Lege nr. 455 din 18 iulie 2001 privind semnatura electronica

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 429 din 31 iulie 2001

 

    CAPITOLUL I
    Dispozitii generale
    
    SECTIUNEA 1
    Principii generale

    Art. 1. - Prezenta lege stabileste regimul juridic al semnaturii electronice si al inscrisurilor in forma electronica, precum si conditiile furnizarii de servicii de certificare a semnaturilor electronice.
    Art. 2. - Prezenta lege se completeaza cu dispozitiile legale privind incheierea, validitatea si efectele actelor juridice.
    Art. 3. - Nici o dispozitie a prezentei legi nu poate fi interpretata in sensul limitarii autonomiei de vointa si a libertatii contractuale a partilor.

    SECTIUNEA a 2-a
    Definitii

    Art. 4. - In intelesul prezentei legi:
    1. date in forma electronica sunt reprezentari ale informatiei intr-o forma conventionala adecvata crearii, prelucrarii, trimiterii, primirii sau stocarii acesteia prin mijloace electronice;
    2. inscris in forma electronica reprezinta o colectie de date in forma electronica intre care exista relatii logice si functionale si care redau litere, cifre sau orice alte caractere cu semnificatie inteligibila, destinate a fi citite prin intermediul unui program informatic sau al altui procedeu similar;
    3. semnatura electronica reprezinta date in forma electronica, care sunt atasate sau logic asociate cu alte date in forma electronica si care servesc ca metoda de identificare;
    4. semnatura electronica extinsa reprezinta acea semnatura electronica care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
    a) este legata in mod unic de semnatar;
    b) asigura identificarea semnatarului;
    c) este creata prin mijloace controlate exclusiv de semnatar;
    d) este legata de datele in forma electronica, la care se raporteaza in asa fel incat orice modificare ulterioara a acestora este identificabila;
    5. semnatar reprezinta o persoana care detine un dispozitiv de creare a semnaturii electronice si care actioneaza fie in nume propriu, fie ca reprezentant al unui tert;
    6. date de creare a semnaturii electronice reprezinta orice date in forma electronica cu caracter de unicitate, cum ar fi coduri sau chei criptografice private, care sunt folosite de semnatar pentru crearea unei semnaturi electronice;
    7. dispozitiv de creare a semnaturii electronice reprezinta software si/sau hardware configurate, utilizat pentru a implementa datele de creare a semnaturii electronice;
    8. dispozitiv securizat de creare a semnaturii electronice reprezinta acel dispozitiv de creare a semnaturii electronice care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
    a) datele de creare a semnaturii, utilizate pentru generarea acesteia, sa poata aparea numai o singura data si confidentialitatea acestora sa poata fi asigurata;
    b) datele de creare a semnaturii, utilizate pentru generarea acesteia, sa nu poata fi deduse;
    c) semnatura sa fie protejata impotriva falsificarii prin mijloacele tehnice disponibile la momentul generarii acesteia;
    d) datele de creare a semnaturii sa poata fi protejate in mod efectiv de catre semnatar impotriva utilizarii acestora de catre persoane neautorizate;
    e) sa nu modifice datele in forma electronica, care trebuie sa fie semnate, si nici sa nu impiedice ca acestea sa fie prezentate semnatarului inainte de finalizarea procesului de semnare;
    9. date de verificare a semnaturii electronice reprezinta date in forma electronica, cum ar fi coduri sau chei criptografice publice, care sunt utilizate in scopul verificarii unei semnaturi electronice;
    10. dispozitiv de verificare a semnaturii electronice reprezinta software si/sau hardware configurate, utilizat pentru a implementa datele de verificare a semnaturii electronice;
    11. certificat reprezinta o colectie de date in forma electronica ce atesta legatura dintre datele de verificare a semnaturii electronice si o persoana, confirmand identitatea acelei persoane;
    12. certificat calificat reprezinta un certificat care satisface conditiile prevazute la art. 18 si care este eliberat de un furnizor de servicii de certificare ce satisface conditiile prevazute la art. 20;
    13. furnizor de servicii de certificare reprezinta orice persoana, romana sau straina, care elibereaza certificate sau care presteaza alte servicii legate de semnatura electronica;
    14. furnizor de servicii de certificare calificata este acel furnizor de servicii de certificare care elibereaza certificate calificate;
    15. produs asociat semnaturii electronice reprezinta software sau hardware, destinat a fi utilizat de un furnizor de servicii de certificare pentru prestarea serviciilor legate de semnatura electronica sau destinat a fi utilizat pentru crearea ori verificarea semnaturii electronice.


    CAPITOLUL II
    Regimul juridic al inscrisurilor in forma electronica

    Art. 5. - Inscrisul in forma electronica, caruia i s-a incorporat, atasat sau i s-a asociat logic o semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv si generata cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnaturii electronice, este asimilat, in ceea ce priveste conditiile si efectele sale, cu inscrisul sub semnatura privata.
    Art. 6. - Inscrisul in forma electronica, caruia i s-a incorporat, atasat sau i s-a asociat logic o semnatura electronica, recunoscut de catre cel caruia i se opune, are acelasi efect ca actul autentic intre cei care l-au subscris si intre cei care le reprezinta drepturile.
    Art. 7. - In cazurile in care, potrivit legii, forma scrisa este ceruta ca o conditie de proba sau de validitate a unui act juridic, un inscris in forma electronica indeplineste aceasta cerinta daca i s-a incorporat, atasat sau i s-a asociat logic o semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat si generata prin intermediul unui dispozitiv securizat de creare a semnaturii.
    Art. 8. - (1) In cazul in care una dintre parti nu recunoaste inscrisul sau semnatura, instanta va dispune intotdeauna ca verificarea sa se faca prin expertiza tehnica de specialitate.
    (2) In acest scop, expertul sau specialistul este dator sa solicite certificate calificate, precum si orice alte documente necesare, potrivit legii, pentru identificarea autorului inscrisului, a semnatarului ori a titularului de certificat.
    Art. 9. - (1) Partea care invoca inaintea instantei o semnatura electronica extinsa trebuie sa probeze ca aceasta indeplineste conditiile prevazute la art. 4 pct. 4.
    (2) Semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, este prezumata a indeplini conditiile prevazute la art. 4 pct. 4.
    Art. 10. - (1) Partea care invoca inaintea instantei un certificat calificat trebuie sa probeze ca furnizorul de servicii de certificare care a eliberat respectivul certificat indeplineste conditiile prevazute la art. 20.
    (2) Furnizorul de servicii de certificare acreditat este prezumat a indeplini conditiile prevazute la art. 20.
    Art. 11. - (1) Partea care invoca inaintea instantei un mecanism securizat de creare a semnaturii trebuie sa probeze ca acesta indeplineste conditiile prevazute la art. 4 pct. 8.
    (2) Dispozitivul securizat de generare a semnaturii, omologat in sensul prezentei legi, este prezumat a indeplini conditiile prevazute la art. 4 pct. 8.


