CURTEA DE  A P E L   G A L A í…¢ I
SECí…¢IA PENALÄ”š
DECIZIA PENALÄ”š NR.57/A
í…žedința publică din data de 13 Mai 2009

 

Domenii: Infracțiuni privind comerțul electronic - deținerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică. Criminalitate informatică - accesul, fără drept, la un sistem informatic.

 

Pe rol fiind soluționarea apelului penal formulat de apelantul-inculpat D. E., în prezent deținut în Penitenciarul cu Regim de Maximă Siguranță G, și de apelantul-inculpat D. E., în prezent deținut în Arestul I.P.J V, trimiși în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 8 din Legea nr.39/2003, art.42 alin. 1 și 3 din Legea nr.161/2003 și art.25 din Legea nr.365/2002, împotriva Sentinței penale nr. 479/12.12.2008 pronunțată de  T r i b u n a l u l   V r a n c e a în dosarul nr(...).


La apelul nominal făcut în ședință publică au răspuns: apelantul-inculpat D. E., în stare de deținere, personal și asistat de avocat M. B., apărător ales în baza împuternicirii avocațiale nr.7/27.02.2009 emisă de  B a r o u l   V r a n c e a - Cabinet individual de avocat M. B., depusă la fila 36 dosar, și apelantul-inculpat D. E., în stare de deținere, personal și asistat de avocat M. B., apărător ales în baza aceleiași împuterniciri.


Procedura este legal îndeplinită.


S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, după care;
Avocat M. B. depune la dosar, în copie, Ordonanța nr.3992/P/2008 din 14.01.2009 emisă de Parchetul de pe lângă  J u d e c ă t o r i a   F o c ș a n i. Nu are alte cereri de formulat.


Reprezentantul  M i n i s t e r u l u i   P u b l i c nu are alte cereri de formulat.
Curtea, nemaifiind alte cereri de formulat și probe de administrat, constată apelul in stare de judecată și, potrivit disp.art.377 Cod procedură penală, acordă cuvântul in dezbaterea acestuia, dispunând reluarea dezbaterilor.
Pune în discuție următoarele aspecte:


1. dacă mai sunt sau nu grup infracțional organizat, prev. de art.323 Cod penal;


2. cu privire la art.25 din Legea nr.365/2002, dacă subzistă în sarcina inculpatului D. E. această infracțiune și dacă pentru D. E. mai trebuie aplicat art.41 alin.2 Cod penal, respectiv dacă deținerea este o infracțiune continuă sau continuată, de obicei sau de rezultat;


3. dacă ultima infracțiune ar trebui reținută art.27 alin.1 din Legea nr.365/2002 sau art.42 alin.1 și 3 din Legea nr.161/2003, așa cum a fost trimis în judecată.


Avocat M. B., pentru inculpații D. E. și D. E., arată că, în ceea ce privește infracțiunea prevăzută de art.8 din Legea nr.39/2003 cu referire la art.323 Cod penal, respectiv asocierea în vederea săvârșirii de infracțiuni, instanța de fond a reținut art.41 alin.2 Cod penal, fără a fi sesizată prin rechizitoriul Parchetului cu această încadrare juridică.


în doctrină nu se specifică de la ce număr de persoane se consideră a fi grup infracțional, ar putea să fie și o singură persoană, în funcție de elementul material prin care s-a săvârșit acea infracțiune. Consideră că în cauză nu este  grup infracțional având în vedere că au fost acuzați de aceste infracțiuni doar D. E. și D. E., iar faptele lor, care i-au dus la săvârșirea eventual doar a unei infracțiuni împreună a fost doar o participație întâmplătoare, fără un plan, fără o tactică, fără o ierarhie, fără ceva prestabilit.


în prima declarație dată la orele 24, când au fost arestați, în prezența așa zișilor „cagulați”, inculpaților li s-a promis de către anchetatori că li se va da drumul dacă vor spune exact ce vor aceștia.


La fila 24 din primul volum, sunt declarațiile inculpaților  din care rezultă termenii folosiți de aceștia, care foarte tehnici „am convenit să constituim un grup organizat în scopul săvârșirii de infracțiuni, în scopul retragerii frauduloase de numerar…”. învederează că, neavând studii, inculpații nu puteau să aibă un astfel de vocabular și să declare aceste aspecte.


Curtea pune în discuția dacă, în condițiile în care s-a dispus disjungerea cauzei față de D. P., inculpații D. E. și D. E. mai constituiau un grup.
Avocat M. B. precizează că inculpații D. E. și D. E. nu constituiau un grup, grupul începând de la cel puțin 3 - 4 persoane.


Solicită ca, pentru această infracțiune, să se dispună achitarea ambilor inculpați în baza art.10 lit a Cod procedură penală - fapta nu există.
Cu privire la infracțiunea prevăzută de art.25 din Legea nr.365/2002, deținerea de echipamente electronice în vederea falsificării mijloacelor de plată, avocat M. B. arată că inculpatul D. E. se face vinovat, recunoscându-și fapta. Toate materialele - și probele dovedesc acest lucru - au fost găsite la locuința acestuia, au fost efectuate percheziții și la D. E., și la domiciliul bunicului acestuia.


Deținerea de instrumente electronice este o infracțiune continuă și atunci nu ar mai trebui reținut art.41 alin.2 Cod penal.


Solicită să se dispună achitarea inculpatului D. E. cu privire la infracțiunea prev. de art.25 din Legea nr.365/2002, întrucât fapta nu a fost săvârșită de către acest inculpat. Probatoriul administrat în cauză, constând in procesele verbale de percheziție, de supraveghere, declarațiile martorilor, nu dovedește vinovăția acestuia.


Cu privire la ultima faptă reținută, avocat M. B. solicită schimbarea încadrării juridice pentru ambii inculpați  din infracțiunea prev. de art.42 alin.1 și 3 în infracțiunea prev. de  art.47 din Legea 161/2003, unde se reține că tentativa săvârșită cu privire la faptele prevăzute de art.42,46 se pedepsește.


în subsidiar, pentru inculpatul D. E., solicită să se rețină starea de complicitate și nu de participare la această infracțiune, și să se dispună schimbarea încadrării juridice din infracțiunea prev. de art. 42 alin.1 și 3 din Legea 161/2003 în infracțiunea prev. de art.26 Cod penal raportat la art.47 cu trimitere la art.42 din Legea 161/2003.


Arată că în hotărârea de fond instanța reține la pagina 8 din motivare că din raportul de expertiză tehnică rezultă că s-ar fi înregistrat în aproape o oră mai multe persoane. Din verificarea dosarului nu rezultă acest aspect - dimpotrivă, se afirmă că nu s-a regăsit înregistrată nicio informație în dispozitivul montat în bancomatul de la B.


Solicită să se dispună revocarea măsurii arestării preventive a inculpaților, nemaifiind motive de menținere a acesteia.


Deși sunt infracțiuni de pericol, nu există și nu a fost dovedit niciun prejudiciu material în acest caz, inculpații nu au sustras bani din bancomat, cu excepția bancomatului de la B. Inculpații au fost urmăriți, au avut telefoanele ascultate și nu s-a dovedit că ar fi sustras bani din bancomat.


Solicită ca la individualizarea pedepselor ce se vor aplica inculpaților să fie avute în vedere și spețele depuse la dosar, vârsta inculpaților, faptul că nu au săvârșit anterior alte infracțiuni, din referatele de evaluare rezultă că se pot integra în societate, perioada de arest executată.


Reprezentantul  M i n i s t e r u l u i   P u b l i c în ceea ce privește art.8 din Legea nr.39/2003, arată că inculpații au fost trimiși în judecată pentru constituirea unui grup și nu a unui grup infracțional organizat.


