CURTEA DE  A P E L   B A C Ä”š U
SECí…¢IA COMERCIALÄ”š, CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL
DECIZIE Nr. 1277
í…žedința publică de la 10 E. 2009

 

Domenii: Comercial - acțiune în constatare. Prelucrarea datelor cu caracter personal. Caracteristicile datelor cu caracter personal în cadrul prelucrării

 

La ordine a venit spre soluționare recursul declarat de recurenta - pârâtă F. S. T. J. (...) B împotriva sentinței civile nr. 1144 din 19 E. 2008,pronunțată de  T r i b u n a l u l   B a c ă u în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimații G. D. H., E. (...) și  BIROUL DE CREDIT (...) -BUCHAREST FINANCIAL E., având ca obiect acțiune în constatare.
 

La apelul nominal făcut în ședința publică  s-a prezentat pentru intimatul  G. D. H. avocat E. H. O., lipsind celelalte părți.
 

Procedura legal îndeplinită.
 

S-a făcut referatul cauzei, după care ;
 

Instanța, față de cererea  recurentei de restituire a originalului înscrisului depus la  fila  26 dosar, respectiv cerere pentru emiterea unui card, încuviințează cererea și dispune restituirea înscrisului original după soluționarea cauzei și  efectuarea unei copii față - veso, certificată pentru conformitate cu originalul. P. va fi înaintat  cu plicul aflat la fila 27 dosar.

Nemaifiind chestiuni prealabile, instanța constată cauza în stare de judecată și acordă cuvântul pentru dezbateri.
 

Av. E.  H. O. având cuvântul pentru intimatul G. C. solicită  respingerea recursului ca nefondat și menținerea soluției pronunțată de instanța de fond care este în concordanță cu probatoriul administrat în cauză.
 

în combaterea motivelor de recurs arată că  factura fiscală și cererea de emitere a cardului sunt singurele înscrisuri însușite de intimat,  alte înscrisuri  intimatul nu și-a însușit, nu sunt semnate de intimat, nu a avut cunoștință de acestea, nu a avut cunoștință de o serie de taxe și comisioane percepute de reclamantă. Cererea din data de 26.10.2004  de  achiziționare a unui bun,  i-a fost aprobată intimatului  această cerere și a fost anunțat  să se prezinte și să ridice bunul  mobil,  s-a eliberat factura fiscală în baza căreia intimatul și-a achitat toate obligațiile ( debit + dobândă +  penalități). E., deși intimatul și-a  îndeplinit obligațiile, recurenta la data de 10 ianuarie 2008 comunică intimatului  că mai are un debit de 1869 lei. De bună credință, intimatul a achitat suma de 325 lei  și cum debitul trebuia să scadă, la data de 28 mai 2008  i-a fost comunicat de către recurentă   că debitul a crescut la suma de 2087 lei, lucru greu de explicat. Intimatul  s-a adresat recurentei  pentru a obține relații  dar a fost refuzat  și mai mult în mod abuziv intimatul a fost înregistrat la Biroul de credite, fără respectarea prevederilor legale. S-a făcut dovada că B. a sancționat în mod repetat societatea recurentă pentru aceste abateri.  Cu privire la  cererea trimisă în original la dosar            ( fila 26) este o cerere simplă  și nu are o valoare probantă  mai mare, intimatul a semnat această cerere  de acordare a  cardului  care însă nu respectă condițiile unui contract, nu se pot reține în sarcina unei persoane niște obligații  de care nu avea cunoștință. Solicită a se constata că intimatul nu are obligații față de recurentă.  Fără cheltuieli de judecată.
 

S-au declarat dezbaterile închise,  trecându-se la deliberare.

C U R T E A
- deliberând -
 

Asupra recursului  c o m e r c i a l   d e față constată următoarele :
 

Prin sentința civilă nr. 1144/19.12.2008 pronunțată de  T r i b u n a l u l   B a c ă u în dosarul nr(...) a fost admisă excepția lipsei calității procesuale pasive a pârâtei E. (...), a fost respinsă excepția lipsei calității procesuale pasive a pârâtei Biroul de Credit (...), a fost admisă acțiunea formulată de  reclamantul G. D. în contradictoriu cu  pârâtele F. S. T. J. (...) B   și  Biroul de Credit (...), constatându-se că reclamantul  nu mai are nici o datorie către pârâtă F. S. T. J. (...) B, fiind  obligată aceasta să ceară pârâtei Biroul de Credit (...) să radieze datele personale ale reclamantului, iar pârâta Biroul de Credit (...) să radieze datele  personale.

Pentru a pronunța această hotărâre prima instanță a reținut următoarele :
La data de 26.10.2004 reclamantul a formulat către F. S. T. J. (...) o cerere pentru emiterea unui card de credit pentru suma de 1928,14 lei restituibili într-un număr de 36 rate.

Cu această ocazie reclamantul a declarat că a luat la cunoștință de termenii generali din contract și de faptul că pârâta are dreptul de a respinge cererea.
Prevederile generale au fost inserate pe verso cererii, într-o redactare ilizibilă cu litere de aproximativ 2 mm.

