CURTEA DE  A P E L   C L U J
SECí…¢IA PENALÄ”š í…žI DE MINORI
DECIZIA PENALÄ”š NR.39/R/2010
í…žedința publică din 20 ianuarie 2010

 

Domenii: Penal - furt calificat; infracțiuni privind comerțul electronic - efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos.

 

S-au luat spre examinare recursurile declarate de inculpații E. S. și E. O. D. împotriva deciziei penale nr. 230/A din 11 decembrie 2009, pronunțată de  T r i b u n a l u l   M a r a m u r e ș în dosar nr(...), inculpații fiind trimiși în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de furt calificat, prev.de art.208 alin.1, art.209 alin.1 lit.a,e și alin.2 lit.b C.pen. cu aplic.art.37 lit.b C.pen.; complicitate la furt calificat, prev.de art.26 C.pen. rap.la art.208 alin.1, art.209 alin.1 lit.a,e C.pen. cu aplic.art.37 lit.b C.pen.; complicitate la infracțiunea de utilizare a unui instrument de plată electronică, prev.de art.26 rap.la art.27 alin.1 din Legea 365/2002 cu apluc.art.37 lit.b C.pen., totul cu aplic.art.33 lit.a și b C.pen. (inc.E. S.); complicitate la furt calificat, prev.de art.26 C.pen. rap.la art.208 alin.1, art.209 alin.1 lit.a,e și alin.2 lit.b C.pen. cu aplic.art.37 lit.b C.pen.; furt calificat, prev.de art.208 alin.1, art.209 alin.1 lit.a,e C.pen., cu aplic.art.37 lit.b C.pen.; utilizarea unui instrument de plată electronică, prev.de art.27 alin.1 din Legea 365/2002 cu aplic.art.37 lit. b C.pen., totul cu aplic.art.33 lit.a și b C.pen. și art.34 lit.b C.pen. (inc.E. O. D.).<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

La apelul nominal făcut în cauză se prezintă inculpatul E. S., aflat în stare de arest, asistat de apărător desemnat din oficiu, av.E. E. și inculpatul E. O., asistat de apărător desemnat din oficiu, av.E. S., ambii avocați din  B a r o u l   C l u j, cu delegații la dosar, lipsă fiind partea civilă E. D..

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, după care inculpații arată că sunt de acord să fie asistați de apărătorii desemnați din oficiu.

Nefiind cereri de formulat ori excepții de ridicat, instanța acordă cuvântul pentru susținerea recursurilor.

Apărătorul inculpatului E. S. solicită admiterea recursului, casarea deciziei atacate și a sentinței instanței de fond și rejudecând, pronunțarea unei noi hotărâri, prin care să se aplice inculpatului o pedeapsă sub minimul special prevăzut de lege, ca efect al reținerii circumstanțelor atenuante. Inculpatul a recunoscut și regretat fapta comisă și are o situație familială deosebită, cu un copil minor în întreținere, iar tatăl bolnav. Solicită a se avea în vedere și vârsta inculpatului, apreciind că se pot reține circumstanțe atenuante, urmând ca pedeapsa rezultantă să o execute în regim de detenție, însă într-un cuantum considerabil redus. Cu privire la despăgubirile civile la care a fost obligat inculpatul în solidar cu ceilalți inculpați, acestea nu au fost dovedite. La dosar există un extras de cont, prejudiciul dovedit fiind de 2570 lei, dar diferența până la 3800 lei pretinsă de partea vătămată nu s-a dovedit. Cu onorar avocațial din G..

Apărătorul inculpatului E. O. D. solicită admiterea recursului, casarea deciziei atacate și a sentinței instanței de fond și rejudecând, pronunțarea unei noi hotărâri, prin care să se aplice inculpatului o pedeapsă sub minimul special prevăzut de lege, ca efect al reținerii circumstanțelor atenuante. Există suficiente motive pentru ca în ciuda recidivei, inculpatul să beneficieze de circumstanțe atenuante. A recunoscut de la început săvârșirea faptei și nu a îngreunat buna desfășurare a urmăririi penale. Cu privire la despăgubirile civile, arată că din extrasul de cont existent în copie la dosar și declarația inculpatului, rezultă că paguba cauzată a fost de 2570 lei, iar diferența până la 3800 lei nu este justificată în nici un fel. Simpla declarația a părții vătămate nu este suficientă pentru dovedirea prejudiciului, aceasta trebuind să fie coroborată cu alte mijloace de probă. Solicită reducerea cuantumului pedepselor sub minimul special pentru fiecare din cele 3 infracțiuni pentru care a fost trimis în judecată, astfel încât pedeapsa rezultantă să fie mai mică decât cea prezentă de 3 B. 8 luni. CU onorar avocațial din G..

