R O M 탔š N I A
CURTEA DE  A P E L   O R A D E A
Secția Comercială și de Contencios Administrativ și Fiscal
D E C I Z I A nr. 83/2008 - A/C
í…žedința publică din 9 septembrie 2008

 

Domenii: Obligatia de a face. Tranzactii bancare prin Internet. Certificate digitale - Septembrie 2008 - Curtea de Apel Oradea

 

Pe rol fiind soluționarea apelului  c o m e r c i a l   d eclarat de apelanta  reclamantă (...) L. J. SRL cu sediul în S M(...) județul S M în contradictoriu cu intimatele pârâte BANCA TRANSILVANIA SA SUCURSALA S M cu sediul în  S M P-ța 25 Octombrie nr. 12 județul S M și BANCA TRANSILVANIA SA cu sediul în  C N strada G. (...) nr. 8 județul C împotriva sentinței nr. 138/LC din 28.02.2008 pronunțată de  T r i b u n a l u l   S a t u   M a r e în dosarul (...), având ca obiect obligație de a face.
 

La apelul nominal făcut în ședința publică de azi se prezintă reprezentantul intimatelor pârâte BANCA TRANSILVANIA Sucursala S M și BANCA TRANSILVANIA C N consilier juridic J. G. I. în baza împuternicirilor nr. 7040/02.06.2008 și 30792/27.05.2008.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei în sensul celor de mai sus, învederându-se instanței că apelul este legal timbrat cu 39 lei taxă de timbru - OP 12/14.03.2008  - plus 0,3 lei timbru judiciar, după care:

Instanța, nefiind alte cereri prealabile, acordă cuvântul asupra apelului.
 

Reprezentantul intimatelor pârâte BANCA TRANSILVANIA Sucursala S M și BANCA TRANSILVANIA C N solicită respingerea apelului ca neîntemeiat, pentru motivele arătate în întâmpinare. Consideră că nici excepția nu este întemeiată, nici probatoriul solicitat nu este pertinent. Nu solicită cheltuieli de judecată.

C U R T E A   D E   A P E L
D E L I B E R 탔š N D

 

Asupra apelului  c o m e r c i a l   d e față constată următoarele:
 

Prin sentința  nr. 138/LC din 28.02.2008  T r i b u n a l u l   S a t u   M a r e a respins excepția lipsei calității de reprezentanți ai pârâtei invocate de reclamantă; a  respins acțiunea comercială formulată de reclamanta (...) L. J. SRL cu sediul social în S M,(...), Jud. S M în contradictoriu cu pârâtele: I. BANCA TRANSILVANIA SA cu sediul social în  C N,(...), Jud. C și II. BANCA TRANSILVANIA SA - SUCURSALA S M, cu sediul în S M, P-ța 25 Octombrie, nr.12, Jud. S M, pentru obligații de a face și constatarea nulității.
 

Pentru a pronunța astfel, prima instanță a reținut următoarele:
 

Privitor la excepția invocată de reclamantă, aceea a lipsei calității de reprezentant ai pârâtelor în persoana celor care au formulat și semnat întâmpinările depuse la dosar, analizată în baza art.137 (1) Cod de Procedură Civilă a fost găsită neîntemeiată pentru următoarele considerente:
 

Potrivit art. 142 din Legea 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de administrație poate delega competențe directorilor cu excepția activităților de stabilire a direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare a societății, stabilirea sistemului contabil și de control financiar, numirea și revocarea directorilor, supravegherea activității acestora, pregătirea raportului anual, organizarea adunărilor generale și implementarea hotărârilor acestora. Potrivit art. 143 ind. 1 alin. 1 și 2 din Legea 31/1990, directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății în limitele obiectului de activitate a societății, cu respectarea competențelor exclusive prevăzute de lege sau de actul constitutiv.
 

Potrivit art. 14 și 15 din Actul Constitutiv al BÄ”šNCII TRANSILVANIA SA, Consiliul de Administrație numește un număr maxim de 5 membri executori care asigură conducerea activității curente iar potrivit Regulamentului de organizare și funcționare a Băncii Transilvania, capitolul IV. pct. X, Direcția juridică a băncii are printre atribuții și aceea de a susține interesele băncii în fața instanțelor judecătorești. Conform prevederilor art.14 și 22 din actul „Regimul competențelor și semnăturilor din Banca Transilvania, sucursalele sunt reprezentate de directorul acesteia, prima semnătură și de directorul de operațiuni, a doua semnătură.
 

Astfel fiind, excepția invocată de reclamantă a fost respinsă ca neîntemeiată.
 

