Lege nr. 451/2004  privind marca temporala

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1021 din 05/11/2004

Art. 1. - Prezenta lege stabileste regimul juridic al marcii temporale si conditiile de furnizare a serviciilor de marcare temporala.

Art. 2. - In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos se definesc dupa cum urmeaza:
a) amprenta atasata unui document electronic reprezinta acea informatie cu ajutorul careia documentul poate fi identificat in mod unic, dar care nu permite deducerea continutului documentului respectiv;
b) marca temporala este o colectie de date in forma electronica, atasata in mod unic unui document electronic; ea certifica faptul ca anumite date in forma electronica au fost prezentate la un moment de timp determinat furnizorului de servicii de marcare temporala;
c) certificatul asociat marcii temporale este acea informatie cuprinsa in marca temporala prezentabila in forma inteligibila si care contine cel putin furnizorul de servicii de marcare temporala, numarul de ordine din registrul furnizorului si informatia reprezentand momentul de timp;
d) baza de timp reprezinta sistemul unitar de referinta temporala la care se raporteaza toti furnizorii de servicii de marcare temporala;
e) autoritatea de reglementare si supraveghere este autoritatea prevazuta in cap. IV "Monitorizare si control", sectiunea 1 "Autoritatea de reglementare si supraveghere" din Legea nr. 455/2001 privind semnatura electronica, denumita in continuare autoritatea.

Art. 3. - (1) Marca temporala este formata din cel putin urmatoarele elemente:
a) amprenta atasata documentului electronic supus marcarii;
b) data si momentul de timp aferente documentului supus marcarii, exprimate in timp universal;
c) informatii care identifica in mod unic furnizorul de servicii de marcare temporala;
d) numarul de ordine din registrul furnizorului de servicii de marcare temporala.
(2) Informatiile verificate la furnizorul de servicii de marcare temporala sunt:
a) elementele de identificare ale certificatului relativ la cheia ce verifica marca;
b) identificarea algoritmului utilizat pentru generarea amprentei.
(3) Marca temporala poate sa contina si elementele de identificare ale solicitantului marcii temporale.

Art. 4. - (1) Marca temporala trebuie generata de un sistem informatic sigur, care va indeplini urmatoarele cerinte de securitate:
a) asigura ca este imposibil sa fie emisa o marca corecta pentru un alt timp decat momentul cand a fost primit documentul sau sa se schimbe ordinea in care marcile de timp sunt emise;
b) asigura continuitatea furnizarii serviciului.
(2) Generarea marcii temporale trebuie sa garanteze un timp de raspuns; modul de calcul si eroarea maxim admisibila vor fi stabilite de autoritate prin norme.

Art. 5. - (1) Furnizorii de servicii de marcare temporala au obligatia de a crea si de a mentine un registru electronic operativ de evidenta cuprinzand momentul de timp la care au fost emise marcile temporale.
(2) Structura si conditiile de exploatare ale registrului electronic vor fi stabilite de autoritate prin norme.

Art. 6. - (1) Cu 30 de zile inainte de inceperea activitatilor legate de emiterea marcilor temporale, persoanele care intentioneaza sa furnizeze servicii de marcare temporala au obligatia de a notifica autoritatii data inceperii acestor activitati.
(2) O data cu efectuarea notificarii prevazute la alin. (1) furnizorii de servicii de marcare temporala au obligatia de a comunica autoritatii urmatoarele informatii si documente:
a) asigurarea activitatilor conform art. 8;
b) certificatul calificat pe baza caruia se va putea verifica semnatura asupra marcii temporale;
c) politica referitoare la protectia datelor cu caracter personal care sa fie conforma cu legislatia romana in vigoare;
d) orice alte informatii referitoare la activitatea de furnizare de servicii de marcare temporala cerute de autoritate.

Art. 7. - (1) Furnizorul de servicii de marcare temporala trebuie sa dispuna de instrumente financiare asiguratorii pentru acoperirea prejudiciilor pe care le-ar putea cauza cu prilejul desfasurarii activitatilor legate de marcarea temporala.
(2) Asigurarea se realizeaza fie prin subscrierea unei polite de asigurare la o societate de asigurari, fie prin intermediul unei scrisori de garantie din partea unei institutii financiare de specialitate sau printr-o alta modalitate stabilita prin decizie a autoritatii.
(3) Suma asigurata si, respectiv, suma acoperita prin scrisoarea de garantie sunt stabilite de autoritate.

