Legea nr 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe

(actualizata pina in Aprilie 2011)

 

(Include modificarile aduse prin Legea nr. 285/2004 , Ordonanta de Urgenta 123/2005, Legea 329/2006 si Legea nr.202/2010)

Include si Decizia Curtii Constitutionale 571 din 29 Aprilie 2010 publicata in Monitorul Oficial publicat in Monitorul Oficial 430/2010.
 

Vezi si textul initial al legii 8/1996.

TITLUL I
Dreptul de autor

PARTEA I
Dispozitii generale

CAPITOLUL I
Dispozitii introductive

CAPITOLUL II
Subiectul dreptului de autor

CAPITOLUL III
Obiectul dreptului de autor

CAPITOLUL IV
Continutul dreptului de autor

CAPITOLUL V
Durata protectiei dreptului de autor

CAPITOLUL VI
Limitele exercitarii dreptului de autor

CAPITOLUL VII
Cesiunea drepturilor patrimoniale de autor

PARTEA a II-a
Dispozitii speciale

CAPITOLUL VIII
Operele cinematografice si alte opere audiovizuale

CAPITOLUL IX
Programele pentru calculator

CAPITOLUL X
Operele de arta plastica, de arhitectura si fotografice

CAPITOLUL XI
Protectia portretului, a destinatarului corespondentei si a secretului sursei de informare

TITLUL II
Drepturile conexe dreptului de autor si drepturi sui-generis

CAPITOLUL I
Dispozitii comune

CAPITOLUL II
Drepturile artistilor interpreti sau executanti

CAPITOLUL III
Drepturile producatorilor de inregistrari sonore

CAPITOLUL  III^1
Drepturile producatorilor de inregistrari audiovizuale

CAPITOLUL IV
Dispozitii comune autorilor, artistilor interpreti sau executanti si producatorilor de inregistrari sonore si audiovizuale

CAPITOLUL V
Organismele de radiodifuziune si de televiziune

CAPITOLUL VI
Drepturile sui-generis ale fabricantilor bazelor de date

TITLUL  III
Gestiunea si apararea dreptului de autor si a drepturilor conexe

CAPITOLUL I
Gestiunea drepturilor patrimoniale de autor si a drepturilor conexe

CAPITOLUL II
Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor

CAPITOLUL III
Masuri de protectie, proceduri si sanctiuni

Sectiunea 1
Masuri tehnice de protectie si informatii privind regimul drepturilor

Sectiunea a 2-a
Proceduri si sanctiuni

TITLUL IV
Aplicarea legii. Dispozitii tranzitorii si finale

 

Lege privind dreptul de autor si drepturile conexe

 TITLUL I

Dreptul de autor

PARTEA I
Dispozitii generale

CAPITOLUL I
Dispozitii introductive

Art. 1
(1) Dreptul de autor asupra unei opere literare, artistice sau stiintifice, precum si asupra altor opere de creatie intelectuala este recunoscut si garantat in conditiile prezentei legi.
Acest drept este legat de persoana autorului si comporta atribute de ordin moral si patrimonial.

(2) Opera de creatie intelectuala este recunoscuta si protejata, independent de aducerea la cunostinta publica, prin simplul fapt al realizarii ei, chiar in forma nefinalizata.

Art. 2
Recunoasterea drepturilor prevazute in prezenta lege nu prejudiciaza si nu exclude protectia acordata prin alte dispozitii legale.

 

CAPITOLUL II
Subiectul dreptului de autor

Art. 3
(1) Este autor persoana fizica sau persoanele fizice care au creat opera.
(2) in cazurile expres prevazute de lege, pot beneficia de protectia acordata
autorului persoanele juridice si persoanele fizice, altele decat autorul.
(3) Calitatea de subiect al dreptului de autor se poate transmite in conditiile legii.
Art. 4
(1) Se prezuma a fi autor, pana la proba contrara, persoana sub numele careia opera a fost adusa pentru prima data la cunostinta publica.
(2) Cand opera a fost adusa la cunostinta publica sub forma anonima sau sub un pseudonim care nu permite identificarea autorului, dreptul de autor se exercita de persoana fizica sau juridica ce o face publica avand consimtamantul autorului, atat timp cat acesta nu isi dezvaluie identitatea.
Art. 5
(1) Este opera comuna opera creata de mai multi coautori, in colaborare.
(2) Dreptul de autor asupra operei comune apartine coautorilor acesteia, intre care unul poate fi autorul principal, in conditiile prezentei legi.
(3) in lipsa unei conventii contrare, coautorii nu pot utiliza opera decat de comun acord.
Refuzul consimtamantului din partea oricaruia dintre coautori trebuie sa fie temeinic justificat.
(4) in cazul in care contributia fiecarui coautor este distincta, aceasta poate fi utilizata separat, cu conditia sa nu se prejudicieze utilizarea operei comune sau drepturile celorlalti coautori.
(5) in cazul utilizarii operei create in colaborare, remuneratia se cuvine coautorilor in proportiile pe care acestia le-au convenit. in lipsa unei conventii, remuneratia se imparte proportional cu partile de contributie ale autorilor sau in mod egal, daca acestea nu se pot stabili.
Art. 6
(1) Este opera colectiva opera in care contributiile personale ale coautorilor formeaza un tot, fara a fi posibil, data fiind natura operei, sa se atribuie un drept distinct vreunuia dintre coautori asupra ansamblului operei create.
(2) in lipsa unei conventii contrare, dreptul de autor asupra operei colective apartine persoanei fizice sau juridice din initiativa, sub responsabilitatea si sub numele careia a fost creata.

 

CAPITOLUL III
Obiectul dreptului de autor

Art. 7 Constituie obiect al dreptului de autor operele originale de creatie intelectuala in domeniul literar, artistic sau stiintific, oricare ar fi modalitatea de creatie, modul sau forma de exprimare si independent de valoarea si destinatia lor, cum sunt:
a) scrierile literare si publicistice, conferintele, predicile, pledoariile, prelegerile si orice alte opere scrise sau orale, precum si programele pentru calculator;
b) operele stiintifice, scrise sau orale, cum ar fi: comunicarile, studiile, cursurile universitare, manualele scolare, proiectele si documentatiile stiintifice;
c) compozitiile muzicale cu sau fara text;
d) operele dramatice, dramatico-muzicale, operele coregrafice si pantomimele;
e) operele cinematografice, precum si orice alte opere audiovizuale;
f) operele fotografice, precum si orice alte opere exprimate printr-un procedeu analog fotografiei;
g) operele de arta grafica sau plastica, cum ar fi: operele de sculptura, pictura, gravura, litografie, arta monumentala, scenografie, tapiserie, ceramica, plastica sticlei si a metalului, desene, design, precum si alte opere de arta aplicata produselor destinate unei utilizari practice;
h) operele de arhitectura, inclusiv plansele, machetele si lucrarile grafice ce formeaza proiectele de arhitectura;
i) lucrarile plastice, hartile si desenele din domeniul topografiei, geografiei si stiintei in general.
Art. 8 Fara a prejudicia drepturile autorilor operei originale, constituie, de asemenea, obiect al dreptului de autor operele derivate care au fost create plecand de la una sau mai multe opere preexistente, si anume:
a) traducerile, adaptarile, adnotarile, lucrarile documentare, aranjamentele muzicale si orice alte transformari ale unei opere literare, artistice sau stiintifice care reprezinta o munca intelectuala de creatie;
b) culegerile de opere literare, artistice sau stiintifice, cum ar fi: enciclopediile si antologiile, colectiile sau compilatiile de materiale sau date, protejate ori nu, inclusiv bazele de date, care, prin alegerea sau dispunerea materialului, constituie creatii intelectuale.
Art. 9 Nu pot beneficia de protectia legala a dreptului de autor urmatoarele:
a) ideile, teoriile, conceptele, descoperirile stiintifice, procedeele, metodele de functionare sau conceptele matematice ca atare si inventiile, continute intr-o opera, oricare ar fi modul de preluare, de scriere, de explicare sau de exprimare;
b) textele oficiale de natura politica, legislativa, administrativa, judiciara si traducerile oficiale ale acestora;
c) simbolurile oficiale ale statului, ale autoritatilor publice si ale organizatiilor, cum ar fi: stema, sigiliul, drapelul, emblema, blazonul, insigna, ecusonul si medalia;
d) mijloacele de plata;
e) stirile si informatiile de presa;
f) simplele fapte si date.

 

CAPITOLUL IV
Continutul dreptului de autor

Art. 10
Autorul unei opere are urmatoarele drepturi morale:
a) dreptul de a decide daca, in ce mod si cand va fi adusa opera la cunostinta publica;
b) dreptul de a pretinde recunoasterea calitatii de autor al operei;
c) dreptul de a decide sub ce nume va fi adusa opera la cunostinta publica;
d) dreptul de a pretinde respectarea integritatii operei si de a se opune oricarei modificari, precum si oricarei atingeri aduse operei, daca prejudiciaza onoarea sau reputatia sa;
e) dreptul de a retracta opera, despagubind, daca este cazul, pe titularii drepturilor de utilizare, prejudiciati prin exercitarea retractarii.
Art. 11
(1) Drepturile morale nu pot face obiectul vreunei renuntari sau instrainari.
(2) Dupa moartea autorului, exercitiul drepturilor prevazute la art. 10 lit. a), b) si d) se transmite prin mostenire, potrivit legislatiei civile, pe durata nelimitata. Daca nu exista mostenitori, exercitiul acestor drepturi revine organismului de gestiune colectiva care a administrat drepturile autorului sau, dupa caz, organismului cu cel mai mare numar de membri, din domeniul respectiv de creatie.
Art. 12
Autorul unei opere are dreptul patrimonial exclusiv de a decide daca, in ce mod si cand va fi utilizata opera sa, inclusiv de a consimti la utilizarea operei de catre altii.
Art. 13
Utilizarea unei opere da nastere la drepturi patrimoniale, distincte si exclusive, ale autorului de a autoriza sau de a interzice:
a) reproducerea operei;
b) distribuirea operei;
c) importul in vederea comercializarii pe piata interna a copiilor realizate, cu
consimtamantul autorului, dupa opera;
d) inchirierea operei;
e) imprumutul operei;
f) comunicarea publica, direct sau indirect a operei, prin orice mijloace, inclusiv prin punerea operei la dispozitia publicului, astfel incat sa poata fi accesata in orice loc si in orice moment ales, in mod individual, de catre public;
g) radiodifuzarea operei;
h) retransmiterea prin cablu a operei;
i) realizarea de opere derivate.
Art. 14
Prin reproducere, in sensul prezentei legi, se intelege realizarea, integrala sau partiala, a uneia ori a mai multor copii ale unei opere, direct sau indirect, temporar ori permanent, prin orice mijloc si sub orice forma, inclusiv realizarea oricarei inregistrari sonore sau audiovizuale a unei opere, precum si stocarea permanenta ori temporara a acesteia cu mijloace electronice.
Art. 14^1
(1) Prin distribuire, in sensul prezentei legi, se intelege vanzarea sau orice alt mod de transmitere, cu titlu oneros ori gratuit, a originalului sau a copiilor unei opere, precum si oferirea publica a acestora.
(2) Dreptul de distribuire se epuizeaza o data cu prima vanzare sau cu primul transfer de drept de proprietate asupra originalului ori a copiilor unei opere, pe piata interna, de catre titularul de drepturi sau cu consimtamantul acestuia.
Art. 14^2
Prin import, in sensul prezentei legi, se intelege introducerea pe piata interna, cu scopul comercializarii, a originalului sau a copiilor legal realizate ale unei opere fixate pe orice fel de suport.
Art. 14^3
Prin inchiriere, in sensul prezentei legi, se intelege punerea la dispozitie spre utilizare, pentru un timp limitat si pentru un avantaj economic sau comercial direct ori indirect, a unei opere.
Art. 14^4
(1) Prin imprumut, in sensul prezentei legi, se intelege punerea la dispozitie spre utilizare, pentru un timp limitat si fara un avantaj economic sau comercial direct ori indirect, a unei opere prin intermediul unei institutii care permite accesul publicului in acest scop.
(2) imprumutul efectuat prin biblioteci nu necesita autorizarea autorului si da dreptul acestuia la o remuneratie echitabila. Acest drept nu poate face obiectul unei renuntari.
(3) Remuneratia echitabila prevazuta la alin. (2) nu se datoreaza in cazul in care imprumutul este realizat prin bibliotecile institutiilor de invatamant si prin bibliotecile publice cu acces gratuit.
(4) imprumutul unor opere fixate in inregistrari sonore sau audiovizuale nu poate avea loc decat dupa 6 luni de la prima distribuire a operei.
(5) Dreptul de imprumut nu se epuizeaza odata cu prima vanzare sau cu primul transfer de drept de proprietate asupra originalului ori a copiilor unei opere, pe piata, efectuat sau consimtit de titularul de drepturi.
Art. 14^5
Dispozitiile prezentei legi privind inchirierea si imprumutul nu se aplica:
a) constructiilor rezultate din proiecte arhitecturale;
b) originalelor sau copiilor operelor de design ori de arta aplicata, utilizate pentru realizarea produselor de consum;
c) originalelor sau copiilor operelor, realizate in scopul comunicarii publice ori
pentru a caror utilizare exista un contract;
d) lucrarilor de referinta pentru consultare imediata sau pentru imprumut intre institutii;
e) operelor create de autor in cadrul contractului individual de munca, daca acestea sunt utilizate de catre cel care a angajat autorul, in cadrul activitatii obisnuite.

Art. 15
(1) Se considera comunicare publica orice comunicare a unei opere, realizata
direct sau prin orice mijloace tehnice, facuta intr-un loc deschis publicului sau in orice loc in care se aduna un numar de persoane care depaseste cercul normal al membrilor unei familii si al cunostintelor acesteia, inclusiv reprezentarea scenica, recitarea sau orice alta modalitate publica de executie ori de prezentare directa a operei, expunerea publica a operelor de arta plastica, de arta aplicata, fotografica si de arhitectura, proiectia publica a operelor cinematografice si a altor opere audiovizuale, inclusiv a operelor de arta digitala, prezentarea intr-un loc public,prin intermediul inregistrarilor sonore sau audiovizuale, precum si prezentarea intr-un loc public, prin intermediul oricaror mijloace, a unei opere radiodifuzate.
De asemenea, se considera publica orice comunicare a unei opere, prin mijloace cu fir sau fara fir, realizata prin punerea la dispozitie publicului, inclusiv prin internet sau alte retele de calculatoare, astfel incat oricare dintre membrii publicului sa poata avea acces la aceasta din orice loc sau in orice moment ales in mod individual.
(2) Dreptul de a autoriza sau de a interzice comunicarea publica sau punerea la dispozitia publicului a operelor nu se considera epuizat prin nici un act de comunicare publica sau de punere la dispozitia publicului.
Art. 15^1
in sensul prezentei legi, prin radiodifuzare se intelege:
a) emiterea unei opere de catre un organism de radiodifuziune ori de televiziune, prin orice mijloc ce serveste la propagarea fara fir a semnelor, sunetelor sau imaginilor, ori a reprezentarii acestora, inclusiv comunicarea ei publica prin satelit, in scopul receptionarii de catre public;
b) transmiterea unei opere sau a reprezentarii acesteia, prin fir, prin cablu, prin fibra optica sau prin orice alt procedeu similar, cu exceptia retelelor de
calculatoare, in scopul receptionarii ei de catre public.
Art. 15^2
Prin retransmiterea prin cablu, in sensul prezentei legi, se intelege retransmiterea simultana, nealterata si integrala, de catre un operator, prin mijloacele prevazute la art. 15^1 lit. b) sau printr-un sistem de difuzare prin unde ultrascurte, pentru receptionarea de catre public, a unei transmisii initiale, cu sau fara fir, inclusiv prin satelit, de servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune, destinate receptionarii de catre public.
Art. 16
Prin realizarea de opere derivate, in sensul prezentei legi, se intelege traducerea, publicarea in culegeri, adaptarea, precum si orice alta transformare a unei opere preexistente, daca aceasta constituie creatie intelectuala.

Art 17-20 Abrogate

Art. 21
(1) Autorul unei opere originale de arta grafica sau plastica ori al unei opere
fotografice beneficiaza de un drept de suita, reprezentand dreptul de a incasa o cota din pretul net de vanzare obtinut la orice revanzare a operei, ulterioara primei instrainari de catre autor, precum si dreptul de a fi informat cu privire la locul unde se afla opera sa.
(2) Dreptul mentionat la alin. (1) se aplica tuturor actelor de revanzare a unei opere originale de arta grafica sau plastica ori a unei opere fotografice care implica, in calitate de vanzatori, cumparatori sau intermediari, saloane, galerii de arta, precum si orice comerciant de opere de arta.
(3) in sensul prezentei legi, copiile operelor originale de arta sau fotografice, care au fost facute intr-un numar limitat de catre insusi autorul lor sau cu aprobarea acestuia, sunt considerate opere de arta originale.
(4) Suma datorata in temeiul alin. (1) se calculeaza conform urmatoarelor cote, fara a putea depasi 12.500 euro sau contravaloarea in lei:
a) de la 300 la 3.000 euro - 5%;
b) de la 3.000,01 la 50.000 euro - 4%;
c) de la 50.000,01 la 200.000 euro - 3%;
d) de la 200.000,01 la 350.000 euro - 1%;
e) de la 350.000,01 la 500.000 euro - 0,5%;
f) peste 500.000 euro - 0,25%.
(5) Vanzatorul trebuie sa ii comunice autorului informatiile prevazute la alin. (1), in termen de doua luni de la data vanzarii, raspunzand de retinerea procentelor sau cotelor din pretul de vanzare, fara adaugarea altor taxe, si de plata catre autor a sumei datorate conform prevederilor alin. (4).
(6) Beneficiarii dreptului de suita sau reprezentantii acestora pot solicita, timp de 3 ani de la data revanzarii, persoanelor prevazute la alin. (2) informatii necesare pentru a asigura plata sumelor datorate conform prevederilor alin. (4).
(7) Dreptul de suita nu poate face obiectul vreunei renuntari sau instrainari.
Art. 22
Proprietarul sau posesorul unei opere este dator sa permita accesul autorului
operei si sa o puna la dispozitie acestuia, daca acest fapt este necesar pentru exercitarea dreptului sau de autor si cu conditia ca prin aceasta sa nu se aduca atingere unui interes legitim al proprietarului sau al posesorului. in acest caz,
proprietarul sau posesorul poate pretinde autorului operei o garantie suficient
pentru securitatea operei, asigurarea acesteia la o suma ce reprezinta valoarea pe piata a originalului, precum si o remuneratie corespunzatoare.
Art. 23
(1) Proprietarul originalului unei opere nu are dreptul sa o distruga inainte de a o oferi autorului ei la pretul de cost al materialului.
(2) Daca nu este posibila returnarea originalului, proprietarul va permite autorului sa faca o copie a operei, intr-o maniera corespunzatoare.
(3) in cazul unei structuri arhitecturale, autorul are numai dreptul de a face
fotografii ale operei si de a solicita proprietarului trimiterea reproducerii
proiectelor.

 

 

CAPITOLUL V
Durata protectiei dreptului de autor

Art. 24
 (1) Dreptul de autor asupra unei opere literare, artistice sau stiintifice se naste din momentul crearii operei, oricare ar fi modul sau forma concreta de exprimare.
 (2) Daca opera este creata, intr-o perioada de timp, in parti, serii, volume si in orice alte forme de dezvoltare creativa, termenul de protectie va fi calculat, potrivit alin. (1), pentru fiecare dintre aceste componente.
 Art. 25
 (1) Drepturile patrimoniale prevazute la art. 13 si 21 dureaza tot timpul vietii autorului, iar dupa moartea acestuia se transmit prin mostenire, potrivit legislatiei civile, pe o perioada de 70 de ani, oricare ar fi data la care opera a fost adusa la cunostinta publica in mod legal.
 Daca nu exista mostenitori, exercitiul acestor drepturi revine organismului de gestiune colectiva mandatat in timpul vietii de catre autor sau, in lipsa unui mandat, organismului de gestiune colectiva cu cel mai mare numar de membri, din domeniul respectiv de creatie.
 (2) Persoana care, dupa incetarea protectiei dreptului de autor, aduce la cunostinta publica, in mod legal, pentru prima oara, o opera nepublicata inainte beneficiaza de protectia echivalenta cu cea a drepturilor patrimoniale ale autorului. Durata protectiei acestor drepturi este de 25 ani, incepand din momentul in care a fost adusa pentru prima oara la cunostinta publica in mod legal.
 Art. 26
 (1) Durata drepturilor patrimoniale asupra operelor aduse la cunostinta publica in mod legal, sub pseudonim sau fara indicarea autorului, este de 70 de ani de la data aducerii la cunostinta publica a acestora.
 (2) In cazul in care identitatea autorului este adusa la cunostinta publica inainte de expirarea termenului prevazut la alin. (1) sau pseudonimul adoptat de autor nu lasa nici o indoiala asupra identitatii autorului, se aplica dispozitiile art. 25 alin. (1).
 Art. 27
 (1) Durata drepturilor patrimoniale asupra operelor realizate in colaborare este de 70 de ani de la moartea ultimului coautor.
 (2) In cazul in care contributiile coautorilor sunt distincte, durata drepturilor patrimoniale pentru fiecare dintre acestea este de 70 de ani de la moartea fiecarui coautor.
 Art. 28
 Durata drepturilor patrimoniale asupra operelor colective este de 70 de ani de la data aducerii operelor la cunostinta publica. In cazul in care aceasta nu se realizeaza timp de 70 de ani de la crearea operelor, durata drepturilor patrimoniale expira dupa trecerea a 70 de ani de la crearea operelor.
 Art. 29 - abrogat
 Art. 30
 Drepturile patrimoniale asupra programelor pentru calculator dureaza tot timpul vietii autorului, iar dupa moartea acestuia se transmit prin mostenire, potrivit legislatiei civile, pe o perioada de 70 de ani.
 Art. 31
 Modificarile neesentiale, adaugarile, taieturile sau adaptarile aduse in vederea selectiei ori aranjarii, precum si corectarea continutului unei opere sau colectii, care sunt necesare pentru continuarea activitatii colectiei in modul in care a intentionat autorul operei, nu vor extinde termenul de protectie a acestei opere sau colectii.
 Art. 32
 Termenele stabilite in prezentul capitol se calculeaza incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator mortii autorului sau aducerii operei la cunostinta publica, dupa caz.