Cât privește fondul cauzei, prima instanță a considerat neîntemeiată acțiunea formulată de reclamantă pentru următoarele considerente:
 

între părți s-a încheiat contractul privind efectuarea tranzacțiilor bancare prin internet nr. 157/20.02.2007 prin care pârâta Banca Transilvania SA - Sucursala S M alocă reclamantei în calitate de utilizator pentru uzul personal a unor drepturi neexclusiv, limitate și revocabile, de acces la aplicația de internet E. : BT 24, funcționalitatea acestei aplicații fiind prezentată în Anexa nr. 1 la contract „N. de V.” și care este parte integrantă a contractului părților. Scopul încheierii contractului de către părți a fost stabilit la cap. IV art. 3 din contractul depus la filele 10-18 din dosar, respectiv pentru efectuarea de către reclamantă - client a unor operațiuni bancare prin intermediul rețelei INTERNET în conformitate cu prevederile legale, cu normele, procedurile și condițiile generale de afaceri ale BÄ”šNCII.
 

în baza art. 8 din contract, reține prima instanță, reclamantei i s-a furnizat un certificat calificat care-i permite obținerea de 10 certificate de autentificare având astfel posibilitatea de a accesa sistemul BT 24 prin 10 utilizatori cu sisteme de operare diferite, reclamanta efectuând după încheierea contractului peste 100 de plăți prin platforma BT 24 fără a întâmpina vreun impediment. Cât privește cererea de eliberare de certificate digitale de autentificare, acestea sunt definite ca fiind mesaje electronice potrivit art. 1 lit. e) din contractul părților și art. 4 pct. 11 din Legea 455/2001 neputând fi eliberate pe suport magnetic deoarece anulează sistemul de securitate a transmiterii de date. Privitor la compatibilitatea sistemului de plăți online BT 24 cu sistemul de operare WINDOWS VISTA introdus de pârâtă la 1.02.2007 - pârâta desfășoară activități de modificare a BT 24 urmând a fi compatibil cu noile sisteme de operare apărute. Referitor la capătul 2 din acțiunea reclamantei introductivă pentru comunicarea numelui persoanei sau a autorității care l-a autorizat pe numitul N. U. să verifice tranzacțiile efectuate de reclamantă, instanța reține faptul că acesta are calitatea de șef serviciu produse electronice retail, calitate în care are ca atribuții de serviciu coordonarea, supravegherea și asigurarea funcționării în condiții optime a serviciului BT 24.  La reclamația depusă de reclamantă, această persoană în virtutea atribuțiilor de serviciu a făcut o vizualizare a numărului de tranzacții efectuate de reclamantă prin intermediul serviciului BT 24, pentru a verifica veridicitatea și temeiurile reclamantei, astfel că nu a fost încălcată obligația de confidențialitate sau acces la secretul bancar.

 Privitor la capătul de cerere 3 prin care se solicită constatarea nulității art. 37 din cadrul contractului încheiat între părți, prima instanță l-a găsit la fel   neîntemeiat. Art. 37 din contract face referire la art.35, 36, 38 și 39 prin care banca - pârâtă nu răspunde pentru pierderile de profit, daune materiale sau morale suferite de clienți în cazurile stabilite de susnumitele articole. Cu aceste prevederi reclamanta a fost de acord semnând contractul fără obiecțiuni și în concret nu se invocă nici un motiv de nulitate a acestuia iar potrivit art. 969 C.civ. contractele legal încheiate au putere de lege între părți.
 

Față de cele reținute mai sus, acțiunea reclamantei a fost apreciată ca neîntemeiată și a fost respinsă pentru motivele de fapt și de drept arătate, fără cheltuieli de judecată.
 

împotriva acestei hotărâri a formulat apel în termen, legal timbrat reclamanta (...) L. J. SRL solicitând instanței admiterea acestuia și schimbarea sentinței în sensul admiterii acțiunii precizate.
 

în dezvoltarea motivelor de apel s-a arătat că raționamentul instanței de fond în raport  cu excepția lipsei calității de reprezentanți ai Băncii Transilvania SA invocată de reclamantă nu subzistă, impunându-se admiterea excepției întrucât întâmpinarea pârâtelor și înscrisurile depuse au fost formulate de către persoane nemandatate în acest sens de către Președintele Consiliului de administrație al societății morale, aplicabile fiind prevederile art. 1432 alin. 1 și 5 din Legea 31/1990, ale art. 83 alin. 1, art. 67, 68 Cod de Procedură Civilă, art. 5 alin. 1 din Legea 26/1990.
 

Apelanta a mai menționat că în lipsa înscrierii acestor persoane în Registrul Comerțului de către persoana morală, mandatul nu poate fi prezumat, că societatea morală pe acțiuni este condusă de consiliul de administrație în virtutea mandatului încredințat de adunarea generală a acționarilor, directorii mandatați în funcții decizionale făcând parte din Consiliul de administrație în urma numirii de către acționarii societății și că în înscrisurile depuse la instanță se arată că acestea sunt formulate prin reprezentanții săi legali, împrejurare nesusținută prin probe, respectiv înscrisul certificat în reprezentare eliberat de președintele Consiliului de administrație.
 