Trecând peste discuțiile în ceea ce privește art.2 din Legea 39/2003 la care trimite articolul 8, respectiv peste faptul că, având în vedere faptul că grupul infracțional organizat este precizat în mod expres în conținutul textului de lege necesitatea existenței de 3 sau mai mult persoane, aspect pe care legiuitorul nu îl mai reia și nu îl mai prevede în mod expres atunci când definește grupul infracțional dar nu și pe acela organizat, are în vedere că în prezenta cauză participarea celor doi  inculpați, coroborată și cu participarea persoanei față de care s-a dispus disjungerea cauzei, face ca în cauză să poată fi reținută alcătuirea unui grup  și, în consecință, a articolului 8 în sensul că disjungerea față de persoane nu împiedică reținerea acestei infracțiuni în cauza penală pentru care inculpații au fost trimiși în judecată.
în ceea ce privește cel de-al doilea aspect invocat de instanță, respectiv infracțiunea prev. de art.42 alin.1 și 3 reținută în sarcina inculpaților și art.27 din Legea 365/2002, apreciază că în mod corect trimiterea s-a făcut pentru articolul 42 vizând și limitând încadrarea juridică la probatoriul care a putut fi administrat în prezenta cauză în sensul că s-a dovedit în mod cert că inculpații au accesat fără drept sistemul informatic în modalitatea prevăzută în alin.3 prin încălcarea măsurilor de securitate, ținând cont de faptul că această infracțiune vizează doar producerea unei stări de pericol spre deosebire de articolul 27 din Legea nr.365/2002, care ar fi necesitat și o consecință a unui rezultat care să poată fi evaluat, pentru că acest articol trimite efectiv la articolul 1 pct.10 din Legea nr.365/2002 și face trimitere la două tipuri operațiuni, respectiv transferuri de fonduri sau retrageri de numerar, aspect care nu ar fi putut fi probat în cauză în ceea ce privește activitatea celor doi inculpați.


Apreciază că această încadrare este cea corect reținută în actul de sesizare însă fără a fi reținut și art.41 alin.2 în sarcina inculpaților. Este apreciată și reținută această infracțiune doar pentru fapta din octombrie 2007, când au montat dispozitivul la bancomatul din B.


în ceea ce privește ultimul aspect legat de art.25 din Legea nr.365/2002, precizează că textul de lege sancționează două modalități de comitere a infracțiunii: aplicarea și deținerea de echipamente cu scopul de a servi la falsificarea instrumentelor de plată electronică.


în cauză, raportat la materialul probator administrat în cauză, se poate  observa că cei doi inculpați  nu numai că au deținut echipamente dar chiar le-au și fabricat, pentru că de fapt, ei asta făceau: comandau o parte din echipamente pe internet, asamblau componentele respective și lucrau asupra lor, obținând echipamentul final vândut sau utilizat de inculpați așa cum s-a întâmplat în municipiul B.


Dacă deținerea este infracțiune continuă, și despre fabricare se poate spune același lucru.


în aceste condiții consideră că s-a apreciat corect și s-a reținut art.41 alin.2 Cod penal pentru varianta fabricării în ceea ce privește pe inculpați.
Curtea pune în discuție împrejurarea că dacă se mai reține art.41 alin.2 Cod penal, în ceea ce privește fabricarea, s-au disjuns cercetările pentru a identifica persoanele care au cumpărat echipamente și se reține un singur act, fabricarea echipamentului care a fost montat la Primăria mun. B.
Reprezentantul  M i n i s t e r u l u i   P u b l i c arată că pentru actul de fabricare respectiv nu se impune reținerea art.41 alin.2 Cod penal.
în ceea ce privește participarea ambilor inculpați în sensul reținerii acestei infracțiuni și în sarcina inculpatului D. E., opinează în sensul că aceasta se justifică a fi reținută. Probatoriul administrat în cauză atestă participația acestuia atât pentru actul material care a fost probat în luna octombrie 2007 în municipiul B dar și pentru restul activității infracționale. în acest sens, din probele administrate în faza de urmărire penală rezultă că  declarațiile inițiale pe care inculpatul le-a dat și  în care recunoaște că a participat și l-a ajutat pe fratele său la activitatea infracțională, a confecționat împreună cu acesta echipamente, deci, implicit le-a și deținut. Apreciază că, din convorbirile interceptate și atașate în volumul II, cea aflată la fila 229, este relevantă sub aspectul infracțional în sensul că arată deținerea de către inculpat a echipamentului. Din conținutul ei rezultă că a deținut împreună cu fratele său, D. E. echipamente.


Avocat M. B., având cuvântul în replică, potrivit disp.art.377 alin.3 Cod procedură penală, precizează că nu s-a reținut nicăieri că inculpatul ar fi deținut aceste echipamente.  în ceea ce privește asocierea, în literatura de specialitate nu se vorbește despre asociere ca un grup organizat sau grup ci se spune doar de grup.


D. din U. U., Drept Penal, Editura I., 2007, „Asocierea în scopul săvârșirii uneia sau  mai multor infracțiuni înseamnă a lua parte la constituirea unor asocieri având scopul arătat prin manifestarea voinței de a se constitui asocierea și de a fi membru al acesteia.


De asemenea, asocierea se realizează prin acțiunea a 3 persoane care înțeleg să își alăture eforturile și presupune o înțelegere stabilită intre acele persoane de a se asocia, de a se supune unei discipline, de a  avea un plan pentru săvârșirea uneia sau mai multor infracțiuni. Asocierea presupune o reuniune pe  perspectiva unei durate de timp a unor persoane în vederea realizării unui scop infracțional comun.


Rezultă că dispozițiile art.323 Cod penal nu sunt aplicabile în cazul înțelegerii întâmplătoare și spontane între mai multe persoane, care au luat hotărârea de a săvârși o infracțiune și au tradus în fapt hotărârea luată sau atunci când inculpații nu au alcătuit o grupare cu caracter organizat”.


Reprezentantul  M i n i s t e r u l u i   P u b l i c, având cuvântul în replică, precizează că inculpații sunt trimiși în judecată pentru art.8 care înseamnă constituirea unui grup infracțional nu a unui grup infracțional organizat. Articolul 7 vizează grupul infracțional organizat care nu s-a reținut în sarcina inculpaților ci doar noțiunea de grup definită în art.2 din legea specială.
Apreciază că se justifică menținerea stării de arest preventiv a inculpaților D. E. și D. E., la acest moment nu au intervenit elemente care să justifice schimbarea acesteia


Curtea, potrivit dips.art.377 alin.4 Cod procedură penală, acordă ultimul cuvânt apelanților-inculpați.


Apelantul-inculpat D. E., personal, lasă la aprecierea instanței. Recunoaște că a greșit și regretă faptele săvârșite.


Apelantul-inculpat D. E., personal, lasă la aprecierea instanței.


Declarând închise dezbaterile, Curtea rămâne în pronunțare.

 

Ulterior deliberării

CURTEA

Asupra apelurilor penale de față:


Prin cererile conexe înregistrate pe rolul acestei instanțe sub nr(...) inculpații D. E. și D. E. au formulat apel împotriva Sentinței penale nr.479/12.12.2008 a  T r i b u n a l u l u i   V r a n c e a, pronunțată în dosar nr(...).


