CURTEA DE  A P E L   P I T E í…ž T I
SECí…¢IA PENALÄ”š í…žI PENTRU CAUZE CU MINORI í…žI DE FAMILIE
DECIZIE nr.66/A/MF
í…žedința publică din 27 Octombrie 2009

 

Domenii: penal - infracțiuni privind comerțul electronic. Deținerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică. Falsificarea instrumentelor de plată. Efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos.

 

  S-au luat în examinare, după repunerea cauzei pe rol pentru soluționare în complet de divergență, apelurile penale declarate de Parchetul de pe lângă  T r i b u n a l u l   V â l c e a și de inculpații E. E., E. D. D., E. N. E., í…¢. G P., S. H. B., E. P. E. și N. E. N., împotriva sentinței penale nr.201/F din 21 noiembrie 2007, pronunțată de  T r i b u n a l u l   V â l c e a - secția penală în dosarul nr(...).


  La apelul nominal făcut în ședință publică au răspuns apelantul inculpat E. E. asistat de avocat ales E. E., apelantul inculpat E. D. D., asistat de avocat E. D.escu, lipsă fiind  apelantul inculpat E. P. E., reprezentat de același avocat, a răspuns pentru apelantul inculpat  N. E. N., avocat ales P. N., lipsă fiind acesta și apelanții inculpați E. (...) E.,  S. H. B. și í…¢. G P., reprezentați de avocat din oficiu B. N., în baza delegației de la dosar nr.132/2008, emisă de  B a r o u l   A r g e ș.


  Procedura este legal îndeplinită.


  S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, după care:


  Reprezentantul parchetului, avocat E. E., avocat D.escu E., avocat  P. N. și  avocat B. N. având pe rând cuvântul arată că nu mai au alte cereri prealabile de formulat nici excepții de invocat.


  Nemaifiind alte cereri prealabile de formulat, nici excepții de invocat curtea  în complet de divergență constată apelurile în stare de judecată și acordă cuvântul asupra acestora.


  Reprezentantul parchetului având cuvântul pune concluzii de admiterea apelului, casarea  sentinței penale nr.201/F din 21 noiembrie 2007, pronunțată de  T r i b u n a l u l   V â l c e a - secția penală în dosarul nr(...) ca fiind nelegală și netemeinică și trimiterea cauzei spre rejudecare  la instanța de fond, apreciind că  instanța nu s-a pronunțat cu privire la toate   faptele și infracțiunile care au fost deduse judecății.


  în susținerea motivelor de apel,  arată că în mod greșit instanța de fond a dispus  confiscarea a numai 10 legitimații electronice de călătorie emise de N., întrucât în fapt trebuiau confiscate 19 legitimații și  nici nu s-a precizat de la cine trebuiau confiscate aceste legitimații, apreciind că acestea trebuiau confiscate de la inculpatul S. H..


  De asemenea arată că în mod greșit  s-au interzis drepturile prev. de art.64 lit. c Cod penal pentru inculpații E.  D. D.  și E. E., întrucât aceștia nu au săvârșit infracțiunile pentru care au fost trimiși în judecată în timp ce ocupau funcție sau exercitau o profesie de care să se fi folosit pentru săvârșirea infracțiunii pentru care au fost condamnați, nu se impunea această pedeapsă accesorie.


 Instanța de fond în mod greșit l-a condamnat pe inculpatul S. H. B. pentru două fapte în concurs prev. de art. 24 alin. 2 din  Legea 365/2002. Acesta a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 24 alin. 1 din  Legea 365/2002 cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal și art. 24 al. 2 din Legea 365/2002 ambele cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal, de altfel instanța în considerente a reținut în mod corect infracțiunea pentru care s-a dispus trimiterea în judecată, dar în dispozitiv trece  de două ori aceeași infracțiune.

 

  Al patrulea motiv de apel ar fi acela că greșit s-a făcut contopirea pedepselor aplicate inculpatului minor E. (...) E., reținându-se  și disp. art.33 lit. c Cod penal, care nu trebuia reținută.


  Apreciază de asemenea că pedepsele aplicate inculpaților sunt greșit individualizate, având în vedere gravitatea faptelor, numărul mare de inculpați și de fapte.


  Cu privire la motivul de incompatibilitate, apreciază că  instanța se putea pronunța întrucât nu este vorba de o cauză de incompatibilitate,  având în vedere că motivul de abținere invocat de către judecător  era  acela  că nu era investit  să judece cauze cu minori,  în condițiile în care ulterior prin hotărârea de colegiu acesta a fost desemnat să judece din nou cauze cu minori.


  Apreciază că  nu este vorba de o cauză de incompatibilitate, chiar și în condițiile în care inițial cererea de abținere  fusese admisă, în condițiile în care dispăruseră motivele care  au dus la incompatibilitate.