    CAPITOLUL III
    Furnizarea serviciilor de certificare

    SECTIUNEA 1
    Dispozitii comune

    Art. 12. - (1) Furnizarea serviciilor de certificare nu este supusa nici unei autorizari prealabile si se desfasoara in concordanta cu principiile concurentei libere si loiale, cu respectarea actelor normative in vigoare.
    (2) Furnizarea serviciilor de certificare de catre furnizorii stabiliti in statele membre ale Uniunii Europene se face in conditiile prevazute in Acordul european instituind o asociere intre Romania, pe de o parte, Comunitatile Europene si statele membre ale acestora, pe de alta parte.
    Art. 13. - (1) Cu 30 de zile inainte de inceperea activitatilor legate de certificarea semnaturilor electronice persoanele care intentioneaza sa furnizeze servicii de certificare au obligatia de a notifica autoritatea de reglementare si supraveghere specializata in domeniu cu privire la data inceperii acestor activitati.
    (2) O data cu efectuarea notificarii prevazute la alin. (1) furnizorii de servicii de certificare au obligatia de a comunica autoritatii de reglementare si supraveghere specializate in domeniu toate informatiile referitoare la procedurile de securitate si de certificare utilizate, precum si orice alte informatii cerute de autoritatea de reglementare si supraveghere specializata in domeniu.
    (3) Furnizorii de servicii de certificare au obligatia de a comunica autoritatii de reglementare si supraveghere specializate in domeniu, cu cel putin 10 zile inainte, orice intentie de modificare a procedurilor de securitate si de certificare, cu precizarea datei si orei la care modificarea intra in vigoare, precum si obligatia de a confirma in termen de 24 de ore modificarea efectuata.
    (4) In cazurile de urgenta, in care securitatea serviciilor de certificare este afectata, furnizorii pot efectua modificari ale procedurilor de securitate si de certificare, urmand sa comunice, in termen de 24 de ore, autoritatii de reglementare si supraveghere specializate in domeniu modificarile efectuate si justificarea deciziei luate.
    (5) Furnizorii de servicii de certificare sunt obligati sa respecte, pe parcursul desfasurarii activitatii, procedurile de securitate si de certificare declarate, potrivit alin. (2), (3) si (4).
    Art. 14. - (1) Furnizorul de servicii de certificare va asigura accesul la toate informatiile necesare utilizarii corecte si in conditii de siguranta a serviciilor sale. Informatiile respective vor fi furnizate anterior nasterii oricarui raport contractual cu persoana care solicita un certificat sau, dupa caz, la cererea unui tert care se prevaleaza de un asemenea certificat.
    (2) Informatiile prevazute la alin. (1) vor fi formulate in scris, intr-un limbaj accesibil, si vor fi transmise prin mijloace electronice, in conditii care sa permita stocarea si reproducerea lor.
    (3) Informatiile prevazute la alin. (1) vor face referire cel putin la:
    a) procedura ce trebuie urmata in scopul crearii si verificarii semnaturii electronice;
    b) tarifele percepute;
    c) modalitatile si conditiile concrete de utilizare a certificatelor, inclusiv limitele impuse utilizarii acestora, cu conditia ca aceste limite sa poata fi cunoscute de terti;
    d) obligatiile care incumba, potrivit prezentei legi, titularului certificatului si furnizorului de servicii de certificare;
    e) existenta unei acreditari, daca este cazul;
    f) conditiile contractuale de eliberare a certificatului, inclusiv eventualele limitari ale raspunderii furnizorului de servicii de certificare;
    g) caile de solutionare a litigiilor;
    h) orice alte informatii stabilite de autoritatea de reglementare si supraveghere specializata in domeniu.
    (4) Furnizorul de servicii de certificare va transmite solicitantului un exemplar al certificatului.
    (5) Din momentul acceptarii certificatului de catre solicitant, furnizorul de servicii de certificare va inscrie certificatul in registrul prevazut la art. 17.
    Art. 15. - (1) Persoanele fizice care presteaza, conform legii, in nume propriu servicii de certificare, precum si personalul angajat al furnizorului de servicii de certificare, persoana fizica sau juridica, sunt obligate sa pastreze secretul informatiilor incredintate in cadrul activitatii lor profesionale, cu exceptia celor in legatura cu care titularul certificatului accepta sa fie publicate sau comunicate tertilor.
    (2) Incalcarea obligatiei prevazute la alin. (1) constituie infractiune de divulgare a secretului profesional, prevazuta si sanctionata de art. 196 din Codul penal.
    (3) Nu constituie divulgare a secretului profesional comunicarea de informatii catre o autoritate publica, atunci cand aceasta actioneaza in exercitarea si in limitele competentelor sale legale.
    (4) Obligatia prevazuta la alin. (1) incumba si personalului autoritatii de reglementare si supraveghere specializate in domeniu, precum si persoanelor imputernicite de aceasta.
    Art. 16. - (1) Autoritatea de reglementare si supraveghere specializata in domeniu si furnizorii de servicii de certificare au obligatia sa respecte dispozitiile legale privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal.
    (2) Furnizorii de servicii de certificare nu pot colecta date cu caracter personal decat de la persoana care solicita un certificat sau, cu consimtamantul expres al acesteia, de la terti. Colectarea se face doar in masura in care aceste informatii sunt necesare in vederea eliberarii si conservarii certificatului. Datele pot fi colectate si utilizate in alte scopuri doar cu consimtamantul expres al persoanei care solicita certificatul.
    (3) Atunci cand se utilizeaza un pseudonim, identitatea reala a titularului nu poate fi divulgata de catre furnizorul de servicii de certificare decat cu consimtamantul titularului sau in cazurile prevazute la art. 15 alin. (3).
    Art. 17. - (1) Furnizorii de servicii de certificare au obligatia de a crea si de a mentine un registru electronic de evidenta a certificatelor eliberate.
    (2) Registrul electronic de evidenta a certificatelor eliberate trebuie sa faca mentiune despre:
    a) data si ora exacta la care certificatul a fost eliberat;
    b) data si ora exacta la care expira certificatul;
    c) daca este cazul, data si ora exacta la care certificatul a fost suspendat sau revocat, inclusiv cauzele care au condus la suspendare sau la revocare.
    (3) Registrul electronic de evidenta a certificatelor eliberate trebuie sa fie disponibil permanent pentru consultare, inclusiv in regim on-line.

