CURTEA DE  A P E L   C R A I O V A
SECí…¢IA PENALÄ”š
INSTANTA DE  APEL
DECIZIA PENALÄ”š NR.80
í…žedința publică de la 03 iunie 2008

 

Domenii: penal - infracțiuni privind comerțul electronic. Deținerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică. Falsificarea instrumentelor de plată. Efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos.

 

 S-au luat în examinare apelurile declarate de inculpații G  N. și J. N., împotriva sentinței penale nr.48 din 5 februarie 2008, pronunțată de  T r i b u n a l u l   D o l j, în dosarul nr(...).


 La apelul nominal făcut în ședință publică, a răspuns apelantul inculpat G N., asistat de avocat O. M., din cadrul Societății Profesionale de Avocați „U. și T.”, ce T. pe avocatul  T. T., apărător ales.


 A lipsit apelantul inculpat J. N., care la termenul din 15 aprilie  2008 și-a retras apelul.


 Procedura de citare a fost legal  îndeplinită.


 S-a făcut referatul oral al cauzei, a fost ascultat  inculpatul prezent - G N., apoi, s-a acordat cuvântul pentru dezbateri.


 Apărătorul inculpatului G N. susține  apelul potrivit motivelor scrise depuse la dosar, invocând, în esență, netemeinicia soluției sub aspectul că atât pedepsele aplicate, cât și modalitatea de executare aleasă de instanță pentru pedeapsa rezultantă, sunt nejudicios stabilite,  justificându-se, pe  de o parte, redozarea pedepselor, ca efect al aplicării dispozițiilor art.74, 76 lit.b Cod  penal, cât și aplicarea modalității de executare prev.de art.861 Cod penal, în  privința pedepsei rezultante, pe de altă parte.


 Motivând această cerere apărătorul inculpatului a susținut că în cauză sunt îndeplinite  condițiile prev.de art.861 alin.1 și 2, rezultând că acesta nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai M de 1 an, iar în considerarea unor elemente ce privesc persoana condamnatului, a comportamentului său după comiterea faptelor, se desprinde concluzia că pronunțarea condamnării constituie un avertisment chiar și fără executarea pedepsei.


 Procurorul apreciază că, dimpotrivă, atât pedepsele aplicate inculpatului, cât și modalitatea de individualizare a pedepsei rezultante, sunt judicios stabilite, acestea reflectând corespunzător criteriile înscrise în art.72 Cod penal, cu referire la dispozițiile art.52 Cod penal.


 Totodată, procurorul a solicitat instanței să ia act de declarația celuilalt inculpat - J. N., dată la 15 aprilie 2008, prin care a invederat că înțelege să-și retragă apelul.


 Apelantul inculpat G N. își însușește concluziile apărătorului său, solicitând, în consecință, admiterea apelului.

 

C U R T E A

 

 Asupra apelurilor de față;


 în baza actelor și lucrărilor de la dosar, constată următoarele:


 Prin sentința penală nr.48 din 5 februarie 2008,  T r i b u n a l u l   D o l j, a condamnat pe inculpații:


 1. G N.  - fiul lui í…ž.  și O., născut  la 9 ianuarie 1973, în C, cu domiciliul în C,(...), (...).1,  .2,  .3, fără formele legale în C, cartier D. Nouă Bl.160 c,  .1  .7, cetățean român, studii 10 clase, fără ocupație, necăsătorit, un copil minor, stagiul militar nesatisfăcut, cu antecedente penale, la pedepsele de:
 - 5 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii  prev.de art.7 din Legea nr. 39/2003;
 - 1 an închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii prev.de art.25 din Legea nr.365/2002;
 - 3 ani  închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii prev.de art.24 pct.2 din Legea nr.,365/2002;
 - 2 ani închisoare, pentru  săvârșirea infracțiunii  prev.de art.27 alin.1, 2 din Legea nr.365/2002, cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal.


 în baza art.33 lit.a, 34 lit.b Cod penal, s-a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, de 5 ani închisoare.


 în baza art.85 Cod penal, a fost anulată suspendarea condiționată a executării  pedepsei de 8 luni închisoare, aplicată aceluiași inculpat prin s.p.nr.185/ 1 martie  2006, a  J u d e c ă t o r i e i   C a r a c a l, dispunându-se ca această pedeapsă să fie  contopită cu pedeapsa rezultantă aplicată în cauză, inculpatul urmând, în final, să execute 5 ani închisoare, în condițiile aplicării dispozițiilor prev.de art.71, 64  lit.a, b Cod penal.