  Avocat E. E. pentru inculpatul E. E. având cuvântul arată că atâta timp cât magistratul căruia i s-a admis cererea de abținere, acesta nu mai poate  participa la soluționarea cauzei, odată ce a fost declarat incompatibil, nu  putea trece peste această situație. în acest dosar magistratul s-a pronunțat asupra fondului deși, avea cererea de abținere admisă, apreciază că în cauză este vorba de nulitate absolută.


  Potrivit art.379 pct. 2 lit. b  Cod procedură penală cu referire la art. 3859 pct. 3 Cod procedură, penală este caz de casare care privește nulitatea absolută.


  în situația în care instanța  trece peste aceste susțineri, solicită a se constata că cercetarea penală s-a făcut pentru inculpatul  E. E. pentru trei fapte, iar trimiterea în judecată s-a făcut numai pentru două fapte.
   

Apreciază că se impune restituirea dosarului la  procuror, pentru refacerea actului de sesizare, altfel se va judeca  pentru instigare pentru E. separat în altă cauză și pe autorat în ceea ce-l privește pe E. în acest dosar, fiind indivizibilitate absolută.


  Instanța în mod greșit a reținut de bune probele  de la parchet și nu cele administrate în mod direct de către instanță.


  Solicită achitarea inculpatului în baza art. 11 rap. la art.10 lit. d Cod procedură penală, întrucât nu s-a dovedit activitatea infracțională a acestuia.

  Avocat E. D.escu având cuvântul pentru inculpatul E. D. D. solicită admiterea apelului, apreciază că hotărârea primei instanțe este lovită de nulitatea absolută, întrucât judecătorul care a soluționat fondul, a avut  admisă cererea de abținere și deci nu mai putea  participa  la soluționarea cauzei, acesta  era incompatibil. Instanța  după  admiterea cererii de abținere a numit un alt judecător în cauză.


  Avocat din oficiu B. N. pentru apelanții inculpați E. (...) E.,  S. H. B. și í…¢. G P. având cuvântul își însușește  concluziile puse de antevorbitorii săi și solicită admiterea apelului și trimiterea cauzei spre rejudecare.


  Sentința pronunțată de  tribunal este nulă, întrucât magistratul care a  soluționat cauza,  nu avea calitatea să judece cauze cu minori.


  Se impune casarea cu trimitere spre rejudecare.


  De asemenea solicită a se constata că,  inculpatul E. E. a fost cercetat pentru trei infracțiuni, iar trimiterea în judecată prin  rechizitoriu s-a făcut numai pentru două.  Se impune restituirea cauzei la parchet pentru a se  reface cercetarea judecătorească.


  Dacă se trece peste aceste aspecte, solicită achitarea  pentru inculpatul  í…¢.  G în baza art. 10 lit. c  Cod procedură penală, iar pentru inculpații E. (...) E. și  S. H., achitarea în baza art. 10  lit. d  Cod procedură penală, urmând a  dezvolta în concluziile scrise pe care le va depune până la pronunțare.


  Avocat P. N. pentru apelantul inculpat N. E. N. având cuvântul arată că achiesează la concluzii  antevorbitorilor săi întrutotul,  solicitând admiterea  apelului și trimiterea cauzei spre rejudecare pentru motivele arătate de către  antevorbitorii săi.


  în ceea ce privește  apelul declarat de inculpat arată că la fila 46 din dosar are depuse motivele de apel expuse pe larg în scris pe  care le susține  și oral, solicitând  achitarea inculpatului potrivit disp. art.11 rap. la art.10 lit.d C.p.p., apreciază că nu sunt întrunite elementele constitutive pentru care inculpatul a fost trimis în judecată.


  în subsidiar  în situația în care se va trece peste   celelalte susțineri  ale sale solicită  reducerea pedepsei făcând aplicarea  art.76 C.p. și reindividualizarea pedepsei și reducerea acesteia.


  Reprezentantul parchetului  având cuvântul pe apelurile inculpaților pune concluzii de admiterea apelurilor, în condițiile în care va fi admis apelul parchetului, iar în situația în care nu se va admite apelul parchetului pune concluzii de respingerea tuturor apelurilor inculpaților ca nefondate, având în vedere că instanța de fond  în mod corect a apreciat cu privire la vinovăția inculpaților, fiind întrunite elementele constitutive ale infracțiunilor pentru care s-a  dispus trimiterea în judecată a acestora.


  Apelanții inculpați E. E. și  E.  D. D.  având pe rând ultimul cuvânt potrivit disp. art..377 alin ultim Cod procedură penală arată că achiesează la concluziile apărătorilor aleși și solicită  admiterea apelurilor.

 

C U R T E A


     
 Constată că, prin sentința penală nr.201/F din 21 noiembrie 2007, pronunțată de  T r i b u n a l u l   V â l c e a a dispus următoarele:


 1.- în baza art.25 rap.la art.24 alin.1 din Legea nr.365/2002 cu aplic.art.41 alin.2 C.p., a condamnat pe inculpatul E. E., fiul lui J. și N., născut la data de 4 iulie 1964, în comuna P., jud.V, cu același domiciliu, cetățean român, studii 10 clase și școala profesională, fără ocupație, căsătorit, cu antecedente penale, CNP (...), la 4 ani închisoare și interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.b Cod penal, pe o perioadă de 2 ani.


