea de înregistrare în contabilitate (cost de achiziție) a acțiunilor proprii deținute de instituția emitentă de monedă electronică;
b) rezultatul reportat, reprezentând pierdere, indiferent dacă a fost sau nu verificată de persoanele responsabile cu auditarea situațiilor financiare;
c) pierderea perioadei curente, înregistrată până la data determinării fondurilor proprii;
d) valoarea de înregistrare în contabilitate a imobilizărilor necorporale.


2.2.
Componența fondurilor proprii de nivel 2


Art. 29
(1) Fondurile proprii de nivel 2 se compun din:
a) fonduri proprii de nivel 2 de bază;
b) fonduri proprii de nivel 2 suplimentar.
(2) Fondurile proprii de nivel 2 de bază se compun din:
a) rezervele din reevaluarea imobilizărilor corporale, ajustate cu obligațiile fiscale aferente, previzibile la data calculării fondurilor proprii;
b) alte elemente care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 30 alin. (1);
c) titlurile pe durată nedeterminată emise de instituția emitentă de monedă electronică și alte instrumente de aceeași natură care îndeplinesc, cumulativ, condițiile prevăzute la art. 31. Acestora li se pot adăuga, fiind asimilate lor, acțiunile preferențiale cumulative, altele decât cele prevăzute la alin. (3).
(3) Fondurile proprii de nivel 2 suplimentar se compun din capital sub formă de împrumut subordonat și acțiuni preferențiale cumulative pe durată determinată, cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 32.


2.3.
Condiții privind elementele de fonduri proprii la nivel 2


Art. 30
(1) Cu acordul prealabil al Băncii Naționale a României pot fi incluse în fondurile proprii de nivel 2 de bază elementele prevăzute la art. 29 alin. (2) lit. b), cu condiția ca, indiferent de semnificația lor juridică sau contabilă, acestea să aibă următoarele caracteristici:
a) să fie la dispoziția instituției emitente de monedă electronică fără restricții pentru acoperirea riscurilor specifice activității de emitere de monedă electronică și, după caz, de prestare de servicii de plată, atunci când pierderile sau minusurile de valoare nu au fost încă identificate;
b) să se regăsească în evidența contabilă internă;
c) nivelul lor să fie stabilit de conducerea instituției emitente de monedă electronică, verificat de persoanele responsabile cu auditarea situațiilor financiare, comunicat Băncii Naționale a României și supus supravegherii acesteia.
(2) în categoria elementelor prevăzute la alin. (1) pot fi incluse, în particular, subvențiile publice sau private nerambursabile.


Art. 31
Elementele prevăzute la art. 29 alin. (2) lit. c) pot fi incluse în fondurile proprii de nivel 2 de bază, cu acordul prealabil al Băncii Naționale a României, dacă sunt îndeplinite condițiile generale de respectare a caracterului subordonat prevăzute la art. 33, precum și următoarele cerințe specifice:
a) răscumpărarea/rambursarea nu se poate efectua la inițiativa deținătorului sau fără aprobarea prealabilă a Băncii Naționale a României. Răscumpărarea/Rambursarea nu poate fi solicitată de instituția emitentă de monedă electronică în primii 5 ani de la data includerii acestora în fondurile proprii. Banca Națională a României acceptă răscumpărarea/rambursarea doar dacă este încredințată că ulterior răscumpărării/rambursării fondurile proprii ale instituției emitente de monedă electronică rămân adecvate cel puțin pe o perioadă de 2 ani. Valoarea instrumentelor de datorie pentru care instituția emitentă de monedă electronică a obținut acceptul Băncii Naționale a României pentru a fi răscumpărate/rambursate nu mai este eligibilă pentru includerea în fondurile proprii de la data la care instituția emitentă de monedă electronică a obținut acceptul;
b) contractul de emisiune/împrumut trebuie să asigure că instituția emitentă de monedă electronică are opțiunea de a amâna plata dobânzii aferente;
c) creanțele creditorului asupra instituției emitente de monedă electronică trebuie să fie în totalitate subordonate creanțelor tuturor celorlalți creditori nesubordonați;
d) contractul de emisiune/împrumut trebuie să specifice faptul că principalul și dobânda neplătite aferente sunt la dispoziția instituției emitente de monedă electronică pentru acoperirea pierderilor, în condiții de asigurare a continuității activității;
e) numai sumele integral plătite sunt luate în considerare.


Art. 32
(1) Acțiunile preferențiale cumulative pe durată determinată și capitalul sub formă de împrumut subordonat prevăzute la art. 29 alin. (3) pot fi incluse în fondurile proprii de nivel 2 suplimentar, cu acordul prealabil al Băncii Naționale a României, numai dacă obligațiile contractuale ferme asigură că în cazul falimentului sau lichidării instituției emitente de monedă electronică acestea au un rang inferior în raport cu creanțele tuturor celorlalți creditori nesubordonați și că nu vor fi rambursate decât după ce toate celelalte datorii nerambursate la acea dată au fost achitate. în acest sens, prevederile contractuale trebuie să îndeplinească condițiile generale referitoare la datoria subordonată menționate la art. 33.
(2) Elementele prevăzute la art. 29 alin. (3) trebuie să îndeplinească pentru includerea în fondurile proprii de nivel 2 suplimentar atât condițiile menționate la alin. (1), cât și următoarele cerințe specifice:
a) numai sumele integral plătite pot fi luate în considerare;
b) scadența să fie de cel puțin 5 ani de la data includerii în calculul fondurilor proprii de nivel 2 suplimentar;
c) suma totală luată în considerare la determinarea nivelului fondurilor proprii de nivel 2 suplimentar trebuie să fie redusă gradual începând cu cel puțin 5 ani înaintea scadenței, prin aplicarea unei cote procentuale semestriale constante, astfel încât pentru raportările aferente ultimului semestru înaintea scadenței finale datoria să nu mai fie luată în considerare. Valoarea cu care este redusă gradual suma inclusă în fondurile proprii de nivel 2 suplimentar aferentă unui astfel de instrument se determină prin aplicarea cotei procentuale semestriale asupra sumei totale inițiale a datoriei respective, astfel încât la sfârșitul primei luni a ultimului semestru înaintea scadenței valoarea cumulată a reducerilor să fie egală cu suma totală inițială a datoriei respective;
d) contractul să nu includă clauze care să conducă, în circumstanțe specificate în acesta, altele decât lichidarea instituției emitente de monedă electronică, la rambursarea datoriei înainte de data convenită a scadenței.
(3) în cadrul perioadei de cel puțin 5 ani prevăzută la alin. (2) lit. c), valoarea semestrială constantă cu care trebuie redusă suma aferentă datoriei care intră în calculul nivelului fondurilor proprii se scade integral în prima lună aferentă fiecărui semestru.
(4) Semestrele sunt determinate pentru fiecare împrumut subordonat în parte, în funcție de scadențele intermediare și scadența finală.
(5) Pentru scopurile alin. (2) lit. b), în cazul împrumuturilor a căror scadență nu este fixată, rambursarea este condiționată de efectuarea notificării către Banca Națională a României, cu cel puțin 5 ani înainte de data rambursării, exceptând situațiile în care, ca urmare a aplicării metodologiei de calcul prevăzute la art. 35, capitalul sub formă de împrumut subordonat nu mai poate fi inclus în calculul fondurilor proprii sau în care este solicitată în mod expres aprobarea Băncii Naționale a României pentru rambursarea anticipată.
(6) Banca Națională a României poate aproba rambursarea anticipată a împrumuturilor subordonate doar ulterior expirării perioadei de 5 ani de la data la care suma/sumele a/au fost inclusă/incluse în fondurile proprii ale instituției emitente de monedă electronică, în condițiile în care solicitarea este făcută la inițiativa emitentului și, în opinia Băncii Naționale a României, nivelul fondurilor proprii ale instituției emitente de monedă electronică împrumutate rămâne adecvat cel puțin pe o perioadă de 2 ani.
(7) în cazul în care rambursarea unui împrumut subordonat se realizează în mai multe tranșe, fiecare tranșă este considerată un împrumut subordonat individual pentru scopurile determinării nivelului fondurilor proprii de nivel 2 suplimentar, iar prevederile prezentului articol se aplică în mod corespunzător.
(8) Valoarea propriilor instrumente de datorie răscumpărate/rambursate de instituția emitentă de monedă electronică înainte de scadență nu va fi inclusă în calculul fondurilor proprii.


