CURTEA DE  A P E L   B U C U R E í…ž T I
SECí…¢IA A VIII-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV í…žI FISCAL
DECIZIA CIVILÄ”š NR. 1992
í…žedința publică de la 15.10.2009

 

Domenii: Contencios administrativ și fiscal - anulare act administrativ. Protecția vieții private și a datelor cu caracter personal. Dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal.

 

Pe rol soluționarea recursului declarat  de reclamanta V. í…¢. BANK SA împotriva sentinței civile nr. 1181 pronunțată de  T r i b u n a l u l   B u c u r e ș t i - Secția a -IX-a Contencios Administrativ și Fiscal la data de 24.03.2009 în dosarul nr.2573/3/CA/20089 în contradictoriu cu pârâta AUTORITATEA NAí…¢IONALÄ”š DE SUPRAVEGHERE A E. E. CU CARACTER PERSONAL.
 

La apelul nominal făcut în ședință publică au răspuns părțile: recurenta - reclamantă - prin consilier juridic O. í…ž. H., cu delegație de reprezentare la dosar, intimata - pârâtă - prin consilier juridic E. O., cu delegație de reprezentare la dosar.
 

Procedura legal îndeplinită. 
 

S-a expus referatul cauzei de către grefierul de ședință care învederează instanței că s-a depus la dosarul cauzei, prin Serviciul Registratură, la data de 06.10.2009, din partea intimatei - pârâte, întâmpinare la recursul ce face obiectul cauzei dedusă judecății.

Curtea înmânează reprezentantului recurentei - reclamante copie de pe întâmpinarea formulată de intimata - pârâtă.

Reprezentantul intimatei - pârâte  invocă excepția tardivității formulării recursului, având în vedere data menționată pe plicul de expediere a cererii de recurs - 14.05.2009 - și data menționată pe dovada de comunicare a hotărârii recurată - 28.04.2009. Solicită admiterea excepției tardivității și respingerea recursului ce face obiectul cauzei de față, ca tardiv formulat.

Reprezentantul recurentei - reclamante solicită respingerea excepției tardivității, invocată de intimata - pârâtă, ca fiind neîntemeiată. Solicită a se avea în vedere dispozițiile art. 101 C.pr.civ., care prevăd că termenele se înțeleg pe zile libere, neintrând în socoteală nici ziua ce a început, nici ziua când s-a sfârșit termenul. Precizează că s-a încadrat în termenul legal, fiind respectate cele 15 zile  între data primirii sentinței civile de fond - 28.04.2008   - și data declarării recursului.

Curtea, având în vedere că pentru soluționarea excepției tardivității recursului este necesar a se administra aceleași probe ca și pentru soluționarea cauzei pe fond, unește cu fondul excepția tardivității recursului, astfel cum a fost invocată de reprezentantul intimatei - pârâte.

Reprezentanții ambelor părți precizează că nu mai au cereri de formulat, excepții de invocat și probe de administrat, solicitând cuvântul pe cererea de recurs.

Curtea, având în vedere că în cauză nu mai sunt cereri de formulat, excepții de invocat și probe de administrat, acordă cuvântul pe cererea de recurs.

Reprezentantul recurentei - reclamante solicită admiterea recursului, astfel cum a fost formulat și motivat, casarea sentinței civile recurate și pe fond admiterea plângerii sale și anularea procesului - verbal de constatare / sancționare a contravenției nr. 3/08.01.2009, pentru motivele arătate în cererea de chemare în judecată.

Reprezentantul intimatei - pârâte solicită respingerea recursului, ca nefondat și menținerea sentinței civile de fond, ca temeinică și legală. Prin probele administrate în cauză nu s-a făcut dovada că cele două procese verbale au fost emise pentru aceeași faptă; fiind vorba de fapte distincte, cum în mod corect a constatat și instanța de fond.

Curtea, în conformitate cu dispozițiile art. 150 C.pr.civ., declară dezbaterile închise și reține cauza spre soluționare, atât pe excepția tardivității recursului, astfel cum a fost formulată de reprezentantul intimatei - pârâte, cât și pe fondul recursului.
 

                                              C U R T E A,
 

Prin sentința civilă nr.1181/24.03.2009 pronunțată de  T r i b u n a l u l   B u c u r e ș t i - Secția a IX-a Contencios Administrativ și Fiscal a fost respinsă ca neîntemeiată plângerea formulată de reclamanta V. í…¢. BANK SA în contradictoriu cu pârâta AUTORITATEA NAí…¢IONALÄ”š DE SUPRAVEGHERE A E. E. CU CARACTER PERSONAL.
 