 

CAPITOLUL VI
Limitele exercitarii dreptului de autor

 Art. 33
 (1) Sunt permise, fara consimtamantul autorului si fara plata vreunei remuneratii, urmatoarele utilizari ale unei opere aduse anterior la cunostinta publica, cu conditia ca acestea sa fie conforme bunelor uzante, sa nu contravina exploatarii normale a operei si sa nu il prejudicieze pe autor sau pe titularii drepturilor de utilizare:
 a) reproducerea unei opere in cadrul procedurilor judiciare, parlamentare sau administrative ori pentru scopuri de siguranta publica;
 b) utilizarea de scurte citate dintr-o opera, in scop de analiza, comentariu sau critica ori cu titlu de exemplificare, in masura in care folosirea lor justifica intinderea citatului;
 c) utilizarea de articole izolate sau de scurte extrase din opere in publicatii, in emisiuni de radio sau de televiziune ori in inregistrari sonore sau audiovizuale, destinate exclusiv invatamantului, precum si reproducerea pentru invatamant, in cadrul institutiilor de invatamant sau de ocrotire sociala, de articole izolate sau de scurte extrase din opere, in masura justificata de scopul urmarit;
 d) reproducerea pentru informare si cercetare de scurte extrase din opere, in cadrul bibliotecilor, muzeelor, filmotecilor, fonotecilor, arhivelor institutiilor publice culturale sau stiintifice, care functioneaza fara scop lucrativ; reproducerea integrala a exemplarului unei opere este permisa, pentru inlocuirea acestuia, in cazul distrugerii, al deteriorarii grave sau al pierderii exemplarului unic din colectia permanenta a bibliotecii sau a arhivei respective;
 e) reproducerile specifice realizate de bibliotecile accesibile publicului, de institutiile de invatamant sau de muzee ori de catre arhive, care nu sunt realizate in scopul obtinerii unui avantaj comercial sau economic, direct ori indirect;
 f) reproducerea, cu excluderea oricaror mijloace care vin in contact direct cu opera, distribuirea sau comunicarea catre public a imaginii unei opere de arhitectura, arta plastica, fotografica sau arta aplicata, amplasata permanent in locuri publice, in afara cazurilor in care imaginea operei este subiectul principal al unei astfel de reproduceri, distribuiri sau comunicari si daca este utilizata in scopuri comerciale;
 g) reprezentarea si executarea unei opere in cadrul activitatilor institutiilor de invatamant, exclusiv in scopuri specifice si cu conditia ca atat reprezentarea sau executarea, cat si accesul publicului sa fie fara plata;
 h) utilizarea operelor in timpul celebrarilor religioase sau al ceremoniilor oficiale organizate de o autoritate publica;
 i) utilizarea, in scopuri publicitare, a imaginilor operelor prezentate in cadrul expozitiilor cu acces public sau cu vanzare, al targurilor, licitatiilor publice de opere de arta, ca mijloc de promovare a evenimentului, excluzand orice utilizare comerciala.
 (2) In conditiile prevazute la alin. (1), sunt permise reproducerea, distribuirea, radiodifuzarea sau comunicarea catre public, fara un avantaj direct sau indirect, comercial sau economic:
 a) de scurte extrase din articole de presa si reportaje radiofonice sau televizate, in scopul informarii asupra problemelor de actualitate, cu exceptia celor pentru care o astfel de utilizare este, in mod expres, rezervata;
 b) de scurte fragmente ale conferintelor, alocutiunilor, pledoariilor si ale altor opere de acelasi fel, care au fost exprimate oral in public, cu conditia ca aceste utilizari sa aiba ca unic scop informarea privind actualitatea;
 c) de scurte fragmente ale operelor, in cadrul informatiilor privind evenimentele de actualitate, dar numai in masura justificata de scopul informarii;
 d) de opere, in cazul utilizarii exclusiv pentru ilustrare in invatamant sau pentru cercetare stiintifica;
 e) de opere, in beneficiul persoanelor cu handicap, care sunt direct legate de acel handicap si in limita ceruta de handicapul respectiv.
 (3) Sunt exceptate de la dreptul de reproducere, in conditiile prevazute la alin. (1), actele provizorii de reproducere care sunt tranzitorii sau accesorii si constituie o parte integranta si esentiala a unui proces tehnic si al caror scop unic este sa permita transmiterea, in cadrul unei retele intre terti, de catre un intermediar, sau utilizarea licita a unei opere ori a altui obiect protejat si care nu au o semnificatie economica de sine statatoare.
 (4) In toate cazurile prevazute la alin. (1) lit. b), c), e), f), i) si la alin. (2) trebuie sa se mentioneze sursa si numele autorului, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste a fi imposibil; in cazul operelor de arta plastica, fotografica sau de arhitectura trebuie sa se mentioneze si locul unde se gaseste originalul.
 Art,34
 (1) Nu constituie o incalcare a dreptului de autor, in sensul prezentei legi, reproducerea unei opere fara consimtamantul autorului, pentru uz personal sau pentru cercul normal al unei familii, cu conditia ca opera sa fi fost adusa anterior la cunostinta publica, iar reproducerea sa nu contravina utilizarii normale a operei si sa nu il prejudicieze pe autor sau pe titularul drepturilor de utilizare.
 (2) Pentru suporturile pe care se pot realiza inregistrari sonore sau audiovizuale ori pe care se pot realiza reproduceri ale operelor exprimate grafic, precum si pentru aparatele concepute pentru realizarea de copii, in situatia prevazuta la alin. (1), se va plati o remuneratie compensatorie stabilita prin negociere, conform prevederilor prezentei legi.
 Art. 35
 Transformarea unei opere, fara consimtamantul autorului si fara plata unei remuneratii, este permisa in urmatoarele cazuri:
 a) daca este o transformare privata, care nu este destinata si nu este pusa la dispozitia publicului;
 b) daca rezultatul transformarii este o parodie sau o caricatura, cu conditia ca rezultatul sa nu creeze confuzie in ce priveste opera originala si autorul acesteia;
 c) daca transformarea este impusa de scopul utilizarii permise de autor.
 d) daca rezultatul transformarii este o prezentare rezumativa a operelor in scop didactic, cu mentionarea autorului.
 Art 36 - abrogat
 Art. 37
 (1) In scopul de a testa functionarea produselor la momentul fabricarii sau vanzarii, societatile comerciale care produc ori vand inregistrari sonore sau audiovizuale, echipament pentru reproducerea ori comunicarea publica a acestora, precum si echipament pentru receptarea de emisiuni de radio si de televiziune pot reproduce si prezenta extrase din opere, cu conditia ca aceste operatiuni sa fie reduse la dimensiunile necesare testarii.
 (2) Pentru supravegherea utilizarii repertoriului propriu de catre terti, organismele de gestiune colectiva pot monitoriza prin orice mijloace activitatea utilizatorilor, fara a fi necesara autorizarea acestora si fara plata, putand solicita in acest scop si informatii de interes public, detinute, potrivit legii, de institutiile publice competente.
 Art. 38
 (1) Cesiunea dreptului de radiodifuzare a unei opere catre un organism de radiodifuziune sau de televiziune da dreptul acestuia sa inregistreze opera pentru nevoile propriilor emisiuni, in scopul realizarii, o singura data, a radiodifuzarii autorizate. In cazul unei noi radiodifuzari a operei astfel inregistrate, este necesara o noua autorizare din partea autorilor, in schimbul unei remuneratii care nu poate face obiectul unei renuntari. Daca in termen de 6 luni de la prima radiodifuzare nu se solicita aceasta autorizare, inregistrarea trebuie distrusa.
 (2) In cazul inregistrarilor temporare ale unor opere realizate prin mijloace proprii de organismele de radiodifuziune sau de televiziune pentru propriile emisiuni, conservarea acestor inregistrari in arhivele oficiale este permisa in cazul in care prezinta o valoare documentara deosebita.

 

CAPITOLUL VII
Cesiunea drepturilor patrimoniale de autor

Sectiunea I: Dispozitii comune
Art. 39
(1) Autorul sau titularul dreptului de autor poate ceda prin contract altor persoane numai drepturile sale patrimoniale.
(2) Cesiunea drepturilor patrimoniale ale autorului poate fi limitata la anumite drepturi, pentru un anumit teritoriu si pentru o anumita durata.
(3) Drepturile patrimoniale ale autorului sau ale titularului dreptului de autor se pot transmite prin cesiune exclusiva ori neexclusiva.
(4) In cazul cesiunii exclusive, insusi titularul dreptului de autor nu mai poate utiliza opera in modalitatile, pe termenul si pentru teritoriul convenite cu cesionarul si nici nu mai poate transmite dreptul respectiv unei alte persoane. Caracterul exclusiv al cesiunii trebuie sa fie expres prevazut in contract.
(5) In cazul cesiunii neexclusive, titularul dreptului de autor poate utiliza el insusi opera si poate transmite dreptul neexclusiv si altor persoane.
(6) Cesionarul neexclusiv nu poate ceda dreptul sau unei alte persoane decat cu consimtamantul expres al cedentului.
(7) Cesiunea unuia dintre drepturile patrimoniale ale titularului dreptului de autor nu are nici un efect asupra celorlalte drepturi ale sale, daca nu s-a convenit altfel.
(8) Consimtamantul mentionat la alin. (6) nu este necesar in cazul in care cesionarul, persoana juridica, se transforma prin una dintre modalitatile prevazute de lege.
Art. 40
In cazul cesiunii dreptului la reproducere a unei opere se prezuma ca dreptul la distribuirea copiilor unei astfel de opere a fost, de asemenea, cesionat, cu exceptia dreptului la import, daca nu se prevede altfel prin contract.
Art. 41
(1) Contractul de cesiune a drepturilor patrimoniale trebuie sa prevada drepturile patrimoniale transmise si sa mentioneze, pentru fiecare dintre acestea, modalitatile de utilizare, durata si intinderea cesiunii, precum si remuneratia titularului dreptului de autor. Absenta oricareia dintre aceste prevederi da dreptul partii interesate de a cere rezilierea contractului.
(2) Cesiunea drepturilor patrimoniale privind totalitatea operelor viitoare ale autorului, nominalizate sau nenominalizate, este lovita de nulitate absoluta.
Art. 42
Existenta si continutul contractului de cesiune a drepturilor patrimoniale se pot dovedi numai prin forma scrisa a acestuia. Fac exceptie contractele avand drept obiect opere utilizate in presa.
Art. 43
(1) Remuneratia cuvenita in temeiul unui contract de cesiune a drepturilor patrimoniale se stabileste prin acordul partilor. Cuantumul remuneratiei se calculeaza fie proportional cu incasarile provenite din utilizarea operei, fie in suma fixa sau in orice alt mod.
(2) Cand remuneratia nu a fost stabilita prin contract, autorul poate solicita organelor jurisdictionale competente, potrivit legii, stabilirea remuneratiei. Aceasta se va face avandu-se in vedere sumele platite uzual pentru aceeasi categorie de opere, destinatia si durata utilizarii, precum si alte circumstante ale cazului.
(3) In cazul unei disproportii evidente intre remuneratia autorului operei si beneficiile celui care a obtinut cesiunea drepturilor patrimoniale, autorul poate solicita organelor jurisdictionale competente revizuirea contractului sau marirea convenabila a remuneratiei.
(4) Autorul nu poate sa renunte anticipat la exercitiul dreptului prevazut la alin. (3).
Art. 44
(1) In lipsa unei clauze contractuale contrare, pentru operele create in indeplinirea atributiilor de serviciu precizate in contractul individual de munca, drepturile patrimoniale apartin autorului operei create. In acest caz, autorul poate autoriza utilizarea operei de catre terti, numai cu consimtamantul angajatorului si cu recompensarea acestuia pentru contributia la costurile creatiei. Utilizarea operei de catre angajator, in cadrul obiectului de activitate, nu necesita autorizarea angajatului autor.
(2) In cazul in care clauza prevazuta la alin. (1) exista, aceasta urmeaza sa cuprinda termenul pentru care au fost cesionate drepturile patrimoniale de autor. In absenta precizarii termenului, acesta este de trei ani de la data predarii operei.
(3) Dupa expirarea termenelor prevazute la alin. (2), in lipsa unei clauze contrare, angajatorul este indreptatit sa ii pretinda autorului plata unei cote rezonabile din veniturile obtinute din utilizarea operei sale, pentru a compensa costurile suportate de angajator pentru crearea operei de catre angajat, in cadrul atributiilor de serviciu.
(4) La expirarea termenului mentionat la alin. (2) drepturile patrimoniale revin autorului.
(5) Autorul unei opere create in cadrul unui contract individual de munca isi pastreaza dreptul exclusiv de utilizare a operei, ca parte din ansamblul creatiei sale.
Art. 45
(1) In lipsa unei conventii contrare, titularul dreptului de autor asupra unei opere aparute intr-o publicatie periodica pastreaza dreptul de a o utiliza sub orice forma, cu conditia sa nu prejudicieze publicatia in care a aparut opera.
(2) In lipsa unei conventii contrare, titularul dreptului de autor poate dispune liber de opera, daca aceasta nu a fost publicata in termen de o luna de la data acceptarii, in cazul unui cotidian, sau in termen de 6 luni, in cazul altor publicatii.
Art. 46
(1) In cazul contractului de comanda pentru opere viitoare, in lipsa unei clauze contrare, drepturile patrimoniale apartin autorului.
(2) Contractul de comanda a unei opere viitoare trebuie sa cuprinda atat termenul de predare, cat si termenul de acceptare a operei.
(3) Persoana care comanda opera are dreptul sa denunte contractul daca opera nu indeplineste conditiile stabilite. In caz de denuntare a contractului, sumele incasate de autor ii raman acestuia. Daca, in vederea crearii unei opere care a facut obiectul unui contrat de comanda, s-au executat lucrari pregatitoare, autorul are dreptul la restituirea cheltuielilor efectuate.
Art. 47
(1) Autorul poate solicita desfiintarea contractului de cesiune a dreptului patrimonial in cazul in care cesionarul nu il utilizeaza sau il utilizeaza intr-o masura insuficienta si daca, prin aceasta, interesele justificate ale autorului sunt afectate considerabil.
(2) Autorul nu poate solicita desfiintarea contractului de cesiune, daca motivele de neutilizare sau de utilizare insuficienta se datoreaza propriei culpe, faptei unui tert, unui caz fortuit sau de forta majora.
(3) Desfiintarea contractului de cesiune, mentionata la alin. (1), nu poate fi solicitata inainte de expirarea a doi ani de la data cesionarii dreptului patrimonial asupra unei opere. In cazul operelor cedate pentru publicatiile cotidiene, acest termen va fi de trei luni, iar in cazul publicatiilor periodice, de un an.
(4) Proprietarul originalului unei opere de arta plastica sau fotografica are dreptul sa o expuna public, chiar daca aceasta nu a fost adusa la cunostinta publica, in afara cazului in care autorul a exclus in mod expres acest drept prin actul de instrainare a originalului.
(5) Autorul nu poate renunta anticipat la execitarea dreptului sau de a solicita desfiintarea contractului de cesiune mentionat la alin. (1).
(6) Dobandirea proprietatii asupra suportului material al operei nu confera prin ea insasi un drept de utilizare asupra operei.
 

Sectiunea II: Contractul de editare
Art. 48
(1) Prin contractul de editare, titularul dreptului de autor cedeaza editorului, in schimbul unei remuneratii, dreptul de a reproduce si de a distribui opera.
(2) Nu constituie contract de editare conventia prin care titularul dreptului de autor il imputerniceste, pe cheltuiala sa, pe un editor, pentru a reproduce si, eventual, a distribui opera.
(3) In situatia prevazuta la alin. (2) se aplica prevederile de drept comun referitoare la contractul de antrepriza.
Art. 49
Titularul dreptului de autor poate ceda editorului si dreptul de a autoriza traducerea si adaptarea operei.
Art. 50
Cesiunea catre editor a dreptului de a autoriza alte persoane sa adapteze opera sau sa o utilizeze in orice alt mod trebuie sa faca obiectul unei prevederi contractuale exprese.
Art. 51
(1) Contractul de editare trebuie sa cuprinda clauze cu privire la:
a) durata cesiunii;
b) natura exclusiva sau neexclusiva si intinderea teritoriala a cesiunii;
c) numarul maxim si minim al exemplarelor;
d) remuneratia autorului, stabilita in conditiile prezentei legi;
e) numarul de exemplare rezervate autorului cu titlu gratuit;
f) termenul pentru aparitia si difuzarea exemplarelor fiecarei editii sau, dupa caz, ale fiecarui tiraj;
g) termenul de predare a originalului operei de catre autor;
h) procedura de control al numarului de exemplare produse de catre editor.
(2) Absenta oricareia dintre clauzele prevazute la lit. a), b) si d) da dreptul partii interesate de a cere anularea contractului.
Art. 52
(1) Editorul care a dobandit dreptul de publicare a operei sub forma unui volum are, fata de alti ofertanti similari, la pret egal, dreptul prioritar de publicare a operei in forma electronica. Editorul trebuie sa opteze in scris, in cel mult 30 de zile de la primirea ofertei scrise a autorului.
(2) Dreptul mentionat la alin. (1) este valabil timp de 3 ani de la data publicarii operei.
Art. 53
Editorul este obligat sa permita autorului sa aduca imbunatatiri sau alte modificari operei in cazul unei editii noi, cu conditia ca aceste imbunatatiri sau modificari sa nu mareasca esential costurile editorului si sa nu schimbe caracterul operei, daca in contract nu se prevede altfel.
Art. 54
Editorul va putea ceda contractul de editare numai cu consimtamantul autorului.
Art. 55
Editorul este obligat sa inapoieze autorului originalul operei, originalele operelor de arta, ilustratiile si orice alte documente primite pentru publicare, daca nu s-a convenit altfel.
Art. 56
(1) In lipsa unei clauze contrare, contractul de editare va inceta dupa expirarea duratei stabilite sau dupa epuizarea ultimei editii convenite.
(2) Se considera epuizate editia sau tirajul al caror numar de exemplare nevandute este mai mic de 5% din numarul total de exemplare si, in orice caz, daca este mai mic de 100 de exemplare.
(3) Daca editorul nu publica opera in termenul convenit, autorul poate solicita, potrivit dreptului comun, desfiintarea contractului si daune pentru neexecutare. In acest caz, autorul pastreaza remuneratia primita sau, dupa caz, poate solicita plata remuneratiei integrale prevazute in contract.
(4) Daca termenul pentru publicarea operei nu este prevazut in contract, editorul este obligat sa o publice in termen de cel mult un an de la data acceptarii acesteia.
(5) In cazul in care editorul intentioneaza sa distruga copiile operei, ramase in stoc dupa o perioada de 2 ani de la data publicarii, si daca in contract nu se prevede o alta perioada, acesta este obligat sa le ofere mai intai autorului.
Art. 57
(1) In cazul distrugerii operei datorita fortei majore, autorul este indreptatit la o remuneratie care ii va fi platita numai daca opera s-a publicat.
(2) Daca o editie pregatita este distrusa total, datorita fortei majore, inainte de a fi pusa in circulatie, editorul este indreptatit sa pregateasca o editie noua, iar autorul va avea drept de remuneratie numai pentru una dintre aceste editii.
(3) Daca o editie pregatita este distrusa partial, datorita fortei majore, inainte de a fi pusa in circulatie, editorul este indreptatit sa reproduca, fara plata remuneratiei catre autor, numai atatea copii cate au fost distruse.


Sectiunea III: Contractul de reprezentare teatrala sau de executie muzicala
Art. 58
(1) Prin contractul de reprezentare teatrala ori de executie muzicala titularul dreptului de autor cedeaza unei persoane fizice sau juridice dreptul de a reprezenta ori de a executa in public o opera actuala sau viitoare, literara, dramatica, muzicala, dramatico-muzicala, coregrafica ori o pantomima, in schimbul unei remuneratii, iar cesionarul se obliga sa o reprezinte ori sa o execute in conditiile convenite.
(2) Se pot incheia contracte generale de reprezentare teatrala sau de executie muzicala si prin intermediul organismelor de gestiune colectiva, in conditiile prevazute la art. 130 alin. (1) lit. c).
Art. 59
(1) Contractul de reprezentare teatrala sau de executie muzicala se incheie in scris, pe o durata determinata ori pentru un numar determinat de comunicari publice.
(2) Contractul trebuie sa prevada termenul in care va avea loc premiera sau singura reprezentare ori executie a operei, dupa caz, caracterul exclusiv sau neexclusiv al cesiunii, teritoriul, precum si remuneratia autorului.
(3) Intreruperea reprezentarilor sau executiilor timp de 2 ani consecutivi, daca nu s-a prevazut un alt termen prin contract, da dreptul autorului de a solicita rezilierea contractului si daune pentru neexecutare, potrivit dreptului comun.
(4) Beneficiarul unui contract de reprezentare teatrala sau de executie muzicala nu il poate ceda unui tert, organizator de spectacole, fara consimtamantul scris al autorului sau al reprezentantului sau, in afara de cazul cesiunii concomitente, totala sau partiala, a acestei activitati.
Art. 60
(1) Cesionarul este obligat sa permita autorului sa controleze reprezentarea sau executarea operei si sa sustina in mod adecvat realizarea conditiilor tehnice pentru interpretarea lucrarii. De asemenea, cesionarul trebuie sa trimita autorului programul, afisele si alte materiale tiparite, recenzii publice despre spectacol, daca nu este prevazut altfel in contract.
(2) Cesionarul este obligat sa asigure reprezentarea sau executarea publica a operei in conditii tehnice adecvate, precum si respectarea drepturilor autorului.
Art. 61
(1) Cesionarul este obligat sa comunice periodic titularului dreptului de autor numarul de reprezentatii sau de executii muzicale, precum si situatia incasarilor. In acest scop, contractul de reprezentare teatrala sau de executie muzicala trebuie sa prevada si perioadele de comunicare, dar nu mai putin de o data pe an.
(2) Cesionarul trebuie sa plateasca autorului, la termenele prevazute in contract, sumele in cuantumul convenit.
Art. 62
Daca cesionarul nu reprezinta sau nu executa opera in termenul stabilit, autorul poate solicita, potrivit dreptului comun, desfiintarea contractului si daune pentru neexecutare. In aceasta situatie, autorul pastreaza remuneratia primita sau, dupa caz, poate solicita plata remuneratiei integrale prevazute in contract.
 