 2. J. N.  - fiul lui E. și B., născut la 11 mai 1971, în C, cu domiciliul în C, cartier E. Roșie, strada 22 E. 2., nr.111 A, Bl.e,  .1,  .4, cetățean  român, studii 8 clase, administrator la societate comercială, stagiul militar nesatisfăcut, căsătorit, doi copii minori, fără antecedente penale, la pedepsele de:
  - 3 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii prev.de art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003, cu aplic.art.74, 76 lit.b Cod penal;
 - 2 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii prev.de art.24 pct.2 din Legea nr.365/2002, cu aplic.art.74, 76 lit.c Cod penal;
 - 1 an închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii prev.de art.27 alin.1, 2 din Legea nr.365/2002, cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal și art.74, 76 lit.d Cod penal.


 în  baza art.33 lit.a, 34 lit.b Cod penal, s-a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare.


 în baza art.861 alin.2 Cod  penal, s-a dispus executarea sub supraveghere a pedepsei rezultante aplicată inculpatului, pe durata unui termen de încercare de 5 ani, stabilit potrivit art.862 Cod penal.


 în baza art.863 Cod penal, inculpatul a fost obligat să se prezinte la datele fixate la Serviciul de Probațiune de pe lângă  T r i b u n a l u l   D o l j, în vederea verificării respectării măsurilor de supraveghere, prev.de art.863 lit.a-d Cod penal, ce i-au fost impuse.


 I s-a atras atenția inculpatului asupra consecințelor prev.de art.864 Cod penal.


 Au fost aplicate dispozițiile art.71, 64 lit.a, b și art.71 alin.5 Cod penal.


 Pentru a hotărî astfel, prima instanță a reținut că Parchetul de pe lângă  T r i b u n a l u l   d e M Instanță de la S. - Franța, prin rechizitoriu, a dispus trimiterea în judecată a inculpaților E. F., O. D., G. G., N. T. B., D. M. B., í…ž. O., N. T., B. D., U. E. și B. P., pentru săvârșirea mai multor infracțiuni ori delicte prevăzute și sancționate de legislația penală a statului francez (Codul penal, Codul monetar și Codul financiar).


 în sarcina inculpaților mai sus nominalizați, cât și a inculpaților G N.  și J. N., s-a reținut că în cursul anului 2004, și  până la data de 8 februarie 2005, în timp ce s-au aflat pe teritoriul Franței au  constituit un grup criminal organizat ori au  aderat la acesta, situație în care au fabricat, au deținut, cedat, oferit, ori au pus la dispoziție programe informatice, echipamente și instrumente (camere video, carduri magnetice, scotch-uri și etichete publicitare destinate disimulării camere video), activități ce au condus, în final, la piratarea cardurilor bancare, folosite apoi, cu  precădere, pentru a retrage bani de la bancomate, sumele astfel însușite fiind de circa 14.500 euro.


 Totodată, a mai reținut prima instanță, pentru  că față de inculpații G N. și J. N., au fost emise mandate de arestare cu valoare de punere sub cercetări, aceștia doi fiind localizați în România, judecătorul de instrucție M. G., a hotărât să nu mai continue cercetările asupra lor pe teritoriul francez, în baza principiului ne bis in idem, denunțând oficial faptele reținute în sarcina acestora, autorităților române, pentru a fi urmăriți  penal și judecați, în consecință.


 întrucât faptele săvârșite pe teritoriul Franței de inculpații G N. și J. N., sunt prevăzute și pedepsite ca infracțiuni și  în  legislația penală română, cu referire și la dispozițiile art.4 din Codul penal român, potrivit cărora legea se aplică și în cazul infracțiunilor săvârșite în afara teritoriului României, dacă făptuitorul este cetățean român sau dacă, neavând nicio cetățenie are domiciliul  în țară, prin rezoluția nr.43 D/P/2006 din 13 noiembrie 2006, Parchetul de pe lângă îCCJ - DIICOT, Serviciul  T e r i t o r i a l   C r a i o v a, s-a dispus începerea urmăririi penale împotriva celor doi, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prev.de art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003, art.24 pct.2, art.25 și art.27 pct.1 și 2 din Legea nr.365/2003.