Pentru a pronunța această soluție, instanța de fond a reținut că   s-a întocmit procesul verbal de contravenție nr.3/8.01.2009, stabilindu-se că petenta a săvârșit următoarele fapte înscrise în lege drept contravenții: a prelucrat datele cu caracter personal cu nesocotirea drepturilor prev. de art.15 al.4 din Lg.677/2001 privind pe numitul H. N. prin necomunicarea  către acesta a unui răspuns în termen de 15 zile de la solicitarea nr.64958/27.11.2008 de a i se șterge date cu caracter personal de la  Biroul Credit, date raportate de banca, desi contravenienta avea obligatia de a-i raspunde acestuia potrivit procedurii stabilite de art.15 al.3, fapta ce constituie contraventie conform art. 32 din aceeasi lege

Cum în baza art. 27 din Legea 677/2001 intimata are abilitarea legala de a investiga din oficiu sau la sesizarea unei persoane incalcarea drepturilor persoanelor vizate de acest act normativ, instanta constata ca in mod legal reprezentantii Autoritatii au intreprins cercetarile in speta si au intocmit raportul cu privire la lipsa de reactie la sesizarea adresata acesteia (si in consecinta incalcarea legii) din partea reprezentantilor petentei.

Apararile petentei referitoare la imprejurarea ca acesteia i s-a mai întocmit un proces verbal (purtand nr. 229/27.11.2009.), cu privire la  aceeasi fapta este contrazisa de insusi acest act  deoarece, precum rezulta din continutul sau, fapta constatată ca fiind  contraventie este inscrisa in dispoz. art.12, fapta distincta de fapta constatata prin procesul verbal nr. 3/8.01.2009 si prev. de art. 32 cu raportare la 15 al. 4 din Legea 677/2001.

Si motivele de nulitate (relativa) invocate in cuprinsul plangerii de catre petenta nu privesc intocmai textul de lege, caci, in raport de art. 16 pct. 7 din OG 2/2001 - legea cadru in domeniu constatarii contraventiilor - sanctiunea nulitatii pentru lipsa obiectiunilor contravenientei intervine doar in lipsa unui martor si in lipsa intocmirii sale in prezenta unui reprezentant al petentei, ceea ce nu s-a intamplat, caci potrivit mentiunilor, acesta s-a inmanat chiar numitei Pipera B., reprezentant al bancii.

Cu privire la celalalt motiv de nulitate invocat - respectiv lipsa mentiunii actului normativ ce sta la baza faptei descrise sau, mentiunea lacunara, prin indicarea incalcarii unui articol, prin omisiunea numarului legii - sunt aspecte care, in conditiile stabilite de O.G.2/2001 (art. 16- 19) nu conduc la nulitatea procesului verbal astfel intocmit.

împotriva acestei sentințe a formulat recurs reclamanta, invocând în drept disp.art.304 pct.8 și Lg.9/1998 și art.3041 cod pr.civ.
 

în motivarea cererii de recurs a arătat că instanța  de fond face o interpretare greșită a actului dedus judecății întrucât procesului verbal de contravenție contestat îi lipsește unul din elementele de validitate prev. de art.16 alin.1 din OG 2/2001 și anume indicarea articolului încălcat din actul normativ prin care se stabilește și se sancționează contravenția.
 

Disp.art.15 alin.4 din Lg.677/2001 operează doar pentru viitor, înainte ca datele cu caracter personal să fie procesate, având în vedere că doar astfel persoana ar putea să se opună utilizării și procesării datelor sale cu caracter personal.
 

Recurenta a apreciat că formularea plângerii a suspendat atât  plata amenzii, cât și radierea datelor petentului, nefiind în măsură să decidă ștergerea informațiilor cu caracter personal.
 

Al doilea motiv de recurs vizează  aplicarea greșită a legii în sensul că instanța de fond nu a ținut cont de disp.a.rt.5 alin.7 din OG 2/2001.
 

Astfel, pârâta a aplicat prin procesul verbal  de constatare nr.229/17.11.2008 o sancțiune pentru aceeași situație de fapt pentru care a fost sancționată recurenta prin prezentul proces verbal.
 

întrucât a formulat plângere și împotriva procesului verbal din 17.11.2008, executarea propriu-zisă a ștergerii datelor cu caracter personal se va putea efectua doar după soluționarea respectivei cauze.
 

Intimata pârâtă a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat, iar la termenul din 15.10.2009 a invocat excepția tardivității formulării recursului, excepție pe care Curtea o va respinge pentru următoarele considerente:
 

Potrivit dovezii de comunicare aflate la fila 68 în dosarul de fond, sentința recurată a fost comunicată reclamantei la data de 28.04.2009, dată de la care începe să curgă termenul de 15 zile prev.de art.301 cod pr.civ., pentru exercitarea căii de atac a recursului.
 

Acest termen se calculează pe zile libere conform art.101 alin.1 cod pr.civ., ultima zi în care putea fi înregistrat recursul reclamantei împotriva sentinței civile nr.1181/2009, fiind 14.05.2009.
 