Reprezentanta Parchetului solicită respingerea recursurilor declarate de inculpați ca nefondate și menținerea ca legale și temeinice a hotărârilor pronunțate anterior. Raportat la faptele concret comise de inculpați, nu se impune reținerea circumstanțelor atenuante, simpla recunoaștere a faptei neavând semnificații juridice raportat la celelalte circumstanțe în care faptele au fost comise. Faptele comise sunt grave, prejudiciul este ridicat, inculpații sunt recidiviști, astfel că pedepsele aplicate au fost corect individualizate. Cu privire la latura civilă, în mod corect s-a admis constituirea de parte civilă. Prejudiciul cauzat este dovedit, fiind vorba de suma de 2570 lei, dar părții vătămate i s-au furat și actele de identitate. Valoarea ce rezultă din refacerea actelor de identitate nu este nejustificată, pretențiile civile fiind în mod corect acordate. Pentru aceste motive, solicită respingerea recursurilor și obligarea inculpaților <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat.

Inculpatul E. S., având ultimul cuvânt, solicită reducerea pedepsei aplicate.

Inculpatul E. O., având ultimul cuvânt, lasă la aprecierea instanței soluția ce se va pronunța în cauză.

 

                                                C U R T E A

 

Prin sentința penală nr. 1798/14.10.2009  J u d e c ă t o r i a   B a i a   M a r e i-a condamnat pe inculpații: 1. E. S., porecla „S.”, CNP (...), fiul lui B. și N., născut la data de 23.02.1982 în B M, cetățean român, stagiul militar nesatisfăcut, studii 4 clase, fără ocupație și loc de muncă, necăsătorit, concubinaj, 1 copil minor,  E.. în B M(...)/A, recidivist, arestat preventiv în  P e n i t e n c i a r u l   G h e r l a, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- furt calificat prev. de art. 208 al. 1, art. 209 al. 1 lit. a, e și al. 2 lit. b Cod penal cu aplic. art. 37 lit. b Cod penal, la pedeapsa de 5 B. închisoare,

- complicitate la săvârșirea infracțiunii de furt calificat prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 208 al. 1, 209 al. 1 lit. a, e Cod penal cu aplic. art. 37 lit. b Cod penal, la pedeapsa de 4 B. și 6 luni închisoare,

- complicitate la săvârșirea infracțiunii de utilizare a unui instrument de plată electronică, fără consimțământul titularului instrumentului respectiv, prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 27 al. 1 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 37 lit. b Cod penal, la pedeapsa de 1 an și  6 luni închisoare.

în temeiul art. 33 lit. a, b, 34 lit. b Cod penal, a contopit pedepsele de mai sus în cea mai grea de 5 B. închisoare cu consecințele prev. de art. 71, 64, al. 1 lit. a teza II Cod penal.

în temeiul art. 350 al. 1 Cod procedură penală s-a menținut măsura arestării preventive a inculpatului și în baza art. 88 Cod penal s-a dedus din pedeapsă reținerea și arestul preventiv începând cu 10.04.2009, la zi.

2. E. O. D., porecla „U.”, CNP (...), fiul lui E. O. și N. E., născut la data de 12.08.1985 în B M, cetățean român, stagiul militar nesatisfăcut, fără studii, fără ocupație și loc de muncă, necăsătorit, concubinaj, E.. în B M(...)/A, fără forme legale în B M(...), recidivist, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- complicitate la săvârșirea infracțiunii de furt calificat prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 208 al. 1, 209 al. 1 lit. a, e și al. 2 lit. b Cod penal, cu aplic. art. 37 lit. b Cod penal, la pedeapsa de 3 B. închisoare,

- furt calificat prev. de art. 208 al. 1, 209 al. 1 lit. a, e Cod penal cu aplic. art. 37 lit. b Cod penal, la pedeapsa de 3 B. și 8 luni închisoare,

- utilizarea unui instrument de plată electronică, fără consimțământul titularului instrumentului respectiv, prev. de art. 27 al. 1 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 37 lit. b Cod penal, la pedeapsa de 2 B. închisoare.

în temeiul art. 33 lit. a, b, 34 lit. b Cod penal, s-au contopit pedepsele de mai sus în cea mai grea de 3 B. și 8 luni închisoare cu consecințele prev. de art. 71, 64 al. 1 lit. a teza II Cod penal.

în temeiul art. 88 Cod penal s-a dedus din pedeapsă reținerea de 24 ore din data de 10.04.2009.

3. N. N. E., porecla „E.”, CNP (...), fiul lui U. N. și D. F., născut la data de 25.09.1984 în B M, cetățean român, stagiul militar nesatisfăcut, fără studii, fără ocupație și loc de muncă, necăsătorit, concubinaj, E.. în B M,(...)/106 și fără forme legale în B M(...), fără antecedente penale, pentru complicitate la săvârșirea infracțiunilor de:

- furt calificat prev. de art. 26 Cod penal, rap. la art. 208 al. 1, 209 al. 1 lit. a, e Cod penal, cu aplic. art. 74 lit. a, 76 lit. c Cod penal, la pedeapsa de 2 B. închisoare,

- utilizare a unui instrument de plată electronică, fără consimțământul titularului instrumentului respectiv, prev. de art. 26 Cod penal, rap. la art. 27 al. 1 din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art. 74 lit. a, 76 lit. d Cod penal, la pedeapsa de 10 luni închisoare.