 în baza disp. art.24 alin.2 din  Legea nr. 365/2002, a condamnat pe același inculpat la 5 ani închisoare și interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a,b C.p., pe o perioadă de 2 ani.


 în baza  disp.art.25 din Legea nr.365/2002, a condamnat pe același inculpat la 2 ani închisoare.


 în baza disp.art.33 lit.a rap.la art.34 lit.b Cod penal, inculpatul va executa pedeapsa rezultantă de 5 ani închisoare  și interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a,b pe o perioadă de 2 ani.


 I-au fost aplicate dispozițiile  art.57 C.p.


 în baza disp.art.71 C.p., i s-au aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art.64 lit.a,b,c Cod penal.


 în baza disp.art.88 C.p., s-a scăzut din durata pedepsei aplicate perioada reținerii și arestării preventive cuprinsă între 21 februarie 2006 și 11 aprilie 2007, inclusiv.


  2.- în baza disp.art.24 alin.1 din legea 365/2002 cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal, a condamnat pe inculpatul E. D. D., fiul lui D. și F., născut la data de 27 octombrie 1982, în Mun.D, jud.V, cu domiciliul în comuna P., jud.V, cetățean român, studii 10 clase, fără ocupație, necăsătorit, cu antecedente penale, CNP (...), la  4 ani închisoare și interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a,b C.p., pe o perioadă de 1 an.


 în baza disp.art. 24 alin.2 din Legea nr.365/2002, a condamnat pe același inculpat la 3 ani închisoare și interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a,b Cod penal,  pe o perioadă de 1 an.


 în baza disp.art.25 din  legea nr.365/2002, a condamnat pe inculpat la 2 ani închisoare.


 în baza disp.art.20 Cod penal rap.la art.27 alin.2 din Legea nr.365/2002, a condamnat pe inculpat la 2 ani și 6 luni închisoare.


 în baza disp.art.33 lit.a rap.la art.34 lit b Cod penal, inculpatul va executa pedeapsa rezultantă de 4 ani închisoare și interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a,b Cod penal, pe o perioadă de 1 an.


 în baza disp.art.71 Cod penal, i-au fost aplicate inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 lit.a,b,c C.p.
 în baza disp.art.88 Cod penal, a computat din durata pedepsei aplicate inculpatului perioada reținerii și arestării preventive cuprinsă între 11 februarie 2006 și 11 aprilie 2007, inclusiv.


  3.- în baza disp.art.24 alin.1 din  Legea 365/2002 cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal și art.99 și urm.Cod penal, a condamnat pe inculpatul E. N. E., fiul lui E. și J., născut la data de 15 mai 1988, în D, jud.V, domiciliat în comuna P., sat E., jud.V, cetățean român, fără antecedente penale, CNP (...), la 2 ani închisoare.


 în baza disp.art.24 alin.2 din Legea nr.365/2002 cu aplicarea art.91 și urm.Cod penal, a condamnat pe inculpat la 2 ani închisoare.


 în baza disp.art.25 din Legea 365/2002 cu aplicarea art.99 și urm. Cod penal, a condamnat pe inculpat la 1 an închisoare.


în baza disp.art.33 lit.a și art.34 lit.b,c Cod penal, inculpatul
urmând să  execute pedeapsa rezultantă de 2 ani închisoare.


în baza disp.art.71 Cod penal, i-au aplicat inculpatului pedeapsa
accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art.64 lit.a,b Cod penal.


 în baza disp.art. 861 C.p. și art.862 C.p., s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, stabilind  un termen de încercare de 4 ani.


 în baza art.863 C.p., pe durata termenului de încercare a fost obligat  inculpatul să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:
 a.- să se prezinte, la datele fixate, la judecătorul desemnat cu supravegherea sau la Serviciul de Probațiune;
 b.- să anunțe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare ce depășește 8 zile, precum și întoarcerea;
 c.- să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă;
 d.- să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existență.


 în baza disp.art.71 alin.5 C.p., pe durata suspendării executării pedepsei sub supraveghere se suspendă și executarea pedepselor accesorii.


 S-a atras atenția inculpatului asupra dispozițiilor art.864 cod penal.


  4.- în baza disp.art.24 alin.1 din legea nr.365/2002 cu aplic.art.41 alin.2 C.p. și art.18 din Legea nr.508/2004 modificată, a condamnat pe inculpatul N. E. N., fiul lui N. și E., născut la data de 7 martie 1986 în  Mun.D, jud.V, cu domiciliul în Rm.V,(...), (...).6,  .A,  .34, jud.V, studii 11 clase, fără ocupație, fără antecedente pen ale , CNP (...), la 2 ani închisoare și interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a,b pe o perioadă de 1 an.


