CURTEA DE  A P E L   P L O I E í…ž T I

SECí…¢IA PENALÄ”š í…žI PENTRU CAUZE CU MINORI í…žI DE FAMILIE

DOSAR NR. 1979,(...) 

DECIZIA  PENALÄ”š  NR.9

í…žedința publică din data de  12 februarie 2010

                         

Domenii: Infracțiuni privind comerțul electronic - deținerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică. Criminalitate informatică - accesul, fără drept, la un sistem informatic.

 

Pe rol fiind soluționarea apelurilor declarate de inculpații E. H. F., domiciliat în comuna E., sat E., județul D ( fiul lui U. și F., născut la data de 19 octombrie 1980 ) și H. J. D., domiciliat în  comuna  E., județul D ( fiul lui T. și E., născut la data de 25 ianuarie 1979), împotriva sentinței penale nr. 504 din data de 06 octombrie 2008 pronunțată de  T r i b u n a l u l   D â m b o v i ț a.

Dezbaterile și susținerile părților au avut loc în ședința publică din data de 04 februarie 2010 fiind consemnate în încheierea de ședință de la acea dată care face parte integrantă din prezenta când instanța, pentru a da posibilitatea apărătorului ales al inculpaților să depună la dosar note scrise și literatură de specialitate a amânat pronunțarea la data de astăzi 12 februarie 2010 când a dat următoarea decizie :

 

                                                 C U R T E A,

 

Asupra apelurilor penale de față;

 

Verificând lucrările dosarului, constată următoarele :

 

Prin decizia penală nr.2188 din 10 iunie 2009,  î n a l t a   C u r t e de Casație și Justiție - Secția penală, a casat decizia penală nr.15 din 12 februarie <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />2009 a Curții de  A P E L   P L O I E í…ž T I - Secția penală și a trimis cauza spre rejudecare la Curtea de  A P E L   P L O I E í…ž T I.

 

în urma rejudecării cauzei privind pe inculpații E. H. F. și H. J. D., se reține că :

 

 I. Prin sentința penală nr. 504 din 6.10.2008, pronunțată de  T r i b u n a l u l   D â m b o v i ț a, în dosarul nr(...) , în baza disp.art.25 din Legea nr.365/2002, cu aplicarea disp. art.33 lit.a Cod penal, a fost condamnat inculpatul E. H.-F., fiul lui U. și F., născut la 19.10.1980 în Târgoviște, județul D, domiciliat în comuna E., sat E., județul D, CNP (...), la o pedeapsă de 6 luni închisoare.

 

în baza disp. art.42 alin.1 și 3 din Legea nr.161/2003, cu aplicarea disp.art.33 lit.a Cod penal, a condamnat pe același inculpat la o pedeapsă de 3 ani închisoare.

 

în conformitate cu disp. art.34 alin.1 lit.b Cod penal, contopește pedepsele astfel stabilite , urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea - aceea de 3 ani închisoare.

 

în baza disp. art.861 alin.2 Cod penal, s-a dispus suspendarea executării pedepsei de 3 ani închisoare sub supraveghere, pe durata unui termen de încercare de 5 ani, stabilit în conformitate cu disp. art.862 alin.1 Cod penal.

 

Pe durata termenului de încercare, în conformitate cu disp. art.863 alin.1 Cod penal, inculpatul se va supune următoarelor măsuri de supraveghere: a) - se va prezenta o dată la 3 luni la Serviciul de Probațiune de pe lângă  T r i b u n a l u l   D â m b o v i ț a; b) - va anunța în prealabil orice schimbare de domiciliu, reședință sau   locuință și orice deplasare care depășește 8 zile, precum și întoarcerea; c) - va comunica și justifica schimbarea locului de muncă; d) - va comunica informații de natură să poată fi controlate mijloacele sale de existență.

Potrivit disp. art.863 alin.2 Cod penal, datele prevăzute la alin.1 lit. b, c și d, vor fi comunicate Serviciului de Probațiune de pe lângă  T r i b u n a l u l   D â m b o v i ț a.

S-a atras atenția inculpatului asupra disp. art.864 alin.1 Cod penal raportat la disp. art.83 Cod penal, privitoare la revocarea suspendării condiționate a executării pedepsei sub supraveghere, în cazul săvârșirii în cursul termenului de încercare a unei noi infracțiuni, asupra disp. art.864 alin.2 Cod penal, referitoare la revocarea suspendării în cazul în care nu îndeplinește măsurile de supraveghere prevăzute de disp.art.863 alin.1 Cod penal și asupra disp. art.865 alin.1 raportat la disp. art.85 Cod penal privind anularea suspendării pentru infracțiuni săvârșite anterior.

 

Conform disp.art.71 alin.1 și 2 Cod penal, au fost  interzise inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de disp.art.64 alin.1 lit.a teza a II-a și lit.b Cod penal, ca pedeapsă accesorie.

 

în conformitate cu disp. art.71 alin.5 Cod penal, pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii, dispune suspendarea executării pedepsei accesorii.

 

 II. - în baza disp. art.25 din Legea nr.365/2002, cu aplicarea disp. art.37 alin.1 lit.a și a disp. art.33 lit.a Cod penal, a fost condamnat inculpatul H. J.-D. (fost í…ž.), fiul lui T. și E., născut la 25 ianuarie 1979 în comuna E., jud.D, domiciliat în comuna E., sat E., jud.D, CNP (...), la o pedeapsă de 6 luni închisoare.

 

Potrivit disp. art.42 alin.1 și 3 din Legea nr.161/2003, cu  aplicarea disp. art.37 lit. a și a disp. art.33 lit.a Cod penal, a condamnat pe același inculpat la o pedeapsă de 3 ani închisoare.

 

 în baza disp. art.34 alin.1 lit.b Cod penal, s-au contopit pedepsele astfel stabilite, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea - aceea de 3 ani închisoare.