Art. 33
(1) Toate formele de datorie subordonată prevăzute la art. 31 și 32 trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale pentru a putea fi incluse în fondurile proprii de nivel 2:
a) subordonarea trebuie să fie efectivă, iar creanțele creditorului subordonat nu trebuie să fie garantate;
b) contractul nu trebuie să conțină clauze care pot conduce la rambursarea anticipată a datoriei sau la creșterea costurilor inițiale ale datoriei. Aceasta însă nu trebuie să prejudicieze dreptul creditorului subordonat de a solicita falimentul debitorului, de exemplu în cazuri de neplată a sumelor datorate conform contractului (dobândă, pe perioada derulării contractului, și principalul, la scadență). Doar în cadrul procedurilor de realizare a creanțelor, menționate la alin. (2) lit. c), se pot pretinde despăgubiri suplimentare, care se vor încasa odată cu creanța principală, în urma tuturor celorlalte creanțe nesubordonate.
(2) în sensul celor prevăzute la alin. (1) lit. a), clauzele contractuale trebuie să asigure că:
a) creanțele creditorului subordonat au rang inferior față de toți creditorii nesubordonați. în caz de lichidare a instituției emitente de monedă electronică, creditorii subordonați nu trebuie să poată primi sau reține orice sume sau active până când toți creditorii nesubordonați au fost plătiți sau despăgubiți în întregime;
b) creditorii renunță la dreptul lor de a putea compensa sumele pe care le datorează instituției emitente de monedă electronică cu sumele subordonate datorate lor de către instituția emitentă de monedă electronică;
c) singurele situații care pot fi admise în contract drept cazuri de neîndeplinire culpabilă a obligațiilor de către debitor (cazuri de culpă) sunt: neplata sumelor datorate conform contractului (dobândă, pe perioada derulării contractului, și principalul, la scadență) și, respectiv, falimentul împrumutatului. în aceste situații, creditorul nu trebuie să aibă la dispoziție alte mijloace de realizare a creanței sale în afara posibilității de a solicita falimentul debitorului și, respectiv, de a-și realiza drepturile într-o procedură de lichidare a acestuia din urmă.
(3) în sensul celor prevăzute la alin. (1) lit. b), prevederile contractuale nu trebuie să conțină:
a) clauză de declarare simultană a exigibilității obligațiilor ca urmare a neîndeplinirii culpabile a uneia dintre ele („cross default-) - clauză conform căreia obligațiile contractuale aferente datoriei subordonate sunt considerate a fi neîndeplinite din culpa debitorului dacă oricare alt împrumut al acestuia intră în stare de nerambursare;
b) clauză de gaj negativ - clauză potrivit căreia constituie caz de culpă constituirea de garanții de către instituția emitentă de monedă electronică debitoare asupra oricăruia dintre activele sale pentru obligațiuni, titluri sau alte datorii.


2.4.
Fondurile proprii totale


Art. 34
(1) Sumele aferente elementelor incluse în fondurile proprii, prevăzute la art. 26, art. 27 alin. (1), art. 29 alin. (2) lit. a), trebuie să fie la dispoziția instituției emitente de monedă electronică pentru a fi utilizate imediat și nerestricționat, în vederea acoperirii riscurilor sau pierderilor de îndată ce acestea apar.
(2) La momentul calculării sumelor prevăzute la alin. (1), acestea trebuie să fie nete de orice obligație fiscală, previzibilă în momentul respectiv, sau să fie ajustate corespunzător în măsura în care cheltuielile cu impozitul reduc nivelul până la care elementele respective pot fi utilizate pentru acoperirea riscurilor sau a pierderilor.
(3) Instituțiile emitente de monedă electronică cu capital de stat nu includ în fondurile proprii garanțiile pe care administrațiile centrale sau autoritățile locale le acordă acestor instituții.


Art. 35
(1) Pentru calculul fondurilor proprii, elementele componente ale fondurilor proprii de nivel 2, prevăzute la art. 29, sunt supuse următoarelor limite:
a) totalul fondurilor proprii de nivel 2 nu poate depăși 100% din fondurile proprii de nivel 1, calculate potrivit art. 26, art. 27 alin. (1) și art. 28;
b) totalul valorii acțiunilor preferențiale cumulative pe durată determinată și al capitalului sub formă de împrumut subordonat, prevăzute la art. 29 alin. (3), ce poate fi luat în considerare la calculul fondurilor proprii, nu poate depăși 50% din valoarea fondurilor proprii de nivel 1, calculate potrivit art. 26, art. 27 alin. (1) și art. 28.
(2) în situații excepționale, Banca Națională a României poate aproba, la cererea instituției emitente de monedă electronică, depășirea temporară a limitelor prevăzute la alin. (1).


