CURTEA DE  A P E L   C O N S T A N í…¢ A
SECí…¢IA PENALÄ”š í…žI PENTRU CAUZE PENALE CU MINORI í…žI DE FAMILIE
DECIZIA PENALÄ”š NR.  143/P
í…žedința publică din 19 martie 2009

 

Domenii: Penal. Furt. Infracțiuni privind comerțul electronic - efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos.

 

S-a luat în examinare recursul penal declarat de PARCHETUL DE PE L탔šNGÄ”š  T R I B U N A L U L   C O N S T A N í…¢ A  împotriva deciziei penale nr. 558 din data de 10.12.2008, pronunțată de  T R I B U N A L U L   C O N S T A N í…¢ A, în dosarul penal nr(...), și a sentinței penale nr. 350/04.04.2008 pronunțată de  J u d e c ă t o r i a   C o n s t a n ț a în dosarul penal nr(...), în cauza privind pe inculpatul E. D. - trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii prev. De art5. 208 - 209 cod penal, art. 216 cod penal și art. 27 din Legea nr.  365/2002.


 în conformitate cu dispozițiile art. 297 Cod procedură penală, la apelul nominal făcut în  ședință publică se prezintă intimatul-inculpat E. D., personal, asistat de avocat oficiu E. F. - conform împuternicirii avocațiale nr. 1137/23.02.2009, lipsind intimata-parte vătămată D. B..


 Procedura este legal îndeplinită, părțile fiind citate cu respectarea dispozițiilor art. 176 - 181 cod procedură penală.


 Conform art. 301 cod procedură penală,Curtea, aduce la cunoștință intimatului-inculpat E. D. că are dreptul să fie ascultat de instanța de recurs urmând ca ceea ce declară să poată fi folosit și împotriva sa.
 Intimatul-inculpat E. D. precizează că  nu dorește să dea declarație în fața instanței de recurs, aspect consemnat în procesul verbal atașat la dosar.
 
 în conformitate cu dispozițiile art. 301 Cod procedură penală părțile prezente arată că nu au cereri de formulat și nici excepții de invocat.


 Curtea, nu are de invocat excepții din oficiu conform art. 302 Cod procedură penală, constată îndeplinite cerințele art. 38511 Cod procedură penală și acordă cuvântul părților pentru dezbateri în ordinea prevăzută de art. 38513 Cod procedură penală .


 Reprezentantul  M i n i s t e r u l u i   P u b l i c, având cuvântul, arată că s-a declarat recurs împotriva sentinței penale și a deciziei penale pronunțate de  J u d e c ă t o r i a   C o n s t a n ț a și  T R I B U N A L U L   C O N S T A N í…¢ A pentru următoarele considerente:


 Primul motiv ar fi greșita achitare a inculpatului pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la furt calificat în dauna părții vătămate N. F., constând în aceea că în ziua de 31 ianuarie 2007, aflându-se într-un autobuz, inculpatul a încercat să sustragă bani din buzunarul părții vătămate, fiind surprins de aceasta din  urmă cu mâna în buzunarul său. în această situație partea vătămată a cerut ajutorul unor martori aflați în autobuz, astfel încât inculpatul a fost surprins în această modalitate. Instanța de fond a reținut că probele administrate nu sunt de natură să înlăture dubiul că inculpatul este autorul acestei infracțiuni în condițiile în care partea vătămată insistă să spună că în momentul în care a simțit că cineva îi umblă în buzunar „am observat un tânăr necunoscut care se afla cu mâna în buzunarul meu. L-am întrebat - ce G.? - și am apelat la pasagerii din autobuz care se aflau lângă mine. Este adevărat că martorii nu l-au văzut pe inculpat cu mâna în buzunarul părții vătămate însă tânărul căruia i s-a adresat partea vătămată N. F. a fost indicat de aceasta. în cursul urmăririi penale partea vătămată a arătat că inculpatul este autorul tentativei de furt întrucât a urmărit mâna care se afla în buzunarul ei.


 în aceste condiții și având în vedere că martorii declară că l-au imobilizat pe tânărul pe care partea vătămată l-a indicat ca fiind cel pe care l+a prins cu mâna în buzunar, nu există nici un  dubiu că inculpatul a fost persoana care a încercat să fure bani din buzunarul părții vătămate.


 C de al doilea motiv de recurs se referă la individualizarea pedepsei - respectiv aplicabilitatea art. 72 cod penal - față de împrejurarea că inculpatul a mai săvârșit o infracțiune în dauna părții vătămate D. B., care și-a pierdut cardurile, de pe care inculpatul a scos suma de 30 milioane lei - folosindu-se de pin-ul care se afla lângă cardul părții vătămate. în aceste condiții apreciază că pedeapsa de 6 luni cu suspendare apare ca disproporționată în raport de faptele săvârșite.


