CURTEA DE  A P E L   C L U J
SECí…¢IA COMERCIALÄ”š, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV í…žI FISCAL
DECIZIA CIVILÄ”š Nr. 1535
í…žedința publică din 29 aprilie 2009

 

Domenii: Contencios administrativ și fiscal - comunicare informații de interes public. Protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal - comunicarea de date cu caracter personal.

 

Din examinarea actelor dosarului, constată următoarele:


Prin sentința civilă nr. 981 pronunțată la data de 19.12.2008 în dosar nr(...) al  T r i b u n a l u l u i   B i s t r i ț a N, a fost respinsă ca neîntemeiată acțiunea formulată de reclamantul T. J. în contradictoriu cu pârâtul Inspectoratul de Jandarmi Județean „H. E.” B N.


Pentru a dispune astfel, instanța a reținut, în esență, că s-a răspuns cererilor adresate pârâtului, că informațiile cu privire la datele personale sunt exceptate de la accesul liber al cetățenilor potrivit art. 12 lit. d din Legea nr. 544/2001, iar din această perspectivă nu se poate reține existența unui refuz, în sensul actului normativ rezultat.


împotriva soluției arătate a declarat recurs reclamantul, susținând că îi este îngrădit accesul la informațiile de interes la care este îndreptățit în condițiile legii.


Răspunzând celor invocate prin întâmpinare, intimatul Inspectoratul de Jandarmi B N a solicitat respingerea recursului în considerarea că se face confuzie întrucât obiectul cauzei fiind refuzul comunicării informațiilor de interes public.


Analizând recursul, Curtea reține următoarele:


în cursul anului 2008, recurentul T. J. s-a adresat intimatului, solicitând comunicarea de informații în legătură cu: măsurile ce au fost luate de jandarmi împotriva numitului D. T. pentru tulburarea liniștii publice în data de 18.01.2008; toate datele de identificare ale persoanei de serviciu la aceea dată din instituția în care a avut loc evenimentul.


La solicitările formulate prin adresa nr. (...)/2008 și nr. (...)/2007, intimatul a făcut cunoscut recurentului că măsura sancționării persoanelor pentru tulburarea liniștii publice poate fi dispusă în cazul semnalat de președintele care exercită poliția ședinței, dacă se dispune și dacă se apreciază că se justifică, iar în condițiile în care s-a procedat la îndepărtarea din sală, s-a apreciat că nu se justifică luarea vreunei măsuri.

Totodată s-a făcut cunoscut recurentului că nu există temei legal pentru ca instituția să fie obligată să comunice identitatea și adresa completă a personalului de serviciu; tot personalul poartă la vedere un ecuson pe care sunt inscripționate gradul, numele și prenumele, tocmai pentru a fi identificate de persoanele cu care vine în contact.

Nemulțumit de răspunsul dat, recurentul s-a adresat instanței, solicitând a fi obligat intimatul a răspunde solicitării, precum și la plata sumei de 10.000 lei daune morale și daune interese materiale.

Față de cele solicitate prin întâmpinare, intimatul a arătat că refuzul comunicării datelor personale nu este nejustificat, întrucât, prin dispozițiile Legii nr. 677/2001 este asigurată protecția cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, iar prin dispozițiile art. 12 din Legea nr. 544/2001 invocată în susținerea demersului, sunt exceptate informații cu privire la datele personale.

Din analiza acestui din urmă act normativ rezultă că legiuitorul a instituit anumite obligații autorităților instituțiilor publice în privința informațiilor și în contextul art. 12, respectiv date personale. Aceste date, în condițiile Legii nr. 677/2001, vizează codul numeric personal, date legate de origine, convingere, sănătate, viață, domiciliul, adrese, care nu sunt făcute în mod manifest cunoscute public. Datele cu privire doar la „numele și prenumele persoanelor care desfășoară activități publice într-o instituție/autoritate publică, dat fiind și calitatea de funcționari publici (chiar și cei cu statut special, ofițerii, subofițerii)” nu sunt exceptate de la accesibilitatea publică.

Dacă ar fi existat un astfel de impediment, răspunsul comunicat nu ar fi  relevat  că personalul ce desfășoară activitate în cadrul entității intimate poartă ecuson cu privire la grad, numele și prenumele și, respectiv nu s-ar mai fi impus a se purta ecuson. Ori, în atare circumstanțe, dat fiind făcute public numele, prenumele și gradul  prin purtarea ecusonului nu se poate susține că aceste date nu sunt făcute publice în mod manifest de către persoanele vizate și din această perspectivă  nu se poate vorbi de o interdicție în sensul Legii nr. 677/2001, fiind aplicabile dispozițiile art. 7 alin. 2 din acest act normativ.

Prin urmare, fiind manifestat și utilizat  public numele prin accesoriu aferent ținutei, susținerile intimatului nu constituie motiv a nu răspunde recurentului la solicitarea comunicării datelor vizând numele și prenumele persoanelor desemnate de serviciu în data de 18.01.2008. Ca atare în condițiile date susținerile recurentului cu privire la  refuzul  comunicării datelor  sunt întemeiate, doar în privința arătării numelui personalului ce a fost desemnat de serviciu, restul datelor fiind exceptate în contextul normelor arătate  art.12 din Legea nr.544/2004 și ale Legii nr.677/2001.

Așadar față de cele arătate în baza art.312 C.pr.civ. raportat la art.20 din Legea nr.554/2004 și la dispozițiile Legii nr.554/2001, Curtea va admite recursul , va modifica hotărârea în sensul că va admite în parte acțiunea reclamantului T. J. în contradictoriu cu INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEí…¢EAN B N; va obliga pârâtul să comunice reclamantului numele persoanelor desemnate de serviciu în data de 18.01.2008 la  J u d e c ă t o r i a   B i s t r i ț a-N și vor fi respinse restul cererilor reclamantului.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE
îN NUMELE LEGII
D E C I D E


Admite recursul declarat de T. J. împotriva Sentinței civile nr. 981 din 19 decembrie 2008, pronunțată în dosarul nr(...) al  T r i b u n a l u l u i   B i s t r i ț a-N, pe care o modifică în sensul că admite în parte acțiunea reclamantului T. J. în contradictoriu cu INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEí…¢EAN B N.

Obligă pârâtul să comunice reclamantului numele persoanelor desemnate de serviciu în data de 18.01.2008 la  J u d e c ă t o r i a   B i s t r i ț a-N.

Respinge restul cererilor reclamantului.

Irevocabilă.


Pronunțată în ședința publică din 29.04.2009.