în temeiul art. 33 lit. a, 34 lit. b Cod penal, s-au contopit pedepsele de mai sus în cea mai grea de 2 B. închisoare.

în temeiul art. 81, 82 Cod penal a dispus suspendarea condiționată a executării pedepsei pe un termen de încercare de 4 B. și atrage atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 83 Cod penal.

în baza art. 71 al. 1 Cod penal, s-au interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza II Cod penal,  iar în baza art. 71 al. 5 Cod penal, pe durata suspendării condiționate a executării pedepsei închisorii se suspendă și executarea pedepselor accesorii.

în temeiul art. 88 Cod penal s-a dedus din pedeapsă reținerea de 24 ore din data de 10.04.2009.

în baza art. 14 Cod procedură penală rap. la art. 998 și art. 1003 Cod civil a obligat inculpații în solidar la despăgubiri civile în sumă de 3.800 lei către partea civilă E. D., E.. în S M(...)/44 și fără forme legale în D. nr. 667/A, jud. M.

în temeiul art. 191 Cod procedură penală a obligat inculpații la cheltuieli judiciare în favoarea statului în sumă de câte 900 lei.

Pentru a pronunța această hotărâre, prima instanță a reținut următoarele:

1. în data de 07.04.2009, inculpații E. S., E. O. D. și N. N. E. s-au întâlnit în cartierul I. din B M și s-au deplasat în jurul orei 2000 cu troleibuzul în parcarea magazinului Real, cu intenția de a sustrage bunuri.

în timp ce se plimbau prin parcare, inculpatul N. N. E. s-a despărțit de ceilalți doi deplasându-se până la intrarea în magazinul Real pentru a cumpăra forneti.

în acest timp, inculpatul E. S. a observat că partea vătămată E. D. își punea cumpărăturile făcute în portbagajul autoturismului, lăsându-și borseta pe scaunul șoferului, pe care s-a decis să o sustragă.

Profitând de neatenția părții vătămate, inculpatul E. S. a deschis portiera față și a sustras borseta, pe care a introdus-o la sub braț, timp în care inculpatul E. O. D. s-a așezat lângă mașină pentru a asigura paza locului.  După  ce inculpatul E. S. l-a atenționat pe inculpatul E. O. D. că a luat borseta părții vătămate, cei doi s-au îndepărtat de mașină.

Inculpatul N. N. E. s-a întâlnit cu cei doi inculpați și au părăsit parcarea imediat, luând un taxi cu care s-au deplasat la sediul central al Băncii BCR de pe B-dul (...) din B M.

Pe drum, inculpatul E. S. a verificat conținutul borsetei sustrase și a constatat că nu se aflau bani ci doar actele personale ale părții vătămate, un card bancar BCR și o hârtie pe care era înscris codul pin al cardului.

După ce au coborât din taxi, cei trei inculpați au hotărât să verifice dacă sunt bani pe card pentru a și-i însuși. Inculpatul E. S. a aruncat borseta cu actele și bunurile aflate în ea între arbuștii ornamentali din fața Băncii BCR, reținând cardul bancar și hârtia cu codul pin scris pe ea.

2 . Cei trei s-au deplasat la bancomat. Inculpatul E. S. i-a înmânat cardul și hârtia cu codul pin inculpatului E. O. D., care l-a introdus în bancomat și după ce a format codul pin, a scos diferite sume de bani într-un interval de 4 minute, până la concurența sumei de 2.570 lei, bani ce-i aparțineau părții vătămate E. D..

Inculpatul E. S. s-a așezat lângă inculpatul E. O. D. în partea dreaptă, iar inculpatul N. N. E. în spatele lor. Inculpatul E. O. D. i-a dat banii inculpatului E. S. pentru a putea opera în continuare cardul, iar la finalul extragerii banilor din contul părții vătămate, cei trei și-au împărțit banii sustrași.

Inculpatul E. O. D. a primit suma de 500 lei, inculpatul N. N. E. suma de 750 lei, iar restul i-au rămas inculpatului E. S..

Inculpații au folosit banii sustrași în scopuri personale.

Cei trei inculpați s-au despărțit, părăsind locul faptei.

Cu ocazia efectuării reconstituirii (procesul verbal de reconstituire și planșa cu fotografiile judiciare aferente f.28,31-32 dos.urm.pen.), inculpații au indicat locul unde se afla parcat autoturismul marca Ford Focus aparținând părții vătămate din care au sustras borseta acesteia, precum și locul unde s-au întâlnit cu inculpatul N. N. E. și ulterior, bancomatul din care au sustras suma de bani. Inculpatul E. S. a indicat locul unde a abandonat borseta părții vătămate, care nu a mai fost găsită.