    SECTIUNEA a 2-a
    Furnizarea serviciilor de certificare calificata

    Art. 18. - (1) Certificatul calificat va cuprinde urmatoarele mentiuni:
    a) indicarea faptului ca certificatul a fost eliberat cu titlu de certificat calificat;
    b) datele de identificare a furnizorului de servicii de certificare, precum si cetatenia acestuia, in cazul persoanelor fizice, respectiv nationalitatea acestuia, in cazul persoanelor juridice;
    c) numele semnatarului sau pseudonimul acestuia, identificat ca atare, precum si alte atribute specifice ale semnatarului, daca sunt relevante, in functie de scopul pentru care este eliberat certificatul calificat;
    d) codul personal de identificare a semnatarului;
    e) datele de verificare a semnaturii, care corespund datelor de creare a semnaturii aflate sub controlul exclusiv al semnatarului;
    f) indicarea inceputului si sfarsitului perioadei de valabilitate a certificatului calificat;
    g) codul de identificare a certificatului calificat;
    h) semnatura electronica extinsa a furnizorului de servicii de certificare care elibereaza certificatul calificat;
    i) daca este cazul, limitele utilizarii certificatului calificat sau limitele valorice ale operatiunilor pentru care acesta poate fi utilizat;
    j) orice alte informatii stabilite de autoritatea de reglementare si supraveghere specializata in domeniu.
    (2) Fiecarui semnatar i se va atribui de catre furnizorul de servicii de certificare un cod personal care sa asigure identificarea unica a semnatarului.
    (3) Generarea codului personal de identificare si a codului de identificare a certificatului calificat se va face pe baza reglementarilor stabilite de autoritatea de reglementare si supraveghere specializata in domeniu.
    (4) La solicitarea titularului furnizorul de servicii de certificare va putea inscrie in certificatul calificat si alte informatii decat cele mentionate la alin. (1), cu conditia ca acestea sa nu fie contrare legii, bunelor moravuri sau ordinii publice, si numai dupa o prealabila verificare a exactitatii acestor informatii.
    (5) Certificatul calificat va indica in mod expres faptul ca este utilizat un pseudonim, atunci cand titularul se identifica printr-un pseudonim.
    Art. 19. - (1) La eliberarea certificatelor calificate furnizorii de servicii de certificare au obligatia de a verifica identitatea solicitantilor exclusiv pe baza actelor de identitate.
    (2) La eliberarea fiecarui certificat calificat furnizorii au obligatia sa emita doua copii de pe acesta, pe suport de hartie, dintre care un exemplar este pus la dispozitie titularului, iar celalalt este pastrat de catre furnizori o perioada de 10 ani.
    Art. 20. - In vederea emiterii certificatelor calificate furnizorii de servicii de certificare trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    a) sa dispuna de mijloace financiare si de resurse materiale, tehnice si umane corespunzatoare pentru garantarea securitatii, fiabilitatii si continuitatii serviciilor de certificare oferite;
    b) sa asigure operarea rapida si sigura a inregistrarii informatiilor prevazute la art. 17, in special operarea rapida si sigura a unui serviciu de suspendare si revocare a certificatelor calificate;
    c) sa asigure posibilitatea de a se determina cu precizie data si ora exacta a eliberarii, a suspendarii sau a revocarii unui certificat calificat;
    d) sa verifice, cu mijloace corespunzatoare si conforme dispozitiilor legale, identitatea si, daca este cazul, atributele specifice ale persoanei careia ii este eliberat certificatul calificat;
    e) sa foloseasca personal cu cunostinte de specialitate, experienta si calificare, necesare pentru furnizarea serviciilor respective, si, in special, competenta in domeniul gestiunii, cunostinte de specialitate in domeniul tehnologiei semnaturii electronice si o practica suficienta in ceea ce priveste procedurile de securitate corespunzatoare; de asemenea, sa aplice procedurile administrative si de gestiune adecvate si care corespund standardelor recunoscute;
    f) sa utilizeze produse asociate semnaturii electronice, cu un inalt grad de fiabilitate, care sunt protejate impotriva modificarilor si care asigura securitatea tehnica si criptografica a desfasurarii activitatilor de certificare a semnaturii electronice;
    g) sa adopte masuri impotriva falsificarii certificatelor si sa garanteze confidentialitatea in cursul procesului de generare a datelor de creare a semnaturilor, in cazul in care furnizorii de servicii de certificare genereaza astfel de date;
    h) sa pastreze toate informatiile cu privire la un certificat calificat pentru o perioada de minimum 10 ani de la data incetarii valabilitatii certificatului, in special pentru a putea face dovada certificarii in cadrul unui eventual litigiu;
    i) sa nu stocheze, sa nu reproduca si sa nu dezvaluie tertilor datele de creare a semnaturii, cu exceptia cazului in care semnatarul solicita aceasta;
    j) sa utilizeze sisteme fiabile pentru stocarea certificatelor calificate, astfel incat: numai persoanele autorizate sa poata introduce si modifica informatiile din certificate; exactitatea informatiei sa poata fi verificata; certificatele sa poata fi consultate de terti doar in cazul in care exista acordul titularului acestora; orice modificare tehnica, care ar putea pune in pericol aceste conditii de securitate, sa poata fi identificata de persoanele autorizate;
    k) orice alte conditii stabilite de autoritatea de reglementare si supraveghere specializata in domeniu.
    Art. 21. - Furnizorii de servicii de certificare calificata sunt obligati sa foloseasca numai dispozitive securizate de creare a semnaturii electronice.
    Art. 22. - (1) Furnizorul de servicii de certificare calificata trebuie sa dispuna de resurse financiare pentru acoperirea prejudiciilor pe care le-ar putea cauza cu prilejul desfasurarii activitatilor legate de certificarea semnaturilor electronice.
    (2) Asigurarea se realizeaza fie prin subscrierea unei polite de asigurare la o societate de asigurari, fie prin intermediul unei scrisori de garantie din partea unei institutii financiare de specialitate, fie printr-o alta modalitate stabilita prin decizie a autoritatii de reglementare si supraveghere specializate in domeniu.
    (3) Suma asigurata si suma acoperita prin scrisoarea de garantie sunt stabilite de autoritatea de reglementare si supraveghere specializata in domeniu.