Art. 36
(1) Pentru determinarea fondurilor proprii, următoarele elemente vor fi deduse jumătate din fondurile proprii de nivel 1, calculate potrivit art. 26, art. 27 alin. (1) și art. 28, și jumătate din fondurile proprii de nivel 2, calculate potrivit art. 29, după aplicarea limitelor prevăzute la art. 35 alin. (1):
a) valoarea acțiunilor și a altor titluri de capital deținute de instituția emitentă de monedă electronică în alte instituții emitente de monedă electronică, instituții de plată, instituții de credit sau financiare care depășesc 10% din capitalul social al acestora;
b) creanțele și instrumentele subordonate de tipul celor prevăzute la art. 29 alin. (2) lit. c) și art. 29 alin. (3), pe care instituția emitentă de monedă electronică le înregistrează față de alte instituții emitente de monedă electronică, instituții de credit, instituții de plată sau instituții financiare în capitalul cărora înregistrează dețineri de acțiuni și alte titluri de capital ce depășesc 10% din capitalul social al acestora;
c) partea din valoarea totală a deținerilor de acțiuni și alte titluri de capital mai mici sau egale cu 10% din capitalul social al altor instituții emitente de monedă electronică, instituții de credit, instituții de plată sau instituții financiare, a creanțelor și a instrumentelor subordonate de tipul celor prevăzute la art. 29 alin. (2) lit. c) și art. 29 alin. (3), pe care instituția emitentă de monedă electronică le înregistrează față de instituții emitente de monedă electronică, instituții de credit, instituții de plată sau instituții financiare, altele decât cele prevăzute la lit. a) și b), parte ce depășește 10% din nivelul fondurilor proprii ale instituției emitente de monedă electronică, determinat înaintea deducerii elementelor prevăzute la lit. a)-e);
d) participațiile pe care instituția emitentă de monedă electronică le deține în societăți de asigurare, societăți de reasigurare, societăți holding de asigurare;
e) instrumentele de tipul celor prevăzute la art. 29 alin. (2) lit. c) și art. 29 alin. (3) pe care instituția emitentă de monedă electronică le deține în societăți de asigurare, societăți de reasigurare, societăți holding de asigurare, în care instituția emitentă de monedă electronică deține o participație.
(2) în scopul aplicării alin. (1) lit. d) și e), prin participație se înțelege deținerea unor drepturi în capitalul unei entități, reprezentate sau nu prin titluri, care, prin crearea unor legături durabile cu acea entitate, sunt destinate să contribuie la activitățile acesteia, sau deținerea, în mod direct ori indirect, a 20% sau mai mult din drepturile de vot ori din capitalul unei entități.
(3) în situația în care jumătate din valoarea elementelor deductibile prevăzute la alin. (1) depășește nivelul fondurilor proprii de nivel 2, calculat potrivit prevederilor art. 29, suma aflată în exces se deduce din nivelul fondurilor proprii de nivel 1, calculat potrivit prevederilor art. 26, art. 27 alin. (1) și ale art. 28.


Art. 37
La calculul fondurilor proprii potrivit prezentei secțiuni, instituțiile emitente de monedă electronică utilizează date aferente activității de emitere de monedă electronică și prestării de servicii de plată, inclusiv date aferente activităților operaționale și conexe acestora.


Art. 38
Instituțiile emitente de monedă electronică trebuie să poată dovedi în orice moment Băncii Naționale a României îndeplinirea cerințelor prevăzute de prezentul capitol.


CAPITOLUL IV
Condiții privind desfășurarea activității de creditare


Art. 39
(1) Instituțiile emitente de monedă electronică ce înregistrează un nivel semnificativ al activității de creditare trebuie să aplice reglementările Băncii Naționale a României în domeniul limitării riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice.
(2) în cazul instituțiilor emitente de monedă electronică ce desfășoară și activitatea de creditare prevăzută la art. 22 alin. (2) din Legea nr. 127/2011, nivelul activității supuse cerinței prevăzute la alin. (1) se determină prin cumularea activității de creditare legate de serviciile de plată cu cea realizată cu respectarea prevederilor Legii nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare.


Art. 40
(1) în aplicarea art. 39 alin. (1), prin nivel semnificativ al activității de creditare se înțelege îndeplinirea cumulativă a limitelor aferente celor două criterii prevăzute la alin. (2) pentru 3 perioade de raportare trimestrială succesive.
(2) Limitele prevăzute la alin. (1) sunt următoarele:
a) nivelul cumulat al capitalurilor proprii și surselor împrumutate pe baza contractelor de împrumut/finanțare existente în sold să fie de minimum 50.000.000 lei;
b) nivelul cumulat al creditelor/finanțărilor acordate și angajamentelor asumate existente în sold, determinate conform art. 39 alin. (2), să fie de minimum 25.000.000 lei.
(3) Se consideră că instituțiile emitente de monedă electronică nu mai înregistrează un nivel semnificativ al activității de creditare în cazul în care pentru o perioadă care cuprinde 3 raportări trimestriale succesive nu mai îndeplinesc cel puțin una dintre limitele aferente criteriilor prevăzute la alin. (2).


CAPITOLUL V
Măsuri de protejare a fondurilor primite în schimbul monedei electronice


Art. 41
(1) Instituției emitente de monedă electronică îi este interzis să utilizeze pentru alte scopuri contul deschis la o instituție de credit în care depune fondurile protejate potrivit metodei prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 127/2011.
(2) Instituțiile emitente de monedă electronică pot deschide conturile pentru protejarea fondurilor potrivit alin. (1) numai la instituții de credit autorizate să desfășoare activitate într-un stat membru.


Art. 42
(1) în înțelesul art. 32 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 127/2011, activele de foarte bună calitate cuprind elementele de activ care se încadrează în una dintre categoriile stabilite în tabelul 1 de la pct. 14 din anexa nr. I la Regulamentul Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituțiilor de credit și al firmelor de investiții, aprobat prin Ordinul Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 19/116/2006, cu modificările și completările ulterioare, pentru care cerința de capital pentru riscul specific nu depășește 1,6%, dar excluzând alte elemente eligibile așa cum sunt definite la pct. 15 din anexa menționată.
(2) Se consideră active de foarte bună calitate și titlurile de participare în organismele de plasament colectiv în valori mobiliare care investesc numai în activele prevăzute la alin. (1).


Art. 43
Instituția emitentă de monedă electronică ce utilizează metoda prevăzută la art. 32 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 127/2011 trebuie să țină evidența fondurilor protejate, defalcate pe:
a) fondurile păstrate într-un cont bancar potrivit art. 41;
b) fondurile investite în active de foarte bună calitate potrivit art. 42.


Art. 44
Instituția emitentă de monedă electronică ce utilizează metoda prevăzută la art. 32 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 127/2011 trebuie să demonstreze Băncii Naționale a României că aplicarea metodei este adecvată, în sensul asigurării unei protecții depline a deținătorilor de monedă electronică.