Potrivit declarației părții vătămate, în borsetă se aflau cartea de identitate, permisul de conducere, permisul de vânătoare, permisul de portarmă, legitimația de client Metro, un telefon mobil marca Nokia, bunuri personale și cardul bancar BCR cu codul pin scris pe o bucată de hârtie.

Prejudiciul cauzat părții vătămate E.
D. este de 3.800 lei (f.35 verso - dos.inst), sumă cu care aceasta se constituie parte civilă în cauză.

în drept: Fapta inculpatului E. S. care, în data de 07.04.2009, împreună cu inculpatul E. O. D. a sustras în loc public borseta părții vătămate E. D., conținând acte personale, un card bancar și alte bunuri, în scopul însușirii pe nedrept, cauzând un prejudiciu de 3.800 lei, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de furt calificat, prev. de art. 208 al. 1, art. 209 al. 1 lit. a, e și al. 2 lit. b Cod penal, cu aplic. art. 37 lit. b Cod penal, faptă pentru care instanța  îl condamnă la pedeapsa de 5 B.  închisoare.

Fapta aceluiași inculpat, care în data de 07.04.2009, l-a ajutat pe inculpatul E. O. D., punându-i la dispoziție cardul bancar BCR aparținând părții vătămate și codul pin pe care le-a folosit, fără consimțământul titularului și a efectuat operațiuni de retragere în numerar a sumei de 2.570 lei, întrunește elementele constitutive ale complicității la săvârșirea infracțiunii de utilizare a unui instrument de plată electronică, fără consimțământul titularului instrumentului respectiv, prev. de art. 26 Cod penal, rap. la art. 27 al. 1 din  Legea nr. 365/2002, cu aplic. art. 37 lit. b Cod penal, faptă pentru care instanța îl condamnă la pedeapsa de 1 an și 6 luni închisoare.

Fapta aceluiași inculpat, care în data de 07.04.2009, i-a pus la dispoziție inculpatului E. O. D., cardul și codul pin ale părții vătămate E. D., prin folosirea cărora a sustras suma de 2.570 lei, în scopul însușirii pe nedrept, întrunește elementele constitutive ale complicității la săvârșirea infracțiunii de furt calificat, prev. de art. 26 Cod penal, rap. la art. 208 al. 1, 209 al. 1 lit. a, e Cod penal cu aplic. art. 37 lit. b Cod penal, faptă pentru care instanța îl condamnă la pedeapsa de 4 B. și 6 luni închisoare.

în temeiul art. 33 lit. a, b, 34 lit. b Cod penal, instanța a contopit pedepsele de mai sus în cea mai grea de 5 B. închisoare.

Fapta inculpatului E. O. D., care în data de 07.04.2009, a asigurat paza locului în timp ce inculpatul E. S. a sustras din loc public borseta părții vătămate E. D., ce conținea acte personale, un card bancar și alte bunuri, în scopul însușirii pe nedrept, cauzând un prejudiciu de 3.800 lei, întrunește elementele constitutive ale complicității la săvârșirea infracțiunii de furt calificat, prev. de art. 26 Cod penal, rap. la art. 208 al. 1, art. 209 al. 1 lit. a, e și al. 2 lit. b Cod penal, cu aplic. art. 37 lit. b Cod penal, faptă pentru care instanța  îl condamnă la pedeapsa de 3 B.  închisoare.

Fapta aceluiași inculpat, care în data de 07.04.2009, a sustras împreună cu alte persoane suma de 2.570 lei, aparținând părții vătămate, prin folosirea cardului aparținând părții vătămate E. D. și a codului pin, fără consimțământul titularului, în scopul însușirii pe nedrept, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de furt calificat, prev. de art. 208 al. 1, 209 al. 1 lit. a, e Cod penal cu aplic. art. 37 lit. b Cod penal, faptă pentru care instanța îl condamnă la pedeapsa de 3 B. și 8 luni închisoare.

Fapta aceluiași inculpat, care în data de 07.04.2009, a utilizat cardul bancar BCR aparținând părții vătămate E. D. și datele de identificare a cardului, fără consimțământul titularului și a efectuat operațiuni de retragere în numerar a sumei de 2.570 lei, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de utilizare a unui instrument de plată electronică, fără consimțământul titularului instrumentului respectiv, prev. de art. 27 al. 1 din  Legea nr. 365/2002, cu aplic. art. 37 lit. b Cod penal, faptă pentru care instanța îl condamnă la pedeapsa de 2 B. închisoare.

în temeiul art. 33 lit. a, b, 34 lit. b Cod penal, instanța a contopit pedepsele de mai sus în cea mai grea de 3 B. și 8 luni închisoare.