 

în conformitate cu disp.art.7 din Legea nr.543/2002 s-a revocat grațierea pentru pedepsele de 1 an și, respectiv, 3 ani închisoare, aplicate inculpatului prin sentința penală nr.463 pronunțată de  J u d e c ă t o r i a   T â r g o v i ș t e la 14.04.2003, definitivă prin decizia nr.1369 pronunțată de Curtea de  A P E L   P L O I E í…ž T I la 24 noiembrie 2003.

 

Potrivit disp. art.34 alin.1 lit.b Cod penal, au fost contopite pedepsele aplicate inculpatului prin sentința penală nr.463 pronunțată de  J u d e c ă t o r i a   T â r g o v i ș t e la 17.04.2003 în pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare, pe care acesta o va executa alături de pedeapsa stabilită prin prezenta sentință - în total 6 ani închisoare.

 

în baza disp.art.71 alin.1 și 2 Cod penal, au fost interzise inculpatului pe durata executării pedepsei principale, exercitarea drepturilor prevăzute de disp.art.64 alin.1 lit.a teza a II-a și lit.b Cod penal, ca pedeapsă accesorie.

în baza disp.art.118 lit.b Cod penal, s-a dispus confiscarea laptopului marca „MEDION”, seria 9146P01BN04410E29EK000 și a celor 6 dispozitive electronice identificate la domiciliul inculpatului E. H.-F. (conform procesului-verbal de percheziție domiciliară întocmit la 25 ianuarie 2008 și raportului de constatare tehnico-științifică din 28 ianuarie 2008), precum și a camerei video miniaturale și a „gurii de bancomat” falsă, (reținute în raportul de constatare tehnico-științifică nr.(...) din 19 noiembrie 2005).

 

            în baza art.191 alin.1 și 2 Cod procedură penală, fiecare inculpat a fost obligat la plata sumei de 350 lei cheltuieli judiciare către stat.

 

Pentru a pronunța această hotărâre, instanța de fond, a reținut următoarele :

 

Prin Rechizitoriul din 14.02.2008 dat de către procuror în dosarul nr.47/D/P/2007  al Biroului  T e r i t o r i a l   D â m b o v i ț a din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, au fost trimiși în judecată inculpații E. H. F. și H. J. D., pentru săvârșirea în concurs real a infracțiunilor de deținere de echipamente destinate să servească falsificării instrumentelor de plată electronică (pentru inculpatul E. H.-F. reținându-se și deținerea programului informatic „F.” destinat, de asemenea, falsificării instrumentelor de plată electronică), faptă prev. de disp. art.25 din Legea nr. 365/2002, și de instalare pe B.-ul aflat la sediul E. Post Târgoviște a 2 dispozitive confecționate artizanal, care permiteau citirea și memorarea datelor conținute de benzile magnetice ale instrumentelor de plată electronice, precum și ale codurilor PIN aferente acestora (accesul fără drept la un sistem informatic), faptă prev. de disp. art.42 alin.1 și 3 din Legea nr.161/2003.

 

             S-a stabilit că, la 25 octombrie 2005, în jurul orelor 16,00, în timp ce H. E. a asigurat paza, H. J.-D. a montat deasupra tastaturii B.-ului situat la sediul E. Post Târgoviște - un dispozitiv compus dintr-o baghetă metalică de forma literei „U” prevăzut cu un orificiu, având în interior un montaj electric ce permitea filmarea și stocarea de imagini ale codurilor PIN aparținând clienților băncii, iar E. H. F. - un suport care imita o „gură de bancomat” - având în interior un montaj electronic care permitea citirea și înregistrarea datelor de pe benzile magnetice ale cardurilor.

 

            Situația de fapt reținută în cuprinsul rechizitoriului este cea corespunzătoare realității, fiind rezultatul coroborării tuturor probelor administrate în cauză, în sensul disp. art.63 alin.2 Cod procedură penală (procesele verbale din 25.10.2005, 10.08., 18.09, 19.09 și 29.10.2007, declarația martorului U. B., rapoartele de constatare tehnico-științifică nr.(...) din 21.11.2005 al I.T.A. și nr.(...) din 28 ianuarie 2008 al I.T.A., procesele verbale de percheziție domiciliară din 25 ianuarie 2008, adresa nr.676/1.02.2008 a B.R.D., procesul verbal de percheziție informatică din 06.02.2008 și procesele-verbale de consemnare a declarațiilor inculpaților).

 

            Apărările formulate de către inculpați că nu se fac vinovați de săvârșirea niciunei fapte prevăzută de legea penală nu pot fi primite, ele fiind combătute, atât de probele științifice cât și de rezultatele perchezițiilor domiciliare și informatice efectuate în cauză.

 

            Atât în faza de urmărire penală cât și în cea a cercetării judecătorești, inculpații au acceptat că au fost prezenți în ziua de 25 octombrie 2005 la B.-ul instalat la sediul E. Post - Sucursala Târgoviște, însă nu pentru a pune în executare o rezoluție infracțională, ci pentru a folosi cardul propriu (E. H. F.) sau al cumnatului său (H. J. D.), recunoscând atât ei cât și învinuitul H. E. că au purtat îmbrăcămintea redată de imaginile filmate de camera video de supraveghere a băncii.

 

            Prezența lor este atestată și de imaginile înmagazinate de camera video miniaturală a dispozitivului artizanal în formă de „U”, montat de către H. J.-D..

 

            Cele două aparate au înregistrat atât momentele în care învinuitul și inculpații s-au apropiat de B., cât și pe cele în care cele două dispozitive au fost montate și manipulate de către E. H. F. și H. J. D., fiind identificate, de asemenea și imagini ale îndepărtării acestora de zona în care au acționat.