    SECTIUNEA a 3-a
    Suspendarea si incetarea valabilitatii certificatelor

    Art. 23. - (1) Orice furnizor de servicii de certificare are obligatia de a suspenda certificatul in termen de 24 de ore din momentul in care a luat cunostinta sau trebuia si putea sa ia cunostinta despre aparitia oricaruia dintre urmatoarele cazuri:
    a) la cererea semnatarului, dupa o prealabila verificare a identitatii acestuia;
    b) in cazul in care o hotarare judecatoreasca dispune suspendarea;
    c) in cazul in care informatiile continute in certificat nu mai corespund realitatii, daca nu se impune revocarea certificatului;
    d) in orice alte situatii care constituie cazuri de suspendare a certificatelor eliberate, potrivit procedurilor de securitate si de certificare declarate de furnizor in baza art. 13.
    (2) Orice furnizor de servicii de certificare are obligatia de a revoca certificatul in termen de 24 de ore din momentul in care a luat cunostinta sau trebuia si putea sa ia cunostinta despre aparitia oricaruia dintre urmatoarele cazuri:
    a) la cererea semnatarului, dupa o prealabila verificare a identitatii acestuia;
    b) la decesul sau punerea sub interdictie a semnatarului;
    c) in cazul in care o hotarare judecatoreasca irevocabila dispune revocarea;
    d) daca se dovedeste in mod neindoielnic ca certificatul a fost emis in baza unor informatii eronate sau false;
    e) in cazul in care informatiile esentiale continute in certificat nu mai corespund realitatii;
    f) atunci cand confidentialitatea datelor de creare a semnaturii a fost incalcata;
    g) in cazul in care certificatul a fost utilizat in mod fraudulos;
    h) in orice alte situatii care constituie cazuri de revocare a certificatelor eliberate, potrivit procedurilor de securitate si de certificare declarate de furnizor in baza art. 13.
    (3) Furnizorul de servicii de certificare il va informa de urgenta pe titular despre suspendarea sau revocarea certificatului, impreuna cu motivele care au stat la baza deciziei sale.
    (4) Furnizorul de servicii de certificare va inscrie mentiunea de suspendare sau de revocare a certificatului in registrul electronic de evidenta a certificatelor eliberate prevazut la art. 17, in termen de 24 de ore din momentul in care a luat cunostinta sau trebuia si putea sa ia cunostinta despre adoptarea deciziei respective.
    (5) Suspendarea sau revocarea va deveni opozabila tertilor de la data inscrierii sale in registrul electronic de evidenta a certificatelor.
    Art. 24. - (1) In cazul in care furnizorul de servicii de certificare intentioneaza sa inceteze activitatile legate de certificarea semnaturilor electronice sau afla ca va fi in imposibilitate de a continua aceste activitati, el va informa, cu cel putin 30 de zile inainte de incetare, autoritatea de reglementare si supraveghere specializata in domeniu despre intentia sa, respectiv despre existenta si natura imprejurarii care justifica imposibilitatea de continuare a activitatilor.
    (2) Furnizorului de servicii de certificare ii revine obligatia ca, in situatia in care se afla in imposibilitate de a continua activitatile legate de certificarea semnaturilor electronice si nu a putut prevedea aceasta situatie cu cel putin 30 de zile inainte ca incetarea activitatilor sa se produca, sa informeze autoritatea de reglementare si supraveghere specializata in domeniu, in termen de 24 de ore din momentul in care a luat cunostinta sau trebuia si putea sa ia cunostinta despre imposibilitatea continuarii activitatilor. Informarea trebuie sa se refere la existenta si natura imprejurarii care justifica imposibilitatea de continuare a activitatilor.
    (3) Furnizorul de servicii de certificare poate transfera, in tot sau in parte, activitatile sale unui alt furnizor de servicii de certificare. Transferul va opera potrivit urmatoarelor conditii:
    a) furnizorul de servicii de certificare va instiinta fiecare titular de certificate neexpirate, cu cel putin 30 de zile inainte, despre intentia sa de transferare a activitatilor legate de certificarea semnaturilor electronice catre un alt furnizor de servicii de certificare;
    b) furnizorul de servicii de certificare va mentiona identitatea furnizorului de servicii de certificare caruia intentioneaza sa ii transfere activitatile sale;
    c) furnizorul de servicii de certificare va face cunoscute fiecarui titular de certificat posibilitatea de a refuza acest transfer, precum si termenul si conditiile in care refuzul poate fi exercitat; in lipsa unei acceptari exprese a titularului, in termenul precizat de furnizorul de servicii de certificare, certificatul va fi revocat de catre acesta din urma.
    (4) Furnizorul de servicii de certificare, aflat in unul dintre cazurile prevazute la alin. (1) si (2), ale carui activitati nu sunt preluate de un alt furnizor de servicii de certificare, va revoca certificatele in termen de 30 de zile de la data instiintarii titularilor de certificate si va lua masurile necesare pentru asigurarea conservarii arhivelor sale, precum si pentru asigurarea prelucrarii datelor personale, in conditiile legii.
    (5) Sunt considerate cazuri de imposibilitate de continuare a activitatilor legate de certificarea semnaturilor electronice, in intelesul prezentului articol, dizolvarea sau lichidarea, voluntara ori judiciara, falimentul, precum si orice alta cauza de incetare a activitatii, cu exceptia aplicarii sanctiunilor prevazute la art. 33 alin. (2) si (3).