Fapta inculpatului N. N. E. care, în data de 07.04.2009, i-a însoțit pe cei doi inculpați la bancomatul BCR în scopul executării aceleiași rezoluții infracționale comune a acestora și a asigurat paza locului, în timp ce inculpatul E. O. D. a sustras suma de 2.570 lei folosind cardul părții vătămate E. D., în scopul însușirii pe nedrept, constituie complicitate la săvârșirea infracțiunii de furt calificat, prev. de art. 26 Cod penal, rap. la art. 208 al. 1, art. 209 al. 1 lit. a, e Cod penal, faptă pentru care instanța, după reținerea circumstanței atenuante prev. de art. 74 lit. a Cod penal și reducerea pedepsei conform art.76 lit. c Cod penal, îl condamnă la pedeapsa de 2 B.  închisoare.

Fapta aceluiași inculpat, care în data de 07.04.2009, a asigurat paza locului în timp ce inculpații E. S. și E. O. D., au folosit cardul bancar BCR aparținând părții vătămate E. D. și datele de identificare a cardului, fără consimțământul titularului, constituie complicitate la săvârșirea infracțiunii de utilizare a unui instrument de plată electronică, fără consimțământul titularului instrumentului respectiv, prev. de art. 26 Cod penal, rap. la art. 27 al. 1 din  Legea nr. 365/2002, faptă pentru care instanța, după reținerea circumstanței atenuante prev. de art. 74 lit. a Cod penal și reducerea pedepsei conform art.76 lit. d Cod penal, îl condamnă la pedeapsa de 10 luni închisoare.

în temeiul art. 33 lit. a, 34 lit. b Cod penal, instanța a contopit pedepsele de mai sus în cea mai grea de 2 B. închisoare.

Inculpatul E. S. se află în stare de recidivă postexecutorie prevăzută de art.37 lit. b Cod penal. Primul termen al recidivei îl constituie pedeapsa de 3 B. și 8 luni închisoare, aplicată prin sentința pen. nr. 2191/22.12.2008 a  J u d e c ă t o r i e i   B a i a   M a r e, definitivă prin decizia penală nr.  37/A/16.02.2006 a Trib. M, pedeapsă executată în perioada 15.03.2005 - 05.06.2007, când a fost liberat condiționat cu un rest de pedeapsă rămas neexecutat de 528 zile.

în temeiul art.71 Cod penal, pe durata executării pedepsei, a interzis inculpatului E. S. drepturile prev. de art. 64 al. 1 lit. a teza II din Codul penal, apreciind, în raport de natura și gravitatea infracțiunilor săvârșite precum și de persoana inculpatului, că este incompatibil să-și exercite drepturile arătate mai sus.

în temeiul art. 350 al. 1 Cod procedură penală, instanța a menținut măsura arestării preventive luată față de inculpatul E. S. și în baza art. 88 Cod penal va deduce din pedeapsă, reținerea și arestul preventiv începând cu 10.04.2009, la zi.

Inculpatul E. O. D. se află în stare de recidivă postexecutorie prevăzută de art.37 lit. b Cod penal. Primul termen al recidivei îl constituie pedeapsa de 1 an și 8 luni închisoare, aplicată prin sent. pen. nr.1793/17.11.2004 a Jud. B M, pedeapsă executată în perioada 18.05.2005 - 23.05.2006, când a fost liberat condiționat cu un rest de pedeapsă rămas neexecutat de 240 zile.

în temeiul art.71 Cod penal, pe durata executării pedepsei, a interzis inculpatului E. O. D. drepturile prev. de art. 64 al. 1 lit. a teza II din Codul penal, apreciind, în raport de natura și gravitatea infracțiunilor săvârșite precum și de persoana inculpatului, că este incompatibil să-și exercite drepturile arătate mai sus.

în temeiul art. 88 Cod penal, instanța a dedus din pedeapsă, reținerea de 24 de ore din data de 10.04.2009.

Cu privire la inculpatul N. N. E., constatând îndeplinite condițiile prev. de art.81 Cod penal și apreciind că scopul pedepsei poate fi atins și fără executarea acesteia, instanța a dispus suspendarea condiționată a executării pedepsei pe un termen de încercare de 4 B., în conformitate cu prevederile art.82 Cod penal, atrăgându-i atenția inculpatului asupra dispozițiilor art.83 Cod penal.

întrucât inculpatul N. N. E. prin fapta sa a adus atingere valorilor sociale apărate de legea penală, instanța a făcut aplicarea dispozițiilor art.64 lit. a teza a II-a din Codul penal în sensul interzicerii drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, iar în temeiul art.71 al. 5 Cod penal, pe durata suspendării condiționate a executării pedepsei, suspendând și executarea pedepselor accesorii arătate mai sus.

în temeiul art. 88 Cod penal, instanța a dedus din pedeapsă, reținerea de 24 de ore din data de 10.04.2009.

