CURTEA DE  A P E L   C R A I O V A
SECí…¢IA PENALÄ”š í…žI PENTRU CAUZE CU MINORI
INSTANí…¢A DE APEL
DECIZIA PENALÄ”š Nr. 158
í…žedința publică de la 08 Iulie 2009

 

Domenii: încălcarea dreptului de autor - oferirea, distribuirea, deținerea ori depozitarea sau transportul în scopul distribuirii  de mărfuri pirat, reproducerea neautorizată pe sisteme de calcul a programelor pentru calculator.

 

Pe rol, soluționarea apelului declarat de Parchetul de pe lângă  T r i b u n a l u l   O l t, împotriva sentinței penale nr. 21 din 18 februarie 2009, pronunțată de  T r i b u n a l u l   O l t, în dosarul nr(...).


 La apelul nominal făcut în ședință publică, au răspuns intimații inculpați F. E., asistat de avocat í…¢. S., apărător ales și O. F., asistată de avocat D. B., apărător din oficiu, lipsind partea civilă N. D. - B.


 Procedura completă.


 S-a făcut referatul oral al cauzei, s-au luat declarații intimaților inculpați, apoi, s-a acordat cuvântul părților prezente.
 

Reprezentantul parchetului solicită admiterea apelului, desființarea sentinței, condamnarea inculpaților pentru infracțiunile pentru care au fost  trimiși în judecată, întrucât din probele administrate rezultă că inculpații au săvârșit aceste infracțiuni. în final, solicită confiscarea mărfurilor pirat în vederea distrugerii acestora și obligarea la plata despăgubirilor civile către părțile civile.
 

Avocat í…¢. S. solicită respingerea  apelului ca neîntemeiat, întrucât nu sunt întrunite elementele constitutive atât sub aspectul laturii obiective, cât și sub aspectul laturii subiective, inculpatul F. fiind trimis  în judecată doar pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art.1396 alin.2,3  și 4 din Legea 8/1996 faptele privind numai cele șapte  E.-uri în condițiile în care programele de calculator sunt vizate la art.1399 din legea respectivă. Mai mult, nu sunt întrunite  elementele constitutive nici ale acestei infracțiuni, deoarece pe de o parte cele șapte  E.-uri aparțineau unui martor, iar pe de altă parte Garda Financiară a constatat că există peste 26 de licențe la cele două firme.
 

Articolul 75 alin1 lit.b din Legea 8/1996 a fost interpretat vădit eronat de procuror în condițiile în care firma E. avea 14 licențe și a închiriat alte calculatoare cu tot cu licențe, deoarece închirierea calculatoarelor presupune și transmiterea licenței pentru a putea fi utilizat calculatorul.
 

Avocat D. B. pentru inculpata O. F. solicită respingerea apelului ca nefondat, nefiind întrunite elementele constitutive ale infracțiunii pentru care a fost trimisă în judecată  inculpata.
 

Inculpatul F. E. arată că își însușește concluziile apărătorului.
 

Inculpata O. F. arată că își însușește concluziile apărătorului.

 
C U R T E A,

 

Asupra apelului de față;

Prin sentința penală nr. 21 din 18 februarie 2009, pronunțată de  T r i b u n a l u l   O l t, în dosarul nr(...), în baza art.11 pct.2 lit. a C.p.p. rap. la art.10 lit. c C.p.p., s-a dispus achitarea inculpatului F. E. fiul lui E. și F., născut la data de 08.02.1960 în mun. Cîmpulung, jud. A, cetățean român, studii superioare, căsătorit, stagiul militar satisfăcut, domiciliat în mun. S, bd. A.I.(...), nr.46 bis, (...)  . B,  .15, jud. O,  CNP - (...), fără antecedente penale, pentru faptele prev. de art.139 ind.6 al.2, 3 și 4 din Legea nr.8/1996 modificată cu aplicarea art.41 al.2 C.p. și cu aplic.art.33 lit. a C.p. și a inculpatei O. F. fiica lui J. și E., născută la data de 03.04.1958 în mun. S, jud. O, domiciliată în S, str. (...), (...)B.,  . A,  .3,  .11, cetățean român, CNP - (...), fără antecedente penale, pentru fapta prev. de art.139 ind.9 din Legea nr.8/1996 modificată cu aplic.art.41 al.2 C.p.