    CAPITOLUL IV
    Monitorizare si control

    SECTIUNEA 1
    Autoritatea de reglementare si supraveghere

    Art. 25. - Responsabilitatea aplicarii dispozitiilor prezentei legi si a reglementarilor legate de aceasta revine autoritatii de reglementare si supraveghere specializate in domeniu.
    Art. 26. - (1) In termen de cel mult 18 luni de la data publicarii legii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, se va infiinta autoritatea publica specializata, cu atributii de reglementare si de supraveghere in domeniu, in sensul prezentei legi.
    (2) Pana la infiintarea autoritatii mentionate la alin. (1) atributiile acesteia, in sensul prezentei legi, revin Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei.
    Art. 27. - Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei poate delega, in tot sau in parte, atributiile sale de supraveghere, in sensul prezentei legi, unei alte autoritati publice aflate in coordonare.
    Art. 28. - (1) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se infiinteaza Registrul furnizorilor de servicii de certificare, denumit in continuare Registru, care se constituie si se actualizeaza de catre autoritatea de reglementare si supraveghere specializata in domeniu. De la data infiintarii autoritatii publice specializate prevazute la art. 26 Registrul va fi preluat si actualizat de aceasta autoritate.
    (2) Registrul constituie evidenta oficiala:
    a) a furnizorilor de servicii de certificare care au sediul in Romania;
    b) a furnizorilor de servicii de certificare cu sediul sau domiciliul in alt stat, ale caror certificate calificate sunt recunoscute conform art. 40.
    (3) Registrul are rolul de a asigura, prin efectuarea inregistrarilor prevazute de prezenta lege, stocarea datelor de identificare si a unor informatii legate de activitatea furnizorilor de servicii de certificare, precum si informarea publicului cu privire la datele si informatiile stocate.
    (4) Continutul si structura Registrului se stabilesc, prin reglementari, de catre autoritatea de reglementare si supraveghere specializata in domeniu.
    Art. 29. - (1) Inregistrarea in Registrul prevazut la art. 28 a datelor de identificare si a informatiilor necesare cu privire la activitatea furnizorilor de servicii de certificare mentionati la art. 28 alin. (2) se efectueaza pe baza de cerere individuala, care trebuie introdusa la autoritatea de reglementare si supraveghere specializata in domeniu, cel mai tarziu la data inceperii activitatii furnizorului.
    (2) Continutul obligatoriu al cererii prevazute la alin. (1) si documentatia necesara se stabilesc prin reglementari de catre autoritatea de reglementare si supraveghere specializata in domeniu.
    Art. 30. - (1) Registrul este public si se actualizeaza permanent.
    (2) Conditiile tinerii Registrului, accesul efectiv la informatiile pe care le contine, informatiile care pot fi oferite solicitantilor si modul de actualizare a acestuia se stabilesc prin normele tehnice si metodologice emise de autoritatea de reglementare si supraveghere specializata in domeniu.

    SECTIUNEA a 2-a
    Supravegherea activitatii furnizorilor de
    servicii de certificare