în cursul derulării contractului pârâta a modificat încă de două ori condițiile generale „introducându-se” comisioane suplimentare.

în final pârâta comunică reclamantului prin adresa 274/10.01.2008 că mai are un rest de plată de încă 1769,89 lei față de suma de 2217,50 lei deja achitată, la totalul sumei împrumutate de 1928,15 lei.
T. este constituit din taxe și comisioane de 536 lei, comisioane de depășirea limitei de credit în sumă de 968,80 lei și dobânzi de 554,55 lei.

în calitate de participant la Biroul de Credit, pârâta a transmis datele personale ale reclamantului la Biroul de Credit ca rău platnic în vederea imposibilității obținerii unui nou credit de la oricare terț.

Așa cum este redactat înscrisul fără număr de înregistrare din data de 26.10.2004 „cerere pentru emiterea unui card de credit” rezultă că acesta nu este un contract în sensul dispozițiilor art. 942 Cod civil deoarece la acea dată nu au fost negociate clauze privind drepturile și obligațiile fiecăreia dintre părți.

S-a mai constatat că reclamantul a declarat că a luat la cunoștință de condițiile generale care nu echivalează cu un raport juridic obligațional.
Pe de altă parte „condițiile generale” în forma de redactare ilizibilă, nu au fost negociate cu consumatorul.

Conform Legii nr. 193/2000 „o clauză contractuală care nu a fost negociată direct cu consumatorul va fi considerată abuzivă dacă creează în detrimentul consumatorului și contrar cerințelor bunei credințe un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților.

O clauză contractuală ca fi considerată ca nefiind negociată direct cu consumatorul dacă aceasta a fost stabilită fără a da posibilitatea consumatorului să influențeze natura ei, cum ar fi contractele standard sau „condițiile generale”.

Este evident că în acest raport juridic pârâta SC F. S. T. J. (...) nu a negociat cu reclamantul clauzele din condițiile generale cu atât mai mult cu cât acestea au mai fost modificate de două ori în cursul derulării raportului juridic, atitudinea pârâtei fiind una ilicită și abuzivă în sensul Deciziei 105/2007 a B. și dispozițiilor art. 4 alin. 1 din Legea nr. 677/2001 republicată.

Cu privire la pârâta SC E. POST (...) instanța a admis excepția lipsei calității procesuale pasive deoarece nu este parte în raportul juridic dedus judecății.
Cu privire la pârâta Biroul de Credit (...) instanța a respins excepția lipsei calității procesuale pasive deoarece chiar dacă între acesta și reclamant nu există un raport juridic contractual, a înscris în sistemul de evidență datele cu caracter personal ale reclamantului. Chiar dacă a efectuat acest demers la cererea pârâtei F. S. T. J. (...) reclamantul este prejudiciat prin imposibilitatea obținerii unui nou credit.

Cu privire la pârâta F. S. T. J. (...) instanța pentru cele ce preced  a admis acțiunea, a constatat că reclamantul nu mai are nici o datorie față de aceasta și a obligat să ceară pârâtei Biroul de Credit (...) să radieze din sistemul de evidență a datelor cu caracter personal ale reclamantului. 
 

împotriva acestei hotărâri a declarat  apel, în termen legal, pârâta F. S. T. J. (...) B, legal timbrat cu timbru judiciar de 0,15 lei și taxă timbru de 9 lei.
 

în motivarea cererii a fost criticată hotărârea primei instanțe, arătându-se că  documentele care reprezintă  contractul dintre părți sunt  înscrisul cererea pentru emiterea unui card de credit și Prevederile Generale pentru Emiterea și Utilizarea D.  F.. Acestea reglementează  emiterea, acordarea  și utilizarea cardului F. eliberat de către  pârâtă și  transmis reclamantului, toate taxele  și comisioanele aplicabile ca urmare a emiterii și utilizării de către reclamant a cardului F., precum și  drepturile și obligațiile ambelor părți fiind menționate în contract.
 

Dintre intimați, legal citați, a fost  reprezentat în fața instanței reclamantul G. D. H., prin întâmpinarea formulată solicitându-se respingerea apelului ca  nefondat,  motivele de apel invocate relevând reaua credință a pârâtei, având în vedere că nu a semnat  și nu i-au fost aduse la cunoștință alte înscrisuri în afară de cererea pentru emiterea unui card de credit și factura fiscală.
 

La termenul din 12.11.2009, având în vedere dispozițiile art. 2821 Cod procedură civilă și valoarea obiectului pricinii, sub 100 000 lei, a fost  recalificată ca  recurs  calea de atac promovată împotriva sentinței civile nr. 1144/2008 a  T r i b u n a l u l u i   B a c ă u. .
 

Examinând recursul promovat pentru motivele arătate,  în condițiile art. 304, 3041 Cod procedură civilă, instanța îl apreciază ca fiind fondat pentru considerentele ce se vor arăta în continuare.
 