 în baza disp.art.24 alin.2 din legea nr.365/2002 cu aplic.art.18 din legea nr.508/2004 modificată, a condamnat pe inculpat la 2 ani închisoare și interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit.a,b C.p., pe o perioadă de 1 an.


 în baza art.25 din legea nr.365/2002 cu aplic.art.18 din Legea nr.508/2004 modificată, a condamnat pe inculpat la 8 luni închisoare.


 în baza art.26 comb. cu art.20 C.p. rap.laart.27 alin.2 din Legea nr.365/2002 cu aplic.art.18 din Legea nr.508/204 modificată, a condamnat pe inculpat la 8 luni închisoare.


 în baza disp.art.33 lit.a rap.la art.34 lit.b C.p., inculpatul va executa pedeapsa rezultantă de 2 ani închisoare și interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit.a,b C.p., pe o perioadă de 1 an.


 în baza disp.art.71 C.p., a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art.64 lit.a,b Cod penal.


  în baza disp.art.81 și 82 Cod penal, a dispus suspendarea condiționată a executării pedepsei stabilind un termen de încercare de 4 ani.


 S-a atras atenția inculpatului asupra disp.art.83 Cod penal.


 în baza disp.art71 alin.5 Cod penal, pe durata suspendării condiționate a executării pedepsei se suspendă și executarea pedepselor accesorii.


  5.- în baza disp.art.24 alin.1 din Legea nr.365/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal, a condamnat pe inculpatul í…¢. G P., fiul lui D. și F., născut la data de 18 noiembrie 1984, în D, jud.V, cu domiciliul în comuna P., sat E., jud.V, fără ocupație, fără antecedente penale, CNP (...), la 4 ani închisoare și interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit.a,b pe o durată de 2 ani.


 în baza disp.art.24 alin.2 din legea nr.365/2002, a condamnat pe inculpat la 4 ani închisoare și interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a,b C.p.


 în baza disp.art.27 alin.2 din Legea nr.365/2002 cu aplic.art.41 alin.2 C.p., a condamnat pe inculpat la 3 ani închisoare.


 în baza disp.art.25 din legea nr.365/2002, a condamnat pe inculpat la 2 ani închisoare.


 în baza disp.art.33 lit.a și art.34 lit.b C.p., inculpatul va executa pedeapsa rezultantă de 4 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.64 lit.a,b  pe o perioadă de 2 ani.


 I-au fost aplicate dispozițiile art.57 C.p.


 în baza disp.art.71 C.p., i-a fost aplicată inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev.de art.64 lit.a șib C.p., pe o perioadă de 2 ani.


  6.- în baza disp.art.24 alin.1 din Legea nr.365/2002 cu aplic.art.41 alin.2  Cod penal, a condamnat pe inculpatul E. P. E., fiul lui P. și (...), născut la data de 7 octombrie 1982 în C, jud.D, cu domiciliul în F, str.(...),  .13,  .B,  .4, jud.B, CNP (...), la  4 ani închisoare și interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit.a,b Cod penal, pe o perioadă de 2 ani.


 în baza disp.art.24 alin.2 din Legea nr-. 365/2002, a condamnat pe inculpat la 4 ani închisoare și interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit.a,b Cod penal, pe o perioadă de 2 ani.


 în baza  disp.art.25 din legea nr.365/2002, as condamnat pe inculpat la 2 ani închisoare.


 în baza disp.art.27 alin.2 din Legea nr.365/2002 cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal, a condamnat pe inculpat la 1 an și 6 luni închisoare.


 în baza disp.art.33 lit.a și art.24 lit.b Cod penal, inculpatul urmând să  execute pedeapsa rezultantă de 4 ani închisoare și interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit.a, b Cod penal.


 I-au fost aplicate dispozițiile  art.57 Cod penal.


 în baza disp.art.71 C.p., a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art.64 lit.a,b C.p.


  7.-în baza disp.art.24 alin.2 din Legea nr.365/2002 cu plic.art.41 alin.2 C.p., a condamnat pe inculpatul S. H. B., fiul lui G. și D., născut la data de 7 februarie 1984, în B, cu domiciliul în Târgoviște, str.(...) (...),  .10,  .A,  .1, jud.D, fără antecedente penale, CNP (...), la 3 ani  închisoare și interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit.a, b Cod penal, pe o perioadă de 2 ani.


 în baza disp.art.24 alin.2 din Legea nr.365/2002, a condamnat pe același inculpat la 3 ani închisoare și interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit.a, b Cod penal,  pe o perioadă de 2 ani.


 în baza disp.art.33 lit.a și 24 lit.b C.p., inculpatul urmând să execute pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare și interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit.a,b Cod penal, pe o durată de 2 ani.


 în baza disp.art.71 Cod penal, a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de rt.64 lit.a, b C.p., pe o durată de 2 ani.