Sectiunea IV: Contractul de inchiriere
Art. 63
(1) Prin contractul de inchiriere a unei opere, autorul se angajeaza sa permita utilizarea, pe timp determinat, cel putin a unui exemplar al operei sale, in original sau in copie, in special programe pentru calculator ori opere fixate in inregistrari sonore sau audiovizuale. Beneficiarul dreptului de inchiriere se angajeaza sa plateasca o remuneratie autorului pe perioada cat foloseste acel exemplar al operei.
(2) Contractul de inchiriere a unei opere este supus dispozitiilor de drept comun privind contractul de locatiune.
(3) Autorul pastreaza dreptul de autor asupra operei inchiriate, cu exceptia dreptului de distribuire, daca nu s-a convenit altfel.

 

Partea a II-a
Dispozitii speciale

Capitolul VIII
Operele cinematografice si alte opere audiovizuale

 Art. 64
 Opera audiovizuala este opera cinematografica, opera exprimata printr-un procedeu similar cinematografiei sau orice alta opera constand dintr-o succesiune de imagini in miscare, insotite sau nu de sunete.
 Art. 65
 (1) Regizorul sau, dupa caz, realizatorul operei audiovizuale este persoana fizica care, in contractul cu producatorul, isi asuma conducerea crearii si realizarii operei audiovizuale, in calitate de autor principal.
 (2) Producatorul unei opere audiovizuale este persoana fizica sau juridica ce isi asuma responsabilitatea producerii operei si, in aceasta calitate, organizeaza realizarea operei si furnizeaza mijloacele necesare tehnice si financiare.
 (3) Pentru realizarea unei opere audiovizuale, forma scrisa a contractului dintre producator si autorul principal este obligatorie.
 Art. 66
 Sunt autori ai operei audiovizuale, in conditiile prevazute la art. 5, regizorul sau realizatorul, autorul adaptarii, autorul scenariului, autorul dialogului, autorul muzicii special create pentru opera audiovizuala si autorul grafic pentru operele de animatie sau al secventelor de animatie, cand acestea din urma reprezinta o parte importanta a operei. In contractul dintre producatorul si regizorul sau realizatorul operei partile pot conveni sa fie inclusi ca autori ai operei audiovizuale si alti creatori care au contribuit substantial la crearea acesteia.
 Art. 67
 (1) In cazul in care unul dintre autorii prevazuti la art. 66 refuza sa definitiveze contributia sa la opera audiovizuala sau se afla in imposibilitatea de a o face, el nu se va putea opune folosirii acesteia in vederea definitivarii operei audiovizuale. Acest autor va avea dreptul la remuneratie pentru contributia avuta.
 (2) Opera audiovizuala se considera finita, cand versiunea definitiva a fost stabilita de comun acord intre autorul principal si producator.
 (3) Este interzisa distrugerea suportului original al versiunii definitive a operei audiovizuale in forma copiei-standard.
 (4) Autorii operei audiovizuale, altii decat autorul principal, nu se pot opune aducerii la cunostinta publica, precum si utilizarii specifice a versiunii definitive a operei, integral sau partial.
 Art. 68
 (1) Dreptul la adaptarea audiovizuala este dreptul exclusiv al titularului dreptului de autor asupra unei opere preexistente de a o transforma sau de a o include intr-o opera audiovizuala.
 (2) Cesiunea dreptului prevazut la alin. (1) se poate face numai pe baza unui contract scris intre titularul drep-tului de autor si producatorul operei audiovizuale, distinct de contractul de editare a operei.
 (3) Prin incheierea contractului de adaptare, titularul dreptului de autor asupra unei opere preexistente transfera unui producator dreptul exclusiv de transformare si de includere a operei respective intr-o opera audiovizuala.
 (4) Autorizarea acordata de titularul dreptului de autor asupra operei preexistente trebuie sa prevada expres conditiile productiei, difuzarii si proiectiei operei audiovizuale.
 Art. 69
 Drepturile morale asupra operei finite sunt recunoscute numai autorilor stabiliti potrivit art. 66 din prezenta lege.
 Art. 70
 (1) Prin contractele incheiate intre autorii operei audiovizuale si producator, in lipsa unei clauze contrare, se prezuma ca acestia, cu exceptia autorilor muzicii special create, ii cedeaza producatorului drepturile exclusive privind utilizarea operei in ansamblul sau, prevazute la art. 13, precum si dreptul de a autoriza dublarea si subtitrarea, in schimbul unei remuneratii echitabile.
 (2) In lipsa unei clauze contrare, autorii operei audiovizuale, precum si alti autori ai unor contributii la aceasta, isi pastreaza toate drepturile de utilizare separata a propriilor contributii, precum si dreptul de a autoriza si/sau de a interzice utilizari in afara celei specifice a operei, integral sau partial, cum ar fi utilizarea unor fragmente din opera cinematografica pentru publicitate, alta decat pentru promovarea operei, in conditiile prezentei legi.
 Art. 71
 (1) In lipsa unei clauze contrare, remuneratia pentru fiecare mod de utilizare a operei audiovizuale este proportionala cu incasarile brute rezultate din utilizarea operei.
 (2) Producatorul este obligat sa remita autorilor, periodic, situatia incasarilor percepute dupa fiecare mod de utilizare. Autorii primesc remuneratiile cuvenite fie prin intermediul producatorului, fie direct de la utilizatori, fie prin organismele de gestiune colectiva a drepturilor de autor, pe baza contractelor generale incheiate de acestea cu utilizatorii. Pentru dreptul de inchiriere, autorii primesc remuneratia conform prevederilor art. 111^1.
 (3) Daca producatorul nu finalizeaza opera audiovizuala in timp de cinci ani de la incheierea contractului sau nu difuzeaza opera audiovizuala intr-un an de la finalizarea acesteia, coautorii pot cere rezilierea contractului, daca nu s-a convenit altfel.
 

 

CAPITOLUL IX
Programele pentru calculator

Art. 72
 (1) Prin prezenta lege, protectia programelor pentru calculator include orice expresie a unui program, programele de aplicatie si sistemele de operare, exprimate in orice fel de limbaj, fie in codsursa sau cod-obiect, materialul de conceptie pregatitor, precum si manualele.
 (2) Ideile, procedeele, metodele de functionare, conceptele matematice si principiile care stau la baza oricarui element dintr-un program pentru calculator, inclusiv acelea care stau la baza interfetelor sale, nu sunt protejate.
 Art. 73
 Titularul dreptului de autor al unui program pentru calculator beneficiaza in mod corespunzator de drepturile prevazute de prezenta lege, in partea I a prezentului titlu, indeosebi de dreptul exclusiv de a realiza si de a autoriza:
 a) reproducerea permanenta sau temporara a unui program, integral sau partial, prin orice mijloc si sub orice forma, inclusiv in cazul in care reproducerea este determinata de instalarea, stocarea, rularea sau executarea, afisarea sau transmiterea in retea;
 b) traducerea, adaptarea, aranjarea si orice alte transformari aduse unui program pentru calculator, precum si reproducerea rezultatului acestor operatiuni, fara a prejudicia drepturile persoanei care transforma programul pentru calculator;
 c) distribuirea si inchirierea originalului sau ale copiilor, sub orice forma, ale unui program pentru calculator.
 (2) Prima vanzare a copiei unui program pentru calculator pe piata interna de catre titularul drepturilor sau cea facuta cu consimtamantul acestuia epuizeaza dreptul exclusiv de autorizare a distribuirii acestei copii pe piata interna.
 Art. 74
 In lipsa unei clauze contrare, drepturile patrimoniale de autor asupra programelor pentru calculator, create de unul sau de mai multi angajati in exercitarea atributiilor de serviciu ori dupa instructiunile celui care angajeaza, apartin acestuia din urma.
 Art. 75
 (1) In lipsa unei clauze contrare, printr-un contract de utilizare a unui program pentru calculator se prezuma ca:
 a) utilizatorului i se acorda dreptul neexclusiv de utilizare a programului pentru calculator;
 b) utilizatorul nu poate transmite unei alte persoane dreptul de utilizare a programului pentru calculator.
 (2) Cesiunea dreptului de utilizare a unui program pentru calculator nu implica si transferul dreptului de autor asupra acestuia.
 Art. 76
 In lipsa unei clauze contrare, nu sunt supuse autorizarii titularului dreptului de autor actele prevazute la art. 73 lit. a) si b), daca acestea sunt necesare pentru a permite dobanditorului legitim sa utilizeze programul pentru calculator intr-un mod corespunzator destinatiei sale, inclusiv pentru corectarea erorilor.
 Art. 77
 (1) Utilizatorul autorizat al unui program pentru calculator poate face, fara autorizarea titularului dreptului de autor, o copie de arhiva sau de siguranta, in masura in care aceasta este necesara pentru asigurarea utilizarii programului.
 (2) Utilizatorul autorizat al copiei unui program pentru calculator poate, fara autorizarea titularului dreptului de autor, sa analizeze, sa studieze sau sa testeze functionarea acestui program, in scopul de a determina ideile si principiile care stau la baza oricarui element al acestuia, cu ocazia efectuarii oricaror operatiuni de instalare, afisare, rulare sau executare, transmitere ori stocare a programului, operatiuni pe care este in drept sa le efectueze.
 (3) Dispozitiile art. 10 lit. e) din prezenta lege nu se aplica programelor pentru calculator.
 Art. 78
 Autorizarea titularului dreptului de autor nu este obligatorie atunci cand reproducerea codului sau traducerea formei acestui cod este indispensabila pentru obtinerea informatiilor necesare interoperabilitatii unui program pentru calculator cu alte programe pentru calculator, daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
 a) actele de reproducere si de traducere sunt indeplinite de o persoana care detine dreptul de utilizare a unei copii a programului sau de o persoana care indeplineste aceste actiuni in numele celei dintai, fiind abilitata in acest scop;
 b) informatiile necesare interoperabilitatii nu sunt usor si rapid accesibile persoanelor prevazute la lit. a) a prezentului articol;
 c) actele prevazute la lit. a) a prezentului articol sunt limitate la partile de program necesare interoperabilitatii.
 Art. 79
 Informatiile obtinute prin aplicarea art. 78:
 a) nu pot fi utilizate in alte scopuri decat la realizarea interoperabilitatii programului pentru calculator, creat independent;
 b) nu pot fi comunicate altor persoane, in afara cazului in care comunicarea se dovedeste necesara interoperabilitatii programului pentru calculator, creat independent;
 c) nu pot fi utilizate pentru definitivarea, producerea ori comercializarea unui program pentru calculator, a carui expresie este fundamental similara, sau pentru orice alt act ce aduce atingere drepturilor titularului dreptului de autor.
 Art. 80
 Dispozitiile art. 78 si 79 nu se aplica, daca se cauzeaza un prejudiciu titularului dreptului de autor sau utilizarii normale a programului pentru calculator.
 Art. 81
 Dispozitiile cap. VI din prezentul titlu nu se aplica programelor pentru calculator.

 

CAPITOLUL X
Operele de arta plastica, de arhitectura si fotografice

Art. 82
 Persoana fizica sau juridica organizatoare a expozitiilor de arta raspunde de integritatea operelor expuse, luand toate masurile pentru inlaturarea oricarui risc. Art. 83
 (1) Contractul de reproducere a unei opere de arta trebuie sa contina indicatii care sa permita identificarea operei, cum ar fi o descriere sumara, o schita, un desen, o fotografie, precum si referiri la semnatura autorului.
 (2) Reproducerile nu vor putea fi puse in vanzare fara ca titularul dreptului de autor sa fi aprobat exemplarul ce i-a fost supus spre examinare.
 (3) Pe toate exemplarele trebuie sa figureze numele ori pseudonimul autorului sau orice alt semn convenit care sa permita identificarea acestuia.
 (4) Modelele originale si alte elemente ce au servit celui care a facut reproducerile trebuie sa fie restituite detinatorului cu orice titlu al acestora, daca nu s-a convenit altfel.
 (5) Instrumentele special create pentru reproducerea operei trebuie sa fie distruse sau facute inutilizabile, daca titularul dreptului de autor asupra operei nu le achizitioneaza si daca nu s-a convenit altfel.
 Art. 84
 (1) Studiile si proiectele de arhitectura si urbanism expuse in apropierea santierului operei de arhitectura, precum si constructia realizata dupa acestea trebuie sa poarte scris numele autorului, la loc vizibil, daca prin contract nu s-a convenit altfel.
 (2) Construirea unei opere de arhitectura, realizata total sau partial dupa un alt proiect, nu poate fi facuta decat cu acordul titularului dreptului de autor asupra acelui proiect.
 Art. 85
 (1) Sunt considerate opere fotografice si fotogramele peliculelor cinematografice.
 (2) Nu pot beneficia de protectia legala a dreptului de autor fotografiile unor scrisori, acte, documente de orice fel, desene tehnice si altele asemenea.
 Art. 86
 (1) Dreptul autorului unei opere fotografice de a utiliza propria opera nu trebuie sa prejudicieze drepturile autorului operei de arta reproduse in opera fotografica.
 (2) Drepturile patrimoniale asupra operei fotografice, care a fost creata in executarea unui contract individual de munca sau la comanda, se prezuma ca apartin, pentru o perioada de 3 ani, celui care angajeaza sau persoanei care a facut comanda, daca prin contract nu s-a prevazut altfel.
 (3) Instrainarea negativului unei opere fotografice are ca efect transmiterea drepturilor patrimoniale ale titularului dreptului de autor asupra acesteia, daca prin contract nu s-a prevazut altfel.
 Art. 87
 (1) Fotografia unei persoane, atunci cand este executata la comanda, poate fi publicata, reprodusa de persoana fotografiata sau de succesorii sai, fara consimtamantul autorului, daca nu s-a convenit altfel.
 (2) Daca numele autorului figureaza pe exemplarul original al fotografiei, el trebuie sa fie mentionat si pe reproduceri.

 

CAPITOLUL XI
Protectia portretului, a destinatarului corespondentei
si a secretului sursei de informare

Art. 88
 (1) Utilizarea unei opere care contine un portret necesita consimtamantul persoanei reprezentate in acest portret. Autorul, proprietarul sau posesorul acesteia nu are dreptul sa o reproduca sau sa o utilizeze fara consimtamantul persoanei reprezentate sau al succesorilor acesteia, timp de 20 de ani dupa moartea persoanei reprezentate.
 (2) In lipsa unei clauze contrare, consimtamantul nu este necesar daca persoana reprezentata in portret este de profesie model sau a primit o remuneratie pentru a poza.
 (3) Consimtamantul prevazut la alin. (1) nu este necesar pentru utilizarea unei opere care contine portretul:
 a) unei persoane general cunoscute, daca portretul a fost executat cu ocazia activitatilor sale publice;
 b) unei persoane a carei reprezentare constituie numai un detaliu al unei opere ce prezinta o adunare, un peisaj sau o manifestare publica.
 Art. 89
 Utilizarea unei corespondente adresate unei persoane necesita consimtamantul destinatarului, iar dupa moartea acestuia, timp de 20 de ani, al succesorilor sai, daca persoana destinatara nu si-a exprimat o alta dorinta.
 Art. 90
 Persoana reprezentata intr-un portret si persoana destinatara a unei corespondente pot exercita dreptul prevazut la art. 10 lit. d), in ceea ce priveste utilizarea operei ce contine portretul sau a corespondentei, dupa caz.
 Art. 91
 (1) Editorul sau producatorul, la cererea autorului, este obligat sa pastreze secretul surselor de informatii folosite in opere si sa nu publice documentele referitoare la acestea.
 (2) Dezvaluirea secretului este permisa cu consimtamantul persoanei care l-a incredintat sau in baza unei hotarari judecatoresti, definitive si irevocabile.

 

TITLUL II
Drepturile conexe dreptului de autor si drepturi sui-generis

CAPITOLUL I
Dispozitii comune

Art. 92
 (1) Drepturile conexe dreptului de autor nu aduc atingere drepturilor autorilor. Nici o dispozitie a prezentului titlu nu trebuie interpretata in sensul unei limitari a exercitiului dreptului de autor.
 (2) Drepturile patrimoniale recunoscute in prezentul titlu pot fi cesionate, in tot sau in parte, in conditiile prevazute la art. 39-43, care se aplica prin analogie. Aceste drepturi pot sa faca obiectul unei cesiuni exclusive sau neexclusive.

 Art 93 - abrogat


 Art. 94
 Sunt recunoscuti si protejati, ca titulari de drepturi conexe dreptului de autor, artistii interpreti sau executanti, pentru propriile interpretari ori executii, producatorii de inregistrari sonore si producatorii de inregistrari audiovizuale, pentru propriile inregistrari, si organismele de radiodifuziune si de televiziune, pentru propriile emisiuni si servicii de programe.

 

CAPITOLUL II
Drepturile artistilor interpreti sau executanti

Art. 95
 In sensul prezentei legi, prin artisti interpreti sau executanti se intelege: actorii, cantaretii, muzicienii, dansatorii si alte persoane care prezinta, canta, danseaza, recita, declama, joaca, interpreteaza, regizeaza, dirijeaza ori executa in orice alta modalitate o opera literara sau artistica, un spectacol de orice fel, inclusiv folcloric, de varietati, de circ ori de marionete.
 Art. 96
 Artistul interpret sau executant are urmatoarele drepturi morale:
 a) dreptul de a pretinde recunoasterea paternitatii propriei interpretari sau executii;
 b) dreptul de a pretinde ca numele sau pseudonimul sau sa fie indicat ori comunicat la fiecare spectacol si la fiecare utilizare a inregistrarii acestuia;
 c) dreptul de a pretinde respectarea calitatii prestatiei sale si de a se opune oricarei deformari, falsificari sau altei modificari substantiale a interpretarii ori executiei sale sau oricarei incalcari a drepturilor sale, care ar prejudicia grav onoarea ori reputatia sa;
 Art. 97
 (1) Drepturile prevazute la art. 96 nu pot face obiectul vreunei renuntari sau instrainari.
 (2) Dupa moartea artistului interpret sau executant, exercitiul drepturilor prevazute la art. 96 se transmite prin mostenire, potrivit legislatiei civile, pe durata nelimitata. Daca nu exista mostenitori, exercitiul acestor drepturi revine organismului de gestiune colectiva care a administrat drepturile artistului interpret sau executant ori, dupa caz, organismului cu cel mai mare numar de membri, din domeniul respectiv.
 Art. 98
 (1) Artistul interpret sau executant are dreptul patrimonial exclusiv de a autoriza ori de a interzice urmatoarele:
 a) fixarea interpretarii sau a executiei sale;
 b) reproducerea interpretarii sau a executiei fixate;
 c) distribuirea interpretarii sau a executiei fixate;
 d) inchirierea interpretarii sau a executiei fixate;
 e) imprumutul interpretarii sau al executiei fixate;
 f) importul in vederea comercializarii pe piata interna a interpretarii sau a executiei fixate;
 g) radiodifuzarea si comunicarea publica ale interpretarii sau ale executiei sale, cu exceptia cazului in care interpretarea ori executia a fost deja fixata sau radiodifuzata;
 g1) in situatia specificata la lit. g) au dreptul numai la remuneratie echitabila;
 h) punerea la dispozitia publicului a interpretarii sau a executiei sale fixate, astfel incat sa poata fi accesata, in orice loc si in orice moment ales, in mod individual, de catre public;
 i) retransmiterea prin cablu a interpretarii sau a executiei fixate.
 (2) In sensul prezentei legi, se considera fixare incorporarea sunetelor, imaginilor ori a sunetelor si imaginilor sau a reprezentarii digitale a acestora pe suport care permite perceperea, reproducerea ori comunicarea publica a lor, cu ajutorul unui dispozitiv.
 (3) Remuneratia echitabila prevazuta la alin. (1) lit. g) se stabileste si se colecteaza conform procedurii prevazute la art. 131, 131^1, 131^2 si 133.
 (4) Definitiile prevazute la art. 14, 14^1, 14^2, 14^3, 14^4, art. 15 alin. (1), art. 15^1 si 15^2 se aplica in mod corespunzator si drepturilor prevazute la alin. (1).
 Art. 99
 (1) In sensul prezentei legi, executia sau interpretarea unei opere este colectiva, in cazul in care interpretarile ori executiile individuale formeaza un tot, fara a fi posibil, data fiind natura interpretarii sau executiei, sa se atribuie un drept distinct vreunuia dintre artistii participanti asupra ansamblului interpretarii sau executiei.
 (2) In vederea exercitarii drepturilor exclusive privind autorizarea prevazuta la art. 98, artistii interpreti sau executanti care participa, in mod colectiv, la aceeasi interpretare ori executie, cum ar fi membrii unui grup muzical, ai unui cor, ai unei orchestre, ai unui corp de balet sau ai unei trupe teatrale, trebuie sa mandateze, in scris, dintre ei, un reprezentant, cu acordul majoritatii membrilor.
 (3) Sunt exceptati de la prevederile alin. (2) regizorul, dirijorul si solistii.
 Art. 100
 In cazul unei interpretari sau executii efectuate de un artist, in cadrul unui contract individual de munca, drepturile patrimoniale prevazute la art. 98, care sunt transmise angajatorului, trebuie sa fie expres prevazute in contractul individual de munca.
 Art. 101
 In lipsa unei clauze contrare, artistul interpret sau executant, care a participat la realizarea unei opere audiovizuale, a unei inregistrari audiovizuale ori a unei inregistrari sonore, se prezuma ca cedeaza producatorului acesteia, in schimbul unei remuneratii echitabile, dreptul exclusiv de utilizare a prestatiei sale astfel fixate, prin reproducere, distribuire, import, inchiriere si imprumut.
 Art. 102
 (1) Durata drepturilor patrimoniale ale artistilor interpreti sau executanti este de 50 de ani de la data interpretarii sau executiei. Totusi, daca fixarea interpretarii sau executiei in decursul acestei perioade face obiectul unei publicari licite sau al unei comunicari publice licite, durata drepturilor este de 50 de ani de la data la care a avut loc pentru prima oara oricare dintre acestea.
 (2) Durata prevazuta la alin. (1) se calculeaza incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator faptului generator de drepturi.