La individualizarea pedepsei aplicate inculpaților instanța a avut în vedere gradul de pericol social al faptelor comise,  ce rezultă din modalitatea concretă în care acestea au fost săvârșite, - prima etapă în parcarea unui supermarket, când în zonă se aflau și alte persoane,inclusiv partea vătămată, de a cărei neatenție au profitat, fără scrupule, apoi prin participarea lor activă la scoaterea banilor din bancomat precum și persoana inculpaților.

Astfel, s-a avut în vedere starea de recidivă a inculpaților E. S. și E. O. D., aceștia suferind anterior multiple condamnări pentru fapte similare, precum și lipsa antecedentelor penale a inculpatului N. N. E..

Constatând că prejudiciul cauzat părții civile E. D. nu a fost recuperat și apreciind justificate pretențiile acesteia, instanța, în baza art. 14 Cod procedură penală raportat la art. 998 și art. 1003 Cod civil, a obligat inculpații în solidar la despăgubiri civile către partea civilă în sumă de 3.800 lei (reprezentând atât suma de bani efectiv sustrasă - 2570 lei cât și costul refacerii actelor).

împotriva sentinței penale nr. 1798/14.10.2009 a  J u d e c ă t o r i e i   B a i a   M a r e au declarat apel inculpații E. S. și E. O. D. întrucât au apreciat pedepsele ce li s-au aplicat ca fiind prea mari în raport de faptele pentru care s-a dispus condamnarea lor.

Prin decizia penală nr.  230/A/11.12.2009, pronunțată de  T r i b u n a l u l   M a r a m u r e ș în dosar nr(...), în temeiul art. 379 pct. 1 lit. b C.proc.pen., s-au respins ca nefondate apelurile declarate de apelanții-inculpați E. S., fiul lui B. și N., născut la 23.02.1982, aflat în prezent în  P e n i t e n c i a r u l   G h e r l a și E. O. D., domiciliat în localitatea B M,(...)/A județul M, împotriva sentinței penale nr. 1798 din 14 octombrie 2009  a  J u d e c ă t o r i e i   B a i a   M a r e, pe care o menține.

S-a menținut arestarea preventivă a inculpatului E. S. și s-a dedus din pedeapsa aplicată acestuia durata arestului preventiv începând ca data de 10.04.2009, la zi.

Conform art. 192 alin. <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />2 C.proc.pen., au fost obligați apelanții-inculpați E. S. și E. O. D. la câte 180  lei, cheltuieli judiciare în favoarea statului, în apel, din care suma de 300 lei, reprezentând onorariul avocatului desemnat din oficiu pentru intimatul-inculpat N. N. E. se va avansa din fondurile Ministerului Justiției către doamna avocat N. B..

Pentru a dispune în acest sens, Tribunalul a reținut următoarele:

Cei doi inculpați au fost condamnați, alături de inculpatul N. N. E. prin sentința penală nr. 1798/14.10.2009 a  J u d e c ă t o r i e i   B a i a   M a r e. S-a reținut ca stare de fapt că, la data de 7.04.2009, în timp ce inculpatul E. O. D. a asigurat paza locului faptei, inculpatul E. S. a sustras o borsetă aparținând părții vătămate E. D., în timp ce acesta își pune cumpărăturile făcute la magazinul Real în portbagajul autoturismului. Ulterior, inculpatul E. O. D., folosind cardul aflat în borseta părții vătămate a sustras de pe acesta suma de 2.570 lei, bani pe care și i-au împărțit. Potrivit declarației părții vătămate, în afară de suma ridicată de pe card, prejudiciul său se întinde până la nivelul sumei de 3.100 lei, sumă în care sunt incluse și cheltuielile cu eliberarea unei noi cărți de identitate, a permisului de conducere, a celui de vânătoare, de port armă, un telefon mobil marca Nokia și alte bunuri personale.

în raport de această stare de fapt, instanța de fond a dispus condamnarea inculpatului E. S. pentru săvârșirea infracțiunilor de furt calificat prev. de art. 208 alin.1, art. 209 alin.1 lit. a, e și alin.2 lit. b Cod penal, cu aplicarea art. 37 lit. b Cod penal, la pedeapsa de 5 B. închisoare, pentru complicitate la săvârșirea infracțiunii de furt calificat prev. de art. 26 Cod penal rap. la art.  art. 208 alin.1, art. 209 alin.1 lit. a, e Cod penal cu aplic. art. 37 lit. b Cod penal la pedeapsa de 4 B. 6 luni închisoare și pentru complicitate la săvârșirea infracțiunii de utilizare a unui instrument de plată electronică, fără consimțământul proprietarului instrumentului respectiv prev. de art. 26 Cod penal raportat la art. 27 alin.1 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 37 lit. b Cod penal la pedeapsa de 1 an și 6 luni închisoare, pedepse ce au fost contopite ulterior. Inculpatul urmează a executa pedeapsa de 5 B. închisoare în regim de detenție.