Cheltuielile judiciare din care suma de 200 lei onorariu avocat oficiu pentru inculpata O. F., sumă ce va fi avansată din fondul Ministerului Justiției în contul Baroului de Avocați O, vot fi suportate de stat.
 

Pentru a hotărî astfel, prima instanță a reținut următoarele:
Prin rechizitoriul nr. 167/P/2006, al Parchetului de pe lângă  T r i b u n a l u l   O l t, au fost trimiși în judecată inculpații F. E. pentru săvârșirea infracțiunilor prev. și ped. de art. 139/6 al. 2,3 și 4 din legea nr. 8/1996 modificată cu aplic. art. 33 lit. a c.p., și cu aplic. art. 41 al. 2 c.p., și O. F. pentru infracțiunea prev. și ped. de art. 139/9 din legea nr. 8/1996 constând în aceea că la sala de internet a SC E. Computers SRL S au fost identificate suporturi de memorie  optică despre care P. a comunicat că sunt produse pirate și s-a dispus neînceperea urmăririi penală față de numitul E. J. pentru infracțiunea prev. și ped. de art. 139/6 al. 2 din legea nr. 8/1996, modificată.
 

în actul de trimitere în judecată s-a reținut că organele de poliție din cadrul IPJ O - Serviciul de Investigare a Fraudelor s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că inculp. F. E. administratorul SC E. Computers SRL S cu sediul în municipiul S , str. (...). (...) nr. 1 jud. O, deține și închiriază în sala de Internet a acestei societăți produse pirate, soft-uri pentru sisteme de calcul și suporturi de memorie, E. și CD ,în scopul utilizării de către public, fapt pentru care au efectuat la data de 23 ianuarie 2006 un control pe linia respectării dreptului de autor și a drepturilor conexe.

Cu ocazia controlului, au fost identificate un număr de 26 calculatoare, oferite spre închiriere clienților și un calculator server utilizat pentru administrarea și monitorizarea activității în sală.

Pe cele 26 de calculatoare a fost identificat ca instalat soft-uri N. Windows 98 T. F. iar pe 23 de calculatoare din 26 a fost identificat ca instalat pachetul de programe N. P. 97, cu aplicațiile E. ,F., Acces, E. E. și P..
Pe calculatorul server era instalat sistemul de operare N. Windows XP Profesional și pachetul de programe N. P. 2002 cu aplicațiile E., F., Acces, E. E. și P..

Cu ocazia controlului s-au ridicat în vederea cercetărilor un număr de 7 E. -uri și un număr de 20 CD-uri care au fost trimise la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor în vederea expertizării. 
Din procesul verbal de constatare tehnico-științifică nr. 4329 din 14 februarie 2006, întocmit de P. rezultă că cele 7 videograme tip E. precum și cele 20 produse soft tip D. disc ,sunt produse pirate.

Cu ocazia efectuării controlului de către inspectorii din cadrul IPJ O, la SC E. Computers SRL S au fost identificate 27 calculatoare utilizate în scopul închirierii către diferiți clienți.

Organele de cercetare penală au înaintat procesul verbal încheiat cu ocazia efectuării controlului, reprezentantului N. în România, respectiv Cabinetului de avocatură E. și asociații pentru a se stabili dacă SC E. Computers SRL avea dreptul să utilizeze în sala de Internet programele pentru calculator  achiziționate de SC E. D. al cărei administrator era tot inculpatul F. E., legalitatea achiziției programelor pentru calculator de către SC B & B D. și dacă în calitate de reprezentanți ai titularilor de drepturi de autor se constituie parte civilă și cu ce sumă.

La data de 18 aprilie 2006, cu adresa nr. 843 N. D. prin reprezentantul O.e E. a comunicat faptul că reprezentanții societății SC E. Computers SRL S au prezentat doar 14 licențe Windows 98 pentru restul de calculatoare nu sunt prezentate licențe în baza căror ar fi fost autorizați de titularii de drepturi să instaleze programele respective săvârșirea acestor fapte întrunind elementele constitutive ale infracțiunilor prev.de art. 139/9 și 139/6 din Legea nr. 8/1996 modificată.

Cabinetul de avocatură O.e E. și RO-B. B nu s-au constituit părți civile în cauză.