Se constată că cererea de recurs transmisă prin fax la  T r i b u n a l u l   B u c u r e ș t i - Secția a IX-a Contencios Administrativ și Fiscal a fost înregistrată la data de 14.05.2009, deci în termenul de 15 zile reglementat de lege, astfel încât excepția este  nefondată, fiind lipsit de relevanță sub acest aspect faptul că cererea  de recurs  transmisă prin poștă a fost înregistrată la instanța de fond la data de 15.05.2009.
 

Analizând actele aflate la dosar prin prisma motivelor de recurs invocate și a  disp.art.3041 cod pr.civ., Curtea apreciază că recursul este nefondat pentru următoarele considerente:
 

în mod corect a apreciat instanța de fond că nu reprezintă o cauză de nulitate a procesului verbal de contravenție  faptul că nu este indicat articolul din actul normativ care reglementează contravenția.
 

Potrivit art.16 alin.1 din OG 2/2001, procesul verbal de constatare a contravenției va cuprinde în mod  obligatoriu (…) indicarea actului normativ prin care se stabilește și se sancționează contravenția.
 

Se constată că în procesul verbal ce constituie obiectul prezentei plângeri este menționat actul normativ care reglementează contravenția reținută în sarcina recurentei petente, respectiv Lg.677/2001, textul de lege sus menționat  nefăcând referire la articolul din actul normativ care reglementează contravenția.
 

Curtea constată că intimata a indicat chiar și articolul din Lg.677/2001 încălcat de reclamantă, în cadrul rubricii „s-a constatat săvârșirea contravenției”, precum și în cadrul descrierii faptei unde se face referire la art.15 alin.4 din această lege.
 

Nefondat este și cel de-al doilea motiv de recurs care se referă la încălcarea art.5 alin.7 din OG 2/2001 potrivit căruia pentru una și aceeași contravenție se poate aplica numai o sancțiune contravențională principală.
 Sub acest aspect, Curtea reține că prin procesul verbal nr.3/8.01.2009, reclamanta a fost sancționată pentru încălcarea disp.art.15 alin.4 din Lg.677/2001, faptă ce  constituie contravenția prev. de art.32 din Lg.677/2001, în vreme ce prin procesul verbal nr.229/17.11.2008 a fost sancționată pentru încălcarea disp.art.12 alin.1 din Lg.677/2001, faptă ce constituie  contravenția prev. de art.32 din Lg.677/2001.
 

Art.32 din această lege prevede că prelucrarea datelor cu caracter personal de către un operator sau de o persoană împuternicită de acesta, cu încălcarea prev.art.4-10 sau cu nesocotirea drepturilor prev.la art.12-15 sau la art.17 constituie contravenție, dacă nu este săvârșită în astfel de condiții încât să constituie infracțiune și se  sancționează cu amendă de la 10.000.000 lei la 250.000.000 lei.
 

Se constată că în baza art.32 din Lg.677/2001 sunt sancționate  mai multe fapte contravenționale distincte, astfel cum este cazul faptelor pentru care  au fost încheiate cele două procese verbale în discuție, neputând fi reținută susținerea recurentei că a fost sancționată de două ori pentru aceeași situație de fapt.
 

Aprecierea recurentei conform căreia agentul constatator ar fi trebuit să se prevaleze de art.14 din Lg.677/2001 este neîntemeiată în raport de situația de fapt avută în vedere la încheierea procesului verbal. S-a constatat că petenta nu a răspuns în termenul de 15 zile cererii petiționarului H. N. care s-a opus continuării prelucrării datelor sale de către reclamantă și Biroul de Credit, în sensul ștergerii datelor sale din baza de date a acestui birou întrucât nu mai avea datorii față de  reclamantă.
 

Este vorba despre dreptul de opoziție al persoanei vizate, reglementat de art.15 alin.1 și 4 din Lg.677/2001, astfel încât față de încălcarea acestui drept, sunt incidente disp.art.15 alin.4 din lege și nu disp.art.14, intimata făcând o încadrare corectă a contravenției în  dispozițiile legale incidente în această materie.

Față de aceste considerente, reținând că nu sunt incidente în cauză motivele de recurs prev.de art.304 pct.8 și 9 cod pr.civ. invocate de recurentă, Curtea, în temeiul disp.art.312 alin.1 cod pr.civ., va respinge recursul ca nefondat.


PENTRU ACESTE MOTIVE
îN NUMELE LEGII
DECIDE:

 

Respinge ca nefondat recursul formulat de reclamanta V. í…¢. BANK SA împotriva sentinței civile nr. 1181 pronunțată de  T r i b u n a l u l   B u c u r e ș t i - Secția a -IX-a Contencios Administrativ și Fiscal la data de 24.03.2009 în dosarul nr.2573/3/CA/20089 în contradictoriu cu pârâta AUTORITATEA NAí…¢IONALÄ”š DE SUPRAVEGHERE A       E. E. CU CARACTER PERSONAL.
         

Irevocabilă.
 

Pronunțată în ședință publică azi 15.10.2009.