    Art. 31. - (1) Autoritatea de reglementare si supraveghere specializata in domeniu va putea, din oficiu sau la solicitarea oricarei persoane interesate, sa verifice sau sa dispuna verificarea conformitatii activitatilor unui furnizor de servicii de certificare cu dispozitiile prezentei legi sau cu reglementari emise de catre autoritatea de reglementare si supraveghere specializata in domeniu.
    (2) Atributiile de control ce revin autoritatii de reglementare si supraveghere specializate in domeniu, potrivit alin. (1), sunt exercitate de personalul anume imputernicit in acest sens.
    (3) In vederea exercitarii controlului, personalul cu atributii de control este autorizat:
    a) sa aiba acces liber, permanent, in orice loc in care se afla echipamentele necesare furnizarii de servicii de certificare, in conditiile legii;
    b) sa solicite orice document sau informatie necesara in vederea realizarii controlului;
    c) sa verifice punerea in aplicare a oricaror proceduri de securitate sau de certificare utilizate de furnizorul de servicii de certificare supus controlului;
    d) sa sigileze orice echipamente necesare furnizarii de servicii de certificare sau sa retina orice document ce are legatura cu aceasta activitate, pe o perioada care nu poate depasi 15 zile, daca aceasta masura se impune;
    e) sa ia orice alte asemenea masuri, in limitele legii.
    (4) Personalul cu atributii de control este obligat:
    a) sa nu dezvaluie datele de care a luat cunostinta cu ocazia exercitarii atributiilor sale;
    b) sa pastreze confidentialitatea surselor de informatii in legatura cu sesizarile sau plangerile primite.
    Art. 32. - (1) Furnizorii de servicii de certificare au obligatia de a facilita exercitarea atributiilor de control de catre personalul anume imputernicit in acest sens.
    (2) In cazul neindeplinirii obligatiei prevazute la alin. (1), in afara de aplicarea sanctiunii prevazute la art. 44 lit. c), autoritatea de reglementare si supraveghere specializata in domeniu va putea sa suspende activitatea furnizorului pana la data la care acesta va coopera cu personalul de control.
    Art. 33. - (1) Daca in urma controlului efectuat se constata nerespectarea dispozitiilor prezentei legi si a reglementarilor emise de autoritatea de reglementare si supraveghere specializata in domeniu, aceasta va solicita furnizorului de servicii de certificare sa se conformeze, in termenul pe care il va stabili, dispozitiilor legale. In acest caz, autoritatea de reglementare si supraveghere specializata in domeniu poate dispune suspendarea activitatii furnizorului.
    (2) Neindeplinirea in termenul stabilit a obligatiei de conformare prevazute la alin. (1) constituie motiv pentru autoritatea de reglementare si supraveghere specializata in domeniu de a dispune incetarea activitatii furnizorului de servicii de certificare si radierea acestuia din Registru.
    (3) In cazul in care se constata o incalcare grava a dispozitiilor legale, autoritatea de reglementare si supraveghere specializata in domeniu poate dispune direct si imediat incetarea activitatii furnizorului de servicii de certificare si radierea acestuia din Registru.
    Art. 34. - (1) In cazul in care dispune incetarea activitatii unui furnizor de servicii de certificare, autoritatea de reglementare si supraveghere specializata in domeniu va asigura fie revocarea certificatelor furnizorului de servicii de certificare si ale semnatarilor, fie preluarea activitatii sau cel putin a registrului electronic de evidenta a certificatelor eliberate si a serviciului de revocare a acestora de catre un alt furnizor de servicii de certificare, cu acordul acestuia.
    (2) Semnatarii vor fi informati imediat de autoritatea de reglementare si supraveghere specializata in domeniu despre incetarea activitatii furnizorului, precum si despre revocarea certificatelor sau preluarea acestora de catre un alt furnizor.
    (3) Daca activitatea furnizorului de servicii de certificare nu este preluata de catre un alt furnizor, furnizorul de servicii de certificare este obligat sa asigure revocarea tuturor certificatelor eliberate de el. Autoritatea de reglementare si supraveghere specializata in domeniu va revoca certificatele, pe cheltuiala furnizorului, daca acesta nu isi indeplineste obligatia.
    (4) Autoritatea de reglementare si supraveghere specializata in domeniu va prelua si va mentine arhivele si registrul electronic de evidenta a certificatelor eliberate de furnizorul de servicii de certificare a carui activitate nu a fost preluata de catre un alt furnizor.
    Art. 35. - (1) Radierea furnizorilor de servicii de certificare din Registru se efectueaza pe baza comunicarii facute de catre furnizor autoritatii de reglementare si supraveghere specializate in domeniu cu cel putin 30 de zile inainte de data incetarii activitatii sale.
    (2) Radierea se poate efectua si din oficiu de catre autoritatea de reglementare si supraveghere specializata in domeniu, in situatia in care aceasta constata pe orice alta cale ca furnizorul si-a incetat activitatea.

    SECTIUNEA a 3-a
    Acreditarea voluntara

    Art. 36. - (1) In scopul asigurarii unui grad sporit de securitate a operatiunilor si al protejarii corespunzatoare a drepturilor si intereselor legitime ale beneficiarilor de servicii de certificare, furnizorii de servicii de certificare care doresc sa isi desfasoare activitatea ca furnizori acreditati pot solicita obtinerea unei acreditari din partea autoritatii de reglementare si supraveghere specializate in domeniu.
    (2) Conditiile si procedura acordarii, suspendarii si retragerii deciziei de acreditare, continutul acestei decizii, durata ei de valabilitate, precum si efectele suspendarii si ale retragerii deciziei se stabilesc de autoritatea de reglementare si supraveghere specializata in domeniu, prin reglementari, cu respectarea principiilor obiectivitatii, transparentei, proportionalitatii si tratamentului nediscriminatoriu.
    Art. 37. - (1) Furnizorii de servicii de certificare acreditati in conditiile prezentei legi au dreptul de a folosi o mentiune distinctiva care sa se refere la aceasta calitate in toate activitatile pe care le desfasoara, legate de certificarea semnaturilor.
    (2) Furnizorii de servicii de certificare acreditati in conditiile prezentei legi sunt obligati sa solicite efectuarea unei mentiuni in acest sens in Registru.

    SECTIUNEA a 4-a
    Omologarea

    Art. 38. - (1) Conformitatea dispozitivelor securizate de creare a semnaturii electronice cu prevederile prezentei legi se verifica de catre agentii de omologare, persoane juridice de drept public sau de drept privat, agreate de autoritatea de reglementare si supraveghere specializata in domeniu, in conditiile stabilite prin reglementari emise de aceasta.
    (2) In urma indeplinirii procedurii de verificare se emite certificatul de omologare a dispozitivului securizat de creare a semnaturii electronice. Certificatul poate fi retras in cazul in care agentia de omologare constata ca dispozitivul securizat de creare a semnaturii electronice nu mai indeplineste una dintre conditiile prevazute in prezenta lege.
    (3) Conditiile si procedura de agreare a agentiilor de omologare se stabilesc prin reglementari de catre autoritatea de reglementare si supraveghere specializata in domeniu.
    (4) Decizia de agreare se emite de catre autoritatea de reglementare si supraveghere specializata in domeniu.
    Art. 39. - (1) Autoritatea de reglementare si supraveghere specializata in domeniu vegheaza la respectarea, de catre agentiile de omologare, a prevederilor prezentei legi, a reglementarilor emise, precum si a dispozitiilor cuprinse in decizia de agreare.
    (2) Prevederile art. 31-32 se aplica in mod corespunzator controlului exercitat de autoritatea de reglementare si supraveghere specializata in domeniu asupra activitatii agentiilor de omologare.