 în baza art.861 C.p. și art.862 Cod penal, a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, stabilind un termen de încercare de 5 ani.


 în baza disp.art.863 C.p., a dispus ca inculpatul să se supună pe toată durata termenului de încercare următoarelor măsuri de supraveghere:
 a.să se prezinte, la datele fixate, la judecătorul desemnat cu supravegherea sau la Serviciul de Probațiune;
 b.să anunțe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare ce depășește 8 zile, precum și întoarcerea;
 c.să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă;
 d.să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existență.


 S-a atras atenția inculpatului asupra disp.art. 864 C.p.


 în baza disp.art.71 alin.5 5 Cod penal, s-a dispus suspendarea pedepselor accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii.


 în baza disp.art.118 Cod penal, a dispus confiscarea a 10 legitimații electronice de călătorie emise de N., cardul ce a aparținut lui E. G. N. și un card blanc flate la dosarul cauzei ( fila 187), precum și a hardware și software care conțin date de identificare și de securizare ale cărților de credit aflate în custodia T. al I.P.J.V.


 S-a dispus disjungerea cauzei cu privire la infracțiunea prev. de art.25 rap.la art.27 alin.2 din  Legea nr.365/2002 cu aplic.art.41 alin.2 C.p., în ceea ce-l privește pe inculpatul E. E. și restituie cauza la procuror pentru refacerea urmării penale.


 în baza disp.art.191 Cod de procedură penală, a obligat pe fiecare dintre inculpați la câte 500 lei cheltuieli judiciare statului, sume în care sunt incluse și onorariile avocaților din oficiu ce se achită din fondurile Ministerului  Justiției.


 Pentru a pronunța această hotărâre, prima instanță a reținut că începând cu lunile noiembrie-decembrie 2004, inculpații au desfășurat o intensă activitate infracțională materializată în următoarele fapte:


  în declarație de la filele 136-138, dosarul UP, vol II, inculpatul E. P. E. a declarat că la sfârșitul verii 2004, într-o discotecă din Municipiul Sibiu l-a cunoscut pe inculpatul E. E.. Ulterior s-au întâlnit în Rm. V și  a fost întrebat de acesta dacă se pricepe la calculatoare. întrebarea a fost repetată și la celelalte întâlniri ,iar inculpatul E. i-a relatat că a făcut liceul de informatică și are cunoștințe în materie de tehnică de calcul. A început să-l viziteze pe inculpat la început sporadic, iar din luna decembrie a aceluiași s-a mutat efectiv în apartamentul din zona P.. în acel apartament l-a cunoscut și pe inculpatul í…¢. G P..


 La început în apartament era un singur calculator, dar ulterior inculpatul E. E. a mai adus încă unul și l-a sugestia inculpatului E. E. un E. numit „U.” l-a inițiat în efectuarea de licitații în sisteme electronice.


 în luna ianuarie, numitul U. a părăsit locuința inculpatului E. E. și după plecarea acestuia inculpatul E. a mai efectuat câteva licitații electronice, până când pe un site de internet a observat că erau informații privitoare la cărți de credit.


 Inculpatul E. E. le-a cerut inculpaților E. și í…¢. să găsească cât mai multe informații cu privire la cărțile de credit.


 Același inculpat a mai declarat că în cursul lunii februarie 2005, inculpatul E. E. a adus în apartament un aparat denumit N. „E.”, iar pe un site de pe internet inculpatul a găsit aplicații cu privire la acest aparat prin intermediul căruia se inscripționează cărțile de credit.
 
 împreună cu í…¢. G P. și la cererea inculpatul E. E., a intrat pe internet în programul de conversații-discuții, luând legătura cu diverse persoane care foloseau nume codificate și au solicitat să li se pună la dispoziție date de identificare referitoare la cărți de credit. în acest mod le-au fost puse la dispoziție cu titlu gratuit 7 date de identificare compuse din numărul de cont și codul PIN pe care le-au transferat prin intermediul N.-ului pe cartele N..


 Au încercat să retragă banii din bancomate prin intermediul acestor cartele, însă nu au reușit.


 Inculpatul E. E. le-a adus 6 blancuri cu ajutorul cărora au contrafăcut alte șase cărți de credit. Ce cele șase blancuri au retras la sfârșitul lunii februarie și începutului lunii martie din bancomate de pe raza localităților Rm. V și Curtea de A, circa 12,5 milioane lei. Această sumă a fost înmânată lui E. E..
 Când nu s-a mai putut scoate sume de bani cu cele șase carduri falsificate, au reluat activitatea de licitații electronice pe internet, banii fiind ridicați de alte persoane sub coordonarea lui E. E..


 în luna aprilie 2005, inculpatul E. E. s-a speriat de cercetările care se făceau împotriva cercetărilor care se efectuau împotriva persoanelor care se ocupau cu licitații fictive pe internet și  le-a cerut inculpaților E. și í…¢. să părăsească locuința sa, ascunzând totodată N.-ul și calculatoarele.