 

            Raportul de constatare tehnico-științifică nr.(...) din 19 noiembrie 2005 a confirmat că dispozitivul montat de către inculpatul H. J. D., era menit să filmeze și să stocheze imagini ale tastaturii bancomatului în vederea extragerii informațiilor referitoare la codurile PIN, necesare efectuării operațiunilor bancare de către utilizatori.

 

în declarația dată în faza de urmărire penală , inculpatul E. H. F. a confirmat că apare în înregistrările efectuate de către camera video a băncii la data de 25.10.2005, fiind îmbrăcat într-o geacă de culoare închisă (celălalt inculpat purtând o geacă în două culori, cu câte trei dungi albe pe mâneci), explicând neverosibil că prezența sa în zona amintită s-a datorat intenției de a-și folosi cardul emis de către E. Post, care nu s-a mai materializat, dat fiind faptul că instrumentul de plată pe care-l deținea era deteriorat, neputând fi introdus decât parțial în „gura  bancomatului”.

 

Totodată, inculpatul H. J. - D. a recunoscut la urmărirea penală, că și inculpatul E. H. F. și învinuitul H. E., apar în imaginile surprinse de camera de supraveghere a E. Post - Sucursala Târgoviște la 25.10.2005 care i-au fost prezentate, în faza cercetării judecătorești acceptând doar posibilitatea să-i fi întâlnit pe aceștia în ziua în care au fost identificate cele două dispozitive montate fraudulos la B.-ul băncii.

 

F. indiscutabil că potrivit raportului de constatare tehnico - științifică nr. (...) întocmit la 19 noiembrie 2005 de către specialiști ai Institutului pentru Tehnologii B. din cadrul Serviciului Român de Informații, dispozitivul notat cu B „permitea filmarea și stocarea imaginilor” ( nu și transmiterea acestora la distanță) , imaginile recuperate din memoria sa dar și montura mecanică a dispozitivului demonstrând utilitatea sa în filmarea continuă a tastaturii unui bancomat în vederea extragerii informațiilor referitoare la codurile PIN necesare pentru efectuarea de către utilizatori a operațiunilor bancare.

 

Pe de altă parte s-a concluzionat că dispozitivul notat în raport cu „B”, numit „gură de bancomat” , „permitea citirea și memorarea datelor de pe pistele 1, 2 și 3 ale cardurilor magnetice, fiind stocate în același timp și informații cu privire la data și ora la care s-a realizat citirea” .

 

F. de subliniat și împrejurarea că, în perioada octombrie 2005 - ianuarie 2008, inculpații s-au aflat în Anglia ( E. H.  F. ) și Spania ( H. J.  D.) revenind pe teritoriul României doar pentru intervale scurte de timp și că învinuitul este plecat din țară, așa după cum atestă procesul verbal întocmit la 19 septembrie 2007 de către organele Poliției Judiciare din cadrul Serviciului de Combatere a D. Organizate D.

 

S-a  mai reținut că, elemente care converg în sprijinul acuzațiilor formulate împotriva inculpaților au fost oferite și în urma analizei dispozitivelor electronice ridicate cu ocazia percheziției efectuate la domiciliul numitului E. H. F. de către reprezentanți ai Institutului de Tehnologii B. aparținând Serviciului Român de Informații, prin raportul de constatare tehnico - științifică nr. (...) din 28 ianuarie 2008  prin care s-a stabilit că acestea sunt destinate citirii și stocării datelor conținute de E. magnetică a cardului ( fără să conțină toate componentele electronice necesare funcționării ), reprezentând elemente ale unor cititoare comerciale de tip „mini 123 U - SC”

 

F. semnificativ sub aspectele reținerii vinovăției și contribuției inculpatului E. H. F. la comiterea activității infracționale, că în compunerea dispozitivului tip  „gură de bancomat” ridicat de la B. -ul situat la sediul E. Post - Sucursala Târgoviște, au fost identificate subansambluri cu aceeași funcție tehnică.

 

în configurarea dimensiunii activităților ilicite întreprinse de către același inculpat se înscrie și prezența pe laptopul ridicat din domiciliul său a programului „F.”, destinat scrierii benzilor magnetice ale cardurilor care, de asemenea, îl incriminează.

 

Nu poate fi primită apărarea sa potrivit căreia nu avea cunoștință despre utilitatea programului - care poate fi instalat și de pe internet - în mod gratuit, și nici despre prezența sa pe laptop-ul cumpărat de la niște cetățeni francezi, aceasta   înscriindu-se ca o etapă necesară în angrenajul infracțional pentru a deveni funcțional      ( scrierea benzilor magnetice ale unor instrumente de plată electronice blank cu date obținute în mod fraudulos ).

 

Ultima etapă în activitatea de fraudare a sistemelor informatice, concepută, inițiată și materializată de către același inculpat a constat în demersurile făcute pentru găsirea unui inscriptor de carduri de tip N. 206 care conectat la un calculator, cu ajutorul programului specializat „F.”, făcea o posibilă scrierea datelor obținute în mod fraudulos pe un plastic tip blank, care poate fi utilizat ulterior pentru extragerea de numerar din contul titularului datelor .

 

în acest sens, trebuie amintite cele 12 fișiere cu extensia I. care cuprindeau căutări pe internet ale unor site-uri,  folosindu-se expresia „reader magnetic ”  și cele 45 de fișiere cu extensia „ K. ” - cuprinzând imagini salvate involuntar de  sistemul de operare în „Temporay Internet G.”cu privire la dispozitiv tip „ N. 206 ” destinate inscripționării benzilor magnetice ale cardurilor .