Prin Sentința penală nr.479/12.12.2008 a  T r i b u n a l u l u i   V r a n c e a, pronunțată în dosar nr(...), s-au dispus următoarele:


A fost condamnat inculpatul D. E. pentru comiterea :


- infracțiunii prev.de art. 8 din Legea nr. 39/2003 cu referire la art. 323 Cod penal, „asociere pentru săvârșirea unei infracțiuni” la 4 (patru) ani închisoare, cu aplicarea art. 41 al.2 Cod penal;
-  infracțiunii prev.de art. 42 al.1 și 3 din Legea 161/ 2003 „ accesul fără drept la un sistem informatic prin încălcarea măsurilor de securitate” la 5 (cinci) ani închisoare, cu aplicarea art. 41 al.2 Cod penal;
-  infracțiunii prev.de art. 25 din Legea nr. 365/2002” fabricarea ori deținerea de echipamente… în scopul falsificării instrumentelor de plată” la 5(cinci) ani închisoare, cu aplic. art. 41 al.2 Cod penal.


în baza art. 33,34 Cod penal s-a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa  cea mai grea de 5( cinci ) ani închisoare


A fost condamnat inculpatul D. E. pentru comiterea:
- infracțiunii prev.de art. 8 din Legea 39/2003, cu referire la art. 323 Cod penal „ asociere pentru săvîrșirea de infracțiuni” la 4(patru) ani închisoare cu aplicarea art. art. 41 al.2 Cod penal;
- infracțiunii prev.de art. 42 al.1 și 3 din Legea 161/2003 la 4 ( patru) ani închisoare, cu aplicarea art. 41 al.2 Cod penal;
- infracțiunii prev.de art. 25 din Legea 365/2002 la 4(patru) ani închisoare cu aplicarea art. 41 al.2 Cod penal.


 în baza art. 33, 34 Cod penal s-a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa  cea mai grea de 4 ani închisoare.


în temeiul art. 350 Cod penal a fost menținută starea de arest.
S-a dedus din pedeapsa aplicată inculpaților perioada reținerii și arestării preventive începând cu 18.03.2008 până la pronunțare, în temeiul art. 88 Cod penal.


în baza art. 71 Cod penal s-a interzis inculpaților exercitarea pe perioada executării pedepsei a drepturilor prev,.de art.64 lit.a teza II  și b Cod penal „ dreptul de a fi aleși în autoritățile publice sau în funcții elective publice”.
în baza art. 118 Cod penal s-a dispus confiscarea de la inculpați a bunurilor folosite la săvârșirea infracțiunilor - laptop-uri, dispozitive electronice și mecanice de citit și scris,  benzi magnetice,  dispozitivele artizanale electronice etc. descrise în „rechizitoriu”


Au fost obligați inculpații, în temeiul art. 192 Cod penal, la câte 2500 lei cheltuieli judiciare către stat din care  cîte 200 lei onorarii apărători din oficiu.

Au fost respinse cererile privind schimbarea încadrării juridice.

Pentru a hotărî astfel, instanța de fond,  T r i b u n a l u l   V r a n c e a, a  avut în vedere că, prin Rechizitoriul  M i n i s t e r u l u i   P u b l i c -D.I.I.C.O.T.- Serviciul  T e r i t o r i a l   G a l a ț i nr.556/D/II/7/2008, s-a dispus trimiterea în judecată penală a inculpaților D. E. și D. E. pentru comiterea infracțiunilor prevăzute de :
- art.8 din Legea nr. 39/2003 cu referire la art. 323 Cod penal „asociere pentru săvârșirea  unei infracțiuni „ la 4 (patru) ani închisoare, cu aplicarea art. 41 al.2 Cod penal;
- art.42 al.1 și 3 din Legea 161/ 2003 „ accesul fără drept la un sistem informatic prin încălcarea măsurilor de securitate” la 5 (cinci) ani închisoare, cu aplicarea art. 41 al.2 Cod penal;
- art.25 din Legea nr. 365/2002 ”fabricarea ori deținerea de echipamente… în    scopul falsificării instrumentelor de plată” la 5(cinci) ani închisoare, cu aplic. art.41 al.2 Cod penal;
- art.8 din Legea nr.39/2003, art.42 al.1 și 3 din Legea nr.161/2003, art.25 din Legea nr.365/2002, cu aplicarea art.41 al.2 Cod penal, toate cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal, constând în aceea că, în perioada octombrie 2007-martie 2008, cu constituit un grup în scopul săvârșirii de infracțiuni, au deținut și fabricat echipamente cu scopul de a servi la falsificarea instrumentelor de plată electronică și au accesat fără drept un sistem (bancomat) prin încălcarea măsurilor de securitate.


S-a reținut în sarcina acestora că, împreună, în perioada octombrie 2007- martie 2008, au constituit un grup în scopul săvârșirii de infracțiuni, au deținut și fabricat echipamente cu scopul de a servi la falsificarea instrumentelor de plată electronică, au accesat fără drept un sistem informatic (bancomat) prin încălcarea măsurilor de securitate.


Inculpații au recunoscut în parte acuzațiile aduse, în sensul că unul dintre frați -D. E. nu ar fi participat activ la întreaga activitate infracțională deoarece nu avea cunoștințele teoretice și practice necesare că, în realitate, numai D. E. a comandat piesele componente, le-a asamblat și folosit, că deși s-au deplasat împreună la B, nu a cunoscut intențiile fratelui privind utilizarea la ,,bancomat”(A.T.M.) a dispozitivului confecționat de acesta.


în acest sens, prin apărători, au solicitat să fie schimbată încadrarea juridică în ce privește reținerea formei consumate a prevederilor art.42 al.1 și 3 din Legea nr.161/2003 și art.42 al.1 din Legea nr.161/2003 și să se rețină forma de tentativă pentru aceste infracțiuni, cu aplicarea disp.art.20 Cod penal, motivându-se lipsa oricărui prejudiciu și a nefuncționării ,,dispozitivului”; s-a mai solicitat achitarea inculpatului D. E. în temeiul art.10 lit.c Cod penal și achitarea ambilor inculpați în temeiul art.10 lit.a Cod penal pentru acuzațiile privind comiterea infracțiunii prev.de art.8 din Legea nr.39/2003 cu aplicarea art.323 Cod penal.


 Din lucrările dosarului prima instanță a reținut următoarele:
La 27 octombrie 2008, o echipă de polițiști din cadrul E. de Combatere a D. Organizate B verificând un ,,B.” aparținând B.R.D-Sucursala B, amplasat în E. Primăriei din B, str.(...) (...), au constatat că aparatul avea montat un dispozitiv artizanal format din două componente amplasate la orificiul de introducere a cardului și deasupra tastaturii la bagheta metalică montată în partea superioară a bancomatului.


E. se afla amplasat într-un spațiu stradal deschis fără protecție video sau agenți de pază iar dispozitivul chiar primitiv asigura atât citirea datelor de pe E. magnetică a card-ului cât și aflarea ,,PIN”-ului prin amplasarea telefonului cu camera video deasupra tastaturii.


Dispozitivul ridicat a fost înaintat la Institutul Național de Tehnologii B. în scopul efectuării unei constatări tehnico științifice, dacă există date înregistrare pe mediile de stocare (care sunt acestea) cu atenționarea privind protejarea eventualelor impresiuni digitale ce s-ar putea afla pe componentele acoperite cu bandă adezivă și pe interiorul acesteia.


Raportul de constatare tehnico științifică întocmit la 3.12.2007 s-au consemnat etapele de realizare a analizării ,,dispozitivului” componentele, montajul, modalitatea de funcționare și acest raport au valoare de probă științifică ce îndeplinește toate condițiile prev.de art.112 cod  procedură penală, probe pe care niciunul dintre inculpați nu a contestat-o sau combătut-o cu alte probe.


