CURTEA DE  A P E L   B A C Ä”š U
SECí…¢IA PENALÄ”š, CAUZE MINORI SI FAMILIE
DECIZIE Nr. 570
í…žedința publică de la 08 Octombrie 2009

 

Domenii: Penal - furt; infracțiuni privind comerțul electronic. Efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos.

 

La ordine a venit spre soluționare recursul declarat  de  inculpatul G. M., împotriva deciziei penale nr. 290/A din 18.06.2009, pronunțată de   T r i b u n a l u l   B a c ă u, în dosarul nr(...).


Dezbaterile în cauză s-au desfășurat în conformitate cu dispozițiile art.304 Cod proc.penală, în sensul că au fost înregistrate cu ajutorul calculatorului, pe suport magnetic.


La apelul nominal făcut în ședința publică a răspuns recurentul-inculpat G. M., în stare de arest, asistat de avocat oficiu E. N., lipsă fiind intimatul-parte vătămată D. B..  


Procedura  de citare este legal îndeplinită.


S-a făcut referatul cauzei, după care:


Recurentul-inculpat precizează că este arestat în altă cauză, iar motivele de recurs vizează redozarea pedepsei.


Instanța pune în vedere recurentului-inculpat dispozițiile art.70 al.2 C.pr.penală, în sensul de a da sau nu declarație în fața instanței de recurs.
Recurentul-inculpat arată că se prevalează de dreptul la tăcere, întrucât nu are elemente noi de declarat.


Nefiind alte cereri de formulat s-a constatat recursul în stare de judecată și s-a acordat cuvântul pentru dezbateri.


Avocat oficiu E. N.,pentru recurentul-inculpat, solicită admiterea recursului, casarea deciziei și pe fond a se da o largă eficiență circumstanțelor atenuante, reducerea pedepsei sub minimul special, având în vedere poziția inculpatului de cooperare.


Solicită onorar avocat oficiu din fondurile M.J.L.C.


Procurorul solicită respingerea recursului declarat de inculpat ca nefondat, cu obligarea la plata cheltuielilor judiciare către stat. în cauză pedeapsa aplicată a fost corect individualizată față de gravitatea infracțiunii, modalitatea de săvârșire, persoana inculpatului care a comis fapta în stare de recidivă postcondamnatorie, astfel că nu se impune reducerea pedepsei. A se constata că inculpatul este arestat în altă cauză.


Recurentul-inculpat în cuvântul său, solicită admiterea recursului, regretă fapta comisă.


C U R T E A
DELIBER탔šND


Prin sentința penală nr. 822/14.04.2009 pronunțată de  J u d e c ă t o r i a   B a c ă u s-a dispus :


în baza art. 208 alin.1-209 alin.1 lit.e,g,iCod penal, cu  aplicarea  art.37 lit.a Cod penal,  a fost condamnat inculpatul G. M.,  fiul  lui G. si N., n. la 22.12.1985 in B, cu domiciliu in B,(...)/D/14, jud.B, necasatorit, cu antecedente penale, c.n.p.(...),   la  pedeapsa de 3 ani  inchisoare, pentru savirsirea infractiunii de- furt calificat”.


în baza art. 27 alin.1 din Lg. nr.365/2002, cu  aplicarea  art.37 lit.a Cod penal, a fost condamnat acelasi  inculpat la pedeapsa de 1an inchisoare.


în baza art. 33 lit.a  si art. 34 lit.b Cod penal s-au contopit și s-a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 3ani inchisoare.


în baza art. 83 C.penal s-a revocat suspendarea condiționată a executării pedepselor de 3 ani si respectiv 1an si 6 luni inchisoare, aplicate prin sentinta penala nr.1912/20.09.2007, rămasă definitivă prin dec. pen. nr. 94 /A/ 21. 02.2008 a  T r i b u n a l u l u i   B a c a u, si  sentinta penala nr.296/18.092.2008 a   J u d e c a t o r i e i   B a c a u, ramasa definitiva prin decizia penala nr.295/R/08.04.2008 a  T r i b u n a l u l u i   B a c a u,  pe care l-a contopit în pedeapsa cea mai grea de 3ani, pe care a adăugat-o la pedeapsa aplicată prin prezenta.

Pedeapsă de executat: 6ani  inchisoare.

în baza art.71 alin.1 Cod penal s-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie prev. de art.64 lit.a teza II si b Cod penal.

