CURTEA DE  A P E L   B U C U R E í…ž T I
SECí…¢IA A II A PENALÄ”š í…žI PENTRU CAUZE CU MINORI í…žI FAMILIE
DOSAR NR(...) (583/2009)
SENTINí…¢A PENALÄ”š NR. 111
í…žedința din Camera de Consiliu din 27 aprilie 2009

 

Domenii: Penal - recunoașterea hotărârilor penale sau a altor acte judiciare străine. Falsificare instrumente de plata electronica. Efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos în formă continuată.

 

M I N I S T E R U L   P U B L I C - PARCHETUL DE PE L탔šNGÄ”š CURTEA DE  A P E L   B U C U R E í…ž T I - reprezentat de procuror N. D. .

 

Pe rol soluționarea sesizării PARCHETULUI DE PE L탔šNGÄ”š CURTEA DE  A P E L   B U C U R E í…ž T I privind persoana condamnată E. D.  în vederea recunoașterii și punerii în executare a sentinței penale  nr. 41 T 12/2007 din 21 septembrie 2007, pronunțată de Tribunalul Municipal din Praga, definitivă prin hotărârea înaltei Curți de Apel din Praga nr.6 To 98/2007 din 28 ianuarie 2008, în conformitate cu disp. art. 145 sau art. 146 din Legea nr. 302/2004, modificată.

 

La apelul nominal făcut în Camera de Consiliu a răspuns pentru persoana condamnată E. D. avocat oficiu E. N. în baza împuternicirii avocațiale nr.  (...) emisă de  B a r o u l   B u c u r e ș t i - Serviciul de Asistență Juridică .
 

Procedura de citare legal îndeplinită.
 

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, care învederează Curții că la dosar a fost depusă o adresă emisă de MINISTERUL JUSTIí…¢IEI í…žI LIBERTÄ”ší…¢ILOR D.  la care este atașată o declarație a  persoanei condamnate E. D..
 

Curtea solicită părților a-și preciza punctul de vedere cu privire la necesitatea revenirii cu adresă către Ministerul Justiției și Libertăților D. în vederea atașării referatului întocmit de către Serviciul Consular Român cu privire la situația socială și familială a condamnatului - în raport de declarația acestuia, ce a fost atașată la dosar.
 

Reprezentantul parchetului având cuvântul, solicită amânarea cauzei  și a se reveni cu adresă la Ministerul Justiției și Libertăților D. în vederea atașării referatului întocmit de către Serviciul Consular Român cu privire la situația socială și familială a condamnatului. Apreciază că declarația persoanei condamnate nu poate suplini lipsa acestui referat.
 

Apărătorul persoanei condamnate solicită a se aprecia asupra necesității revenii cu adresă către Ministerul Justiției și Libertăților D..
 

Curtea constată că la acest termen au fost atașate două declarații ale persoanei condamnate E. D. în care acesta menționează în detaliu motivele pentru care nu dorește să fie transferat într-un  penitenciar din România. Luând în considere aceste declarații, precum și celelalte acte aflate la dosarul cauzei, Curtea apreciază că nu se mai impune acordarea unui nou termen în vederea  comunicării referatului întocmit de Serviciul Consular, referat a cărui  întocmire era de altfel obligatorie anterior sesizării instanței. Având în vedere  această împrejurare, precum și caracterul urgent specific  cauzelor de natura celei supuse judecății , Curtea consideră că referatul solicitat nu este absolut necesar în  soluționarea prezentei cauze și pentru a se evita tergiversarea, dispune ca acesta să nu mai fie întocmit.
 

Nefiind cereri prealabile de formulat, Curtea constată cauza în stare de judecată și acordă cuvântul în dezbaterea sesizării.
 

Reprezentantul parchetului având cuvântul, solicită admiterea sesizării  Parchetului de pe lângă Curtea de  A P E L   B U C U R E í…ž T I, recunoașterea hotărârilor pronunțate de Tribunalul Municipal din Praga și de  î n a l t a   C u r t e de Apel din Praga și a se dispune transferarea persoanei solicitate în vederea executării pedepsei  în vederea continuării executării pedepsei de 5 ani și 6 luni închisoare, constatând că sunt îndeplinite condițiile privind dubla incriminare. De asemenea, nu există nici un motiv de conversiune a condamnării, pedepsele prevăzute de legislația cehă sunt în concordanță cu cele prevăzute de legislația română. Mai solicită deducerea prevenției  și a perioadei executate la zi. în încheiere susține că refuzul condamnatului de a fi transferat și motivele invocate nu justifică respingerea cererii de transfer nu justifică respingerea cererii de transfer.
 

