Legea arhivarii electronice

Lege privind arhivarea documentelor în formă electronică

135/2007


CAPITOLUL I
Dispoziții Generale


Art. 1. - Prezenta lege stabilește regimul juridic aplicabil creării,
conservării, consultării și utilizării documentelor în formă electronică
arhivate sau care urmează a fi arhivate într-o arhivă electronică.
Art. 2. - Operațiunile de prelucrare arhivistică a documentelor în
formă electronică se fac cu respectarea dispozițiilor Legii Arhivelor
Naționale nr.16/1996, cu modificările și completările ulterioare, precum
și a reglementărilor în vigoare privind conservarea, accesul și protecția
informației cu caracter public sau privat.

CAPITOLUL II
Definiții


Art. 3. - În înțelesul prezentei legi, termenii și noțiunile de mai jos
au următoarea semnificație:
a) administrator al arhivei electronice – persoana fizică sau
juridică acreditată de autoritatea de reglementare și supraveghere
specializată în domeniu să administreze sistemul electronic de arhivare
și documentele arhivate în cadrul arhivei electronice;
b) arhivă electronică – sistemul electronic de arhivare, împreună cu
totalitatea documentelor în formă electronică arhivate.;
c) furnizor de servicii de arhivare electronică – orice persoană
fizică sau juridică, acreditată să presteze servicii legate de arhivarea
electronică;
d) mediu de stocare – orice mediu pe care se poate înregistra sau de
pe care se poate reda un document în formă electronică;
e) mesaj electronic - documentul în formă electronică ce conține
date de identificare privind expeditorul, destinatarul, precum și
momentul de timp la care acesta a fost expediat, realizat în scopul
transmiterii la distanță a unei informații prin mijloace electronice;
f) regim de acces la document – gradul în care se acordă drept de
acces la document de către titularul dreptului de dispoziție asupra
documentului;
g) sistem electronic de arhivare - sistemul informatic destinat
colectării, stocării, organizării și catalogării documentelor în formă
electronică în scopul conservării, consultării și redării acestora;
h) titular al dreptului de dispoziție asupra documentului – persoana
fizică sau juridică proprietară sau, după caz, emitentă a documentului,
care are dreptul de a stabili și modifica regimul de acces la document,
conform legislației în vigoare.


CAPITOLUL III
Furnizarea Serviciilor De Arhivare A Documentelor În Formă
Electronică


Art. 4. - Orice persoană fizică sau juridică are dreptul de a depune
spre păstrare documente în formă electronică în cadrul unei arhive
electronice, în condițiile prezentei legi.
Art. 5. - Furnizarea serviciilor de arhivare nu este supusă nici unei
autorizări prealabile și se desfășoară în concordanță cu principiile
concurenței libere și loiale, cu respectarea actelor normative în vigoare.
Art. 6. - (1) Cu 30 de zile înainte de începerea activităților legate de
arhivarea documentelor în formă electronică, persoanele care
intenționează să furnizeze servicii de arhivare au obligația de a notifica
autoritatea de reglementare și supraveghere specializată în domeniu, cu
privire la data începerii acestor activități.
(2) Odată cu efectuarea notificării prevăzute la alin.(1),
administratorul arhivei are obligația de a comunica autorității de
reglementare și supraveghere specializate în domeniu toate informațiile
referitoare la procedurile de securitate și de conservare utilizate, precum
și orice alte informații cerute de către autoritatea de reglementare și
supraveghere specializată în domeniu.
(3) Administratorul arhivei are obligația de a comunica autorității
de reglementare și supraveghere specializate în domeniu, cu cel puțin 10
zile înainte, orice intenție de modificare a procedurilor de securitate și de
conservare, cu precizarea datei și orei la care modificarea intră în
vigoare, precum și obligația de a confirma, în termen de 24 de ore,
modificarea efectuată.
(4) În cazurile de urgență în care securitatea serviciilor de arhivare
este afectată, administratorul arhivei poate efectua modificări ale
procedurilor de securitate și de conservare, urmând să comunice, în
termen de 24 de ore, autorității de reglementare și supraveghere
specializate în domeniu, modificările efectuate și justificarea deciziei
luate.
(5) Administratorul arhivei este obligat să respecte, pe parcursul
desfășurării activității, procedurile de securitate și de conservare
declarate potrivit alin.(2) – (4).