în baza art. 14, 346 Cod proc.penala raportat la art. 998 si urm. C.civil a fost obligat inculpatul la despăgubiri civile în suma de 4000 lei către partea civilă D. B.. 

S-a luat act că inculpatul este arestat în altă cauză.

în baza art.191 alin.1 Cod proc. Penală a fost obligat inculpatul la plata cheltuielilor judiciare către stat în sumă de câte 400 lei, sumă care include și  onorariu avocat oficiu avansat din fondurile M.Justitiei catre B.Av.B la urmărirea penală si instanța de fond.
Pentru a dispune astfel , prima instanță a avut în vedere următoarele :

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă  J u d e c a t o r i a   B a c ă u nr.8849/P/2008 din 15.12.2008 s-a dispus punerea în mișcare a actiunii penale si trimiterea în judecata a inculpatului  G. M.,  fiul  lui G. si N., n. la 22.12.1985 in B,  cu domiciliu in B,(...)/D/14, jud.B, necasatorit, cu antecedente penale, c.n.p. (...),   pentru savirsirea infractiunii de- furt calificat”,  prev.de art. 208 alin.1-209alin1.lit.e,g,iCod penal, si art. 27 alin.1 din Lg. nr.365/2002, cu  aplicarea  art.37 lit.a Cod penal, cu  aplicarea art33lit.a si  art.37 lit.a Cod penal. 

Cauza a fost înregistrată  la  J u d e c a t o r i a   B a c a u sub nr(...).

în actul de sesizare s-a retinut ca în noaptea de 11/12.11.2008 a sustras din portbagajul autoturismului părții vătămate, pe care l-a deschis cu ajutorul unei chei potrivite un plic conținând un card bancar, card de pe care a retras suma de 7730lei far consimțământul titularului.

în faza cercetării judecătoresti, in conformitate cu prev. art.323 C.proc.penala, si art.69-74 C.proc.penala,s-a procedat la audierea inculpatului,declaratia acestuia fiind consemnata si atasata la dosarul cauzei, fl.17. 

De asemenea, instanta a procedat la audierea partii vatamate D. B., precum si a martorilor D. J., E. E. E., ale caror declaratii au fost consemnate in scris si atasate la dosarul cauzei fl.10, 32,33.

în urma coroborării ansamblului probator de la dosar, instanta a retinut următoarea situatie de fapt:

în noaptea de 11/12.11.2008 inculpatul G. M., cunoscând locul unde partea vatamata tinea plicul in care avea un card bancar si mai multe chitante, s-a deplasat la domiciliul acestuia, a descuiat portbagajul autoturismului E. 1310 cu nr. de inmatriculare BC.04.E. apartinind partii vatamate,  cu ajutorul unei chei, a taiat cu un cleste  lacatul ce asigura interiorul portbagajului si de sub preș a sustras un plic.  în plic a gasit un card bancar eliberat de Banca Transilvania SA. si codul PIN, card pe care apoi l-a utilizat fara consimtamintul titularului, în sensul ca   a retras  în aceeasi noapte suma de 7730 lei de la doua B.-uri din mun.B.

în cursul urmaririi penale partea vatamata D. B. și martorul D. J. l-au recunoscut pe inculpat  de pe înregistrarea video de la B.-urile respective si au aratat ca il cunosc pe acesta de mai multa vreme, partea vatamata in calitate de taximetrist l-a trasportat de mai multe ori pe inculpat  aceasta fiind si împrejurarea in care inculpatul a văzut unde tinea cardul si plicul cu nr.PIN, declaratii mentinute si in cursul cercetarii judecatoresti .

Fiind audiat, atât în cursul urmăririi penale cât si în timpul cercetării judecătoresti, inculpatul a recunoscut savîrsirea faptelor pentru care a fost cercetat, a descris cu lux de amănunte modul de operare, declaratia acestuia coroborându-se cu declarația părții vătămate si a martorului, precum si cu celelalte probe administrate în cauza, si în cursul cercetărilor a restituit părtii vătămate suma de 1000euro, situatie confirmata de partea vătămată, si a fost de acord sa o despăgubească pe aceasta din urma cu diferența sustrasă de 4000lei.

