Legea nr. 457 din 01/11/2004 privind publicitatea si sponsorizarea pentru produsele din tutun 

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1067 din 17/11/2004  

 

Modificata de OG 6/2008 pentru modificarea Èâ„¢i completarea Legii nr. 457/2004 privind publicitatea și sponsorizarea pentru produsele din tutun - publicata in Monitorul Oficial nr. 78 din 31.01.2008  si de Legea nr.225/2008pentru aprobarea OG 6/2008 (modificarile sunt identificate cu caractere italice)

 

Art. 1. - Prezenta lege stabileste masuri cu privire la publicitatea produselor din tutun, precum si cu privire la promovarea acestora in presa si in alte publicatii tiparite, in emisiuni radiodifuzate, prin servicii ale societatii informationale si prin sponsorizarea in domeniul tutunului, inclusiv prin distribuirea gratuita a produselor din tutun, in vederea prevenirii consumului produselor din tutun. 

Art. 2. - In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
   a) produse din tutun - produsele destinate fumatului, prizatului, suptului sau mestecatului, fabricate total ori partial din tutun, modificat genetic sau nu; 

b) publicitate pentru produsele din tutun - orice formă de comunicare comercială care are ca scop sau ca efect direct ori indirect promovarea unui produs din tutun;

c) sponsorizare pentru produsele din tutun - orice formă de contribuție publică sau privată pentru orice eveniment, activitate ori persoană, cu scopul sau având ca efect direct ori indirect promovarea unui produs din tutun;
d) servicii ale societatii informationale - orice servicii de acest tip, astfel cum sunt definite la art. 1 pct. 1 din Legea nr. 365/2002 privind comertul electronic, cu modificarile ulterioare.

e) profesioniști în comerțul cu produse din tutun - orice persoană fizică sau juridică ce desfășoară o activitate în domeniul producției ori comercializării produselor din tutun sau al consultanței profesionale care privește produsele din tutun.
  

Art. 3. -
(1) Se interzice publicitatea produselor din tutun:

a) în presa scrisă și în orice alte publicații și materiale tipărite, cu excepția anunțurilor prevăzute expres de lege;

b) transmisa de posturile de radiodifuziune si de televiziune publice sau private;

c) în sălile de spectacol, cinematografe sau alte tipuri de săli de proiecție a materialelor vizuale destinate publicului;

d) pe panouri publicitare, pe copertine sau orice alte structuri de afișaj, indiferent de locul amplasării acestora ori de taxele datorate, cu excepția celor situate în spațiile de vânzare a produselor din tutun din incinta unităților economice și a spațiilor special amenajate pentru fumat;

   e) prin serviciile societatii informationale;

f) prin folosirea mărcilor de produse din tutun pe alte produse decât cele din tutun sau pe servicii care nu au legătură cu comerțul cu produse din tutun, cu excepția acelor produse necesare fumatului, precum scrumiere, brichete, chibrituri și altele asemenea;

g) prin vânzarea sau oferirea gratuită de produse alimentare ori jucării fabricate cu intenția evidentă de a da produsului și/sau ambalajului său asemănarea cu un produs din tutun.

h) prin crearea, comercializarea sau oferirea gratuită de jocuri, inclusiv a celor destinate utilizării pe calculator, ori jucării care promovează fumatul sau în care este utilizată o marcă de produs din tutun;

i) prin folosirea mărcilor produselor din tutun sau a unor mesaje care promovează fumatul, inscripționate ori amplasate pe partea exterioară a oricărui mijloc de transport, precum și pe partea interioară și exterioară a mijloacelor de transport în comun.

(2) Publicitatea pentru produsele din tutun este permisă numai în publicațiile destinate în mod exclusiv profesioniștilor în comerțul cu produse din tutun și în publicațiile care nu au fost editate ori tipărite în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene și nici nu sunt destinate în principal pieței românești ori celei comunitare.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. e), este permisă publicitatea produselor din tutun prin servicii ale societății informaționale doar în condițiile prevăzute la alin. (2).

  

Art. 4. -
(1) Se interzice sponsorizarea pentru produsele din tutun a evenimentelor ori activitatilor care au efecte transfrontiere sau care implica ori au loc in cel putin doua state membre ale Uniunii Europene, dintre care unul este Romania.
   (2) Se interzice distribuirea gratuita a produselor din tutun in contextul sponsorizarii evenimentelor prevazute la alin. (1), avand ca scop ori ca efect direct sau indirect promovarea produselor din tutun.

(3) Se interzice distribuirea gratuită a produselor din tutun tinerilor cu vârsta sub 18 ani.

(4) Se interzice sponsorizarea pentru produse din tutun a evenimentelor și activităților destinate tinerilor cu vârsta sub 18 ani.

(5) Se interzice sponsorizarea pentru produse din tutun a oricăror evenimente sau activități care se desfășoară în unitățile medicale ori în unitățile de învățământ medico-farmaceutic.

Art 4^1 Pentru publicitatea produselor din tutun prin intermediul serviciilor de radiodifuziune și pentru sponsorizarea programelor de radiodifuziune se aplică prevederile art. 30, respectiv art. 34 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare.


Art. 5. - (1) Constituie contravenție nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (1) și ale art. 4 alin. (1), (4) și (5) și se sancționează cu amendă contravențională de la 10.000 lei la 50.000 lei.
   (2) Constituie contravenție nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (2) și (3) și se sancționează astfel:
   a) persoanele juridice, cu amendă contravențională de la 5.000 lei la 10.000 lei;
   b) persoanele fizice, cu amendă contravențională de la 500 lei la 1.000 lei.
   (3) începând cu a doua abatere, încălcarea prevederilor art. 4 alin. (1) se sancționează cu amenda contravențională prevăzută la alin. (1) și cu suspendarea temporară a activității de către instituțiile competente.

 

Art. 6. -
(1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre persoanele imputernicite in acest sens din cadrul Ministerului Sanatatii si Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, conform prevederilor legale in vigoare.
   (2) Contravenientul poate achita, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la art. 5, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.
   (3) Contraventiilor prevazute la art. 5 li se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Art. 7. -
(1) Prezenta lege intra in vigoare la data de 31 decembrie 2006.
   (2) Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga art. 10 lit. b) din Legea nr. 148/2000 privind publicitatea, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 359 din 2 august 2000, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Art. 8. - Prezenta lege transpune Directiva nr. 2003/33/CE privind armonizarea dispozitiilor legislative, de reglementare sau administrative ale statelor membre cu privire la publicitatea si sponsorizarea pentru produsele din tutun, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L152 din 20 iunie 2003, si unele dispozitii din Recomandarea nr. 2003/54/CE cu privire la prevenirea fumatului si la initiativele de imbunatatire a controlului asupra tutunului, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L022 din 25 ianuarie 2003.