CAPITOLUL IV
Crearea Arhivei Electronice


Art. 7. - Primirea unui document în formă electronică în arhiva
electronică este condiționată de îndeplinirea următoarelor cerințe:
a) semnarea documentelor în formă electronică, cu semnătura
electronică extinsă a titularului dreptului de dispoziție, denumită în
continuare semnătură electronică;
b) valabilitatea semnăturii electronice a titularului dreptului de
dispoziție asupra documentului;
c) depunerea cheii de criptare și decriptare pentru documentele
criptate care cad sub incidența Legii Arhivelor Naționale nr.16/1996, cu
modificările și completările ulterioare;
d) transmiterea informațiilor prevăzute la art.8 alin.(2).
Art. 8. - (1) Documentul în formă electronică ce îndeplinește
condițiile prevăzute la art.7 este semnat electronic de către
administratorul arhivei, cu semnătura electronică, în care se atestă și
faptul că documentul respectiv are valoare de original sau copie,
conform hotărârii titularului dreptului de dispoziție. Documentul în
formă electronică, astfel identificat, este arhivat în locația stabilită de
administratorul arhivei.
(2) Administratorul arhivei atașează, pentru fiecare document în
formă electronică arhivat, o fișă în formă electronică, ce va conține cel
puțin următoarele informații:
a) proprietarul documentului în formă electronică;
b) emitentul documentului în formă electronică;
c) titularul dreptului de dispoziție;
d) istoricul documentului în formă electronică;
e) tipul documentului în formă electronică;
f) nivelul de clasificare a documentului în formă electronică;
g) formatul digital în care este arhivat documentul în formă
electronică;
h) cuvintele cheie necesare identificării documentului în formă
electronică;
i) elementele de localizare a suportului fizic;
j) identificatorul unic al documentului în formă electronică, în
cadrul arhivei;
k) data emiterii documentului;
l) data arhivării;
m) termenul de păstrare a documentului.
(3) În cazul în care documentul în formă electronică a fost generat
prin transferarea informației de pe suport analog pe suport digital, fișa va
conține în plus următoarele informații:
a) referiri la proprietarul originalului și locația în care se găsește
originalul;
b) metoda de transfer utilizată;
c) dispozitivul hardware utilizat;
d) programul de calculator utilizat.
Art. 9. - (1) Administratorul arhivei este obligat să înregistreze și să
țină evidența tuturor documentelor în formă electronică, intrate în arhiva
electronică în cadrul unui registru în formă electronică.
(2) Accesul la registrul arhivei electronice este public, numai pentru
documentele pentru care titularul dreptului de dispoziție asupra
documentului a stabilit un regim de acces public.
(3) Referința, în registrul arhivei, la un document care face parte din
categoria documentelor clasificate, poate fi obținută în funcție de
drepturile de acces ale solicitantului.
Art. 10. - (1) Administratorul arhivei electronice trebuie să dispună
de resurse financiare, pentru acoperirea prejudiciilor pe care le-ar putea
cauza cu prilejul desfășurării activităților de arhivare electronică.
Modalitatea asiguratorie se stabilește prin decizie a autorității de
reglementare și supraveghere specializată în domeniu.
(2) În cazul în care arhiva electronică conține sau urmează să
conțină documente clasificate, administratorul arhivei electronice trebuie
să îndeplinească condițiile legale privind protecția informațiilor
clasificate.
Art. 11. - Fișa de însoțire a documentului va fi arhivată separat de
document și înregistrată în registrul electronic al arhivei. În cazul în care
fișa face referire la un document clasificat, referința în registru va fi
criptată.


CAPITOLUL V
Conservarea Arhivei Electronice


Art. 12. - (1) Administratorul arhivei este obligat să păstreze codul
sursă al tuturor programelor utilizate pentru construirea și exploatarea
arhivei electronice, în fișiere semnate electronic și clasificate, după caz.
(2) Administratorul arhivei este obligat să depună la Arhivele
Naționale o copie a codului sursă al tuturor programelor utilizate pentru
construirea și exploatarea arhivei electronice.
(3) În cazul în care administratorul arhivei nu dispune de codul
sursă, prevederile alin.(1) și (2) se aplică pentru codul executabil.
Art. 13. - (1) Administratorul arhivei electronice are obligația să
asigure întreținerea și să pună la dispoziție programe informatice, care să
permită translatarea oricărui document în formă electronică, arhivat din
formatul în care a fost generat într-un format care să permită
vizualizarea, reproducerea și stocarea documentului respectiv la nivelul
tehnologiilor în uz curent.
(2) În momentul arhivării unui document generat într-un format
nerecunoscut de produsele existente în biblioteca de algoritmi și
programe informatice, administratorul arhivei are obligația ca, odată cu
arhivarea documentului, să adauge în bibliotecă descrierea formatului
acestuia, precum și programele informatice cu care documentul a fost
generat și poate fi vizualizat.