Art. 45
Condițiile minime pentru îndeplinirea cerinței prevăzute la art. 44 sunt:
a) polița de asigurare sau garanția comparabilă să fie furnizată de un asigurător sau de o instituție de credit, autorizate să desfășoare activitate într-un stat membru;
b) asigurătorul sau, după caz, instituția de credit prevăzută la lit. a) să nu aparțină grupului din care face parte instituția emitentă de monedă electronică respectivă;
c) suma asigurată sau garantată să acopere integral suma fondurilor protejate;
d) polița de asigurare sau garanția comparabilă să fie expresă, respectiv protecția furnizată să fie legată în mod clar de expuneri ce pot fi identificate cu exactitate sau de un portofoliu de expuneri clar delimitat, astfel încât gradul de acoperire a protecției este clar definit și nu poate fi pus la îndoială;
e) polița de asigurare sau garanția comparabilă să fie irevocabilă, respectiv în afara nerespectării de către cumpărătorul protecției a obligației de a plăti la scadență costul protecției, contractul prin care este furnizată protecția să nu conțină nicio clauză care ar putea să permită furnizorului protecției să anuleze unilateral garanția;
f) polița de asigurare sau garanția comparabilă să fie necondiționată, respectiv contractul prin care este furnizată protecția să nu conțină nicio clauză asupra căreia cumpărătorul protecției să nu dețină controlul, clauză care să poată scuti garantul de obligația de a plăti în termenul stabilit.


Art. 46
(1) Instituția emitentă de monedă electronică trebuie să țină evidența fondurilor protejate potrivit art. 32 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 127/2011.
(2) Instituția emitentă de monedă electronică informează Banca Națională a României - Direcția supraveghere, în termen de 3 zile de la producerea riscului asigurat/garantat, în legătură cu modul în care a funcționat mecanismul de protecție prevăzut la art. 44.


CAPITOLUL VI
Modificări în situația instituțiilor emitente de monedă electronică


Art. 47
Instituțiile emitente de monedă electronică trebuie să solicite aprobarea prealabilă ori, după caz, să notifice Băncii Naționale a României - Direcția Supraveghere modificările în situația acestora, potrivit prevederilor prezentului capitol.


SECí…¢IUNEA 1
Modificări supuse aprobării prealabile


Art. 48
(1) Sunt supuse aprobării prealabile a Băncii Naționale a României - Direcția supraveghere modificările în situația instituțiilor emitente de monedă electronică, referitoare la:
a) completarea obiectului de activitate cu oricare dintre serviciile de plată enumerate la art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările și completările ulterioare;
b) achiziția de participații în condițiile art. 65 alin. (1) din Legea nr. 127/2011;
c) înlocuirea persoanelor responsabile pentru conducerea și administrarea activității de emitere de monedă electronică și, după caz, de prestare de servicii de plată;
d) deschiderea de sucursale în state terțe și modificările în situația acestora referitoare la înlocuirea persoanelor desemnate să asigure conducerea sucursalelor;
e) modificarea metodei de determinare a necesarului de fonduri proprii aferent activității de prestare a serviciilor de plată, altele decât cele legate de emiterea de monedă electronică;
f) schimbarea metodei de protejare a fondurilor primite în schimbul monedei electronice ori a metodei de protejare a fondurilor primite pentru executarea operațiunilor de plată, altele decât cele legate de emiterea de monedă electronică;
g) externalizarea de funcții operaționale importante aferente activității de emitere de monedă electronică sau aferente activității de prestare de servicii de plată;
h) modificările în situația agenților înregistrați în registrul ținut de Banca Națională a României referitoare la înlocuirea persoanelor responsabile pentru conducerea și administrarea activității de prestare de servicii de plată.
(2) Instituțiile emitente de monedă electronică comunică Băncii Naționale a României - Direcția supraveghere deschiderea de sucursale și emiterea de monedă electronică în mod direct în alte state membre, potrivit procedurii prevăzute la art. 49 din Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică.


Art. 49
(1) Instituțiile emitente de monedă electronică procedează la înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor corespunzătoare modificărilor supuse aprobării prealabile a Băncii Naționale a României numai după obținerea acestei aprobări.
(2) O copie certificată de oficiul registrului comerțului de pe înregistrările efectuate referitoare la mențiunile respective sau orice alt document oficial echivalent eliberat de autoritatea similară din țara-gazdă trebuie transmisă Băncii Naționale a României în termen de 10 zile de la efectuarea înregistrării.


1.1.
Completarea obiectului de activitate


Art. 50
(1) Cererea de aprobare a completării obiectului de activitate trebuie însoțită de hotărârea organului competent privind modificarea obiectului de activitate și de documentele prevăzute la art. 15 lit. a), d), e), f), g), după caz.
(2) Dacă modificarea propusă nu introduce noi elemente în privința unor informații furnizate anterior Băncii Naționale a României, solicitantul prezintă, în locul documentului ori documentelor în cauză prevăzute la alin. (1), o declarație pe propria răspundere din care să rezulte acest fapt.
(3) Completarea obiectului de activitate se aprobă doar în privința activităților pentru care este fundamentată în mod corespunzător capacitatea instituției emitente de monedă electronică de a le desfășura în mod adecvat.


1.2.
Achiziția de participații în condițiile art. 65 alin. (1) din Legea nr. 127/2011

Art. 51
(1) Persoanele care intenționează să achiziționeze participații în condițiile art. 65 alin. (1) din Legea nr. 127/2011 trebuie să prezinte documentația prevăzută la art. 18 din prezentul regulament.
(2) Evaluarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se va realiza în condițiile prevăzute la art. 8-10.
(3) Persoanele care intenționează să achiziționeze participații în condițiile art. 65 alin. (1) din Legea nr. 127/2011 trebuie să prezinte și documentul prevăzut la art. 15 lit. e) din prezentul regulament, dacă survin modificări comparativ cu documentul depus deja la Banca Națională a României.


1.3.
înlocuirea persoanelor responsabile pentru conducerea și administrarea activității de emitere de monedă electronică și, după caz, de prestare de servicii de plată


Art. 52
(1) în cazul înlocuirii persoanelor responsabile pentru conducerea și administrarea activității de emitere de monedă electronică și, după caz, de prestare de servicii de plată, instituția emitentă de monedă electronică trebuie să solicite în prealabil Băncii Naționale a României aprobarea noilor persoane.
(2) Cererea de aprobare va fi însoțită de hotărârea organului competent și de documentația prevăzută la art. 20.
(3) Evaluarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se va realiza în condițiile prevăzute la art. 12-14.