In mod corect instanța a reținut starea de recidivă postexecutorie în care se afla inculpatul E. S. la momentul săvârșirii faptei, primul termen al acestuia constituindu-l pedeapsa de 3 B. și 8 luni închisoare aplicată prin sentința penală nr. 2191/22.12.2008 a  J u d e c ă t o r i e i   B a i a   M a r e, definitivă prin decizia penală nr. 37/A/16.02.2006 a  T r i b u n a l u l u i   M a r a m u r e ș, din care a executat perioada cuprinsă între 15.03.2005 - 5.06.2007, când a fost liberat condiționat cu un rest de pedeapsă rămas neexecutat de  528 zile. In temeiul art. 71 Cod penal, pe durata executării pedepsei i s-au interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 al.1 lit. a teza a II-a Cod penal; în baza art. 350 al.1 Cod procedură penală s-a menținut măsura arestării preventive luată față de inculpat, iar în baza art. 88 Cod penal s-a dedus din pedeapsă reținerea și arestul preventiv începând cu 10.04.2009 la zi.

Față de inculpatul E. O. D. s-a dispus condamnarea la pedeapsa de 3 B. închisoare pentru complicitate la săvârșirea infracțiunii de furt  calificat, prev. de art. 26 Cod penal raportat la art. 208 al.1, 209 al.1 lit. a, e Cod penal cu aplic. art. 37 lit. b Cod penal la pedeapsa de 3 B. și 8 luni pentru infracțiunea de furt calificat prev. de art. 208 alin.1, 209 alin.1 lit. a, e Cod penal cu aplic. art. 37 lit. b Cod penal și la pedeapsa de 2 B. închisoare pentru utilizarea unui instrument de plată electronică, fără consimțământul titularului instrumentului respectiv, prev. de art. 27 al.1 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 37 lit. b Cod penal în final inculpatul urmând să execute pedeapsa cea mai grea de 3 B. și 8 luni în regim de detenție.

Prin aceeași sentință a fost condamnat și inculpatul N. N. E. la pedeapsa de 2 B. închisoare a cărei executare a fost suspendată condiționat, acesta fiind considerentul pentru care nu a declarat apel.

Cu privire la cei doi inculpați apelanți instanța a reținut că în cauză, au fost aplicate pedepse ce se circumscriu limitelor legale, fără a fi aplicate circumstanțe atenuante. în raport de faptele comise de cei doi inculpați, de modalitățile concrete în care au fost săvârșite, de prejudiciul cauzat și de persoana inculpaților asemenea circumstanțe nu se impuneau a  fi reținute.

Considerentele expuse anterior au determinat instanța de apel să aprecieze soluția atacată ca fiind temeinică și legală, astfel că au fost respinse ca nefondate apelurile declarate de cei doi apelanți-inculpați, potrivit dispozitivului prezentei.

Dată fiind starea de arest preventiv a inculpatului E. S., prin dispozitivul prezentei a fost menținută măsura preventivă față de acesta și, din pedeapsa aplicată, a fost dedusă durata arestului preventiv începând cu 10.04.2009, la zi.

Soluția pronunțată, de respingere a celor două apeluri, și prevederile art. 192 alin.2 C.proc.pen., au stat la baza obligării apelanților-inculpați la cheltuieli judiciare în favoarea statului, în apel.

împotriva acestei decizii au declarat recurs inculpații, criticând soluția pronunțată pentru netemeinicie sub aspectul cuantumului pedepselor ce le-au fost aplicate.

în susținerea motivelor de recurs, inculpații, prin apărătorii lor, au solicitat casarea hotărârilor pronunțate și aplicarea unei pedepse sub minimul special prevăzut de lege ca efect al reținerii circumstanțelor atenuante. Inculpatul E. S. a solicitat să se aibă în vedere că a recunoscut și a regretat fapta comisă și are o situație familială deosebită, având tatăl bolnav și un copil minor în întreținere.

Recursurile declarate în cauză de inculpați sunt nefondate pentru următoarele considerente:

Sub aspectul stării de fapt, s-a reținut că în data de 07.04.2009 inculpatul E. S. împreună cu inculpatul E. O. D. a sustras într-un loc public borseta părții vătămate E. D., conținând acte personale, un card bancar și alte bunuri în scopul însușirii pe nedrept; la aceeași dată inculpatul E. S. l-a ajutat pe inculpatul E. O. D. punându-i la dispoziție cardul bancar BCR aparținând părții vătămate și codul pin folosindu-le fără consimțământul titularului și efectuând operațiuni de retragere în numerar, sumele de bani fiind însușite pe nedrept; în ceea ce-l privește pe inculpatul E. S. s-a reținut că sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunilor de furt calificat prevăzut de art. 208 alin. 1 , art. 209 alin. 1 lit. a , e și alin. 2 lit. b C.pen., complicitate la furt calificat prevăzut de art. 26 C.pen. rap. la art. 208 alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. a , e C.pen. și complicitate la utilizarea unui instrument de plată electronic fără consimțământul titularului instrumentului respectiv prevăzut de art. 26 C.pen. rap. la art. 27 alin. 1 din Legea nr. 365/2002, inculpatul săvârșind aceste infracțiuni în stare de recidivă postexecutorie prevăzută de art. 37 lit. b C.pen. rap. la condamnarea de 3 B. și 8 luni închisoare aplicată prin sentința penală nr.  2191/2008 a  J u d e c ă t o r i e i   B a i a   M a r e definitivă prin decizia nr. 37/A/16.02.2006 a  T r i b u n a l u l u i   M a r a m u r e ș.