 

La toate acestea se adaugă convorbirile messenger în cadrul cărora s-au folosit I.D.- urile elis  - H. 2006 și „te arrd” în cursul cărora s-au făcut referiri la efectuarea unor fraude prin intermediul sistemelor informatice, utilizatorul I.D.-ului elis - H. 2006 dându-i interlocutorului cu I.D.-ul „ mgitgv ” un număr de telefon pentru un viitor contact ( identic cu cel ridicat de la E. H. F. cu ocazia percheziției) despre care acesta a afirmat că-i aparține .

 

Explicațiile inculpatului privind posibilitatea ca discuția să fi fost purtată de pe laptopul său de către o altă persoană, căreia i-ar fi aparținut anterior aceeași cartelă,  nu rezistă criticilor, nefiind probate prin niciunul dintre mijloacele de probă prevăzute de lege, așa după cum nu se va da eficiență nici susținerilor sale că altcineva ar fi efectuat căutări pe internet ale expresiei „reader magnetic”  sau a imaginilor cu dispozitive tip    „N. 206” .

 

Afirmațiile aceluiași inculpat, potrivit cărora dispozitivele electronice descoperite în domiciliul său  nu-i aparțin, fiind probabil aduse accidental de el, de fratele sau de vărul său vor fi înlăturate, date fiind multitudinea elementelor care-i demonstrează vinovăția și legătura lor cauzală cu activitatea infracțională concretă pe care a desfășurat-o, integrată în ansamblul activității de fraudare a sistemelor informatice, fază în absența căreia toate demersurile anterioare ar fi rămas fără rezultat.

 

Nici un moment inculpatul nu a făcut mențiunea că are cunoștință despre folosirea laptopului său și de către alte persoane care să poată confirma această situație.

 

Justificarea înregistrării în memoria internă a gurii de bancomat falsă, a numărului cardului emis pe numele său, la 24.10.2005 ( ca rezultat al utilizării unui bancomat la care fusese montat același dispozitiv sau chiar al celui de la sediul E. Post Târgoviște cu a căror fraudare nu are nici o legătură),  nu este plauzibilă, fiind marcată de ambiguități și de versiuni alternative, care probează că aceasta se constituie doar într-o nouă tentativă de evitare a angajării răspunderii sale penale.

 

Camera video a dispozitivului artizanal montat de către H. J.  D. a înregistrat, potrivit raportului de constatare tehnico - științifică nr. (...) din 19 noiembrie 2005, imaginile a trei persoane ale căror fizionomii n-au fost surprinse, având însă particularități vestimentare identice cu cele filmate de camera video de supraveghere a băncii, care-i redau pe inculpați și pe învinuitul H. E., camera fiind manipulată de acesta din urmă și înmânată lui H. J. D. care a ascuns-o sub jacheta de culoare închisă  conținând trei dungi pe mâneci, care o montează în partea superioară a bancomatului și o reglează astfel încât să-i înregistreze în permanență tastatura, după care se îndepărtează .

 

 J. surprinse de camera de supraveghere a băncii și de camera miniaturală a dispozitivului artizanal prezentat mai sus indică intervale de timp identice în care a fost montat dispozitivul cuprinzând această din urmă cameră,  în care inculpații și învinuitul       s-au aflat în fața A.T.M.

 

Camera video miniaturală a funcționat montată pe bancomat, potrivit propriilor imagini, între momentele 00:02:17 și 00:08:16, adică 5 minute și 59 de secunde, camera de supraveghere a băncii înregistrând același interval între momentul instalării dispozitivului ( 15:47:13 ) și cel al ridicării acestuia ( 15:53:12 ).

 

Toate acestea conduc la concluzia că inculpații au fost cei care au montat cele două dispozitive artizanale .

 

 în memoria internă a „gurii de bancomat” au fost stocate datele a 14 carduri magnetice, de unde rezultă că aceasta era funcțională și că a început să înregistreze la 25 octombrie 2005, de la orele 15:46:31 până la orele 15:53:12,  interval de timp în care a memorat datele a cinci carduri.  Pe 24 octombrie 2005 dispozitivul a memorat datele altor nouă carduri între orele 16:56:48 și 19:46:03,existând  posibilitatea ca acesta să fi fost montat pe un A.T.M. sau să fi fost probat de către inculpați.

 

Primul număr de card memorat - 5400 4946 (...) -  s-a constatat că aparține inculpatului E. H. - F.  potrivit adresei nr. 2590/15.02.2007 emisă de către Banca Română de Dezvoltare, care a arătat că o asemenea operație ar fi fost posibilă doar dacă i-ar fi fost sustras cardul.

 

Prezența sa în preajma B. aparținând E. Post la 25.10.2005, iar la 24 octombrie 2005  lângă aceeași „gură de bancomat” falsă,  a fost explicată prin intenția de a scoate bani de pe un card  prin folosirea unui bancomat, de asemenea, compromis cu ajutorul aceluiași dispozitiv, apărări apreciate ca lipsite de orice fundament probator, de vreme ce adresa nr. 676 din 01.02.2008 a B.R.D. atestă că, la 24 octombrie 2005 inculpatul nu a folosit cardul în rețeaua de bancomate pentru a face plăți .

(...) precizează că situația expusă probează, în opinia tribunalului  (câtă vreme cardul a fost memorat de dispozitivul artizanal) că inculpatul, care  s-a aflat în posesia dispozitivului,  a încercat  să-i verifice funcționalitatea cu propriul său card.

 

Pe de altă parte, nu există nici o plângere prin care inculpatul să fi reclamat dispariția cardului său, adresa nr. 676 din 01.02.2008 a B.R.D. demonstrând că și ulterior acestei date s-au făcut tranzacții cu ajutorul său, ceea ce presupune că el a avut posesia acestui instrument de plată .