Referitor la fondul litigiului, apelanta a precizat că cererea privind refuzul eliberării  certificatului digital calificat rulabil sub sistemul de operare N. Windows Vista trebuie admisă raportat la prevederile art. 4 din contract, art. 5 și 14 alin. 4 din Legea 455/2001, art. 28 din HG 1259/2001, că la dosar nu există nicio probă din care să rezulte că dl. N. U. are atribuții de serviciu în ceea ce privește verificarea tranzacțiilor, că acesta era ținut de respectarea secretului bancar - art. 111 din O.U.G. 99/2006  -  și că prin atitudinea băncii i-a fost încălcat dreptul la secretul corespondenței și la secretul operațiilor bancare și comerciale.
 

De asemenea apelanta a mai învederat instanței că și cel de-al treilea capăt de cerere trebuie admis atât potrivit art. 78 și 79 din Legea 296/2004 care reglementează că o clauză contractuală este nulă dacă creează un dezechilibru între drepturile și obligațiile părților cât și potrivit art. 22, 41 din Legea 455/2001 și art. 14 alin. 2 din HG 1259/2001.
 

în drept au fost invocate prevederile art. 282 alin. 1, art. 292 alin. 1, art. 296, art. 298 Cod de Procedură Civilă, art. 1432 alin. 1 din Legea 31/1990 raportat la art. 83 alin. 1, art. 67, 68 Cod de Procedură Civilă coroborat cu art. 1432 alin. 5, art. 143 alin. 5 din Legea 31/1990, art. 5, 22 și 41 din Legea 455/2000 raportat la prevederile art. 14 alin. 2, art. 28 din HG 1259/2001, art. 78, 79 din Legea 296/2004, art. 969 Cod Civil, art. 4 din contract, art. 111 din O.U.G. 99/2006, art. 6 paragraf 1 din Convenția pentru apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ratificată prin Legea 30/1994.
 

Intimatele Banca Transilvania SA și Banca Transilvania SA Sucursala S M prin întâmpinările formulate au solicitat respingerea apelului.
 

în esență s-a arătat că excepția lipsei calității de reprezentanți ai Băncii Transilvania SA este neîntemeiată raportat la art. 143 din Legea 31/1990, cap. IV pct. x ‚ cap. VI pct. c și pct. c2, cap VI pct.  f din Regulamentul de organizare și funcționare a Băncii Transilvania precum și  la prevederile art. 14 și 22 din Regulamentul competențelor și semnăturilor în Banca Transilvania.
 

în privința fondului litigiului, intimatele au menționat pe de o parte că apelantei i s-a furnizat un certificat calificat care-i permitea obținerea de zece certificate de autentificare având posibilitatea de a accesa sistemul BT 24 prin 10 utilizatori cu sisteme de operare diferite, iar pe de altă parte că sistemul Windows Vista a fost lansat pe piață la 01.02.2007 și că deși o perioadă nu a fost operațional în prezent poate fi utilizat. 
 

De asemenea intimatele au mai subliniat că d-l N. U. are calitatea de șef de serviciu produse electronice retail, că atribuțiile sale de serviciu constau în coordonarea și supravegherea serviciului BT 24 și că dată fiind plângerea formulată de apelantă aceasta a verificat tranzacțiile reclamantei doar vizualizându-le, astfel că nu poate fi vorba de nerespectarea obligațiilor de confidențialitate.
 

în privința celui de-al treilea capăt de cerere din acțiunea reclamantei apelante intimata a precizat că nu sunt incidente prevederile art. 78 din Legea 296/2004 din moment ce reclamantei i s-a furnizat un certificat care-i permitea obținerea de zece certificate de autentificare așa încât nu se poate pune problema  unui dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților.
 

în drept au fost invocate prevederile art. 142, 143 alin. 1 și 4, art. 1431 alin. 1 și 2 din Legea 31/1990, art. 111, art. 116 din O.U.G. 99/2006, art. 969, art. 78 din Legea 296/2004, art. 4 pct. 1 din Legea 455/2001.
 

Examinând hotărârea apelată atât prin prisma criticilor formulate, cât și din oficiu, instanța a reținut următoarele:
 

Curtea de Apel apreciază, contrar susținerilor apelantei, că excepția lipsei calității de reprezentanți ai pârâtelor în persoana celor care au formulat și semnat întâmpinările de la dosar a fost legal soluționată și argumentată de către prima instanță.
 

în acest context, observațiile apelantei legate de faptul că întâmpinările și înscrisurile depuse la dosar au fost semnate de persoane nemandatate în acest sens de către președintele consiliului de administrație nu sunt fondate.
 