 

CAPITOLUL III
Drepturile producatorilor
de inregistrari sonore

Art. 103
 (1) Se considera inregistrare sonora sau fonograma, in sensul prezentei legi, fixarea sunetelor provenite dintr-o interpretare ori executie sau a altor sunete ori a reprezentarii digitale ale acestor sunete, alta decat sub forma unei fixari incorporate intr-o opera cinematografica sau in alta opera audiovizuala.
 (2) Producatorul de inregistrari sonore este persoana fizica sau juridica ce are initiativa si isi asuma responsabilitatea organizarii si finantarea realizarii primei fixari a sunetelor, fie ca acestea constituie sau nu o opera in sensul prezentei legi.
 Art. 104
 In cazul reproducerii si distribuirii inregistrarilor sonore, producatorul este in drept sa inscrie pe suporturile acestora, inclusiv pe coperte, cutii si alte suporturi materiale de ambalare, pe langa mentiunile privind autorul si artistul interpret sau executant, titlurile operelor, anul primei publicari, marca de comert, precum si numele ori denumirea producatorului.
 Art. 105
 (1) In conditiile prevazute la art. 92 alin. (1), producatorul de inregistrari sonore are dreptul patrimonial exclusiv de a autoriza sau de a interzice urmatoarele:
 a) reproducerea prin orice mijloc si sub orice forma a propriilor inregistrari sonore;
 b) distribuirea propriilor inregistrari sonore;
 c) inchirierea propriilor inregistrari sonore;
 d) imprumutul propriilor inregistrari sonore;
 e) importul, in vederea comercializarii pe piata interna, a copiilor legal realizate ale propriilor inregistrari sonore;
 f) radiodifuzarea si comunicarea publica a propriilor inregistrari sonore, cu exceptia celor publicate in scop comercial, caz in care are dreptul doar la remuneratie echitabila;
 g) punerea la dispozitia publicului a propriilor inregistrari sonore, astfel incat sa poata fi accesate, in orice loc si in orice moment ales, in mod individual, de catre public;
 h) retransmiterea prin cablu a propriilor inregistrari sonore.
 (2) Definitiile de la art. 14, 14^1, 14^2, 14^3, 14^4, art. 15 alin. (1), art. 15^1 si 15^2 se aplica, prin analogie, si drepturilor prevazute la alin. (1).
 (3) Producatorul de inregistrari sonore are dreptul de a impiedica importul de copii ale propriilor inregistrari sonore realizate fara autorizarea sa.
 (4) Dispozitiile alin. (1) lit. e) nu se aplica atunci cand importul este facut de o persoana fizica, fara scopuri comerciale, in bagajul personal legal admis.
 Art. 106
 (1) Durata drepturilor patrimoniale ale producatorilor de inregistrari sonore este de 50 de ani de la data primei fixari. Totusi, daca inregistrarea in decursul acestei perioade face obiectul unei publicari licite sau al unei comunicari publice licite, durata drepturilor este de 50 de ani de la data la care a avut loc pentru prima oara oricare dintre acestea.
 (2) Durata prevazuta la alin. (1) se calculeaza incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator faptului generator de drepturi.

 

CAPITOLUL  III^1
Drepturile producatorilor de inregistrari audiovizuale

Art. 106^1
 (1) Se considera inregistrare audiovizuala sau videograma, in sensul prezentei legi, orice fixare a unei opere audiovizuale sau a unor secvente de imagini in miscare, insotite sau nu de sunet, oricare ar fi metoda si suportul utilizate pentru aceasta fixare.
 (2) Producatorul unei inregistrari audiovizuale este persoana fizica sau juridica ce are initiativa si isi asuma responsabilitatea organizarii si realizarii primei fixari a unei opere audiovizuale sau a unor secvente de imagini in miscare, insotite ori nu de sunet si, in aceasta calitate, furnizeaza mijloacele tehnice si financiare necesare.
 Art. 106^2
 In cazul reproducerii si distribuirii propriilor inregistrari audiovizuale, producatorul este in drept sa inscrie pe suporturile acestora, inclusiv pe coperte, cutii si alte suporturi materiale de ambalare, numele ori denumirea producatorului, pe langa mentiunile privind autorul si artistul interpret sau executant, titlurile operelor, anul primei publicari, marca de comert, precum si numele ori denumirea producatorului. Art. 106^3
 (1) Producatorul unei inregistrari audiovizuale are dreptul patrimonial exclusiv de a autoriza sau de a interzice urmatoarele:
 a) reproducerea prin orice mijloc si sub orice forma a propriilor inregistrari audiovizuale;
 b) distribuirea originalului sau a copiilor propriilor inregistrari audiovizuale;
 c) inchirierea propriilor inregistrari audiovizuale;
 d) imprumutul propriilor inregistrari audiovizuale;
 e) importul, in vederea comercializarii pe piata interna, a propriilor inregistrari audiovizuale;
 f) radiodifuzarea si comunicarea publica a propriilor inregistrari audiovizuale; g) punerea la dispozitia publicului a propriilor inregistrari audiovizuale, astfel incat sa poata fi accesate, in orice loc si in orice moment ales, in mod individual, de catre public;
 h) retransmiterea prin cablu a propriilor inregistrari audiovizuale.
 (2) Definitiile de la art. 14, 14^1, 14^2, 14^3, 14^4, 15 alin. (1), art. 15^1 si 15^2 se aplica, prin analogie, si drepturilor prevazute la alin. (1).
 Art. 106^4
 (1) Durata drepturilor patrimoniale ale producatorilor de inregistrari audiovizuale este de 50 de ani de la data primei fixari. Totusi, daca inregistrarea in decursul acestei perioade face obiectul unei publicari sau al unei comunicari publice licite, durata drepturilor este de 50 de ani de la data la care a avut loc pentru prima oara oricare dintre acestea.
 (2) Durata prevazuta la alin. (1) se calculeaza incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator faptului generator de drepturi.
 

 

CAPITOLUL IV
Dispozitii comune autorilor, artistilor interpreti
sau executanti si producatorilor de inregistrari sonore
si audiovizuale

Art. 106^5
 (1) Pentru utilizarea directa sau indirecta a fonogramelor publicate in scop comercial ori a reproducerilor acestora prin radiodifuzare sau prin orice modalitate de comunicare catre public, artistii interpreti sau executanti si producatorii de fonograme au dreptul la o remuneratie unica echitabila.
 (2) Cuantumul acestei remuneratii se stabileste prin metodologii, conform procedurii prevazute la art. 131, 131^1 si 131^2.
 (3) Colectarea remuneratiei unice se efectueaza in conditiile prevazute la art. 133.
 (4) Organismele de gestiune colectiva beneficiare stabilesc, printr-un protocol, care se depune la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, proportia repartizarii remuneratiei intre cele doua categorii de beneficiari. In cazul in care beneficiarii nu depun protocolul la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a metodologiilor, remuneratia se imparte, in mod egal, intre cele doua categorii de beneficiari.
 Art. 106^6
 Dreptul de distribuire se epuizeaza o data cu prima vanzare sau cu primul transfer de drept de proprietate asupra originalului ori a copiilor unei inregistrari sonore sau audiovizuale pe piata interna, de catre titularul de drepturi ori cu consimtamantul acestuia.
 Art. 107
 (1) Autorii operelor susceptibile de a fi reproduse prin inregistrari sonore sau audiovizuale pe orice tip de suport, precum si cei ai operelor susceptibile de a fi reproduse pe hartie, direct ori indirect, in conditiile prevazute la art. 34 alin. (1), au dreptul, impreuna cu editorii, producatorii si cu artistii interpreti sau executanti, dupa caz, la o remuneratie compensatorie pentru copia privata, conform art. 34 alin. (2). Dreptul la remuneratia compensatorie pentru copia privata nu poate face obiectul unei renuntari din partea beneficiarilor.
 (2) Remuneratia compensatorie pentru copia privata se plateste de fabricantii si/sau importatorii de suporturi de aparate, prevazute la art. 34 alin. (2), indiferent daca procedeul folosit este unul analogic sau digital.
 (3) Importatorii si fabricantii de suporturi si aparate, prevazute la art. 34 alin. (2), sunt obligati sa se inscrie la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, in Registrul National al Copiei Private, si pot desfasura activitatile respective de import sau de productie numai dupa obtinerea de la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor a certificatului de inregistrare. Acest certificat se elibereaza de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, pe baza dovezilor privind obiectul de activitate declarat legal si a Certificatului unic de inregistrare la registrul comertului, in termen de 5 zile de la depunerea acestora.
 (4) Lista suporturilor si a aparatelor pentru care se datoreaza remuneratia compensatorie pentru copia privata, precum si cuantumul acestei remuneratii se negociaza din 3 in 3 ani, daca una dintre parti o cere, in cadrul unor comisii constituite din:
 a) cate un reprezentant al principalelor organisme de gestiune colectiva, care functioneaza pentru cate o categorie de drepturi, pe de o parte;
 b) cate un reprezentant al principalelor structuri asociative mandatate de fabricantii si importatorii de suporturi si aparate, numit de respectivele structuri asociative, si cate un reprezentant al primilor 3 fabricanti si importatori majori de suporturi si aparate, stabiliti pe baza cifrei de afaceri si a cotei de piata din domeniul respectiv, cu conditia ca acestea sa fie declarate in acest scop la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor pe propria raspundere, pe de alta parte.
 (5) In vederea initierii negocierilor potrivit procedurilor prevazute la art. 131 alin. (2) -(4), organismele de gestiune colectiva sau structurile asociative ale fabricantilor si importatorilor de suporturi si aparate vor depune la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor o cerere continand lista suporturilor si aparatelor, cerere ce va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, prin decizie a directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, precum si cuantumurile remuneratiilor ce urmeaza sa fie negociate. Lista se elaboreaza in mod distinct pentru aparatele si suporturile din domeniul sonor si audiovizual si pentru aparatele si suporturile din domeniul grafic si se negociaza in doua comisii.
 (6) Remuneratiile sunt procentuale si se calculeaza la valoarea in vama, in cazul importatorilor, si, respectiv, la valoarea fara TVA, cu ocazia punerii in circulatie a produselor de catre producatori, si se plateste in luna urmatoare importului sau datei de facturare.
 (7) Remuneratiile negociate de parti sunt procentuale si sunt datorate pentru aparatele si suporturile prevazute la art. 34 alin. (2), inclusiv pentru coli de hartie pentru copiator format A4 si suporturi digitale.
 (8) Remuneratia compensatorie pentru copia privata reprezinta o cota procentuala din valoarea specificata la alin. (6), dupa cum urmeaza:
 a) coli de hartie pentru copiator, format A4: 0,1%;
 b) alte suporturi: 3%;
 c) pentru aparate: 0,5%.
 (9) Negocierile pentru stabilirea listei aparatelor si suporturilor pentru care se datoreaza remuneratia compensatorie se convoaca de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, in termen de 15 zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a cererii de negociere, si se desfasoara potrivit procedurilor prevazute la art. 131^2.
 Art. 107^1
 Remuneratia compensatorie pentru copia privata se colecteaza de catre un organism de gestiune colector unic pentru operele reproduse dupa inregistrari sonore si audiovizuale si de catre un alt organism de gestiune colector unic pentru operele reproduse de pe hartie, in conditiile prevazute la art. 133 alin. (6)-(8). Cele doua organisme de gestiune colectiva, cu atributii de colector unic, sunt desemnate prin obtinerea votului majoritatii organismelor de gestiune colectiva beneficiare, la prima convocare, sau prin obtinerea celui mai mare numar de voturi la o a doua convocare, indiferent de numarul celor prezenti. Organismele de gestiune colectiva desemnate prin vot vor depune la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor procesul-verbal prin care au fost desemnate. In termen de 5 zile lucratoare de la data depunerii, Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor va numi colectorul unic prin decizie a directorului general, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Art. 107^2
 (1) Remuneratia compensatorie pentru copia privata incasata de organismele de gestiune colectoare unice se repartizeaza beneficiarilor, astfel:
 a) in cazul suporturilor si aparatelor pentru copii inregistrate sonor, prin procedeu analogic, 40 % din remuneratie revine, in parti negociabile, autorilor si editorilor operelor inregistrate, 30 % revine artistilor interpreti sau executanti, iar restul de 30 % revine producatorilor de inregistrari sonore; b) in cazul suporturilor si aparatelor pentru copii inregistrate audiovizual, prin procedeu analogic, remuneratia se imparte in mod egal intre urmatoarele categorii: autori, artisti interpreti sau executanti si producatori;
 c) - abrogat
 d) in cazul copiilor inregistrate prin procedeu digital, pe orice tip de suport, remuneratia se imparte in mod egal intre beneficiarii corespunzand fiecareia dintre cele trei categorii prevazute la lit. a), b) si c), iar, in interiorul fiecarei categorii, conform celor stabilite la literele amintite. (1^1) In cazul copiilor inregistrate, prin procedeu analogic, pe hartie, remuneratia se imparte in mod egal intre autori si editori. Sumele cuvenite editorilor se repartizeaza acestora numai prin asociatiile de editori, pe baza unui protocol incheiat intre acestea, continand criteriile de repartitie si procentele cuvenite fiecarei asociatii. Pot participa la negocierea protocolului de repartizare numai asociatiile de editori care indeplinesc conditiile stabilite prin decizie a directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor.
 Art 107^ 2- abrogat
 Art. 108
 Remuneratia compensatorie pentru copia privata nu se plateste in cazul in care suporturile audio, video sau digitale neinregistrate, fabricate in tara sau importate, se comercializeaza angro catre producatorii de inregistrari sonore si audiovizuale sau catre organismele de radiodifuziune si televiziune, pentru propriile emisiuni.
 Art. 109 - abrogat
 Art. 110
 Dispozitiile art. 107 nu se aplica importului de suporturi si aparate ce permit realizarea de copii, efectuat fara scop comercial, in bagajul personal legal admis.
 Art. 111- abrogat
 Art. 111^1
 (1) In cazul in care un autor sau un artist interpret sau executant a transferat ori a cedat dreptul sau de inchiriere sau imprumut, in ceea ce priveste o fonograma ori o videograma, unui producator de fonograme sau de inregistrari audiovizuale, acesta pastreaza dreptul de a obtine o remuneratie echitabila.
 (2) Dreptul de a obtine o remuneratie echitabila pentru inchiriere nu poate face obiectul unei renuntari din partea autorilor sau artistilor interpreti ori executanti, in calitate de beneficiari.
 (3) Autorii si artistii interpreti sau executanti vor primi remuneratiile cuvenite fie direct de la producatori, conform contractelor incheiate cu acestia, fie de la utilizatori, numai prin organismele de gestiune colectiva, conform contractelor dintre beneficiarii remuneratiei si producatori.
 Art. 112
 Dispozitiile privind limitele exercitarii drepturilor prevazute la art. 33-38 se aplica in mod corespunzator si titularilor de drepturi conexe dreptului de autor.
 Art. 112^1
 In cazul in care titularii de drepturi beneficiaza, prin efectul legii, de o remuneratie obligatorie, acestia nu se pot opune utilizarilor care o genereaza.

 

Capitolul V
Organismele de radiodifuziune si de televiziune
Sectiunea I

Drepturile organismelor de radiodifuziune si de televiziune

 Art. 113
 Organismele de radiodifuziune si de televiziune au dreptul patrimonial exclusiv de a autoriza sau de a interzice, cu obligatia pentru cel autorizat de a mentiona numele organismelor, urmatoarele:
 a) fixarea propriilor emisiuni si servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune;
 b) reproducerea prin orice mijloc si sub orice forma a propriilor emisiuni si servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune fixate pe orice fel de suport, indiferent daca au fost transmise prin fir sau fara fir, inclusiv prin cablu sau satelit;
 c) distribuirea propriilor emisiuni si servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune fixate pe orice fel de suport;
 d) importul, in vederea comercializarii pe piata interna, a propriilor emisiuni si servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune fixate pe orice fel de suport;
 e) retransmiterea sau reemiterea propriilor emisiuni si servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune prin mijloace fara fir, prin fir, prin cablu, prin satelit sau prin orice alt procedeu similar, precum si prin orice alt mod de comunicare catre public, inclusiv retransmiterea pe Internet;
 f) comunicarea publica a propriilor emisiuni si servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune in locuri accesibile publicului, cu plata intrarii;
 g) inchirierea propriilor emisiuni si servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune, fixate pe orice tip de suport;
 h) imprumutul propriilor emisiuni si servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune fixate pe orice fel de suport;
 i) punerea la dispozitia publicului a propriilor emisiuni si servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune fixate pe orice fel de suport, indiferent daca au fost emise prin fir sau fara fir, inclusiv prin cablu sau satelit, astfel incat sa poata fi accesate in orice loc si in orice moment ales, in mod individual, de catre public.
 Art. 113^1
 (1) Prin reemitere, in sensul prezentei legi, se intelege emiterea simultana, de catre un organism de radiodifuziune, a unui program al altui organism de radiodifuziune.
 (2) Definitiile de la art. 14, 14^1, 14^2, 14^3, 14^4, 15 alin. (1), 15^1, art. 15^2 si 98 alin. (2) se aplica, prin analogie, si drepturilor prevazute la art. 113.
 Art. 113^2
 (1) Organismele de radiodifuziune si de televiziune au dreptul exclusiv de a impiedica importul de copii ale propriilor programe de radiodifuziune sau de televiziune, realizate fara autorizarea lor si fixate pe orice tip de suport.
 (2) Dispozitiile art. 113 lit. d) nu se aplica atunci cand importul este facut de o persoana fizica, fara scop comercial, in bagajul personal legal admis.
 Art. 114
 Durata drepturilor prevazute in prezentul capitol este de 50 de ani, incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a avut loc prima radiodifuzare a emisiunii sau a serviciului de programe ale organismului de radiodifuziune ori de televiziune.
 Art. 115
 Dreptul de distribuire a unui program de radiodifuziune ori de televiziune, fixat pe orice fel de suport, se epuizeaza o data cu prima vanzare sau cu primul transfer de drept de proprietate asupra originalului ori a copiilor acestuia, pe piata interna, de catre titularul de drepturi sau cu consimtamantul acestuia.
 Art. 116
 Dispozitiile cuprinse in art. 33, 34 si 37 se aplica, prin analogie, si organismelor de radiodifuziune si de televiziune.
 Sectiunea II: Comunicarea publica prin satelit
 Art. 117
 (1) Organismele de radiodifuziune si de televiziune, care au ca obiect de activitate comunicarea publica a unor programe prin satelit, trebuie sa isi desfasoare activitatea cu respectarea dreptului de autor si a drepturilor conexe protejate prin prezenta lege.
 (2) In sensul prezentei legi, prin comunicare publica prin satelit se intelege introducerea, sub controlul si responsabilitatea unui organism de radiodifuziune sau de televiziune situat pe teritoriul Romaniei, a semnalelor purtatoare de programe destinate captarii de catre public, intr-un lant neintrerupt de comunicare ce conduce la satelit si revine la pamant.
 (3) In sensul prezentei legi, prin satelit se intelege orice satelit care opereaza pe benzi de frecventa rezervate, conform legislatiei privind telecomunicatiile, pentru radiodifuzarea semnalelor in scopul receptionarii de catre public sau pentru comunicarea individuala privata. In acest din urma caz este totusi necesar ca receptia individuala sa se poata face in conditii comparabile celor din primul caz.
 Art. 118
 (1) In cazul in care semnalele purtatoare de emisiuni sau de servicii de programe sunt difuzate sub o forma codificata, introducerea lor in lantul de comunicare este considerata comunicare publica, daca dispozitivul de decodificare a emisiunii este pus la dispozitia publicului de catre organismul respectiv sau cu consimtamantul sau.
 (2) Responsabilitatea comunicarii publice, in cazul in care semnalele purtatoare sunt transmise de un organism situat in afara Romaniei sau intr-un stat care nu este membru al Uniunii Europene si care nu asigura nivelul de protectie prevazut de prezenta lege, este asigurata astfel:
 a) daca semnalele sunt transmise satelitului prin intermediul unei statii de legatura ascensionala, responsabilitatea revine persoanei care, situate pe teritoriul Romaniei sau al unui stat membru al Uniunii Europene, utilizeaza statia;
 b) daca nu se apeleaza la o statie de legatura ascensionala, dar comunicarea catre public a fost autorizata de un organism cu sediul principal in Romania sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, responsabilitatea revine organismului care a autorizat-o.
 Art. 119
 (1) Titularii dreptului de autor pot cesiona drepturile lor pentru comunicarea publica prin satelit unui organism de radiodifuziune sau de televiziune, numai printr-un contract incheiat fie prin intermediul unui organism de gestiune colectiva, fie individual.
 (2) Contractul-cadru incheiat intre un organism de gestiune colectiva si un organism de radiodifuziune sau de televiziune, pentru comunicarea publica prin satelit a unei categorii de opere apartinand unui anumit domeniu, isi poate produce efectele extinse si fata de titularii de drepturi care nu sunt reprezentati de organismele de gestiune colectiva, daca aceasta comunicare catre public prin satelit are loc simultan cu radiodifuzarea terestra efectuata de catre acelasi organism emitator. Titularul de drepturi nereprezentat are posibilitatea in orice moment sa inlature producerea efectelor extinse ale contractului-cadru, printr-un contract individual sau colectiv.
 (3) Prevederile alin. (2) nu se aplica operelor audio-vizuale.
 Sectiunea III: Retransmiterea prin cablu
 Art 120 - abrogat
 Art. 121
 (1) Titularii drepturilor de autor sau ai drepturilor conexe isi pot exercita drepturile lor pentru autorizarea sau interzicerea retransmisiei prin cablu numai prin intermediul unui organism de gestiune colectiva.
 (2) Cuantumul remuneratiei privind drepturile de autor si drepturile conexe se stabileste printr-o metodologie negociata intre organismele de gestiune colectiva a drepturilor de autor si a drepturilor conexe si structurile asociative ale distribuitorilor prin cablu, potrivit procedurilor prevazute la art. 131 si 131^1, cu excluderea de la calcul a programelor a caror retransmitere prin cablu este obligatorie conform legii.  Declarat neconstitutional prin Decizia Curtii Constitutionale 571 din 29 Aprilie 2010 publicata in Monitorul Oficial publicat in Monitorul Oficial 430/2010.
 (3) In cazul in care partile nu pot stabili metodologii prin negociere, inainte de initierea procedurii de arbitraj prevazute de art. 131^2 alin. (3) acestea pot conveni sa recurga la o procedura de mediere facultativa. Aceasta mediere este efectuata de unul sau mai multi mediatori alesi de parti in asa fel incat independenta si impartialitatea lor sa nu poata fi puse la indoiala. Mediatorii au ca sarcina sa ajute negocierile si pot sa notifice o propunere partilor.
 (4) In termen de 3 luni de la prezentarea propunerii de catre mediatori, partile vor notifica mediatorilor si la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor respingerea propunerii sau acceptarea acesteia prin semnarea protocolului privind metodologii le. Notificarea propunerii, precum si a acceptarii sau respingerii acesteia se face in conformitate cu regulile aplicabile notificarii actelor juridice. Acceptarea de catre toate partile este prezumata in cazul in care nici una dintre ele nu a notificat respingerea propunerii in acest termen.
 (5) Daca unii titulari de drepturi nu au incredintat gestiunea drepturilor lor unui organism de gestiune colectiva, organismul care gestioneaza drepturile din aceeasi categorie este considerat de drept a fi si gestionarul drepturilor lor. Daca exista in acelasi domeniu mai multe organisme de gestiune colectiva, titularul de drepturi poate opta intre acestea. Revendicarea drepturilor de catre acesti titulari se poate face in termen de 3 ani de la data notificarii.
 Art. 121^1
 (1) Prevederile art. 121 alin. (1) nu se aplica drepturilor exercitate de organismele de radiodifuziune sau de televiziune cu privire la propriile emisiuni si servicii de programe, indiferent daca drepturile in cauza le apartin ori le-au fost cesionate de alti titulari de drepturi de autor sau de drepturi conexe. In acest caz, exercitarea dreptului de retransmitere prin cablu de catre un organism de radiodifuziune sau de televiziune se face prin contracte incheiate cu distribuitorii prin cablu, cu exceptia cazurilor in care retransmiterea prin cablu este obligatorie prin lege.
 Art 122 - abrogat

