Ordonanta de Urgenta nr. 123 din 1 septembrie 2005
pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe

 

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 843 din data de 19 septembrie 2005

Vezi intreaga lege 8/1996 cu modificarile facute 

 

OUG 123/2005 a fost aprobata cu modificari de parlament prin legea 329/2006

Avand in vedere angajamentele Romaniei in cadrul calendarului de masuri pentru integrarea in Uniunea Europeana,
pentru transpunerea in dreptul intern a acquis-ului comunitar privind respectarea dreptului de proprietate intelectuala,
in scopul eliminarii blocajelor constatate pe parcursul aplicarii Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare,
in vederea intaririi capacitatii administrative a Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor prin stabilirea unei structuri organizatorice corespunzatoare si pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii in domeniu, aceste elemente vizand interesul public si reprezentand situatii extraordinare si de urgenta,


in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.
Art. I
Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 60 din 26 martie 1996, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1.Partea introductiva a articolului 7 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7
Constituie obiect al dreptului de autor operele originale de creatie intelectuala in domeniul literar, artistic sau stiintific, oricare ar fi modalitatea de creatie, modul sau forma de exprimare si independent de valoarea si destinatia lor, cum sunt:"
2.La articolul 7, litera j) se abroga.
3.La articolul 13, litera a) va avea urmatorul cuprins:
"a) reproducerea operei;"
4.Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 14
Prin reproducere, in sensul prezentei legi, se intelege realizarea integrala sau partiala a uneia ori a mai multor copii ale unei opere, direct sau indirect, temporar ori permanent, prin orice mijloc si sub orice forma, inclusiv realizarea oricarei inregistrari sonore sau audiovizuale a unei opere, precum si stocarea permanenta ori temporara a acesteia cu mijloace electronice."
5.Alineatul (3) al articolului 14^4 va avea urmatorul cuprins:
"(3) Remuneratia echitabila prevazuta la alin. (2) nu se datoreaza, in cazul in care imprumutul este realizat prin bibliotecile institutiilor de invatamant cu acces gratuit."
6.La articolul 14^4, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
"(5) Dreptul de imprumut nu se epuizeaza odata cu prima vanzare sau cu primul transfer de drept de proprietate asupra originalului ori copiilor unei opere pe piata, efectuat de titularul de drepturi sau cu consimtamantul acestuia."
7.Articolul 14^5 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 14^5
Dispozitiile prezentei legi privind inchirierea si imprumutul nu se aplica:
a) constructiilor rezultate din proiecte arhitecturale;
b) originalelor sau copiilor operelor de design ori de arta aplicata produselor destinate unei utilizari practice;
c) originalelor sau copiilor operelor, in scopul comunicarii publice ori pentru a caror utilizare exista un contract;
d) lucrarilor de referinta pentru consultare imediata sau pentru imprumut intre institutii;
e) operelor create de autor in cadrul contractului individual de munca, daca acestea sunt utilizate de catre cel care a angajat autorul, in cadrul activitatii obisnuite."
8.Alineatul (1) al articolului 15 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 15
(1) Se considera comunicare publica orice comunicare a unei opere, direct sau prin orice mijloace tehnice, facuta intr-un loc deschis publicului sau in orice loc in care se aduna un numar de persoane care depaseste cercul normal al membrilor unei familii si al cunostintelor acesteia, inclusiv reprezentarea scenica, recitarea sau orice alta modalitate publica de executie ori de prezentare directa a operei, expunerea publica a operelor de arta plastica, de arta aplicata, fotografica si de arhitectura, proiectia publica a operelor cinematografice si a altor opere audiovizuale, inclusiv a operelor de arta digitala, prezentarea intr-un loc public, prin intermediul inregistrarilor sonore sau audiovizuale, precum si prezentarea intr-un loc public, prin intermediul oricaror mijloace, a unei opere radiodifuzate. De asemenea, se considera publica orice comunicare a unei opere, prin mijloace cu fir sau fara fir, prin punerea la dispozitie publicului, inclusiv prin Internet sau alte retele de calculatoare, astfel incat oricare dintre membrii publicului sa poata avea acces din orice loc sau in orice moment ales in mod individual."
9.Articolul 15^1 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 15^1
In sensul prezentei legi, prin radiodifuzare se intelege:
a) emiterea unei opere de catre un organism de radiodifuziune sau de televiziune, prin orice mijloc ce serveste la propagarea fara fir a semnelor, sunetelor sau imaginilor ori a reprezentarii acestora, inclusiv comunicarea publica prin satelit, in scopul receptionarii de catre public;
b) transmiterea unei opere sau a reprezentarii acesteia, prin fir, prin cablu, prin fibra optica sau prin orice alt procedeu similar, cu exceptia retelelor de calculatoare, in scopul receptionarii de catre public."
10.La alineatul (2) al articolului 33, litera e) va avea urmatorul cuprins:
"e) de opere, in cazul utilizarii de natura necomerciala in beneficiul persoanelor cu handicap, care sunt direct legate de acel handicap si in limita ceruta de handicapul respectiv."
11.Alineatul (3) al articolului 33 va avea urmatorul cuprins:
"(3) Sunt exceptate de la dreptul de reproducere, in conditiile prevazute la alin. (1), actele provizorii de reproducere care sunt tranzitorii sau accesorii si constituie o parte integranta si esentiala a unui proces tehnic si al caror scop unic este sa permita transmiterea, in cadrul unei retele intre terti, de catre un intermediar, sau utilizarea licita a unei opere ori a altui obiect protejat si care nu au o semnificatie economica de sine statatoare."
12.Articolul 34 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 34
(1) Nu constituie o incalcare a dreptului de autor, in sensul prezentei legi, reproducerea unei opere, cu exceptia partiturilor muzicale, fara consimtamantul autorului, pentru uz personal sau pentru cercul normal al unei familii, cu conditia ca opera sa fi fost adusa anterior la cunostinta publica, iar reproducerea sa nu contravina utilizarii normale a operei si sa nu il prejudicieze pe autor ori pe titularul drepturilor de utilizare.
(2) Pentru suporturile pe care se pot realiza inregistrari sonore sau audiovizuale ori pe care se pot realiza reproduceri ale operelor exprimate grafic, precum si pentru aparatele ce permit realizarea de copii, in situatia prevazuta la alin. (1), se va plati o remuneratie compensatorie stabilita prin negociere, conform prevederilor prezentei legi."
13.Articolul 37 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 37
(1) In scopul de a testa functionarea produselor la momentul fabricarii sau vanzarii, societatile comerciale care produc ori vand inregistrari sonore sau audiovizuale, echipament pentru reproducerea ori comunicarea publica a acestora, precum si echipament pentru receptarea de emisiuni de radio si de televiziune pot reproduce si prezenta extrase din opere, cu conditia ca aceste operatiuni sa fie reduse la dimensiunile necesare testarii.
(2) Pentru supravegherea utilizarii repertoriului propriu de catre terti organismele de gestiune colectiva pot monitoriza prin orice mijloace activitatea utilizatorilor, fara autorizarea acestora si fara plata, putand solicita in acest scop si informatii de interes public detinute, potrivit legii, de institutiile publice competente."
14.Alineatul (1) al articolului 38 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 38
(1) Cesiunea dreptului de radiodifuzare a unei opere catre un organism de radiodifuziune sau de televiziune da dreptul acestuia sa inregistreze opera pentru nevoile propriilor emisiuni in scopul realizarii, o singura data, a radiodifuzarii autorizate. In cazul unei noi radiodifuzari a operei astfel inregistrate este necesara o noua autorizare din partea autorilor, in schimbul unei remuneratii care nu poate face obiectul unei renuntari. Daca in termen de 6 luni de la prima radiodifuzare nu se solicita aceasta autorizare, inregistrarea trebuie distrusa."
15.Alineatul (1) al articolului 41 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 41
(1) Contractul de cesiune a drepturilor patrimoniale trebuie sa prevada drepturile patrimoniale transmise si sa mentioneze, pentru fiecare dintre acestea, modalitatile de utilizare, durata si intinderea cesiunii si remuneratia titularului dreptului de autor. Absenta oricareia dintre aceste prevederi da dreptul partii interesate de a cere anularea contractului."
16.Alineatul (5) al articolului 56 va avea urmatorul cuprins:
"(5) In cazul in care editorul intentioneaza sa distruga copiile operei, ramase in stoc dupa o perioada de 2 ani de la data publicarii, si daca in contract nu se prevede o alta perioada, acesta este obligat sa le ofere mai intai autorului la pretul pe care l-ar fi obtinut prin vanzarea ca deseuri."
17.La articolul 65, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Pentru realizarea unei opere audiovizuale, forma scrisa a contractului dintre producator si autorul principal este obligatorie."
18.Articolul 66 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 66
Sunt autori ai operei audiovizuale, in conditiile prevazute la art. 5, regizorul sau realizatorul, autorul adaptarii, autorul scenariului, autorul dialogului, autorul muzicii special create pentru opera audiovizuala si autorul grafic pentru operele de animatie sau al secventelor de animatie, cand acestea din urma reprezinta o parte importanta a operei. In contractul dintre producatorul si regizorul sau realizatorul operei partile pot conveni sa fie inclusi ca autori ai operei audiovizuale si alti creatori care au contribuit substantial la crearea acesteia."
19.Alineatul (1) al articolului 70 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 70
(1) Prin contractele incheiate intre autorii operei audiovizuale si producator, in lipsa unei clauze contrare, se prezuma ca acestia, cu exceptia autorilor muzicii special create, ii cedeaza producatorului drepturile exclusive privind utilizarea operei in ansamblul sau, prevazute la art. 13, precum si dreptul de a autoriza dublarea si subtitrarea, in schimbul unei remuneratii echitabile."
20.La articolul 73, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) Prima vanzare a unei copii a unui program pentru calculator pe piata interna de catre titularul drepturilor sau cu consimtamantul acestuia epuizeaza dreptul exclusiv de autorizare a distribuirii acestei copii pe piata interna."