Art. 14 și 15 din Actul constitutiv al Băncii Transilvania prevede că Consiliul de administrație numește un număr de maxim cinci directori executivi iar Regulamentul de organizare și funcționare al Băncii Transilvania la capitolul VI pct. c reglementează că directorul executiv este coordonator al Direcției juridice și contencios.
 

De asemenea, în același regulament la capitolul X se arată că printre activitățile specifice desfășurate de direcția juridică și contencios este și aceea de a susține în fața instanțelor judecătorești și a organelor administrației de stat competente interesele Băncii Transilvania.
 

Pe de altă parte, în documentul intitulat Regimul competențelor și semnăturilor în Banca Transilvania la art. 3 alin. 2 se prevede că documentele cu putere juridică adică care angajează patrimonial banca centrală și orice alte documente care angajează patrimoniul băncii sunt semnate cu două semnături: directorul general și directorul general adjunct care pot avea ca înlocuitori directorii executivi și directorul direcției de specialitate.
 

în același document la art. 14 se specifică că în privința unităților teritoriale documentele care angajează patrimoniul Băncii Transilvania, adică documentele cu putere juridică și orice alte documente care ies din sucursală vor fi semnate cu două semnături: directorul sucursalei și directorul operațiuni.
 

în raport cu aceste considerente și văzând înscrisurile de la dosar ce emană de la pârâte este evident că acestea au fost efectuate de reprezentanții legali ai băncii.
 

Se mai impune a se sublinia că actul constitutiv al Băncii este înscris în Registrul Comerțului, așa încât toate prevederile acestuia, inclusiv cele referitoare la comitetul de management și conducere operativă, sunt opozabile erga omnes.
 

Nici observațiile apelantei cu privire la fondul litigiului nu sunt întemeiate.
 

Cererea reclamantei de obligare a pârâtelor la eliberarea certificatelor digitale de autentificare compatibile cu orice sistem de operare funcțional care să includă și browserul Internet Explorer necesare pentru a rula aplicația BT 24 pentru sistemul de operare N. Windows Vista este pe de o parte neîntemeiată, din moment ce acesteia i s-a eliberat un certificat care-i permite obținerea de zece certificate de autentificare, având posibilitatea de a accesa sistemul BT 24 prin 10 utilizatori cu sisteme de operare diferite, sistem în baza căruia reclamanta a și efectuat 100 de plăți, iar pe de altă parte lipsită de obiect întrucât în prezent banca a făcut toate demersurile pentru a se putea utiliza aplicația BT 24 compatibil cu Windows Vista.
 

în acest context, prevederile art. 4 din contract invocate de apelant ce vizează achiziția echipamentului hardware necesar, a licențelor ce se impun și asigurarea conexiunii la internet, nu au nicio legătură cu primul capăt de cerere al reclamantei.
 

Pe de altă parte, în baza art. 8 din contract pârâta s-a obligat să pună la dispoziția reclamantei pentru accesarea serviciului BT 24 zece certificate de autentificare, iar aceasta și-a respectat obligația contractuală.
 

Cu privire la cel de-al doilea capăt de cerere pe bună dreptate instanța de fond a arătat că domnul N. U. în virtutea atribuțiilor de serviciu și ca urmare a reclamației apelantei a făcut o verificare, vizualizând tranzacțiile efectuate de acesta din urmă, astfel că nu poate fi vorba de o încălcare a secretului corespondenței și operațiunilor bancare, respectiv o nerespectare a secretului bancar.
 

De asemenea, nu se poate reține nulitatea clauzei contractuale prevăzute la art. 37 pe motivul incidenței art. 78 din Legea 296/2004 întrucât prin aceasta nu s-a dovedit în detrimentul reclamantului și contrar cerințelor bunei credințe un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților.
 

Probele solicitate prin motivele de apel au fost apreciate ca inutile în soluționarea cauzei.
 

Având în vedere considerentele expuse, apelul va fi respins ca nefondat conform art. 296 Cod de Procedură Civilă.
 

Instanța va lua act de faptul că intimata nu a solicitat cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE
îN NUMELE LEGII
DECIDE:

 

Respinge ca nefondat apelul  c o m e r c i a l   d eclarat de apelanta (...) L. J. SRL în contradictoriu cu intimatele BANCA TRANSILVANIA SA SUCURSALA S M și BANCA TRANSILVANIA SA C N împotriva sentinței nr. 138 din 28.02.2008 pronunțată de  T r i b u n a l u l   S a t u   M a r e, pe care o menține în totalitate.

Fără cheltuieli de judecată în apel.

D E F I N I T I V Ä”š.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunțată în ședință publică azi, 9 septembrie 2008.