Art. 8. - (1) Furnizorii de servicii de marcare temporala au urmatoarele obligatii:
a) sa mentina inregistrari ale marcilor temporale emise pe o perioada de 10 ani;
b) sa pastreze documentatia aferenta algoritmilor si procedurilor de generare a marcilor temporale emise;
c) sa asigure posibilitatea obtinerii si verificarii on-line a marcilor temporale; verificarea se face gratuit;
d) sa asigure accesarea permanenta a bazei de timp.
(2) in cazul incetarii activitatii, furnizorul de servicii de marcare temporala are obligatia sa transfere unui alt furnizor de servicii de marcare temporala sau, dupa caz, autoritatii registrul electronic operativ de evidenta, registrul marcilor temporale, precum si documentatia aferenta algoritmilor si procedurilor de generare a marcilor temporale emise.

Art. 9. - (1) Responsabilitatea aplicarii dispozitiilor prezentei legi si a reglementarilor legate de aceasta revine autoritatii.
(2) in termen de 3 luni de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, autoritatea va desemna furnizorul unic de baza de timp.
(3) Autoritatea va emite norme continand setul minimal de proceduri pentru activitatea de generare a marcii temporale, precum si procedurile de verificare a aplicarii acestora.
(4) Autoritatea va supraveghea indeplinirea obligatiilor impuse de prezenta lege furnizorilor de servicii de marcare temporala.
(5) in cazul in care furnizorul de servicii de marcare temporala este in imposibilitate de a-si indeplini obligatiile, autoritatea poate dispune suspendarea temporara sau, dupa caz, incetarea activitatii furnizorului.
(6) in cadrul Registrului furnizorilor de servicii de certificare prevazut la art. 28 din Legea nr. 455/2001 se va crea o sectiune distincta, destinata furnizorilor de servicii de marcare temporala. Informatiile care trebuie prevazute in acest registru sunt stabilite de catre autoritate prin norme.

Art. 10. - (1) Furnizorul de servicii de marcare temporala raspunde pentru prejudiciul adus oricarei persoane care isi intemeiaza conduita pe efectele juridice ale respectivelor marci temporale:
a) in ceea ce priveste exactitatea, in momentul eliberarii marcii temporale, a tuturor informatiilor pe care le contine;
b) in ceea ce priveste asigurarea ca, in momentul eliberarii marcii temporale, furnizorul identificat in cuprinsul acesteia detinea datele de generare a marcii temporale corespunzatoare datelor de verificare a marcii temporale, prevazute in prezenta lege;
c) in privinta indeplinirii tuturor obligatiilor prevazute la art. 3-8.
(2) Furnizorul de servicii de marcare temporala nu raspunde potrivit alin. (1) in cazurile in care probeaza ca, desi a depus diligenta necesara, nu a putut impiedica producerea prejudiciului.

Art. 11. - (1) Furnizorul de servicii de marcare temporala poate sa indice in cuprinsul unei marci temporale restrictii ale utilizarii acesteia, precum si limite ale valorii operatiunilor pentru care aceasta poate fi utilizata, cu conditia ca respectivele restrictii sa poata fi cunoscute de terti.
(2) Furnizorul de servicii de marcare temporala nu raspunde pentru prejudiciile rezultand din utilizarea unei marci temporale cu incalcarea restrictiilor prevazute in cuprinsul acesteia.

Art. 12. - (1) Constituie contraventie daca, potrivit legii, nu constituie infractiune si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei fapta furnizorului de servicii de marcare temporala care furnizeaza serviciul de marcare temporala fara notificarea prealabila prevazuta la art. 6.
(2) Constituie contraventie daca, potrivit legii, nu constituie infractiune si se sanctioneaza cu amenda in cuantum de pana la 5% din cifra de afaceri incalcarea obligatiilor prevazute la art. 8 alin. (1) lit. a) si b).
(3) Constituie contraventie daca, potrivit legii, nu constituie infractiune si se sanctioneaza cu amenda de la 50.000.000 lei la 500.000.000 lei incalcarea obligatiilor prevazute la art. 8 alin. (1) lit. c) si d).

Art. 13. - Prezenta lege se completeaza cu prevederile Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 429 din 31 iulie 2001.

Art. 14. - in termen de 3 luni de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, autoritatea va elabora normele tehnice si metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 15. - Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

Bucuresti, 1 noiembrie 2004.
Nr. 451.