    CAPITOLUL V
    Recunoasterea certificatelor eliberate de furnizorii
    de servicii de certificare straini

    Art. 40. - Certificatul calificat eliberat de catre un furnizor de servicii de certificare cu domiciliul sau cu sediul intr-un alt stat este recunoscut ca fiind echivalent din punct de vedere al efectelor juridice cu certificatul calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare cu domiciliul sau cu sediul in Romania, daca:
    a) furnizorul de servicii de certificare cu domiciliul sau sediul in alt stat a fost acreditat in cadrul regimului de acreditare, in conditiile prevazute de prezenta lege;
    b) un furnizor de servicii de certificare acreditat, cu domiciliul sau cu sediul in Romania, garanteaza certificatul;
    c) certificatul sau furnizorul de servicii de certificare care l-a eliberat este recunoscut prin aplicarea unui acord bilateral sau multilateral intre Romania si alte state sau organizatii internationale, pe baza de reciprocitate.


    CAPITOLUL VI
    Raspunderea furnizorilor de servicii de certificare

    Art. 41. - Furnizorul de servicii de certificare, care elibereaza certificate prezentate ca fiind calificate sau care garanteaza asemenea certificate, este raspunzator pentru prejudiciul adus oricarei persoane care isi intemeiaza conduita pe efectele juridice ale respectivelor certificate:
    a) in ceea ce priveste exactitatea, in momentul eliberarii certificatului, a tuturor informatiilor pe care le contine;
    b) in ceea ce priveste asigurarea ca, in momentul eliberarii certificatului, semnatarul identificat in cuprinsul acestuia detinea datele de generare a semnaturii corespunzatoare datelor de verificare a semnaturii mentionate in respectivul certificat;
    c) in ceea ce priveste asigurarea ca datele de generare a semnaturii corespund datelor de verificare a semnaturii, in cazul in care furnizorul de servicii de certificare le genereaza pe amandoua;
    d) in ceea ce priveste suspendarea sau revocarea certificatului, in cazurile si cu respectarea conditiilor prevazute la art. 24 alin. (1) si (2);
    e) in privinta indeplinirii tuturor obligatiilor prevazute la art. 13-17 si la art. 19-22, cu exceptia cazurilor in care furnizorul de servicii de certificare probeaza ca, desi a depus diligenta necesara, nu a putut impiedica producerea prejudiciului.
    Art. 42. - (1) Furnizorul de servicii de certificare poate sa indice in cuprinsul unui certificat calificat restrictii ale utilizarii acestuia, precum si limite ale valorii operatiunilor pentru care acesta poate fi utilizat, cu conditia ca respectivele restrictii sa poata fi cunoscute de terti.
    (2) Furnizorul de servicii de certificare nu va fi raspunzator pentru prejudiciile rezultand din utilizarea unui certificat calificat cu incalcarea restrictiilor prevazute in cuprinsul acestuia.


    CAPITOLUL VII
    Obligatiile titularilor de certificate

    Art. 43. - Titularii de certificate sunt obligati sa solicite, de indata, revocarea certificatelor, in cazul in care:
    a) au pierdut datele de creare a semnaturii electronice;
    b) au motive sa creada ca datele de creare a semnaturii electronice au ajuns la cunostinta unui tert neautorizat;
    c) informatiile esentiale cuprinse in certificat nu mai corespund realitatii.


