DOSAR NR(...) (Număr în format vechi  818/2009)
CURTEA DE  A P E L   B U C U R E í…ž T I - SECí…¢IA I -A PENALÄ”š
DECIZIA PENALÄ”š NR. 139
í…žedința publică din data de 9 iunie 2009

 

Domenii: Penal - infracțiuni privind comerțul electronic: falsificarea instrumentelor de plată electronică; fabricarea si deținerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică; efectuarea de operațiuni financiare prin utilizarea unui instrument de plată electronică, inclusiv a datelor de identificare care permit utilizarea acestuia, fără consimțământul titularului instrumentului respectiv.

 

Pe rol se află judecarea apelurilor declarate de apelanții inculpați T. H. O. și  B. E. E.  și de apelantul parte civilă   S. BANK SA împotriva Sentinței penale nr. 266 F din data  de 10 martie 2009 pronunțată de  T r i b u n a l u l   B u c u r e ș t i - Secția I -a Penală în dosarul nr(...).


La apelul nominal făcut în ședința publică au   răspuns:
- apelantul inculpat   T. H. O., personal , în stare de arest și asistat  de apărător desemnat din  oficiu N. B., cu delegația pentru asistență judiciară obligatorie  depusă la dosar;
și - apelantul inculpat   B. E. E., personal, în stare de arest și asistat  de apărător ales B. P., cu împuternicirea   depusă la dosar;
lipsă fiind  apelantul parte civilă S. BANK SA.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, după care,
 

Părțile întrebate fiind de instanță declară că nu au alte cereri de formulat.
 

Curtea,  față de faptul că nu sunt alte cereri de formulat,  acordă cuvântul în dezbaterea apelurilor.
 

Apărătorul desemnat din oficiu al apelantului inculpat T. H. O. critică pentru  netemeinicie și nelegalitate hotărârea atacată.  Susține că din probele administrate în cauză nu rezultă că inculpatul ar fi pus în circulație instrumente de plată electronică falsificate sau ar fi deținut astfel de instrumente în vederea punerii lor în circulație și de  asemenea  nu sunt probe că inculpatul, cu intenție  ar  fi efectuat operațiuni financiare în mod fraudulos. Subliniază că este  suficient dubiul existent  cu  privire la  vinovăția  inculpatului  întrucât  acesta îi profită. Solicită achitarea  inculpatului în baza art.  11 punctul 2 lit. a  raportat la  art. 10 lit. c Cod procedură penală  pentru  infracțiunile prevăzute  de art.  24 alin. 2  și  art. 25 din Legea  302/2002.  Solicită admiterea   apelului, desființarea  sentinței atacate  și pe fond, rejudecând  cauza să se pronunțe o hotărârea legală și temeinică,  cu achitarea inculpatului în  baza art.  11 punctul 2 lit. a  raportat la  art. 10 lit. c Cod procedură penală  pentru infracțiunile prevăzute de art.  24 alin. 2 și art. 25 din Legea  302/2002 și condamnarea acestuia  la o pedeapsă  orientată spre minim pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.  27 alin. 1 din Legea  302/2002, dând o mai  mare  apreciere   circumstanțelor personale. Să se dispună contopirea  tuturor pedepselor aplicate inculpatului   și  restituirea    în baza art. 357 pct. 2 lit. e  a sumelor de bani reținute de la inculpat.
 

Cu privire la  apelul declarat  de  partea civilă îl consideră  nefondat și solicită respingerea  acestuia ca atare,  inculpatul T. H. O. neputând fi făcut  responsabil de  extragerile de bani operate  cu mijloace  de plată electronică falsificate,  după momentul arestării sale.
Apărătorul ales al apelantului inculpat B. E. E. susține  oral motivele de apelului declarat de clientul său,  detaliate în scris , depuse la dosar , filele  22- 26.