 S-au reținut din raport următoarele elemente esențiale:


1.Principalul component al dispozitivului avea dimensiunile similare formei și dimensiunilor elementului prin care se introduc card-urile magnetice în echipamentele de tip B. (bancomate).


Elementele componente (descrise amplu prin limbaj tehnic adecvat și evidențiate în planșele foto) au fost asamblate pentru a forma un montaj electronic funcțional, cu capacitatea să intercepteze și să stocheze datele -cu caracter confidențial - de pe card-urile care tranzitau fanta bancomatului (date aflate pe E. a doua a card-urilor bancare).


Datorită acestui montaj, semnalul electric declanșat la trecerea card-ului magnetic prin fantă era decodificat, convertit în semnal digital, informațiile erau stocate în memoria internă și apoi transferate (prin intermediul blocului de comunicație) cu ajutorul unor programe speciale ,,dedicate” către dispozitive amplasate la distanță de bancomat.


2. Al doilea elemente era realizat folosindu-se structura unui telefon mobil de producție industrială ale cărei funcții nu au fost modificate însă a fost perfecționat astfel încât să înregistreze și memoreze pe cardul de memorie toate manevrele efectuate de posesorii de ,,card” uri asupra tastaturii(în special a codurilor PIN).


Pentru a masca și poziționa telefonul mobil a fost fixată deasupra bancomatului o bară.


3. întreg ansamblul era funcționabil (este descris în amănunt modul de funcționare în ,,raport -filele 6/8-7/8) ingenios conceput și a stocat informații pe un interval de 1 oră și 40 de minute.


De pe dispozitive au fost identificate urme papilare ca aparținând lui D. E..
La perchezițiile domiciliare efectuate la domiciliile inculpaților au fost identificate și ridicate dispozitive electronice destinate citirii, scrierii card-urilor magnetice, dispozitive metalice care intră în carcasele și fantele prin care se introduc card-urile, instrumente, scule și materiale folosite la confecționarea de dispozitive și la montarea acestora pe B. precum și 118 cartele de forma și dimensiunile card-urilor bancare.


E. efectuate asupra computerelor și a unităților de stocare a memoriei au condus la identificarea fișierelor conținând date referitoare la comenzile efectuate de către inculpatul D. E. privind cumpărarea dispozitivelor electronice, precum și privind anunțurile de vânzare a dispozitivelor electronice artizanale și card-urilor tip ,,blank” prestate de ambii inculpați .
în declarațiile date ambii inculpați au recunoscut că după întoarcerea acasă din străinătate și au hotărât să găsească o modalitate de a obține bani folosind bancomatele ori în acest scop aveau nevoie de un dispozitiv de citire și memorare a card-urilor, dispozitiv care nu se afla în circuitul comerciale legal și trebuia confecționat.


în acest scop D. E. a comandat și cumpărat piesele componente, informatice și electronice pe care, având cunoștințe teoretice, le-a montat după schema electronică și în formatul constatat ulterior și expertizat la urmărirea penală.


Au fost comandate dispozitive tip N. 206, N. 206, MINI 123 F., receptoare audio video, camere video în miniatură, accesorii identificate și cu ocazia perchezițiilor efectuate, livrate la domiciliu prin forme de curierat.


Astfel, D. E. a primit prin intermediul ,,G.” și ,,G. Curier” de la T. T. J.-United T., S. CA 92503,16147 T. T. D., la datele de 31.12.2007, 07.01.2008 și 24.01.2008 colete conținând următoarele obiecte: 1 skimmer, model Mini 123 F.-00, cu seria nr.(...) și cu cablurile de date aferente; 1 N. model 206, seria (...), cu cablu de date aferente și alimentatorul, dar și cu 2 carduri cu bandă magnetică de culoare albă; un adaptor pentru rețeaua electrică model FL-SW 25445XY; 1 card cu bandă magnetică de culoare albă; 1 mini CD cu softul pentru T. model MINI 123 F.-00 cu seria (...) (...) (...); un dispozitiv N. 206 seria (...)E. utilizat pentru scrierea benzilor magnetice ale card-urilor; un miniskimmer 123 M.-00 care poate fi folosit pentru citirea benzilor magnetice ale card-urilor bancare; două CD-uri conținând softul utilizat pentru funcționarea dispozitivului N.; un mini CD conținând softul pentru folosirea dispozitivului de skimming; 3 N. model 206, cu seriile (...)205, (...)212, (...)215; 3 CD-uri marca GQ, posibil cu softul de instalare pentru N. 206, toate având aceeași serie L.(...); 3 card-uri de culoare albă cu bandă magnetică; 3 convertoare V. model 232; 3 adaptoare pentru rețeaua electrică model FJ- SW 243 XZ, fără serie.


D. electronice alături de alte componente mecanice confecționate de către cei doi inculpați au fost vândute mai multor persoane care își au domiciliul în județele B, B ș.a. și față de care s-a disjuns cauza.


Folosind piesele primite, cei doi inculpați în cursul lunii octombrie 2007, au confecționat un dispozitiv artizanal de citire a informațiilor conținute de benzile magnetice a card-urilor bancare, la domiciliul părinților lor din comuna Bîrsești, sat U., județul V, folosindu-se de un dispozitiv de citire a cartelelor magnetice cumpărat de către inculpatul D. E., prin internet, de o bucată de tablă, de o baghetă din aluminiu, conductori electrici, precum și de un telefon mobil marca Nokia 6234, în care se afla cartela T. cu numărul (...), aparținând inculpatului D. E..


Pentru confecționarea carcasei metalice a dispozitivului, cei doi inculpați s-au folosit de o bucată de tablă, un spray conținând vopsea metalizată, un E. de lipit, precum și de alte scule.


După ce au confecționat echipamentul, inculpații D. E. și D. E. au hotărât să încerce să retragă în mod fraudulos numerar, prin montarea dispozitivului în municipiul B. Pentru realizarea intenției infracționale, inculpații s-au deplasat într-una din zile, cu autoturismul inculpatului D. E., până în municipiul B, în apropierea primăriei. Au identificat apoi un bancomat aparținând BRD și după ce s-au asigurat că nu există nici un pericol pentru a monta dispozitivul, neexistând persoane prin preajmă, au aplicat pe B. cu ajutorul unei benzi autoadezive, cele două componente. Au verificat apoi, dacă dispozitivul funcționează introducând în acesta un card aparținând inculpatului D. E..
întrucât cei doi inculpați au constatat că echipamentul nu citea card-ul, l-au demontat și au reglat capul de citire. în urma acestei operațiuni, au montat din nou dispozitivul pe B. și după ce s-au asigurat că funcționează s-au deplasat la autoturism, așteptând potențialele victime.


în timp ce supravegheau dispozitivul, cei doi inculpați au constatat că o persoane de sex masculin, care intenționa să folosească B.-ul, și-a dat seama că pe bancomat este aplicat un dispozitiv artizanal, iar la scurt timp au observat în zonă un echipaj al poliției. Aceste împrejurări i-au determinat pe cei doi inculpați să abandoneze dispozitivul și să părăsească zona.
S-a dovedit astfel că ambii inculpați au contribuit la compunerea unui dispozitiv capabil să  intercepteze, stocheze și să transmită datele confidențiale de pe card-uri la care accesul este limitat prin aceasta încălcând dispozițiile legale privind accesul și folosirea instrumentelor de plată electronice.
Deoarece pe dispozitivu

l confecționat nelegal au fost identificate urme papilare aparținând lui D. E. și (verificate în banca de date a sistemului B.) că prin declarațiile date acesta a recunoscut că  a cunoscut și participat la achiziționarea pieselor componente, l-a ajutat și însoțit permanent în toate acțiunile sale pe D. E. contribuția lui D. E. nu poate fi exclusă iar susținerile inculpatului D. E. privind nevinovăția fratelui său, nu pot fi reținute.


