CURTEA DE  A P E L   C O N S T A N í…¢ A
SECí…¢IA PENALÄ”š í…žI PENTRU CAUZE PENALE CU MINORI í…žI DE FAMILIE
DECIZIA PENALÄ”š NR.2/MP
í…žedința publică din data de 15 ianuarie 2009

 

Domenii: Infracțiuni privind comerțul electronic - falsificarea instrumentelor de plată electronică, deținerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică,  efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos. Criminalitate informatică - infracțiuni contra confidențialității și integrității datelor și sistemelor informatice, infracțiuni informatice.

 

S-a luat în examinare recursul penal declarat de DIRECí…¢IA DE INVESTIGARE A INFRACí…¢IUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZATÄ”š í…žI TERORISM - BIROUL  T E R I T O R I A L   T U L C E A-împotriva sentinței penale nr.323 din data de 14.11.2008, pronunțată de  T r i b u n a l u l   T u l c e a, în dosarul penal nr(...), privind pe inculpații S. H., J. B., E. E., E. D., B. í…ž.-G. și L. M.,  trimiși în judecată pentru săvârșirea infracțiunii prevăzută de Legea nr.365/2002, Legea nr.161/2003 - restituire la D.I.I.C.O.T. - Biroul  T E R I T O R I A L   T U L C E A.


 în conformitate cu dispozițiile art.297 Cod procedură penală, la apelul nominal făcut în  ședință publică se prezintă:


 - pentru intimatul inculpat S. H., care a lipsit, avocat ales O. E., în baza împuternicirii avocațiale nr.57/2009, emisă de  B a r o u l   T u l c e a - Cabinet individual;
 - intimatul inculpat J. B. - personal și asistat de avocat din oficiu D. M., în baza împuternicirii avocațiale nr.285/2009, emisă de  B a r o u l   C o n s t a n ț a;
 - intimatul inculpat E. E., personal și asistat de avocat ales N. E. în baza împuternicirii avocațiale nr(...), emisă de  B a r o u l   T u l c e a - Cabinet individual;
 - pentru intimatul inculpat E. D., care a lipsit, avocat ales ales N. E. în baza împuternicirii avocațiale nr(...), emisă de  B a r o u l   T u l c e a - Cabinet individual;
 - intimatul inculpat B. í…ž.-G. - personal și asistat de avocat din oficiu T. E. G., în baza împuternicirii avocațiale nr.288/2009, emisă de  B a r o u l   C o n s t a n ț a;
 - pentru intimatul inculpat L. M., care a  lipsit, avocat din oficiu E. H. B., în baza împuternicirii avocațiale nr.289/2009, emisă de  B a r o u l   C o n s t a n ț a;
 - intimatul parte responsabilă civilmente E. N. - personal;
 - intimata parte responsabilă civilmente E. B.  - personal;


 Se constată lipsa Autorității tutelare de pe lângă Consiliul Local T și a participantului Serviciul de probațiune de pe lângă  T r i b u n a l u l   T u l c e a.


 Procedura este legal îndeplinită, părțile fiind citate cu respectarea dispozițiilor art.176-181 Cod procedură penală.


 Curtea, nefiind în discuție fondul cauzei nu se pune problema ascultării inculpaților.


 în conformitate cu dispozițiile art.301 Cod procedură penală, părțile prezente arată că nu mai au cereri de formulat și nici excepții de ridicat.


 Curtea, nu are de ridicat excepții din oficiu conform art.302 Cod procedură penală, constată îndeplinite cerințele art.38511 Cod procedură penală și acordă cuvântul părților pentru dezbateri în ordinea prevăzută de art.38513 Cod procedură penală.


Reprezentantul Parchetului, având cuvântul, critică hotărârea instanței de fond pentru netemeinicie, în condițiile în care,  T r i b u n a l u l   T u l c e a, constatând că sesizarea instanței nu a fost făcută  potrivit dispozițiilor legale respectiv nu s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale pentru toate infracțiunile pentru care inculpații au fost cercetați și fusese începută urmărirea penală, constată că neregularitatea actului de sesizare nu poate fi înlăturată de îndată la termenul respectiv, dar nici  prin acordarea unui termen întrucât procurorul de ședință nu făcea parte din structurile D.I.I.C.O.T..