Critică sentința atacată ca nelegală și netemeinică  subliniind următoarele:
1.- lipsa probelor cu privire la faptul că instrumentele de plată  electronice  găsite   asupra  inculpatului   T. H. O.  și în autoturismul  condus de acesta  ar fi  fost  falsificate  într-un fel sau altul de  vreunul dintre inculpați ;
2.- lipsa probelor cu privire la săvârșirea  de către apelantul inculpat B. E. E. a infracțiunii prevăzute de art.  25  din Legea 302 /2002 ;
3.- lipsa  probelor cu privire la săvârșirea  de către apelantul inculpat B. E. E. a infracțiunii prevăzute de art.  26 Cod penal raportat la  art. 27 alin. 1 din Legea  302/2002 . Inculpații se cunoșteau  doar  sub  porecla de K. pentru inculpatul T. H. O.   și, respectiv D.l pentru  inculpatul B. E. E.. Referitor la punga  cu bani care s-a r fi aflat în mașina   lui T. H. O., martorul  asistent  N. J.   afirmă, că polițiștii aveau respectiva E. cu bani anterior,  percheziționării mașinii în   cauză.

în raport cu motivele scrise apelului  formulat de B. E. E., susținute oral, solicită admiterea  apelului, desființarea  sentinței atacate și, pe fond, achitarea  inculpatului   B. E.  în temeiul art.  11 punctul 2 lit. b  raportat la  art.  10 lit. c Cod procedură penală  pentru infracțiunile  prev. de art. 24 alin. 2  din Legea  365/2002 și art. 26 Cod penal raportat la  art. 27 alin. 1 din Legea  365/2002 și respectiv  achitarea  în temeiul art. 11 pct. 2 lit. b raportat la  art.  10 lit. a Cod procedură penală  pentru infracțiunea  prevăzută de art.  25  din Legea  365/2002 , în  măsura în care  instanța își va însuși punctul de vedere  exprima în raportul de expertiză realizat  de Institutul  de  Tehnologii B.  în sensul că echipamentele în cauză nu puteau fi folosite la falsificarea  instrumentelor de plată, în caz contrar  solicită achitarea  în baza art. 10 lit. c Cod procedură penală.

 

în subsidiar, dacă  inculpatul  B. E. E.   va fi găsit  de săvârșirea  vreunei infracțiuni, solicită redozarea  pedepsei în sensul reducerii  acesteia.
Pe apelul declarat  de bancă pune concluzii de respingere ca nefondat.
Reprezentantul  M i n i s t e r u l u i   P u b l i c pune concluzii de  respingere, ca nefondate, a apelurilor declarate de inculpați.  a recursului ca nefondat  și de menținere a  sentinței atacate ca fiind legală și temeinică. Referitor la  apelul declarat  de inculpatul  T. H. O., contopirea  pedepselor,  pentru prima  dată, potrivit legii, nu se poate  face în apel. Acesta a solicitat instanței de fond să-i contopească pedepsele  însă nu a precizat   care,   iar instanța de fond nu a procedat decât la contopirea  pedepselor care atrăgeau stare de  recidivă. în cauză nu există nici un caz de nulitate  astfel că  nu poate  fi desființată și trimisă pentru rejudecare iar,  în calea de atac nu se poate face contopirea  pentru prima  oară. Pune concluzii de respingere a apelului declarat de inculpatul  T. H. O.. Solicită   respingerea  cererilor de achitare a aceluiași inculpat  pentru infracțiunea  prevăzută de art.  24  și  25 din Legea  365/2002 întrucât instanța s-a referit la  art. 24 alin. 2, text de lege care  arată că este pedepsită  punerea în circulație, în orice mod, a instrumentelor de plată electronică falsificate sau deținerea lor în vederea punerii în circulație. S-au  găsit  carduri asupra inculpatului pe care avea intenția să le pună în circuit  și cu ajutorul cărora   a extras   bani de la bancomate.
 

Referitor la  art.  25 din legea   365/2002, asupra  inculpatului T. O.,  s-a  găsit un echipament  electronic  cu ajutorul căruia  putea  copia carduri.  Pedeapsa   aplicată a fost  corect individualizată întrucât începând cu anul 1996  inculpatul  T. H. O. a suferit numeroase  condamnări.
 

Cu privire la apelul declarat de inculpatul  B. E.  E.  îl apreciază ca nefondat și pune concluzii de respingere a  acestuia ca atare.
Pentru art.  24 și  25  din legea specială considerațiile sunt aceleași.
 Din declarațiile contradictorii a rezultat că inculpații se cunoșteau de mai mult timp. Inculpatul B. E.  E.  deși a declarat că nu cunoștea   scopul  pentru care coinculpatul a oprit mașina în care se aflau , de câteva ori, în apropierea unor bancomate, sub  scaunul pe care acesta ședea a fost   găsită o E.  cu banii  care  erau extrași din bancomate, iar  pe  bancheta  din spate a autoturismului lui se găseau foarte multe  carduri, astfel că  în mod just   a constatat  instanța de fond  că inculpații se cunoșteau și s-au întâlnit  cu scopul de a sustrage   bani din bancomate. Pune  concluzii de respingere a apelurilor declarate de inculpați.
 