CAPITOLUL VI
Consultarea Arhivei Electronice


Art. 14. - (1) Regimul de acces la un document în formă electronică,
precum și modificarea acestuia se stabilesc exclusiv de către titularul
dreptului de dispoziție asupra documentului printr-un act, care va fi
semnat atât de titularul dreptului de dispoziție asupra documentului, cât
și de administratorul arhivei.
(2) Regimul de acces la documentul în formă electronică, stabilit în
conformitate cu alin.(1), va fi înscris în fișa de format electronic a
documentului, iar actul prin care s-a stabilit acest regim, generat
electronic sau transferat în format electronic, va constitui o anexă a
documentului arhivat.
(3) Administratorul arhivei este obligat să respecte regimul de acces
la document, stabilit conform alin.(1), atât la arhivare cât și la acordarea
accesului la documentul în formă electronică din arhivă.
(4) Răspunderea pentru stabilirea regimului de acces la un document
în formă electronică revine în exclusivitate titularului dreptului de
dispoziție asupra documentului, iar răspunderea pentru respectarea
regimului de acces la documentul în formă electronică, atât la arhivare
cât și la acordarea accesului la document, revine administratorului
arhivei.
Art. 15. - Administratorul arhivei va asigura, în condițiile prevăzute
la art.14 și în concordanță cu prevederile legislației în vigoare, modul de
acces permanent sau la cerere, pentru fiecare document în formă
electronică în parte.
Art. 16. - Administratorul arhivei are următoarele obligații:
a) întreținerea arhivei electronice;
b) crearea unei arhive electronice de siguranță, care să cuprindă toate
documentele în formă electronică arhivate și care se actualizează
permanent off - line;
c) utilizarea unui sistem de securitate omologat, care să garanteze
integritatea, securitatea și, unde este cazul, confidențialitatea
documentelor în formă electronică arhivate;
d) asigurarea redării oricărui document în formă electronică conținut
în arhivă;
e) asigurarea distrugerii documentelor a căror perioadă de arhivare a
expirat;
f) notificarea autorității de reglementare și supraveghere specializate
în domeniu, cu cel puțin 60 de zile înainte, a intenției de încetare a
activității, cu excepția cazurilor de forță majoră. În acest caz,
administratorul arhivei electronice are obligația de a transfera arhiva
electronică către alt furnizor de servicii de arhivare electronică, cu
acordul autorității de reglementare și supraveghere specializate în
domeniu.
Art. 17. - (1) Arhivele electronice sunt depozitate în centre de date
supuse autorizării prealabile, cu respectarea normelor privind asigurarea:
a) integrității și securității documentelor în formă electronică;
b) securității și integrității spațiului ocupat de echipamentele care
găzduiesc arhivele electronice;
c) recuperării informației în urma dezastrelor naturale, conform
reglementărilor în vigoare.
(2) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei
legi, autoritatea de reglementare și supraveghere specializată în domeniu
va emite norme metodologice privind autorizarea centrelor de date.


CAPITOLUL VII
INFRACížIUNI ªI CONTRAVENížII


Art. 18. - Nerespectarea dispozițiilor prezentei legi atrage, după caz,
răspunderea contravențională, civilă sau penală.
Art. 19. - Divulgarea, de către administratorul arhivei, a cheii de
criptare constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la unu la
3 ani.
Art. 20. - Accesarea neautorizată a documentelor din arhivă
constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani.
Art. 21. - Copierea neautorizată a documentelor din arhivă constituie
infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la unu la 12 ani.
Art. 22. - Modificarea neautorizată a documentelor din arhivă
constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la unu la 15 ani.
Art. 23. - Distrugerea arhivei constituie infracțiune și se pedepsește
cu închisoare de la 6 la 15 ani.
Art. 24. - Constituie contravenție dacă, potrivit legii, nu constituie
infracțiuni, nerespectarea de către administratorul arhivei a prevederilor
art.6, 8, 9, 11, 15 și 16.
Art. 25. - Contravențiile prevăzute la art.24 se sancționează cu
amendă de la 3.000 lei la 10.000 lei.
Art. 26. - (1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor
prevăzute în cadrul prezentului capitol sunt de competența personalului
cu atribuții de control din cadrul autorității de reglementare și
supraveghere specializate în domeniu.
(2) Contravențiilor prevăzute în prezentul capitol le sunt aplicabile
prevederile Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al
contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea
nr.180/2002, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 27. - (1) Responsabilitatea aplicării dispozițiilor prezentei legi și
a reglementărilor legate de aceasta revine autorității de reglementare și
supraveghere specializate în domeniu, prevăzută la Capitolul IV din
Legea nr.455/2001 privind semnătura electronică.
(2) În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi
autoritatea de reglementare și supraveghere specializată în domeniu, în
colaborare cu Arhivele Naționale, va elabora reglementări și
metodologii în aplicarea prezentei legi, procedura acordării, suspendării,
retragerii deciziei de acreditare a administratorului arhivei electronice,
precum și a autorizării centrelor de date.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu
respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția
României, republicată.

București, 15 mai 2007
Nr. 135