Societatea N. D. a comunicat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 10.118 USD.

Garda Financiară - Secția O la cererea organelor de cercetare penală a verificat la SC E. Computers SRL S modul de achiziționare a softurilor utilizate de către această societate.

S-a constatat faptul că societatea susmenționată a  achiziționat un număr de 14 licențe pentru softul N. Windows XP I. F..

Cele 20 de sisteme de calcul identificate la SC E. Computers SRL au fost închiriate acestei societăți de către SC E. D. SRL S conform contractului de închiriere din 20 septembrie 2004.

în actul de trimitere în judecată s-a mai reținut că deși cele 20 sisteme de calcul au fost închiriate SC E. Computers SRL printr-un contract legal, inculpatul F. E. nu putea folosi softurile instalate pe acestea întrucât societatea nu achiziționase licențe de la titularul dreptului de autor dreptul de utilizare al acestor licențe neputând fi transmis unei alte persoane conform art. 75 al.1 lit. b din legea nr. 8/1996 modificată.

Referitor la cele 20 CD-uri și 7 E.-uri ridicate din sala de Internet a SC E. Computers SRL S susține că la data controlului nu cunoaște cui aparțineau dar a aflat ulterior că erau proprietatea inculp.O. F. și a numitului E. J., client al sălii de internet , dar că nu a știut că au fost folosite .
Inculpata O. F. era angajată în baza unui control individual de muncă cu timp parțial la firmele SC E. Computers SRL și SC E. SRL iar atribuțiile acesteia erau de a depana calculatoarele defecte, de a instala sistemele de operare și celelalte programe necesare derulării normale a activității.

Martorul O. E. N., angajat al SC E. în funcția de consilier juridic a arătat că o parte din suporturile CD identificate de organele de poliție aveau inscripția E. și aparțineau inculpatei O. F.   iar cu privire la cele 7 E. a arătat că în sala de internet nu există unitate E.. în susținerea acestei afirmații în prezența organelor de cercetare a introdus unitatea de CD - S. un E. care nu a putut fi vizionat.

In această situație s-a apreciat că E.-urile nu au fost aduse de făptuitorul E. J. pentru a fi utilizate prin comunicarea publică în sala de internet, lipsind intenția infracțională a făptuitorului.
C de al doilea martor U. J.  supraveghetor de sală a arătat că sporturile E. găsite de organele de poliție la SC E. SRL cu ocazia controlului efectuat nu aparțineau acestei societăți ci fuseseră aduse de un client E. J..
Suporturile CD găsite la societatea susmenționată erau folosite de inculpata O. F. prin activitatea sălii pentru a instala softuri pe sisteme de calcul P. 97 și N., formata calculatoare, ștergea softul existent, într-un  sistem de calcul pentru că nu mai funcționa corespunzător și reinstala cu ajutorul CD-urilor.   

La data de 10 februarie 2006, după efectuarea controlului de către organele de cercetare penală ,inculpatul F. E. a solicitat înscrierea societății SC E. Computers SRL la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, care cu adresa nr. 2014 din 27 februarie 2006 a comunicat faptul că societatea a fost înregistrată în registrul programelor pentru calculator și desfășoară activități de închiriere a programelor pentru calculator.
 

Așadar, din actul de trimitere în judecată s-a reținut că în urma controlului efectuat la data de 23 ianuarie 2006 pe linia respectării dreptului de autor și a drepturilor conexe, de către SC E. Computers SRL S al cărei administrator a fost inculpatul F. E., s-au găsit un număr de 20 suporturi CD și 7 E. dar acesta a deținut și a închiriat la punctul de lucru produse pirat, respectiv sporturi de memorie E. și CD în scopul utilizării către public.

Din probele administrate în cauză pe parcursul urmăririi penale și a cercetării judecătorești, nu  a rezultat cu certitudine că inculpatul F. E. a săvârșit faptele pentru care a fost trimis în judecată, întrucât nu a cunoscut existența în sala de internet a suporturilor CD și E. pirat , motivat de faptul că, așa cum s-a reținut și în actul de trimitere în judecată, suporturile E. găsite de organele de poliție la SC E. Computers SRL S cu ocazia controlului efectuat, nu aparțineau acestei societăți ci fuseseră aduse de un client, respectiv E. J..