Referitor la apelul declarat în cauză de S. BANK SA , pune concluzii de admitere a căii de atac, modificarea laturii  civile  a hotărârii atacate,  în baza  art. 118 lit. e Cod penal,  să fie dispusă, confiscarea de la inculpatul  T. H. O. a sumei de 3600 lei, sumă cu care  banca s-a constituit parte civilă.

Apărătorul  ales al inculpatului B. E.  E.  consideră că susținerile  procurorului   nu  dovedesc vinovăția clientului său. Contradicțiile  dintre  declarațiile inculpaților  arată că aveau interese diferite   și confirmă faptul că inculpatul T. era cunoscut  ca persoană care se ocupa de vânzarea  și revânzarea  mașinilor.
 

Cu privire la punga de bani a arătată că martorul audiat  a precizat că respectiva  E. se afla în mâna organului de poliție  și nu sub scaunul pe care stătea clientul său.
 

Referitor la suma de  bani de 3600 lei, consideră că trebuie desfășurată o cercetare penală separată  întrucât banii au fost extrași din bancă însă după momentul arestării inculpaților.
 

Apelantul inculpat B. E. E. aderă la concluziile  apărătorului ales. Referitor la punga   roșie în  care se aflau  bani, așa cum a aflat ulterior, a  recunoscut de la început că observat  o E.  roșie în torpedoul mașinii și nu sub  preșul din  mașină ori în altă parte. Solicită admiterea  apelului așa cum a fost  formulat.
 

Apelantul inculpat T. H. O.  aderă la concluziile  apărătorului desemnat din oficiu. Declară că nu este  responsabil de nici o extragere de la S. BANK . A solicitat să-i fie  dată posibilitatea  aplicării unui 19 asupra  ofițerilor de la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism   care l-au arestat însă nu a fost  întrebat de organele în drept.  Consideră că expertul bancar  care s-a prezentat în cauză trebuia să explice  pertinent care au fost motivele pentru care   S. BANK nu a blocat  conturile după ce  s-au  semnalat  extrageri frauduloase din respectivele  conturi. Nu este de acord să răspundă de extrageri ce i-au fost  imputate după data  arestării sale. Declară că este nevinovat  în ceea ce privește infracțiunea de falsificare de mijloace electronice de plată. Solicită  să-i fie contopite toate pedepsele aplicate întrucât nu ar fi posibil, din punct de vedere legal legală să fie  contopit  numai un mandat și celălalt  nu.

    

 C U R T E A

 

 Prin sentința penală nr.266/10.03.2009  T r i b u n a l u l   B u c u r e ș t i - Secția I-a Penală, în baza art. 334 C.p.p.  a fost schimbată încadrarea juridică a faptelor pentru care au fost trimis în judecată inculpatul T. H. O., din infracțiunile prev. de art. 24 alin. 2, art. 25 și art. 27 alin. 1 din Legea nr. nr. 365/2002, cu aplic. art. 33 lit. a și art. 37 lit. a C.p., in infracțiunile prev. de art. de ari. 24 alin. 2, ari. 25 și ari. 27 alin. 1 din Legea nr. nr. 365/2002, fiecare cu aplic. ari. 37 lit. a, b C.p., toate cu aplic. art. 33 J.. a C.p.

în baza art. 334 C.p.p. a fost schimbată încadrarea juridică a faptei pentru care au fost trimis în judecată inculpatul B. E. E., din infracțiunile prev. de art. 27 alin. 1 din Legea nr. nr. 365/2002, în infracțiunile prev. de art. de art. 26 rap. la art. 27 alin. 1 din Legea nr. nr. 365/2002.
în baza art. 24 alin. 2 din Legea nr. nr. 365/2002, cu aplic. art. 37 lit. a, b C.p., a fost condamnat inculpatul T. H. O. la o pedeapsă de 6 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II¬ a, lit. b C.p. pe o perioadă de 5 ani după executarea pedepsei principale.