21.La alineatul (1) al articolului 98, literele b) si g) vor avea urmatorul cuprins:
"b) reproducerea interpretarii sau a executiei fixate;
g) radiodifuzarea si comunicarea publica a interpretarii sau a executiei sale, in afara cazului in care interpretarea ori executia a fost deja fixata sau radiodifuzata ori realizata pe baza unei fixari, caz in care are dreptul numai la remuneratie echitabila;"
22.Alineatele (2) si (3) ale articolului 98 vor avea urmatorul cuprins:
"(2) In sensul prezentei legi, se considera fixare incorporarea sunetelor, imaginilor ori a sunetelor si imaginilor sau a reprezentarii digitale a acestora, intr-un suport care permite perceperea, reproducerea ori comunicarea publica, cu ajutorul unui dispozitiv.
(3) Remuneratia echitabila prevazuta la alin. (1) lit. g) se stabileste si se colecteaza conform procedurii prevazute la art. 131, 131^1, 131^2 si 13^3."
23.La articolul 98, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) Definitiile prevazute la art. 14, 14^1, 14^2, 14^3, 14^4, art. 15 alin. (1), art. 15^1 si 15^2 se aplica in mod corespunzator si drepturilor prevazute la alin. (1)."
24.Articolul 102 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 102
(1) Durata drepturilor patrimoniale ale artistilor interpreti sau executanti este de 50 de ani de la data interpretarii sau executiei. Totusi, daca fixarea interpretarii sau executiei in decursul acestei perioade face obiectul unei publicari licite sau al unei comunicari publice licite, durata drepturilor este de 50 de ani de la data la care a avut loc pentru prima oara oricare dintre acestea.
(2) Durata prevazuta la alin. (1) se calculeaza incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator faptului generator de drepturi."
25.Alineatul (1) al articolului 103 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 103
(1) Se considera inregistrare sonora sau fonograma, in sensul prezentei legi, fixarea sunetelor provenite dintr-o interpretare ori executie sau a altor sunete ori a reprezentarii digitale ale acestor sunete, alta decat sub forma unei fixari incorporate intr-o opera cinematografica sau in alta opera audiovizuala."
26.La alineatul (1) al articolului 105, litera f) va avea urmatorul cuprins:
"f) radiodifuzarea si comunicarea publica a propriilor inregistrari sonore, cu exceptia celor publicate in scop comercial, caz in care are dreptul la remuneratie echitabila;"
27.Articolul 106 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 106
(1) Durata drepturilor patrimoniale ale producatorilor de inregistrari sonore este de 50 de ani de la data primei fixari. Totusi, daca inregistrarea in decursul acestei perioade face obiectul unei publicari licite sau al unei comunicari publice licite, durata drepturilor este de 50 de ani de la data la care a avut loc pentru prima oara oricare dintre acestea.
(2) Durata prevazuta la alin. (1) se calculeaza incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator faptului generator de drepturi."
28.Articolul 106^4 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 106^4
(1) Durata drepturilor patrimoniale ale producatorilor de inregistrari audiovizuale este de 50 de ani de la data primei fixari. Totusi, daca inregistrarea in decursul acestei perioade face obiectul unei publicari sau al unei comunicari publice licite, durata drepturilor este de 50 de ani de la data la care a avut loc pentru prima oara oricare dintre acestea.
(2) Durata prevazuta la alin. (1) se calculeaza incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator faptului generator de drepturi."
29.Articolul 107 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 107
(1) Autorii operelor susceptibile de a fi reproduse prin inregistrari sonore sau audiovizuale pe orice tip de suport, precum si cei ai operelor susceptibile de a fi reproduse pe hartie, direct ori indirect, in conditiile prevazute la art. 34 alin. (1), au dreptul, impreuna cu editorii, producatorii si cu artistii interpreti sau executanti, dupa caz, la o remuneratie compensatorie pentru copia privata, conform art. 34 alin. (2). Dreptul la remuneratia compensatorie pentru copia privata nu poate face obiectul unei renuntari din partea beneficiarilor.
(2) Remuneratia compensatorie pentru copia privata se plateste de catre fabricantii si importatorii de suporturi sau aparate, prevazute la art. 34 alin. (2), indiferent daca procedeul folosit este unul analog sau digital.
(3) Importatorii si fabricantii de suporturi si aparate, prevazute la art. 34 alin. (2), sunt obligati sa se inscrie la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, in Registrul National al Copiei Private, si pot desfasura activitatile respective de import sau de productie numai dupa obtinerea de la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor a certificatului de inregistrare. Acest certificat se elibereaza de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor pe baza dovezilor privind obiectul de activitate declarat legal si a certificatului unic de inregistrare la registrul comertului, in termen de 5 zile de la depunerea acestora.
(4) Lista suporturilor si a aparatelor pentru care se datoreaza remuneratia compensatorie pentru copia privata, precum si cuantumul acestei remuneratii se negociaza din 2 in 2 ani, in cadrul unor comisii constituite din:
a) cate un reprezentant al principalelor organisme de gestiune colectiva, care functioneaza pentru cate o categorie de drepturi, pe de o parte;
b) cate un reprezentant al principalelor structuri asociative mandatate de fabricantii si importatorii de suporturi si de aparate, numit dintre acestea, si cate un reprezentant al primilor 3 fabricanti si importatori de suporturi si de aparate majori, stabiliti pe baza cifrei de afaceri si a cotei de piata din domeniul respectiv, cu conditia ca acestea sa fie declarate la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor pe propria raspundere, pe de alta parte.
(5) In vederea initierii negocierilor potrivit procedurilor prevazute la art. 131 alin. (2) -(4), organismele de gestiune colectiva sau structurile asociative ale fabricantilor si importatorilor de suporturi si de aparate vor depune la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor o cerere continand lista suporturilor si aparatelor, precum si cuantumurile remuneratiilor ce urmeaza a fi negociate. Metodologiile se elaboreaza in mod distinct pentru aparatele si suporturile din domeniul sonor si audiovizual si pentru aparatele si suporturile din domeniul grafic si se negociaza in doua comisii.
(6) Remuneratiile negociate de parti pot fi procentuale sau forfetare si sunt datorate pentru aparatele si suporturile prevazute la art. 34 alin. (2), inclusiv pentru coli de hartie pentru copiator format A4 si suporturi digitale.
(7) Remuneratia compensatorie pentru copia privata se calculeaza la valoarea in vama, in cazul importurilor si, respectiv, la valoarea facturata fara TVA, in cazul fabricantilor. Remuneratia este scadenta la data de 25 a lunii urmatoare efectuarii importului, respectiv facturarii de catre fabricanti.
(8) Negocierile pentru stabilirea cuantumului remuneratiei compensatorii si a listei aparatelor si suporturilor pentru care se datoreaza aceasta remuneratie se convoaca de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor si se desfasoara potrivit procedurilor prevazute la art. 131^2."
30.Articolul 107^1 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 107^1
Remuneratia compensatorie pentru copia privata se colecteaza de catre un organism de gestiune colector unic pentru operele reproduse dupa inregistrari sonore si audiovizuale si de catre un alt organism de gestiune colector unic pentru operele reproduse de pe hartie, in conditiile prevazute la art. 133 alin. (6)-(8). Cele doua organisme de gestiune colectiva, cu atributii de colector unic, sunt desemnate prin votul majoritatii organismelor de gestiune colectiva beneficiare, la prima convocare, sau prin votul majoritatii celor prezenti, la a doua convocare. Organismele de gestiune colectiva desemnate prin vot vor depune la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor procesul-verbal prin care au fost desemnate. In termen de 5 zile lucratoare de la data depunerii, Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor va numi colectorul unic prin decizie a directorului general, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I."
31.La alineatul (1) al articolului 107^2, litera c) va avea urmatorul cuprins:
"c) in cazul copiilor inregistrate, prin procedeu analogic, pe hartie, remuneratia se imparte in mod egal intre autori si editori. Sumele cuvenite editorilor se repartizeaza acestora numai prin asociatiile de editori, pe baza unui protocol incheiat intre acestea, continand criteriile de repartitie si procentele cuvenite fiecarei asociatii. Pot participa la negocierea protocolului de repartizare numai asociatiile de editori care indeplinesc conditiile stabilite prin decizia directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor;"
32.Alineatul (2) al articolului 107^2 se abroga.
33.Articolul 112 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 112
Dispozitiile privind limitele exercitarii drepturilor prevazute la art. 33-38 se aplica in mod corespunzator si titularilor de drepturi conexe dreptului de autor."
34.La articolul 113, litera b) va avea urmatorul cuprins:
"b) reproducerea integrala sau partiala, directa ori indirecta, temporara sau permanenta, prin orice mijloc si sub orice forma, a propriilor emisiuni si servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune fixate pe orice fel de suport, indiferent daca au fost transmise prin fir ori fara fir, inclusiv prin cablu sau satelit;"
35.La articolul 117, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) In sensul prezentei legi, prin satelit se intelege orice satelit care opereaza pe benzi de frecventa rezervate, conform legislatiei privind telecomunicatiile, pentru radiodifuzarea semnalelor in scopul receptionarii de catre public sau pentru comunicarea individuala privata. In acest din urma caz este totusi necesar ca receptia individuala sa se poata face in conditii comparabile celor din primul caz."
36.Articolul 118 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 118
(1) In cazul in care semnalele purtatoare de emisiuni sau de servicii de programe sunt difuzate sub o forma codificata, introducerea lor in lantul de comunicare este considerata comunicare publica, daca dispozitivul de decodificare a emisiunii este pus la dispozitie publicului de organismul respectiv sau cu consimtamantul sau.