 Față de aceste aspecte, solicită admiterea recursului, casarea hotărârilor atacate și rejudecând cauza, să se dispună condamnarea inculpatului în limitele textelor incriminatoare.


 Avocat E. F., având cuvântul pentru intimatul-inculpat E. D., solicită respingerea recursului declarat de parchet și menținerea hotărârilor anterioare apreciindu-se că în mod corect s-a dispus achitarea inculpatului pentru infracțiunea de tentativă la furt calificat întrucât din probe nu rezultă că inculpatul a săvârșit infracțiunea. Se face referire doar la declarația părții vătămate N. F. - dată în cursul urmăririi penale - fără a se lua în considerare declarația acesteia dată la instanța de fond, în  care partea vătămată arată că persoana respectivă semăna cu inculpatul însă nu este sigură că este acesta, dorind chiar să retragă plângerea. Chiar și la urmărirea penală singurul martor care a declarat că inculpatul a avut o atitudine agresivă a fost martorul E., ceilalți martori spunând că nu au văzut ca inculpatul să fi avut mâna în buzunarul părții vătămate. în declarația de la fila 47 din dosarul de fond, martorul arată că nu a văzut ca inculpatul să fi avut mâna în buzunarul părții vătămate, însă, anterior a văzut în autobuz 4 hoți de buzunare pe care îi știa din alte ocazii. De asemenea, nu a auzit vreo femeie care să fi reproșat inculpatului că avea mâna în buzunarul său.


 Față de aceste aspecte, solicită a se da eficiență probelor administrate și să se mențină soluțiile instanțelor de fond și apel.


 Referitor la însușirea bunului găsit, de asemenea apreciază că instanțele au făcut o justă apreciere a probelor, având în vedere gravitatea faptelor. Inculpatul a comis o greșeală în sensul că, găsind acel card s-a folosit de acesta și a scos bani însă bunurile achiziționate cu acești bani au fost date părții vătămate care nu s-a constituit parte civilă. Inculpatul nu are antecedente penale, este o persoană serioasă, muncește de când a terminat școala. Solicită respingerea recursului și menținerea soluțiilor anterioare, atât în ce privește individualizarea pedepsei cât și ca modalitate de executare.
 Intimatul-inculpat E. D., având ultimul cuvânt, arată că nu este vinovat de tentativa la furt calificat. A lucrat anterior în construcții iar în prezent a depus CV-ul la o firmă și urmează să se angajeze.
 

C U R T E A

 

Asupra recursului penal de față,


Prin sentința penală nr. 350 din 4 aprilie 2008, pronunțată de  J u d e c ă t o r i a   C o n s t a n ț a, în baza  art. 11 pct. 2 lit. a raportat la art. 10 lit. c Cod procedură penală, a fost achitat  inculpatul E. D. pentru săvârșirea tentativei la infracțiunea de furt calificat prev. de art. 20 Cod penal rap. la art. 208 alin. 1 - 209 alin. 1 lit. f Cod penal.


în baza art. 216 alin. 1 Cod penal cu aplicare art. 74 lit. a, b, c Cod penal și art. 76 lit. e Cod penal  a fost condamnat  inculpatul:E. D., fiul lui B. și F., născut la data de 26.03.1986 în C, domiciliat în C,(...) A, jud. C, f.f.l. în C,(...),  . 24 B,  . A,  . 17, jud. C, CNP (...)la 15 zile închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de însușire a bunului găsit.


 în baza art. 27 alin. 1 din Legea 365/2002 cu aplicare art. 74 lit. a, b, c Cod penal și art. 76 lit. d Cod penal condamnă pe inculpatul E. D. la pedeapsa de 6 (șase) luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos.


în baza art. 33 lit. a Cod penal raportat la art. 34 lit. b Cod penal s-a aplicat  inculpatului E. D. pedeapsa cea mai grea de 6 (șase) luni închisoare.
în baza art. 81 Cod penal, s-a suspendat  condiționat executarea pedepsei aplicate inculpatului pe o durată de 2 (doi) ani și 6 (șase) luni, termen de încercare stabilit în condițiile art. 82 Cod penal.


în baza art. 71 Cod penal s-au interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal și în baza art. 71 alin. 5 Cod penal, s-a constatat suspendată executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării condiționate a executării pedepsei.


în baza art. 359 Cod procedură penală s-a atras atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 83 Cod penal a căror nerespectare atrage revocarea suspendării executării pedepsei.