în baza art. 39 alin. 1 C.p. rap. la art. 33 lit. a, art. 34 lit. b, art. 35 C.p. a fost contopită pedeapsa aplicată cu pedeapsa de 3 ani și 6 luni închisoare, aplicată inculpatului prin S.p. nr. 293/24.02.2003 a Judecătoriei sectorului 2 B - rămasă definitivă prin neapelare, inculpatul urmând a executa pedeapsa cea mai grea de 6 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II¬ a, lit. b C.p. pe o perioadă de 5 ani după executarea pedepsei principale.
în baza art. 25 din Legea nr. nr. 365/2002, cu aplic. art. 37 J.. a, b C.p., a fost condamnat același inculpat la o pedeapsă de 2 ani închisoare.

în baza art. 39 alin. 1 C.p. rap. la art. 33 lit. a, art. 34 lit.b C.p.a fost contopită pedeapsa aplicată cu pedeapsa de 3 ani și 6 luni închisoare, aplicată inculpatului prin S.p. nr. 293/24.02.2004a Judecătoriei sectorului 2 B, definitivă prin neapelare, inculpatul urmând a executa pedeapsa cea mai grea, de 3 ani și 6 luni închisoare.

în baza art. 27 alin. 1 din Legea nr. nr. 365/2002, cu aplic. art. 37 lit. a, b C.p., a fost condamnat același inculpat la o pedeapsă de 6 ani închisoare.

în baza art. 39 alin. 1 C.p. rap. la art. 33 J.. a , art. 34 lit. b C.p. a fost contopită pedeapsa aplicată cu pedeapsa de 3 ani și 6 luni închisoare, aplicată inculpatului prin S.p. nr. 293/24.02.2004 a Judecătoriei sectorului 2 B, definitivă prin neapelare, inculpatul urmând a executa pedeapsa cea mai grea, de 6 ani închisoare.

în baza art. 33 lit. a, art. 34 lit. b C.p. au fost contopite pedepsele aplicate, inculpatul urmând a executa pedeapsa cea mai grea, de 6 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturile prev. de art. 64 alin. 1 J.. a teza a II-a, lit. b C.p. pe o perioadă de 5 ani după executarea pedepsei principale.

în baza art. 71 C.p.  s-au interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a, teza a II-a, J.. b C.p.

în baza art. 88 C.p.  s-a dedus din pedeapsa aplicată durata reținerii și arestării preventive de la 19.09.2007 la zi.

în baza art. 350 C.p.p. s-a menținut starea de arest a inculpatului.

A fost anulat N. nr. 771/2004 din 12.03.2004 al Judecătoriei sectorului 2 B, emis în baza S.p. nr. 293/24.02.2004 a Judecătoriei sectorului 2 B, definitivă prin neapelare și dispune emiterea unui nou mandat de executare a pedepsei închisorii in baza prezentei sentințe, la data rămânerii definitive.

în baza art. 24 alin. 2 din Legea nr. nr. 365/2002,a fost condamnat inculpatul B. E. E. la o pedeapsă de 4 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturile prev. de art. 64 alin. 1 J.. a teza a II-a, lit. b C.p. pe o perioadă de 3 ani după executarea pedepsei principale.

în baza art. 25 din Legea nr. 365/2002, a fost condamnat același inculpat la o pedeapsă de 2 ani închisoare.
în baza art. 26 C.p. rap. la art. 27 alin. 1 din Legea nr. nr. 365/2002, a fost condamnat același inculpat la o pedeapsă de 2 ani închisoare.

în baza art. 33 lit. a, art. 34 lit. b C. p. au fost contopite pedepsele aplicate, inculpatul urmând a executa pedeapsa cea mai grea, de 4 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, J.. b C.p. pe o perioadă de 3 ani după executarea pedepsei principale.

în baza art. 71 C.p. s-au interzice inculpatului drepturile prev. de ari. 64 J.. a, teza a II-a, J.. b C.p.
în baza art. 88 C.p. s-a dedus pedeapsa aplicată durata reținerii și arestării preventive de la 19.09.2007 la zi.

în baza art. 350 C.p.p.s-a menținut starea de arest a inculpatului.

S-a luat act că persoana vătămată BCR - Sucursala (...) nu s-a constituit parte civilă în procesul penal.

A fost respinsă acțiunea civil formulată de partea civilă S. Bank, ca neîntemeiată.