Această situație s-a coroborat cu depoziția martorului E. J. dată în fața instanței, martor care a fost audiat la solicitarea inculpatului F. E., care, de asemenea, a fost cercetat de organele de poliție în rechizitoriu, reținându-se că E.-urile nu au fost aduse de acesta pentru a fi utilizate prin comunicare publică în sala de internet,lipsind intenția infracțională a acestuia.
La această concluzie s-a ajuns, așa cum s-a reținut și în rechizitoriu întrucât în sala de internet nu exista unitate E., încercându-se folosirea unui suport  E. acesta nu a funcționat.
 

In susținerea acestei afirmații, s-a precizat că în prezența organelor de poliție s-a introdus în unitatea CD-S. un E. care nu a putut fi vizionat.
In acest context și cu această motivație s-a dispus neînceperea urmăririi penale față de numitul E. J. care nu a fost audiat ca martor în cauză pe parcursul urmăririi penale ci numai pe parcursul judecății.
Faptul că E.-urile nu aparțineau SC E. Computers SRL S a fost confirmat și de martorul U. J., care în depozițiile date a relatat că E.-urile fuseseră aduse de un client al sălii.

Așa cum s-a arătat din probele administrate în cauză, a rezultat că inculpatul F. E. nu știa de existența în sala de calculatoare a celor 20 suporturi CD și a celor 7 E., faptul fiind confirmat de către inculpata O. F., cu ocazia audierii de către instanță.

Fiind audiată de către instanța de judecată, inculpata O. F. a arătat că a lucrat cu program parțial de numai 3 ore la cele două societăți administrate de inculpatul F. E. care aveau închiriate o sală de internet la Casa de Cultură a T dar cele două societăți nu-și desfășurau activitatea în același timp.
Cu ocazia audierii, aceasta a arătat că folosea în sala de internet numai copii de siguranță ale CD-urilor iar originalele erau păstrate la sediul firmei pentru a nu se deteriora, softurile pe care le folosea nefiind pirate, a recunoscut că de la sala de internet au fost ridicate de organele de poliție care nu au verificat și hard-discurile existente în sală un număr de 20 suporturi CD și 7 E. din care 15 suporturi CD îi aparțineau și, de asemenea, a mai arătat că un număr de 7 CD-uri dintre suporturile ridicate de organele de poliție fuseseră obținute gratuit iar restul până la 20 erau copii de siguranță ale suporturilor originale.

Martorul H. J. a declarat că a  lucrat ca supraveghetor de sală la SC E. Computers SRL împreună cu inculpata O. F., care era șefă de sală,iar în sala de internet nu puteau fi vizionate filme pe E. și nici pe CD și nu vindeau programe ci vindeau utilizatorilor timp pe internet ( fila 60 dosar instanță).

Analizând situația de fapt reținută în cazul inculpatului F. E., în raport cu dispozițiile legale susmenționate, s-a constatat că acesta nu a săvârșit niciuna din acțiunile enunțate de aceste dispoziții legale, situație în care s-a apreciat că în baza art. 11 pct.2 lit. a c.p.p., rap. la art. 10 lit. c c.p.p., se impune achitarea acestuia.

S-a mai arătat că din probele administrate în cauză, nu a rezultat că inculpatul F. E. a oferit, a distribuit, a deținut, a depozitat sau a transportat sau a distribuit mărfuri pirat și nici faptul că a deținut în scopul utilizării prin comunicare publică a unor astfel de mărfuri.

Inculpata O. F. a fost trimisă în judecată pentru săvârșirea infracțiunii prev.de art. 139/9 din legea nr. 8/1996 cu aplic. art. 41 alin.2  c.p., potrivit cărora constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 1 la 4 ani sau cu amendă reproducerea neautorizată pe sistem de calcul a programelor pentru calculator în oricare dintre următoarele modalități: instalare, stocare, rulare, executare , afișare, ori transmitere în rețea internă.

í…ži în cazul inculpatei O. F., s-a apreciat că  din probele administrate în cauză nu  a rezultat cu certitudine că a reprodus pe sisteme de calcul programe pentru calculator prin instalare, stocare, rulare sau executare, afișare ori transmitere în rețea internă, situație în care s-a constatat că nu sunt îndeplinite elementele constitutive ale infracțiunii prev. de art. 139/9 din legea nr. 8/1996 și în consecință,  în baza art. 11 pct.2 lit. a rap. la art. 10 lit. c c.p.p., s-a impus achitarea acesteia.
 