 

G. reproduse din discuțiile care au avut loc pe Z. N. la 08.11.2006 orele 21:18:20, la 09 noiembrie 2006  și la 21, 22, 24, 25 și 28 noiembrie 2006 relevă fraude săvârșite prin intermediul sistemelor informatice, falsificarea unor instrumente de plată și utilizarea lor pentru extragerea unor sume de bani sau pentru efectuarea unor cumpărături, intenția  introducerii unui CIP într-un dispozitiv dintr-un E. și împrejurarea că un prieten a fost arestat conturând, de asemenea, profilul infracțional al inculpatului E. H. F., care deține suficiente informații legate de domeniul sistemelor informatice, pe baza cărora a putut să se ocupe de fraudarea unor instrumente de plată electronică .

 

Acțiunile inculpaților de a confecționa și de a deține echipamente electronice apte să citească și să memoreze date conținute de cărțile de credit, în scopul obținerii acestor date,  care permit retragerea sumelor de bani cu ajutorul instrumentelor de plată, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii prevăzută de dispozițiile art. 25 din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, referitoare la deținerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică .

 

Faptele acelorași inculpați de a monta pe un bancomat, prin încălcarea normelor de securitate, dispozitive confecționate artizanal de citire și memorare a datelor conținute de benzile magnetice ale instrumentelor de plată electronice, precum și a codurilor PIN aferente acestora, realizează conținutul constitutiv al infracțiunii prevăzute de dispozițiile art. 42 alin. 1 și 3 din Legea nr. 161/2003 .

 

F. vorba  în cazul acestei din urmă fapte, despre  acțiuni de acces fără drept la un sistem informatic prin încălcarea măsurilor de securitate, în condițiile în care bancomatul este un mijloc de colectare, prelucrare și transmitere a unor date informatice reprezentate de numărul de cont al titularului , care este stocat la nivelul doi al benzii de culoare neagră .

 

Prin montarea dispozitivului de citire a benzii magnetice a cardurilor            ( T. ) în fanta bancomatului prin care se introduce cardul și se realizează citirea benzii magnetice a acestuia, stocându-se informația astfel obținută, au fost încălcate măsurile de securitate care aveau drept scop asigurarea secretului numărului de cont și al operațiunilor efectuate, precum și apărarea împotriva folosirii de către o altă persoană a acestor carduri, în vederea fraudării .

 

La individualizarea pedepselor care vor fi aplicate inculpaților tribunalul a avut în vedere criteriile generale prevăzute de dispozițiile art. 72 Cod penal - dispozițiile părții generale a acestui cod, limitele de pedeapsă fixate în textele incriminatoare, gradul de pericol social al faptelor, persoana celor care vor fi sancționați, precum și împrejurările care agravează răspunderea penală.

 

Prin prisma acestor criterii și în atingerea scopurilor preventiv și educativ prevăzute de dispozițiile art. 52 Cod penal, tribunalul s-a orientat  pentru fiecare dintre inculpați la pedepse cu închisoarea, al căror cuantum va fi fixat la nivelul minimului special prevăzut de textele invocate mai sus.

 

Deși, atitudinea adoptată de către inculpați pe parcursul celor două faze procesuale  a fost de negare a oricărei activități de natură infracțională, se apreciază că și astfel individualizate, pedepsele respectă principiul proporționalității cu gravitatea faptelor pentru săvârșirea cărora se fac vinovați, având aptitudinea să asigure reintegrarea lor socială, luând în calcul și perioada lungă scursă de la data comiterii faptelor ( 25 octombrie 2005 )  urmările lor dar și caracterizările făcute de către martorii audiați în circumstanțiere .

 

S-a făcut aplicarea dispozițiilor art. 33 lit. a Cod penal, faptele fiind săvârșite de către inculpați înainte de a fi condamnați definitiv pentru vreuna dintre ele, urmând să se constate potrivit principiului cumulului juridic ca pedeapsă de executat, cea mai grea dintre ele, în conformitate cu disp. art.34 alin.1 lit. b Cod penal.

 

Pentru inculpatul E. H. - F. care nu are antecedente penale, instanța a dat eficiență dispozițiilor art. 861 alin. 2 Cod penal, dispunând suspendarea executării pedepsei rezultante aplicată acestuia sub supraveghere, pe durata unui termen de încercare de 5 ani, stabilit potrivit dispozițiilor art. 862 alin. 1 Cod penal, în considerarea ideii că sunt îndeplinite și condițiile prevăzute de dispozițiile art. 861 alin.1 lit. b și c Cod penal .

 

Astfel, ținând cont de persoana inculpatului și de profilul său psiho-social , instanța a considerat că și o condamnare astfel individualizată, inclusiv în faza executării,  va fi de natură să constituie pentru el un avertisment și să determine stoparea  activităților de natură infracțională.

 

Pe durata termenului de încercare inculpatul urmează să se supună măsurilor de supraveghere prevăzute de dispozițiile art. 862 alin. 1 lit. a - d Cod penal.

 

S-a atras atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 864 alin. 1 raportat la dispozițiile art. 83 Cod penal - referitoare la situațiile în care poate interveni revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul săvârșirii unei noi infracțiuni  în cursul termenului de încercare și asupra dispozițiilor art. 864 alin. 2 Cod penal privind sancțiunea la care acesta se va expune în situația neîndeplinirii cu rea-credință a măsurilor de supraveghere prevăzute de lege .

Totodată, s-a atras atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 865 alin. 1 Cod penal - cu privire la cazurile în care poate interveni anularea suspendării .

 

 în conformitate cu dispozițiile art. 71 alin. 1 și 2 Cod penal, a fost aplicată inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de dispozițiile art. 64 alin. 1 lit. a teza a II - a și lit. b Cod penal, a cărei executare va fi suspendată pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei principale, așa după cum reclamă dispozițiile art. 71 alin. 5 Cod penal .