S-a luat act că partea vătămată D. B. nu s-a constituit parte civilă.
în baza art. 191 alin. 1 Cod procedură penală a fost  obligat inculpatul E. D. la plata sumei de 400 lei cheltuieli judiciare către stat.


Apelul declarat de Parchetul de pe lângă  J u d e c ă t o r i a   C o n s t a n ț a împotriva sentinței penale de mai sus, a fost respins ca nefondat prin decizia penală nr. 558 din 10 decembrie 2008 pronunțată de  T R I B U N A L U L   C O N S T A N í…¢ A.


împotriva ambelor hotărâri, Parchetul de pe lângă  T R I B U N A L U L   C O N S T A N í…¢ A a declarat recurs, susținând prin motivele scrise că, instanțele au comis o gravă eroare de fapt, atunci când au hotărât achitarea inculpatului pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la furt, în ce  privește pedeapsa aplicată inculpatului, aceasta nu corespunde scopului pentru care a fost condamnat.


Examinând din oficiu motivele de recurs, constată a fi fondate.


Prin sentința penală nr.350/2008, instanța de fond, in conformitate art. 11 pct. 2 lit. a raportat la art. 10 lit. c Cod procedură penală, a dispus achitarea inculpatului pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la furt calificat și îl condamnă pentru infracțiunea de însușirea bunului găsit și infracțiunea prev. de art. 27 alin. 1 din Legea nr. 365/2002.


în sarcina inculpatului s-a reținut că, la data de 8.01.2007, partea vătămată D. B., a pierdut portofelul în care avea și cardul emis de Banca Transilvania. Inculpatul, care a găsit portofelul, nu l-a predat în termen de 10 zile organelor de poliție, din contra, a folosit cardul, retrăgând suma de 3.000 lei.
Pe data de 30.01.2007, aflându-se în autobuzul nr. 43, a fost surprins de partea vătămată  N. F., în timp ce-și băgase mâna în buzunarul hainei cu care era îmbrăcată.


Instanța de fond a reținut în favoarea inculpatului largi circumstanțe atenuante, coborând pedeapsa aplicată spre limita generală.
Din probele administrate, în faza de urmărire penală și cercetare judecătorească, respectiv plângerea și declarația părții vătămate N. F., declarația martorului E. D. și a lui I. E. U. ( care se aflau în acel autobuz cu partea vătămată și inculpatul ), rezultă fără echivoc că în stația de autobuz de la „ Spitalul Clinic Județean „, s-a auzit o rumoare, apoi pe partea vătămată întrebându-l cu glas ridicat pe inculpat, pe care îl și imobilizase „ ce căuta cu mâna în buzunarul hainei sale„.


Inculpatul, imediat, a încercat să fugă, dar a fost reținut.


Partea vătămată a făcut precizarea că a simțit când inculpatul a încercat să-i controleze buzunarul hainei sale și l-a lăsat și numai când a introdus mâna în buzunar, l-a oprit.


Apărarea inculpatului, în sensul că, cele susținute de partea vătămată nu sunt reale, nu sunt susținute de nici o probă, față de declarația martorului E. B. ( fila 31 dosar urmărire penală), I. E. U., care a relatat că, inculpatul stătea lângă partea vătămată când, aceasta din urmă a început să strige „ ce G. mă, îmi umbli în buzunar ?” și atunci a și fost imobilizat până la venirea lucrătorilor de poliție. Inculpatul nu s-a apărat atunci în nici un fel, iar la poliție a semnat procesul verbal fără a face obiecțiuni.


Anterior acestei fapte, inculpatul pretinde că a găsit portofelul părții vătămate D. B., deoarece acesta nu știa împrejurările exacte în care l-a pierdut, dar cu ocazia percheziției corporale efectuate de organul de poliție pe data de 30.01.2007, când a fost cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la furt în dauna părții vătămate N. F., asupra acestuia s-a găsit cadrul băncii și înscrisul tipizat cu codul PIN al părții vătămate D. B., de asemeni trei chitanțe eliberate de bancomat de scoatere a banilor.


Inculpatul pretinde că, portofelul l-a găsit în fața Bibliotecii Județene și, în afară de card, a găsit și cartea de identitate a posesorului.
Recunoaște că  scos banii de pe card, deoarece a găsit și codul pin înscris pe o hârtie.