 CAPITOLUL VI
Drepturile sui-generis ale fabricantilor bazelor de date

Art. 122^1
 (1) Dispozitiile prezentului capitol privesc protectia juridica a bazelor de date, in orice forma a lor.
 (2) In sensul prezentei legi, prin baza de date se intelege o culegere de opere, de date sau de alte elemente independente, protejate ori nu prin drept de autor sau conex, dispuse intr-o modalitate sistematica ori metodica si in mod individual accesibile prin mijloace electronice sau printr-o alta modalitate.
 (3) Protectia prevazuta in prezentul capitol nu se aplica programelor pentru calculator utilizate la fabricarea sau functionarea bazelor de date accesibile prin mijloace electronice.
 (4) In sensul prezentei legi, fabricantul unei baze de date este persoana fizica sau juridica ce a facut o investitie substantiala cantitativa si calitativa in vederea obtinerii, verificarii sau prezentarii continutului unei baze de date.
 Art. 122^2
 (1) Fabricantul unei baze de date are dreptul patrimonial exclusiv de a autoriza si de a interzice extragerea si/sau reutilizarea totalitatii sau a unei parti substantiale din aceasta, evaluata calitativ sau cantitativ.
 (2) In sensul prezentei legi, se intelege prin:
 a) extragere: transferul permanent sau temporar al totalitatii ori al unei parti, evaluata calitativ sau cantitativ, substantiale din continutul bazei de date pe un alt suport, prin orice mijloc sau sub orice forma;
 b) reutilizare: orice forma de punere la dispozitia publicului a totalitatii sau a unei parti substantiale a continutului bazei de date, evaluata calitativ sau cantitativ, prin distribuirea de copii, prin inchiriere sau sub alte forme, inclusiv prin punerea la dispozitia publicului a continutului bazei, astfel incat oricine sa poata avea acces la aceasta in locul si la momentul alese in mod individual. Prima vanzare pe piata interna a unei copii a bazei de date de catre titularul dreptului sui-generis sau cu consimtamantul acestuia epuizeaza dreptul de a controla revanzarea acestei copii.
 (3) Imprumutul public al unei baze de date nu este un act de extragere sau de reutilizare.
 (4) Dreptul prevazut la alin. (1) se aplica in mod independent de posibilitatea de a proteja baza de date sau continutul acesteia prin dreptul de autor sau alte drepturi. Protectia bazelor de date prin dreptul prevazut la alin. (1) nu prejudiciaza drepturile existente cu privire la continutul lor.
 (5) Nu este permisa extragerea sau reutilizarea, repetata si sistematica, de parti nesubstantiale ale continutului bazei de date daca aceasta ar presupune acte contrarii unei utilizari normale a acestei baze sau ar cauza un prejudiciu nejustificat intereselor legitime ale fabricantului bazei de date.
 Art. 122^3
 (1) Fabricantul unei baze de date, care este pusa la dispozitia publicului prin orice modalitate, nu poate impiedica utilizarea legitima a acesteia prin extragerea sau reutilizarea de parti nesubstantiale din continutul sau, oricare ar fi scopul utilizarii. In cazul in care utilizatorul legitim este autorizat sa extraga sau sa reutilizeze numai o parte a bazei de date, dispozitiile prezentului alineat se aplica acestei parti.
 (2) Utilizatorul legitim al unei baze de date, care este pusa la dispozitia publicului in orice modalitate, nu poate efectua acte care intra in conflict cu utilizarea normala a acestei baze de date sau care lezeaza in mod nejustificat interesele legitime ale fabricantului bazei de date.
 (3) Utilizatorul legitim al unei baze de date, care este pusa la dispozitia publicului in orice modalitate, nu poate sa aduca prejudicii titularilor unui drept de autor sau conex care se refera la opere ori la prestatii continute in aceasta baza de date.
 (4) Utilizatorul legitim al unei baze de date, care este pusa la dispozitia publicului prin orice modalitate, poate, fara autorizarea fabricantului bazei de date, sa extraga sau sa reutilizeze o parte substantiala a continutului acesteia:
 a) in cazul in care extragerea se face in scopul utilizarii private a continutului unei baze de date neelectronice;
 b) in cazul in care extragerea se face in scopul utilizarii pentru invatamant sau pentru cercetare stiintifica, cu conditia indicarii sursei si in masura justificata de scopul necomercial urmarit;
 c) in cazul in care se face o extragere sau reutilizare avand ca scop apararea ordinii publice si a sigurantei nationale ori in cadrul unor proceduri administrative sau jurisdictionale.
 (5) Utilizatorul legitim al unei baze de date sau al unei parti dintr-o baza de date poate efectua, fara consimtamantul autorului acesteia, orice act de reproducere, distribuire, comunicare publica sau transformare, necesar utilizarii normale si accesului la baza de date sau la o parte din aceasta.
 Art. 122^4
 (1) Drepturile fabricantului bazei de date iau nastere o data cu definitivarea bazei de date. Durata protectiei este de 15 ani, incepand cu data de 1 ianuarie a anului imediat urmator definitivarii bazei de date.
 (2) In cazul in care baza de date a fost pusa la dispozitia publicului in orice modalitate inainte de expirarea perioadei prevazute la alin. (1), durata protectiei se calculeaza incepand cu data de 1 ianuarie a anului imediat urmator celui in care baza de date a fost pusa la dispozitia publicului pentru prima oara.
 (3) Orice modificare substantiala, evaluata calitativ sau cantitativ, a continutului unei baze de date, constand, in special, in adaugari, suprimari sau schimbari succesive si pentru care se poate considera ca s-a efectuat o noua investitie substantiala, evaluata calitativ sau cantitativ, permite atribuirea unei durate de protectie proprii bazei de date rezultate din aceasta investitie.

 