(2) Responsabilitatea comunicarii publice, in cazul in care semnalele purtatoare sunt transmise de un organism situat in afara Romaniei sau intr-un stat care nu este membru al Uniunii Europene si care nu asigura nivelul de protectie prevazut de prezenta lege, este asigurata astfel:
a) daca semnalele sunt transmise satelitului prin intermediul unei statii de legatura ascensionala, responsabilitatea revine persoanei care, situate pe teritoriul Romaniei sau al unui stat membru al Uniunii Europene, utilizeaza statia;
b) daca nu se apeleaza la o statie de legatura ascensionala, dar comunicarea catre public a fost autorizata de un organism cu sediul principal in Romania sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, responsabilitatea revine organismului care a autorizat-o."
37.Alineatul (2) al articolului 119 va avea urmatorul cuprins:
"(2) Contractul-cadru incheiat intre un organism de gestiune colectiva si un organism de radiodifuziune sau de televiziune, pentru comunicarea publica prin satelit a unei categorii de opere apartinand unui anumit domeniu, isi poate produce efectele extinse si fata de titularii de drepturi care nu sunt reprezentati de organismele de gestiune colectiva, daca aceasta comunicare catre public prin satelit are loc simultan cu radiodifuzarea terestra efectuata de catre acelasi organism emitator. Titularul de drepturi nereprezentat are posibilitatea in orice moment sa inlature producerea efectelor extinse ale contractului-cadru, printr-un contract individual sau colectiv."
38.Alineatele (1) -(4) ale articolului 121 vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 121
(1) Titularii drepturilor de autor sau ai drepturilor conexe isi pot exercita drepturile lor pentru autorizarea sau interzicerea retransmisiei prin cablu numai prin intermediul unui organism de gestiune colectiva.
(2) Cuantumul remuneratiei privind drepturile de autor si drepturile conexe pentru retransmiterea prin cablu se stabileste prin metodologii negociate intre organismele de gestiune colectiva a drepturilor de autor si a drepturilor conexe si structurile asociative ale distribuitorilor prin cablu, potrivit procedurilor prevazute la art. 131, 1311 si 1312.
(3) In cazul in care partile nu pot stabili metodologii prin negociere, inainte de initierea procedurii de arbitraj prevazute de art. 1312 alin. (3) acestea pot conveni sa recurga la o procedura de mediere facultativa. Aceasta mediere este efectuata de unul sau mai multi mediatori alesi de parti in asa fel incat independenta si impartialitatea lor sa nu poata fi puse la indoiala. Mediatorii au ca sarcina sa ajute negocierile si pot sa notifice o propunere partilor.
(4) In termen de 3 luni de la prezentarea propunerii de catre mediatori, partile vor notifica mediatorilor si la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor respingerea propunerii sau acceptarea acesteia prin semnarea protocolului privind metodologii le. Notificarea propunerii, precum si a acceptarii sau respingerii acesteia se face in conformitate cu regulile aplicabile notificarii actelor juridice. Acceptarea de catre toate partile este prezumata in cazul in care nici una dintre ele nu a notificat respingerea propunerii in acest termen."
39.Alineatul (2) al articolului 121^1 se abroga.
40.La articolul 122^3, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
"(5) Utilizatorul legitim al unei baze de date sau al unei parti dintr-o baza de date poate efectua fara consimtamantul autorului acesteia orice act de reproducere, distribuire, comunicare publica sau transformare, necesar utilizarii normale si accesului la baza de date sau la o parte din aceasta."
41.Alineatele (1) si (2) ale articolului 123^2 vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 123^2
(1) Pot fi gestionate colectiv urmatoarele drepturi:
a) dreptul de reproducere a operelor muzicale pe fonograme sau videograme;
b) dreptul de comunicare publica a operelor si a prestatiilor artistice in domeniul audiovizual;
c) dreptul de imprumut, cu exceptia cazului prevazut la art. 123^1 alin. (1) lit. b);
d) dreptul de radiodifuzare a operelor si a prestatiilor artistice in domeniul audiovizual;
e) dreptul la remuneratie echitabila rezultata din cesiunea dreptului de inchiriere prevazut la art. 111^1 alin. (1);
f) dreptul la remuneratie echitabila recunoscut artistilor interpreti si producatorilor de fonograme pentru comunicarea publica si radiodifuzarea fonogramelor publicate in scop comercial sau a reproducerilor acestora.
(2) Pentru categoriile de drepturi prevazute la alin. (1) organismele de gestiune colectiva ii reprezinta numai pe titularii de drepturi care le-au acordat mandat si elaboreaza metodologii, in limita repertoriului gestionat, daca sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 130 alin. (1) lit. a), sau negociaza direct cu utilizatorii contractele de licenta. Organismele de gestiune colectiva vor permite, la cererea utilizatorilor, consultarea la sediul organismelor a repertoriului de opere gestionat, dintre cele utilizate de solicitant, in forma prevazuta la art. 126 alin. (2), precum si lista titularilor de drepturi de autor si de drepturi conexe, romani si straini, pe care ii reprezinta. Aceasta activitate de gestiune colectiva se afla sub supravegherea si controlul Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, in calitate de garant al aplicarii legii."
42.La articolul 125^1, litera c) va avea urmatorul cuprins:
"c) categoriile de utilizatori si alte categorii de persoane fizice si juridice care au obligatii de plata catre titularii de drepturi;"
43.Articolul 129^1 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 129^1
In cazul gestiunii colective obligatorii, daca un titular nu este asociat la nici un organism, competenta revine organismului din domeniu cu cel mai mare numar de membri. Revendicarea de catre titularii de drepturi nereprezentati a sumelor cuvenite se poate face in termen de 3 ani de la data notificarii. Dupa acest termen sumele nerepartizate sau nerevendicate sunt utilizate potrivit hotararii adunarii generale."
44.La alineatul (1) al articolului 130, literele a), b), h) si i) vor avea urmatorul cuprins:
"a) sa elaboreze metodologii pentru domeniile lor de activitate, cuprinzand drepturile patrimoniale cuvenite, ce trebuie negociate cu utilizatorii in vederea platii acestor drepturi, in cazul acelor opere al caror mod de exploatare face imposibila autorizarea individuala de catre titularii de drepturi;
b) sa-i autorizeze pe utilizatori, in cazul in care s-au stabilit metodologii, la cererea acestora efectuata inainte de utilizarea repertoriului protejat, in schimbul unei remuneratii, prin licenta neexclusiva, in forma scrisa;
h) sa ceara utilizatorilor sau intermediarilor acestora comunicarea de informatii si transmiterea documentelor necesare pentru determinarea cuantumului remuneratiilor pe care le colecteaza, precum si informatii privind operele utilizate, cu indicarea titularilor de drepturi, in vederea repartizarii acestora; utilizatorii sau intermediarii acestora au obligatia sa furnizeze, in format scris si electronic, in termen de 10 zile de la solicitare, informatiile si documentele solicitate sub semnatura reprezentantului legal si cu stampila;
i) sa asigure transparenta activitatii de gestiune colectiva in raporturile cu autoritatile publice care au drept de control;"
45.Alineatele (1) -(3) ale articolului 131 vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 131
(1) In vederea initierii procedurilor de negociere, organismele de gestiune colectiva trebuie sa depuna la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor o cerere, insotita de metodologiile propuse a fi negociate, potrivit prevederilor art. 130 alin. (1) lit. a).
(2) Metodologiile se negociaza in cadrul unei comisii constituite prin decizie a directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, emisa in termen de maximum 5 zile de la primirea cererii de initiere a procedurilor de negociere. Decizia directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pe cheltuiala organismelor de gestiune colectiva. Comisia de negociere este constituita din:
a) cate un reprezentant al principalelor organisme de gestiune colectiva, care functioneaza pentru cate o categorie de drepturi, pe de o parte;
b) cate un reprezentant al principalelor structuri asociative mandatate de utilizatori, numit dintre acestea, si cate un reprezentant al primilor 3 utilizatori majori, stabiliti pe baza cifrei de afaceri si a cotei de piata a acestora in domeniu, cu conditia ca acestea sa fie declarate la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor pe propria raspundere, precum si al societatilor publice de radiodifuziune si de televiziune, dupa caz, pe de alta parte.
(3) In vederea desemnarii in cadrul comisiei prevazute la alin. (2), organismele de gestiune colectiva vor depune la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, odata cu metodologiile, lista structurilor asociative ale utilizatorilor si pe cea a utilizatorilor majori, care urmeaza a fi convocati pentru negocieri, precum si elementele de identificare a acestora."
46.Alineatele (2) -(4) ale articolului 131^1 vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Organismele de gestiune colectiva pot solicita de la aceeasi categorie de utilizatori remuneratii forfetare sau procentuale raportate la veniturile obtinute de utilizatori din activitatea care utilizeaza repertoriul, iar in lipsa acestor venituri, la cheltuielile ocazionate de utilizare.
(3) Remuneratiile forfetare sau procentuale prevazute la alin. (2) pot fi solicitate numai daca si in masura in care sunt utilizate opere pentru care drepturile de autor sau drepturile conexe protejate se afla in termenele de protectie prevazute de lege.
(4) In cazul in care gestiunea colectiva este obligatorie conform prevederilor art. 123^1, metodologiile se negociaza fara a se tine seama de criteriile prevazute la alin. (1) lit. c) si e), repertoriile fiind considerate repertorii extinse."
47.Alineatele (1)-(7) si (9) ale articolului 131^2 vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 131^2
(1) Negocierea metodologiilor se desfasoara conform programului stabilit intre cele doua parti, pe o durata de maximum 30 de zile calendaristice de la data constituirii comisiei.
(2) Intelegerea partilor cu privire la metodologiile negociate se consemneaza intr-un protocol care se depune la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor. Protocolul se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pe cheltuiala organismelor de gestiune colectiva, prin decizie a directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, emisa in termen de 5 zile de la data depunerii. Metodologiile astfel publicate sunt opozabile tuturor utilizatorilor din domeniul pentru care s-a negociat si tuturor importatorilor si fabricantilor de suporturi si aparate pentru care se datoreaza remuneratia compensatorie pentru copia privata, conform art. 107.