1.4.
Deschiderea de sucursale în state terțe și modificările în situația acestora referitoare la înlocuirea persoanelor desemnate să asigure conducerea sucursalelor


Art. 53
(1) în cazul deschiderii unei sucursale într-un stat terț, cererea va indica țara în care se intenționează deschiderea sucursalei și va fi însoțită de următoarele documente și informații:
a) hotărârea organului competent, din care să rezulte: obiectul de activitate și, dacă este cazul, capitalul de dotare al sucursalei, identitatea persoanei/persoanelor desemnate să asigure conducerea sucursalei și limitele mandatului ce îi/le este acordat, precum și adresa sucursalei;
b) copia de pe actul de identitate, curriculum vitae și certificatul de cazier judiciar ale fiecărei persoane desemnate să asigure conducerea sucursalei, însoțite de chestionarul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3, completat și semnat de fiecare dintre persoanele desemnate să asigure conducerea sucursalei;
c) o descriere a serviciilor ce se intenționează a fi prestate;
d) structura organizatorică a sucursalei;
e) o descriere a cadrului legislativ și instituțional din statul terț, care să cuprindă, după caz, informații referitoare la: autoritatea responsabilă cu supravegherea și sistemul de supraveghere, legislația în domeniul secretului profesional și al schimbului de informații, al prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului și orice alte informații relevante privind eventuale impedimente în realizarea supravegherii prudențiale de către Banca Națională a României, cum ar fi restricționarea accesului la informații ori a posibilității efectuării unor verificări la fața locului;
f) o descriere a mecanismelor de control intern instituite de solicitant pentru a se conforma obligațiilor legale în materie de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului;
g) o descriere a activității ce se va desfășura, alta decât cea de emitere de monedă electronică și, după caz, de prestare de servicii de plată, și a procedurilor implementate ce asigură că aceste activități comerciale nu prejudiciază soliditatea situației financiare a instituției emitente de monedă electronică ori capacitatea Băncii Naționale a României de a supraveghea respectarea de către instituția emitentă de monedă electronică a tuturor obligațiilor impuse de Legea nr. 127/2011 și de prezentul regulament.
(2) Evaluarea persoanelor desemnate să asigure conducerea sucursalei se va realiza în condițiile prevăzute la art. 12-14.
(3) în cazul înlocuirii persoanelor desemnate să asigure conducerea sucursalei, instituția emitentă de monedă electronică trebuie să solicite în prealabil Băncii Naționale a României aprobarea noilor persoane.


1.5.
Modificarea metodei de determinare a necesarului de fonduri proprii aferent activității de prestare de servicii de plată, altele decât cele legate de emiterea de monedă electronică


Art. 54
în cazul schimbării metodei de determinare a necesarului de fonduri proprii aferent activității de prestare de servicii de plată, altele decât cu monedă electronică, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 66 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 21/2009 privind instituțiile de plată.


1.6.
Schimbarea metodei de protejare a fondurilor primite în schimbul monedei electronice ori a metodei de protejare a fondurilor primite pentru executarea operațiunilor de plată, altele decât cele legate de emiterea de monedă electronică


Art. 55
Cererea pentru schimbarea metodei de protejare a fondurilor primite în schimbul monedei electronice ori a metodei de protejare a fondurilor primite pentru executarea operațiunilor de plată, altele decât cele legate de emiterea de monedă electronică, trebuie să fie însoțită de o justificare a necesității modificării și de o prezentare a mecanismului propus cu identificarea tuturor elementelor relevante potrivit art. 67 alin. (2) și art. 68.


1.7.
Externalizarea de funcții operaționale importante aferente activității de emitere de monedă electronică sau aferente activității de prestare de servicii de plată


Art. 56
Cererea de externalizare de funcții operaționale importante trebuie însoțită de următoarele:
a) descrierea funcțiilor operaționale ce se vor externaliza;
b) identitatea persoanei către care se vor externaliza;
c) descrierea procedurilor prin care instituția emitentă de monedă electronică se asigură de respectarea cerințelor impuse de Legea nr. 127/2011 și de prezentul regulament, cu detalierea mecanismelor create pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 45 alin. (2) și art. 46 alin. (2) din Legea nr. 127/2011;
d) încadrarea funcțiilor operaționale din perspectiva importanței acestora, potrivit criteriilor stabilite la art. 46 alin. (1) din Legea nr. 127/2011.


Art. 57
în plus față de documentația prevăzută la art. 56, în cazul în care persoana către care se externalizează funcții operaționale importante este situată într-un stat terț, instituțiile emitente de monedă electronică trebuie să transmită Băncii Naționale a României și o descriere a cadrului legislativ și instituțional din statul terț, care să cuprindă, după caz, informații referitoare la: autoritatea responsabilă cu supravegherea și sistemul de supraveghere, legislația în domeniul secretului profesional și al schimbului de informații, al prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului și orice alte informații relevante privind eventuale impedimente în realizarea supravegherii prudențiale de către Banca Națională a României, cum ar fi restricționarea accesului la informații ori a posibilității efectuării unor verificări la fața locului.


1.8.
Modificările în situația agenților înregistrați în registrul ținut de Banca Națională a României, referitoare la înlocuirea persoanelor responsabile pentru conducerea și administrarea activității de prestare de servicii de plată


Art. 58
în cazul înlocuirii persoanelor responsabile pentru conducerea și administrarea activității de prestare de servicii de plată din cadrul agenților se aplică în mod corespunzător prevederile art. 70 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 21/2009.


SECí…¢IUNEA a 2-a
Modificări supuse notificării


Art. 59
Sunt supuse notificării Băncii Naționale a României - Direcția supraveghere modificările în situația instituțiilor emitente de monedă electronică referitoare la:
a) denumire;
b) sediul social;
c) restrângerea obiectului de activitate;
d) deschiderea de sedii secundare pe teritoriul României, inclusiv modificările în situația acestora referitoare la adresă;
e) modificările în situația sucursalelor deschise în alte state membre, inclusiv cele privitoare la deschiderea de noi sucursale;
f) achiziția de participații în condițiile art. 65 alin. (2) din Legea nr. 127/2011; g) persoanele care au legături strânse cu instituția emitentă de monedă electronică;
h) modificările în situația agenților înregistrați în registrul ținut de Banca Națională a României, potrivit art. 63;
i) modificările în situația sucursalelor deschise în state terțe, inclusiv cele privitoare la deschiderea altor sucursale într-un stat terț în care instituția emitentă de monedă electronică are deja aprobată deschiderea sucursalei principale;
j) modificări ale elementelor relevante privind măsurile de protejare a fondurilor primite în schimbul monedei electronice sau pentru executarea operațiunilor de plată, prevăzute la art. 67 alin. (2) și art. 68;
k) identitatea auditorului statutar sau a firmei de audit, dacă este cazul;
l) externalizarea funcțiilor operaționale, altele decât cele importante, aferente activității de emitere de monedă electronică sau aferente activității de prestare de servicii de plată, inclusiv angajarea de distribuitori pe teritoriul național sau într-un stat terț.


Art. 60
Dacă nu se prevede altfel în prezentul regulament, notificarea trebuie însoțită, după caz, de copia certificată de Oficiul registrului comerțului de pe înregistrările efectuate referitoare la mențiunile respective sau orice alt document oficial echivalent eliberat de autoritatea similară din țara gazdă și trebuie transmisă Băncii Naționale a României în termen de maximum 10 zile de la data realizării modificării sau, după caz, a înregistrării mențiunilor corespunzătoare în registrul comerțului.