Apărătorul persoanei condamnate solicită respingerea sesizării Parchetului de pe lângă Curtea de  A P E L   B U C U R E í…ž T I, având în vedere susținerile persoanei  condamnate, care nu dorește să fie transferată în România.
 

Dezbaterile declarându-se închise, cauza a rămas  în pronunțare.
 

După deliberare,

 

                                              C U R T E A ,

Constată următoarele:
 

Prin sesizarea formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de  A P E L   B U C U R E í…ž T I și înregistrată pe rolul acestei instanțe la data de 16.03.2009, cu numărul (...) (583/2009), s-a solicitat, în conformitate cu dispozițiile art. 149 alin. 4 din Legea nr. 302/2004 (modificată), recunoașterea sentinței penale nr. 41 T 12/2007 din data de 21.09.2007 a Tribunalului Municipal din Praga privind pe cetățeanul român E. D. și transferarea acestuia într-un penitenciar din România în vederea continuării executării pedepsei.
 

La dosarul cauzei au fost depuse adresa Ministerului Justiției - Direcția Drept Internațional și Tratate prin care se solicită efectuarea procedurii prevăzute de art. 149, art. 145 sau art. 146 din Legea nr. 302/2004 în sensul transferării condamnatului - cetățean român într-un penitenciar din România, cererea formulată în acest sens de către Ministerul Justiției din Cehia, copii traduse și legalizate ale sentinței penale nr. 41 T 12/2007 din data de 21.09.2007 a Tribunalului Municipal din Praga, sentinței nr. 6 To 98/2007 din data de 28.01.2008 a înaltei Curți de Apel din Praga, extras din legislația penală cehă incidentă în cauză, documente relevante cu privire la perioada în care persoana condamnată s-a aflat în stare de detenție preventivă și declarația condamnatului E. D. cuprinzând avizul acestuia în privința transferării, conform art. 3 paragraful 3 lit. a din Protocolul adițional la Convenția europeană asupra transferării persoanelor condamnate.
 

Curtea a solicitat Ministerului Justiției înaintarea unui înscris asupra situației sociale și familiale a condamnatului, întocmit de către Oficiul Consular Român în conformitate cu dispozițiile art. 143 alin. 1 din Legea nr. 302/2004.
 

Deși în cauză au fost acordate trei termene de judecată în acest scop, cererea Curții nu a fost soluționată favorabil. în schimb, ca urmare a încunoștiințării condamnatului cu privire la formarea prezentului dosar, au fost înaintate instanței o declarație a persoanei condamnate E. D. și un proces verbal întocmit la data de 08.04.2009 la Tribunalul regional E., ambele conținând date relevante cu privire la situația condamnatului și motivele pentru care acesta refuză transferul.
 

în raport de actele dosarului și având în vedere urgența ce caracterizează procedura transferării, Curtea a apreciat suficiente informațiile comunicate și a dispus ca înscrisul prevăzut de art. 143 din Legea nr. 302/2004 să nu mai fie întocmit.
 

Examinând actele și lucrările dosarului, Curtea reține următoarele:
 

Prin sentința penală nr. 41 T 12/2007 din data de 21.09.2007 a Tribunalului Municipal din Praga, definitivă prin sentința nr. 6 To 98/2007 din data de 28.01.2008 a înaltei Curți de Apel din Praga s-a dispus condamnarea cetățeanului român E. D. la o pedeapsă rezultantă de 5 ani și 6 luni închisoare pentru săvârșirea în concurs a infracțiunilor de fraudă în formă continuată, prevăzută de art. 250 alin. 1, 3 b) din Codul penal al Cehiei, falsificare și modificare de bani, prevăzută de art. 140 alin. 1 pct. 2 din Codul penal al Cehiei, posesie fără drept a unui card de plată, prevăzută de art. 249 b) din Codul penal al Cehiei și falsificare și modificare a unui document oficial, prevăzută de art. 176 alin. 1 pct. din același cod.
 

în fapt, s-a reținut că, în perioada 18.04.2006 - 15.05.2006, prin falsificarea unor instrumente de plată electronică sau prin utilizarea acestora fără consimțământul titularului, în mod repetat, a efectuat operațiuni financiare în mod fraudulos pe teritoriul orașului Praga, iar la data de 11.08.20006, s-a prezentat organelor de poliție din același oraș sub identitatea falsă de H. G., folosind un permis de conducere italian și un buletin de identitate falsificate, pentru a induce în eroare lucrătorii de poliție în vederea producerii unei consecințe juridice pentru sine.
 

