CURTEA DE  A P E L   C L U J
SECí…¢IA COMERCIALÄ”š, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV í…žI FISCAL
DECIZIA CIVILÄ”š Nr. 2764
í…žedința publică din 4 noiembrie 2009

 

Domenii: Contencios administrativ și fiscal - comunicare informații de interes public. Protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal - comunicarea de date cu caracter personal.

 

S-a luat spre examinare recursul formulat de către pârâta UNIVERSITATEA DIN B, împotriva Sentinței civile nr. 1686 din 5 iunie 2009 pronunțată de  T r i b u n a l u l   C l u j în dosarul nr(...), în contradictoriu cu reclamanta intimată ASOCIAí…¢IA GRUPUL PENTRU REFORMÄ”š í…žI B. UNIVERSITARÄ”š H. C-N, având ca obiect comunicare informații de interes public (Legea Nr. 544/2001).


La apelul nominal făcut în cauză se prezintă reprezentantul reclamantei intimate Asociația Grupul pentru Reformă și B. Universitară H., președintele asociației, domnul J. E., lipsă fiind celelalte părți.


Procedura de citare este legal îndeplinită.


S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că recursul se află la primul termen de judecată, este scutit de taxă judiciară de timbru și timbru judiciar, precum și că s-a solicitat judecarea cauzei în lipsă, potrivit art. 242 alin. 2 C.pr.civ.


Reprezentantul intimatei arată că nu are alte cereri sau probe.


Nefiind alte cereri Curtea, în temeiul art. 150 C.pr.civ., declară închise dezbaterile și acordă cuvântul în fond.


Reprezentantul reclamantei intimate Asociația Grupul pentru Reformă și B. Universitară H. solicită respingerea recursului și păstrarea sentinței civile pronunțate de instanța de fond arătând că este vorba de solicitarea de a se acorda funcții pentru persoanele care se găsesc în situații deosebite și că au nevoie de acest document autentic al conducerii pentru a putea face uz de el.
La întrebarea instanței reprezentantul reclamantei intimate arată că este vorba de un grup de persoane pentru care s-a cerut indicarea gradului didactic actual și data promovării. Consideră că data dobândirii titlului de profesor și a ultimei promovări nu se încadrează în dispozițiile Legii nr. 544/2001 și apreciază că rezultatul unui concurs public este public, cu precizarea că deține lucrările pentru obținerea titlului de profesor.

 

CURTEA

 

Prin sentința civilă nr.1686 din 5 iunie 2009, pronunțată de  T r i b u n a l u l   C l u j, s-a admis cererea formulată de reclamanta ASOCIAí…¢IA GRUPUL PENTRU REFORMÄ”š í…žI B. UNIVERSITARÄ”š H. C-N în contradictoriu cu pârâta UNIVERSITATEA DIN B, pârâta fiind obligată să comunice reclamantei toate informațiile solicitate prin adresa nr. 1034/07.03.2009.


Pentru a pronunța această hotărâre, tribunalul a reținut că reclamanta a solicitat pârâtei, prin adresa nr. 1034/07.03.2009, să îi comunice mai multe informații de interes public, printre care și numele și prenumele persoanelor din lista transmisă care sunt angajați ai instituției pârâte, gradul didactic actual și anul în care Senatul Universității, respectiv organul specializat al Ministerului Educației le-a avizat ultima promovare didactică sau dobândirea gradului științific de doctor, dacă aceasta a fost ultima și s-a produs în perioada ca în tabelul transmis. Prin adresa nr. 2597/13.03.2009, pârâta i-a comunicat reclamantei că datele solicitate sunt date cu caracter personal care intră sub incidența Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.


Tribunalul a apreciat că, prin răspunsul dat, pârâta nu s-a conformat cerințelor Legii nr. 544/2001, respectiv art.5 alin.1 și art.7 alin.1.


în acest context, tribunalul a constatat că informațiile solicitate de reclamantă, care priveau în special cadrele didactice angajate la pârâtă sunt informații de interes public, mai ales în condițiile în care chiar pe pagina web a instituției pârâte apar numele persoanelor respective, dar fără prenume și fără a se preciza gradul didactic. Nu au fost reținute susținerile pârâtei în sensul că identitatea cadrelor didactice constituie informații cu caracter personal, exceptate de dispozițiile Legii nr. 544/2001.    S-a motivat că deși potrivit dispozițiilor art. 12 alin. 1 lit. d din Legea nr. 544/2001 se exceptează de la accesul liber al cetățenilor informațiile cu privire la datele personale, potrivit legii și că, potrivit dispozițiilor art. 3 din Legea nr. 677/2001 reprezintă date cu caracter personal orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, dispozițiile art. 3 lit. a din actul normativ indicat anterior, prevăd că persoana identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale. S-a concluzionat că aceste dispoziții legale, numele și prenumele unei persoane nu reprezintă automat o dată cu caracter personal care nu poate fi dată publicității. în opinia tribunalului, a accepta interpretarea dată de pârâtă ar lipsi de eficiență și conținut caracterul public al instituției pârâte, fiind evident că interesează publicul cadrele didactice angajate, respectiv gradul didactic pe care acestea îl dețin.


împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâta UNIVERSITATEA DIN B, solicitând modificarea sentinței în sensul respingerii plângerii formulate.


în motivarea recursului a arătat că soluția pronunțată de instanța de fond este neîntemeiată, în primul rând informațiile solicitate nu se referă doar la numele unor persoane, ci și la modul și data în care acestea au dobândit grade didactice și titluri științifice, în al doilea rând, instanța de fond a ignorat textele de lege pe care le-a invocat prin răspunsul adresat reclamantei.


Astfel, reclamanta susține că nu a solicitat pur și simplu numele unor persoane, ci date cu privire la persoanele respective, gradul didactic actual și anul în care Senatul Universității, le-a avizat ultima promovare didactică sau dobândirea gradului științific de doctor.


în opinia recurentei și în conformitate cu art.2 lit.c din Legea nr.544/2001 cele solicitate de reclamantă reprezintă informații cu privire la date personale și nu au caracterul de informații de interes public potrivit art.14 alin.1 din Legea nr.544/2001.


Arată că instanța de fond a făcut referire la art.3 din Legea nr.677/2000, articol care nu a fost invocat niciodată în cauză și a cărui incidență nu a fost pusă în dezbaterea contradictorie a părților.


Intimata, prin reprezentant, a solicitat respingerea recursului.


Curtea analizând recursul declarat reține că acesta este nefondat.


Așa cum rezultă din cererea de chemare în judecată, reclamanta a solicitat ca informațiile publice să-i fie comunicate după modelul aflat pe verso-ul cererii adresate Universității B. Acest model nu presupune utilizarea unor date cu caracter personal care să contravină dispozițiilor Legii nr.677/2001, așa cum în mod întemeiat a reținut și motivat instanța de fond.


în motivarea recursului se arată că pe site-ul universității se află cv-urile tuturor cadrelor didactice care activează în cadrul Universității din B. Răspunsul dat reclamantei la cererea de furnizare de informații publice nu cuprinde o astfel de justificare. Recurenta, prin actul nr.2597/13.03.2009, îi răspunde intimatei și justifică refuzul prin invocarea dispozițiilor art.2 lit.c și art.13 alin.1 din Legea nr.544/2001. Prin urmare recurenta nu a prezentat o justificare constantă a refuzului de a furniza informațiile solicitate de intimată.


Curtea reține însă că în măsura în care susținerile din recurs sunt reale, respectiv că pe site-ul universității se aflșă datele solicitate pentru fiecare cadru didactic din universitate, intimata trebuia să primească un răspuns în acest sens sau în sensul celor cuprinse în întâmpinarea depusă la instanța de fond, respectiv că informațiile solicitate nu se includ în categoria celor prevăzute de art.5 alin.1 din Legea nr.544/2001.


Chiar dacă instanța de fond a făcut referire la dispozițiile Legii nr.677/2001, aceste dispoziții nu au constituit temei de drept pentru admiterea acțiunii și pentru a se reține o eventuală încălcare a principiului contradictorialității ce guvernează procesul civil. Instanța de fond a invocat dispozițiile art.3 lit.a din Legea nr.677/2001, respectiv cele privind definirea termenului de „date cu caracter personal” pentru a demonstra netemeinicia motivelor invocate prin întâmpinare, în justificarea refuzului de a comunica intimatei datele solicitate.

Așa cum s-a mai reținut, reclamanta nu a solicitat furnizare de informații care nu sunt destinate publicului, acest aspect rezultă indirect din motivarea recursului. în plus, procedura în care se dobândesc gradele didactice are un caracter public, astfel că informațiile solicitate nu reprezintă date personale care nu pot fi făcute publice.


Recurenta se rezumă la a invoca dispozițiile art.14 alin.1 din Legea nr.544/2001, fără a justifica de ce aceste dispoziții nu îi sunt aplicabile.
în raport de toate considerentele reținute anterior, Curtea apreciază că recursul formulat este nefondat astfel că acesta urmează a fi respins în baza art.312 alin.1 C.proc.civ. raportat la art.20 din Legea nr.554/2004.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE
îN NUMELE LEGII
D E C I D E :

 

Respinge recursul declarat de pârâta UNIVERSITATEA DIN B împotriva sentinței civile nr.1685 din 5.06.2009, pronunțată în dosarul nr(...) al  T r i b u n a l u l u i   C l u j, pe care o menține în întregime.


Decizia este irevocabilă.


Pronunțată în ședința publică din 4 noiembrie 2009.