2.1.
Achiziția de participații în condițiile art. 65 alin. (2) din Legea nr. 127/2011

Art. 61
(1) Persoanele care achiziționează participații în condițiile art. 65 alin. (2) din Legea nr. 127/2011 trebuie să prezinte documentația prevăzută la art. 18 din prezentul regulament.
(2) Evaluarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se va realiza în condițiile prevăzute la art. 8-10.
(3) Persoanele care achiziționează participații în condițiile art. 65 alin. (2) din Legea nr. 127/2011 trebuie să prezinte și documentul prevăzut la art. 15 lit. e) din prezentul regulament, dacă survin modificări comparativ cu documentul depus deja la Banca Națională a României.


2.2.
Persoanele care au legături strânse cu instituția emitentă de monedă electronică


Art. 62
Instituția emitentă de monedă electronică notifică Băncii Naționale a României modificările intervenite în lista privind persoanele care au legături strânse cu instituția emitentă de monedă electronică, sens în care comunică elementele de identificare ale persoanelor care nu se mai încadrează în această categorie și, după caz, documentația prevăzută la art. 19 pentru fiecare dintre persoanele nou-încadrate în această categorie.


2.3.
Modificările în situația agenților înregistrați în registrul ținut de Banca Națională a României


Art. 63
(1) Instituția emitentă de monedă electronică notifică modificările în situația agenților înregistrați în registrul ținut de Banca Națională a României, privitoare la:
a) denumire și sediul social ori, după caz, nume și adresă;
b) prestarea de noi servicii de plată prin intermediul respectivului agent.
(2) în cazul modificărilor prevăzute la alin. (1) lit. a), instituția emitentă de monedă electronică trebuie să transmită o copie certificată de oficiul registrului comerțului de pe înregistrările efectuate referitoare la mențiunea respectivă sau orice alt document oficial echivalent eliberat de autoritatea similară din țara-gazdă ori, după caz, o copie a documentului de identitate a cărei conformitate cu originalul va fi certificată de posesorul actului de identitate.
(3) în cazul modificărilor prevăzute la alin. (1) lit. b), instituția emitentă de monedă electronică trebuie să transmită o descriere a noilor servicii de plată și a mecanismelor de control intern instituite de solicitant pentru a se conforma obligațiilor legale în materie de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului. în situația în care această modificare nu are impact asupra mecanismelor de control intern notificate deja Băncii Naționale a României, documentul trebuie înlocuit cu o declarație din care să rezulte acest fapt.


2.4.
Modificările în situația sucursalelor deschise în state terțe, inclusiv cele privitoare la deschiderea altor sucursale într-un stat terț în care instituția emitentă de monedă electronică are deja aprobată deschiderea sucursalei principale


Art. 64
(1) Instituția emitentă de monedă electronică notifică modificările în situația sucursalelor deschise în state terțe, privitoare la:
a) denumire și adresă;
b) prestarea de noi servicii de plată prin intermediul respectivei sucursale;
c) prestarea de noi activități comerciale, altele decât emiterea de monedă electronică și prestarea de servicii de plată.
(2) Instituția emitentă de monedă electronică trebuie să transmită Băncii Naționale a României hotărârea organului competent, din care să rezulte aprobarea modificării în situația sucursalei, însoțită de următoarele:
a) documentația prevăzută la art. 53 lit. f), pentru modificările prevăzute la alin. (1) lit. b);
b) documentația prevăzută la art. 53 lit. g), pentru modificările prevăzute la alin. (1) lit. c).


Art. 65
(1) în cazul deschiderii de către instituția emitentă de monedă electronică și a altor sucursale pe teritoriul aceluiași stat terț, notificarea va fi însoțită de hotărârea organului competent, din care să rezulte: obiectul de activitate și, dacă este cazul, capitalul de dotare al sucursalei, identitatea persoanei/persoanelor desemnate să asigure conducerea sucursalei și limitele mandatului ce îi/le este acordat, precum și adresa sucursalei.
(2) în acest caz, instituția emitentă de monedă electronică va desemna prima sucursală ca sucursală principală, care va asigura comunicarea cu Banca Națională a României și îndeplinirea tuturor cerințelor prevăzute de lege și de reglementările în vigoare pentru întreaga activitate desfășurată pe teritoriul statului terț.


Art. 66
în situația în care modificările survenite nu au impact asupra elementelor notificate deja Băncii Naționale a României, documentele solicitate se înlocuiesc cu o declarație din care să rezulte acest fapt.


2.5.
Modificări privind măsurile de protejare a fondurilor primite în schimbul monedei electronice și a celor primite pentru executarea operațiunilor de plată, altele decât cele legate de emiterea de monedă electronică


Art. 67
(1) Orice modificare a elementelor relevante privind metoda de protejare a fondurilor primite în schimbul monedei electronice, aprobată deja de Banca Națională a României, se notifică împreună cu documentele din care rezultă respectarea cerințelor legale aplicabile.
(2) Elementele relevante la care face referire alin. (1) sunt, după caz:
a) instituția de credit la care sunt depozitate fondurile protejate;
b) societatea de asigurări sau instituția de credit care emite polița de asigurare sau altă garanție comparabilă;
c) condițiile care guvernează contractul prin care sunt asigurate sau garantate fondurile;
d) modalitatea de aplicare a dispozițiilor art. 34 alin. (2) din Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică.


Art. 68
în cazul modificărilor elementelor relevante privind metoda de protejare a fondurilor primite pentru executarea operațiunilor de plată, altele decât cele legate de emiterea de monedă electronică, aprobată deja de Banca Națională a României, se aplică art. 80 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 21/2009.


2.6.
Identitatea auditorilor statutari sau a firmelor de audit


Art. 69
în cazul modificărilor cu privire la auditorii statutari sau firmele de audit, instituția emitentă de monedă electronică transmite Băncii Naționale a României elementele de identificare ale noilor persoane desemnate.


2.7.
Externalizarea unor funcții operaționale, altele decât cele importante, inclusiv angajarea de distribuitori pe teritoriul național sau într-un stat terț


Art. 70
Comunicarea privind externalizarea de funcții operaționale, altele decât cele importante, aferente activității de emitere de monedă electronică sau aferente activității de prestare de servicii de plată, trebuie însoțită de următoarele documente:
a) descrierea funcțiilor operaționale ce se vor externaliza;
b) identitatea persoanei către care se vor externaliza;
c) încadrarea funcțiilor operaționale din perspectiva importanței acestora, potrivit criteriilor stabilite la art. 46 alin. (1) din Legea nr. 127/2011;
d) denumirea și sediul distribuitorului, respectiv numele și adresa acestuia.