Din această perspectivă, apreciază că instanța nu a dat eficiență dispozițiilor art.300 alin.2 Cod procedură penală, sens în care, solicită admiterea recursului, casarea hotărârii instanței de fond și trimiterea cauzei la  T r i b u n a l u l   T u l c e a pentru a se da eficiență acestui text de lege, în sensul asigurării participării unui procuror D.I.I.C.O.T. care are competența să declare în ședință publică faptul că pune în mișcare acțiunea penală, întrucât s-a făcut acest lucru doar pentru trei din cele șapte infracțiuni pentru care s-a început urmărirea penală în cauză.


 Având cuvântul, avocat E. O. pentru intimatul inculpat S. H., arată că recursul declarat de D.I.I.C.O.T. - Biroul  T E R I T O R I A L   T U L C E A vizează nelegalitatea hotărârii instanței de fond și nu netemeinicia. învederează instanței că la data de 31 ianuarie 2007 prin sentința penală nr.25, în temeiul art.300 alin.2 Cod procedură penală s-a dispus restituirea cauzei la procuror motivat de împrejurarea că multitudinea infracțiunilor la care se referea rechizitoriul propriu-zis,  nu determina în mod concret care era situația fiecărei fapte în parte care constituia infracțiune precum și trimiterea în judecată. La data la care rechizitoriul inițial a fost înaintat instanței, acțiunea penală fusese pusă în mișcare deoarece împotriva inculpaților fusese pusă în mișcare urmărirea penală, încă de la momentul în care se dispusese măsura preventivă. S-a dispus întocmirea unui nou rechizitoriu în condiții concrete. Se constată că restituirea la procuror făcută de  T r i b u n a l u l   T u l c e a, a avut în vedere împrejurarea că, nepunerea în mișcare a acțiunii penale nu este o chestiune formală, existența rechizitoriului nu poate să subziste decât în condițiile în care acțiunea penală a fost pusă în mișcare. Trimiterea la dispozițiile art.300 alin.2 Cod procedură penală, în sensul că în situația în care complinirea rechizitoriului poate să fie efectuată prin acordarea unui termen, nu se circumscrie prin compararea celor două rechizitorii. în intervalul de timp de la primul rechizitoriu și până la cel  de-al doilea, s-au constatat că anumite  infracțiuni au fost abrogate și în același timp, procurorul a dispus și schimbări de încadrare juridică, netrimiterea în judecată prin punerea în mișcare a acțiunii penale a determinat instanța să dispună restituirea cauzei la procuror. Simplul fapt de acordare a unui singur termen, deși procurorul nu a solicitat punerea în mișcare a acțiunii penale, nu se impune.


 Un al doilea aspect referitor la restituirea cauzei la procuror se întemeiază pe dispozițiile art.171 alin.2, art.197 alin.2 și subsecvent pe art.197 alin.3 Cod procedură penală, motivat de împrejurarea că, dacă se face  trimitere la dispozițiile art.6 privind  garantarea dreptului la apărare se va remarca faptul că la fila nr.235 din dosar se află procesul-verbal de prezentare al materialului de urmărire penală din 22.04.2008, în care este anexat procesul-verbal din 22.04.2008 și din care rezultă că intimatului i-au fost prezentate 19 infracțiuni, în 10 minute. Procesul-verbal a fost semnat de procuror și de inculpat, iar în dreptul apărătorului scrie că nu solicită apărare. Consideră că această nulitate este absolută și nu una relativă. S. pentru care instanța de fond a procedat de această manieră justifică netemeinicia ca efect al nelegalității.