 

Natura și gravitatea faptelor care au atras condamnarea inculpatului, ținând cont și de jurisprudența C.E.D.O. în această materie, nu pot atrage, în opinia tribunalului, nedemnitatea acestuia în  exercitarea dreptului de a alege sau interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de disp. art.64 alin.1 lit.c, d și e Cod penal, în acest sens pronunțându-se de către Secțiile Reunite ale înaltei Curți de Casație și Justiție decizia nr. 74  din 05.11.2007, prin care s-a statuat că aplicarea unei pedepse privative de libertate unui inculpat, nu atrage automat interzicerea tuturor drepturilor prevăzute de disp. art.64 Cod penal, ca pedeapsă accesorie, fiind la latitudinea judecătorului limitarea întinderii a acestei sancțiuni, în funcție de criteriile oferite de disp. art.71 alin.3 Cod penal. 

 

 Tribunalul a mai constatat că inculpatul H. J. D. nu poate beneficia de un tratament sancționator similar cu cel aplicat inculpatului E. H. F..

 

 Aceasta întrucât prin sentința penală nr. 463 pronunțată de  J u d e c ă t o r i a   T â r g o v i ș t e la 17.04.2003, definitivă prin decizia penală nr. 1369/24.11.2003 a Curții de  A P E L   P L O I E í…ž T I, inculpatul a fost condamnat la pedepse de 1 an și, respectiv 3 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de dispozițiile art. 30 din  Legea nr. 141/1999 și , respectiv de dispozițiile art. 98 alin. 3 din Legea nr. 26/1996, grațiate prin Legea nr. 543/2002, iar prin sentințele penale nr. 519 și 1363 pronunțate de  J u d e c ă t o r i a   T â r g o v i ș t e la 01.04.2002 și  12.11.2004, la pedepse de 2 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii prevăzută de dispozițiile art. 197 alin. 1 Cod penal  și  de 8 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii prevăzută de dispozițiile art. 182 alin. 2 Cod penal .

 

 întrucât efectele grațierii condiționate au început să curgă începând cu data rămânerii definitive a sentinței penale nr. 463 - 24 noiembrie 2003, este evident că cele două noi fapte săvârșite la 25 octombrie 2005 se situează înăuntrul celor trei ani la care se referă dispozițiile art. 7 din Legea nr. 543/2002.

 

Acesta este motivul pentru care, potrivit dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 543/2002, instanța va revoca grațierea pentru pedepsele de 1 an și 3 ani închisoare, care în conformitate cu dispozițiile art. 34 lit. b Cod penal vor fi contopite în pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare, aceasta urmând să fie executată alături de pedeapsa stabilită prin prezenta sentință - în total 6 ani închisoare, prin privare de libertate, reținându-se la încadrarea juridică a fiecăreia dintre fapte și dispozițiile art. 37 lit. a Cod penal .

 

Potrivit dispozițiilor art. 71 alin. 1 și 2 Cod penal, pe durata executării pedepsei principale, inculpatului îi va fi interzisă exercitarea drepturilor prevăzute de dispozițiile art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b Cod penal, ca pedeapsă accesorie, în sensul jurisprudenței  CEDO și a deciziei nr.74 din 05.11.2007 pronunțată de către Secțiile Unite ale înaltei Curți de Casație și Justiție într-un recurs în interesul legii, care reclamă o aplicare selectivă a dispozițiilor legale mai sus invocate, circumstanțele concrete ale desfășurării activității infracționale și gravitatea faptelor nefiind de natură să atragă nedemnitatea sa de a exercita dreptul de a alege sau drepturile prevăzute de disp. art.64 alin.1 lit.c, d și e Cod penal.

 

în baza dispozițiilor art. 118 lit. b Cod penal, au fost confiscate laptop-ul marca  „N.” seria 9146 P 01 B N 04410E 29 EK 000 și  cele șase dispozitive electronice identificate la domiciliul inculpatului E. H.  F. conform procesului verbal de percheziție domiciliară întocmit la 25 ianuarie 2008 și raportului de constatare tehnico - științifică din 28 ianuarie 2008, precum și  camera video miniaturală și  „gura de bancomat ” falsă ( reținute în raportul  de constatare tehnico - științifică nr. 1965 137 din 19 noiembrie 2005 ) .

 

în conformitate cu dispozițiile art. 191 alin. 1 și 2 Cod procedură penală, fiecare inculpat a fost obligat la plata cheltuielilor judiciare către stat .

 

împotriva acestei sentințe au declarat apel inculpații E. H. F. și H. J. D., criticând-o ca fiind netemeinică și nelegală și au solicitat în esență, în principal achitarea, deoarece nu se fac vinovați de săvârșirea infracțiunilor pentru care au fost deduși judecății, iar în subsidiar redozarea pedepselor aplicate cu reținerea circumstanțelor atenuante personale prev.de art.74 Cod penal.

 

            De asemenea, au arătat, în esență, că instanța de fond nu a ținut seama de susținerile apelanților în ceea ce privește situația de fapt, urmarea fiind că nu s-a făcut o corectă încadrare juridică a faptelor comise și că în cauză nu poate fi reținută incidența alin.3 al art.42 din Legea nr.161/2003, așa cum greșit a reținut prima instanță.

 

                        (...) solicită admiterea apelului, desființarea sentinței atacate și pentru inculpatul E. H. F. se apreciază că nu poate fi reținută incidența dispozițiilor alin.3 al art.42 din Legea nr.161/2003, fapt pentru care pedeapsa să fie coborâtă sub limita pedepsei de 3 ani închisoare.

 

Cu privire la inculpatul H. J. D. se solicită achitarea pentru infracțiunea prev.de art.25 din Legea nr.365/2002 conform art.11 pct.2 lit a. raportat la art.10 lit.a Cod procedură penală și înlăturarea alin.3 al art.42 din Legea nr.161/2003, redozând pedeapsa spre minimum special prevăzut de acest text.