Art. 71
în plus față de documentația prevăzută la art. 70, în cazul în care persoana către care se externalizează funcții operaționale este situată într-un stat terț, instituțiile emitente de monedă electronică trebuie să transmită Băncii Naționale a României și o descriere a cadrului legislativ și instituțional din statul terț care, să cuprindă, după caz, informații referitoare la: autoritatea responsabilă cu supravegherea și sistemul de supraveghere, legislația în domeniul secretului profesional și al schimbului de informații, al prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului și orice alte informații relevante privind eventuale impedimente în realizarea supravegherii prudențiale de către Banca Națională a României, cum ar fi restricționarea accesului la informații ori a posibilității efectuării unor verificări la fața locului.

CAPITOLUL VII
Cerințe de raportare


Art. 72
(1) Instituțiile emitente de monedă electronică raportează trimestrial Băncii Naționale a României - Direcția supraveghere necesarul de fonduri proprii aferent activității de emitere de monedă electronică.
(2) Instituțiile emitente de monedă electronică calculează până la finele primei luni a fiecărui an necesarul de fonduri proprii aferent activității de prestare a serviciilor de plată, altele decât cele legate de emiterea de monedă electronică pentru anul în curs, și raportează Băncii Naționale a României - Direcția supraveghere aceste date în termenul prevăzut pentru depunerea la Banca Națională a României a situațiilor financiare anuale.


Art. 73
Raportările prevăzute la art. 72 trebuie însoțite de prezentarea detaliată a calculului aferent acestora.


Art. 74
Instituțiile emitente de monedă electronică raportează trimestrial indicatorii utilizați în calculul necesarului de fonduri proprii aferent activității de prestare a serviciilor de plată, altele decât cele legate de emiterea de monedă electronică, determinați pentru perioada de raportare pe baza datelor contabile, prin completarea și transmiterea anexei nr. 4 la Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 21/2009.


Art. 75
(1) Instituțiile emitente de monedă electronică determină lunar și raportează trimestrial nivelul și componența fondurilor proprii, potrivit prevederilor prezentului capitol, pe baza datelor înscrise în evidenta contabilă și a datelor calculate extracontabil.
(2) Raportarea se realizează prin completarea și transmiterea anexei nr. 4.
(3) în aplicarea art. 31 din Legea nr. 127/2011, anexa prevăzută la alin. (2) va fi însoțită de balanța de verificare a conturilor sintetice și, după caz, a conturilor analitice, întocmită pentru data pentru care se realizează raportarea.


Art. 76
(1) Instituțiile emitente de monedă electronică care desfășoară activitate de creditare legată de serviciile de plată raportează trimestrial Băncii Naționale a României - Direcția supraveghere situația privind activitatea de creditare, potrivit criteriilor prevăzute la art. 40 alin. (2) prin intermediul formularului prevăzut în anexa nr. 5.
(2) Instituțiile emitente de monedă electronică ce desfășoară activitate de creditare și care nu au obligația organizării și conducerii contabilității conform reglementărilor contabile emise de Banca Națională a României vor avea în vedere la calcularea și raportarea trimestrială la Banca Națională a României - Direcția supraveghere conturile corespunzătoare în care sunt înregistrate capitalurile proprii și sursele împrumutate pe baza contractelor de împrumut/finanțare, respectiv creditele/finanțările acordate și angajamentele asumate cuprinse în planul de conturi prevăzut de reglementările contabile aplicabile acestor entități.


Art. 77
(1) în aplicarea art. 39 din Legea nr. 127/2011, instituțiile emitente de monedă electronică raportează anual informațiile contabile reprezentând elemente de bilanț și cont de profit și pierdere în termenul prevăzut pentru depunerea la Banca Națională a României a situațiilor financiare anuale.
(2) Raportarea se realizează prin completarea și transmiterea anexei nr. 6 și trebuie însoțită de raportul de audit.


Art. 78
Instituțiile emitente de monedă electronică transmit Băncii Naționale a României raportările prevăzute în prezentul capitol atât electronic, cât și letric, în cel mult 30 de zile de la sfârșitul perioadei pentru care acestea se întocmesc, dacă nu se prevede altfel.


CAPITOLUL VIII
Măsuri și sancțiuni


Art. 79
Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage, după caz, luarea măsurilor și/sau aplicarea sancțiunilor prevăzute la secțiunea a 9-a din cap. II al Legii nr. 127/2011.


CAPITOLUL IX

Dispoziții finale


Art. 80
Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul regulament.
Prezentul regulament transpune prevederile art. 2 pct. 4, art. 3 alin. (1)-(3), art. 4, art. 5 alin. (1), (3), (4), art. 7 alin. (2) ale Directivei nr. 2009/110/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind accesul la activitate, desfășurarea și supravegherea prudențială a activității instituțiilor emitente de monedă electronică, de modificare a directivelor 2005/60/CE și 2006/48/CE și de abrogare a Directivei 2000/46/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 267 din 10 octombrie 2009.

ANEXA Nr. 1
CERERE DE AUTORIZARE


Subsemnatul, (numele și prenumele).........., în calitate de *) .........., solicit autorizarea instituției emitente de monedă electronică (denumirea instituției emitente de monedă electronică).........., cu sediul în .........., înregistrată la oficiul registrului comerțului sub nr. .......... .
în susținerea cererii anexez următoarea documentație:
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
Adresa noastră de contact este: .......... telefon .........., fax .........., e-mail .......... .
Data .......... Semnătura și ștampila
..........
BANCA NAí…¢IONALÄ”š A ROM탔šNIEI
Direcția reglementare și autorizare


ANEXA Nr. 2
CHESTIONAR *)
pentru acționarii semnificativi ai unei instituții emitente de monedă electronică