în baza art. 118 J.. b C.p. s-au confiscat de la inculpați 2 cititoare de carduri J., inscripționate E. și U. E. și un dispozitiv electronic de tip Mini 123 CS, depuse la Camera de corpuri delicte a Direcției Generale de Poliție a municipiului B conform dovezii seria (...) nr. (...).

în baza art. 118 J.. c C.p. s-au confiscat de la inculpați 41 de carduri depuse la Camera de corpuri delicte a Direcției Generale de Poliție a municipiului B conform dovezii seria (...) nr. (...).

A fost respinsă cererea reprezentantului  M i n i s t e r u l u i   P u b l i c de anulare a unei cărți de identitate seria (...) nr. (...) și a unui permis de conducere nr. (...)F, pe numele N. D..

în baza art. 118 lit. f C.p.p.  s-au confiscat o carte de identitate seria (...) nr. (...) și un permis de conducere nr. (...)F, pe numele N. D., depuse la Camera de corpuri delicte a Direcției Generale de Poliție a municipiului B conform dovezii seria (...) nr. (...).

în baza art. 118 lit. e C.p.p. s-a confiscat suma de 7.300 lei, depusă la CEC, conform recipisei nr. (...)/1 din 10.10.2007.

în baza art. 357 alin. 2 lit. e C.p.p. s-a dispune restituirea către inculpatul T. a unui telefon mobil marca Nokia O., J. (...) care conține o cartelă P. cu nr. (...), a unui telefon mobil marca E. 28101, a unui lanț din metal galben având modelul compus din bile și zale, a unui inel din metal galben cu negru în partea superioară, depuse la Camera de corpuri delicte a Direcției Generale de Poliție a municipiului B conform dovezii seria (...) nr. (...), către inculpatul B. a unui telefon mobil marca Nokia cu seria (...) ce conține o cartelă cosmote cu nr. (...) și către inculpatul T. a unui portofel de culoare neagră, depuse la Camera de corpuri delicte a Direcției Generale de Poliție a municipiului B conform dovezii seria (...) nr. (...).

în baza art. 357 alin. 2 J.. e C.p.p. s-a dispus restituirea către inculpatul T. a sumei de 70 de lei, consemnată la Direcția Generală de Poliție a municipiului B - Serviciul Financiar Contabilitate și a sumei de 5.250 de lei, depusă la CEC, conform recipisel nr. (...)/1 din 10.10.2007.

în baza art. 357 alin. 2 lit. e C.p.p.  s-a dispus restituirea către K. D. a autoturismului marca BMW cu nr. de înmatriculare B-37-E., nr. de identificare E., serie motor B(...) depus în hala S. a  M i n i s t e r u l u i   d e Interne și Reformei Administrative, conform procesului - verbal din data de 23.01.2008.

în baza art. 191 alin. 1,2 C.p.p. a fost obligat fiecare inculpat la plata sumei de 1000 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.
 

Onorariul avocatului din oficiu avansat din fondurile Ministerului Justiției í…žl Libertăților D..

în fapt s-a reținut că, în noaptea de 18/19.09.2007, în jurul orelor lucrători din cadrul Secției 10 Poliție au observat în fața bancomatului situat pe B-dul (...) pe inculpatul T. H. O., care, văzând echipajul de poliție, a fugit și s-a urcat pe locul șoferului, într-un autoturism marca BMW de culoare neagră cu numărul de înmatriculare B-37-E. ce se afla parcat pe B-dul (...).
Inculpatul a întors autoturismul încercând să se deplaseze pe B-dul (...) in direcția E. N. însă a fost blocat de mai multe echipaje de poliție, autoturismul său lovind frontal autoturismul de serviciu marca E. M. cu numărul de înmatriculare B-51-H..

Organele de poliție l-au imobilizat pe inculpatul T., iar pe scaunul din dreapta față a fost identificată o altă persoană, de sex masculin, identificat ca fiind inculpatul B. E. E..

Cu ocazia percheziției corporale efectuate asupra inculpatului T. H. O. s-au găsit 3 carduri inscripționate H. U. pe care era scris cu markerul numerele 01254, 12501 (69447), 43243, 2 carduri inscripționate B. și pe care era scris cu markerul numerele 45352 și 10259.

Cu ocazia percheziției corporale asupra inculpatului B. E. E. s-a găsit un telefon mobil marca Nokia seria (...), o pereche de chei inscripționate N. și o altă pereche de chei de yală. Telefonul mobil avea o cartelă D. cu numărul de apel (...).