(3) Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor poate fi solicitat pentru initierea procedurii de arbitraj efectuate de catre arbitri, in urmatoarele situatii:
a) entitatile care alcatuiesc o parte ce urmeaza sa participe la negociere nu au putut conveni asupra punctului de vedere comun ce trebuie prezentat celeilalte parti;
b) cele doua parti aflate in negociere nu au putut conveni o forma unica a metodologiei in termenul prevazut la alin. (1);
c) organismele de gestiune colectiva nu au putut conveni incheierea unui protocol de repartizare a remuneratiilor si de stabilire a comisionului datorat colectorului unic.
(4) Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, in termen de 5 zile de la solicitarea arbitrajului, convoaca partile in vederea desemnarii, prin tragere la sorti, a 5 arbitri titulari, care vor constitui completul de arbitraj, si a 3 arbitri de rezerva. Acestia din urma vor inlocui, in ordinea tragerii la sorti, pe arbitrii titulari indisponibili. Desemnarea arbitrilor prin tragere la sorti se face si in cazul absentei partilor convocate.
(5) Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, in termen de 5 zile de la data desemnarii arbitrilor, convoaca la sediul sau arbitrii desemnati si partile in vederea constituirii completului de arbitraj. Completul de arbitraj stabileste onorariul brut, dar nu mai mult de 3.000 lei (RON) pentru fiecare arbitru, primul termen, dar nu mai tarziu de 5 zile, precum si locul arbitrajului si informeaza partile.
(6) Cele doua parti aflate in arbitraj, organismele de gestiune colectiva si, respectiv, utilizatorii sau alti platitori contribuie in mod egal la plata onorariului. Sumele se depun la casieria Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, inainte de primul termen de arbitraj. Neplata in termen atrage decaderea partii care nu a achitat onorariul din dreptul de a propune probe si de a formula concluzii pe durata arbitrajului.
(7) Arbitrii au obligatia ca in termen de 30 de zile de la primul termen al arbitrajului sa depuna la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor hotararea cuprinzand forma finala a metodologiilor supuse arbitrajului, in vederea comunicarii catre parti. In mod exceptional, arbitrii pot solicita, motivat, Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor prelungirea acestui termen cu maximum 15 zile. Arbitrii isi pot ridica onorariul de la casieria Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor numai dupa depunerea hotararii arbitrale.
(9) In termen de 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a hotararii arbitrale partile pot face apel impotriva acesteia la instanta Curtii de Apel Bucuresti, care se va pronunta asupra cauzei, in complet civil. Hotararea arbitrala este executorie de drept pana la pronuntarea solutiei cu privire la mentinerea sau modificarea metodologiilor. Solutia Curtii de Apel Bucuresti este definitiva si irevocabila, se comunica Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pe cheltuiala Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, prin decizie a directorului general, emisa in 5 zile de la data comunicarii."
48.La articolul 131^2, dupa alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu urmatorul cuprins:
"(10) Metodologiile negociate sau stabilite conform prevederilor alin. (1) -(9) nu sunt opozabile utilizatorilor care la data declansarii procedurii de negociere a metodologiilor se afla in curs de negociere directa a unui contract de licenta sau au incheiat deja aceste negocieri cu organismele de gestiune colectiva."
49.Articolul 131^3 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 131^3
(1) Organismele de gestiune colectiva sau, dupa caz, structurile asociative ale utilizatorilor, utilizatorii majori, societatile publice de radiodifuziune sau de televiziune pot formula o noua cerere de initiere a procedurilor de negociere a tarifelor si metodologiilor numai dupa 3 ani de la data publicarii lor in forma definitiva in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) In cazul negocierilor prevazute de art. 107 alin. (4), oricare dintre parti poate formula o noua cerere de initiere a procedurilor de negociere a metodologiilor numai dupa 2 ani de la data publicarii acestora in forma definitiva in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(3) Pana la publicarea noilor metodologii, raman valabile vechile metodologii."
50.Articolul 133 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 133
(1) Colectarea sumelor datorate de utilizatori sau de alti platitori se face de catre un singur organism de gestiune colectiva pentru aceeasi categorie de titulari de drepturi.
(2) In situatia in care exista mai multe organisme de gestiune colectiva pentru un singur domeniu de titulari de drepturi, organismele beneficiare stabilesc, printr-un protocol care se depune la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor in vederea publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pe cheltuiala acestora, urmatoarele:
a) criteriile repartizarii intre organisme a remuneratiei;
b) organismul de gestiune colectiva care urmeaza sa fie numit dintre acestea, prin decizie a directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, drept colector in domeniul titularilor de drepturi in cauza;
c) modalitatea de evidentiere si justificare a cheltuielilor privind acoperirea reala a costurilor de colectare ale organismului de gestiune colector.
(3) In cazul prevazut la alin. (2), daca organismele de gestiune colectiva beneficiare nu depun la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor protocolul mentionat, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a metodologiilor Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor desemneaza dintre acestea colectorul in domeniul titularilor de drepturi in cauza, pe baza reprezentativitatii, prin decizie a directorului general.
(4) Pentru situatia prevazuta la alin. (3), colectorul unic desemnat de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor nu poate repartiza sumele colectate nici intre organismele beneficiare, nici propriilor membri, decat dupa depunerea la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor a unui protocol incheiat intre organismele beneficiare prin care se stabilesc criteriile privind repartizarea sumelor colectate. Cheltuielile de colectare, in acest caz, se evidentiaza distinct si trebuie sa fie justificate prin documente privind acoperirea reala a costurilor de colectare ale organismului de gestiune care este colector in domeniul titularilor de drepturi in cauza.
(5) La expirarea termenului de 30 de zile prevazut la alin. (3), oricare dintre organismele de gestiune colectiva poate solicita Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor initierea procedurii de arbitraj efectuate de catre arbitri, pentru stabilirea criteriilor privind repartizarea remuneratiei intre categoriile de beneficiari. Procedura de arbitraj, precum si etapele ulterioare sunt cele prevazute la art. 131^2 alin. (3)-(9).
(6) Sumele colectate de organismul de gestiune colectiva, in calitate de colector unic, potrivit prevederilor art. 107^1 alin. (1), ale art. 121 alin. (2) si alin. (1) si (3) ale prezentului articol, se evidentiaza in conturi analitice distincte.
(7) Organismul de gestiune colectiva, care este colector unic, are obligatia sa elibereze autorizarea prin licenta neexclusiva, in forma scrisa semnata de toate organismele de gestiune colectiva beneficiare, si sa asigure transparenta activitatilor de colectare, precum si a costurilor aferente in raporturile cu organismele de gestiune colectiva beneficiare. Acestea au obligatia de a sprijini activitatea de colectare.
(8) Prevederile art. 134 alin. (2) lit. f) se aplica in mod corespunzator si organismelor de gestiune colectiva care sunt colectori unici.
(9) Organismele de gestiune colectiva pot conveni printr-un protocol care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, prin decizie a directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, desemnarea unui colector comun pe un domeniu de platitori, privind remuneratiile cuvenite categoriilor de titulari de drepturi reprezentate de acestea. De asemenea, organismele de gestiune colectiva pot infiinta, cu avizul Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, organisme comune de colectare pentru mai multe domenii, care sa functioneze potrivit prevederilor legale referitoare la federatiile de persoane juridice de drept privat fara scop patrimonial, precum si potrivit prevederilor exprese privind organizarea si functionarea organismelor de gestiune colectiva din prezenta lege."
51.Alineatul (2) al articolului 134 va avea urmatorul cuprins:
"(2) Gestiunea colectiva se exercita potrivit urmatoarelor reguli:
a) deciziile privind metodele si regulile de colectare a remuneratiei si a altor sume de la utilizatori si cele de repartizare a acestora intre titularii de drepturi, precum si cele privind alte aspecte mai importante ale gestiunii colective trebuie sa fie luate de membri, in cadrul adunarii generale, potrivit statutului;
b) comisionul datorat de titularii de drepturi, care sunt membri ai unui organism de gestiune colectiva, pentru acoperirea cheltuielilor de functionare ale acestuia, prevazute la art. 127 alin. (1) lit. i), cumulat cu comisionul datorat organismului de gestiune colectiva care este colector unic, potrivit prevederilor art. 133 alin. (2) lit. c) si alin. (4), nu poate fi mai mare de 30% din sumele colectate anual;
c) in lipsa unei hotarari exprese a adunarii generale, sumele colectate de un organism de gestiune colectiva nu pot fi utilizate in scopuri comune, altele decat acoperirea costurilor reale ale colectarii si repartizarii catre membri a sumelor cuvenite; adunarea generala poate decide ca maximum 30% din sumele colectate sa poata fi utilizate in scopuri comune si numai in limita obiectului de activitate;
d) sumele colectate de un organism de gestiune colectiva se repartizeaza individual titularilor de drepturi, proportional cu utilizarea repertoriului fiecaruia, in termen de maximum 6 luni de la data colectarii; titularii de drepturi pot pretinde plata sumelor colectate nominal sau a caror repartizare nu presupune o documentare speciala, in termen de 30 de zile de la data colectarii;
e) comisionul datorat de titularii de drepturi se retine acestora din sumele cuvenite fiecaruia, dupa calcularea repartitiei individuale;