 Având cuvântul, avocat D. M. pentru intimatul inculpat J. B., solicită respingerea recursului declarat de D.I.I.C.O.T. - Biroul  T E R I T O R I A L   T U L C E A ca nefondat și menținerea sentinței de fond ca temeinică și legală. Apreciază că procurorul nu putea pune în mișcare acțiunea  penală în ședință publică întrucât potrivit art.235 Cod procedură penală, acest lucru se face prin ordonanță, prin rechizitoriu potrivit art.262 Cod procedură penală, sau în cazul extinderii pentru alte infracțiuni, ori nu este cazul. S-a dispus trimiterea în judecată a unor persoane printr-un rechizitoriu emis în condițiile în care pentru unele infracțiuni punerea în mișcare a acțiunii penale este discutabilă cu atât mai mult cu cât rechizitoriul trebuia verificat sub aspectul legalității  și temeiniciei. Trimiterea în judecată a unor persoane fără punerea în mișcare a acțiunii penale este nelegală, fiind corectă soluția de restituire a cauzei la procuror dispusă de  T r i b u n a l u l   T u l c e a.


 Având cuvântul, avocat E. N. pentru  intimații inculpați E. E. și E. D. învederează instanței că procurorul nu poate pune în mișcare acțiunea penală decât într-o singură situație și anume numai în ceea ce privește extinderea. Consideră că motivul invocat de procuror nu poate fi primit de instanță, nu s-a verificat dacă s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale pentru infracțiunile față de care s-a dispus începerea urmăririi penale.


 Solicită respingerea recursului declarat de D.I.I.C.O.T. - Biroul  T E R I T O R I A L   T U L C E A și menținerea sentinței de fond, ca temeinică și legală.
 Având cuvântul, avocat T. E. G. pentru intimatul inculpat B. í…ž.-G. solicită respingerea recursului declarat de D.I.I.C.O.T. - Biroul  T E R I T O R I A L   T U L C E A și menținerea sentinței de fond, ca temeinică și legală.


 Având cuvântul, avocat E. H. B. pentru intimatul inculpat L. M. respingerea recursului declarat de D.I.I.C.O.T. - Biroul  T E R I T O R I A L   T U L C E A și menținerea sentinței de fond, ca temeinică și legală.


 Având cuvântul, intimatul parte responsabilă civilmente E. N., arată că este de acord cu respingerea recursului declarat de D.I.I.C.O.T. - Biroul  T E R I T O R I A L   T U L C E A, ca  nefondat.


Având cuvântul, intimata parte responsabilă civilmente E. B., arată că este de acord cu respingerea recursului declarat de D.I.I.C.O.T. - Biroul  T E R I T O R I A L   T U L C E A, ca  nefondat.


 Având ultimul cuvânt, intimatul inculpat J. B. solicită respingerea recursului declarat de D.I.I.C.O.T. - Biroul  T E R I T O R I A L   T U L C E A, ca  nefondat.


Având ultimul cuvânt, intimatul inculpat E. E. solicită respingerea recursului declarat de D.I.I.C.O.T. - Biroul  T E R I T O R I A L   T U L C E A, ca  nefondat.


Având ultimul cuvânt, intimatul inculpat B. í…ž.-G. solicită respingerea recursului declarat de D.I.I.C.O.T. - Biroul  T E R I T O R I A L   T U L C E A, ca  nefondat.

 

- C U R T E A -

 

Asupra recursului penal de față:


 Prin rechizitoriul  M i n i s t e r u l u i   P u b l i c - Direcția Investigarea Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Biroul  T E R I T O R I A L   T U L C E A nr.30/D/P/2006 din 5 iunie 2008, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților :


S. H., pentru infracțiunile prevăzute de:                     
- art.7 alin.1 cu referire la art.2 alin.1 lit.b pct.18 și lit.c pct.1 și 4 din Legea nr.39/2006 cu aplicarea art.75 lit.c din Codul penal,
-  art.42 alin.1 din Legea nr.161/2003 cu aplicarea art.41 alin.2 și art.75 lit.c din Codul penal,
- art.42 alin.2 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art.41 alin.2 și art.75 lit.c din Codul penal,
-  art.42 alin.3 din Legea nr.161/2003, cu aplicarea art.41 alin.2 și art.75 lit.c din Codul penal
- art.43 alin.1 din Legea nr.161/2003, cu aplicarea art.41 alin.2 și art.75 lit.c din Codul penal,
- art.44 alin.1 din Legea nr.161/2003, cu aplicarea art.41 alin.2 și art.75 lit.c din Codul penal,
- art.44 alin.2 din Legea nr.161/2003, cu aplicarea art.41 alin.2 și art.75 lit.c din Codul penal,
- art.44 alin.3 din Legea nr.161/2003, cu aplicarea art.41 alin.2 și art.75 lit.c din Codul penal,
- art.46 alin.1 lit.a din Legea nr.161/2003, cu aplicarea art.41 alin.2 și art.75 lit.c din Codul penal,
- art. 46 alin. 1 lit. b din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. 2 și art. 75 lit. c din Codul penal,
- art. 46 alin. 2 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. 2 și art. 75 lit. c din Codul penal.
- art. 48 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. 2 și art. 75 lit. c din Codul penal.
- art. 49 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. 2 și art. 75 lit. c Cod penal,
- art. 24 alin. 1 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 și art. 75 lit. c Cod penal,
- art. 24 alin. 2 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 și art. 75 lit. c din Codul penal,
- art. 25 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 75 lit. c din Codul penal,
- art. 27 alin. 1 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin . 2 și art. 75 lit. c din Codul penal,
- art. 27 alin. 2 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 și art. 75 lit. c Cod penal,
- toate cu aplicarea art. 33 - 34 din Codul penal;


J. B., pentru infracțiunile prev. de art. 7 alin. 1 cu ref. la art. 2 alin. 1 lit. b pct. 18, și lit. c pct. 1 și 4 din Legea nr. 39/2006 cu aplicarea art. 75 lit. c din Codul penal;
- art. 42 alin. 1 din legea nr. 161/2003 cu aplic. art. 41 alin. 2 și art. 75 lit. c din Codul penal;
- art. 42 alin. 2 din Legea nr. 161/2003 cu aplic. art. 41 alin. 2 și art. 75 lit. c din Codul penal,
- art. 42 alin. 3 din Legea nr.161/2003, cu aplic. art. 41 alin. 2 și art. 75 lit. c din Codul penal;
- art. 43 alin. 1 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. 2 și art. 75 lit. c din Codul penal,
- art. 44 alin. 1 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. 2 și art. 75 lit. c din Codul penal,
- art. 44 alin. 2 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. 2 și art. 75 lit. c din Codul penal,
- art. 44 alin. 3 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. 2 și art. 75 lit. c din Codul penal,
- art. 46 alin. 1 lit. a din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. 2 și art. 75 lit. c Cod penal,
- art. 46 alin. 1 lit. b din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. 2 și art. 75 lit. c din Codul penal,
- art. 46 alin. 2 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. 2 și art. 75 lit. c din Codul penal,
- art. 48 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. 2 și art. 75 lit. c din Codul penal,
- art. 49 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. 2 și art. 75 lit. c din Codul penal,
- art. 24 alin. 1 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 și art. 75 lit. c din Codul penal,
- art. 24 alin. 2 din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2 și art. 75 lit. c din Codul penal,
- art. 25 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 75 lit. c din Codul penal,
- art. 27 alin. 1 din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2 și art. 75 lit. c Cod penal,
- art. 27 alin. 2 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 și art. 75 lit. c Cod penal,
- toate cu aplic. art. 33 - 34 Cod penal.


