CURTEA DE  A P E L   B U C U R E í…ž T I
SECí…¢IA A VIII-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV í…žI FISCAL
DECIZIA CIVILÄ”š NR.5
í…žEDINí…¢A PUBLICÄ”š DIN DATA DE 04.01.2010 

 

Domenii: Contencios administrativ și fiscal - anulare act administrativ. Prelucrarea datelor cu caracter personal. Obligația de a notifica autoritatea de supraveghere în legătură cu prelucrarea de date personale.

 

Pe rol fiind soluționarea recursului formulat de reclamanta (...) I. CENTRALA SRL împotriva sentinței civile nr.775/25.02.2009 pronunțată de  T r i b u n a l u l   B u c u r e ș t i - Secția a IX -a  de Contencios Administrativ și Fiscal în dosarul nr(...) în contradictoriu cu intimata pârâtă AUTORITATEA NAí…¢IONALÄ”š DE SUPRAVEGHERE A E. E. CU D. PERSONAL.

La apelul nominal făcut în ședință publică au răspuns recurenta reclamantă (...) I. CENTRALA SRL prin avocat J. E. í…ž. cu de împuternicire avocațială la dosar și intimata pârâtă AUTORITATEA NAí…¢IONALÄ”š DE SUPRAVEGHERE A E. E. CU D. PERSONAL prin consilier juridic E. O. cu delegație la dosar.
 

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință care învederează instanței că intimata pârâtă a depus la dosar, la data de 13.12.2009 întâmpinare.

Se comunică apărătorului recurentei reclamante copia întâmpinării.

La a doua strigare a cauzei, nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, Curtea constată cauza în stare de judecată și acordă cuvântul pe cererea de recurs.

Recurenta reclamantă, prin apărător, solicită admiterea recursului și modificarea în tot a sentinței recurate în sensul admiterii acțiunii, pentru motivele arătate în scris, fără cheltuieli de judecată.

Intimata pârâtă, prin consilier juridic, solicită respingerea recursului ca neîntemeiat și menținerea sentinței recurate ca fiind temeinică și legală.

 

                                             C U R T E A,
 
Asupra recursului de față;


Din examinarea actelor și lucrărilor din dosar constată următoarele:
 

Prin sentința civila nr. 775/25.02.2009,  T r i b u n a l u l   B u c u r e ș t i - Secția a IX-a Contencios Administrativ și Fiscal  a  respins excepția tardivității  plângerii și a respins plângerea  contravențională  formulată de reclamanta (...) I. Centrala SRL  în contradictoriu  cu  pârâta  Autoritatea Națională  de  Supraveghere a  E. E.  cu  Caracter  Personal.

Pentru a se pronunța astfel, instanța de fond a reținut că, prin  procesul-verbal  de  contravenție  nr. 251/27.11.2008  întocmit de  autoritatea  pârâtă  a  fost  amendată   reclamanta cu suma de  1000  lei deoarece  s-a  constatat că, la data de  27.11.2008,  (...) I. Centrala SRL   a  omis   notificarea  cu  rea-credință a  prelucrărilor  de date  personale  prin  mijloace de  supraveghere  video  din 2008,  pentru  punctul său de  lucru I. Militari,  județul  I, sat  E.,  comuna  E.  nr. 1-21.

Instanța de fond a  constatat că procesul-verbal  de contravenție  a  fost  încheiat  cu  respectarea  dispozițiilor  legale  imperative  prev. de  art. 16, 17 și 31  (1)  din OG  nr. 2/2001 și faptul că actul a fost  semnat de  petentă  prin reprezentanții săi  cu  mențiunea  depunerii   ulterioare a   obiecțiunilor.

Sub aspectul temeiniciei  actului,  instanța de fond  a reținut că,  omisiunea de  a  efectua  notificarea  în  condițiile  art. 22  sau art. 29 (3)  din Legea nr. 677/2001 constituie  contravenție,  potrivit  art. 31  din această lege și faptul că  autoritatea pârâtă a  apreciat  corect că fapta de  înregistrare  video  este   o activitate de  prelucrare  de date  personale, întrucât  stocarea acestor  date poate  conduce la  identificarea  persoanelor înregistrate,  iar  reclamanta  a săvârșit,  din  culpă,  fapta de   omisiune de   notificare  a activității  reglementată  de  Legea nr. 677/2001.