f) sumele rezultate din plasamentele remuneratiilor nerevendicate si nerepartizate, aflate in depozite bancare sau obtinute din alte operatiuni efectuate in limita obiectului de activitate, precum si cele obtinute cu titlu de prejudicii sau daune ca urmare a incalcarii drepturilor de autor ori a drepturilor conexe se cuvin si se repartizeaza titularilor de drepturi si nu pot constitui venituri ale organismului de gestiune colectiva."
52.La articolul 134, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Remuneratiile incasate de organismele de gestiune colectiva nu sunt si nu pot fi asimilate veniturilor acestora, in exercitarea mandatului, in conditiile prezentei legi, organismelor de gestiune colectiva nu li se transfera sau nu li se transmit drepturi de autor si drepturi conexe ori utilizarea acestora."
53.La alineatul (1) al articolului 134^1, litera c) va avea urmatorul cuprins:
"c) situatia anuala privind soldul sumelor nerepartizate, sumele colectate pe categorii de utilizatori sau alti platitori, sumele retinute, costul gestiunii si sumele repartizate pe categorii de titulari;"
54.Articolul 137 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 137
(1) Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor functioneaza ca organ de specialitate in subordinea Guvernului, fiind autoritate unica de reglementare, evidenta prin registre nationale, supraveghere, autorizare, arbitraj si constatare tehnico-stiintifica in domeniul drepturilor de autor si al drepturilor conexe.
(2) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor se face integral si distinct de la bugetul de stat, prin intermediul bugetului Ministerului Culturii si Cultelor, ministrul coordonator fiind ordonator principal de credite.
(3) Organizarea, functionarea, structura personalului si dotarile necesare indeplinirii atributiilor Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
(4) Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor este coordonat de ministrul culturii si cultelor si este condus de un director general, ajutat de un director general adjunct, numiti prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului coordonator.
(5) Personalul Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor beneficiaza de stimulente din sumele incasate pentru bugetul de stat din operatiunile contra cost efectuate de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, in procent de pana la 15%.
(6) Nivelul de constituire pentru fiecare dintre operatiunile prevazute la art. 138 alin. (1) lit. d), e), k) si I) si conditiile de repartizare si utilizare a fondului de stimulente se stabilesc prin norme aprobate prin hotarare a Guvernului."
55.Articolul 138 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 138
(1) Principalele atributii ale Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor sunt urmatoarele:
a) reglementeaza activitatea din domeniu prin decizii ale directorului general, potrivit legii;
b) elaboreaza proiecte de acte normative in domeniul sau de activitate;
c) tine evidenta repertoriilor transmise de organismele de gestiune colectiva;
d) organizeaza si administreaza contra cost inregistrarea in registrele nationale si in alte evidente nationale specifice, prevazute de lege;
e) elibereaza contra cost marcaje holografice utilizabile in conditiile legii in domeniul drepturilor de autor si al drepturilor conexe, la valoarea pretului de achizitie la care se adauga un comision de administrare de 30%;
f) avizeaza constituirea si supravegheaza functionarea organismelor de gestiune colectiva;
g) avizeaza, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, potrivit legii, inscrierea in registrul aflat la grefa judecatoriei a asociatiilor si fundatiilor constituite in domeniul drepturilor de autor si al drepturilor conexe, inclusiv in ceea ce priveste asociatiile pentru combaterea pirateriei;
h) controleaza functionarea organismelor de gestiune colectiva si stabileste masurile de intrare in legalitate sau aplica sanctiuni, dupa caz;
i) asigura secretariatul procedurilor de arbitraj desfasurate potrivit legii;
j) efectueaza constatari tehnico-stiintifice cu privire la caracterul original al produselor purtatoare de drepturi de autor sau de drepturi conexe, la solicitarea organelor de cercetare penala;
k) efectueaza la cerere expertize contra cost, pe cheltuiala partilor interesate;
l) desfasoara activitati de informare privind legislatia din domeniu, pe cheltuiala proprie, precum si activitati de instruire, pe cheltuiala celor interesati;
m) desfasoara activitati de reprezentare in relatiile cu organizatiile de specialitate similare si cu organizatiile internationale din domeniu, la care statul roman este parte;
n) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege.
(2) Prin hotarare a Guvernului se stabilesc tarifele operatiunilor ce pot fi efectuate de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, contra cost.
(3) Pentru indeplinirea atributiilor stabilite prin lege Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor are acces la informatiile necesare in mod operativ si gratuit de la Centrul National al Cinematografiei, Oficiul National al Registrului Comertului, Autoritatea Nationala a Vamilor, Agentia Nationala de Administrare Fiscala si de la Inspectoratul General al Politiei de Frontiera, Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor si Directia Generala de Pasapoarte din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, precum si de la institutiile financiar-bancare, in conditiile legii."
56.Alineatul (4) al articolului 138^2 va avea urmatorul cuprins:
"(4) Pe baza concluziilor controlului, in cazul constatarii unor nereguli, Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor poate decide comunicarea procesului-verbal catre adunarea generala a organismului de gestiune colectiva in cauza care il va dezbate in prima sedinta ordinara."
57.Articolul 138^3 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 138^3
In cazul in care organismul de gestiune colectiva nu mai indeplineste conditiile prevazute la art. 124 si 126 ori incalca obligatiile prevazute la art. 130, 133, 134, 134^1, 135 sau art. 138^2 alin. (2), Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor poate acorda organismului de gestiune colectiva, prin decizie a directorului general, un termen pentru intrarea in legalitate. Decizia poate fi atacata la instantele judecatoresti de contencios administrativ. In cazul nerespectarii deciziei ramase definitive, Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor retrage temporar avizul prevazut la art. 125. Retragerea temporara a avizului are ca efect suspendarea activitatii organismului de gestiune colectiva pana la schimbarea administratorului general de catre adunarea generala."
58.Alineatele (1) si (2) ale articolului 138^4 vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 138^4
(1) Pe langa Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor functioneaza un corp de arbitri, format din 20 de membri, numiti din 3 in 3 ani prin ordin al ministrului coordonator. Numirea se face dintre candidatii cu pregatire juridica si cu minimum 10 ani de activitate in domeniul dreptului civil, propusi de organismele de gestiune colectiva, de structurile asociative ale utilizatorilor si de societatile publice de radiodifuziune si de televiziune. Propunerile se depun la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, impreuna cu o prezentare a candidatului propus si cu acceptul scris al acestuia, incluzand informatii privind modalitatile de convocare.
(2) Arbitrii nu au calitatea de salariat al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor si au dreptul la un onorariu pentru participarea la arbitrajul metodologiilor de colectare a drepturilor gestionate de organismele de gestiune colectiva in conditiile prevazute de prezenta lege."
59.Alineatele (2) si (4) ale articolului 138^5 vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Prin masuri tehnice, in sensul prezentei legi, se intelege utilizarea oricarei tehnologii, a unui dispozitiv sau a unei componente care, in cadrul functionarii sale normale, este destinata sa impiedice sau sa limiteze actele care nu sunt autorizate de titularii drepturilor recunoscute prin prezenta lege.
(4) Titularii de drepturi care au instituit masuri tehnice de protectie au obligatia de a pune la dispozitie beneficiarilor exceptiilor prevazute la art. 33 alin. (1) lit. a), c) si e), art. 33 alin. (2) lit. d) si e) si la art. 38 mijloacele necesare pentru accesul legal la opera sau la oricare alt obiect al protectiei. Totodata acestia au dreptul sa limiteze numarul copiilor realizate in conditiile de mai sus."
60.La articolul 138^5, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
"(5) Dispozitiile alin. (4) nu se aplica in cazul operelor protejate puse la dispozitia publicului, conform clauzelor contractuale convenite intre parti, astfel incat membrii publicului sa poata avea acces la acestea in orice loc si in orice moment ales, in mod individual."
61.La capitolul III "Masuri de protectie, proceduri si sanctiuni", in sectiunea a II-a "Proceduri si sanctiuni", inainte de art. 139 se introduce un nou articol, articolul 138^7, cu urmatorul cuprins:
"Art. 138^7
(1) Incalcarea drepturilor recunoscute si protejate prin prezenta lege atrage raspunderea civila, contraventionala sau penala, dupa caz, potrivit legii. Dispozitiile procedurale sunt cele prevazute in prezenta lege, care se completeaza cu cele de drept comun.
(2) In cadrul unei actiuni referitoare la incalcarea drepturilor protejate de prezenta lege si ca raspuns la o cerere justificata a solicitantului, instanta are dreptul sa solicite furnizarea informatiilor privind originea si retelele de distributie a marfurilor sau a serviciilor care aduc atingere unui drept prevazut de prezenta lege fie de la faptuitor si/sau de la orice alta persoana care:
a) detinea in scop comercial marfuri pirat;
b) utiliza in scop comercial servicii prin care incalca drepturile protejate de prezenta lege;
c) furniza, in scop comercial, produse sau servicii utilizate in activitati prin care se incalca drepturile prevazute de prezenta lege;
d) a fost indicata, de oricare dintre persoanele prevazute la lit. a), b) sau c), ca fiind implicata in producerea, realizarea, fabricarea, distribuirea ori inchirierea marfurilor pirat sau a dispozitivelor pirat de control al accesului ori in furnizarea produselor sau serviciilor prin care se incalca drepturile protejate de prezenta lege.
(3) Informatiile prevazute in alin. (2) cuprind, dupa caz:
a) numele si adresa producatorilor, fabricantilor, distribuitorilor, furnizorilor si ale celorlalti detinatori anteriori ai marfurilor, dispozitivelor sau ai serviciilor, inclusiv ale transportatorilor, precum si ale angrosistilor destinatari si ale vanzatorilor cu amanuntul;