Organele de poliție au percheziționat de asemenea autoturismul marca BMW, în habitac1ul acestuia fiind găsite următoarele bunuri: pe bancheta din spate 3 carduri inscripționate B. pe care era scris cu markerul numerele 72043, 12422, 90434 și 7 carduri inscripționate H. U. pe care se afla scris cu markerul numerele 75523, 22521, 4487 (53439) 39148,7116,22327 (23227), 44863 (41262); în torpedo s-au găsit 4 carduri inscripționate B. pe care se afla scris cu markerul numerele 61200,99604,02570,34649, 10 carduri inscripționate H. U. pe care se afla scris cu markerul numerele 28424,61544,89284,57677,472.4 89047, 22912, 43870, 11249, 60336 și 2 carduri inscripționate G-N. pe care se afla scris cu markerul numerele 20847 ((...)) 70720 ((...)); pe consola dintre scaunele din față s-a găsit un portofel din piele neagră ce conținea o carte de identitate și permisul de conducere pe numele N. D. - CNP(...), suma de 70 lei - 1 bancnotă de 50 lei și 2 bancnote de 10 lei, 7 carduri inscripționate H. U. pe care se afla scris cu markerul numerele 77934 (2275) 27254,25439,20685,59772,53473,36943, un card inscripționat B. pe care se afla scris cu markerul numărul 77874 și un card inscripționat B. B. România, pe care se afla scris cu markerul număr-ul 5424; pe consola dintre scaunele din față s-a mai găsit un telefon mobil marca Nokia O., J. (...) și un telefon mobil marca E. - E. 1 telefonul Nokia avea o cartele P. cu numărul (...); în portbagaj s-au găsit într-o cutie de carton inscripționată O. 2 cititoare cat-duri marca J. inscripționate unul -E. iar celălalt ¬U. E., acesta din urmă având seria (...); pe podeaua mașinii, în dreptul scaunului din dreapta față s-a găsit o E. din plastic, de culoare roșie, inscripționată E. în care se B. suma de 143 de bancnote de 50 lei (Ron), pe podeaua autoturismului, în dreptul banchetei din spate s-au găsit împrăștiate un număr de 108 bancnote ele 50 lei (Ron); tot în habitaclu, între scaunele din față a mai fost găsit un cititor de carduri magnetice de tip mini 123.
împotriva acestei hotărâri au declarat apel inculpații T. H. O., B. E. E. și partea civilă S. Bank, motivele fiind consemnate în partea introductivă a prezentei decizii.
 

Apelurile sunt nefondate.
 

în cursul urmăririi penale s-a constatat că permisul de conducere și cartea de identitate pe numele N. D. găsite în portofelul din piele de culoare neagră aparținând numitului T. H. O. sunt falsificate, fizionomia persoanei din fotografii aparține inculpatului T. H. O.. S-a stabilit de asemenea că T. H. O. figura în evidență ca fiind urmărit general, fiind emis pe numele său mandatul de executare a pedepsei închisorii nr. 771/12.03.2004 emis de Judecătoria Sector 2, numitul având de executat 3 ani și 6 luni închisoare pentru săvârșirea  infracțiunii de furt.
 

S-a stabilit că B. E. E. a figurat urmărit la solicitarea Parchetului de pe lângă Curtea de  A P E L   B U C U R E í…ž T I întrucât pe numele acestuia a fost emis de Autoritățile Judiciare Italiene un mandata de arestare european pentru săvârșirea infracțiunilor de asociere  pentru săvârșirea de infracțiuni și falsificare de cărți de credit în  prezent acesta fiind revocat.
 

T. H. O. și B. E. E. au refuzat inițial să facă orice declarație. în urma vizionării imaginilor surprinse de camerele de supraveghere ale B.-urilor  Băncii Comerciale Române instalate la Sucursala (...), în intervalul orar 0,20-05,00 a fost identificat inculpatul T. H. O. în timp ce efectua tranzacții cu cardurile găsite asupra lui și în interiorul autoturismului.

Din declarația inculpatului T. H. O. dată în fața¬ organelor de cercetare penală (filele 23 - 27 E.) a rezultat că dispozitivele electronice găsite în interiorul autoturismului marca BMW nr.B-37-E. le-a primit de la un individ pe care l-a cunoscut pe internet cu scopul de a lega sistemele electronice a două dispozitive; inculpatul T. H. arată că s¬a întâlnit cu acesta în zona E. Romană, în jurul orei 22.00, i-a dat mai multe carduri cu care să scoată bani de la bancomate în schimbul unui comision de 20%.