 în luna iunie 2005, inculpatul E. E. i-a rechemat în locuința sa pe cei doi inculpați, dar nu a mai adus și aparatul N..


 Cei doi au mai efectuat licitații fictive prin sisteme informatice până la jumătatea lunii iunie 2005.


 Din raportul de constatare grafică și expertizele efectuate în dosar, a rezultat că scrisul cifric de pe unele din instrumentele de plată descoperite în locuința inculpatului E. E., respectiv legitimațiile N. au fost executate de către trei dintre inculpați, astfel cum s-a arătat mai sus.


 La domiciliul inculpatului N. E. N., în urma percheziției domiciliare, s-au descoperit echipamente hardware și software deținute în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică ,iar în urma percheziției informatice s-a stabilit că pe unul din harduri au fost identificate nouă fragmente de text reprezentând date de identificare și securizare referitoare la cărți de credit aparținând unor bănci din SUA, create chiar și după data prinderii în flagrant a inculpaților.


 în ziua de 23 sept.2005, în jurul orelor 10:00, inculpații E. D. D. și N. E. N. au fost surprinși în fața B.-ului 3902 al Băncii Transilvania, situat pe str. (...) (...) din municipiul Rm. V, încercând să scoată banii de la bancomat cu un instrument de plată electronică ce s-a dovedit ulterior a fi falsificat. Acest card a fost pierdut de titularul său E. G. N. în luna martie 2005, iar pe E. sa magnetică s-au înscris în mod fraudulos datele de identificare și securizare ale unui instrument de plată electronică emis de E. Bank din SUA.


 Din analiza probelor administrate în cauză, prima instanță a apreciat că inculpații se fac vinovați de faptele reținute în sarcina lor.


 împotriva acestei sentințe au declarat apel Parchetul de pe lângă  T r i b u n a l u l   V â l c e a și inculpații: E. E., E. D. D., E. (...) E., í…¢. G P., S. H. B., E. P. E. și N. E. N., criticând sentința pentru nelegalitate și netemeinicie.


Inculpatul E. E., prin intermediul apărătorului ales invocă ca motiv de apel prioritar nelegala compunere a completului de judecată care a soluționat cauza la  T r i b u n a l u l   V â l c e a.


Astfel, se învederează faptul că prin încheierea nr.32 din 2 aprilie 2007 pronunțată de  T r i b u n a l u l   V â l c e a în acest dosar, s-a admis cererea de abținere formulată de judecătorul investit inițial cu soluționarea acestei cauze.


Cu toate acestea, același magistrat s-a pronunțat asupra fondului cauzei prin sentința supusă apelului.


Apelantul consideră că magistratul era incompatibil să soluționeze această cauză, având în vedere că anterior instanța admisese cererea de abținere pe care o formulase.


Examinând cu prioritate acest motiv de apel, curtea constată următoarele:
Magistratul investit cu soluționarea acestei cauze la  T r i b u n a l u l   V â l c e a, doamna judecător E. M. a formulat cerere de abținere (fila 285), motivând că nu este compatibilă să soluționeze această cauză, deoarece nu este nominalizată printre magistrații ce pot soluționa cauze cu minori.


 T r i b u n a l u l   V â l c e a, prin încheierea nr.32 din 2 aprilie 2007, pronunțată în dosarul nr(...) a admis declarația de abținere formulată de doamna judecător E. M.. Prin aceeași încheiere, a desemnat ca judecător al cauzei pe magistratul E. E.. Au fost menținute actele îndeplinite și măsurile dispuse în prezenta cauză.


Pentru a pronunța această încheiere, instanța a reținut că doamna judecător E. M. nu este desemnată pentru a soluționa cauze cu minori și totodată s-a mai constatat că toți judecătorii ce au fost desemnați să soluționeze cauze cu minori și care formează completele speciale din cadrul secției penale a tribunalului  sunt incompatibili să soluționeze prezenta cauză.


în aceste condiții a fost desemnat să soluționeze această cauză domnul judecător E. E., membru al completului P.1, primul complet specializat pentru minori și familie din cadrul secției civile  a  T r i b u n a l u l u i   V â l c e a.
Prin încheierea pronunțată la 16 mai 2007 în dosarul nr(...)  T r i b u n a l u l   V â l c e a a dispus „ întoarcerea dosarului spre secția penală la completul specializat pentru minori și familie F.9 -N. din cadrul acestei secții, urmând ca în completul respectiv să intre un judecător din cadrul secției penale care este compatibil să soluționeze cauza”.


Pentru a  pronunța această încheiere s-a avut în vedere că în completele specializate pentru soluționarea cauzelor cu minori ale secției penale poate intra orice alt judecător al acestei secții.


Ca urmare, începând cu termenul de judecată din data de 30 mai 2007, judecarea acestei cauze s-a realizat din nou de către magistratul M. E..
Sentința penală nr.201/F din 21 noiembrie 2007 care formează obiectul prezentului apel a fost pronunțată de același magistrat, respectiv doamna judecător M. E..