împotriva acestei sentințe a declarat recurs reclamanta criticând-o ca nelegală și netemeinică.

în dezvoltarea motivelor de recurs,  recurenta reclamantă  arată că  sentința  atacată este   lipsită de  temei legal și a fost pronunțată  cu aplicarea  greșită a  legii,   susținând  că  procesul-verbal  a fost  întocmit  cu  încălcarea art. 17   din OG  nr. 2/2001,  lipsind  mențiunile  privind   fapta   săvârșită,  și  fiind  scris  într-o  manieră   ilizibilă.

Recurenta reclamantă  susține că,  în mod  greșit  instanța de fond  a reținut   că  societatea  ar  avea  obligația  de notificare a   intimatei  pârâte,  deoarece   persoanele   înregistrate  ale  căror   imagini  au  fost  preluate de   camerele   de  supraveghere,  sunt   imposibil  de   identificat,  societatea  neavând acces  la  baza  de  evidență  informatizată a   persoanei  din   cadrul  poliției.

Mai arată că   instanța de fond  a reținut  greșit  împrejurarea  că  ar  fi  notificat   intimata la data de  11.12.2008, în fapt,  societatea nu a notificat intimata, întrucât  nu are  această  obligație de  notificare.
Examinând motivele de recurs în raport de prev. art. 304 și art.3041 Cod procedură civilă, Curtea reține următoarele:

Critica  recurentei reclamante  în sensul că  sentința  atacată a fost  dacă  cu  aplicarea  greșită a  legii, sau  că este  lipsită de temei legal  nu este  fondată.

Instanța de fond a reținut corect că  procesul-verbal  nr. 251/27.11.2008 (f. 8) întocmit de   intimată a fost încheiat  cu  respectarea  dispozițiilor  imperative ale  OG  nr. 2/2001,  iar  din punct de  vedere al   temeiniciei  acestuia,  a reținut corect faptul că reclamanta  desfășoară  activitate de  prelucrare  de date cu caracter  personal  și în baza  art. 31  din Legea nr. 677/2001  avea obligația  să notifice  efectuarea  acestei  activități.
Criticile  recurentei  în sensul că  procesul-verbal  de  contravenție   nu  cuprinde  mențiunile  privind  fapta  săvârșită   nu  pot fi reținute.

în procesul-verbal nr. 251/27.11.2008 (fila 8)  s-a  reținut  fapta de  „omisiune de a  notifica” conform art. 31  din Legea nr. 677/2001, deoarece reclamanta nu a  notificat  intimatei „prelucrările  de date prevăzute  prin mijloace de  supraveghere   video din 2008” pentru care a  primit  aviz T.  nr. (...) din 28.07.2008.

Fapta este menționată  suficient de  lizibil  pentru  a permite  contravenientului să formuleze  obiecțiuni și  contestație împotriva   procesului-verbal,  iar  instanța de fond a reținut corect faptul că  intimata   nu a  încălcat  prev. art. 17  din OG  nr. 2/2001.

Prin simpla trimitere la  disp. Legii  nr. 677/2001  din procesul-verbal de  contravenție,  intimata a  dat   posibilitatea  recurentei reclamante  de a formula  obiecțiunile în  privința faptei de  prelucrare date  cu  caracter  personal.

Legea nr. 677/2001 la  art. 22  prevede  clar  obligația   operatorului „să notifice  autorității  de  supraveghere,  personal   sau  prin  reprezentant,  înainte de  efectuarea  oricărei prelucrări,  ori a  oricărui  ansamblu  de  prelucrări   având  același scop  sau  scopuri   corelate”.

Recurenta  nu  contestă  faptul că are  amplasate  camere video de   supraveghere.

Potrivit art. 3  din Legea nr. 677/2001  în conținutul noțiunii de   „date  cu caracter  personal”  sunt cuprinse „orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă”,  iar  legea definește sintagma:   persoană identificabilă „acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale”.

Legea nr. 677/2001  definește și  sintagma  de „prelucrarea datelor cu caracter personal” ca fiind „orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea”.

Prin „stocare de  date  cu   caracter   personal, Legea nr. 677/2001 înțelege „păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese”.
în raport de aceste dispoziții  legale este  evident că prin activitatea de preluare  a  imaginii  persoanelor care  intră  în  magazin,  prin  camerele de  supraveghere  și de păstrare a acestor imagini înregistrate, recurenta desfășoară  o activitate de  prelucrare  a unor date  cu caracter  personal.