împotriva acestei sentințe, a declarat apel Parchetul de pe lângă  T r i b u n a l u l   O l t, în motivare arătând că s-a făcut o apreciere greșită a probelor administrate deoarece Oficiul Român pentru Drepturile de Autor a stabilit că 7 E.-uri și 20 compact discuri sunt  produse pirat, E.-urile conținând opere audiovizuale, iar CD-urile, programe pentru calculator.
 

Pe de altă parte, SC E. COMPUTERS SRL S nu a prezentat licențe sau autorizări din partea titularilor de drepturi, pentru reproducerea și utilizarea programelor pentru calculator în condițiile în care la punctul de lucru se desfășura activitate de comunicare  publică, cu ajutorul a 26 unități centrale de calculator, iar potrivit art.75 alin.1 lit.b din Legea nr.8/1996 dreptul de utilizare al licențelor nu poate fi transmis unei alte persoane.
 

Analizând apelul, prin prisma motivelor invocate și examinând cauza sub toate aspectele de fapt  și de drept, Curtea apreciază că este nefondat sub aspectul temeiului în baza căruia a fost achitată inculpata O. F. și sub aspectul modului  de soluționare a laturii civile.
 

Inculpatul F. E. a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor  prevăzută de art.1396 alin.2,3 și 4 din Legea 8/1996 modificată cu aplicarea  art.33 lit.a cod penal și art.41 alin.2 cod penal.
 

Potrivit art.1396 alin.2 din Legea 8/1996 „constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani sau cu amendă, oferirea, distribuirea, deținerea ori depozitarea sau transportul în scopul distribuirii  de mărfuri pirat, precum și deținerea acestora în scopul utilizării prin comunicare publică la punctele de lucru ale persoanelor juridice”.
 

La aliniatul 3  este prevăzută fapta de la aliniatul 2, dacă este săvârșită în scop comercial, iar aliniatul 4 stabilește pedeapsa pentru închirierea sau oferirea spre închiriere de mărfuri pirat.
 

Potrivit acestei încadrări juridice, fapta inculpatului F. E. se limitează doar la cele 7 E.-uri și 20 CD-uri, care, potrivit raportului întocmit de P. sunt produse pirat.
 

Ori, așa cum rezultă din probele administrate, cele 7 E.-uri aparțineau numitului  E. J. și nu puteau fi vizionate în sala de INTERNET, deoarece pe calculatoarele existente în sală nu  existau dispozitive de citire a E.-urilor.
 

în aceste condiții  nu i se poate imputa inculpatului F. E. că numitul E. J. avea asupra sa cele 7 E.-uri pe care  oricum nu le putea folosi din motivele arătate mai sus.
 

Referitor la cele 20 CD-uri, acestea au fost aduse în  incinta sălii de INTERNET de inculpata O. F., care era angajată în baza unui contract individual de muncă, având atribuții de a depana calculatoarele defecte, de a instala sisteme de operare și celelalte programe necesare derulării activității celor două societăți.
 

CD-urile respective conțineau copii  de siguranță ale unor programe originale, efectuate de inculpată, pentru care societatea avea licență, unele dintre  programe putând fi descărcate gratuit cu ajutorul J..
 

în acest context,în mod corect instanța de fond a dispus achitarea  inculpatului F. E.  pentru săvârșirea infracțiunilor pentru care a fost trimis în judecată.
 

Inculpata O. F. a fost trimisă în judecată pentru săvârșirea infracțiunea  prev.de art.1399 din Legea 8/1996 cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal, text care prevede  că „constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 1 la 4 ani sau cu amendă, reproducerea neautorizată pe sisteme de calcul a programelor pentru calculator în oricare dintre următoarele modalități: instalare, stocare, rulare sau executare, afișare ori transmitere în rețea internă”.
 

Din încadrarea juridică dată în actul de sesizare, rezultă că această inculpată a fost acuzată de faptul că a folosit fără drept sisteme de  calcul a programelor pentru calculator fără a avea autorizație.
 