Inculpatul a precizat că în aceeași seară l-a sunat pe inculpatul B., pe care îl cunoștea sub porecla "D.", cu intenția de a-i arăt mașina și de a o vinde acestuia. S-a întâlnit cu inculpatul B. la domiciliul acestuia, situat pe T.. lancului și au plecat la o cafenea. Inculpatul T. menționează că în timp ce mergea cu mașina, "și-a amintit de cardurile primite" și a oprit la câteva bancomate, de unde a retras diverse sume de bani de pe carduri, care aveau inscripționate codul pin. Inculpatul declară că în timp ce retrăgea banii, inculpatul B. stătea în mașină și îl aștepta, fără să știe ce făcea el.

Inculpatul menționează că înainte de a se opri la cafeneaua situată în apropiere de E. A I, a oprit la un bancomat BCR, de unde a extras o sumă de bani, fiind surprins în acel moment de către organele de poliție.
Inculpatul T. și-a menținut aceeași declarație și în fata procurorului și a judecătorului investit cu soluționarea propunerii de arestare preventivă .

Inculpatul B. E. E. a declarat că în seara de 18.09.2007, în jurul orelor 23.00, s-a întâlnit cu inculpatul T. H. O. pe care-I cunoștea de aproximativ o lună, cu scopul de a-l ajuta să repare un autoturism proprietate personală. Deși inculpatul T. H. O. ar fi coborăt în mai multe zone situate pe B-dul (...) în timp ce se plimbau B. E. E. arată că nu a cunoscut activitatea acestuia în sensul de a scoate bani din diferite B.-uri folosind cartele PVC și nici nu ar fi văzut în habitaclul mașinii bani, carduri sau cititoare de carduri magnetice. A arătat de asemenea că după ce au fost opriți de organele de poliție el a fost condus într-una dintre mașinile echipaj ului și ar fi auzit de la ofițerii de poliție că în mașina cu care se deplasa s-ar fi găsit bani și carduri. B. E. E. a declarat că a urmat un curs de specializare grad 7 N. în domeniul rețelelor de calculatoare și că lucrează cu forme legale la diferite firme.

Curtea reține neconcordanțe între declarațiile celor doi inculpați din cursul urmăririi penale, fiecare declarând un alt motiv pentru care s-ar fi întâlnit în seara zilei de 18.09.2007 (T. H. susține că s-ar fi întâlnit ca să-i vândă autoturismul BMW, iar B. E. susținând că l-a întâlnit cu T. H. pentru a-l ajuta să repare autoturismul proprietate personală); în plus, sub preșul din dreptul scaunului dreapta față a fost găsită o plasă de culoare roșie, în interiorul căreia au fost găsite mai multe bacnote de 50 de lei; or, în condițiile în care inculpatul B. menționează că nu a văzut ce a făcut inculpatul T. în cele două opriri pe care le-au avut în seara respectivă (una în zona F., la intersecția í…žos. (...) cu șos. (...) și cealaltă pe bd. (...)), este surprinzător cum nu i s-a părut nimic suspect legat de punga cu bacnote, aflată la picioarele sale (fato 17, fila 96); de asemenea, surprinzătoare și evident ne sinceră apare afirmația inculpatului B. în sensul că nu știa ce a făcut inculpatul T. în cursul celor doua opriri, in condițiile în care un număr foarte mare de carouri se aflau pe bancheta din spate a autoturismului.

Din raportul de expertiza tehnica nr.(...) din 13.11.2007, efectuată de Institutul pentru Tehnologii B. din cadrul Serviciului Român de Informații asupra terminalului J. i 7910 inscripționat U. E. și asupra terminalului K. 5100 inscripționat E. a rezultat ca primul terminal U. E. prezenta urme provenite în urma desfacerii carcasei sale și unele lipituri iar celălalt prezintă urme provenite în urma desfacerii sale rezultând că s-au intervenit asupra celor două E.-uri, dar încă nu s-a montat dispozitiv de copiere a cardurilor bancare în interiorul acestora. De asemenea, în urma examinării memoriei cititorului de carduri magnetice de tip Mini 123 nu au fost relevate existența unor informații care să provină dintr-o utilizare a dispozitivului in conformitate cu facilitățile oferite de producător și anume aceea de a copia carduri bancare.
După citirea datelor conținute de benzile magnetice a unui număr de 9 carduri găsite cu ocazia prinderii In flagrant a celor 2 inculpați, cu ajutorul unui cititor electronic N. seria (...), s-a stabilit că aceste carduri conțin pe benzile magnetice date bancare ale unor numere de carduri emise de bănci din străinătate).