Nu are  relevanță   faptul că recurenta  nu are  acces  la  baza  de  date  din sistemul de  evidență   informatizată a  persoanei.

Conform  legii este  suficient  ca  persoana  fizică  să  fie   identificabilă, chiar și  indirect,  prin  factori  fiziologici, prin faptul  înregistrării  factorilor   fiziologici  prin  mijloace automate   de înregistrare,  cum este  cazul  activității  recurentei.

Este de  asemenea  nerelevant  că  imaginile   înregistrate  nu  au  fost  transmise  organelor  de  poliție   sau altor  persoane   în afara societății.
Legea nr. 677/2001  prevede obligația  de  notificare a activității de  prelucrare  de date  cu caracter  personal chiar dacă aceasta  servește  interesele  operatorului stabilit  în  România (art. 2  alin. 2 lit. a).

Este  irelevantă  susținerea  recurentei în sensul că  prelucrarea  de  imagini  video  într-un  magazin în  care   cumpărătorii sunt  avertizați  că  magazinul este   dotat cu  camere de  supraveghere  în  vederea  preîntâmpinării furturilor  nu  încalcă  drepturile și  libertățile  fundamentale  în  special  la  viața  intimă,  familială și  privată.

Legea nr. 677/2001  pentru  protecția   persoanelor  cu  privire la  prelucrarea  datelor  cu caracter   personal nu  condiționează  obligația  de  notificare  către  intimată  de  încălcarea  efectivă  a drepturilor care  sunt  ocrotite  prin această lege.

Obligația  de notificare  incumbă  operatorilor de  date  înainte de  a efectua  orice  prelucrare  de date  cu caracter  personal,  deci  înainte de  a se  putea  vorbi  despre  o încălcare  de  drepturi   și  libertăți   ale  persoanelor.

Critica  recurentei  în sensul că  persoana care a  semnat  procesul-verbal   din  partea  societății    contraveniente  nu  avea  pregătirea   necesară  nu este de  natură  să  conducă la  anularea  procesului-verbal.

Este suficient că acea  persoană a avut  competența  să  reprezinte  societatea și   ulterior  a avut  timpul material necesar pentru a    informa  conducerea sau  persoanele  cu  pregătirea  necesară  în vederea  formulării de   obiecțiuni și pentru a contesta procesul-verbal.

De asemenea,  nu  este   relevant   aspectul  că recurenta  nu a  notificat   ulterior  intimata,  iar   instanța de fond  a  reținut  acest  aspect  în  mod eronat.

De  necontestat  este  faptul că recurenta reclamantă  nu a notificat  intimata anterior datei  constatării  faptei  contravenționale,  iar  instanța de fond  a reținut  corect  împrejurarea că,  potrivit  legii,  reclamanta  avea  această  obligație  legală.

Nu pot  fi   reținute   solicitările recurentei, pe de o parte, de  înlocuire a  sancțiunii  dispuse  din amendă  în avertisment,  din moment ce  art. 31  din Legea  nr. 677/2001 prevede  exclusiv  sancțiunea  amenzii și, pe de altă parte,  nici solicitarea  de reducere  a sancțiunii amenzii, întrucât   recurenta  nu a  dovedit  că omisiunea   notificării  s-a  datorat   unor  împrejurări ce ar putea fi  apreciate  circumstanțe   atenuante, ci  dimpotrivă  a susținut și  în recurs  că nu ar avea  obligația de  a notifica.

Pentru aceste considerente, constatând  că  nu sunt  motive de casare  ori  modificare analizate  și din oficiu în temeiul art. 304 coroborate cu  art.312 Cod procedură civilă, Curtea va respinge recursul ca nefondat.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE
îN NUMELE LEGII
DECIDE:

 

Respinge ca  nefondat  recursul formulat de reclamanta (...) I. CENTRALA SRL, împotriva sentinței civile nr.775/25.02.2009, pronunțată de  T r i b u n a l u l   B u c u r e ș t i - Secția a IX -a  de Contencios Administrativ și Fiscal în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata pârâtă AUTORITATEA NAí…¢IONALÄ”š DE SUPRAVEGHERE A E. E. CU D. PERSONAL.

Irevocabilă.

Pronunțată în ședință publică, azi 04.01.2010.