Titlul III
Gestiunea si apararea dreptului de autor
si a drepturilor conexe

Capitolul I
Gestiunea drepturilor patrimoniale de autor
si a drepturilor conexe
 

Sectiunea I

Dispozitii generale

Art. 123
(1) Titularii dreptului de autor si ai drepturilor conexe isi pot exercita drepturile recunoscute prin prezenta lege in mod individual sau, pe baza de mandat, prin organismele de gestiune colectiva, in conditiile prezentei legi.
(2) Gestiunea colectiva a drepturilor de autor se poate face numai pentru operele aduse anterior la cunostinta publica, iar gestiunea colectiva a drepturilor conexe se poate face numai pentru interpretari sau executii fixate ori radiodifuzate anterior, precum si pentru fonograme ori videograme aduse anterior la cunostinta publica.
(3) Titularii de drepturi de autor sau de drepturi conexe nu pot cesiona drepturile patrimoniale recunoscute prin prezenta lege catre organisme de gestiune colectiva.
Art. 123^1
(1) Gestiunea colectiva este obligatorie pentru exercitarea urmatoarelor drepturi:
a) dreptul la remuneratie compensatorie pentru copia privata;
b) dreptul la remuneratie echitabila pentru imprumutul public prevazut la art. 14^4 alin. (2);
c) dreptul de suita;
d) dreptul de radiodifuzare a operelor muzicale;
e) dreptul de comunicare publica a operelor muzicale, cu exceptia proiectiei publice a operelor cinematografice;
f) dreptul la remuneratie echitabila recunoscut artistilor interpreti si producatorilor de fonograme pentru comunicarea publica si radiodifuzarea fonogramelor de comert sau a reproducerilor acestora;
g) dreptul de retransmitere prin cablu.
(2) Pentru categoriile de drepturi prevazute la alin. (1), organismele de gestiune colectiva ii reprezinta si pe titularii de drepturi care nu le-au acordat mandat.
Art. 123^2
(1) Pot fi gestionate colectiv urmatoarele drepturi:
a) dreptul de reproducere a operelor muzicale pe fonograme sau videograme;
b) dreptul de comunicare publica a operelor, cu exceptia operelor muzicale, si a prestatiilor artistice in domeniul audiovizual;
c) dreptul de imprumut, cu exceptia cazului prevazut la art. 123^1 alin. (1) lit. b);
d) dreptul de radiodifuzare a operelor si a prestatiilor artistice in domeniul audiovizual;
e) dreptul la remuneratie echitabila rezultata din cesiunea dreptului de inchiriere prevazut
la art. 111^1 alin. (1);
f) dreptul la remuneratie echitabila recunoscut artistilor interpreti si producatorilor de fonograme pentru comunicarea publica si radiodifuzarea fonogramelor publicate in scop comercial sau a reproducerilor acestora.
(2) Pentru categoriile de drepturi prevazute la alin. (1) organismele de gestiune colectiva ii reprezinta numai pe titularii de drepturi care le-au acordat mandat si elaboreaza metodologii, in limita repertoriului gestionat, daca sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 130 alin. (1) lit. a), sau negociaza direct cu utilizatorii contractele de licenta. Organismele de gestiune colectiva vor permite, la cererea utilizatorilor, consultarea la sediul organismelor a repertoriului de opere gestionat, dintre cele utilizate de solicitant, in forma prevazuta la art. 126 alin. (2), precum si lista titularilor de drepturi de autor si de drepturi conexe, romani si straini, pe care ii reprezinta. Aceasta activitate de gestiune colectiva se afla sub supravegherea si controlul Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, in calitate de garant al aplicarii legii.
(3) Organismele de gestiune colectiva autorizeaza, la cerere, utilizarea operelor de creatie intelectuala, numai in baza documentelor care certifica existenta mandatului titularilor de drepturi de autor sau conexe, cu exceptia cazurilor de gestiune colectiva obligatorie.
Art. 123^3
Drepturile recunoscute in prezentul capitol, cu exceptia celor prevazute la art. 123^1 si 123^2, pot fi gestionate prin intermediul organismelor de gestiune colectiva, numai in limita mandatului special acordat de titularii de drepturi.
Art. 123^4
In negocierile cu titlu individual privind drepturile recunoscute prin prezenta lege, existenta organismelor de gestiune colectiva nu ii impiedica pe titularii drepturilor de autor si ai drepturilor conexe sa se adreseze unor intermediari, persoane fizice sau persoane juridice specializate, pentru a fi reprezentati.
Sectiunea II: Organismele de gestiune colectiva a dreptului de autor si a drepturilor conexe
Art. 124
Organismele de gestiune colectiva a dreptului de autor si a drepturilor conexe, denumite in cuprinsul legii organisme de gestiune colectiva, sunt, in sensul prezentei legi, persoane juridice constituite prin libera asociere, care au ca obiect de activitate, in principal, colectarea si repartizarea drepturilor a caror gestiune le este incredintata de catre titulari.
Art. 125
(1) Organismele de gestiune colectiva prevazute in prezentul capitol se constituie in conditiile legii, cu avizul Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, si functioneaza potrivit reglementarilor privind asociatiile fara scop patrimonial si potrivit prevederilor prezentei legi.
(2) Aceste organisme sunt create direct de titularii drepturilor de autor sau ai drepturilor conexe, persoane fizice ori juridice, si actioneaza in limitele mandatului incredintat si pe baza statutului adoptat dupa procedura prevazuta de lege.
(3) Organismele de gestiune colectiva pot fi create in mod separat pentru gestionarea de categorii distincte de drepturi, corespunzand unor domenii diferite de creatie, precum si pentru gestionarea de drepturi apartinand unor categorii distincte de titulari.
Art. 125^1
Organismele de gestiune colectiva au obligatia sa comunice publicului, prin mijloace de informare in masa, urmatoarele date:
a) categoriile de titulari de drepturi pe care ii reprezinta;
b) drepturile patrimoniale pe care le gestioneaza;
c) categoriile de utilizatori si categoriile de persoane fizice si juridice care au obligatii de plata a remuneratiilor compensatorii pentru copia privata catre titularii de drepturi;
d) actele normative in temeiul carora functioneaza si colecteaza remuneratiile cuvenite titularilor de drepturi;
e) modalitatile de colectare si persoanele responsabile de aceasta activitate, pe plan local si central;
f) programul de lucru.
Art. 126
(1) Avizul prevazut la art. 125 alin. (1) se acorda organismelor de gestiune colectiva cu sediul Romania, care:
a) urmeaza sa se constituie sau functioneaza potrivit reglementarilor legale la data intrarii in vigoare a prezentei legi;
b) depun la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor repertoriul de opere, interpretari si executii artistice, fonograme si videograme, apartinand propriilor membri si pe care il gestioneaza, precum si contractele incheiate, pentru gestionarea de drepturi similare, cu organisme straine;
c) au adoptat un statut care indeplineste conditiile prevazute de prezenta lege;
d) au capacitate economica de gestionare colectiva si dispun de mijloacele umane si materiale necesare gestionarii repertoriului pe intregul teritoriu al tarii;
e) permit, potrivit procedurilor exprese din propriul statut, accesul oricaror titulari ai drepturilor de autor sau drepturi conexe din domeniul pentru care se infiinteaza si care doresc sa le incredinteze un mandat.
(2) Repertoriul mentionat la alin. (1) lit. b) se depune in regim de baza de date, protejat potrivit legii, in format scris si electronic, stabilit prin decizie a directorului general, si contine cel putin numele autorului, numele titularului de drepturi, titlul operei, elementele de identificare a artistilor interpreti si executanti, a fonogramelor sau videogramelor.
(3) Avizul de constituire si functionare pentru organismul de gestiune colectiva se acorda prin decizie a directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pe cheltuiala organismului de gestiune colectiva.
Art. 127
(1) Statutul organismului de gestiune colectiva trebuie sa cuprinda dispozitii cu privire la:
a) denumirea, domeniul si obiectul de activitate si drepturile pe care le gestioneaza pe baza repertoriului constituit in acest scop;
b) conditiile in care se realizeaza gestionarea drepturilor pentru titularii acestora, pe baza principiului egalitatii de tratament;
c) drepturile si obligatiile membrilor in raporturile cu organismul de gestiune colectiva;
d) modalitatea de desemnare si atributiile administratorului general responsabil de functionarea organismului de gestiune colectiva, precum si ale organelor de administrare si de reprezentare;
e) patrimoniul initial si resursele economice prevazute;
f) regulile aplicabile repartizarii drepturilor colectate, proportional cu utilizarea reala a repertoriului titularilor de drepturi, privind repartizarea drepturilor colectate pentru care nu se poate stabili repartizarea reala, precum si regulile privind regimul sumelor nerepartizate sau nerevendicate;
g) reguli privind modalitatea de stabilire a metodologiilor ce urmeaza a fi negociate cu utilizatorii si reguli privind reprezentarea in cadrul negocierilor;
h) modalitatile de verificare a gestiunii economice si financiare de catre membri;
i) modalitatile de stabilire a comisionului datorat de titularii de drepturi organismului de gestiune colectiva pentru acoperirea cheltuielilor necesare functionarii;
j) orice alte dispozitii obligatorii potrivit legislatiei in vigoare.
(2) Din consiliul director al organismului de gestiune colectiva nu poate face parte administratorul general sau orice alta persoana care are calitatea de angajat retribuit al organismului. Nu au calitatea de angajati retribuiti membrii organismului de gestiune colectiva care primesc indemnizatie de participare la activitatile din cadrul organelor de conducere alese.
(3) Orice propunere de modificare a statutului se supune avizarii, de catre Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, cu cel putin doua luni inainte de adunarea generala a organismului de gestiune colectiva in cadrul careia modificarea urmeaza sa fie aprobata. Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor elibereaza acest aviz in termen de 10 zile de la solicitare, iar avizul se depune la instanta judecatoreasca in vederea inregistrarii modificarii.
In cazul in care avizul este negativ, acesta trebuie motivat. (4) Orice modificare a statutului efectuata si inregistrata la instanta judecatoreasca fara avizul Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor este nula de drept.
Art 128 - abrogat
Art. 129
(1) Mandatul de gestiune colectiva a drepturilor patrimoniale, de autor sau conexe, este acordat direct, prin contract scris de catre titularii de drepturi.
(2) Fiecare titular de drepturi care a acordat un mandat organismului de gestiune colectiva are dreptul la un vot in cadrul adunarii generale. Artistii interpreti sau executanti care au participat la o executie sau o interpretare colectiva a unei opere au dreptul la un singur vot in cadrul adunarii generale, prin reprezentantul desemnat conform procedurii prevazute la art. 99 alin. (2).
(3) Mandatul de gestiune colectiva a drepturilor patrimoniale, de autor sau conexe, poate fi acordat si indirect de catre titulari, prin contracte scrise, incheiate intre organisme de gestiune colectiva din Romania si organisme straine care gestioneaza drepturi similare, pe baza repertoriilor membrilor acestora. Mandatul indirect nu confera drept de vot titularilor de drepturi.
(4) Orice titular de drepturi de autor sau de drepturi conexe poate incredinta prin mandat administrarea drepturilor sale privind repertoriul propriu unui organism de gestiune colectiva. Organismul respectiv este obligat sa accepte administrarea acestor drepturi pe baza gestiunii colective in limita obiectului sau de activitate. (5) Organismele de gestiune colectiva nu pot avea ca obiect de activitate utilizarea repertoriului protejat pentru care au primit un mandat de gestiune colectiva.
Art. 129^1
In cazul gestiunii colective obligatorii, daca un titular nu este asociat la niciun organism, competenta revine organismului din domeniu cu cel mai mare numar de membri. Revendicarea de catre titularii de drepturi nereprezentati a sumelor cuvenite se poate face in termen de 3 ani de la data notificarii. Dupa acest termen, sumele nerepartizate sau nerevendicate sunt utilizate potrivit hotararii adunarii generale, cu exceptia cheltuielilor de administrare.
Sectiunea III: Functionarea organismelor de gestiune colectiva
Art. 130
(1) Organismele de gestiune colectiva au urmatoarele obligatii:
a) sa elaboreze metodologii pentru domeniile lor de activitate, cuprinzand drepturile patrimoniale cuvenite, ce trebuie negociate cu utilizatorii in vederea platii acestor drepturi, in cazul acelor opere al caror mod de exploatare face imposibila autorizarea individuala de catre titularii de drepturi;
b) sa-i autorizeze pe utilizatori, in cazul in care s-au stabilit metodologii, la cererea acestora efectuata inainte de utilizarea repertoriului protejat, in schimbul unei remuneratii, prin licenta neexclusiva, in forma scrisa;
c) sa incheie, in numele titularilor de drepturi care le-au acordat mandat sau pe baza conventiilor incheiate cu organisme similare din strainatate, contracte generale cu organizatorii de spectacole, cu utilizatorii care desfasoara activitati de comunicare publica, cu organismele de radiodifuziune ori de televiziune sau cu distribuitorii de servicii de programe prin cablu, avand ca obiect autorizarea de utilizare a repertoriului protejat;
d) sa protejeze interesele membrilor lor, in ceea ce priveste gestionarea drepturilor cuvenite, ca urmare a utilizarii repertoriului propriu, in afara teritoriului Romaniei, prin incheierea de contracte de reprezentare cu organismele similare din strainatate;
e) sa colecteze sumele datorate de utilizatori si sa le repartizeze intre titularii de drepturi, potrivit prevederilor din statut;
f) sa asigure accesul propriilor membri la informatiile privind orice aspect al activitatii de colectare a sumelor datorate de utilizatori si de repartizare a acestora;
g) sa acorde asistenta de specialitate titularilor de drepturi si sa ii reprezinte in cadrul procedurilor legale, in limita obiectului lor de activitate;
h) sa ceara utilizatorilor sau intermediarilor acestora comunicarea de informatii si transmiterea documentelor necesare pentru determinarea cuantumului remuneratiilor pe care le colecteaza, precum si informatii privind operele utilizate, cu indicarea titularilor de drepturi, in vederea repartizarii acestora; utilizatorii sau intermediarii acestora au obligatia sa furnizeze, in format scris si electronic, in termen de 10 zile de la solicitare, informatiile si documentele solicitate, sub semnatura reprezentantului legal si stampilate;
i) sa asigure transparenta activitatii de gestiune colectiva in raporturile cu autoritatile publice care au drept de control;
j) sa indeplineasca orice alta activitate, conform mandatului special primit de la titularii dreptului de autor sau ai drepturilor conexe, in limitele obiectului lor de activitate.
(2) Contractele de reprezentare incheiate de organismele similare din strainatate, prevazute la alin. (1) lit. d), se incheie in forma scrisa, cu mentionarea modului de realizare a schimbului de informatii privind repertoriul partilor, a drepturilor gestionate, a duratei si a modalitatilor de plata.
Art. 131
(1) In vederea initierii procedurilor de negociere, organismele de gestiune colectiva trebuie sa depuna la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor o cerere, insotita de metodologiile propuse a fi negociate, potrivit prevederilor art. 130 alin. (1) lit. a).
(2) Metodologiile se negociaza in cadrul unei comisii constituite prin decizie a directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, emisa in termen de maximum 5 zile de la primirea cererii de initiere a procedurilor de negociere. Decizia directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pe cheltuiala organismelor de gestiune colectiva. Comisia de negociere este constituita din:
a) cate un reprezentant al principalelor organisme de gestiune colectiva, care functioneaza pentru cate o categorie de drepturi, pe de o parte;
b) cate un reprezentant al principalelor structuri asociative mandatate de utilizatori, numit dintre acestea, si cate un reprezentant al primilor 3 utilizatori majori, stabiliti pe baza cifrei de afaceri si a cotei de piata a acestora in domeniu, cu conditia ca acestea sa fie declarate la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor pe propria raspundere, precum si al societatilor publice de radiodifuziune si de televiziune, dupa caz, pe de alta parte.
(3) In vederea desemnarii in cadrul comisiei prevazute la alin. (2), organismele de gestiune colectiva vor depune la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, odata cu metodologiile, lista structurilor asociative ale utilizatorilor si pe cea a utilizatorilor majori, care urmeaza a fi convocati pentru negocieri, precum si elementele de identificare a acestora.
(4) Decizia de desemnare a comisiei de negociere se comunica partilor prin scrisoare recomandata, impreuna cu propunerea de metodologii depusa de organismele de gestiune colectiva.
Art. 131^1
(1) Metodologia se negociaza de catre organismele de gestiune colectiva cu reprezentantii prevazuti la art. 131 alin. (2) lit. b), tinandu-se seama de urmatoarele criterii principale:
a) categoria titularilor de drepturi, membri sau nemembri, si domeniul pentru care se poarta negocierea;
b) categoria de utilizatori pe care ii reprezinta la negocieri structurile asociative sau ceilalti utilizatori desemnati sa negocieze;
c) repertoriul, confirmat de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, gestionat de organismul de gestiune colectiva, pentru membrii proprii, precum si pentru membrii altor organisme straine similare, in baza contractelor de reprezentare;
d) proportia utilizarii repertoriului gestionat de un organism de gestiune colectiva;
e) proportia utilizarilor pentru care utilizatorul a indeplinit obligatiile de plata prin contracte directe cu titularii de drepturi;
f) veniturile obtinute de utilizatori din activitatea care utilizeaza repertoriul ce face obiectul negocierii;
g) in cazul in care nu exista venituri se va folosi practica europeana in domeniu;
h) practica europeana privind rezultatele negocierilor dintre utilizatori si organismele de gestiune colectiva.
(2) Organismele de gestiune colectiva pot solicita de la aceeasi categorie de utilizatori remuneratii forfetare sau procentuale, raportate la veniturile obtinute de utilizatori din activitatea in cadrul careia se utilizeaza repertoriul, cum ar fi: radiodifuzare, retransmitere prin cablu sau comunicare publica, tinand cont de practica europeana privind rezultatele negocierilor dintre utilizatori si organismele de gestiune colectiva. Pentru activitatea de radiodifuzare, remuneratiile procentuale se vor stabili diferentiat, direct proportional cu ponderea utilizarii repertoriului gestionat colectiv in aceasta activitate, iar in lipsa veniturilor, in functie de cheltuielile ocazionate de utilizare.
(3) Remuneratiile forfetare sau procentuale, prevazute la alin. (2), pot fi solicitate numai daca si in masura in care sunt utilizate opere pentru care drepturile de autor sau drepturile conexe protejate se afla in termenele de protectie prevazute de lege.
(4) In cazul in care gestiunea colectiva este obligatorie conform prevederilor art. 123^1, metodologiile se negociaza fara a se tine seama de criteriile prevazute la alin. (1) lit. c) si e), repertoriile fiind considerate repertorii extinse.
Art. 131^2
(1) Negocierea metodologiilor se desfasoara conform programului stabilit intre cele doua parti, pe o durata de maximum 30 de zile calendaristice de la data constituirii comisiei.
(2) Intelegerea partilor cu privire la metodologiile negociate se consemneaza intr-un protocol care se depune la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor. Protocolul se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pe cheltuiala organismelor de gestiune colectiva, prin decizie a directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, emisa in termen de 5 zile de la data depunerii. Metodologiile astfel publicate sunt opozabile tuturor utilizatorilor din domeniul pentru care s-a negociat si tuturor importatorilor si fabricantilor de suporturi si aparate pentru care se datoreaza remuneratia compensatorie pentru copia privata, conform art. 107.
(3) Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor poate fi solicitat, pentru initierea procedurii de arbitraj efectuate de catre arbitri, in urmatoarele situatii:
a) entitatile care alcatuiesc o parte ce urmeaza sa participe la negociere nu au putut conveni asupra punctului de vedere comun ce trebuie prezentat celeilalte parti;
b) cele doua parti aflate in negociere nu au putut conveni o forma unica a metodologiei in termenul prevazut la alin. (1);
c) organismele de gestiune colectiva nu au putut conveni incheierea unui protocol de repartizare a remuneratiilor si de stabilire a comisionului datorat colectorului unic.
(4) Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, in termen de 5 zile de la solicitarea arbitrajului, convoaca partile in vederea desemnarii, prin tragere la sorti, a 5 arbitri titulari, care vor constitui completul de arbitraj, si a 3 arbitri de rezerva. Acestia din urma ii vor inlocui, in ordinea tragerii la sorti, pe arbitrii titulari indisponibili. Desemnarea arbitrilor prin tragere la sorti se face si in cazul absentei partilor convocate.
(5) Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, in termen de 5 zile de la data desemnarii arbitrilor, convoaca la sediul sau arbitrii desemnati si partile, in vederea constituirii completului de arbitraj. Completul de arbitraj stabileste: onorariul brut, prin negociere cu partile, primul termen, dar nu mai tarziu de 5 zile, precum si locul arbitrajului si informeaza partile.
(6) Cele doua parti aflate in arbitraj, organismele de gestiune colectiva si, respectiv, utilizatorii sau alti platitori contribuie in mod egal la plata onorariului. Sumele se depun la casieria Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, inainte de primul termen de arbitraj. Neplata in termen atrage decaderea partii care nu a achitat onorariul din dreptul de a propune probe si de a formula concluzii pe durata arbitrajului.
(7) Arbitrii au obligatia ca in termen de 30 de zile de la primul termen al arbitrajului sa depuna la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor hotararea cuprinzand forma finala a metodologiilor supuse arbitrajului, in vederea comunicarii catre parti. In mod exceptional, arbitrii pot solicita, motivat, Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor prelungirea acestui termen cu maximum 15 zile. Arbitrii isi pot ridica onorariul de la casieria Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor numai dupa depunerea hotararii arbitrale.
(8) Hotararea arbitrala privind forma definitiva a metodologiilor se comunica partilor de catre Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pe cheltuiala Oficiului, prin decizie a directorului general, emisa in termen de cinci zile de la data depunerii. Metodologiile astfel publicate sunt opozabile tuturor utilizatorilor din domeniul pentru care s-a negociat si nu se pot acorda reduceri la plata remuneratiilor datorate, altele decat cele prevazute in metodologiile publicate.
(9) In termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a hotararii arbitrale, partile pot face apel impotriva acesteia la instanta Curtii de Apel Bucuresti, care se va pronunta asupra cauzei in complet civil. Hotararea arbitrala este executorie de drept pana la pronuntarea solutiei cu privire la mentinerea sau modificarea metodologiilor. Solutia Curtii de Apel Bucuresti este definitiva si irevocabila, se comunica Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pe cheltuiala Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, prin decizie a directorului general, emisa in termen de 5 zile de la data comunicarii.
(10) Metodologiile negociate sau stabilite conform prevederilor alin. (1) -(9) nu sunt opozabile utilizatorilor care la data declansarii procedurii de negociere a metodologiilor se afla in curs de negociere directa a unui contract de licenta sau au incheiat deja aceste negocieri cu organismele de gestiune colectiva.
Art. 131^3
(1) Organismele de gestiune colectiva sau, dupa caz, structurile asociative ale utilizatorilor, utilizatorii majori, societatile publice de radiodifuziune sau de televiziune pot formula o noua cerere de initiere a procedurilor de negociere a tarifelor si metodologiilor numai dupa 3 ani de la data publicarii lor in forma definitiva in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) In cazul negocierilor prevazute de art. 107 alin. (4), oricare dintre parti poate formula o noua cerere de initiere a procedurilor de negociere a metodologiilor numai dupa 2 ani de la data publicarii acestora in forma definitiva in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(3) Pana la publicarea noilor metodologii, raman valabile vechile metodologii.
Art. 131^4
Remuneratiile stabilite in suma fixa se pot modifica anual, incepand cu prima luna a anului urmator celui in care s-au publicat metodologiile, de catre organismele de gestiune colectiva, pe baza indicelui de inflatie, stabilit la nivel national. Aceste modificari se depun la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, urmand a fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pe cheltuiala organismelor de gestiune colectiva, prin decizie a directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, emisa in termen de cinci zile de la data depunerii. Modificarile devin efective incepand cu luna urmatoare publicarii.
Art 132 - abrogat
Art. 133
(1) Colectarea sumelor datorate de utilizatori sau de alti platitori se face de organismul de gestiune colectiva al carui repertoriu se utilizeaza.
(2) In situatia in care exista mai multe organisme de gestiune colectiva pentru acelasi domeniu de creatie, iar drepturile gestionate sunt din categoria celor prevazute la art. 123^2, organismele beneficiare stabilesc, printr-un protocol care se depune la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor in vederea publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pe cheltuiala acestora, urmatoarele:
a) criteriile repartizarii intre organisme a remuneratiei;
b) organismul de gestiune colectiva care urmeaza sa fie numit dintre acestea, prin decizie a directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, drept colector in domeniul titularilor de drepturi in cauza;
c) modalitatea de evidentiere si justificare a cheltuielilor privind acoperirea reala a costurilor de colectare ale organismului de gestiune colector.
(3) In cazul prevazut la alin. (2), daca organismele de gestiune colectiva beneficiare nu depun la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor protocolul mentionat, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a metodologiilor Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor desemneaza dintre acestea colectorul in domeniul titularilor de drepturi in cauza, pe baza reprezentativitatii, prin decizie a directorului general.
(4) Pentru situatia prevazuta la alin. (3), colectorul unic desemnat de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor nu poate repartiza sumele colectate nici intre organismele beneficiare, nici propriilor membri, decat dupa depunerea la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor a unui protocol incheiat intre organismele beneficiare prin care se stabilesc criteriile privind repartizarea sumelor colectate. Cheltuielile de colectare, in acest caz, se evidentiaza distinct si trebuie sa fie justificate prin documente privind acoperirea reala a costurilor de colectare ale organismului de gestiune care este colector in domeniul titularilor de drepturi in cauza.
(5) La expirarea termenului de 30 de zile prevazut la alin. (3), oricare dintre organismele de gestiune colectiva poate solicita Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor initierea procedurii de arbitraj efectuate de catre arbitri, pentru stabilirea criteriilor privind repartizarea remuneratiei intre categoriile de beneficiari. Procedura de arbitraj, precum si etapele ulterioare sunt cele prevazute la art. 131^2 alin. (3)-(9).
(6) Sumele colectate de organismul de gestiune colectiva, in calitate de colector unic, potrivit prevederilor art. 107^1 alin. (1), ale art. 121 alin. (2) si alin. (1) si (3) ale prezentului articol, se evidentiaza in conturi analitice distincte.
(7) Organismul de gestiune colectiva, care este colector unic, are obligatia sa elibereze autorizarea prin licenta neexclusiva, in forma scrisa, in numele tuturor organismelor de gestiune colectiva beneficiare, si sa asigure transparenta activitatilor de colectare, precum si a costurilor aferente in raporturile cu organismele de gestiune colectiva beneficiare. Acestea au obligatia de a sprijini activitatea de colectare.
(8) Prevederile art. 134 alin. (2) lit. f) se aplica in mod corespunzator si organismelor de gestiune colectiva care sunt colectori unici.
(9) Organismele de gestiune colectiva pot conveni printr-un protocol care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, prin decizie a directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, desemnarea unui colector comun pe un domeniu de platitori, privind remuneratiile cuvenite categoriilor de titulari de drepturi reprezentate de acestea. De asemenea, organismele de gestiune colectiva pot infiinta, cu avizul Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, organisme comune de colectare pentru mai multe domenii, care sa functioneze potrivit prevederilor legale referitoare la federatiile de persoane juridice de drept privat fara scop patrimonial, precum si potrivit prevederilor exprese privind organizarea si functionarea organismelor de gestiune colectiva din prezenta lege.
Art. 134
(1) Exercitarea gestiunii colective incredintate prin contractul de mandat nu poate restrange in nici un fel drepturile patrimoniale ale titularilor.
(2) Gestiunea colectiva se exercita potrivit urmatoarelor reguli:
a) deciziile privind metodele si regulile de colectare a remuneratiei si a altor sume de la utilizatori si cele de repartizare a acestora intre titularii de drepturi, precum si cele privind alte aspecte mai importante ale gestiunii colective trebuie sa fie luate de membri, in cadrul adunarii generale, potrivit statutului;
b) comisionul datorat de titularii de drepturi, care sunt membri ai unui organism de gestiune colectiva, pentru acoperirea cheltuielilor de functionare a acestuia, prevazute la art. 127 alin. (1) lit. i), cumulat cu comisionul datorat organismului de gestiune colectiva care este colector unic, potrivit prevederilor art. 133 alin. (2) lit. c) si alin. (4), nu poate fi mai mare de 15% din sumele colectate anual;
c) in lipsa unei hotarari exprese a adunarii generale, sumele colectate de un organism de gestiune colectiva nu pot fi utilizate in scopuri comune, altele decat acoperirea costurilor reale ale colectarii si repartizarii catre membri a sumelor cuvenite; adunarea generala poate decide ca maximum 15% din sumele colectate sa poata fi utilizate in scopuri comune si numai in limita obiectului de activitate;
d) sumele colectate de un organism de gestiune colectiva se repartizeaza individual titularilor de drepturi, proportional cu utilizarea repertoriului fiecaruia, in termen de maximum 6 luni de la data colectarii; titularii de drepturi pot pretinde plata sumelor colectate nominal sau a celor a caror repartizare nu presupune o documentare speciala in termen de 30 de zile de la data colectarii;
e) comisionul datorat de titularii de drepturi se retine acestora din sumele cuvenite fiecaruia, dupa calcularea repartitiei individuale;
f) sumele rezultate din plasamentele remuneratiilor nerevendicate si nerepartizate, aflate in depozite bancare sau obtinute din alte operatiuni efectuate in limita obiectului de activitate, precum si cele obtinute cu titlu de prejudicii sau daune ca urmare a incalcarii drepturilor de autor ori conexe se cuvin si se repartizeaza titularilor de drepturi si nu pot constitui venituri ale organismului de gestiune colectiva;
g) remuneratiile negociate pentru drepturile conexe nu pot depasi o treime din remuneratiile negociate pentru drepturile de autor cu aceeasi categorie de utilizatori.Declarat neconstitutional prin Decizia Curtii Constitutionale 571 din 29 Aprilie 2010 publicata in Monitorul Oficial publicat in Monitorul Oficial 430/2010.
(3) Remuneratiile incasate de organismele de gestiune colectiva nu sunt si nu pot fi asimilate veniturilor acestora.
(4) In exercitarea mandatului, in conditiile prezentei legi, organismelor de gestiune colectiva nu li se transfera sau nu li se transmit drepturi de autor si drepturi conexe ori utilizarea acestora.
Art. 134^1
(1) Organismele de gestiune colectiva au obligatia sa publice, in format electronic, pe pagina proprie de Internet, urmatoarele informatii actualizate:
a) statutul;
b) lista membrilor organelor de conducere centrale si locale, componenta comisiilor interne si lista responsabililor locali;
c) situatia anuala privind soldul sumelor nerepartizate, sumele colectate pe categorii de utilizatori sau alti platitori, sumele retinute, costul gestiunii si sumele repartizate pe categorii de titulari;
d) darea de seama anuala;
e) informatiile privind adunarea generala, cum ar fi: data si locul convocarii, ordinea de zi, proiectele de hotarare si hotararile adoptate;
f) alte date necesare informarii membrilor.
(2) Orice membru are dreptul de a solicita, in nume personal sau prin reprezentant autorizat, informatii detaliate si documente privind sumele ce i-au fost repartizate in ultimele 12 luni, provenienta, modul de calcul al drepturilor si retinerile aplicate, precum si verificarea concordantei acestor date cu prevederile regulamentului de repartizare.
(3) Intr-un interval de timp de 30 de zile inainte de adunarea generala, orice membru are dreptul sa consulte, la sediul organismului de gestiune colectiva:
a) darea de seama anuala;
b) bilantul contabil;
c) raportul organelor de conducere si al comisiei de cenzori;
d) textul si expunerea de motive a hotararilor ce urmeaza a fi supuse aprobarilor adunarii generale;
e) salariile individuale ale angajatilor;
f) situatia sumelor din conturile bancare, a plasamentelor si a dobanzilor obtinute la inchiderea ultimului exercitiu financiar;
g) situatia privind categoriile de utilizatori, numarul platitorilor din fiecare categorie si suma globala colectata de la fiecare categorie;
h) situatia litigiilor cu utilizatorii.
(4) Accesul la informatiile prevazute la alin. (3) se face, in regim de confidentialitate, pe baza de cerere scrisa si cu limitarea accesului la datele personale ale angajatilor organismului de gestiune colectiva.
(5) Membrii care considera ca li s-ar fi incalcat dreptul de acces la informatiile solicitate pot sesiza, in termen de trei zile, comisia permanenta speciala privind accesul la informatii, desemnata de adunarea generala, formata din cinci membri, care nu sunt angajati si nu fac parte din organele de conducere. Comisia este obligata sa raspunda, in termen de sapte zile, atat celui care a formulat sesizarea, cat si administratorului general. Comisia intocmeste un raport anual asupra activitatii sale, pe care il inainteaza adunarii generale si Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor.
Art. 135
(1) Organismele de gestiune colectiva au obligatia sa depuna la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, in primul trimestru al fiecarui an, dupa desfasurarea adunarii generale:
a) darea de seama anuala, aprobata de adunarea generala;
b) raportul anual al comisiei de cenzori, prezentat adunarii generale;
c) hotararile judecatoresti privind inregistrarea modificarilor la statut, avizate de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor;
d) repertoriul actualizat;
e) contractele de reprezentare cu organismele similare din strainatate.
(2) Documentele prevazute la alin. (1) lit. a) si d) se depun la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, in formatul stabilit prin decizie a directorului general al Oficiului.
Art 136 - abrogat