 Cercetând cauza, prima instanță a reținut, în  esență, că activitatea infracțională a celor doi inculpați, alături de grupul din care făceau  parte, a fost sesizată Serviciului Regional din cadrul Poliției Judiciare de la S. - Franța, pe data de 15 octombrie 2004, de către un vânzător de tutungerie, acesta susținând că niște tinere, originale din Europa de F., efectuau numeroase cumpărături cu carduri bancare emise de către unități bancare din străinătate.
 în urma unei anchete preliminare, s-a stabilit că E. F. și O. D., ce făceau parte din grupul infracțional, foloseau carduri bancare străine contrafăcute pentru a cumpăra cartușe de țigări și cartele telefonice de la debitele de tutun, telefoane mobile ori aparatură electronică, din magazinele situate în  orașele S. și E..


 în momentul în care cele două au fost arestate, aveau în posesie câte un card bancar, iar din verificări a rezultat că aceste carduri, precum și datele lor de expirare nu corespundeau cu cele două chitanțe eliberate în urma plății.
 Grupul cardurilor bancare a confirmat faptul că cele două carduri folosite au fost contrafăcute.


 Tot în urma anchetei a mai rezultat că E. F. și O. D., în perioada 6-20 octombrie 2004, au folosit și alte asemenea carduri bancare contrafăcute, cauzând un prejudiciu în sumă de 14.441,19 euro.


 Cercetările efectuate după arestarea lui E. F. și O. D., au permis descoperirea unui trafic important de carduri bancare în care erau implicați cetățeni  români, toate probele din dosar demonstrând caracterul organizat al rețelei.


 Prin aplicarea de procedee și activități specifice de investigație, a fost posibilă stabilirea participației și vinovăției inculpaților G N. și J. N., la săvârșirea infracțiunilor pentru care au fost trimiși în judecată în cauza de față.


 Situația de fapt reținută de prima instanță, existența faptelor, dar și vinovăția inculpaților, au fost demonstrate de declarațiile de recunoaștere  făcute de aceștia, coroborate cu declarațiile celorlalți coinculpați, cât și cu celelalte acte și lucrări ale dosarului.


 în drept, s-a stabilit că activitatea infracțională a inculpatului G N., constând în aceea că în perioada E. 2004- februarie 2005, în timp ce s-a aflat pe teritoriul Franței, a aderat la un grup infracțional organizat, împreună desfășurând activități de deținere și montare a dispozitivelor tehnice de piratare a bancomatelor  și falsificarea instrumentelor de plată electronică, după care, în baza aceleiași rezoluții, și  în mod repetat, a procedat la efectuat de retrageri de numerar, fără consimțământul titularului de cont, realizează sub  aspect constitutiv conținutul a 4 infracțiuni, prev.de art.7 din Legea nr.39/2003, prev.de art.25 din Legea nr.365/2002, prev.de art.24 pct.2 din Legea nr.365/2002 și prev.de art.27 alin.1, 2 din Legea nr.365/2002, în final, cu  aplicarea art.33 lit.a Cod penal.


 Totodată, a mai stabilit că activitatea infracțională a inculpatului J. N., constând în  aceea că, în luna octombrie 2004, în timp ce s-a aflat pe teritoriul Franței, a aderat la un grup infracțional, în cadrul căruia, în baza aceleiași rezoluții și în mod repetat, a realizat activități de deținere de instrumente de plată electronică contrafăcute, pe care le-a folosit  pentru cumpărarea de mărfuri din magazine sau retragerea de numerar din bancomate, fără consimțământul titularului de cont, realizează conținutul constitutiv al infracțiunilor prev.de art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003, prev.de art.24 pct.2 din Legea nr.365/2002 și prev.de art.27 alin.1, 2 din Legea nr.365/2002, cu art.41 alin.2 Cod  penal, și, în final, cu aplicarea art.33 lit.a Cod  penal.