Primul punct al motivelor scrise de apel susținut de inculpatul B. E. E. este nefondat întrucât nu prezintă relevanță penală faptul că nu există dovada că  inculpații au falsificat instrumentele de plată, atâta timp cât ei nu au fost  trimiși în judecată pentru falsificare de instrumente de plată electronice.

Nu este fondat nici motivul al doilea al apărării inculpatului B. E. E., întrucât în raport de multitudinea cardurilor împrăștiate în mașină și faptul că un cititor de carduri s-a găsit între scaunele celor inculpați, confirmă fără dubiu că inculpatul cunoștea activitatea ilicită la care lua parte, neavând nicio relevanță faptul că nu s-au găsit urme papilare pe instrumentele de plată sau că o parte a dispozitivelor erau în portbagajul autoturismului condus de inculpatul T. H..

De asemenea, nu poate fi reținută apărarea inculpatului B. E. E. în sensul că instrumentele electronice nu au fost folosite la falsificarea instrumentelor de credit, atâta timp cât acestea, cu modificări, erau destinate unei asemenea activități infracționale.

Cum s-a arătat mai sus, inculpatul B. E. E. a participat în noaptea de 18/19.09.2007 la toate încercările de sustragere de bani din bancomate, asigurând în autoturism cooperarea infracțională, acesta având cunoștințe de electronică - calculatoare.

Apărarea inculpatului B. E. E. a răstălmăcit declarația martorului asistent N. J.  (fila 90 instanță). Acesta nesusținând că polițiștii au pus în autoturism o E. de bani, ci că punga cu bani se afla în mâna unui polițist.

Curtea apreciază că flagrantul constatat de poliție și probele găsite asupra inculpaților, în condițiile descrise mai sus, stabilesc fără dubii că inculpații au cunoscut deținerea de instrumente de plată falsificate și au desfășurat o activitate infracțională cu sustragerea de bani din B., fiind fără relevanță faptul că BCR nu s-a constituit  parte civilă, neînregistrând refuzuri de plată.

Cum activitatea infracțională a celor doi inculpați s-a comis la B.-uri  aparținând BCR (rechizitoriul nereținând B.-uri aparținând S. Bank), în mod corect, în prezenta cauză, această bancă nu poate avea calitatea de partea civilă.

Prin urmare, în mod corect s-au reținut elementele constitutive ale infracțiunilor pentru care cei doi inculpați au fost condamnați, pedepsele fiind și ele corect individualizate, în raport de gravitatea deosebită a infracțiunilor comise, în condițiile recidivei (de către inculpatul T. H.), circumstanțele personale ale inculpatului B. E. E. fiind avute în vedere la prima instanță la stabilirea unei pedepsei mai mici.

în raport de faptul că inculpatul T. H. nu a formulat o cererea completă de contopire, condiție în care în mod corect prima instanță a reținut doar pedepsele ce atrag recidiva, nu se poate ca în apel să fie formulată o cererea nouă de contopire, căci s-ar încălca dublul grad de jurisdicție dacă s-ar da eficiență unei asemenea cereri.

Văzând și art. 88 Cod penal și art. 192 Cod procedură penală

 

PENTRU ACESTE MOTIVE
îN NUMELE LEGII
DECIDE:

 

Respinge ca nefondate apelurile inc. B. E. E., T. H. O. și părții civile S. Bank SA împotriva sentinței penale nr. 266/F/10.03.2009 pronunțată de  T r i b u n a l u l   B u c u r e ș t i - Secția I-a Penală, în dosarul nr(...).
 

Menține măsura arestării preventive a inculpaților și compută prevenția fiecăruia de la 19.09.2007 la zi.

Obligă fiecare apelant inculpat la câte 100 lei cheltuieli judiciare statului. Cu recurs.
 

Pronunțată în ședință publică, azi 09.06.2009.