înscrisul care  concretizează voința părților la stabilirea raportului juridic ce a generat prezentul litigiu  îl reprezintă cererea pentru emiterea unui card de credit formulată de către intimatul - reclamant la data de 26.10.2009, prin care acesta declara că a luat la cunoștință termenii generali, din contract, termeni prevăzuți pe cea de-a doua pagină a cererii de emitere a cardului.
 

Aceste prevederi generale stabileau taxele și comisioanele practicate de emitent inclusiv în situația plății în rate a creditului sau a plății cu întârziere  când reclamantul  datora dobânda aferentă tranzacțiilor  și comisionul pentru plata întârziată respectiv taxa pentru depășirea limitei de credit.
 

în baza acestor clauze a fost stabilită creanța pentru care au fost transmise către Biroul de Credit informațiile privind derularea contractului de credit.
 

Referitor la cele reținute de prima instanță și apărările intimatului - reclamant instanța apreciază că în cauză nu se poate reține  natura  ilizibilă a clauzelor contractului față de corpul mic de literă folosit la scrierea acestora și nici caracterul abuziv al acestora.
 

Astfel,  clauzele abuzive sunt prevederile contractuale de natura celor reglementate de dispozițiile listei cuprinse  în anexa 1 a Legii nr. 193/2000  republicată cu completările și modificările ulterioare.
 

în prezenta cauză fiind îndeplinite condițiile  existenței convenției părților, prin semnarea de către reclamant a cererii și luarea la cunoștință de condițiile de contractare, potrivit propriei declarații, nu se poate considera că  obligațiile reținute în sarcina acestuia sunt lipsite de suport juridic. De altfel,  prin plata, chiar cu întârziere,  a ratelor, reclamantul a acceptat  existența unui contract intervenit între părți.
 

în ce privește clauzele acestuia instanța apreciază că  produc efecte cele cuprinse în prevederile generale în care erau  prevăzute, inclusiv de o manieră  distinctă, prin tabelul  de la sfârșitul  clauzelor, taxele  și comisioanele percepute de către emitent atât pentru plata cu întârziere, cât și pentru depășirea limitei de creditare. în aceste împrejurări, este lipsită de relevanță susținerea reclamantului  cu privire la  conținutul facturii  care prevedea plata unei penalizări  pentru neplata  la termenul scadent, potrivit contractului fiind vorba de taxa pentru depășirea limitei de creditare, în ipoteza survenirii acesteia.
 

De altfel,  apărări cu privire  la această taxă  reclamantul a susținut  doar prin întâmpinarea formulată în  calea de atac, fără a contesta legalitatea și cuantumul acestora, raportat la clauzele indicate anterior, ci  limitându-se doar la a conchide că efectul neplății de 20 de ori a ratelor ar consta într-o  sumă  egală cu cea împrumutată.
 

Această susținere nu este conformă clauzelor contractuale, depășirea limitei de credit determinând aplicarea  procentului de 5% pentru perioada de depășire, fără ca algoritmul de calcul să prevadă  posibilitatea adiționării procentelor.
 

De altfel,  neplata ratelor scadente în termenele și condițiile stipulate poate conduce la plata de accesorii  egale cu cea a creditului, fără ca aceasta să afecteze validitatea convenției.
 

Pe de altă parte, existența clauzelor abuzive se realizează potrivit procedurii prevăzute de dispozițiile art. 6,8 - 13  din  legea nr. 193/2000  republicată, după  constatarea acestora de către instanța competentă, consumatorul prejudiciat putându-se adresa instanței în scopul  reparării prejudiciului.
 

în prezenta cauză,  reclamantul, fără   a recurge la procedura menționată, a solicitat recunoașterea efectelor acestei proceduri în sensul  înlăturării obligațiilor rezultate din  respectivele clauze.
 

în consecință, constatând că în  mod corect recurenta - pârâtă a  stabilit obligația de plată a reclamantului,  transmițând informațiile către Biroul de Credit (...), în temeiul dispozițiilor art., 312 alin. 1, 3 coroborat cu art. 304 pct. 9, art. 3041 Cod procedură civilă, va fi admis recursul, va fi modificată în parte sentința recurată în sensul respingerii acțiunii ca nefondate. Vor fi menținute celelalte dispoziții ale sentinței.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
îN NUMELE LEGII
D E C I D E
 

Admite recursul declarat de recurenta - pârâtă F. S. T. J. (...) B împotriva sentinței civile nr. 1144 din 19 E. 2008,pronunțată de  T r i b u n a l u l   B a c ă u în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimații G. D. H., E. (...) și  BIROUL DE CREDIT (...) -BUCHAREST FINANCIAL E., având ca obiect acțiune în constatare.
 

Modifică în parte sentința recurată în sensul că:
 

Respinge acțiunea ca nefondată.
 

Menține celelalte dispoziții ale sentinței recurate.
 

Irevocabilă.
 

Pronunțată în ședință publică, azi, 10 E. 2009.