Analizând probele așa cum au fost prezentate, în succesiunea lor, se constată că, inculpatul  se face vinovat pentru săvârșirea celor trei infracțiuni pentru care a fost trimis în judecată, urmând a admite ca fondat recursul, a casa sentința și decizia penală în parte și rejudecând a dispune:
Fapta inculpatului, constând în aceea că, în ziua de 30.01.2007, în timp ce se afla în autobuzul nr. 43, a încercat să pună în executare hotărârea de a sustrage din buzunarul părții vătămate N. F., banii sau portofelul, executare întreruptă, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prev. de art. 20 cod penal rap. la art. 208 alin. 1 - 209 alin. 1 lit. f cod penal ( tentativă la furt într-un mijloc de transport).


La individualizarea pedepsei, urmează a avea în vedere pericolul social concret al faptelor comise, prejudiciile cauzate părților vătămate, profilul moral al inculpatului, fără antecedente penale dar și faptul că, într-o perioadă scurtă de timp a săvârșit trei infracțiuni, ceea ce pune un accent negativ asupra profilului moral al inculpatului, urmând ca pentru o corectă aplicare a prevederilor art. 72 cod penal, a se înlătura circumstanțele atenuante personale reținute de instanța de fond și a aplica pedeapsa în limitele prevăzute de textul incriminator.


Reținând aceste considerente, constată că pentru a da și eficiență dispozițiilor art. 72 cod penal, se impune a se înlocui suspendarea condiționată a executării pedepsei rezultante cu  suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, prev. de art. 861 cod penal, cu consecința respectării măsurilor de supraveghere și a obligațiilor impuse pe durata termenului de încercare a inculpatului, prev. de art. 863 lit. a,b,c,d cod penal.


Urmează a se înlătura dispozițiile art. 81,82,83 cod penal.


Onorariul pentru apărătorul din oficiu se va avansa din fondurile Ministerului Justiției.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE
îN NUMELE LEGII
DECIDE:

 

în baza art. 38515 pct. 2 lit. „d” cod procedură penală cu referire la art. 3859 pct. 18 și art. 14 cod procedură penală


Admite ca fondat recursul declarat de PARCHETUL DE PE L탔šNGÄ”š  T R I B U N A L U L   C O N S T A N í…¢ A  împotriva deciziei penale nr. 558 din data de 10.12.2008, pronunțată de  T R I B U N A L U L   C O N S T A N í…¢ A, în dosarul penal nr(...) și a sentinței penale nr. 350/04.04.2008 pronunțată de  J u d e c ă t o r i a   C o n s t a n ț a în dosarul penal nr(...),  în cauza privind pe inculpatul E. D.


Casează sentința penală nr. 350 din data de 04.04.2008 pronunțată de  J u d e c ă t o r i a   C o n s t a n ț a și decizia penală nr. 558 din data de 10.12.2008, pronunțată de  T R I B U N A L U L   C O N S T A N í…¢ A și, rejudecând, dispune:


- în baza art. 20 cod penal raportat la art.   208 alin. 1 - 209 alin. 1 lit. „f”  cod penal condamnă pe inculpatul E. D. - domiciliat în C,(...).A, județ C; fără forme legale în C,(...),  . 24.B,  . A,  . 17, județ C - la pedeapsa  de 1 an și 6 luni închisoare;
- Majorează pedeapsa de 15 zile la 3 luni închisoare pentru infracțiunea prev. de art. 216 alin. 1 cod penal și de la 6 luni închisoare la 1 an și 6 luni închisoare prin înlăturarea art. 74 și 76 cod penal;
- în baza art. 33 lit. „a” și art. 34 lit. „b” cod penal contopește pedepsele aplicate și dispune ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, respectiv 1 an și 6 luni închisoare;
- în baza art. 861 cod penal dispune suspendarea executării pedepsei aplicate sub supraveghere;
- în baza art. 862 cod penal termenul de încercare se compune din cuantumul pedepsei aplicate, la care se adaugă un interval de 2 ani, respectiv 3 ani și 6 luni;
- în baza art. 863 cod penal, pe durata termenului de încercare condamnatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:
a).  să se prezinte trimestrial la Serviciul de Probațiune de pe lângă  T R I B U N A L U L   C O N S T A N í…¢ A;
b). să anunțe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reședință, locuință, orice deplasare care depășește 8 zile;
c). să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă;
d). să comunice informații de natură a fi controlate mijloacele lui de existență;
- în baza art. 71 alin. 2 cod penal suspendă executarea pedepselor accesorii;
- înlătură dispozițiile art. 81, 82, 83 cod penal.
- Menține celelalte dispoziții.


Onorariul avocatului din oficiu - 200 lei - avocat E. F., se decontează din fondurile Ministerului Justiției către  B a r o u l   C o n s t a n ț a.


Definitivă.


Pronunțată în ședință publică, astăzi, 19 martie 2009.