E. E., pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art.7 alin.1 cu ref. la art. 2 alin. 1 lit. b pct. 18 și lit. c pct. 1 și 4 din Legea nr. 39/2006 cu aplic. art. 99 și urm. Cod penal, 
- art. 42 alin. 1 din Legea nr. 161/2003 cu aplic. art. 41 alin. 2 și art. 99 și urm. din Cod penal,
- art. 42 alin. 2 din Legea nr. 161/2003 cu aplic. art. 41 alin. 2 și art. 99 și urm. din Codul penal,
- art. 42 alin. 3 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. 2 și art. 99 și urm. din Codul penal,
- art. 43 alin. 1 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. 2 și art. 99 și urm. din Codul penal,
- art. 44 alin. 1 din Legea nr. 161/2003 cu aplic. art. 41 alin. 2 și art. 99 și urm. din Codul penal,
- art. 44 alin. 2 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. 2 și art. 99 și urm. din Codul penal,
- art. 44 alin. 3 din Legea nr. 161/2003 cu aplic. art. 41 alin. 2 și art. 99 și urm. din Codul penal,
- art. 46 alin. 1 lit. a din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. 2 și art. 99 și urm. din Codul penal.
- art. 46 alin. 1 lit. a din Legea nr. 161/2003 cu aplic. art. 41 alin. 2 și art. 99 și urm. Codul penal,
- art. 48 din Legea nr. 161/2003 cu aplic. art. 41 alin. 2 și art. 99 și urm. din Codul penal,
- art. 49 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. 2 și art.99 și urm. din Codul penal,
- art. 24 alin. 1 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 și art. 99 și urm. din Codul penal,
- art. 24 alin. 1 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 și art. 99 și urm. din Codul penal,
- art. 25 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 99 și urm. din Codul penal,
- art. 27 alin. 1 din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2 și art. 99 și urm. din Codul penal.
- art. 27 alin. 2 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 și art. 99 și urm. din Codul penal.
- toate cu aplic. art. 33 - 34 Cod penal.


 E. D., pentru infracțiunile prev. de art. 7 alin. 1 cu ref. la art. 2 alin. 1 lit. b pct. 18 și lit. c pct. 1 și 4 din legea nr. 39/2006, cu aplic. art. 75 lit. c Cod penal,
- art. 24 alin. 2 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 și art. 75 lit. c din Codul penal,
- art. 27 alin. 1 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 și art. 75 lit. c din Codul penal,
- art. 27 alin. 2 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 și art. 75 lit. c din Codul penal,
- toate cu aplic. art. 33 - 34 Cod penal.
B. í…ž.-G., pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 7 alin. 1 cu ref. la art. 2 alin. 1 lit. b pct. 18 și lit. c pct. 1 și 4 din Legea nr. 39/2006 cu aplic. art. 75 lit. c din Codul penal;
- art. 24 alin. 1 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 și art. 75 lit. c din Codul penal,
- art. 24 alin. 2 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 și art. 75 lit. c din Codul penal,
- art. 25 din legea nr. 365/2002,
- art. 27 alin. 1 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 și art. 75 lit. c din Codul penal,
art. 27 alin. 2 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 și art. 75 lit. c din Codul penal,
- toate cu aplic. art. 33 - 34 Cod penal,


L. M., pentru infracțiunile prevăzute de art. 7 alin. 1 cu ref. la art. 2 alin. 1 lit. b pct. 18 și lit. c pct. 1 și 4 din Legea nr. 39/2006, cu aplic. art.75 lit. c din Codul penal,
- art. 26 comb. cu art. 27 din Codul penal, raportat la art. 24 alin. 2 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 și art. 75 lit. c din Codul penal,
- art. 25 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 75 lit. c din Codul penal,
- art. 26 comb. cu art. 27 din Codul penal, rap. la art. 27 alin. 1 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 și art. 75 lit. c din Codul penal.
toate cu aplicarea art. 33 - 34 Cod penal.”


 Prin sentința penală nr.323 pronunțată la data de 14 noiembrie 2008, în dosarul cu număr unic (...),  T r i b u n a l u l   T u l c e a a dispus, în temeiul art.300 alin.2 Cod procedură penală, restituirea cauzei la D.I.I.C.O.T. - Biroul teirtorial T, în vederea refacerii actului de sesizare a instanței.
 

Pentru pronunțarea hotărârii prima instanță a reținut că, prin actul de sesizare a instanței - rechizitoriu, nu s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale conform art.262 alin.1 pct.1 lit.a) Cod procedură penală, încadrările juridice sunt incerte, diferite în momentele desfășurării urmăririi penale așa încât, sesizarea nu este făcută conform dispozițiilor legale, în raport de art.300 Cod procedură penală, iar neregularitatea nu poate fi înlăturată decât prin restituirea cauzei procurorului competent.
 