Dispozițiile art.46/48 din  C o d u l   d e procedură penală, reglementează cauzele de incompatibilitate ale magistraților. în situația în care există o astfel de situație judecătorul devine incompatibil să soluționeze cauza cu care a fost investit.


Potrivit dispozițiilor art.50 din  C o d u l   d e procedură penală, judecătorul incompatibil este obligat să facă o declarație în acest sens. Declarația de abținere se soluționează potrivit art.52 din  C o d u l   d e procedură penală. în cazul în care această declarație este admisă, judecătorul  nu mai poate soluționa cauza respectivă.


Potrivit dispozițiilor art.52 alin.6  din  C o d u l   d e procedură penală, încheierea prin care s-a admis abținerea nu este supusă nici unei căi de atac.
în raport cu aceste dispoziții procedurale se constată că în speță, a fost admisă cererea de abținere a doamnei judecător M. E., pentru motivele mai sus arătate, însă, același magistrat a soluționat și fondul cauzei.


Argumentarea instanței de fond potrivit căreia dispariția motivelor de incompatibilitate care au determinat admiterea declarației de abținere, justifică reinvestirea aceluiași magistrat cu soluționarea cauzei este nelegală.
Din conținutul și interpretarea textelor procedurale  mai sus amintite, rezultă că incompatibilitatea magistratului odată constatată, inclusiv prin admiterea unei declarații de abținere, produce consecințe juridice în sensul că magistratul în cauză în nici o împrejurare nu poate să participe la soluționarea cauzei în raport de care a devenit incompatibil.


 C o d u l   d e procedură penală nu reglementează posibilitatea  reinvestirii magistratului pentru care s-a admis declarația de abținere cu soluționarea aceleiași cauze pe considerentul că motivele care au determinat incompatibilitatea au încetat. Dispozițiile procedural penale sunt de strictă interpretare.  Caracterul definitiv al încheierii prin care s-a admis  cererea de abținere reprezintă un alt argument pentru a nu admite posibilitatea reinvestirii magistratului care a formulat declarația de abținere cu soluționarea aceleiași cauze.


în consecință, se constată că judecătorul care a pronunțat sentința penală nr.201/F/2007 a  T r i b u n a l u l u i   V â l c e a era incompatibil să soluționeze această cauză.


în conformitate cu dispozițiile art.197 alin.2 din  C o d u l   d e procedură penală, nerespectarea dispozițiilor privind compunerea instanței sunt sancționate cu nulitatea absolută a actelor juridice întocmite.
Prin urmare, sentința penală supusă apelului fiind pronunțată de un magistrat incompatibil, este lovită de nulitate absolută, cu toate consecințele juridice.


în baza acestor argumente și în conformitate cu disp.art.379 pct.2 lit.b Cod procedură penală, se vor admite apelurile declarate împotriva sentinței penale nr.201/F/21 noiembrie 2007 pronunțată de  T r i b u n a l u l   V â l c e a în dosarul nr(...).


Se va desființa sentința penală și se va trimite cauza spre rejudecare la aceeași instanță.


Cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului, iar onorariul avocatului din oficiu va fi avansat din fondurile M.J.L.C.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE
îN NUMELE LEGII
D E C I D E :
îN COMPLET DE E.
- CU MAJORITATE -

 

  Admite apelurile declarate de PARCHETUL DE PE L탔šNGÄ”š  T R I B U N A L U L   V 탔š L C E A și de inculpații S. H. B., E. D. D., E. E., E. N. E., E. P. E., N. E. N., í…¢. G P. împotriva sentinței penale nr. 201/F/21 noiembrie 2007, pronunțată de  T r i b u n a l u l   V â l c e a Secția penală în dosarul (...).


  Desființează sentința penală menționată și trimite cauza spre rejudecare la aceeași instanță.


  Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului, iar onorariul avocatului din oficiu în cuantum de câte 150 lei pentru inculpații S. H. B., í…¢. G P. și E. (...) E. și de câte 100 lei (onorariul parțial) pentru inculpații E. E., E. D. D., E. P. E. și N. E. N. se avansează din fondurile Ministerului Justiției și Libertăților D..


  Cu recurs.


  Pronunțată în ședință publică astăzi, 27 octombrie 2009, la Curtea de  A P E L   P I T E í…ž T I - Secția penală și pentru cauze cu minori și de familie.


                                                         
OPINIE  SEPARATÄ”š


Nu împărtășesc soluția adoptată de completul majoritar și consider că excepția de nulitate absolută a sentinței atacate trebuia respinsă, ca neîntemeiată, întrucât cazul de nulitate invocat, nelegala compunere a completului de judecată, nu se regăsește în speță.