Conținutul convorbirilor telefonice, dintre cei doi inculpați, cât și dintre aceștia și alte persoane, conturează activitatea infracțională a acestora de constituire a unui grup în scopul săvârșirii de infracțiuni, săvârșirea infracțiunilor de deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronice, accesare fără drept a unui sistem informatic prin încălcarea măsurilor de securitate,alături de celelalte probe administrate, dovedind fără echivoc vinovăția ambilor inculpați. Au fost reținute ca probe convorbirile telefonice efectuate între cei doi inculpați:
- convorbirea telefonică dintre inc.D. E. și o persoană, din data de 11.01.2008, orele 11:01:08;
- convorbirea telefonică dintre inc.D. E. și o persoană, din data de 12.01.2008; orele 10:12:54;
- convorbirea telefonică dintre inc.D. E. și o persoană, data de 12.01.2008, orele 13:46:42;
- convorbirea telefonică dintre inc.D. E. și inc.D. E., din data de 13.01.2008, orele 18:07:00;
- convorbirea telefonică dintre inc.D. E. și o persoană ,,G.”, din data de 14.01.2008; orele 08:36:36;
- convorbirea telefonică dintre inc.D. E. și o persoană ,,D.”, din data de 18.01.2008, orele 11:22:19;
- convorbirea telefonică dintre inc.D. E. și o persoană ,,D.” din data de 18.01.2008, orele 08:54:18;
- convorbirea telefonică dintre inc.D. E. și o persoană, din data de 28.01.2008, orele 13:48:00;
- convorbirea telefonică dintre inc.D. E. și o persoană ,,E.”, din data de 28.01.2008, orele 20:33:43;
- convorbirea telefonică dintre inc.D. E. și o persoană ,,E.”, din data de 29.01.2008, orele 18:33:09;
- convorbirea telefonică dintre inc.D. E. și ,, mama sa”, din data de 30.01.2008, orele 19:17:49;
- convorbirea telefonică dintre inc.D. E. și o persoană, din data de 01.02.2008, orele 18:53:33;
- convorbirea telefonică dintre inc.D. E. și inc.D. E., din data de 12.02.2008, orele 18:44:50;
- convorbirea telefonică dintre inc.D. E. și inc.D. E., din data de 19.02.2008, orele 13:10:31;
- convorbirea telefonică dintre inc.D. E. și inc.D. E., din data de 19.02.2008; orele 12:00:27;
- convorbirea telefonică dintre inc.D. E. și inc.D. E., din data de 19.02.2008, orele 11:44:44;
- convorbirea telefonică dintre inc.D. E. și inc.D. E., din data de 22.02.2008, orele 13:32:13;
- convorbirea telefonică dintre inc.D. E. și inc.D. E., din data de 2.03.2008, orele 14:13:47;


în perioada 3.12.2007-16.02.2008, inc.D. E. nu s-a aflat pe teritoriul țării, fiind în Franța, însă din conținutul convorbirilor telefonice, dintre el și fratele său, a rezultat că și în această perioadă s-a preocupat de a-i descrie fratelui său, inculpatul D. E., modul în care sunt construite B.-urile din Franța, în scopul confecționării de dispozitive artizanale.


 De asemenea, inculpatul D. E. i-a solicitat inculpatului D. E., ca acesta din urmă, să se deplaseze în Franța ,,X”-ul, care în limbaj codificat reprezintă dispozitivul de clonat card-uri, în scopul retragerii frauduloase de numerar din această țară.


Astfel, din înregistrările convorbirilor telefonice dintre cei doi frați din perioada 3.12.2007-16.02.2008, din conținutul proceselor verbale de percheziție și raportul tehnico științific întocmit de Institutul de tehnologii avansate rezultă că ambii frați nu s-au limitat la a confecționa singuri dispozitive ci s-au lansat chiar într-o mică afacere ce urma să fie profitabilă prin vânzarea către alte persoane a unor asemenea dispozitive.


D. E., folosind adresa de e-mail ,,ady D. @ yahoo. com.tr, ,,mcdany 1988 @ yahoo.com.tr au oferit spre vânzare pe INTERNET ,, tot ce trebuie pentru clonat card-uri” aparate păcălit card-uri” ,,guri de bancomat, P., mâtza .....tot tacâmul”, ,,msr 206 vă ajută să scrieți/citiți card-uri debit credit acces etc” ,,matza (mâța...) se face la comandă, dar am și H. făcute” - preț 1300 Euro așa cum rezultă din investigațiile efectuate pe ,,INTERNET” și pentru care s-au depus la dosarul de urmărire penală planșe, extrase, procese verbale (vol.II) necontestate de către inculpați, transcrierea convorbirilor telefonice înregistrate rezultă că permanent cei doi frați discutau despre ofertele de vânzare ale acestor dispozitive.


 Martorul í…¢. J. G. a arătat că inculpatul D. E. i-a spus că se numește ,,B. D.” l-a rugat să-i repare un laptop și i-a propus să intre în afacerea cu cărțile de credit, în sensul să amplaseze la un bancomat, a unui dispozitiv care ar avea dimensiunile unei brichete normale, și care să colecționeze datele citite pe card-uri. D. E. a spus martorului că înafara acelui dispozitiv mai are un aparat pentru scrierea card-urilor - afirmație care se poate corobora cu faptul că la percheziție au fost găsite la imobilul în care locuia D. E. 118 cartele de formă și dimensiunile card-urilor bancare (pag.270 și urm. dosar u.p.).


 Față de declarațiile (chiar în parte) ale inculpaților, de probele administrate(în majoritate la urmărirea penală) respectiv raport de expertiză tehnică, percheziții domiciliare, investigații în sistemele informatică și p-c conținutul înregistrărilor telefonice instanța de fond a apreciat că vinovăția inculpaților a fost pe deplin dovedită chiar dacă în desfășurarea activităților infracționale nu au avut aceeași contribuție rolul de leader avându-l evident D. E..


 în drept, prima instanță a reținut că, colaborarea ambilor frați D. E. și D. E. în activitatea de a confecționa un dispozitiv de citire a benzilor magnetice a card-urilor și de a încălca prin amplasarea acestui dispozitiv normele legale privind accesarea unui sistem informatic, de a deține echipamente electronice și mecanice în scopul de a fabrica astfel de dispozitive constituie infracțiunile prev.de art.8 din Legea nr.39/2003 care încriminează inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup”;


 -art.42 al.1 și 3 din Legea nr.161/2003 ,,accesul fără drept la un sistem informatic prin încălcarea măsurilor de siguranță”;
 -art.25 din Legea nr.365/2002 care încriminează fabricarea ori deținerea de echipamente, inclusiv hardware sau software, cu scopul de a servi la fabricarea instrumentelor de plată electronice. Aceasta deoarece ,,bancomatul” (sistem B.) constituie sistem informatic în sensul art.35 al.1 liut.a din Legea nr.161/2003 iar prin montarea dispozitivului de citire a benzii magnetice se încalcă măsurile de securitate a bancomatului, care au ca scop asigurarea secretului numărului de cont al operațiunilor efectuate, precum și prevenirea folosirii frauduloase a card-urilor.
Ca mecanism bancomatul este un mijloc de colectare, prelucrare și transmitere a unor date informatice, reprezentate de numărul de cont al titularului, care este stocat pe nivelul 2 al benzii magnetice de culoare neagră.