 

CAPITOLUL II
Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor

Art. 137
 (1) Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor functioneaza ca organ de specialitate in subordinea Guvernului, fiind autoritate unica de reglementare, evidenta prin registre nationale, supraveghere, autorizare, arbitraj si constatare tehnico-stiintifica in domeniul drepturilor de autor si al drepturilor conexe.
 (2) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor se face integral si distinct de la bugetul de stat, prin intermediul bugetului Ministerului Culturii si Cultelor, ministrul coordonator fiind ordonator principal de credite.
 (3) Organizarea, functionarea, structura personalului si dotarile necesare indeplinirii atributiilor Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
 (4) Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor este coordonat de ministrul culturii si cultelor si este condus de un director general, ajutat de un director general adjunct, numiti prin decizie
 a primului-ministru, la propunerea ministrului coordonator.
 (5) Personalul Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor beneficiaza de stimulente din sumele incasate pentru bugetul de stat din operatiunile contra cost efectuate de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, in procent de pana la 15%.
 (6) Nivelul de constituire pentru fiecare dintre operatiunile prevazute la art. 138 alin. (1) lit. d), e), k) si I) si conditiile de repartizare si utilizare a fondului de stimulente se stabilesc prin norme aprobate prin hotarare a Guvernului.
 Art. 138
 (1) Principalele atributii ale Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor sunt urmatoarele:
 a) reglementeaza activitatea din domeniu prin decizii ale directorului general, potrivit legii;
 b) elaboreaza proiecte de acte normative in domeniul sau de activitate;
 c) tine evidenta repertoriilor transmise de organismele de gestiune colectiva;
 d) organizeaza si administreaza contra cost inregistrarea in registrele nationale si in alte evidente nationale specifice, prevazute de lege;
 e) elibereaza contra cost marcaje holografice utilizabile in conditiile legii in domeniul drepturilor de autor si al drepturilor conexe, la valoarea pretului de achizitie la care se adauga un comision de administrare de 30%;
 f) avizeaza constituirea si supravegheaza functionarea organismelor de gestiune colectiva;
 g) avizeaza, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, potrivit legii, inscrierea in registrul aflat la grefa judecatoriei a asociatiilor si fundatiilor constituite in domeniul drepturilor de autor si al drepturilor conexe, inclusiv in ceea ce priveste asociatiile pentru combaterea pirateriei;
 h) controleaza functionarea organismelor de gestiune colectiva si stabileste masurile de intrare in legalitate sau aplica sanctiuni, dupa caz;
 i) asigura secretariatul procedurilor de arbitraj desfasurate potrivit legii;
 j) efectueaza contra cost, pe cheltuiala inculpatilor, in cazul in care s-a dovedit vinovatia, constatari tehnico-stiintifice cu privire la caracterul original al produselor purtatoare de drepturi de autor sau de drepturi conexe, la solicitarea organelor de cercetare penala;
 k) efectueaza la cerere expertize contra cost, pe cheltuiala partilor interesate;
 l) desfasoara activitati de informare privind legislatia din domeniu, pe cheltuiala proprie, precum si activitati de instruire, pe cheltuiala celor interesati; m) desfasoara activitati de reprezentare in relatiile cu organizatiile de specialitate similare si cu organizatiile internationale din domeniu, la care statul roman este parte;
 n) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege.
 (2) Prin hotarare a Guvernului se stabilesc tarifele operatiunilor ce pot fi efectuate de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor contra cost. Contravaloarea operatiunilor prevazute la alin. (1) lit. j) se va include in cheltuielile de judecata.
 (3) Pentru indeplinirea atributiilor stabilite prin lege Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor are acces la informatiile necesare in mod operativ si gratuit de la Centrul National al Cinematografiei, Oficiul National al Registrului Comertului, Autoritatea Nationala a Vamilor, Agentia Nationala de Administrare Fiscala si de la Inspectoratul General al Politiei de Frontiera, Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor si Directia Generala de Pasapoarte din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, precum si de la institutiile financiar-bancare, in conditiile legii.
 Art. 138^1
 Cu ocazia controalelor efectuate de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor potrivit prevederilor art. 138, persoana controlata este obligata sa prezinte orice documente si informatii solicitate de organele de control si sa predea copii dupa acestea, daca sunt solicitate.
 Art. 138^2
 (1) Activitatea de control a Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, prevazuta la art. 138 alin. (1) lit. h), se desfasoara numai cu notificarea prealabila a organismului de gestiune colectiva controlat, comunicandu-se totodata si obiectivele controlului. Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor poate efectua controale generale o data pe an, notificate cu 10 zile inainte de efectuarea controlului, precum si controale punctuale privind probleme care fac obiectul unor reclamatii, ori de cate ori este nevoie, notificate cu trei zile inainte.
 (2) Cu ocazia controalelor efectuate de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, administratorul general este obligat sa prezinte orice documente si informatii solicitate de organele de control si sa predea copii dupa acestea, daca sunt solicitate. Organele de control pot lua note explicative in legatura cu situatiile constatate, atat administratorului general, cat si altor persoane angajate.
 (3) Concluziile organelor de control ale Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, impreuna cu observatiile administratorului general, se consemneaza intr-un proces-verbal. (4) Pe baza concluziilor controlului, in cazul constatarii unor nereguli, Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor poate decide comunicarea procesului-verbal catre adunarea generala a organismului de gestiune colectiva in cauza care il va dezbate in prima sedinta ordinara.
 Art. 138^3
 In cazul in care organismul de gestiune colectiva nu mai indeplineste conditiile prevazute la art. 124 si 126 ori incalca obligatiile prevazute la art. 130, 133, 134, 134^1, 135 sau art. 138^2 alin. (2), Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor poate acorda organismului de gestiune colectiva, prin decizie a directorului general, un termen pentru intrarea in legalitate. Decizia poate fi atacata la instantele judecatoresti de contencios administrativ. In cazul nerespectarii deciziei ramase definitive, Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor retrage temporar avizul prevazut la art. 125. Retragerea temporara a avizului are ca efect suspendarea activitatii organismului de gestiune colectiva pana la schimbarea administratorului general de catre adunarea generala.

Art. 138^4
 (1) Pe langa Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor functioneaza un corp de arbitri, format din 20 de membri, numiti din 3 in 3 ani, prin ordin al ministrului coordonator al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor. Desemnarea celor 20 de membri se face prin tragere la sorti de catre directorul general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, in prezenta candidatilor, care sunt propusi de organismele de gestiune colectiva, de structurile asociative ale utilizatorilor si de societatile publice de radiodifuziune si de televiziune. Candidatii propusi trebuie sa aiba pregatire juridica si minimum 10 ani de activitate in domeniul dreptului civil. Propunerile se depun la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, impreuna cu o prezentare a candidatului propus si cu acceptul scris al acestuia, incluzand informatii privind modalitatile de convocare.
 (2) Arbitrii nu au calitatea de salariati ai Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor si au dreptul la un onorariu pentru participarea la arbitrajul metodologiilor de colectare a drepturilor gestionate de organismele de gestiune colectiva, in conditiile prevazute de prezenta lege.
 (3) Corpul de arbitri va fi reconstituit in cazul in care numarul arbitrilor permanent disponibili este mai mic de 16.

 

CAPITOLUL III
Masuri de protectie, proceduri si sanctiuni

Sectiunea 1
Masuri tehnice de protectie si informatii privind regimul drepturilor

Art. 138^5
 (1) Autorul unei opere, artistul interpret sau executant, producatorul de fonograme ori de inregistrari audiovizuale, organismul de radiodifuziune sau de televiziune si fabricantul de baza de date pot sa instituie masuri tehnice de protectie a drepturilor recunoscute prin prezenta lege.
 (2) Prin masuri tehnice, in sensul prezentei legi, se intelege utilizarea oricarei tehnologii, a unui dispozitiv sau a unei componente care, in cadrul functionarii sale normale, este destinata sa impiedice sau sa limiteze actele care nu sunt autorizate de titularii drepturilor recunoscute prin prezenta lege.
 (3) Masurile tehnice sunt considerate eficiente atunci cand utilizarea unei opere sau a oricarui alt obiect al protectiei este controlata de catre titularul de drepturi prin aplicarea unui cod de acces sau a unui procedeu de protectie, precum criptarea, codarea, bruierea sau orice transformare a operei ori a altui obiect al protectiei sau printr-un mecanism de control al copierii, daca masurile indeplinesc obiectivul de asigurare a protectiei.
 (4) Titularii de drepturi care au instituit masuri tehnice de protectie au obligatia de a pune la dispozitie beneficiarilor exceptiilor prevazute la art. 33 alin. (1) lit. a), c) si e), art. 33 alin. (2) lit. d) si e) si la art. 38 mijloacele necesare pentru accesul legal la opera sau la oricare alt obiect al protectiei. Totodata acestia au dreptul sa limiteze numarul copiilor realizate in conditiile de mai sus.
 (5) Dispozitiile alin. (4) nu se aplica in cazul operelor protejate puse la dispozitia publicului, conform clauzelor contractuale convenite intre parti, astfel incat membrii publicului sa poata avea acces la acestea in orice loc si in orice moment ales, in mod individual.
 Art. 138^6
 (1) Titularii drepturilor recunoscute prin prezenta lege pot sa furnizeze, in format electronic, asociat unei opere sau oricarui alt obiect al protectiei sau in contextul comunicarii publice a acestora, informatii privind regimul drepturilor. (2) Prin informatii privind regimul drepturilor, in sensul prezentei legi, se intelege orice informatie furnizata de titularii de drepturi care permite identificarea operei sau a oricarui alt obiect al protectiei prin prezenta lege, a autorului sau a altui titular de drepturi, precum si conditiile si modalitatile de utilizare a operei sau a oricarui alt obiect al protectiei, precum si orice numar sau cod reprezentand aceste informatii.
 SECTIUNEA II: Proceduri si sanctiuni
 Art. 138^7
 (1) Incalcarea drepturilor recunoscute si protejate prin prezenta lege atrage raspunderea civila, contraventionala sau penala, dupa caz, potrivit legii. Dispozitiile procedurale sunt cele p revazute in prezenta lege, care se completeaza cu cele de drept comun.
 (2) In cadrul unei actiuni referitoare la incalcarea drepturilor protejate de prezenta lege si ca raspuns la o cerere justificata a solicitantului, instanta are dreptul sa solicite furnizarea informatiilor privind originea si retelele de distributie a marfurilor sau a serviciilor care aduc atingere unui drept prevazut de prezenta lege, fie de la faptuitor, fie de la orice alta persoana care:
 a) a detinut in scop comercial marfuri-pirat;
 b) a utilizat in scop comercial servicii prin care incalca drepturile protejate de prezenta lege;
 c) a furnizat, in scop comercial, produse sau servicii utilizate in activitati prin care se incalca drepturile prevazute de prezenta lege;
 d) a fost indicata, de oricare dintre persoanele prevazute la lit. a), b) sau c), ca fiind implicata in producerea, realizarea, fabricarea, distribuirea sau inchirierea marfurilor-pirat ori a dispozitivelor-pirat de control al accesului sau in furnizarea produselor ori serviciilor prin care se incalca drepturile protejate de prezenta lege.
 (3) Informatiile prevazute la alin. (2) cuprind, dupa caz:
 a) numele si adresa producatorilor, fabricantilor, distribuitorilor, furnizorilor si ale celorlalti detinatori anteriori ai marfurilor, dispozitivelor sau ai serviciilor, inclusiv ale transportatorilor, precum si ale angrosistilor destinatari si ale vanzatorilor cu amanuntul;
 b) informatii privind cantitatile produse, fabricate, livrate sau transportate, primite ori comandate, precum si pretul obtinut pentru marfurile, dispozitivele sau serviciile respective.
 (4) Prevederile alin. (2) si (3) se aplica fara a aduce atingere altor dispozitii legale, care:
 a) acorda titularului dreptul de a primi informatii mai extinse;
 b) prevad utilizarea in cauzele civile sau penale a informatiilor comunicate in conformitate cu prezentul articol;
 c) prevad raspunderea pentru abuzul de drept la informare;
 d) dau posibilitatea sa se refuze furnizarea de informatii care ar constrange persoana mentionata in alin. (1) sa admita propria sa participare sau pe cea a rudelor sale apropiate la o activitate prin care se incalca drepturile protejate de prezenta lege;
 e) prevad protectia confidentialitatii surselor de informare sau prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