în ceea ce-l privește pe inculpatul E. O. D., în sarcina acestuia au fost reținute infracțiunile de complicitate la furt calificat prevăzut de art. 26 C.pen. rap. la art. 208 alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. a, e și alin. 2 lit. b C.pen., furt calificat prevăzut de art. 208 alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. a, e C.pen. și infracțiunea prevăzută de art. 27 alin. 1 din Legea nr. 365/2002, inculpatul săvârșind aceste infracțiuni în stare de recidivă postexecutorie prevăzută de art. 37 lit. b C.pen., față de condamnarea aplicată prin sentința penală nr. 1793/17.11.2004 a  J u d e c ă t o r i e i   B a i a   M a r e.

în ceea ce privește individualizarea judiciară a pedepsei, instanța de fond a apreciat în mod corect că în privința inculpatului E. S. o pedeapsă de 5 B. închisoare cu executare în regim de detenție este de natură să corespundă scopului preventiv-educativ al pedepsei. în cauză nu se impune reducerea acestei pedepse ca efect al reținerii circumstanțelor atenuante întrucât împrejurarea că inculpatul a recunoscut comiterea faptei și a avut o conduită sinceră pe parcursul procesului nu poate conduce la reținerea circumstanțelor atenuante prevăzute de art. 74 lit. c C.pen. Astfel, nu se poate omite faptul că faptele comise de inculpați sunt de o gravitate sporită, întrucât inculpatul a sustras borseta părții vătămate într-un loc public și ulterior a utilizat cardul bancar și codul pin fără consimțământul părții vătămate retrăgând bani din contul acesteia. De asemenea, inculpatul a suferit condamnări la pedepse privative de libertate încă din minorat pentru comiterea unor infracțiuni de furt calificat și tâlhărie.

în ceea ce-l privește pe inculpatul E. O. D. instanța de fond a apreciat în mod corect că o pedeapsă rezultantă de 3 B. și 8 luni închisoare cu executare în regim de detenție va fi de natură să asigure reeducarea acestuia, astfel că nici în ceea ce-l privește pe acest inculpat nu se impune reținerea circumstanțelor atenuante și reducerea pedepsei aplicate.

Se reține astfel că infracțiunile săvârșite sunt de o gravitate sporită, inculpatul E. S. și inculpatul N. N. E. acționând împreună, iar inculpatul E. O. D., deși a avut o atitudine cooperantă pe parcursul procesului, a suferit anterior alte două condamnări la pedepse cu închisoarea pentru comiterea unor infracțiuni de furt calificat.

Pentru toate aceste considerente, Curtea apreciază că soluția pronunțată în cauză de instanța de fond și de instanța de apel este legală și temeinică sub toate aspectele, astfel că având în vedere dispozițiile art. 38515 pct. 1 lit. b C.proc.pen., recursurile declarate vor fi respinse ca nefondate.

în temeiul art. 88 C.pen., se va deduce din pedeapsa aplicată inculpatului E. S. durata arestului preventiv începând cu data de 10.04.2009 la zi și durata reținerii de 24 de ore din data de 10.04.2009 pentru inculpatul E. O. D..

în temeiul art. 189 și art. 192 C.proc.pen., se va stabili onorariu avocațial și vor fi obligați inculpații la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

îN NUMELE LEGII

D E C I D E

 

 

Respinge ca nefondate recursurile declarate de inculpații E. O. D. și E. S. împotriva deciziei penale nr. 230/A din 11 decembrie 209 a  T r i b u n a l u l u i   M a r a m u r e ș.

Potrivit art. 88 Cod Penal deduce din pedeapsa aplicată inculpatului E. S. timpul arestului preventiv, începând cu data de 10.04.2009 și până în prezent si durata reținerii de 24 ore din 10.04.2009 pentru inculpatul E. O. D..

Stabilește în favoarea Baroului de Avocați C-N suma de 600 lei onorariu pentru apărător din oficiu, ce se va plăti din fondul Ministerului Justiției.

Obligă pe inculpații E. O. D. și E. S. să plătească în favoarea statului suma de câte 400 lei cheltuieli judiciare, din care câte 300 lei reprezentând onorariu avocațial.

Decizia este definitivă.

Dată și pronunțată în ședința publică din data de 20 ianuarie 2010.