Starea de fapt relatata a fost dovedita prin următoarele mijloace de probă: plângerea si declaratia părtii  vătămate(fl.3-8du.p. si 10dosar), proces-verbal de cercetare la fata locului si plansa foto(fl.10-15du.p.), proces-verbal de ridicare si predare-primire(fl.9,43d.u.p.), adresa BT.SA Sucursala B nr.22655/2008(fl.16-17d.u.p.), cd-ul nr.E. si plansa fotografica cu aspecte privind capture imagini extrase de pe acesta (fl.19-26d.u.p.),  proces-verbal de prezentare pentru recunoaștere (fl.27,31-36dup.),care  se coroborează cu declaratiile inculpatului (fl.39-40du.p. si 17dosar), martorului D. J.(fl.28 dup. si 32dosar), proces- verbal de reconstituire si plansa foto(fl.45-50dup.).

Având în vedere situația de fapt reținută,  in drept, faptele inculpatului constând in aceea ca în noaptea de 11/12.11.2008 a sustras din portbagajul autoturismului părții vătămate, pe care l-a deschis cu ajutorul unei chei potrivite,  un plic conținând un card bancar, card  pe care l-a utilizat fără consimțământul titularului in sensul ca  a retras de la doua B.-uri suma de 7730lei fără consimțământul titularului, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de furt calificat, prev. de art.208 alin.1 -209 alin.1 lit.e, g, i Cod penal,  si cea prev. de 27 alin.1 din Lg. nr.365/2002,  in concurs real si  ambele în stare de recidivă postcondamnatorie, deci cu aplicarea art.37 lit.a si 33lit.a  Cod penal.

La individualizarea pedepselor ce vor fi aplicata inculpatului instanța a avut în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de art.72 Cod penal, anume limitele de pedeapsa prevăzute de lege, gradul de pericol social generic si concret al faptelor, împrejurările concrete ale săvârșirii acestora, dar si datele personale ale inculpatului, acesta fiind recidivist postcondamnatoriu.

Față de cele arătate anterior, ținând cont și de dispozițiile  art.208 alin.1-209 alin.1 e,g,i C.penal si art. 27 alin.1 din Lg. nr.365/2002,  instanța a condamnat pe inculpat la doua pedepse, de câte 3 ani închisoare si 1 an închisoare, si in baza art. 33 lit.a  si art. 34 lit.b C.penal pe care le-a contopit în pedeapsa cea mai grea de 3ani închisoare .

Din fisa de cazier judiciar reiese ca inculpatul a fost condamnat anterior  la doua pedepse cu închisoare, de 3 ani si respectiv 1an si 6 luni închisoare, aplicate prin sentinta penala nr.1912/20.09.2007, rămasă definitivă prin dec. pen. nr. 94 /A/ 21. 02.2008 a  T r i b u n a l u l u i   B a c ă u, si sentința penală nr.296/18.092.2008 a   J u d e c ă t o r i e i   B a c ă u, rămasă definitivă prin decizia penală nr.295/R/08.04.2008 a  T r i b u n a l u l u i   B a c ă u,ambele cu suspendarea condiționată a executării. Deoarece infracțiunile care fac obiectul prezentului dosar penal au fost săvârșite în ambele termene de încercare, de 5 ani, respectiv 3 ani și 6 luni, instanța a dispus revocarea suspendării condiționate, în baza art.83 cod penal, iar deoarece infracțiunile sunt și concurente le-a contopit în pedeapsa cea mai grea de 3 ani, pedeapsa rezultantă pe care a adăugat-o la pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată prin prezenta, inculpatul trebuia să execute în final pedeapsa totala de 6 ani închisoare.

în baza art.71 alin.1 Cod penal a aplicat inculpatului și pedeapsa accesorie prev. de art.64 lit.a teza II si b Cod penal.

Sub aspectul laturii civile, având în vedere declarațiile părții vătămate și a inculpatului, in baza art. 14, 346 Cod proc.penală raportat la art. 998 si urm. C.civil, dar si principiul disponibilității care guvernează acțiunea civilă, a fost obligat inculpatul la despăgubiri civile  în sumă de 4000 lei  către partea civilă D. B..

A luat act că inculpatul este arestat în altă cauză.
 

în baza art.191 alin.1 Cod proc. penală a obligat inculpatul la plata cheltuielilor judiciare către stat în sumă de 400 lei, sumă care include si  onorariu avocat oficiu avansat din fondurile M.J.L.C. către B.Av.B la urmărirea penală și instanța de fond.
împotriva sentinței a declarat apel în termenul legal apelantul inculpat  G. M.


Prin decizia nr. 290/18.03.2009 a  T r i b u n a l u l u i   B a c ă u s-a dispus admiterea apelului inculpatului, desfiintarea sentintei  numai cu privire la greșita nededucere a perioadei reținerii din data de 6.02.2007.

