CURTEA DE  A P E L   B A C Ä”š U
SECí…¢IA COMERCIALÄ”š, DE
CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL
DECIZIE NR. 229
í…žEDINí…¢A PUBLICÄ”š DE (...)S. 2010

 

Domenii: Comercial - alte cereri - Contestație în anulare - Recurs. Comercial - acțiune în constatare. Prelucrarea datelor cu caracter personal. Caracteristicile datelor cu caracter personal în cadrul prelucrării

 

Desființează decizia civilă nr. 1277/10.12.2009 a Curții de  A p e l   B a c ă u

 

La ordine a venit spre soluționare contestația în anulare formulată de contestatorul G. D. H., împotriva deciziei civile nr. 1277/10.12.2009 pronunțată de Curtea de  A p e l   B a c ă u în dosarul nr(...).

La apelul nominal făcut în ședință publică a răspuns avocat E. H. O., cu delegație la dosar, lipsă fiind celelalte părți.

Procedura legal îndeplinită.

S-a expus referatul oral asupra cauzei, după care:

Avocat E. H. O. arată că în ce privește dovada de citare cu F. S. T. J. S.A. B consideră că aceasta nu este îndeplinită întrucât pe aceasta apare ștampila E. S.A.

Instanța având în vedere dovada de citare a intimatei F. S. T. J. S.A. B aflată la fila 21 dosar, consideră că procedura de citare este legal îndeplinită.

Avocat E. H. O. pentru contestator solicită admiterea contestației în anulare, retractarea deciziei Curții de  A p e l   B a c ă u și trimiterea cauzei la  T r i b u n a l u l   B a c ă u ca instanță competentă să soluționeze cauza, conform dispozițiilor art. 317 alin.2 Cod procedură civilă, referitoare la competență.

Arată că prin încheierea din 12.11.2009 Curtea de  A p e l   B a c ă u a recalificat calea de atac împotriva sentinței pronunțate la fond, ca fiind recurs, prin aceasta desconsiderându-se decizia I.C.C.J. cu privire la competența materială de soluționare în fond a cererilor evaluabile în bani în materie civilă și comercială. Precizează că valoarea litigiului este de 2700 lei.

Fără cheltuieli de judecată.

S-au declarat dezbaterile închise cauza rămânând în pronunțare.

CURTEA
DELIBER탔šND:

Asupra contestației în anulare de față, constată următoarele:

Prin sentința civilă nr. 1144/19.12.2008 pronunțată de  T r i b u n a l u l   B a c ă u în dosarul nr(...) a fost admisă excepția lipsei calității procesuale pasive a pârâtei E. SA, a fost respinsă excepția lipsei calității procesuale pasive a pârâtei Biroul de Credit SA, a fost admisă acțiunea formulată de  reclamantul G. D. în contradictoriu cu  pârâtele F. S. T. J. SA B   și  Biroul de Credit SA, constatându-se că reclamantul  nu mai are nici o datorie către pârâtă F. S. T. J. SA B, fiind  obligată aceasta să ceară pârâtei Biroul de Credit SA să radieze datele personale ale reclamantului, iar pârâta Biroul de Credit SA să radieze datele  personale.

Pentru a pronunța această hotărâre prima instanță a reținut următoarele :
La data de 26.10.2004 reclamantul a formulat către F. S. T. J. SA o cerere pentru emiterea unui card de credit pentru suma de 1928,14 lei restituibili într-un număr de 36 rate.

Cu această ocazie reclamantul a declarat că a luat la cunoștință de termenii generali din contract și de faptul că pârâta are dreptul de a respinge cererea.
Prevederile generale au fost inserate pe verso cererii, într-o redactare ilizibilă cu litere de aproximativ 2 mm.

în cursul derulării contractului pârâta a modificat încă de două ori condițiile generale „introducându-se” comisioane suplimentare.
în final pârâta comunică reclamantului prin adresa 274/10.01.2008 că mai are un rest de plată de încă 1769,89 lei față de suma de 2217,50 lei deja achitată, la totalul sumei împrumutate de 1928,15 lei.

T. este constituit din taxe și comisioane de 536 lei, comisioane de depășirea limitei de credit în sumă de 968,80 lei și dobânzi de 554,55 lei.
în calitate de participant la Biroul de Credit, pârâta a transmis datele personale ale reclamantului la Biroul de Credit ca rău platnic în vederea imposibilității obținerii unui nou credit de la oricare terț.

Așa cum este redactat înscrisul fără număr de înregistrare din data de 26.10.2004 „cerere pentru emiterea unui card de credit” rezultă că acesta nu este un contract în sensul dispozițiilor art. 942 Cod civil deoarece la acea dată nu au fost negociate clauze privind drepturile și obligațiile fiecăreia dintre părți.

S-a mai constatat că reclamantul a declarat că a luat la cunoștință de condițiile generale care nu echivalează cu un raport juridic obligațional.
Pe de altă parte „condițiile generale” în forma de redactare ilizibilă, nu au fost negociate cu consumatorul.