Faptele reținute în sarcina persoanei condamnate au corespondent în legislația penală română, întrunind elementele constitutive ale infracțiunilor de falsificare a unui instrument de plată electronică, prevăzută de art. 24 alin. 1 din Legea nr. 365/2002, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos în formă continuată, prevăzută de art. 27 alin. 1 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. și fals privind identitatea, prevăzută de art. 293 alin. 1 C.p. și sunt pedepsite cu închisoarea de la 3 la 12 ani.
 

în acest context, se constată că este îndeplinită condiția dublei incriminări  prevăzută de art. 129 lit. e din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală.
 

Totodată, din actele dosarului, rezultă că sunt îndeplinite și celelalte condiții prevăzute de dispozițiile art. 129 lit. a, b, c, f din aceeași lege, în sensul că persoana condamnată E. D. este cetățean român, hotărârea penală de condamnare a rămas definitivă la data de 28.01.2008, la data primirii cererii de transferare, susnumitul avea de executat mai mult de 6 luni închisoare din durata pedepsei finale, iar statul de condamnare și-a dat acordul preliminar asupra transferului.
 

Deși condamnatul nu și-a exprimat consimțământul la transfer, Curtea constată că o atare manifestare de voință nu este necesară, în condițiile în care în cauză sunt incidente dispozițiile art. 3 din Protocolul adițional la Convenția europeană asupra transferării, referitoare la posibilitatea statului de executare de a dispune transferul chiar fără consimțământul condamnatului, în situația în care hotărârea de condamnare conține o măsură de expulzare.
 

Or, în cauza de față, prin sentința definitivă a Tribunalului Municipal din Praga s-a luat față de condamnatul E. D. măsura expulzării și interzicerii de a reveni pe teritoriul Cehiei o perioadă de 10 ani, iar avizul persoanei condamnate nu evidențiază elemente de natură a justifica un eventual refuz al transferului.
 

în acest sens, Curtea reține că, deși E. D. este cetățean român cu domiciul în străinătate, legăturile sale cu România sunt încă semnificative, atât soția cât și fiul major al acestuia locuind pe teritoriul României, iar afecțiunile medicale invocate de către condamnat nu prezintă relevanță asupra transferului, fiind îndeplinite toate condițiile pentru a se dispune acceptarea acestuia.
 

în raport de considerentele expuse, reținând și îndeplinirea tuturor cerințelor prevăzute de art. 116 din Legea nr. 302/2004 pentru recunoașterea unei hotărâri penale străine, Curtea va dispune, în baza art. 149 din Legea nr. 302/2004, admiterea sesizării Parchetului de pe lângă Curtea de  A P E L   B U C U R E í…ž T I.

Va recunoaște sentința penală nr. 41 T 12/2007 din data de 21.09.2007 a Tribunalului Municipal din Praga, definitivă prin sentința nr. 6 To 98/2007 din data de 28.01.2008 a înaltei Curți de Apel din Praga privind pe condamnatul E. D..
 

Va dispune transferarea persoanei condamnate E. D. într-un penitenciar din România pentru continuarea executării pedepsei de 5 ani și 6 luni închisoare.
 

Va deduce din pedeapsa aplicată detenția preventivă de la data de 11 august 2006 până la data de 28 ianuarie 2008 și perioada executată de la data de 29 ianuarie 2008 la zi.
 

în baza art. 156 din Legea nr. 302/2004, cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina sa, onorariul apărătorului din oficiu, în cuantum de 320 lei, fiind avansat din fondul Ministerului Justiției.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE
îN NUMELE LEGII
HOTÄ”šRÄ”ší…žTE:

 

Admite sesizarea formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de  A P E L   B U C U R E í…ž T I.

Recunoaște sentința penală nr. 41 T 12/2007 din data de 21.09.2007 a Tribunalului Municipal din Praga, definitivă prin sentința nr. 6 To 98/2007 din data de 28.01.2008 a înaltei Curți de Apel din Praga privind pe condamnatul E. D., cetățean român, fiul lui O. și D., născut la data de 17.03.1956 în mun. Târgu M.
 

Dispune transferarea persoanei condamnate E. D. într-un penitenciar din România pentru continuarea executării pedepsei de 5 ani și 6 luni închisoare.
 

Deduce din pedeapsa aplicată detenția preventivă de la data de 11 august 2006 până la data de 28 ianuarie 2008 și perioada executată de la data de 29 ianuarie 2008 la zi.
 

Cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina sa, onorariul apărătorului din oficiu, în cuantum de 320 lei, se va avansa din fondul Ministerului Justiției.
 

Cu recurs în termen de 10 zile de la pronunțare pentru procuror și de la comunicare pentru condamnat.
 

Pronunțată în ședință publică azi, 27.04.2009.