împotriva hotărârii în termenul legal, D.I.I.C.O.T. - Biroul  T E R I T O R I A L   T U L C E A, a declarat recurs, motivând că-lipsa dispoziției de punere în mișcare a acțiunii penale” constituie o simplă omisiune materială ce poate fi îndreptată la cererea procurorului de ședință de îndată sau prin acordarea unui termen pentru aceasta.


Critica este întemeiată.


Potrivit art.264 cod procedură penală, rechizitoriul este actul de sesizare al instantei, iar  în baza  art.263 cod procedură penală, acesta trebuie să se limiteze la fapta  și persoana pentru care s-a efectuat urmărirea penală  și să cuprindă datele privitoare la persoana inculpatului, fapta reținută  în sarcina sa, încadrarea juridică, probele pe care se întemeiază  învinuirea, măsura preventivă luată și durata, dispoziția de trimitere  în judecată.


în cauză, rechizitoriul întocmit de către Direcția Investigarea Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Biroul  T E R I T O R I A L   T U L C E A nr.30/D/P/2006 din 5 iunie 2008 cuprinde toate aceste mențiuni:numeleși datele referitoare la persoana  inculpaților  S. H., J. B., E. E., E. D., B. í…ž.-G. și L. M., faptele reținute  în sarcina lor, încadrarea juridică a acestora, probele pe care se întemeiază  învinuirile, măsura preventivă luată prev. de art.145 cod procedură penală și durata, dispoziția de trimitere  în judecată.


întradevăr, conform art.262 cod procedură penală, dacă acțiunea  penală nu a fost pusă  în mișcare în cursul urmăririi penale, procurorul „dă rechizitoriu prin care pune  în mișcare acțiunea  penală și dispune trimiterea  în judecată”.însă, în speță, acțiunea  penală a fost pusă  în mișcare în cursul urmăririi penale, intimații  având calitatea de inculpați prin ordonanțele din 23 martie 2006 pentru unii inculpați, iar pentru ceilalți din 24 martie 2006.în aceste condiții, omisiunea din rechizitoriu referitoare la punerea în mișcare a acțiunii  penale pentru unele infracțiuni se poate îndrepta de către procurorul competent conform art.196-art.195 cod procedură penală care s-a și manifestat în acest sens; în caz contrar, față de prev. art.317 cod procedură penală, instanța se va limita la faptele și persoanele pentru care este legal sesizată.


Prin urmare, nu sunt aplicabile disp. art.300 alin.(2) cod procedură penală recursul este fondat  și,  în baza art.38515 pct.2 lit.”c” cod procedură penală, va fi admis, se va casa sentința penală nr.323 din data de 14.11.2008 a  T r i b u n a l u l u i   T u l c e a cu rejudecarea cauzei de către aceeași instanță.

PENTRU ACESTE MOTIVE
îN NUMELE LEGII
D E C I D E :

 

 în baza art.38515 pct.2 lit.”c”” Cod procedură penală;


 Admite ca fondat recursul recursul penal declarat de DIRECí…¢IA DE INVESTIGARE A INFRACí…¢IUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZATÄ”š í…žI TERORISM - BIROUL  T E R I T O R I A L   T U L C E A-împotriva sentinței penale nr.323 din data de 14.11.2008, pronunțată de  T r i b u n a l u l   T u l c e a, în dosarul penal nr(...).


 Casează în totalitate sentința penală nr.323 din data de 14.11.2008 a  T r i b u n a l u l u i   T u l c e a și dispune rejudecarea cauzei de către aceeași instanță.


 Onorarii avocați oficiu în cuantum de câte 400 lei se decontează din fondurile Ministerului Justiției către  B a r o u l   C o n s t a n ț a, pentru avocații din oficiu: T. E. G., E. H. B., D. M. și E. J. D..


 Definitivă.


Pronunțată în  ședință publică, astăzi, 15 ianuarie 2009.