Sectiunea a 2-a
Proceduri si sanctiuni

Art. 139
 (1) Titularii drepturilor recunoscute si protejate prin prezenta lege pot solicita instantelor de judecata sau altor organisme competente, dupa caz, recunoasterea drepturilor lor si constatarea incalcarii acestora si pot pretinde acordarea de despagubiri pentru repararea prejudiciului cauzat. Aceleasi solicitari pot fi formulate in numele si pentru titularii de drepturi de catre organismele de gestiune, de catre asociatiile de combatere a pirateriei sau de catre persoanele autorizate sa utilizeze drepturi protejate prin prezenta lege, conform mandatului acordat in acest sens. Cand o actiune a fost pornita de titular, persoanele autorizate sa utilizeze drepturi protejate prin prezenta lege pot sa intervina in proces, solicitand repararea prejudiciului ce le-a fost cauzat.
 (2) La stabilirea despagubirilor instanta de judecata ia in considerare:
 a) fie criterii cum ar fi consecintele economice negative, in special castigul nerealizat, beneficiile realizate pe nedrept de faptuitor si, atunci cand este cazul, alte elemente in afara factorilor economici, cum ar fi daunele morale cauzate titularului dreptului;
 b) fie acordarea de despagubiri reprezentand triplul sumelor care ar fi fost legal datorate pentru tipul de utilizare ce a facut obiectul faptei ilicite, in cazul in care nu se pot aplica criteriile mentionate la lit. a).
 (3) In cazul in care exista suspiciuni cu privire la incalcarea unor drepturi recunoscute si protejate prin prezenta lege, persoanele indreptatite pot cere instantei de judecata sau altor organe competente potrivit legii:
 a) sa dispuna de indata luarea unor masuri pentru a preveni producerea iminenta a unei pagube prin incalcarea unui drept, prin interzicerea, cu titlu provizoriu, ca incalcarile prezumate aduse acestui drept sa continue sau pentru a conditiona continuarea lor de constituirea unor garantii destinate sa asigure despagubirea solicitantului; masurile provizorii de interzicere vor fi impuse, daca este cazul, prin obligarea la plata de amenzi civile potrivit dreptului comun;
 b) sa dispuna de indata luarea unor masuri pentru a asigura repararea pagubei; in acest scop instanta poate dispune luarea de masuri asiguratorii asupra bunurilor mobile si imobile ale persoanei presupuse a fi incalcat drepturile recunoscute de prezenta lege, inclusiv blocarea conturilor sale bancare si a altor bunuri. In acest scop, autoritatile competente pot sa dispuna comunicarea de documente bancare, financiare sau comerciale ori accesul corespunzator la informatiile pertinente;
 c) sa dispuna ridicarea sau predarea catre autoritatile competente a marfurilor cu privire la care exista suspiciuni privind incalcarea unui drept prevazut de prezenta lege pentru a impiedica introducerea acestora in circuitul comercial.
 (4) Masurile prevazute la alin. (3) si (6) pot fi dispuse si prin ordonanta presedintiala. In acest caz, instantele judecatoresti pot sa ceara reclamantului sa depuna o cautiune suficienta pentru a asigura compensarea oricarui prejudiciu care ar putea fi suferit de parat.
 (5) Aceleasi masuri pot fi cerute, in aceleasi conditii, impotriva unui intermediar ale carui servicii sunt utilizate de catre un tert pentru a incalca un drept protejat prin prezenta lege.
 (6) Titularii de drepturi sau reprezentantii acestora prevazuti la alin. (1) pot solicita instantei judecatoresti, chiar si inainte de introducerea unei actiuni pe fondul cauzei, luarea unor masuri de asigurare a dovezilor sau de constatare a unei stari de fapt, atunci cand exista un risc de incalcare a drepturilor prevazute de prezenta lege si daca exista un risc de distrugere a elementelor de proba.
 (7) Masurile prevazute la alin. (3), (5) si (6) pot sa includa descrierea detaliata, cu sau fara prelevare de esantioane, sau sechestrarea reala a marfurilor in litigiu si, in cazurile corespunzatoare, a materialelor si instrumentelor utilizate pentru a produce si/sau a distribui aceste marfuri, precum si documentele care se refera la ele. Aceste masuri vor fi avute in vedere si in aplicarea dispozitiilor art. 96-99 din Codul de procedura penala.
 (8) Pentru luarea masurilor provizorii si a masurilor asiguratorii prevazute la alin. (3) si pentru luarea masurilor de asigurare a dovezilor sau de constatare a unei stari de fapt prevazute la alin. (6), precum si pentru exercitarea cailor de atac asupra masurilor luate sunt aplicabile dispozitiile dreptului comun. Pronuntarea se poate amana cu cel mult 24 de ore.
 (9) Instantele judecatoresti sunt abilitate sa adopte masurile prevazute la alin. (3) si (6), fara citarea partii adverse, in cazurile in care acest lucru va fi necesar, in special atunci cand orice intarziere este de natura sa cauzeze un prejudiciu ireparabil sau cand exista riscul demonstrabil de distrugere a elementelor de proba. Partea adversa va fi informata de indata, cel mai tarziu dupa executarea masurilor.
 (10) Instanta poate sa autorizeze ridicarea de obiecte si inscrisuri care constituie dovezi ale incalcarii drepturilor de autor sau a drepturilor conexe, in original ori in copie, chiar si atunci cand acestea se afla in posesia partii adverse. In cazul incalcarilor comise la scara comerciala, autoritatile competente pot sa dispuna, de asemenea, comunicarea de documente bancare, financiare sau comerciale ori accesul corespunzator la informatiile pertinente.
 (11) Pentru adoptarea masurilor prevazute la alin. (3), (6) si (10), sub rezerva asigurarii protectiei informatiilor confidentiale, instantele judecatoresti vor pretinde reclamantului sa furnizeze orice element de proba, accesibil in mod rezonabil, pentru a dovedi cu suficienta certitudine ca s-a adus atingere dreptului sau ori ca o astfel de atingere este iminenta. Se considera ca reprezentand element de proba suficient numarul de copii ale unei opere sau ale oricarui alt obiect protejat, la aprecierea instantei de judecata. In acest caz, instantele judecatoresti pot sa ceara reclamantului sa depuna o cautiune suficienta pentru a asigura compensarea oricarui prejudiciu care ar putea fi suferit de parat.
 (12) Masurile de asigurare a dovezilor sau de constatare a unei stari de fapt dispuse de instanta vor fi duse la indeplinire prin executor judecatoresc. Titularii drepturilor ce se presupune ca au fost incalcate ori cu privire la care exista pericolul de a fi incalcate sau reprezentantii acestor titulari au dreptul de a participa la punerea in executare a masurilor de asigurare a dovezilor ori de constatare a unei stari de fapt.
 (13) Instanta poate dispune ridicarea masurilor prevazute la alin. (3) si (6), la cererea paratului, daca reclamantul nu a introdus o actiune care sa conduca la solutionarea pe fond a cauzei intr-un termen de 20 de zile lucratoare sau 31 de zile calendaristice, daca acest termen este mai lung, termene calculate de la data ducerii la indeplinire a masurilor.
 (14) Titularii drepturilor incalcate pot cere instantei de judecata sa dispuna aplicarea oricareia dintre urmatoarele masuri:
 a) remiterea, pentru acoperirea prejudiciilor suferite, a incasarilor realizate prin actul ilicit;
 b) distrugerea echipamentelor si a mijloacelor aflate in proprietatea faptuitorului, a caror destinatie unica sau principala a fost aceea de producere a actului ilicit;
 c) scoaterea din circuitul comercial, prin confiscare si distrugere, a copiilor efectuate ilegal;
 d) raspandirea informatiilor cu privire la hotararea instantei de judecata, inclusiv afisarea hotararii, precum si publicarea sa integrala sau partiala in mijloacele de comunicare in masa, pe cheltuiala celui care a savarsit fapta; in aceleasi conditii instantele pot dispune masuri suplimentare de publicitate adaptate circumstantelor particulare ale cazului, inclusiv o publicitate de mare amploare.
 (15) Instanta de judecata dispune aplicarea masurilor prevazute la alin. (14) pe cheltuiala faptuitorului, cu exceptia cazului in care exista motive temeinice pentru ca acesta sa nu suporte cheltuielile.
 (16) Masurile prevazute la alin. (14) lit. b) si c) pot fi dispuse si de procuror cu ocazia rezolvarii cauzei in faza de urmarire penala. Dispozitiile alin. (14) lit. c) nu se aplica pentru constructiile realizate cu incalcarea drepturilor privind opera de arhitectura, protejate prin prezenta lege, daca distrugerea cladirii nu este impusa de circumstantele cazului respectiv.
 (17) In dispunerea masurilor prevazute la alin. (14), instanta de judecata va respecta principiul proportionalitatii cu gravitatea incalcarii drepturilor protejate de prezenta lege si va lua in considerare interesele tertilor susceptibili de a fi afectati de aceste masuri.
 (18) Autoritatile judiciare sunt obligate sa comunice partilor solutiile adoptate in cauzele de incalcare a drepturilor reglementate de prezenta lege.
 (19) Guvernul Romaniei, prin Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, sprijina elaborarea, de catre asociatiile si organizatiile profesionale, a codurilor de conduita la nivel comunitar, destinate sa contribuie la asigurarea respectarii drepturilor prevazute de prezenta lege, in special in ceea ce priveste utilizarea codurilor ce permit identificarea fabricantului, aplicate pe discuri optice. De asemenea, Guvernul Romaniei sprijina transmiterea catre Comisia Europeana a proiectelor codurilor de conduita la nivel national sau comunitar si a evaluarilor referitoare la aplicarea acestora.
 Art. 139^1
 (1) Titularul dreptului de autor sau al drepturilor conexe poate fi reprezentat, in toate procedurile, negocierile si actele juridice, pe toata durata si in orice stadiu al procesului civil sau penal ori in afara unui astfel de proces, prin mandatar cu procura speciala.
 (2) Pentru punerea in miscare a actiunii penale, precum si pentru retragerea plangerii prealabile si impacarea partilor, mandatul se considera special, daca este dat pentru reprezentarea titularului de drepturi de autor sau de drepturi conexe, in orice situatie de incalcare a drepturilor sale.
 Art. 139^2
 Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei la 30.000 lei urmatoarele fapte:
 a) incalcarea prevederilor art. 21;
 b) incalcarea prevederilor art. 88 si 89;
 c) incalcarea prevederilor art. 107 alin. (3) si (7);
 d) nerespectarea de catre utilizatori a prevederilor art. 130 lit. h);
 e) fixarea, fara autorizarea sau consimtamantul titularului drepturilor recunoscute de prezenta lege, a interpretarilor sau a executiilor artistice ori a programelor de radiodifuziune sau de televiziune.
 139^3 - abrogat
 Art. 139^4
 (1) Constituie contraventie, daca nu reprezinta infractiune, si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 50.000 lei si cu confiscarea marfurilor-pirat sau a dispozitivelor-pirat de control al accesului fapta persoanelor juridice sau a persoanelor fizice autorizate de a permite accesul in spatiile, la echipamentele, la mijloacele de transport, la bunurile sau la serviciile proprii, in vederea savarsirii de catre o alta persoana a unei contraventii sau infractiuni prevazute de prezenta lege.
 (2) Cu aceeasi amenda se sanctioneaza si fapta operatorilor economici care incalca obligatia prevazuta la art. 145 alin. (3).
 (3) Pentru repetarea savarsirii faptelor prevazute la alin. (1) si (2), care au avut ca rezultat savarsirea infractiunilor prevazute la art. 1396 in termen de un an, organul constatator aplica si sanctiunea complementara a inchiderii unitatii.
 Art. 139^5
 (1) Sanctiunile contraventionale prevazute la art. 139^2 se aplica si persoanelor juridice. In cazul in care contravenientul, persoana juridica, desfasoara activitati care implica, conform obiectului sau de activitate, comunicarea publica de opere sau de produse purtatoare de drepturi de autor sau drepturi conexe, limitele amenzilor contraventionale se maresc de doua ori.
 (2) Contraventiile prevazute la art. 139^2 si 139^4 se constata si se aplica de ofiterii sau de agentii de politie din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor cu competente in domeniu.
 (3) Contravenientul poate achita, in termen de 48 de ore de la data primirii procesuluiverbal de constatare a contraventiei, jumatate din minimul amenzii prevazute in prezenta lege.
 Art. 139^6
 (1) Constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 2 al 5 ani sau cu amenda urmatoarele fapte:
 a) realizarea, in scopul distribuirii, fara a se urmari direct sau indirect un avantaj material, cu orice mijloace si in orice mod, de marfuri-pirat;
 b) plasarea marfurilor-pirat sub un regim vamal definitiv de import sau de export, sub un regim vamal suspensiv ori in zone libere;
 c) orice alta modalitate de introducere a marfurilor-pirat pe piata interna.
 (2) Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 5 ani sau cu amenda oferirea, distribuirea, detinerea ori depozitarea sau transportul, in scopul distribuirii de marfuri-pirat, precum si detinerea acestora in scopul utilizarii prin comunicare publica la punctele de lucru ale persoanelor juridice.
 (3) In cazul in care faptele prevazute la alin. (1) si (2) sunt savarsite in scop comercial, acestea se sanctioneaza cu inchisoare de la 3 ani la 12 ani.
 (4) Cu pedeapsa prevazuta la alin. (3) se sanctioneaza si inchirierea sau oferirea spre inchiriere de marfuri pirat.
 (5) Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda promovarea de marfuri-pirat prin orice mijloc si in orice mod, inclusiv prin utilizarea anunturilor publice ori a mijloacelor electronice de comunicare sau prin expunerea ori prezentarea catre public a listelor sau a cataloagelor de produse.
 (6) In cazul in care oricare dintre faptele prevazute la alin. (1) -(4) au produs consecinte deosebit de grave, acestea se sanctioneaza cu inchisoare de la 5 ani la 15 ani. Pentru evaluarea gravitatii consecintelor, calculul pagubei materiale se efectueaza tinandu-se seama de marfurile pirat identificate in conditiile prevazute la alin. (1)-(4) si de pretul per unitate al produselor originale, cumulat cu sumele incasate ilegal de faptuitor.
 (7) Cu pedeapsa prevazuta la alin. (6) se sanctioneaza savarsirea faptelor mentionate la alin. (1) -(5) de catre un grup infractional organizat.
 (8) In sensul prezentei legi, prin marfuri pirat se intelege: toate copiile, indiferent de suport, inclusiv copertele, realizate fara consimtamantul titularului de drepturi sau al persoanei legal autorizate de acesta si care sunt executate, direct ori indirect, total sau partial, de pe un produs purtator de drepturi de autor sau de drepturi conexe ori de pe ambalajele sau copertele acestora.
 (9) In sensul prezentei legi, prin scop comercial se intelege urmarirea obtinerii, direct sau indirect, a unui avantaj economic ori material.
 (10) Scopul comercial se prezuma daca marfa pirat este identificata la sediul, la punctele de lucru, in anexele acestora sau in mijloacele de transport utilizate de operatorii economici care au in obiectul de activitate reproducerea, distribuirea, inchirierea, depozitarea sau transportul de produse purtatoare de drepturi de autor ori de drepturi conexe.
 Art. 139^7
 Refuzul de a declara provenienta marfurilor-pirat ori a dispozitivelor-pirat de control al accesului, utilizate pentru serviciile de programe cu acces conditionat, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.
 Art. 139^8
 Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 4 ani sau cu amenda punerea la dispozitia publicului, inclusiv prin internet sau prin alte retele de calculatoare, fara consimtamantul titularilor de drepturi, a operelor sau a produselor purtatoare de drepturi conexe ori de drepturi sui-generis ale fabricantilor de baze de date ori a copiilor acestora, indiferent de suport, astfel incat publicul sa le poata accesa in orice loc sau in orice moment ales in mod individual.
 Art. 139^9
 Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 4 ani sau cu amenda reproducerea neautorizata pe sisteme de calcul a programelor pentru calculator in oricare dintre urmatoarele modalitati: instalare, stocare, rulare sau executare, afisare ori transmitere in retea interna.
 Art. 140
 (1) Constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la o luna la 2 ani sau cu amenda urmatoarele fapte comise fara autorizarea sau consimtamantul titularului drepturilor recunoscute de prezenta lege:
 a) reproducerea operelor sau a produselor purtatoare de drepturi conexe;
 b) distribuirea, inchirierea sau importul pe piata interna a operelor ori a produselor purtatoare de drepturi conexe, altele decat marfurile-pirat;
 c) comunicarea publica a operelor sau a produselor purtatoare de drepturi conexe;
 d) radiodifuzarea operelor sau a produselor purtatoare de drepturi conexe;
 e) retransmiterea prin cablu a operelor sau a produselor purtatoare de drepturi conexe;
 f) realizarea de opere derivate;
 g) fixarea, in scop comercial, a interpretarilor sau a executiilor artistice ori a programelor de radiodifuziune sau de televiziune;
 h) incalcarea prevederilor art. 134.
 (2) Prin produse purtatoare de drepturi conexe se intelege interpretarile sau executiile artistice fixate, fonogramele, videogramele si propriile emisiuni ori servicii de programe ale organismelor de radiodifuziune si de televiziune.
 Art. 141
 Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 5 ani sau cu amenda de la 25.000.000 lei la 500.000.000 lei fapta persoanei care isi insuseste, fara drept, calitatea de autor al unei opere sau fapta persoanei care aduce la cunostinta publica o opera sub un alt nume decat acela decis de autor.
 Art. 141^1
 (1) Producerea, importul, distribuirea, detinerea, instalarea, intretinerea sau inlocuirea, in mod ilicit, a dispozitivelor de control al accesului, fie originale, fie pirat, utilizate pentru serviciile de programe cu acces conditionat constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 5 ani sau cu amenda.
 (2) Fapta persoanei care se racordeaza fara drept sau care racordeaza fara drept o alta persoana la servicii de programe cu acces conditionat constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.
 (3) Utilizarea anunturilor publice ori a mijloacelor electronice de comunicare in scopul promovarii dispozitivelor pirat de control al accesului la serviciile de programe cu acces conditionat, precum si expunerea sau prezentarea catre public in orice mod, fara drept, a informatiilor necesare confectionarii de dispozitive de orice fel, apte sa asigure accesul neautorizat la serviciile de programe precizate, cu acces conditionat, ori destinate accesului neautorizat in orice mod la astfel de servicii, constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la o luna la 3 ani.
 (4) Vanzarea sau inchirierea dispozitivelor pirat de control al accesului se pedepseste cu inchisoare de la 3 ani la 10 ani.
 (5) Cu pedeapsa prevazuta la alin. (4) se sanctioneaza si savarsirea faptelor prevazute la alin. (1) si (2) in scop comercial.
 (6) In sensul prezentei legi, prin dispozitive pirat de control al accesului se intelege orice dispozitiv a carui confectionare nu a fost autorizata de catre titularul drepturilor recunoscute prin prezenta lege in raport cu un anumit serviciu de programe de televiziune cu acces conditionat, realizat pentru facilitarea accesului la acel serviciu.
 Art 142 - abrogat
 Art. 143
 (1) Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda fapta persoanei care, fara drept, produce, importa, distribuie sau inchiriaza, ofera, prin orice mod, spre vanzare sau inchiriere, ori detine, in vederea comercializarii, dispozitive ori componente care permit neutralizarea masurilor tehnice de protectie sau care presteaza servicii care conduc la neutralizarea masurilor tehnice de protectie sau care neutralizeaza aceste masuri tehnice de protectie, inclusiv in mediul digital.
 (2) Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda fapta persoanei care, fara a avea consimtamantul titularilor de drepturi si stiind sau trebuind sa stie ca astfel permite, faciliteaza, provoaca sau ascunde o incalcare a unui drept prevazut in prezenta lege:
 a) inlatura in scop comercial, de pe opere sau de pe alte produse protejate, ori modifica pe acestea orice informatie sub forma electronica privind regimul drepturilor de autor sau al drepturilor conexe aplicabil;
 b) distribuie, importa in scopul distribuirii, radiodifuzeaza ori comunica public sau pune la dispozitie publicului, astfel incat sa poata fi accesate, in orice loc si in orice moment, alese in mod individual, fara drept, prin intermediul tehnicii digitale, opere sau alte produse protejate, pentru care informatiile existente sub forma electronica, privind regimul drepturilor de autor sau al drepturilor conexe, au fost inlaturate ori modificate fara autorizatie.
 Art. 143^1
 (1) Nu se pedepseste persoana care, mai inainte de a fi inceputa urmarirea penala, denunta autoritatilor competente participarea sa la o asociatie sau intelegere in vederea comiterii uneia dintre infractiunile prevazute la art. 139^6, permitand astfel identificarea si tragerea la raspundere penala a celorlalti participanti.
 (2) Persoana care a comis una dintre infractiunile prevazute la art. 139^6 si care, in timpul urmaririi penale, denunta si faciliteaza identificarea si tragerea la raspundere penala a altor persoane care au savarsit infractiuni legate de marfuri pirat sau de dispozitive pirat de control al accesului, beneficiaza de reducerea la jumatate a limitelor pedepsei prevazute de lege.
 (3) De prevederile alin. (1) beneficiaza si persoanele care au comis infractiuni prevazute la art. 139^9, 140 si 141, in conditiile in care se recupereaza prejudiciul constatat.
 Art. 145
 (1) Constatarea infractiunilor prevazute in prezenta lege se face de catre structurile specializate ale Inspectoratului General al Politiei Romane si Inspectoratului General al Politiei de Frontiera.
 (2) Constatarea infractiunilor prevazute la art. 139^6 alin. (6), art. 139^8, 139^9 si 143 se face si de catre Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiilor, iar a celor prevazute la art. 139^6, 139^8 si 141^1 se poate face si de catre Jandarmeria Romana, in conditiile prevazute de art. 214 din Codul de procedura penala.
 

 

TITLUL IV
Aplicarea legii. Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 146
 Beneficiaza de protectia prevazuta de prezenta lege urmatoarele:
 a) operele ai caror autori sunt cetateni romani, chiar daca nu au fost aduse inca la cunostinta publica;
 b) operele ai caror autori sunt persoane fizice sau juridice cu domiciliul ori cu sediul in Romania, chiar daca nu au fost aduse la cunostinta publica;
 c) operele de arhitectura construite pe teritoriul Romaniei;
 d) interpretarile sau executiile artistilor interpreti ori executanti care au loc pe teritoriul Romaniei;
 e) interpretarile sau executiile artistilor interpreti ori executanti care sunt fixate in inregistrari protejate de prezenta lege;
 f) interpretarile sau executiile artistilor interpreti ori executanti care nu au fost fixate in inregistrari, dar sunt transmise prin emisiuni de radiodifuziune sau de televiziune protejate de prezenta lege;
 g) inregistrarile sonore sau audiovizuale ai caror producatori sunt persoane fizice sau juridice cu domiciliul ori cu sediul in Romania;
 h) inregistrarile sonore sau audiovizuale a caror prima fixare pe un suport material a avut loc pentru prima data in Romania;
 i) programele de radiodifuziune si de televiziune emise de organisme de radiodifuziune si de televiziune cu sediul in Romania;
 j) programele de radiodifuziune si de televiziune transmise de organisme transmitatoare cu sediul in Romania.
 Art. 147
 Persoanele fizice sau juridice straine, titulare ale drepturilor de autor sau ale drepturilor conexe, beneficiaza de protectia prevazuta prin conventiile, tratatele si acordurile internationale la care Romania este parte, iar in lipsa acestora beneficiaza de un tratament egal cu cel al cetatenilor romani, cu conditia ca acestia sa beneficieze, la randul lor, de tratament similar in statele respective.
 Art. 147^1
 In completarea prevederilor prezentei legi se pot adopta reglementari speciale pentru stabilirea unor masuri, inclusiv privind aplicarea si utilizarea codurilor de identificare a sursei, in vederea combaterii importului, producerii, reproducerii, distribuirii sau inchirierii de marfuri pirat ori dispozitive pirat de control al accesului, utilizate pentru serviciile de programe cu acces conditionat, precum si pentru utilizarea de marcaje speciale pentru atestarea platii remuneratiei compensatorii pentru copia privata.
 Art. 148
 (1) In vederea inregistrarii, ca mijloc de proba, a operelor realizate in Romania, se infiinteaza Registrul National de Opere, administrat de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor. Inregistrarea este facultativa si se face contra cost, potrivit normelor metodologice si tarifelor stabilite prin hotarare a Guvernului.
 (2) Existenta si continutul unei opere se pot dovedi prin orice mijloace de proba, inclusiv prin includerea acesteia in repertoriul unui organism de gestiune colectiva.
 (3) Autorii si alti titulari de drepturi sau detinatorii de drepturi exclusive ale autorilor, la care se face referire in prezenta lege, au dreptul sa inscrie, pe originalele sau pe copiile autorizate ale operelor, mentiunea de rezervare a exploatarii acestora, semnalata conform uzantelor, constand intr-un simbol reprezentat prin litera C, in mijlocul unui cerc, insotit de numele lor, de locul si anul primei publicari.
 (4) Producatorii de inregistrari sonore, artistii interpreti sau executanti si alti detinatori de drepturi exclusive ale producatorilor sau ale artistilor interpreti ori executanti, la care se face referire in prezenta lege, au dreptul sa inscrie, pe originalele sau pe copiile autorizate ale inregistrarilor sonore sau audiovizuale ori pe invelisul care le contine, mentiunea de rezervare a exploatarii acestora, semnalata conform uzantelor si constand intr-un simbol reprezentat prin litera P, in mijlocul unui cerc, insotit de numele lor, de locul si anul primei publicari.
 (5) Pana la proba contrara, se prezuma ca drepturile exclusive, semnalate conform uzantelor, prin simbolurile mentionate la alin. (3) si (4) sau prin mentiunile prevazute la art. 104 si 106^2, exista si apartin persoanelor care le-au utilizat.
 (6) Dispozitiile alin. (3), (4) si (5) nu conditioneaza existenta drepturilor recunoscute si garantate prin prezenta lege.
 (7) Autorii de opere si titularii de drepturi, o data cu includerea operei lor in repertoriul organismului de gestiune colectiva, isi pot inregistra si numele literar sau artistic, exclusiv in vederea aducerii acestuia la cunostinta publica.
 Art. 149
 (1) Actele juridice incheiate sub regimul legislatiei anterioare isi produc toate efectele conform aceleia, cu exceptia clauzelor care prevad cesiunea drepturilor de utilizare a totalitatii operelor pe care autorul le poate crea in viitor.
 (2) Beneficiaza de protectia prezentei legi si operele, inclusiv programele pentru calculator, interpretarile sau executiile, inregistrarile sonore sau audiovizuale, precum si programele organismelor de radiodifuziune si de televiziune realizate anterior intrarii in vigoare a prezentei legi, in conditiile prevazute la alin. (1).
 (3) Durata drepturilor patrimoniale asupra operelor create inainte de intrarea in vigoare a prezentei legi si pentru care nu au expirat termenele de protectie calculate conform procedurilor legislatiei anterioare se prelungeste pana la termenul de protectie prevazut in prezenta lege. Prelungirea produce efecte numai de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
 Art. 150
 (1) Utilajele, schitele, machetele, manuscrisele si orice alte bunuri care servesc direct la realizarea unei opere ce da nastere unui drept de autor nu pot face obiectul unei urmariri silite.
 (2) Sumele datorate autorilor, ca urmare a utilizarii operelor lor, beneficiaza de aceeasi protectie ca si salariile si nu pot fi urmarite decat in aceleasi conditii. Aceste sume sunt supuse impozitarii conform legislatiei fiscale in materie.
 (3) - abrogat
 Art. 151
 Litigiile privind dreptul de autor si drepturile conexe sunt de competenta organelor jurisdictionale, potrivit prezentei legi si dreptului comun.
 Art. 151^1
 (1) Comisia Europeana va fi informata cu privire la intentia de adoptare a unor dispozitii nationale de reglementare a unor noi drepturi conexe, precizandu-se motivele esentiale care justifica reglementarea acestor drepturi, precum si durata de protectie corespunzatoare.
 (2) Vor fi comunicate Comisiei Europene orice dispozitii nationale adoptate in domeniul reglementat de prezenta lege.
 (3) Va fi transmisa Comisiei Europene lista organismelor de radiodifuziune carora le sunt aplicabile dispozitiile art. 119 alin. (2).
 (4) Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor este responsabil de efectuarea comunicarilor prevazute la alin. (1)-(3) catre Comisia Europeana.
 Art. 151^2
 Prezenta lege transpune prevederile urmatoarelor acte normative comunitare:
 a) Directiva Consiliului 91/250/CEE din 14 mai 1991 privind protectia juridica a programelor pentru calculator, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 122 din 17 mai 1991;
 b) Directiva Consiliului 92/100/CEE din 19 noiembrie 1992 privind dreptul de inchiriere si de imprumut si anumite drepturi conexe dreptului de autor in domeniul proprietatii intelectuale, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 346 din 24 noiembrie 1992;
 c) Directiva Consiliului 93/83/CEE din 27 septembrie 1993 privind armonizarea anumitor dispozitii referitoare la dreptul de autor si drepturile conexe aplicabile difuzarii de programe prin satelit si retransmisiei prin cablu, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 248 din 6 octombrie 1993;
 d) Directiva Consiliului 93/98/CEE din 29 octombrie 1993 privind armonizarea duratei de protectie a dreptului de autor si a anumitor drepturi conexe, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 290 din 24 noiembrie 1993;
 e) Directiva Parlamentului European si a Consiliului 96/9/CE din 11 martie 1996 privind protectia juridica a bazelor de date, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 077 din 27 martie 1996;
 f) Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2001/29/CE din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor si drepturilor conexe in societatea informationala, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 006 din 10 ianuarie 2002;
 g) Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2001/84/CE din 27 septembrie 2001 privind dreptul de suita in beneficiul autorului unei opere de arta originale, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 272 din 13 octombrie 2001;
 h) Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2004/48/CE din 29 aprilie 2004 privind asigurarea respectarii drepturilor de proprietate intelectuala, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 157 din 30 aprilie 2004.
 Art. 152
 Organismele de gestiune colectiva care functioneaza la data intrarii in vigoare a prezentei legi sunt obligate sa se conformeze dispozitiilor art. 125, in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
 Art. 153
 Dispozitiile prezentei legi se completeaza cu dispozitiile dreptului comun.
 Art. 154
 (1) Prezenta lege intra in vigoare la 90 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei.
 (2) Pe aceeasi data se abroga Decretul nr. 321 din 21 iunie 1956 privind dreptul de autor, cu modificarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.
 (3) Pana la aprobarea tabelelor si a metodologiilor negociate conform prevederilor art. 131 din prezenta lege, se aplica tarifele stabilite prin actele normative in vigoare.