 La individualizarea judiciară a pedepselor ce s-au aplicat inculpaților, cât și la alegerea modalităților de executare, prima instanță (în privința inculpatului J. N.), a avut în vedere criteriile înscrise în art.72 Cod penal, respectiv gradul de pericol social concret al faptelor  săvârșite, limitele de pedeapsă prevăzute în legile speciale, pe  de o  parte, dar și unele elemente ce privesc pe făptuitorul respectiv, sincer  în  raport cu învinuirile aduse, cu  o comportare adecvată în cursul procesului, împrejurări cărora le-a fost recunoscut un caracter atenuant, cu efectul prevăzut în planul stabilirii pedepselor de art.76 Cod penal, iar, în final, s-a apreciat că scopurile pedepsei pot fi atinse și fără executarea efectivă, fiind aleasă modalitatea de executare prevăzută de art.861 Cod penal; în  privința inculpatului G  N., prima instanță, procedând la stabilirea pedepselor, cât și la alegerea modalității de individualizare a executării  pedepsei rezultante, a avut în vedere aceleași criterii înscrise în art.72 Cod  penal, respectiv gradul de pericol social concret al faptelor săvârșite, decurs din urmările produse, limitele de pedeapsă prevăzute în legile speciale, pe de o parte, dar și împrejurarea că acest inculpat a mai fost condamnat prin sentința penală nr.185 din 1 martie 2006  a  J u d e c ă t o r i e i   C a r a c a l, la pedeapsa de 8  luni închisoare, iar infracțiunile judecate în cauza de față fiind săvârșite în interiorul termenului de încercare stabilit prin hotărârea de condamnare, pe de altă parte.


 Reținând și această ultimă împrejurare, prima instanță, în aplicarea art.85 Cod penal, a dispus anularea suspendării condiționate a executării pedepsei de 8 luni închisoare aplicată inculpatului prins.p.nr.185 din 1 martie 2006 a  J u d e c ă t o r i e i   C a r a c a l, contopind această pedeapsă cu pedeapsa rezultantă aplicată inculpatului în cauza supusă examinării.


 împotriva sentinței pronunțată de instanța de fond au declarat apel inculpații J. N. și G N., fiecare invocând, inițial, în declarațiile de apel, nelegalitatea și netemeinicia soluției.


 La termenul de la 15 aprilie 2008, inculpatul J. N., prezent fiind, a invederat instanței faptul că înțelege să-și retragă apelul, solicitând să se ia act de această declarație.


 în motivarea scrisă făcută apelului său, cât și prin cele susținute oral de apărător, inculpatul G N. a criticat soluția primei instanțe numai  pentru netemeinicie, sub aspectul că atât pedepsele aplicate, cât și modalitatea de executare aleasă de instanță pentru pedeapsa rezultantă, sunt nejudicios stabilite,  justificându-se, pe  de o parte, redozarea pedepselor, ca efect al aplicării dispozițiilor art.74, 76 lit.b Cod  penal, cât și aplicarea modalității de executare prev.de art.861 Cod penal, în  privința pedepsei rezultante, pe de altă parte.


 Inculpatul a apreciat că în cauză sunt îndeplinite  condițiile prev.de art.861 alin.1 și 2, rezultând că acesta nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai M de 1 an, iar în considerarea unor elemente ce privesc persoana sa, a comportamentului de după comiterea faptelor, se desprinde concluzia că pronunțarea condamnării constituie un avertisment chiar și fără executarea pedepsei.


Apelul declarat de inculpatul G N., pentru motivul de netemeinicie invocat, este fondat.


De principiu, potrivit art.72 Cod penal, la stabilirea și  aplicarea pedepselor, instanța trebuie să țină seama de dispozițiile părții generale a Codului, de limitele de pedeapsă, de gradul de pericol social al faptei săvârșite, de persoana infractorului și de împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea penală.


Aceste criterii mai sus enunțate, în cadrul operațiunii concrete de individualizare judiciară, au o importanță egală, nesocotirea unuia ori supraestimarea altuia, antrenând netemeinicia și, implicit, nelegalitatea soluției.


în cauza de față, atât în ce privește stabilirea cuantumului pedepselor, cât și referitor la alegerea modalității de  executare a pedepsei rezultante, prima instanță a făcut o greșită individualizare, supraestimând, implicit, atât pericolul social al faptelor săvârșite, dar și unele elemente ce-l privesc pe inculpat, într-adevăr, condamnat anterior la pedeapsa de 8 luni închisoare, cu suspendarea executării, prin sentința penală nr.185 din 1 martie  2006 a  J u d e c ă t o r i e i   C a r a c a l.