b) informatii privind cantitatile produse, fabricate, livrate sau transportate, primite ori comandate, precum si pretul obtinut pentru marfurile, dispozitivele sau serviciile respective.
(4) Prevederile alin. (2) si (3) se aplica fara a aduce atingere altor dispozitii legale, care:
a) acorda titularului dreptul de a primi informatii mai extinse;
b) prevad utilizarea in cauzele civile sau penale a informatiilor comunicate in conformitate cu prezentul articol;
c) prevad raspunderea pentru abuzul de drept la informare;
d) dau posibilitatea sa se refuze furnizarea de informatii care ar constrange persoana mentionata in alin. (1) sa admita propria sa participare sau pe cea a rudelor sale apropiate la o activitate prin care se incalca drepturile protejate de prezenta lege;
e) prevad protectia confidentialitatii surselor de informare sau prelucrarea datelor cu caracter personal."
62.Articolul 139 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 139
(1) Titularii drepturilor recunoscute si protejate prin prezenta lege pot solicita instantelor de judecata sau altor organisme competente, dupa caz, recunoasterea drepturilor lor si constatarea incalcarii acestora si pot pretinde acordarea de despagubiri pentru repararea prejudiciului cauzat. Aceleasi solicitari pot fi formulate in numele si pentru titularii de drepturi de catre organismele de gestiune, de catre asociatiile de combatere a pirateriei sau de catre persoanele autorizate sa utilizeze drepturi protejate prin prezenta lege, conform mandatului acordat in acest sens. Cand o actiune a fost pornita de titular, persoanele autorizate sa utilizeze drepturi protejate prin prezenta lege pot sa intervina in proces, solicitand repararea prejudiciului ce le-a fost cauzat.
(2) La stabilirea despagubirilor instanta de judecata ia in considerare:
a) fie criterii cum ar fi consecintele economice negative, in special castigul nerealizat, beneficiile realizate pe nedrept de faptuitor si, atunci cand este cazul, alte elemente in afara factorilor economici, cum ar fi daunele morale cauzate titularului dreptului;
b) fie acordarea de despagubiri reprezentand triplul sumelor care ar fi fost legal datorate pentru tipul de utilizare ce a facut obiectul faptei ilicite, in cazul in care nu se pot aplica criteriile mentionate la lit. a).
(3) In cazul in care exista suspiciuni cu privire la incalcarea unor drepturi recunoscute si protejate prin prezenta lege, persoanele indreptatite pot cere instantei de judecata sau altor organe competente potrivit legii:
a) sa dispuna de indata luarea unor masuri pentru a preveni producerea iminenta a unei pagube prin incalcarea unui drept, prin interzicerea, cu titlu provizoriu, ca incalcarile prezumate aduse acestui drept sa continue sau pentru a conditiona continuarea lor de constituirea unor garantii destinate sa asigure despagubirea solicitantului; masurile provizorii de interzicere vor fi impuse, daca este cazul, prin obligarea la plata de amenzi civile potrivit dreptului comun;
b) sa dispuna de indata luarea unor masuri pentru a asigura repararea pagubei; in acest scop instanta poate dispune luarea de masuri asiguratorii asupra bunurilor mobile si imobile ale persoanei presupuse a fi incalcat drepturile recunoscute de prezenta lege, inclusiv blocarea conturilor sale bancare si a altor bunuri. In acest scop, autoritatile competente pot sa dispuna comunicarea de documente bancare, financiare sau comerciale ori accesul corespunzator la informatiile pertinente;
c) sa dispuna ridicarea sau predarea catre autoritatile competente a marfurilor cu privire la care exista suspiciuni privind incalcarea unui drept prevazut de prezenta lege pentru a impiedica introducerea acestora in circuitul comercial.
(4) Masurile prevazute la alin. (3) si (6) pot fi dispuse si prin ordonanta presedintiala. In acest caz, instantele judecatoresti pot sa ceara reclamantului sa depuna o cautiune suficienta pentru a asigura compensarea oricarui prejudiciu care ar putea fi suferit de parat.
(5) Aceleasi masuri pot fi cerute, in aceleasi conditii, impotriva unui intermediar ale carui servicii sunt utilizate de catre un tert pentru a incalca un drept protejat prin prezenta lege.
(6) Titularii de drepturi sau reprezentantii acestora prevazuti la alin. (1) pot solicita instantei judecatoresti, chiar si inainte de introducerea unei actiuni pe fondul cauzei, luarea unor masuri de asigurare a dovezilor sau de constatare a unei stari de fapt, atunci cand exista un risc de incalcare a drepturilor prevazute de prezenta lege si daca exista un risc de distrugere a elementelor de proba.
(7) Masurile prevazute la alin. (3), (5) si (6) pot sa includa descrierea detaliata, cu sau fara prelevare de esantioane, sau sechestrarea reala a marfurilor in litigiu si, in cazurile corespunzatoare, a materialelor si instrumentelor utilizate pentru a produce si/sau a distribui aceste marfuri, precum si documentele care se refera la ele. Aceste masuri vor fi avute in vedere si in aplicarea dispozitiilor art. 96-99 din Codul de procedura penala.
(8) Pentru luarea masurilor provizorii si a masurilor asiguratorii prevazute la alin. (3) si pentru luarea masurilor de asigurare a dovezilor sau de constatare a unei stari de fapt prevazute la alin. (6), precum si pentru exercitarea cailor de atac asupra masurilor luate sunt aplicabile dispozitiile dreptului comun. Pronuntarea se poate amana cu cel mult 24 de ore.
(9) Instantele judecatoresti sunt abilitate sa adopte masurile prevazute la alin. (3) si (6), fara citarea partii adverse, in cazurile in care acest lucru va fi necesar, in special atunci cand orice intarziere este de natura sa cauzeze un prejudiciu ireparabil sau cand exista riscul demonstrabil de distrugere a elementelor de proba. Partea adversa va fi informata de indata, cel mai tarziu dupa executarea masurilor.
(10) Instanta poate sa autorizeze ridicarea de obiecte si inscrisuri care constituie dovezi ale incalcarii drepturilor de autor sau a drepturilor conexe, in original ori in copie, chiar si atunci cand acestea se afla in posesia partii adverse. In cazul incalcarilor comise la scara comerciala, autoritatile competente pot sa dispuna, de asemenea, comunicarea de documente bancare, financiare sau comerciale ori accesul corespunzator la informatiile pertinente.
(11) Pentru adoptarea masurilor prevazute la alin. (3), (6) si (10), sub rezerva asigurarii protectiei informatiilor confidentiale, instantele judecatoresti vor pretinde reclamantului sa furnizeze orice element de proba, accesibil in mod rezonabil, pentru a dovedi, cu suficienta certitudine, ca s-a adus atingere dreptului sau ori ca o astfel de atingere este iminenta. Se considera ca reprezentand element de proba suficient si un esantion rezonabil dintr-un numar substantial de copii ale unei opere sau ale oricarui alt obiect protejat. In acest caz, instantele judecatoresti pot sa ceara reclamantului sa depuna o cautiune suficienta pentru a asigura compensarea oricarui prejudiciu care ar putea fi suferit de parat.
(12) Masurile de asigurare a dovezilor sau de constatare a unei stari de fapt dispuse de instanta vor fi duse la indeplinire prin executor judecatoresc. Titularii drepturilor ce se presupune ca au fost incalcate ori cu privire la care exista pericolul de a fi incalcate sau reprezentantii acestor titulari au dreptul de a participa la punerea in executare a masurilor de asigurare a dovezilor ori de constatare a unei stari de fapt.
(13) Instanta poate dispune ridicarea masurilor prevazute la alin. (3) si (6), la cererea paratului, daca reclamantul nu a introdus o actiune care sa conduca la solutionarea pe fond a cauzei intr-un termen de 20 de zile lucratoare sau 31 de zile calendaristice, daca acest termen este mai lung, termene calculate de la data ducerii la indeplinire a masurilor.
(14) Titularii drepturilor incalcate pot cere instantei de judecata sa dispuna aplicarea oricareia dintre urmatoarele masuri:
a) remiterea, pentru acoperirea prejudiciilor suferite, a incasarilor realizate prin actul ilicit;
b) distrugerea echipamentelor si a mijloacelor aflate in proprietatea faptuitorului, a caror destinatie unica sau principala a fost aceea de producere a actului ilicit;
c) scoaterea din circuitul comercial, prin confiscare si distrugere, a copiilor efectuate ilegal;
d) raspandirea informatiilor cu privire la hotararea instantei de judecata, inclusiv afisarea hotararii, precum si publicarea sa integrala sau partiala in mijloacele de comunicare in masa, pe cheltuiala celui care a savarsit fapta; in aceleasi conditii instantele pot dispune masuri suplimentare de publicitate adaptate circumstantelor particulare ale cazului, inclusiv o publicitate de mare amploare.
(15) Instanta de judecata dispune aplicarea masurilor prevazute la alin. (14) pe cheltuiala faptuitorului, cu exceptia cazului in care exista motive temeinice pentru ca acesta sa nu suporte cheltuielile.
(16) Masurile prevazute la alin. (14) lit. b) si c) pot fi dispuse si de procuror cu ocazia rezolvarii cauzei in faza de urmarire penala. Dispozitiile alin. (14) lit. c) nu se aplica pentru constructiile realizate cu incalcarea drepturilor privind opera de arhitectura, protejate prin prezenta lege, daca distrugerea cladirii nu este impusa de circumstantele cazului respectiv.
(17) In dispunerea masurilor prevazute la alin. (14), instanta de judecata va respecta principiul proportionalitatii cu gravitatea incalcarii drepturilor protejate de prezenta lege si va lua in considerare interesele tertilor susceptibili de a fi afectati de aceste masuri.
(18) Autoritatile judiciare sunt obligate sa comunice partilor solutiile adoptate in cauzele de incalcare a drepturilor reglementate de prezenta lege.
(19) Guvernul Romaniei, prin Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, sprijina elaborarea de catre asociatiile si organizatiile profesionale a codurilor de conduita la nivel comunitar, destinate sa contribuie la asigurarea respectului drepturilor prevazute de prezenta lege, in special in ceea ce priveste utilizarea codurilor ce permit identificarea fabricantului, aplicate pe discuri optice. De asemenea, Guvernul Romaniei, prin Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, sprijina transmiterea catre Comisia Europeana a proiectelor codurilor de conduita la nivel national sau comunitar si a evaluarilor referitoare la aplicarea acestora."
63.Articolul 139^2 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 139^2
Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei (RON) la 30.000 lei (RON) urmatoarele fapte:
a) incalcarea prevederilor art. 21;
b) incalcarea prevederilor art. 88 si 89;