Deși din   expunerea  stării de fapt arătată în  rechizitoriu, ar rezulta  că și inculpatul F. E. ar fi acuzat de această infracțiune, Curtea apreciază că nu se impune schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care acesta a fost trimis în judecată,  deoarece nu sunt întrunite elementele constitutive atât sub aspectul laturii subiective, cât și a laturii obiective ale acestei infracțiuni în privința nici uneia dintre inculpați.
 

Astfel, așa cum rezultă din nota de constatare întocmită de Garda Financiară O la 21 februarie 2006 (fila 53 dosar u.p) precum și din copiile facturilor aflate la filele 65 - 67 , 68-70, 119-120, SC E. COMPUTER SRL avea achiziționate legal 9 licențe Windows 98, și 8  licențe Windows XP I. F..
 

Pe de altă parte, conform contractului de închiriere încheiat la 20 septembrie 2004 (pag.80 u.p) SC E. COMPUTER SRL  S a închiriat de la SC B și B  CONSULT  SRL S, 20 de sisteme de calcul E. 3, în vederea utilizării lor în sala de INTERNET a societății E. COMPUTER SRL S, existând 20 licențe Windows 98, 23 licențe N. P. 97, 2 licențe Windows XP Profesional, 1 licență Windows 2000.
 

în condițiile în care au fost închiriate 20 de sisteme de calcul, logic se presupune că s-au transmis și programele  existente pe calculatoarele respective pentru care era deținută licența, nefiind incidente dispozițiile art.75 alin.1 lit.b din Legea 8/1996 modificată, deoarece s-a transmis dreptul de folosință al sistemelor de calcul  și nu dreptul de a utiliza licența programelor respective.
 

Referitor la cele 20 CD-uri, așa cum s-a arătat mai sus, acestea erau copii de siguranță ale programelor de calculator  pentru care exista licență, unele programe putând fi  descărcate cu titlu gratuit prin intermediul J..
 

în aceste condiții temeiul corect al  achitării inculpatei O. F. este art.11 pct.2 lit.a rap.la art.10 lit.d cod procedură penală, deoarece nu sunt întrunite elementele constitutive sub aspectul laturii obiective și al laturii subiective ale infracțiunii pentru care a fost trimisă în judecată.
 

Deoarece pentru programele folosite exista licență, Curtea apreciază că partea civilă N. D. nu a suferit vreun  prejudiciu material sau moral, motiv pentru care se va respinge acțiunea civilă formulată de aceasta.
 

Totodată se va lua act că Ro-B. ROMANIAN P. B. D. U. și ELECTRONIC ARTS J.. nu s-au constituit părți civile în procesul  penal.
 în consecință, ținând cont de dispoz.art.379  alin.1 pct.2  lit.a cod procedură penală, se va admite apelul, se va desființa în parte sentința, în sensul schimbării temeiului achitării inculpatei O. F., în art.11 pct.2 lit.a rap.la art.10 lit.d  cod procedură penală.
 

Se va respinge acțiunea civilă formulată de N. D..
 

Se va lua act că RO-B. ROMANIAN P. B. D. U. și ELECTRONIC ARTS J.. nu s-au constituit părți civile în procesul  penal.
 

Se vor menține celelalte dispoziții ale sentinței.
 

Văzând și dispozițiile  art.192 alin3 cod procedură penală;
 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE
îN NUMELE LEGII
D E C I D E:

 

Admite apelul declarat de Parchetul de pe lângă  T r i b u n a l u l   O l t, împotriva sentinței penale nr. 21 din 18 februarie 2009, pronunțată de  T r i b u n a l u l   O l t, în dosarul nr(...).
         

Desființează în parte sentința în sensul că schimbă temeiul achitării inculpatei O. F. în art.11 pct.2 lit. a rap la art.10 lit. d CPP.
          

Respinge acțiunea civilă formulată de N. D..
           

Ia act că Ro B. Romanian P. B. D. U.  și Electronic Arts J., nu s-au constituit părți civile în procesul penal.
        

Menține celelalte dispoziții ale sentinței.
        

Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului din care 600 lei reprezentând onorariul apărători oficiu pentru inculpați se va vira din contul Ministerului Justiției în contul Baroului D.
        

Cu recurs în termen de 10 zile de la pronunțare pentru procuror  și părțile prezente și de la comunicare pentru cele lipsă.
        

Pronunțată în ședință publică de la 8 iulie 2009.