Conform Legii nr. 193/2000 „o clauză contractuală care nu a fost negociată direct cu consumatorul va fi considerată abuzivă dacă creează în detrimentul consumatorului și contrar cerințelor bunei credințe un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților.

O clauză contractuală ca fi considerată ca nefiind negociată direct cu consumatorul dacă aceasta a fost stabilită fără a da posibilitatea consumatorului să influențeze natura ei, cum ar fi contractele standard sau „condițiile generale”.

Este evident că în acest raport juridic pârâta SC F. S. T. J. SA nu a negociat cu reclamantul clauzele din condițiile generale cu atât mai mult cu cât acestea au mai fost modificate de două ori în cursul derulării raportului juridic, atitudinea pârâtei fiind una ilicită și abuzivă în sensul Deciziei 105/2007 a B. și dispozițiilor art. 4 alin. 1 din Legea nr. 677/2001 republicată.

Cu privire la pârâta SC E. POST SA instanța a admis excepția lipsei calității procesuale pasive deoarece nu este parte în raportul juridic dedus judecății.

Cu privire la pârâta Biroul de Credit SA instanța a respins excepția lipsei calității procesuale pasive deoarece chiar dacă între acesta și reclamant nu există un raport juridic contractual, a înscris în sistemul de evidență datele cu caracter personal ale reclamantului. Chiar dacă a efectuat acest demers la cererea pârâtei F. S. T. J. SA reclamantul este prejudiciat prin imposibilitatea obținerii unui nou credit.

Cu privire la pârâta F. S. T. J. SA instanța pentru cele ce preced  a admis acțiunea, a constatat că reclamantul nu mai are nici o datorie față de aceasta și a obligat să ceară pârâtei Biroul de Credit SA să radieze din sistemul de evidență a datelor cu caracter personal ale reclamantului. 
 

împotriva acestei hotărâri a declarat  apel, în termen legal, pârâta F. S. T. J. SA B, legal timbrat cu timbru judiciar de 0,15 lei și taxă timbru de 9 lei.
 

în motivarea cererii a fost criticată hotărârea primei instanțe, arătându-se că  documentele care reprezintă  contractul dintre părți sunt  înscrisul cererea pentru emiterea unui card de credit și Prevederile Generale pentru Emiterea și Utilizarea D.  F.. Acestea reglementează  emiterea, acordarea  și utilizarea cardului F. eliberat de către  pârâtă și  transmis reclamantului, toate taxele  și comisioanele aplicabile ca urmare a emiterii și utilizării de către reclamant a cardului F., precum și  drepturile și obligațiile ambelor părți fiind menționate în contract.

 Dintre intimați, legal citați, a fost  reprezentat în fața instanței reclamantul G. D. H., prin întâmpinarea formulată solicitându-se respingerea apelului ca  nefondat,  motivele de apel invocate relevând reaua credință a pârâtei, având în vedere că nu a semnat  și nu i-au fost aduse la cunoștință alte înscrisuri în afară de cererea pentru emiterea unui card de credit și factura fiscală.
 

La termenul din 12.11.2009, având în vedere dispozițiile art. 2821 Cod procedură civilă și valoarea obiectului pricinii, sub 100 000 lei, a fost  recalificată ca  recurs  calea de atac promovată împotriva sentinței civile nr. 1144/2008 a  T r i b u n a l u l u i   B a c ă u.
            

Prin decizia civilă nr. 1277/10.12.2009 Curtea de  A p e l   B a c ă u a admis recursul, a modificat în parte sentința recurată, în sensul că a respins acțiunea ca nefondată pentru următoarele considerente:
  

înscrisul care  concretizează voința părților la stabilirea raportului juridic ce a generat prezentul litigiu  îl reprezintă cererea pentru emiterea unui card de credit formulată de către intimatul - reclamant la data de 26.10.2009, prin care acesta declara că a luat la cunoștință termenii generali, din contract, termeni prevăzuți pe cea de-a doua pagină a cererii de emitere a cardului.
 

Aceste prevederi generale stabileau taxele și comisioanele practicate de emitent inclusiv în situația plății în rate a creditului sau a plății cu întârziere  când reclamantul  datora dobânda aferentă tranzacțiilor  și comisionul pentru plata întârziată respectiv taxa pentru depășirea limitei de credit.
 

în baza acestor clauze a fost stabilită creanța pentru care au fost transmise către Biroul de Credit informațiile privind derularea contractului de credit.
 

Referitor la cele reținute de prima instanță și apărările intimatului - reclamant instanța apreciază că în cauză nu se poate reține  natura  ilizibilă a clauzelor contractului față de corpul mic de literă folosit la scrierea acestora și nici caracterul abuziv al acestora.
 

Astfel,  clauzele abuzive sunt prevederile contractuale de natura celor reglementate de dispozițiile listei cuprinse  în anexa 1 a Legii nr. 193/2000  republicată cu completările și modificările ulterioare.
 