c) incalcarea prevederilor art. 107 alin. (3) si (7);
d) nerespectarea de catre utilizatori a prevederilor art. 130 lit. h);
e) fixarea, fara autorizarea sau consimtamantul titularului drepturilor recunoscute de prezenta lege, a interpretarilor sau a executiilor artistice ori a programelor de radiodifuziune sau de televiziune."
64.Articolul 139^3 se abroga.
65.Articolul 139^4 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 139^4
(1) Constituie contraventie, daca nu reprezinta infractiune, si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei (RON) la 50.000 lei (RON) si cu confiscarea marfurilor pirat sau a dispozitivelor pirat de control al accesului fapta persoanelor juridice sau a persoanelor fizice autorizate de a permite accesul in spatiile, la echipamentele, la mijloacele de transport, la bunurile sau la serviciile proprii, in vederea savarsirii de catre o alta persoana a unei contraventii sau infractiuni prevazute de prezenta lege.
(2) Pentru repetarea savarsirii faptei prevazute la alin. (1), care au avut ca rezultat savarsirea infractiunilor prevazute la art. 139^6 in termen de un an, organul constatator aplica si sanctiunea complementara a inchiderii unitatii."
66.Articolul 139^5 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 139^5
(1) Sanctiunile contraventionale prevazute la art. 139^2 se aplica si persoanelor juridice. In cazul in care contravenientul, persoana juridica, desfasoara activitati care implica, conform obiectului sau de activitate, comunicarea publica de opere sau de produse purtatoare de drepturi de autor sau drepturi conexe, limitele amenzilor contraventionale se maresc de doua ori.
(2) Contraventiile prevazute la art. 139^2 si 139^4 se constata si se aplica de ofiterii sau de agentii de politie din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor cu competente in domeniu.
(3) Contravenientul poate achita, in termen de 48 de ore de la data primirii procesului-verbal de constatare a contraventiei, jumatate din minimul amenzii prevazute in prezenta lege."
67.Articolul 139^6 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 139^6
(1) Constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 2 ani la 5 ani sau cu amenda de la 2.500 lei (RON) la 25.000 lei (RON) urmatoarele fapte:
a) realizarea, in scopul distribuirii, fara a se urmari, direct sau indirect, un avantaj material, cu orice mijloace si in orice mod de marfuri pirat;
b) plasarea marfurilor pirat sub un regim vamal definitiv de import sau export, sub un regim vamal suspensiv ori in zone libere;
c) orice alta modalitate de introducere a marfurilor pirat pe piata interna.
(2) Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 1 an la 5 ani sau cu amenda de la 2.000 lei (RON) la 20.000 lei (RON) oferirea, distribuirea, detinerea ori depozitarea sau transportul, in scopul distribuirii, de marfuri pirat, precum si detinerea acestora in scopul utilizarii prin comunicare publica la punctele de lucru ale persoanelor juridice.
(3) In cazul in care faptele prevazute la alin. (1) si (2) sunt savarsite in scop comercial, acestea se sanctioneaza cu inchisoare de la 3 ani la 12 ani.
(4) Cu pedeapsa prevazuta la alin. (3) se sanctioneaza si inchirierea sau oferirea spre inchiriere de marfuri pirat.
(5) Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda de la 2.000 lei (RON) la 20.000 lei (RON) promovarea de marfuri pirat prin orice mijloc si in orice mod, inclusiv prin utilizarea anunturilor publice ori a mijloacelor electronice de comunicare sau prin expunerea ori prezentarea catre public a listelor sau a cataloagelor de produse.
(6) In cazul in care oricare dintre faptele prevazute la alin. (1) -(4) au produs consecinte deosebit de grave, acestea se sanctioneaza cu inchisoare de la 5 ani la 15 ani. Pentru evaluarea gravitatii consecintelor, calculul pagubei materiale se efectueaza tinandu-se seama de marfurile pirat identificate in conditiile prevazute la alin. (1)-(4) si de pretul per unitate al produselor originale, cumulat cu sumele incasate ilegal de faptuitor.
(7) Cu pedeapsa prevazuta la alin. (6) se sanctioneaza savarsirea faptelor mentionate la alin. (1) -(5) de catre un grup infractional organizat.
(8) In sensul prezentei legi, prin marfuri pirat se intelege: toate copiile, indiferent de suport, inclusiv copertele, realizate fara consimtamantul titularului de drepturi sau al persoanei legal autorizate de acesta si care sunt executate, direct ori indirect, total sau partial, de pe un produs purtator de drepturi de autor sau de drepturi conexe ori de pe ambalajele sau copertele acestora.
(9) In sensul prezentei legi, prin scop comercial se intelege urmarirea obtinerii, direct sau indirect, a unui avantaj economic ori material.
(10) Scopul comercial se prezuma daca marfa pirat este identificata la sediul, la punctele de lucru, in anexele acestora sau in mijloacele de transport utilizate de operatorii economici care au in obiectul de activitate reproducerea, distribuirea, inchirierea, depozitarea sau transportul de produse purtatoare de drepturi de autor ori de drepturi conexe."
68.Articolul 139^7 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 139^7
Refuzul de a declara provenienta marfurilor pirat ori a dispozitivelor pirat de control al accesului, utilizate pentru serviciile de programe cu acces conditionat, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda de la 2.500 lei (RON) la 20.000 lei (RON)."
69.Articolul 139^8 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 139^8
Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 1 an la 4 ani sau cu amenda de la 2.500 lei (RON) la 40.000 lei (RON) punerea la dispozitie publicului, inclusiv prin Internet sau prin alte retele de calculatoare, fara consimtamantul titularilor de drepturi, a operelor ori a produselor purtatoare de drepturi conexe sau de drepturi sui-generis ale fabricantilor de baze de date ori a copiilor acestora, indiferent de suport, astfel incat publicul sa le poata accesa in orice loc sau in orice moment ales in mod individual."
70.Articolul 139^9 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 139^9
Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 1 an la 4 ani sau cu amenda de la 10.000 lei (RON) la 40.000 lei (RON) reproducerea neautorizata pe sisteme de calcul a programelor pentru calculator in oricare dintre urmatoarele modalitati: instalare, stocare, rulare sau executare, afisare ori transmitere in retea interna."
71.Articolul 140 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 140
(1) Constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la o luna la 2 ani sau cu amenda de la 10.000 lei (RON) la 30.000 lei (RON) urmatoarele fapte comise fara autorizarea sau consimtamantul titularului drepturilor recunoscute de prezenta lege:
a) reproducerea operelor sau a produselor purtatoare de drepturi conexe;
b) distribuirea, inchirierea sau importul pe piata interna al operelor ori al produselor purtatoare de drepturi conexe, altele decat marfurile pirat;
c) comunicarea publica a operelor sau a produselor purtatoare de drepturi conexe;
d) radiodifuzarea operelor sau a produselor purtatoare de drepturi conexe;
e) retransmiterea prin cablu a operelor sau a produselor purtatoare de drepturi conexe;
f) realizarea de opere derivate;
g) fixarea in scop comercial a interpretarilor sau a executiilor artistice ori a programelor de radiodifuziune sau de televiziune.
(2) Prin produse purtatoare de drepturi conexe se intelege interpretarile sau executiile artistice fixate, fonogramele, videogramele si propriile emisiuni ori servicii de programe ale organismelor de radiodifuziune si de televiziune."
72.Dupa articolul 141 se introduce un nou articol, articolul 141^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 141^1
(1) Producerea, importul, distribuirea, detinerea, instalarea, intretinerea sau inlocuirea in mod ilicit a dispozitivelor de control al accesului, fie originale, fie pirat, utilizate pentru serviciile de programe cu acces conditionat, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 2 ani la 5 ani sau cu amenda de la 2.500 lei (RON) la 25.000 lei (RON).
(2) Fapta persoanei care se racordeaza fara drept sau care racordeaza fara drept o alta persoana la servicii de programe cu acces conditionat constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda de la 5.000 lei (RON) la 30.000 lei (RON).
(3) Utilizarea anunturilor publice ori a mijloacelor electronice de comunicare in scopul promovarii dispozitivelor pirat de control al accesului la serviciile de programe cu acces conditionat, precum si expunerea sau prezentarea catre public in orice mod, fara drept, a informatiilor necesare confectionarii de dispozitive de orice fel, apte sa asigure accesul neautorizat la serviciile de programe precizate, cu acces conditionat, ori destinate accesului neautorizat in orice mod la astfel de servicii, constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la o luna la 3 ani.
(4) Vanzarea sau inchirierea dispozitivelor pirat de control al accesului se pedepseste cu inchisoare de la 3 ani la 10 ani.
(5) Cu pedeapsa prevazuta la alin. (4) se sanctioneaza si savarsirea faptelor prevazute la alin. (1) si (2) in scop comercial.
(6) In sensul prezentei legi, prin dispozitive pirat de control al accesului se intelege orice dispozitiv a carui confectionare nu a fost autorizata de catre titularul drepturilor recunoscute prin prezenta lege in raport cu un anumit serviciu de programe de televiziune cu acces conditionat, realizat pentru facilitarea accesului la acel serviciu."
73.Articolul 143 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 143
(1) Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda de la 5.000 lei (RON) la 30.000 lei (RON) fapta persoanei care, fara drept, produce, importa, distribuie sau inchiriaza, ofera, prin orice mod, spre vanzare sau inchiriere ori detine, in vederea comercializarii, dispozitive sau componente care permit neutralizarea masurilor tehnice de protectie ori care presteaza servicii ce conduc la neutralizarea masurilor tehnice de protectie ori care neutralizeaza aceste masuri tehnice de protectie, inclusiv in mediul digital.
(2) Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda de la 5.000 lei (RON) la 30.000 lei (RON) fapta persoanei care, fara a avea consimtamantul titularilor de drepturi si stiind sau trebuind sa stie ca astfel permite, faciliteaza, provoaca sau ascunde o incalcare a unui drept prevazut in prezenta lege:
a) inlatura in scop comercial de pe opere sau de pe alte produse protejate ori modifica pe acestea orice informatie sub forma electronica, privind regimul drepturilor de autor sau al drepturilor conexe aplicabil;