 

Curtea, examinând hotărârea apelată pe baza actelor și lucrărilor de la dosar în raport de criticile formulate, precum și din oficiu sub toate aspectele de fapt și de drept, așa cum prevăd disp.art.371 alin.2 și art.378 Cod procedură penală, constată că apelurile sunt fondate, așa cum se va arăta în continuare :

 

                        Inculpatul E. H. F. a fost condamnat la 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii prev.de art.25 din Legea nr.365/2002 pentru deținere de echipamente destinate să servească falsificării instrumentelor de plată electronică și la 3 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii prev.de art.42 alin.1 și 3 din Legea nr.161/2003, întrucât la data de 25 octombrie 2005 în jurul orelor 16,00 a montat deasupra tastaturii B.-ului situat la sediul „E. Post” Târgoviște, un dispozitiv compus dintr-o banchetă metalică de forma literei „U” prevăzut cu un orificiu, având în interior un montaj electric ce permitea filmarea și stocarea de imagini ale codurilor PIN aparținând clienților băncii.

 

                        Din analiza textului art.25 din Legea nr.365/2002 rezultă că pentru existența acestei infracțiuni făptuitorul trebuie să fabrice sau să dețină echipamente, inclusiv hardware sau software în scopul de a falsifica instrumente de plată electronică.

                       

                        Verificându-se actele și lucrările de la dosar, se constată că la momentul în care se reține săvârșirea faptei, nu sunt probe din care să rezulte că inculpații au deținut echipamente necesare la falsificarea instrumentelor de plată electronice și în final să ajute la săvârșirea infracțiunii descoperită la data de 25 octombrie 2005.

                       

                        F. adevărat că la data de 25 ianuarie 2008 s-a efectuat percheziție domiciliară atât la inculpatul E. H. F., cât și la inculpatul H. J. D.. La apelantul - inculpat E. H. F. au fost găsite un laptop marca „MEDION”  , dispozitive electronice, carduri bancare și carduri de memorie.

                       

                        Din raportul de constatare tehnico - științifică nr.(...) din 28 ianuarie 2008 al Institutului pentru Tehnologii B. aparținând Serviciului Român de Informații, rezultă că dispozitivele electronice găsite la domiciliul inculpatului sunt destinate citirii și stocării datelor aflate pe E. magnetică a cardurilor, dar nu conțin toate componentele electronice necesare funcționării, iar montajele analizate conțin memorie nevolatilă în care nu se găsesc date relevante și că aceste obiecte reprezintă elemente componente ale unor cititoare comerciale de carduri de tip „Mini 123 U-SC”.

                       

                        (...) constată că la percheziția domiciliară efectuată la inculpatul H. J. D. nu sau găsit bunuri care să intereseze organul de urmărire penală.

                       

                        Din cele expuse mai sus, se constată că apelanții - inculpați nu au deținut echipamente având drept scop falsificarea instrumentelor de plată electronică, fapt pentru care urmează să fie achitați pentru infracțiunea prev.de art.25 din Legea nr.365/2002.

                       

                        Așa cum rezultă din probele administrate, la data de 25 octombrie 2005 în jurul orelor 16,00 inculpatul H. J. D. a montat deasupra tastaturii B.-ului situat la sediul „E. Post” Târgoviște un dispozitiv compus dintr-o baghetă metalică de forma literei „U” prevăzut cu un orificiu, având în interior un montaj electric ce permitea filmarea și stocarea de imagini ale codurilor PIN aparținând clienților băncii, iar inculpatul E. H. F. un suport care imita o „gură de bancomat” având în interior un montaj electronic care permitea citirea și înregistrarea datelor de pe benzile magnetice ale cardurilor, faptele comise întrunind elementele constitutive ale infracțiunii prev.de art.42 alin.1 și 3 din Legea nr.161/2003.

                       

                        Chiar dacă apelanții - inculpați nu au recunoscut activitatea lor infracțională, din probele administrate menționate mai sus, rezultă cu certitudine că aceștia se fac vinovați de săvârșirea infracțiunii prev.de art.42 alin.1 și 3 din legea nr.161/2003.

                       

                        Prevederile art.42 alin.1 din Legea nr.161/2003, incriminează accesul fără drept, la un sistem informatic, acesta fiind pedepsit cu închisoare de la 3 luni la 3 ani, iar alin.3 al aceluiași articol prevede că, dacă fapta de la alin.1 este săvârșită prin încălcarea măsurilor de securitate, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 12 ani.      

                       

                        F. de precizat faptul că bancomatul este un mijloc de colectare, prelucrare și transmitere a unor date informatice, reprezentate de numărul de cont al titularului, care este stocat pe nivelul 2 al benzii magnetice de culoare neagră.

                       

                        Prin montarea dispozitivului de citire a benzii magnetice a cardurilor (T.) în fanta bancomatului, prin care se introduce cardul și se realizează citirea benzii magnetice a fiecărui card în parte, stocându-se informația astfel obținută, au fost încălcate măsurile de securitate care aveau drept scop asigurarea secretului numărului de cont al operațiunilor efectuate, precum și apărarea împotriva folosirii de către o altă persoană a acestor carduri în vederea fraudării.

                       

                        Or, din probele dosarului rezultă că inculpații au accesat un sistem informatic, fără drept, încălcând astfel măsurile de securitate.

                       

                        Așadar, faptele inculpaților care au montat pe B.-ul aflat la sediul „E. Post” Târgoviște a două dispozitive confecționate artizanal de citire a benzii magnetice a cardurilor, precum și o minicameră, accesând astfel fără drept, prin încălcarea măsurilor de securitate bancomatul băncii care reprezintă un sistem informatic în sensul legii, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii confidențialității și integrității datelor și sistemelor informatice, prev.de art.42 alin.1 și 3 din Legea nr.161/2003.