    CAPITOLUL VIII
    Contraventii si sanctiuni

    Art. 44. - Constituie contraventie, daca, potrivit legii, nu constituie infractiune, si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000.000 lei la 100.000.000 lei fapta furnizorului de servicii de certificare care:
    a) omite sa efectueze notificarea prevazuta la art. 13 alin. (1);
    b) omite sa informeze autoritatea de reglementare si supraveghere specializata in domeniu asupra procedurilor de securitate si de certificare utilizate, in conditiile si cu respectarea termenelor prevazute la art. 13;
    c) nu isi indeplineste obligatia de a facilita exercitarea atributiilor de control de catre personalul autoritatii de reglementare si supraveghere specializate in domeniu, anume imputernicit in acest sens;
    d) realizeaza transferul activitatilor legate de certificarea semnaturilor electronice cu nerespectarea prevederilor art. 24 alin. (3).
    Art. 45. - Constituie contraventie, daca, potrivit legii, nu constituie infractiune, si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000.000 lei la 250.000.000 lei fapta furnizorului de servicii de certificare care:
    a) nu furnizeaza persoanelor mentionate la art. 14 alin. (1), in conditiile prevazute la art. 14 alin. (1) si (2), informatiile obligatorii prevazute la art. 14 alin. (3) ori nu furnizeaza toate aceste informatii sau furnizeaza informatii inexacte;
    b) incalca obligatiile privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal prevazute la art. 16;
    c) omite sa efectueze inregistrarile obligatorii, potrivit legii, in registrul electronic de evidenta a certificatelor eliberate, prevazut la art. 17, sau le efectueaza cu nerespectarea termenului prevazut la art. 14 alin. (5), art. 23 alin. (1) sau (2) ori inregistreaza mentiuni inexacte;
    d) elibereaza certificate prezentate titularilor ca fiind calificate, care nu contin toate mentiunile obligatorii prevazute la art. 18;
    e) elibereaza certificate calificate care contin informatii inexacte, informatii care sunt contrare legii, bunelor moravuri sau ordinii publice, ori informatii a caror exactitate nu a fost verificata in conditiile prevazute la art. 18 alin. (4);
    f) elibereaza certificate calificate fara a verifica identitatea solicitantului, in conditiile prevazute la art. 19;
    g) omite sa ia masuri de natura sa garanteze confidentialitatea in cursul procesului de generare a datelor de creare a semnaturilor, in cazul in care furnizorul de servicii de certificare genereaza astfel de date;
    h) nu pastreaza toate informatiile cu privire la un certificat calificat o perioada de minimum 5 ani de la data incetarii valabilitatii certificatului;
    i) stocheaza, reproduce sau dezvaluie tertilor datele de creare a semnaturii electronice, cu exceptia cazului in care semnatarul solicita aceasta, in cazul in care furnizorul elibereaza certificate calificate;
    j) stocheaza certificatele calificate intr-o forma care nu respecta conditiile prevazute la art. 20 lit. j);
    k) utilizeaza dispozitive de creare a semnaturii electronice, care nu indeplinesc conditiile prevazute la art. 4 pct. 8, in cazul in care furnizorul de servicii de certificare elibereaza certificate calificate;
    l) in cazul in care intentioneaza sa inceteze activitatile legate de certificarea semnaturilor electronice sau in oricare dintre situatiile prevazute la art. 24 alin. (5), cand afla ca va fi in imposibilitate de a continua aceste activitati, nu informeaza cu cel putin 30 de zile inainte de incetarea activitatilor autoritatea de reglementare si supraveghere specializata in domeniu despre intentia sa, respectiv despre existenta si natura imprejurarii care justifica imposibilitatea de continuare a activitatilor;
    m) in oricare dintre situatiile prevazute la art. 24 alin. (5), cand se afla in imposibilitate de a continua activitatile legate de certificarea semnaturilor electronice si nu a putut prevedea aceasta situatie cu cel putin 30 de zile inainte ca incetarea activitatilor sa se produca, nu a informat autoritatea de reglementare si supraveghere specializata in domeniu in termenul prevazut la art. 24 alin. (2) despre existenta si natura imprejurarii care justifica imposibilitatea de continuare a activitatilor;
    n) aflandu-se in unul dintre cazurile prevazute la art. 24 alin. (1) si (2), omite sa ia masurile necesare pentru asigurarea conservarii arhivelor sale sau pentru asigurarea prelucrarii datelor cu caracter personal in conditiile legii;
    o) nu suspenda sau nu revoca certificatele eliberate, in cazurile in care suspendarea sau revocarea este obligatorie, sau le revoca cu nerespectarea termenului legal;
    p) continua sa desfasoare activitati legate de certificarea semnaturilor electronice in situatia in care autoritatea de reglementare si supraveghere specializata in domeniu a dispus suspendarea sau incetarea activitatii furnizorului de servicii de certificare;
    q) elibereaza certificate sau desfasoara alte activitati legate de certificarea semnaturilor electronice, folosindu-se fara a avea dreptul de calitatea de furnizor de servicii de certificare acreditat, prin prezentarea unei mentiuni distinctive care sa se refere la aceasta calitate sau prin orice alte mijloace;
    r) omite sa solicite, in termenul prevazut la art. 29 alin. (1), inregistrarea in Registru a datelor si informatiilor mentionate la art. 29.
    Art. 46. - Incalcarea de catre agentia de omologare a obligatiei de a facilita exercitarea atributiilor de control de catre personalul autoritatii de reglementare si supraveghere specializate in domeniu, anume imputernicit in acest sens, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 15.000.000 lei la 250.000.000 lei.
    Art. 47. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute in cadrul prezentului capitol sunt de competenta personalului cu atributii de control din cadrul autoritatii de reglementare si supraveghere specializate in domeniu.
    Art. 48. - Contraventiilor prevazute in prezentul capitol le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.


    CAPITOLUL IX
    Dispozitii finale

    Art. 49. - (1) Nivelul tarifelor percepute de agentiile de omologare pentru prestarea serviciilor de omologare a dispozitivelor securizate de creare a semnaturii electronice, precum si pentru serviciile accesorii se stabileste in mod liber, cu respectarea prevederilor Legii concurentei nr. 21/1996.
    (2) Agentiile mentionate la alin. (1) pot percepe tarife cu niveluri diferite pentru zone geografice diferite sau pentru serviciile prestate in regim de urgenta, pentru inscrierile on-line, potrivit propriilor strategii comerciale, cu respectarea dispozitiilor legale.
    (3) Sunt interzise agentiilor de omologare si imputernicitilor acestora publicarea de tabele comparative privind nivelul tarifelor si adoptarea oricaror masuri al caror scop este sa limiteze reclama privind nivelul tarifelor incasate de alte agentii pentru serviciile prestate.
    Art. 50. - (1) Agentiile de omologare sunt supuse prevederilor Legii concurentei nr. 21/1996 in ceea ce priveste stabilirea tarifelor percepute pentru serviciile prestate, precum si in privinta actelor sau faptelor care au sau pot avea ca efect restrangerea concurentei pe piata serviciilor respective.
    (2) Agentiile de omologare sunt, de asemenea, supuse prevederilor Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale, cu modificarile ulterioare.
    Art. 51. - Cuantumul amenzilor prevazute de prezenta lege va fi actualizat prin hotarare a Guvernului, in functie de evolutia indicelui de inflatie.
    Art. 52. - In termen de 3 luni de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, autoritatea de reglementare si supraveghere specializata in domeniu va elabora norme tehnice si metodologice de aplicare a acesteia.
    Art. 53. - Prezenta lege va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si se pune in aplicare la 3 luni de la data intrarii in vigoare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 26 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

    p. PRESEDINTELE SENATULUI,
    DORU IOAN TARACILA

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 28 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

    PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
    VALER DORNEANU

    Bucuresti, 18 iulie 2001.
    Nr. 455.

    Data adoptarii in Senat: 06/26/2001 Data adoptarii in Camera Deputatilor: 06/28/2001

    Data promulgarii: 07/18/2001

    Data intrarii in vigoare: 07/31/2001