b) distribuie, importa in scopul distribuirii, radiodifuzeaza ori comunica public sau pune la dispozitie publicului, astfel incat sa poata fi accesate, in orice loc si in orice moment ales in mod individual, fara drept, prin intermediul tehnicii digitale, opere sau alte produse protejate pentru care informatiile existente sub forma electronica privind regimul drepturilor de autor sau al drepturilor conexe au fost inlaturate ori modificate fara autorizatie."
74.Articolul 145 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 145
(1) Constatarea infractiunilor prevazute in prezenta lege se face de catre structurile specializate ale Inspectoratului General al Politiei Romane si Inspectoratului General al Politiei de Frontiera.
(2) Constatarea infractiunilor prevazute la art. 1396 alin. (5), art. 1398, 1399 si 143 se face si de catre Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiilor, in conditiile prevazute de art. 214 din Codul de procedura penala.
(3) Competenta de judecata pentru infractiunile prevazute la art. 1396-143 revine tribunalului."
75.Articolul 146 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 146
Beneficiaza de protectia prevazuta de prezenta lege urmatoarele:
a) operele ai caror autori sunt cetateni romani, chiar daca nu au fost aduse inca la cunostinta publica;
b) operele ai caror autori sunt persoane fizice sau juridice cu domiciliul ori cu sediul in Romania, chiar daca nu au fost aduse la cunostinta publica;
c) operele de arhitectura construite pe teritoriul Romaniei;
d) interpretarile sau executiile artistilor interpreti ori executanti care au loc pe teritoriul Romaniei;
e) interpretarile sau executiile artistilor interpreti ori executanti care sunt fixate in inregistrari protejate de prezenta lege;
f) interpretarile sau executiile artistilor interpreti ori executanti care nu au fost fixate in inregistrari, dar sunt transmise prin emisiuni de radiodifuziune sau de televiziune protejate de prezenta lege;
g) inregistrarile sonore sau audiovizuale ai caror producatori sunt persoane fizice sau juridice cu domiciliul ori cu sediul in Romania;
h) inregistrarile sonore sau audiovizuale a caror prima fixare pe un suport material a avut loc pentru prima data in Romania;
i) programele de radiodifuziune si de televiziune emise de organisme de radiodifuziune si de televiziune cu sediul in Romania;
j) programele de radiodifuziune si de televiziune transmise de organisme transmitatoare cu sediul in Romania."
76.Articolul 147 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 147
Persoanele fizice sau juridice straine, titulari ai drepturilor de autor sau ai drepturilor conexe, beneficiaza de protectia prevazuta prin conventiile, tratatele si acordurile internationale la care Romania este parte, iar in lipsa acestora beneficiaza de un tratament egal cu cel al cetatenilor romani, cu conditia ca acestia sa beneficieze, la randul lor, de tratament national in statele respective."
77.Articolul 147^1 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 147^1
In completarea prevederilor prezentei legi se pot adopta reglementari speciale pentru stabilirea unor masuri, inclusiv privind aplicarea si utilizarea codurilor de identificare a sursei, in vederea combaterii importului, producerii, reproducerii, distribuirii sau inchirierii de marfuri pirat ori dispozitive pirat de control al accesului, utilizate pentru serviciile de programe cu acces conditionat, precum si pentru utilizarea de marcaje speciale pentru atestarea platii remuneratiei compensatorii pentru copia privata."
78.Alineatul (2) al articolului 149 va avea urmatorul cuprins:
"(2) Beneficiaza de protectia prezentei legi si operele, inclusiv programele pentru calculator, interpretarile sau executiile, inregistrarile sonore sau audiovizuale, precum si programele organismelor de radiodifuziune si de televiziune realizate anterior intrarii in vigoare a prezentei legi, in conditiile prevazute la alin. (1)."
79.Dupa articolul 151 se introduc doua noi articole, articolele 151^1 si 151^2, cu urmatorul cuprins:
"Art. 151^1
(1) Comisia Europeana va fi informata cu privire la intentia de adoptare a unor dispozitii nationale de reglementare a unor noi drepturi conexe, precizandu-se motivele esentiale care justifica reglementarea acestor drepturi, precum si durata de protectie corespunzatoare.
(2) Vor fi comunicate Comisiei Europene orice dispozitii nationale adoptate in domeniul reglementat de prezenta lege.
(3) Va fi transmisa Comisiei Europene lista organismelor de radiodifuziune carora le sunt aplicabile dispozitiile art. 119 alin. (2).
(4) Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor este responsabil de efectuarea comunicarilor prevazute la alin. (1)-(3) catre Comisia Europeana.
Art. 151^2
Prezenta lege transpune prevederile urmatoarelor acte normative comunitare:
a) Directiva Consiliului 91/250/CEE din 14 mai 1991 privind protectia juridica a programelor pentru calculator, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 122 din 17 mai 1991;
b) Directiva Consiliului 92/100/CEE din 19 noiembrie 1992 privind dreptul de inchiriere si de imprumut si anumite drepturi conexe dreptului de autor in domeniul proprietatii intelectuale, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 346 din 24 noiembrie 1992;
c) Directiva Consiliului 93/83/CEE din 27 septembrie
1993 privind armonizarea anumitor dispozitii referitoare la dreptul de autor si drepturile conexe aplicabile difuzarii de programe prin satelit si retransmisiei prin cablu, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 248 din 6 octombrie 1993;
d) Directiva Consiliului 93/98/CEE din 29 octombrie 1993 privind armonizarea duratei de protectie a dreptului de autor si a anumitor drepturi conexe, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 290 din 24 noiembrie 1993;
e) Directiva Parlamentului European si a Consiliului 96/9/CE din 11 martie 1996 privind protectia juridica a bazelor de date, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 077 din 27 martie 1996;
f) Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2001/29/CE din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor si drepturilor conexe in societatea informationala, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 006 din 10 ianuarie 2002;
g) Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2001/84/CE din 27 septembrie 2001 privind dreptul de suita in beneficiul autorului unei opere de arta originale, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 272 din 13 octombrie 2001;
h) Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2004/48/CE din 29 aprilie 2004 privind asigurarea respectarii drepturilor de proprietate intelectuala, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 157 din 30 aprilie 2004."
Art. II
(1)Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga urmatoarele prevederi legale:
a)art. 96 alin. (1) lit. c) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 534 din 22 iulie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
b)art. 5 si 6 din Hotararea Guvernului nr. 7/2004 privind protectia juridica a serviciilor bazate pe acces conditionat sau constand in accesul conditionat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 46 din 20 ianuarie 2004;
c)art. 6 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 45/2000 privind unele masuri pentru combaterea producerii si comercializarii neautorizate a fonogramelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 41 din 31 ianuarie 2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 624/2001;
d)art. 3 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 124/2000 pentru completarea cadrului juridic privind dreptul de autor si drepturile conexe, prin adoptarea de masuri pentru combaterea pirateriei in domeniile audio si video, precum si a programelor pentru calculator, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 427 din 2 septembrie 2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 213/2002;
e)art. 4 din Hotararea Guvernului nr. 143/2003 pentru aprobarea metodologiilor privind utilizarea fonogramelor publicate in scop comercial sau a reproducerilor acestora si a tabelelor cuprinzand drepturile patrimoniale cuvenite artistilor interpreti sau executanti si producatorilor de fonograme, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 151 din 10 martie 2003;
f)art. 4 din Hotararea Guvernului nr. 144/2003 pentru aprobarea metodologiilor privind utilizarea repertoriului de opere audiovizuale al organismelor de gestiune colectiva si a tabelelor cuprinzand drepturile patrimoniale cuvenite autorilor de opere audiovizuale, cu exceptia autorilor muzicii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 151 din 10 martie 2003.
(2)Pe data prevazuta la alin. (1) atributiile Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor privind constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor contraventionale, stabilite prin acte normative anterioare prezentei ordonante de urgenta, isi inceteaza aplicabilitatea.
Art. III
In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, partile implicate in negocieri pot initia procedurile pentru stabilirea unor noi metodologii privind remuneratiile cuvenite titularilor de drepturi si au obligatia sa trimita cate 3 nominalizari pentru constituirea corpului de arbitri prevazut la art. 1384 din Legea nr. 8/1996, cu modificarile si completarile ulterioare. Pana la aprobarea metodologiilor negociate conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta, se aplica metodologii le in vigoare.
Art. IV
In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor va incepe eliberarea marcajelor holografice aplicabile pe fonograme. In aceasta perioada Uniunea Producatorilor de Fonograme din Romania va continua sa elibereze marcajele holografice conform procedurii existente anterior prezentei ordonante de urgenta. Ministerul Finantelor Publice va asigura suplimentarea bugetului Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor cu suma necesara achizitionarii in timp util a marcajelor holografice, estimata in raport cu vanzarile de marcaje holografice din anii anteriori. Stocul de marcaje holografice ramas la Uniunea Producatorilor de Fonograme din Romania la sfarsitul perioadei de 90 de zile va fi preluat de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor in conditiile stabilite prin ordin al ministrului culturii si cultelor.
Art. V
Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 60 din 26 martie 1996, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.
-****-

PRIM-MINISTRU

CALIN POPESCU-TARICEANU

Contrasemneaza:

Ministrul culturii si cultelor

Adrian Iorgulescu

Ministrul administratiei si internelor

Vasile Blaga

Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice