CURTEA DE  A P E L   C L U J
SECí…¢IA COMERCIALÄ”š, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV í…žI FISCAL
DECIZIA CIVILÄ”š Nr. 2789/2009
í…žedința publică de la 05 O. 2009

 

Domenii: Contencios administrativ și fiscal - comunicare informații de interes public. Protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal - comunicarea de date cu caracter personal.

 

S-a luat în examinare recursul declarat de către pârâta UNIVERSITATEA DIN B împotriva sentinței civile nr.1683 din 5.06.2009 pronunțată în dosarul nr(...) al  T r i b u n a l u l u i   C l u j, privind și pe intimatul-reclamant GRUPUL PENTRU REFORMA SI B. UNIVERSITARA H., având ca obiect comunicare informații de interes public (Legea Nr.544/2001).


La apelul nominal făcut în ședința publică se prezintă J. E., în calitate de președinte al asociației reclamante, lipsă fiind recurenta.


Procedura de citare este legal îndeplinită.


S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează faptul că recursul declarat este scutit de plata taxelor judiciare de timbru, precum și faptul că s-a solicitat judecarea cauzei în lipsă, în conformitate cu prevederile art. 242 alin 2 C.pr.civ.

 

Reprezentantul intimatei depune un set de acte în probațiune și arată că nu are alte cereri de formulat.


Curtea, după deliberare, luând act de poziția părții prezente, declară închisă faza probatorie și acordă cuvântul pe fond.


Reprezentantul intimatei solicită respingerea recursului formulat și menținerea sentinței instanței de fond ca temeinică și legală. Arată că asociația pe care o reprezintă are ca scop reforma universitară și monitorizarea activității universităților, a modului de cheltuire a banului public. Prin cererea adresată recurentei, s-a solicitat comunicarea numelor complete ale revizorilor care au asigurat acceptarea spre publicare a unor articole nominalizate apărute într-o publicație științifică aflată sub egida pârâtei, răspunsul acesteia fiind în sensul că informațiile solicitate nu sunt de interes public, ci constituie date cu caracter personal. Poziția obstrucționistă a pârâtei rezultă din faptul că numele revizorilor publicației au fost publicate pe pagina de web, astfel că ei sunt îndeobște cunoscuți.

Curtea reține cauza în pronunțare.
    
                                                   CURTEA


 I. Prin sentința civilă nr. 1683 din 5.06.2009 pronunțată în dosarul nr(...) al  T r i b u n a l u l u i   C l u j, s-a admis cererea formulată de reclamanta Asociația Grupul pentru Reformă și B. Universitară H. C-N în contradictoriu cu pârâta Universitatea din B și în consecință a fost obligată pârâta să comunice reclamantei toate informațiile solicitate prin adresa nr. 1031/23.02.2009.
 Pentru a hotărî astfel prima instanță a reținut că, reclamanta a solicitat pârâtei, prin adresa nr. 1031/23.02.2009, să îi comunice mai multe informații de interes public, printre care și numele și prenumele complete și afilierea academică sau științifică ale tuturor revizorilor științifici ai publicației „N. and optimization in the machines building field editată sub egida pârâtei și a numelor complete a revizorilor științifici care au asigurat acceptarea pentru publicare a unor articole nominalizate, precum și numele și prenumele complete și afilierea academică sau științifică, adică numele institutului sau universității și numele facultății unde funcționează pentru toți revizorii declarați de publicație pe pagina web a acesteia și numele și prenumele complete ale tuturor revizorilor și titlul articolului pentru care aceștia au dat aviz de publicare din lista dată de reclamantă. Prin adresa nr. 2057/02.03.2009, pârâta i-a comunicat reclamantei că datele solicitate sunt date cu caracter personal care intră sub incidența Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
Tribunalul a apreciat că, prin răspunsul dat, pârâta nu s-a conformat cerințelor Legii nr. 544/2001.


Astfel, potrivit art.5 alin.1 din Legea nr. 544/2001, fiecare autoritate sau instituție publică are obligația de a comunica actele normative care reglementează organizarea și funcționarea, precum și alte documente  de interes public, persoanelor solicitante.