Pentru a dispune astfel, instanța de apel a reținut că examinând actele și lucrările din dosar, prin prisma motivelor invocate și din oficiu, apelul declarat este fondat pentru considerentele ce s-au analizat și dezvoltat.
 

Pedeapsa aplicată inculpatului este bine individualizată, fiind proporțională cu gradul de pericol social al faptei și datele ce caracterizează persoana acestuia.


Inculpatul a fost cercetat și trimis în judecată pentru săvârșirea unei infracțiuni de furt calificat și de folosire fără consimțământul titularului a unui card bancar, prevăzute de art.208 al.1 - 209 al.1 lit.e, g, i Cod penal și de art.27 al.1 din Legea nr.365/2002, cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal, reținându-se în principal că, în noaptea de 11/12.11.2008, a sustras din portbagajul autoturismului părții vătămate, pe care l-a deschis cu ajutorul unei chei potrivite, un plic conținând un card bancar, card de pe care a retras suma de 7730 lei, fără consimțământul titularului.


 Faptele reținute în sarcina inculpatului, prin modalitatea în care au fost concepute și săvârșite prezintă un grad sporit de pericol social ce impune sancționarea corespunzătoare a autorului.


 Pedeapsa stabilită de instanța de fond se situează spre cuantumul minim prevăzut de textele de lege incriminatoare, astfel că, raportat la periculozitatea infracțiunilor și a făptuitorului, considerăm că nu se impune reducerea acesteia.


 în plus, față de cele analizate mai sus, inculpatul a săvârșit faptele deduse judecății în stare de recidivă postcondamnatorie, aspect ce atrage aplicarea dispozițiilor art.83 Cod penal, cu privire la pedepsele anterioare, pentru care s-a dispus suspendarea condiționată a executării acestora. în aceste condiții, cuantumul pedepsei stabilite în cauză s-a majorat prin adăugarea pedepsei rezultante, obținute din contopirea pedepselor anterioare pe care inculpatul urmează să o execute integral în regim de detenție.


 Apelul declarat de inculpat este admisibil sub aspectul omisiunii aplicării art.88 Cod penal, cu privire la reținerea pe timp de 24 ore din data de 06.02.2007.


 Este de observat că, după data pronunțării hotărârii la instanța de fond, s-a dispus deducerea reținerii prin încheierea de înlăturare a omisiunii vădite sau de îndreptare a erorii materiale din 27.04.2009, modalitate de îndreptare a hotărârii, care, în cazul de față, se situează în afara legii.


 Potrivit art.195 Cod pr. penală, erorile materiale evidente din cuprinsul unui act procedural, se îndreaptă de însuși organul de urmărire penală sau de instanța de judecată, care a întocmit actul, la cererea celui interesat ori din oficiu.


 Conform art.196 Cod. pr.penală, dispozițiile art.195 din același cod se aplică și în cazul când organul de urmărire penală sau instanța, ca urmare a unei omisiuni vădite, nu s-a pronunțat asupra sumelor pretinse de martori, experți, interpreți, apărători, potrivit art.189 sau 190, precum și cu privire la restituirea lucrurilor sau la ridicarea măsurilor asigurătorii.


 Or, omisiunea aplicării art.88 Cod penal nu se încadrează nici la art.195 și nici la art.196 Cod pr. penală, astfel că încheierea pronunțată la 27.04.2009 este nelegală, impunându-se desființarea acesteia prin admiterea căii de atac promovată de apelantul inculpat.


 în consecință, în baza art.379 pct.2 lit.a cu art.361 alin.3 Cod pr.penală, s-a admis apelul declarat de inculpat, s-a desființat sentința penală atacată, numai sub aspectul neaplicării art.88 Cod penal, precum și încheierea din 27.04.2009 în totalitate și s-a reținut cauza spre rejudecare.


 S-a dedus din pedeapsa de executat reținerea pe timp de 24 de ore din 06.02.2007, așa cum rezultă din sentința penală nr.1912/20.09.2007, aflată la filele 37-38 din dosarul instanței de fond.


 S-au menținut celelalte dispoziții ale sentinței penale apelate.


 S-au constatat că apelantul inculpat este arestat în altă cauză.


S-a dispus plata din fondurile M.J. a onorariului pentru apărătorul desemnat din oficiu în apel, ce s-a inclus în cheltuielile judiciare avansate de stat
împotriva deciziei a declarat recurs în termenul legal recurentul inculpat G. M..