în prezenta cauză fiind îndeplinite condițiile  existenței convenției părților, prin semnarea de către reclamant a cererii și luarea la cunoștință de condițiile de contractare, potrivit propriei declarații, nu se poate considera că  obligațiile reținute în sarcina acestuia sunt lipsite de suport juridic. De altfel,  prin plata, chiar cu întârziere,  a ratelor, reclamantul a acceptat  existența unui contract intervenit între părți.
 

în ce privește clauzele acestuia instanța apreciază că  produc efecte cele cuprinse în prevederile generale în care erau  prevăzute, inclusiv de o manieră  distinctă, prin tabelul  de la sfârșitul  clauzelor, taxele  și comisioanele percepute de către emitent atât pentru plata cu întârziere, cât și pentru depășirea limitei de creditare. în aceste împrejurări, este lipsită de relevanță susținerea reclamantului  cu privire la  conținutul facturii  care prevedea plata unei penalizări  pentru neplata  la termenul scadent, potrivit contractului fiind vorba de taxa pentru depășirea limitei de creditare, în ipoteza survenirii acesteia.
 

De altfel,  apărări cu privire  la această taxă  reclamantul a susținut  doar prin întâmpinarea formulată în  calea de atac, fără a contesta legalitatea și cuantumul acestora, raportat la clauzele indicate anterior, ci  limitându-se doar la a conchide că efectul neplății de 20 de ori a ratelor ar consta într-o  sumă  egală cu cea împrumutată.
 

Această susținere nu este conformă clauzelor contractuale, depășirea limitei de credit determinând aplicarea  procentului de 5% pentru perioada de depășire, fără ca algoritmul de calcul să prevadă  posibilitatea adiționării procentelor.
 

De altfel,  neplata ratelor scadente în termenele și condițiile stipulate poate conduce la plata de accesorii  egale cu cea a creditului, fără ca aceasta să afecteze validitatea convenției.
 

Pe de altă parte, existența clauzelor abuzive se realizează potrivit procedurii prevăzute de dispozițiile art. 6,8 - 13  din  legea nr. 193/2000  republicată, după  constatarea acestora de către instanța competentă, consumatorul prejudiciat putându-se adresa instanței în scopul  reparării prejudiciului.
 

în prezenta cauză,  reclamantul, fără   a recurge la procedura menționată, a solicitat recunoașterea efectelor acestei proceduri în sensul  înlăturării obligațiilor rezultate din  respectivele clauze.

împotriva acestei decizii a formulat contestație în anulare G. D.-H., Contestatorul a arătat că instanța a recalificat calea de atac împotriva sentinței pronunțată de instanța de fond ca fiind cea a recursului, reținând că obiectul litigiului este evaluabil, însă soluționând recursul s-a dezis de propriul punct de vedere și a desconsiderat poziția exprimată la  î n a l t a   C u r t e de Casație și Justiție în recursul în interesul legii, cu privire la competența materială de soluționare în primă instanță a cererilor evaluabile.
Curtea, analizând contestația în anulare, în raport de motivele invocate și de dispozițiile art. 317 alin. 1, pct. 2 Cod procedură civilă, reține că obiectul litigiului este evaluabil în bani, iar valoarea obiectului pricinii este mai mică de 100.000 lei și în aceste condiții competența de soluționare a cauzei în primă instanță revenea judecătoriei.

Prin urmare, se impune admiterea contestației în anulare, desființarea deciziei nr. 1277/10.12.2009 a Curții de  A p e l   B a c ă u și rejudecând recursul se va dispune casarea sentinței nr. 1144/19.12.2008 a  T r i b u n a l u l u i   B a c ă u și trimiterea cauzei spre competentă soluționare la  J u d e c ă t o r i a   B a c ă u.


PENTRU ACESTE MOTIVE
îN NUMELE LEGII
D E C I D E:


Admite contestația în anulare formulată de contestatorul G. D. H. cu domiciliul ales la cab. Av. E. H. O. din B, str. M.(...) nr.1,  . A,  . 12, jud. B,  împotriva deciziei civile nr. 1277/10.12.2009 pronunțată de Curtea de  A p e l   B a c ă u în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimat F. S. T. F. S.A. B cu sediul în B, sector 3, Calea E. nr. 6-6A, sector 3,  E. S.A. cu sediul în B, sector 2,(...) și BIROUL DE CREDIT S.A. BUCHAREST FINANCIAL E. - cu sediul în B, sector 3, str. (...). (...) nr. 29,  . 4.

Desființează decizia civilă nr. 1277/10.12.2009 a Curții de  A p e l   B a c ă u și rejudecând recursul:

Admite recursul.

Casează sentința civilă nr. 1144/19.12.2008 a  T r i b u n a l u l u i   B a c ă u și trimite cauza spre competentă soluționare  J u d e c ă t o r i e i   B a c ă u.

Ia act că nu se solicită cheltuieli de judecată.

Irevocabilă.

Pronunțată în ședința publică din 26.02.2010.