Potrivit art.7 alin.1 din Legea nr. 544/2001, autoritățile și instituțiile publice au obligația să răspundă in scris solicitantului în termen de 10 zile, sau după caz, in cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, la adresa indicată.
în acest context, tribunalul a constatat că informațiile solicitate de reclamantă, care priveau în special cadrele didactice angajate la pârâtă sunt informații de interes public, mai ales în condițiile în care chiar pe pagina web a instituției pârâte apar numele persoanelor respective, dar fără prenume și fără a se preciza datele solicitate în plus. Nu pot fi reținute susținerile pârâtei în sensul că identitatea cadrelor didactice constituie informații cu caracter personal, exceptate de dispozițiile Legii nr. 544/2001. Este real că potrivit dispozițiilor art. 12 alin. 1 lit. d din Legea nr. 544/2001 se exceptează de la accesul liber al cetățenilor informațiile cu privire la datele personale, potrivit legii și că, potrivit dispozițiilor art. 3 din Legea nr. 677/2001 reprezintă date cu caracter personal orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. Cu toate acestea, dispozițiile art. 3 lit. a din actul normativ indicat anterior, prevăd că persoana identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale. Or, raportat la aceste dispoziții legale, numele și prenumele unei persoane nu reprezintă automat o dată cu caracter personal care nu poate fi dată publicității. Mai mult decât atât, a accepta interpretarea dată de pârâtă ar lipsi de eficiență și conținut caracterul public al instituției pârâte, fiind evident că informațiile solicitate sunt informații de interes public.  

Prin urmare, raportat la situația de fapt reținută mai sus și la dispozițiile legale menționate anterior, apreciind că informațiile solicitate de reclamantă au caracterul de informații de interes public în sensul Legii nr. 544/2001, instanța a admis acțiunea formulată și a fost obligată pârâta să comunice reclamantei toate informațiile solicitate prin adresa nr. 1031/23.02.2009.
II. împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâta UNIVERSITATEA DIN B, solicitând admiterea acestuia și modificarea în tot a sentinței atacate în sensul respingerii plângerii formulate, precum și  obligarea la cheltuielile de judecată.


în motivare pârâta arată că,  prin sentința atacată,  T r i b u n a l u l   C l u j a obligat pe recurentă la comunicarea către intimată a informațiilor solicitate de aceasta prin adresa nr. 1031/07.03.2009, respectiv numele complete (nume și prenume) și afilierea academică sau științifică a revizorilor științifici ai revistei N., precum și numele membrilor și prenumele revizorilor științifici care au asigurat acceptarea spre publicare a o serie de articole.


în motivarea soluției Tribunalul a reținut că numele și prenumele persoanelor constituie informații de interes public făcând referire la dispozițiile art. 12 alin. 1 lit. d din Legea nr. 544/2001 și art. 3 din Legea nr.677/2001.


Soluția este neîntemeiată raportat la două aspecte:
- în primul rând informațiile solicitate de petentă nu se referă doar la numele unor persoane, ci și la afilierea lor academică și științifică, precum și la activitate a lor în calitate de re vi zori științifici ai revistei N.;
- în al doilea rând, instanța de fond a ignorat în totalitate textele de lege pe care le-am invocat prin răspunsul adresat petentei și prin întâmpinarea depusă la dosar.


Astfel, petenta nu a solicitat pur și simplu numele unor persoane, ci a solicitat date cu privire la persoanele respective, respectiv afilierea academică sau științifică precum și articolele avizate de revizorii științifici ai revistei N..

Așa cum a subliniat și prin întâmpinarea depusă în fața instanței de fond, informațiile solicitate de către petentă reprezintă informații cu privire la date personale, conform art. 2 lit. c din Legea nr. 544/2001 ("prin informație cu privire la datele personale se ințelege orice informație privind o persoană fizică identificată sau identifica bilă") și nu au caracterul de informații de interes public potrivit art. 14 alin. 1 din Legea nr. 544/2001 ("informațiile cu privire la datele personale ale cetățeanului pot deveni informații de interes public numai în măsura în care afectează capacitatea de exercitare a unei funcții publice").


B. academică sau științifică precum și articolele avizate de revizorii științifici ai revistei N. constituie informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, iar atâta timp cât aceste informații nu afectează capacitatea de exercitare a unei funcții publice ele nu reprezintă informații de interes public.
De altfel, cutuma universitară este că nu se face publică identitatea revizorului care a avizat un anumit articol, ci doar lista revizorilor, care de altfel se regăsește pe site-ul publicației.


Instanța de fond în mod greșit a analizat caracterul de informație de interes public cu referire doar la numele și prenumele persoanelor, în condițiile în care cererea petentei nu se referea exclusiv la această categorie de informații.


De asemenea, instanța de fond nu a analizat incidența în cauză a dispozițiilor art. 14 alin. 1 din Legea nr. 544/2001, dispoziție legală esențială în dezlegarea pricinii deoarece conține criteriul funcție de care trebuie stabilit dacă informațiile cu privire la datele personale ale unei persoane constituie sau nu informații de interes public.


Instanța de fond a făcut referire la art. 3 din Legea nr. 677/200, articol care nu a fost invocat niciodată în cauză și a cărui incidență nu a fost de altfel nici pusă în dezbaterea contradictorie a părților. în cazul în care instanța ar fi considerat aplicabil aceste text de lege, neinvocat de nici una dintre părți, ar fi trebuit ca, potrivit art. 129 alin. 4 teza a doua C. proc. civ., să pună în dezbaterea părților această chestiune de drept. Or instanța de fond nu a invocat din oficiu aplicabilitatea acestor dispoziții legale, ci direct în motivare a hotărârii a făcut referire la ele.


Așa cum este redactată hotărârea dă impresia că motivarea a fost copiată dintr-un alt dosar pentru că instanța se referă la texte de lege neinvocate de părți și nu analizează dispozițiile lega le pe care le-am invocat prin întâmpinare.


Pentru toate aceste motive, consideră sentința  T r i b u n a l u l u i   C l u j netemeincă și nelegală și solicităm admiterea prezentului recurs, modificarea în tot a acesteia și, pe fond, respingerea plângerii petentei.

Prezent personal reprezentantul intimatei reclamante a solicitat respingerea recursului și menținerea sentinței ca legală și temeinică.


Examinând recursul prin prisma motivelor invocate cât și prin prisma dispozițiilor legale pertinente, incidente în materie, Curtea reține în fapt și în drept următoarele:


Principala  problemă de drept ce se degajă din memoriul de recurs este aceea de a ști dacă furnizarea de către recurenta reclamantă a unor date cu privire la cadrele didactice angajate ar fi împiedicată de textul art. 12 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.


Dispozițiile art. 2 lit. b) din Legea nr. 544/2001 definesc înțelesul sintagmei "informație de interes public", fără a exclude din această categorie de informații cele care privesc anumite categorii de persoane. Același articol, la lit. c), definește noțiunea de "informație cu privire la datele personale" ca fiind "orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă", fără să prevadă nicio limitare a accesului la asemenea informații. însă art. 12 din lege la lit. d) exceptează de la accesul liber al cetățenilor informațiile cu privire la datele personale, dar "potrivit legii", deci, fără a arăta care sunt acele date personale. Astfel, se face trimitere la Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.


Așa fiind, Legea nr. 544/2001 statuează regula conform căreia cetățenii libertatea de a avea acces la informațiile de interes public cu excepțiile expres prevăzute de lege.


Din cele ce preced, una dintre excepțiile care îngrădește liberul acces la informațiile de interes public este aceea prevăzută la art. 12 lit. d) din Legea nr. 544/2001.


Așa cum corect a reținut instanța de fond, din conținutul dispozițiilor art. 3 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 677/2001  prin date cu caracter personal se înțelege orice informații referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila iar o persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.