Prin motivele de recurs ,expuse în cuvântul de dezbateri  recurentul a invocat pedeapsa prea aspră aplicată , de 6 ani , disproporționat de mare față de fapta săvârșită. A solicitat admiterea recursului , reținerea  cauzei spre rejudecare și , pe fond reținerea de circumstanțe atenuante și  coborârea pedepsei sub minimul special .


Instanța de control judiciar , examinând motivele de recurs invocate dar și din oficiu ambele hotărâri, conform prevederilor art 385/9alin 3 Cpp, combinat cu art 385/6 alin 1Cpp constată că  rescursul de față este nefondat,  pentru următoarele considerente.


 Din actele dosarului , rezultă fără dubiu că inculpatul G. M.  a sustras prin efracție  , din autoturismul părții vătămate D. B. un plic conținând un card  bancar  și  codul PIN aferent acestuia, după care s-a deplasat la un bancomat aparținând Băncii Transilvania  de unde prin folosirea fără drept a cardului bancar , a extras suma de 7730 lei din care a recuperat prin restituire  doar suma de 1000 lei , situație de fapt ce rezultă pe deplin din adresele Băncii Transilvania, declarațiile părții vătămate, imaginile camerei de supraveghere a B.-ului bancar ,proces-verbal de recunoaștere din grup declarațiile martorului D. J. coroborate cu declarațiile inculpatului care a recunoscut săvârșirea faptelor, pe care le-a regretat.


  Faptei deduse judecății , instanța i-a dat o corectă încadrare juridică, în dispozițiile art 208-209 lit. e, g, i Cp care incriminează furtul calificat și art 27 alin 1 din Legea 365/2002 , efectuarea unei operațiuni de retragere de numerar, fără consimțământul titularului prin utilizarea unui instrument de plată electronică , ambele cu aplicarea art 37  lit a Cp.


  Cu privire la cuantumul pedepselor aplicate, Curtea constată că susținerile recurentului cu privire la faptul că pedepsele aplicate nu ar fi corect individualizate, nu sunt fondate. Raportat la împrejurările săvârșirii faptelor, prin efracție, pe timp de noapte, dintr-un loc public, prejudiciul destul de ridicat și recuperat doar în mică parte, precum și la circumstanțele personale ale inculpatului care este recidivist postcondamnatoriu, pedepsele aplicate, orientate spre minimul special prevăzut de norma de incriminare,de 3, respectiv de 1 an închisoare apar ca just dozate .


  S. de 6 ani închisoare pe care o are de executat  recurentul este urmare a revocării suspendării condiționate a pedepselor de 3 ani închisoare, aplicată prin s.p. 1912/20.09.2007 a  J u d e c ă t o r i e i   B a c ă u, definitivă prin decizia nr 04/21.02.2008 a  T r i b u n a l u l u i         B a c ă u precum și a pedepsei de 1 an și 6 luni închisoare aplicată prin s.p. 296/18.09.2008 a  J u d e c ă t o r i e i     B a c ă u, definitivă prin decizia 295/8.04.2008 a  T r i b u n a l u l u i     B a c ă u, faptele deduse judecății fiind săvârșite în ambele termene de încercare . în aceste condiții, în mod corect prima instanță contopind cele două pedepse anterioare a adăugat rezultanta de 3 ani  la rezultanta obținută în urma contopirii pedepselor aplicate pentru faptele deduse judecății.


  în aceste condiții, nemaiexistând alte motive de casare  care să poată fi luate în considerare din oficiu , în temeiul art 385/15 pct 1 lit b Cpp , Curtea va respinge  recursul de față ca nefondat .


  Văzând și dispozițiile art 192 alin 2 Cpp


PENTRU ACESTE MOTIVE
îN NUMELE LEGII
D E C I D E


în baza art.385/15 pct.1 lit.b C.pr.penală, respinge ca nefondat recursul declarat de recurentul G. M., împotriva deciziei penale nr. 290 din 18.06.2009, pronunțată de  T r i b u n a l u l   B a c ă u în dosarul nr(...).
Dispune plata din fondurile M.J.L.C. a sumei de 200 lei către  B a r o u l   B a c ă u, apărător oficiu E. N..


în baza art.192 al.2 C.pr.penală obligă recurentul să plătească statului suma de 300 lei cheltuieli judiciare.


Definitivă.


Pronunțată în ședință publică, azi, 08.10.2009, în prezența recurentului arestat.