                       

                        Astfel că nu există temeiuri pentru a se înlătura de la încadrarea juridică alin.3 al art.42 din Legea nr.161/2003, așa cum au solicitat.

                       

                        Cu privire la aplicarea pedepselor, instanța de control judiciar constată că prima instanță a făcut o corectă interpretare și aplicare a disp.art.72 Cod penal, ținând seama de împrejurările în care s-a comis fapta, vinovăția inculpaților, pericolul social ridicat al acestor fapte, dar și persoana fiecărui inculpat.

                       

                        Toate acestea conduc la concluzia că redozarea pedepselor aplicate inculpaților, așa cum au solicitat, nu se impun.

                       

                        Cât privește inculpatul H. J. D., se constată că acesta a săvârșit infracțiunea în stare de recidivă postcondamnatorie prev.de art.37 lit.a Cod penal, deoarece prin sentința penală nr.463 din 17 aprilie 2003 a  J u d e c ă t o r i e i   T â r g o v i ș t e a fost condamnat la o pedeapsă de 3 ani închisoare, pedeapsă grațiată în temeiul Legii nr.543/2002 și revocată în temeiul art.7 din aceeași lege, instanța de fond corect a dispus ca pedeapsa de 3 ani închisoare - mai sus menționată - să fie executată alături de pedeapsa aplicată prin prezenta.

                       

                        Față de aceste considerente, Curtea, în temeiul art.379 pct.2 lit.a Cod procedură penală, urmează să admită apelurile declarate de inculpați, în sensul că  va descontopi pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată inculpatului E. H. F., în pedepsele sale componente, de 6 luni închisoare aplicată pentru infracțiunea prev.de art.25 din Legea nr.365/2002 și 3 ani închisoare aplicată pentru infracțiunea prev.de art.42 alin.1 și 3 din Legea nr.161/2003.

                       

                        De asemenea, va descontopi pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată inculpatului H. J. D., în pedepsele sale componente de : 6 luni închisoare aplicată pentru infracțiunea prev.de art.25 din Legea nr.365/2002 și de 3 ani închisoare aplicată pentru infracțiunea prev.de art.42 alin.1 și 3 din Legea nr.161/2003.

                       

                        Urmează ca inculpații să fie achitați pentru infracțiunea prev.de art.25 din Legea nr.365/2002, conform disp.art.11 pct.2 lit.a Cod procedură penală, rap.la art.10 lit.d Cod procedură penală, întrucât s-a constatat, așa cum s-a arătat mai sus, că faptei îi lipsește unul din elementele constitutive ale acestei infracțiuni și anume : deținerea de echipamente, inclusiv hardware sau software destinate falsificării instrumentelor de plată electronică.

                       

                        Deoarece, s-a constatat că inculpații se fac vinovați de săvârșirea infracțiunii prev.de art.42 alin.1 și 3 din Legea nr.161/2003 se vor menține pedepsele aplicate de instanța de fond pentru această infracțiune.

                       

                        întrucât, inculpatul H. J. D. a săvârșit infracțiunea în stare de recidivă prev.de art.37 lit.a Cod penal, fiind condamnat la 3 ani închisoare prin sentința penală nr.463/17 aprilie 2003 a  J u d e c ă t o r i e i   T â r g o v i ș t e, pedeapsă grațiată, urmează ca în temeiul art.7 din Legea nr.543/2002, va revoca pedeapsa de 3 ani închisoare grațiată pe care o va executa alături de pedeapsa menținută pentru săvârșirea infracțiunii prev.de art.42 alin.1 și 3 din Legea nr.161/2003.

                       

                        Faptul că nu s-au mai constatat și alte neregularități, se vor menține restul dispozițiilor sentinței instanței de fond.

                       

                        Cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.

 

                                                 PENTRU  ACESTE  MOTIVE

                          îN NUMELE LEGII

                               DECIDE:

 

 Admite recursurile declarate de inculpații E. H. F., domiciliat în com. E., sat E., județul D ( fiul lui U. și F., născut la data de 19.10.1980 ) și H. J. D., domiciliat în comuna E., județul D ( fiul lui T. și E., născut la data de 25.01.1979 ), împotriva sentinței penale nr. 504 din data de 6.10.2008, pronunțată de  T r i b u n a l u l   D â m b o v i ț a.

 

Descontopește pedeapsa de 3 ani  închisoare aplicată inculpatului E. H. F., în pedepsele componente pe care le repune în individualitatea lor.

 

E. pedeapsa stabilită inculpatului H. J. D., în pedepsele de 3 ani închisoare aplicată prin sentința penală nr. 463/17.04.2003 a  J u d e c ă t o r i e i   T â r g o v i ș t e și pedepsele aplicate prin sentința apelată, pe care le repune în individualitatea lor.

 

în baza art. 11 pct.2 lit.a c.pr.penală rap.la art. 10 lit.d c.pr.penală, achită fiecare inculpat  pentru infracțiunea prev.de art. 25 din Legea nr. 365/2002.

 

Menține pedepsele aplicate inculpaților pentru infracțiunea prev. de art. 42 alin.1,3 din Legea nr. 161/2003.

 

Conform art. 7 din Legea nr. 543/2002 revocă grațierea condiționată a executării de către inculpatul H. J. D. a pedepsei de 3 ani închisoare aplicată prin sentința penală nr. 463/17.04.2003 a  J u d e c ă t o r i e i   T â r g o v i ș t e pe care o  alătură pedepsei menținută pentru infracțiunea prev. de art. 42 al.1,3 din Legea nr. 161/2003 urmând ca acesta să execute  6 ani închisoare.

 

Menține restul dispozițiilor sentinței apelate.

 

Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.

 

Cu recurs în termen de 10 zile  de la pronunțare  iar pentru inculpații lipsă de la comunicare.

 

 Pronunțată în ședință publică azi, 12.02.2010.