Faptul că instanța de fond a reținut cu temei și a analizat acest din urmă text de lege fără să fie pus în dezbaterea contradictorie a părților nu constituie o neregularitate din punct de vedere procedural care să fie sancționată prin prisma dispozițiilor art. 129 alin. 4 teza a II-a deoarece Legea nr. 544/2001 are în vedere în textul art. 12 alin. 1 lit. d) exceptarea de la accesul liber al cetățenilor informațiile cu privire la datele personale, dar "potrivit legii", or această sintagmă trimite la dispoziția legală care consacră instituția juridică a datelor personale. A face deci referire la normele de ansamblu ale Legii nr. 677/2001 înseamnă a face o analiză a incidenței art. 12 lit. d) din Legea nr. 544/2001 și a vedea dacă refuzul de rezolvare a cererii de obținere a informațiilor depus de reclamantă este justificat și dacă dreptul invocat de aceasta la accesul liber la informațiile de interes public solicitate a fost vătămat.


în această maniera instanța își exercită de fapt atribuțiile firești ale judecății și își îndeplinește misiunea trasată de art. 22 din Legea nr. 544/2001.
Prin urmare, faptul că s-a reținut incidența unor dispoziții legale care sunt legate în mod firesc de temeiul de drept invocat de pârâtă în justificarea actului acesteia nu conduce la încălcarea principiului disponibilității și nici al echității procedurii.


în altă ordine de idei, plecând atât de la definiția datelor personale din Legea nr. 544/2001 corelată cu normele conținute în Legea nr. 677/2001 , numele și prenumele unei persoane care apar în mod public pe pagina de E. a publicației ce se află în subordinea și gestiunea pârâtei nu reprezintă în sine o dată cu caracter personal și deci care nu poate fi dată publicității.
Urmând aceeași rațiune, nici afilierea academică sau științifică a revizorilor științifici ai revistei N. nu constituie în sine o dată cu caracter personal, chiar dacă analiza instanței de fond nu a fost consistentă asupra acestui aspect.
Critica privind omisiunea de analiza și incidența art. 14 din Legea nr. 544/2001 deși este reală aceasta în sine nu conduce la schimbarea soluției abordate. Curtea reține cu trimitere la dispozițiile de excepție prevăzute la art. 12 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 544/2001, că în asemenea situații și în privința anumitor categorii de cetățeni, și datele personale reprezintă un evident interes public, după cum prevede expres art. 14 alin. 1 din aceeași lege, respectiv "în măsura în care afectează capacitatea de exercitare a unei funcții publice". Astfel, Curtea constată că în asemenea situații, datele solicitate nu se referă la viața intimă, familială și privată, ori la dreptul la propria imagine, care trebuie protejate prin lege, așa cum prevăd dispozițiile constituționale ale art. 26 alin. 1:"Autoritățile publice respecta și ocrotesc viata intima, familială și privată" și ale art. 30 alin. 6 "Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viața particulară a persoanei și nici dreptul la propria imagine", ci se referă la cariera academică a acestora cu implicații în plan didactic și științific și deci public.


Din această perspectivă, furnizarea informațiilor solicitate prin cererea înregistrată sub nr.  1031 din 23.02.2009 nu aduce atingere instituției datelor personale și ca atare refuzul de a rezolva o astfel de cerere vatămă dreptul reclamantei recunoscut de Legea nr. 544/2001 cu atât mai mult cu cât împiedică atingerea scopului  pentru care această entitate a fost înființată.
Așa fiind, raportat la considerentele de fapt și de drept expuse în prezenta decizie, Curtea urmează să constate că recursul reclamantei fundamentat pe prevederile art. 304 pct. 9 corelat cu art. 3041 C.pr.civ. nu este întemeiat și ca o consecință, în temeiul art. 22 alin. 3 din Legea nr. 544/2001 corelat cu art. 29 și art. 20 alin. 3 din Legea nr. 554/2004 rap. și la art. 312 C.pr.civ, se va respinge ca atare.


Intimata nu a solicitat cheltuieli de judecată.
 

PENTRU ACESTE MOTIVE
îN NUMELE LEGII
D E C I D E :


 Respinge recursul declarat de Universitatea din B împotriva sentinței civile nr.1683 din 05.06.2009 pronunțată în dosarul nr(...) al  T r i b u n a l u l u i   C l u j, pe care o menține în întregime.


 Decizia este irevocabilă.


 Pronunțată în ședința publică din 5 O. 2009.