1. Elementele de identificare ale acționarului semnificativ
..........
..........
..........
..........
..........
Pentru persoana fizică precizați numele și prenumele, cetățenia, domiciliul și reședința; pentru persoanele fără cetățenie română precizați, dacă este cazul, și data stabilirii reședinței în România.
Pentru persoana juridică precizați denumirea, adresa sediului social și numărul de înregistrare la oficiul registrului comerțului sau alt element de identificare echivalent.
2. Precizați numărul și tipul acțiunilor/părților sociale, valoarea acestora, cota de participare la capitalul social al instituției emitente de monedă electronică și drepturile de vot
..........
..........
..........
..........
..........
3. Ați fost condamnat pentru infracțiuni de corupție, spălare de bani, terorism, infracțiuni contra patrimoniului, abuz în serviciu, luare sau dare de mită, fals și uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, primire de foloase necuvenite, trafic de influență, mărturie mincinoasă, infracțiuni prevăzute de legislația specială în domeniul financiar-bancar, de legislația privind societățile comerciale, insolvența sau protecția consumatorilor? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete.
..........
..........
..........
..........
..........
4. Ați fost condamnat pentru alte infracțiuni decât cele enumerate la pct. 3? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete.
..........
..........
..........
..........
..........
5. Sunteți urmărit penal sau judecat pentru oricare dintre infracțiunile prevăzute la pct. 3? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete.
..........
..........
..........
..........
..........
6. Sunteți urmărit penal sau judecat pentru alte infracțiuni decât cele prevăzute la pct. 3? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete.
..........
..........
..........
..........
..........
7. Faceți sau ați făcut obiectul unor investigații, măsuri ori sancțiuni administrative pentru nerespectarea prevederilor care reglementează domeniul bancar, financiar, al activității de asigurare sau orice altă legislație privind serviciile financiare? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete.
..........
..........
..........
..........
..........
8. Faceți sau ați făcut obiectul unor investigații, măsuri ori sancțiuni aplicate de orice organism de reglementare sau profesional pentru nerespectarea oricăror reglementări? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete.
..........
..........
..........
..........
..........
9. Ați fost evaluat din perspectiva reputației în calitate de acționar semnificativ la o entitate reglementată și supravegheată de Banca Națională a României, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ori de o autoritate de supraveghere cu atribuții similare dintr-un alt stat membru? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete.
..........
..........
..........
..........
..........
10. Ați asigurat conducerea și/sau administrarea activității unei entități reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ori de o autoritate de supraveghere cu atribuții similare dintr-un alt stat membru? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete, inclusiv, dacă este cazul, motivele încetării calității respective.
..........
..........
..........
..........
..........
11. Sunteți o entitate reglementată și supravegheată de Banca Națională a României, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ori de o autoritate de supraveghere cu atribuții similare dintr-un alt stat membru? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete.
..........
..........
..........
..........
..........
Subsemnatul declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii, că toate răspunsurile sunt complete și conforme cu realitatea și că nu există alte fapte relevante asupra cărora Banca Națională a României ar trebui încunoștințată. Totodată, mă angajez să comunic Băncii Naționale a României orice modificare privind informațiile furnizate.
Data .......... Numele și prenumele
..........
  Funcția (dacă este cazul)
..........
Semnătura și ștampila (dacă este cazul)
..........
(Pentru persoanele juridice vor semna reprezentanții lor legali.) 
NOTÄ”š:
Banca Națională a României va păstra confidențialitatea informațiilor cuprinse în răspunsurile la acest chestionar, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.

ANEXA Nr. 3
CHESTIONAR *)
pentru persoanele responsabile pentru conducerea și administrarea activității de emitere de monedă electronică și, după caz, de prestare de servicii de plată


1. Denumirea, adresa sediului instituției emitente de monedă electronică și numărul de înregistrare la oficiul registrului comerțului
..........
..........
..........
..........
..........
2. Elementele de identificare ale persoanei responsabile pentru conducerea și administrarea activității de emitere de monedă electronică și, după caz, de prestare de servicii de plată/reprezentantului persoanei juridice responsabile desemnat pentru conducerea și administrarea activității de emitere de monedă electronică și, după caz, de prestare de servicii de plată
..........
..........
..........
..........
..........
Pentru persoana fizică precizați numele și prenumele, cetățenia, domiciliul și reședința; pentru persoanele fără cetățenie română precizați, dacă este cazul, și data stabilirii reședinței în România.
Pentru persoana juridică precizați denumirea, adresa sediului social și numărul de înregistrare la oficiul registrului comerțului sau alt element de identificare echivalent.
3. Funcția pe care o veți exercita în cadrul instituției emitente de monedă electronică. Se va prezenta și o descriere a atribuțiilor și responsabilităților aferente acesteia. în cazul persoanelor cu responsabilități de conducere se va prezenta și lista activităților pe care fiecare dintre aceste persoane urmează să le coordoneze în cadrul instituției emitente de monedă electronică.
..........
..........
..........
..........
..........
4. în exercitarea atribuțiilor dumneavoastră veți urma instrucțiunile unei alte persoane fizice sau juridice din afara instituției emitente de monedă electronică? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete.
..........
..........
..........
..........
..........
5. Ați fost condamnat pentru infracțiuni de corupție, spălare de bani, terorism, infracțiuni contra patrimoniului, abuz în serviciu, luare sau dare de mită, fals și uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, primire de foloase necuvenite, trafic de influență, mărturie mincinoasă, infracțiuni prevăzute de legislația specială în domeniul financiar-bancar, de legislația privind societățile comerciale, insolvența ori protecția consumatorilor? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete.
..........
..........
..........
..........
..........
6. Ați fost condamnat pentru alte infracțiuni decât cele enumerate la pct. 5? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete.
..........
..........
..........
..........
..........
7. Sunteți urmărit penal sau judecat pentru oricare dintre infracțiunile prevăzute la pct. 5? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete.
..........
..........
..........
..........
..........
8. Sunteți urmărit penal sau judecat pentru alte infracțiuni decât cele prevăzute la pct. 5? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete.
..........
..........
..........
..........
..........
9. Faceți sau ați făcut obiectul unor investigații, măsuri ori sancțiuni administrative pentru nerespectarea prevederilor care reglementează domeniul bancar, financiar, al activității de asigurare sau orice altă legislație privind serviciile financiare? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete.
..........
..........
..........
..........
..........
10. Faceți sau ați făcut obiectul unor investigații, măsuri ori sancțiuni aplicate de orice organism de reglementare sau profesional pentru nerespectarea oricăror reglementări? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete.
..........
..........
..........
..........
..........
11. Ați fost evaluat din perspectiva reputației în calitate de acționar semnificativ la o entitate reglementată și supravegheată de Banca Națională a României, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ori de o autoritate de supraveghere cu atribuții similare dintr-un alt stat membru? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete.
..........
..........
..........
..........
..........
12. Ați fost evaluat din perspectiva reputației în calitate de persoană responsabilă pentru conducerea și administrarea activității la o entitate reglementată și supravegheată de Banca Națională a României, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ori de o autoritate de supraveghere cu atribuții similare dintr-un alt stat membru? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete.
..........
..........
..........
..........
..........
13. Sunteți o entitate reglementată și supravegheată de Banca Națională a României, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ori de o autoritate de supraveghere cu atribuții similare dintr-un alt stat membru? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete.
..........
..........
..........
..........
..........
Subsemnatul declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii, că toate răspunsurile sunt complete și conforme cu realitatea și că nu există alte fapte relevante asupra cărora Banca Națională a României ar trebui încunoștințată. Totodată, mă angajez să comunic Băncii Naționale a României orice modificare privind informațiile furnizate.
Data .......... Numele și prenumele
..........
  Funcția (dacă este cazul)
..........
Semnătura și ștampila (dacă este cazul)
..........
(Pentru persoanele juridice vor semna reprezentanții lor legali.) 
NOTÄ”š:
Banca Națională a României va păstra confidențialitatea informațiilor cuprinse în răspunsurile la acest chestionar, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.


ANEXA Nr. 4
Formular de calcul și raportare a fondurilor proprii

...

 

ANEXA Nr. 5
SITUAí…¢IE
privind activitatea de creditare

...

 

ANEXA Nr. 6
BILANT
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

...