Este adevărat că judecătorul care a pronunțat această sentință formulase anterior, la data de 02.04.2007, o declarație de abținere, în care preciza că nu a fost desemnat prin hotărâre a C.S.M. să soluționeze cauze cu minori - așa cum este prezenta cauză -, și că, la aceeași dată,  T r i b u n a l u l   V â l c e a a admis acea declarație, pentru motivul invocat (f. 287 vol. I dosar fond).


în continuare, s-a constatat că toți judecătorii din cadrul secției penale a tribunalului erau incompatibili să soluționeze dosarul, astfel încât acesta a trecut la unul dintre judecătorii Secției civile din cadrul aceleiași instanțe, ce avea specializarea respectivă și învestirea de a soluționa cauze cu minori.
După mai multe termene de judecată, magistratul desemnat în modalitatea mai sus descrisă a soluționa dosarul a constatat că, prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii, s-a stabilit că în completele specializate pentru soluționarea cauzelor cu minori ale secției penale poate intra orice alt judecător al secției penale.

 

Cum magistratul respectiv făcea parte din secția civilă a tribunalului, iar nu penală fiind, deci, specializat în dreptul civil, la data de 16.05.2007 a pus în discuție excepția de nelegală constituire a completului de judecată și, prin încheierea pronunțată la aceeași dată (f. 380, 381 vol. II dosar fond), a admis această excepție, dispunând trimiterea dosarului la completul inițial învestit din cadrul secției penale, singurul care era compatibil a soluționa dosarul, întrucât față de ceilalți judecători se constatase cauza de incompatibilitate prevăzută de art. 48 alin. 1 lit. a) din  C o d u l   d e procedură penală.


Acest complet este și cel care a pronunțat sentința penală nr. 201/F din 21.11.2007, atacată cu apel.


Contrar opiniei majoritare exprimate de către membrii completului de divergență, consider că pentru judecătorul care a soluționat cauza nu exista, din punctul de vedere al textelor de lege ce se invocă (art. 46 - 48 Cod de procedură penală), niciun impediment pentru ca acesta să pronunțe o hotărâre în dosar.


Aceasta, întrucât față de el nu s-a constatat existența vreunui caz de incompatibilitate din cele prevăzute de dispozițiile legale în materie.
Este adevărat că, în momentul în care s-a pus problema specializării sale în soluționarea cauzelor cu minori, constatând că nu era nominalizat potrivit legii, a adus la cunoștință această situație, printr-o cerere pe care a intitulat-o „declarație de abținere”.


A fost aleasă, din punct de vedere formal, atare cale, singura pe care  C o d u l   d e procedură penală o prevede, pentru a se trece cauza la un alt complet, fără însă a se invoca vreun caz de incompatibilitate dintre cele strict prevăzute de art. 46, 47 și art. 48 alin. 1 lit. a) - i) Cod de procedură penală, din simplul motiv că nu exista nicio incompatibilitate.


Cum ulterior au fost învestiți toți judecătorii secției penale cu soluționarea dosarelor cu inculpați minori, dându-se astfel prioritate principiului specializării magistraților, apreciez că în mod corect cauza a trecut la magistratul care, în final, a și pronunțat sentința.


La data pronunțării sentinței, acesta dobândise calitatea cerută de lege, în art. 483 alin. 1 Cod de procedură penală, așa încât compunerea instanței era legală, iar excepția se impunea a fi respinsă.


Trecându-se la analiza apelurilor, apreciez că cel declarat de procuror era fondat, în ceea ce privește critica vizând greșita restituire a cauzei la procuror.
Acțiunea penală a fost pusă în mișcare față de inculpatul E. E. prin ordonanța nr. 167B/P/2005 din 21.02.2006 (f. 74 dosar urm. penală) și, cum urmărirea penală se efectua de către procuror acesta, descoperind fapte noi în sarcina celui cercetat, a extins la data de 03.04.2006 cercetările și pentru acestea; atâta vreme cât celui în cauză i-a fost adusă la cunoștință acuzația și a avut posibilitatea de a formula apărări față de aceasta, iar prin actul de sesizare a instanței procurorul l-a trimis în judecată și pentru fapta respectivă, consider că restituirea cauzei la procuror nu se justifică, întrucât nu ne regăsim în vreuna din ipotezele prevăzute de art. 332 alin 1 și 2 Cod de procedură penală.


Cum soluția de condamnare a celor patru inculpați este temeinică, întemeindu-se pe probele administrate în faza de urmărire penală și pe cele administrate nemijlocit de către judecătorul fondului (declarații de inculpați, declarații de părți vătămate, expertiză grafică, etc.), se impunea ca ea să fie menținută, prin respingerea apelurilor declarate de inculpați.

 

în concluzie, opinez pentru admiterea apelului declarat de procuror, pentru desființarea, în parte, a sentinței penale nr.201/F din 21.11.2007 a  T r i b u n a l u l u i   V â l c e a, cu consecința înlăturării dispoziției de restituire a cauzei la procuror și continuarea judecății, în vederea pronunțării unei soluții și cu privire la fapta pentru care a fost dispusă restituirea.