Potrivit art.861 alin.2 Cod penal, suspendarea executării pedepsei sub supraveghere poate fi acordată și în cazul concursului de infracțiunii dacă pedeapsa aplicată este de cel mult 3 ani, infractorul să nu fi fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai M de 1 an, și se apreciază, ținând seama de persoana acestuia, de comportamentul de după comiterea faptei, că pronunțarea condamnării constituie un avertisment și chiar  fără executarea pedepsei, pentru a nu mai săvârși alte infracțiuni.


Ori, în cauza de față, condamnarea anterioară a inculpatului la pedeapsa închisorii de 8 luni, cu suspendarea condiționată a executării, prin s.p.nr.185 din 1 martie  2006 a  J u d e c ă t o r i e i   C a r a c a l, nu-l exclude pe acesta de la beneficiul instituției prev.de art.861 Cod penal, din dosarul cauzei rezultând unele elemente (atitudinea de recunoaștere a faptelor, cooperarea cu organele judiciare române, caracterizările favorabile depuse la dosar, susținerea din partea familiei și deținerea unui loc de muncă, cât și a unor venituri stabile), ce îndreptățesc instanța de apel să aprecieze că scopurile pedepsei - instituite prin art.52 Cod penal, pot fi acoperite și fără executarea efectivă, pronunțarea condamnării constituind un avertisment pentru inculpat de a nu mai săvârși alte infracțiuni.


Totodată, se va aprecia că modalitatea suspendării executării pedepsei sub supraveghere, prev.de art.861 Cod  penal, se impune a fi aplicată și în considerarea unor elemente de fapt ce privesc activitatea infracțională a inculpatului, acesta, într-adevăr, aderând la grupul infracțional constituit, însă în cadrul acestuia nu a avut o poziție preponderentă, care să justifice un tratament sancționator sever, prin aplicarea modalității de executare prevăzută de art.71, 64 lit.a, b Cod penal.


Prin urmare, după admiterea apelului inculpatului, va fi desființată sentința cu privire la acesta, fiind înlăturate, în consecință, dispozițiile art.71 și 64 lit.a și b Cod  penal, reținute cu privire la modalitatea de executare a pedepsei rezultante.


Apoi, va fi descontopită pedeapsa rezultantă, în pedepsele componente, fiind înlăturate dispozițiile art.33 lit.a și 34 lit.b Cod penal, aplicate față de inculpat.


 E. împrejurările mai sus evidențiate, cu luarea în seamă a criteriilor prev.de art.72 Cod penal, cât și a unor elemente ce privesc persoana inculpatului, cooperant și sincer în raport cu învinuirile ce i-au fost aduse, aflat într-o relație stabilă de concubinaj, cu un copil minor în întreținere, încadrat în muncă și bine caracterizat, cărora le va fi recunoscut un caracter atenuant, Curtea, făcând aplicarea dispoz.art.74, 76 Cod penal, va reduce pedepsele aplicate inculpatului de instanța de fond, astfel:
- de la  5 ani închisoare, la 3 ani închisoare, pedeapsă aplicată pentru art.7 din Legea nr.39/2003;
- de la l an închisoare, la 5 luni închisoare, pedeapsă aplicată pentru art.25 din Legea 365/2002; 
- de la 3 ani închisoare, la 2 ani  închisoare, pedeapsa aplicată pentru art. 24 alin.2 din Legea nr.365/2002;
- de la  2 ani închisoare, la 10 luni  închisoare, pedeapsă  aplicată pentru art. 27 alin. 1, 2 din Legea nr. 365/2002.


 în baza art.33 lit.a, 34 lit.b Cod penal, vor fi recontopite pedepsele astfel reduse, în pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare.


 Potrivit art.85 Cod penal, va fi anulată suspendarea condiționată a executării pedepsei de 8 luni închisoare, aplicată aceluiași inculpat prin s.p.nr.185 din 1 martie 2006 a  J u d e c ă t o r i e i   C a r a c a l, pe care o contopește cu pedeapsa rezultantă aplicată în cauză, în final, inculpatul având de executat pedeapsa de 3 ani închisoare.


 în baza art.861 Cod penal, se va dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe durata unui termen de încercare de 5 ani, stabilit potrivit art.862 Cod penal.