Prin montarea dispozitivului de citire a benzii magnetice a card-urilor (skimmer) în fanta bancomatului, prin care se introduce cardul și se realizează citirea benzii magnetice a fiecărui card în parte, stocându-se informația astfel obținută, au fost încălcate măsurile de securitate care aveau drept scop asigurarea secretului numărului de cont și al operațiunilor efectuate, precum și apărarea împotriva folosirii de către o altă persoană a acestor card-uri în vederea fraudării.


Având în vedere gradul de pericol social pe care instanța de fond l-a apreciat ca deosebit, consecințele în plan ,,informatic” al activității desfășurate de inculpați, împrejurarea că aceștia doreau să atragă în activități ilicite atât persoane din țară cât și din străinătate astfel dând o amploare cu consecințe majore economice în planul financiar particular și bancar instanța de fond a considerat ca fiind necesară aplicarea unor pedepse substanțiale și necesare educării inculpaților. B., chiar dacă au avut un comportament ireproșabil în trecut felul în care au conceput să-și unească eforturile în scopul de a obține venituri fără scrupule păgubind alte persoane au dovedit că pentru ei principiile de bază  ale conviețuirii în orice societate nu sunt viabile. Lăsarea în libertate a inculpaților chiar prin aplicarea dispozițiilor art.81 cod penal privind suspendarea condiționată a executării pedepsei sau art.86 cod penal privind suspendarea sub supraveghere prezintă riscul continuării activității infracționale a inculpaților.


 S-a susținut de către apărătorii inculpaților oral și prin concluzii scrise că pentru infracțiunea prev.de art.8 din Legea nr.32/2003 cu referire la art.323 Cod penal nu sunt îndeplinite toate elementele neexistând probe certe privind prezența celor doi inculpați deoarece aceștia se aflau în locuri diferite.
 însă inculpații au declarat că împreună s-au deplasat la B, în apropierea

bancomatului din str.N.(...). (...) inculpații au încercat să creeze impresia că în fapt D. E. nu a cunoscut că fratele lui amplasează și folosește acel dispozitiv la confecționarea căruia neavând cunoștințe, nu a contribuit.


 Or, din interiorul dispozitivului și pe E. cu care a fost fixat au fost prelevate urme papilare care aparțin lui D. E.p și care s-au fixat numai prin manevrarea acestui dispozitiv atât în timpul confecționării cât și în timpul fixării la bancomat - situație care contrazice susținerile că numai D. E. a confecționat dispozitivul pe care apoi singur l-a montat la bancomat.


 Conținutul convorbirilor telefonice contrazic și acestea susținerile privind inactivitatea și nevinovăția lui D. E.. Chiar dacă acesta nu avea cunoștințele electronice și informatice la același nivel cu fratele său din întreg ansamblul de probe rezultă ,,colaborarea” permanentă dintre cei doi frați ,, echipă” pe care au constituit-o aceștia chiar dacă acest mod de cooperare infracțională nu se înscrie cu interpretările teoretice ale infracțiunii prev.de art.323 cod penal.


 S-a mai susținut că acțiunea montării acelui dispozitiv trebuie încadrată juridic în forma de ,,tentativă” deoarece nu a avut consecința păgubirii unor persoane iar ,,dispozitivul” nu a funcționat.


 Este adevărat că în această privință, a constatării unui sau unor prejudicii organul de urmărire penală nu a continuat investigațiile iar unitatea bancară nu a procedat la verificări nefiind sesizări în acest sens .


 însă din ,,Raportul de expertiză tehnică”, rezultă cu certitudine că întregul dispozitiv era   să funcționeze pe o durată de la 36 la 30 de ore, că informațiile stocate puteau fi prelucrate și ulterior iar înainte de a fi ridicate de polițiști fișierul conținea o înregistrare video cu durata de 1 oră și 40 de minute, timp în care mai multe persoane (ramuri neidentificate) au folosit bancomatul.


 Teoretic pentru niciuna dintre infracțiunile prevăzute de art.42 al.1 și 3 din Legea nr.161/2003 și art.25 din Legea nr.365/2002 legiuitorul nu a condiționat încadrarea juridică de existența unui prejudiciu împotrivită fiind protejarea sistemelor informatice și a sistemelor de plată special concepute și utilizate pe scară largă.


 Din aceste motive s-a apreciat că, cererile privind schimbarea încadrării juridice și achitarea inculpatului D. E. nu au suport probator fiind respinse.
 S-a dispus să fie confiscate de la inculpați, în temeiul art.118 Cod penal, toate obiectele de uz mecanic, electronic, informatic găsite la domiciliile inculpaților, sau expertizate, care au folosit la comiterea infracțiunilor, descrise în amănunt cu toate caracteristicile lor tehnice în rechizitoriu, expertiza de specialitate și procesele verbale de percheziție.


împotriva Sentinței penale nr.479/12.12.2008 a  T r i b u n a l u l u i   V r a n c e a în termen legal au formulat apel inculpații D. E. și D. E., criticând soluția instanței de fond pentru nelegalitate și netemeinicie.


Au arătat inculpații, prin apărător ales, că soluția instanței de fond este nelegală și netemeinică din următoarele motive:
- pentru infracțiunea prev. de art.8 din Legea nr. 39/2003 în referire la art.323 Cod penal nu s-a făcut dovada existenței unei asociații de persoane, reunite în vederea săvârșirii de infracțiuni cu o disciplină internă, cu o ierarhie organizatorică și cu reguli prestabilite de comportare.


Au solicitat achitarea pentru săvârșirea acestei infracțiuni, în baza prev. art. 11 pct.2 lit. a Cod procedură penală și art.10 lit.a Cod procedură penală.
- pentru infracțiunea prev. de art.25 din Legea nr.365/2002 au solicitat achitarea inculpatului D. E. în temeiul art.11 pct.2 lit.a Cod procedură penală și art.10 lit.b Cod procedură penală, arătând că toate echipamentele de citire și clonare a cardurilor bancare au fost achiziționate și deținute de inculpatul D. E..


Pentru inculpatul D. E. s-a solicitat acordarea de circumstanțe atenuante judiciare și coborârea pedepsei aplicate sub minimul special prevăzut de lege.


- pentru infracțiunea prev. de art.42 alin.1,3 din Legea nr.161/2003 s-a apreciat că fapta a rămas în faza de tentativă pentru inculpatul D. E., respectiv complicitate la tentativă pentru inculpatul D. E. și s-a solicitat redozarea pedepselor aplicate, în limitele prevăzute de lege pentru tentativă.

S-a solicitat admiterea apelului, desființarea sentinței apelate, reținerea cauzei spre rejudecare, redozarea pedepselor aplicate, schimbarea modalității de executare a pedepsei într-una neprivativă de libertate, cu consecința punerii de îndată în libertate a inculpaților.


Analizând apelurile formulate din prisma motivelor invocate, dar și din oficiu sub toate aspectele, potrivit art.371 alin.2 Cod procedură penală, Curtea apreciază că acestea sunt fondate însă pe cu totul alte considerente decât cele invocate de inculpați prin apărător ales și care au fost puse în discuția părților la data de 13.05.2009, și anume:


 1. Cu privire la infracțiunea prev. de art.8 din Legea nr.39/2003 în referire la art.323 Cod penal, se constată că Parchetul de pe lângă  î n a l t a   C u r t e de Casație și Justiție - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Biroul  T e r i t o r i a l   V r a n c e a, în rechizitoriul nr.3/D/P/2008 a descris activitatea infracțională mai vastă a inculpaților D. E. și D. E. constând în achiziționarea de instrumente de citire a cardurilor, de falsificare a acestora și de achiziționare de carduri „blanc” precum și de falsificare prin fotocopiere de bancnote de 50 lei, pentru ca în final să procedeze la disjungerea cauzei sub toate aceste aspecte și să dispună trimiterea în judecată a inculpaților doar pentru fapta din 28.10.2007, când aceștia au instalat un dispozitiv de citire a cardurilor, confecționat artizanal, pe bancomatul aparținând B.C.R, amplasat în clădirea Primăriei B.


în rechizitoriu, referitor la fapta din 28.10.2007 este descrisă doar activitatea infracțională a inculpaților D. E. și D. E., iar disjungerea s-a făcut cu privire la inculpați „și alte persoane”, participația lor penală și în ce a constat activitatea lor infracțională, nefiind expusă și analizată.


De altfel, din ordonanța de extindere a cercetărilor și începere a urmăririi penale din 06.05.2008 (fila 4, volum I, dosar urmărire penală) rezultă că, referitor la fapta din 28.10.2007, procurorul de caz a procedat la extinderea cercetărilor numai sub aspectul infracțiunii prev. de art.42 alin.1 și3 din Legea nr.161/2003.


în această situație, prin disjungerea cauzei, fapta din 28.10.2007 a fost imputată, prin actul de sesizare numai inculpaților D. E. și D. E., fără a se mai reține participația penală a vreunei alte persoane.


Potrivit art.8 din Legea 39/2003 inițierea sau constituirea ori aderarea au sprijinirea sub orice formă a unui grup, în vederea săvârșirii de infracțiuni, care nu este potrivit prezentei legi grup infracțional organizat (art.2 lit.a din Legea nr.39/2003) se pedepsește după caz, potrivit art.167 Cod penal sau art.323 Cod penal.


Făcând trimitere la dispozițiile art. 323 Cod penal și art.167 Cod penal, Curtea va avea în vedere practica constantă potrivit căreia prin asocierea „mai multor persoane” se înțelege constituirea unui grup de cel puțin trei persoane.


într-adevăr, din moment ce, în cazul unor infracțiuni prevăzute în alte texte ale Codului penal, legiuitorul folosește expresia „două sau mai multe persoane” rezultă că prin „mai multe persoane” a înțeles să se refere nu la două ci la mai multe.


De aceea, Curtea constată că infracțiunii prevăzute de art.8 din Legea nr.39/2003 reținută în sarcina inculpaților îi lipsește un element al laturii obiective, anume asocierea să fi fost făcută de trei sau mai multe persoane.
Fondat se dovedește și motivul invocat de inculpați în sensul că fiind rude, în cazul lor nu se poate vorbi de o ierarhie și de o structură organizatorică specifică asocierii în vederea săvârșirii de infracțiuni.


Urmează ca, în baza prev. art.11 pct.2 lit.a Cod procedură penală, în referire la art.10 lit.d Cod procedură penală, să se dispună achitarea inculpaților pentru infracțiunea prev. de art.8 din Legea nr.39/2003.


Cu privire la infracțiunea prevăzută de art.25 din Legea nr.365/2002 cu aplicarea prev. art.41 alin.2 Cod penal, apelul se dovedește fondat deoarece, în mod greșit, pentru ambii inculpați s-au reținut prevederile art.41 alin.2 Cod penal.


Așa cum am arătat, limitele învestirii instanței se reduc la fapta din 28.10.2007, cauza fiind disjunsă pentru faptele constând în achiziționarea de către inculpatul D. E., în mod repetat, din SUA, de echipamente electronice de citire a cardurilor și de clonare a acestora și vânzarea către alte persoane, prin internet.


Referitor la fapta din 28.10.2007 se constată că inculpatul D. E. a achiziționat prin internet, din SUA, dispozitivul de citire a cardurilor magnetice, pe care l-a deținut la locuința sa și ulterior l-a încorporat în mecanismul amplasat la 28.10.2007 pe bancomatul din fața Primăriei B.


în această situație, deținerea este o infracțiune continuă, care se absoarbe în fabricarea mecanismului amplasat pe bancomatul din fața Primăriei B, fără acest cititor de carduri, faptei neputând fi efectiv săvârșită sau ar fi rămas în faza de tentativă.


Referitor la inculpatul D. E., acesta a ajutat la fabricarea mecanismului amplasat pe bancomatul din fața Primăriei B, așa după cum rezultă din materialul probator, și ca dovadă de necontestat este și faptul că telefonul marca Nokia încorporat în dispozitiv, îi aparținea, așa cum au stabilit verificările ulterioare.


Așa fiind, motivul de apel vizând achitarea inculpatului D. E. pentru această infracțiune nu poate fi primit.


Curtea va proceda însă la înlăturarea, din încadrarea juridică, pentru ambii inculpați, a dispozițiilor art.41 alin.2 Cod penal, cu consecințe directe asupra diminuării pedepselor aplicate, având în vedere că aceștia au săvârșit un singur act material.


3. Cu privire la infracțiunea prevăzută de art.42 alin.1 și 3 din Legea nr.161/2003 cu aplicarea prevederilor art.41 alin.2 Cod penal se constată că instanța de fond, în mod greșit a reținut în sarcina inculpaților, în această încadrare juridică, dispozițiile art.41 alin.2 Cod penal, cu toate că prin rechizitoriu inculpații fuseseră trimiși în judecată doar pentru infracțiunea prev. de art.42 alin.1 și 3 din Legea nr.161/2003.


Apelurile inculpaților, cu privire la acest motiv se dovedesc nefondate deoarece infracțiunea prev. de art.42 alin.1 și 3 din Legea nr.161/2003 este o infracțiune de pericol spre deosebire de infracțiunea prev. de art.27 alin.1 din Legea nr.365/2002, care este o infracțiune de rezultat, condiționată de folosirea mijloacelor de plată electronice și obținerea unui folos material.
Infracțiunea prevăzută de art.42 alin.1 și3 din Legea nr.161/2003 se consumă în momentul în care se reușește accesul neautorizat la un sistem informatic (bancomatul) prin încălcarea normelor de securitate.


Or, din expertiza dispozitivului electronic confecționat de către inculpați și din conținutul expertizei informatice efectuate în cauză rezultă în mod indubitabil că inculpații reușiseră accesul neautorizat la bancomatul din fața Primăriei B, dispozitivul confecționat de ei putând transmite informațiile de pe cardurile persoanelor care eventual ar fi utilizat bancomatul.


Curtea va avea în vedere însă înlăturarea dispozițiilor art.41 alin.2 Cod penal, cu consecințe directe asupra reducerii pedepsei aplicate inculpaților, având în vedere caracterul favorabil al apelului declarat numai de către inculpați.
Așa fiind și văzând și prevederile art.379 pct.2 lit. a Cod procedură penală, D. va admite apelurile formulate de inculpații D. E. și D. E. împotriva Sentinței penale nr.479 /12.12.2008 a  T r i b u n a l u l u i   V r a n c e a.


Va desființa, în parte, sub aspectul laturii penale, sentința penală atacată și în rejudecare


în baza prevederilor art.11 pct.2 lit.a în referire la art. 10 lit.d Cod procedură penală, va dispune achitarea ambilor inculpați pentru infracțiunea prevăzută de art.8 din Legea nr.39/2003.


în baza prevederilor art.334 Cod procedură penală, va dispune schimbarea încadrării juridice, pentru ambii inculpați, din infracțiunile prevăzute de art.25 din Legea nr.365/2002 cu art.41 alin.2 Cod penal și art.41 alin.2 Cod penal, în infracțiunile prevăzute de art.25 din Legea nr.365/2002 și art.42 alin.1,3 din Legea nr.161/2003 va reduce pedepsele aplicate inculpaților.