 în baza art.863 Cod penal, pe durata termenului de încercare inculpatul trebuind să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:
- să se prezinte la datele fixate, la judecătorul desemnat cu supravegherea lui sau la  S.P.V.R.S.I. de pe lângă  T r i b u n a l u l   D o l j;
- să anunțe orice schimbare de domiciliu, reședință, să comunice  și să justifice  schimbarea locului de muncă;
- să comunice informații de natură  a putea fi controlate mijloacele lui de existență.


Vor fi aplicate dispozițiile art. 864  Cod penal.


De asemenea, vor fi aplicate dispozițiile art. 71, art. 64 alin.1 lit. a teza a II-a și  b Cod penal, pedeapsă accesorie,  a cărei executare urmează a se suspenda pe durata termenului de încercare, potrivit art. 71 alin 5 Cod penal.
 Vor fi menținute restul dispozițiilor sentinței.


 întrucât până la  închiderea dezbaterilor în fața instanței de apel, oricare dintre părți își poate retrage apelul, Curtea, în baza art.369 Cod  pr.penală, urmează să ia act de declarația de retragere a apelului formulată de inculpatul J. N..


 Potrivit art.192 Cod pr.penală, acest inculpat urmează să plătească statului 110 lei cheltuieli judiciare (din care 100 lei va reprezenta onorariul apărătorului din oficiu).


PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
D E C I D E

 

Admite apelul declarat de inculpatul G N., împotriva sentinței penale nr.48 din 5 februarie 2008, pronunțată de  T r i b u n a l u l   D o l j, în dosarul nr(...).
Desființează sentința numai cu privire la acest inculpat.


înlătură dispoz.art.71 și 64 lit.a și b Cod penal, reținute față de inculpat cu privire la modalitatea de executare a pedepsei.


Descontopește pedeapsa rezultantă aplicată inculpatului în pedepsele componente, înlăturând aplicarea art.33 lit.a și 34 lit.b Cod penal.
Făcând aplicarea art.74-76 Cod penal, reduce pedepsele aplicate inculpatului, astfel:
- de la  5 ani închisoare, la 3 ani închisoare, pedeapsă aplicată pentru art.7 din Legea nr.39/2003;
- de la l an închisoare, la 5 luni închisoare, pedeapsă aplicată pentru art.25 din Legea 365/2002; 
- de la 3 ani închisoare, la 2 ani  închisoare, pedeapsa aplicată pentru art. 24 alin.2 din Legea nr.365/2002;
- de la  2 ani închisoare, la 10 luni  închisoare, pedeapsă  aplicată pentru art. 27 alin. 1, 2 din Legea nr. 365/2002.


în baza art.33 lit.a, 34 lit.b Cod penal, recontopește pedepsele astfel reduse în pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare.


în baza art. 85 Cod penal, anulează suspendarea condiționată a executării pedepsei de 8 luni închisoare, aplicată inculpatului prin s.p. nr. 185  din 1 martie 2006 a  J u d e c ă t o r i e i   C a r a c a l, pe care o contopește cu pedeapsa rezultantă, aplicată în cauză, inculpatul având de executat pedeapsa de 3 ani închisoare.


în baza art.861 Cod penal, dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe durata unui termen de încercare de 5 ani, stabilit potrivit art. 862 Cod penal.


în baza art.863 Cod penal, pe durata termenului de încercare, inculpatul trebuie să se  supună următoarelor măsurii de supraveghere:
- să se prezinte la datele fixate la judecătorul desemnat cu supravegherea lui sau la  S.P.V.R.S.I. de pe lângă  T r i b u n a l u l   D o l j;
- să anunțe orice schimbare de domiciliu, reședință, să comunice  și să justifice  schimbarea locului de muncă;
- să comunice informații de natură  a putea fi controlate mijloacele lui de existență.


Aplică art. 864  Cod penal.


Aplică art. 71, art. 64 alin.1 lit. a teza a II-a și  b Cod penal, pedeapsă accesorie,  a cărei executare se suspendă pe durata termenului de încercare, potrivit art. 71 alin 5 Cod penal.


Menține restul dispozițiilor sentinței .


Se ia act de retragerea apelului  de către inculpatul J. N., cu 110 lei cheltuieli judiciare (din care 100 lei reprezentă onorariu apărător oficiu).


  Cu recurs.


Pronunțată în ședință  publică de la 3 iunie 2008.