Pentru inculpatul D. E., Curtea apreciază că scopul educativ al pedepsei nu poate fi atins decât prin privare de libertate, având în vedere activitatea sa infracțională, de achiziționare de echipamente electronice  de falsificare a cardurilor și de citire a cardurilor și de falsificare a unei bancnote de 50 lei, chiar prin ordonanța nr.3992/P/2008 din 14.01.2009 a Parchetului de pe lângă  J u d e c ă t o r i a   F o c ș a n i s-a dispus scoaterea sa de sub urmărire penală și aplicarea unei sancțiuni cu caracter administrativ.
Inculpatul este în prezent cercetat pentru alte infracțiuni de fraudă electronică, iar în prezenta cauză a avut un rol determinat în conceperea și săvârșirea infracțiunii.


în acest sens, Curtea, în baza prevederilor art.350 Cod procedură penală și art.383 alin.2 Cod procedură penală, va menține starea de arest preventiv a inculpatului și va deduce din pedeapsa aplicată durata reținerii și arestării preventive începând cu 18.03.2008 la zi.


Pentru inculpatul D. E., Curtea apreciază că scopul educativ al pedepsei poate fi atins și fără privare efectivă de libertate, având în vedere vârsta acestuia, lipsa antecedentelor penal, gradul mai redus al participației sale penale la săvârșirea faptei deduse judecății, precum și timpul scurs de la data reținerii și arestării sale preventive și până în prezent.


De aceea, Curtea își formează convingerea că modalitatea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei corespunde necesității de reeducare și socializare a acestui inculpat, sens în care în baza prev. art.861 Cod penal, va dispune suspendarea sub supraveghere a pedepsei aplicate inculpatului D. E. pe durata unui termen de încercare stabilit conform art.862 Cod penal și în baza prevederilor art.359 Cod procedură penală va atrage atenția inculpatului asupra prevederilor art.864 Cod penal privitoare la revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei.


Conform art.863 alin.1 Cod penal Curtea va atrage atenția inculpatului asupra obligațiilor care îi revin pe durata executării pedepsei sub supraveghere.


Conform art.350 alin.3 lit.b Cod procedură penală, Curtea va dispune de îndată, punerea în libertate a inculpatului D. E., dacă nu se află sub puterea altui mandat și va deduce din pedeapsa aplicată durata reținerii și arestării preventive începând cu 18.03.2008 la zi (13.05.2009).
Curtea va menține restul dispozițiilor sentinței penale apelate.
Conform prevederilor art.192 alin.3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare ocazionate de judecarea prezentelor apeluri vor rămâne în sarcina statului.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE
      îN NUMELE LEGII
    DECIDE:

 

ADMITE apelurile formulate de inculpații: D. E. (CNP:(...), fiul lui T. și M., născut la data de 20.11.1988 în comuna Vidra, județul V, domiciliat în comuna Bîrsești, sat U., județul V, în prezent deținut în Arestul I.P.J V) și D. E. (CNP:(...), fiul lui T. și M., născut la data de 12.02.1985 în comuna Vidra, județul V, cu domiciliul în comuna Bîrsești, sat U., județul V, în prezent deținut în Penitenciarul cu Regim de Maximă Siguranță G) împotriva Sentinței penale nr.479 din data de 12.12.2008 pronunțată de  T r i b u n a l u l   V r a n c e a în dosarul nr(...).


Desființează în parte, sub aspectul laturii penale, sentința penală nr.479 din 12.12.2008 a  T r i b u n a l u l u i   V r a n c e a și, în rejudecare:


In baza prev.art.11 pct.2 lit.a Cod procedură penală, rap. la art.10 lit.d Cod procedură penală, achită pe inculpații D. E. și D. E. pentru infracțiunea prev.de art.8 din Legea nr.39/2003 cu referire la art.323 Cod penal cu aplicarea prev.art.41 alin. 2 Cod penal.


In baza art.334 Cod procedură penală, schimbă încadrarea juridică dată faptei inculpatului D. E. din infracțiunea prev. de art.25 din Legea 365/2002 cu aplicarea prev.art.41 alin.2 Cod penal, în infracțiunea prev. de art.25 din Legea nr.365/2002 și reduce pedeapsa aplicată inculpatului pentru săvârșirea acestei infracțiuni de la 5 ani închisoare la 4 ani închisoare.


Schimbă încadrarea juridică dată faptei aceluiași inculpat din infracțiunea prev. de art.42 alin.1 și 3 din Legea nr.161/2003 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal, în infracțiunea prev. de art.42 alin.1 și 3 din Legea nr.161/2003 și reduce pedeapsa aplicată pentru această infracțiune de la 5 ani închisoare la 4 ani închisoare.


In baza art.33 lit.a și 34 lit.b Cod penal, contopește pedepsele aplicate inculpatului D. E., acesta urmând să execute pedeapsa cea mai grea de 4 (patru) ani închisoare.


In baza art.334 Cod procedură penală, schimbă încadrarea juridică dată faptei inculpatului D. E. din infracțiunea prev. de art.25 din Legea nr.365/2002 cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal, în infracțiunea prev.de art.25 din Legea nr.365/2002 și reduce pedeapsa aplicată pentru această infracțiune de la 4 ani închisoare la 3 ani închisoare.


Schimbă încadrarea juridică dată faptei aceluiași inculpat din infracțiunea prev.de art.42 alin.1 și 3 din Legea nr.161/2003 cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal în infracțiunea prev.de art. 42 alin.l și 3 din Legea nr.161/2003 și reduce pedeapsa aplicată pentru această infracțiune de la 4 ani închisoare la 3 ani închisoare.


In baza art.33 lit.a și 34 lit.b Cod penal, contopește pedepsele aplicate inculpatului D. E., acesta urmând să execute pedeapsa cea mai grea de 3 (trei) ani închisoare.


In baza art.861 Cod penal și art.71 alin.5 Cod penal, dispune suspendarea sub supraveghere a pedepsei principale și celei accesorii aplicate inculpatului D. E. pe durata termenului de încercare de 5 ani stabilit conform art.862 Cod penal.


In baza art.863 al.1 Cod penal, atrage atenția inculpatului că pe durata termenului de încercare trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:
a) să se prezinte la datele fixate la Serviciul de Probațiune de pe lângă  T r i b u n a l u l   V r a n c e a;
b) să anunțe în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare care depășește 8 zile, precum și întoarcerea;
c) să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă;
d) să comunice informații de natură a fi controlate mijloacele lui de existență.


In baza art.359 Cod procedură penală, atrage atenția inculpatului D. E. asupra prevederilor art.864 Cod penal privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.
In baza art.350 alin.3 lit.b  Cod procedură pe

nală, dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului D. E., dacă nu se află sub puterea altui mandat și deduce din pedeapsa aplicată acestuia, durata reținerii și arestării preventive începând cu 18.03.2008 la zi.


Menține restul dispozițiilor sentinței penale apelate.


In baza art.383 alin.2 Cod procedură penală, menține starea de arest a inculpatului D. E. și deduce din pedeapsa aplicată acestuia, durata reținerii și arestării preventive începând cu 18.03.2008, la zi.


Cu drept de recurs în 10 zile de la comunicare pentru apelantul-inculpat D. E., în Arestul I.P.J V și pentru apelantul-incupat D. E., în Penitenciarul cu Regim de Maximă Siguranță G.


Pronunțată în ședință publică astăzi, 13.05.2009.