CURTEA DE  A P E L   O R A D E A
- Secția Comercială, de Contencios
 Administrativ și Fiscal -
SENTINí…¢A NR.249/CA/2009 - PI
í…žedința publică din 14 decembrie  2009
 
                  

 Pe rol fiind soluționarea acțiunii în contencios administrativ - primă instanță, după casare de către  î n a l t a   C u r t e de Casație și Justiție,  formulată de reclamanta ASOCIAí…¢IA H. 2003 cu sediul în S M,(...), jud. S M, în contradictoriu cu pârâtul INSTITUTUL NAí…¢IONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE îN INFORMATICÄ”š cu sediul în B,(...)-10, sector 1, având ca obiect - obligația de a face -.


La apelul nominal făcut în ședința publică de azi, nu se prezintă  nici o parte a litigiului.


Procedura de citare este legal îndeplinită. 


S-a făcut referatul cauzei învederându-se instanței că acțiunea se află în rejudecare,după casare de către  î n a l t a   C u r t e de Casație și Justiție, reclamanta a depus la dosar note scrise, exprimându-și poziția față de excepția invocată, de asemenea și pârâtul a depus la dosar concluzii scrise, precum și că se solicită judecarea și în lipsă,  după care:


Instanța, având în vedere că se solicită judecarea cauzei și în lipsă, rămâne în pronunțare.


C U R T E A   D E   A P E L
Deliberând:

 

 Constată că prin acțiunea înregistrată la instanță la 14.05.2008, legal timbrată, reclamanta Asociația H. 2003 S M a chemat în judecată pe pârâtul Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare în Informatică B, solicitând obligarea pârâtului la radierea numelui de domeniu „bursadecreanțe.ro”. Fără cheltuieli de judecată.


în motivarea acțiunii, reclamanta a arătat că în cursul lunii ianuarie 2008 membrii Asociației H. 2003 i-au făcut cunoscut faptul că le sunt lezate drepturile și interesele legitime prin existența în cadrul zonei domeniilor .ro a unei pagini de internet înregistrată sub titulatura de „bursadecreante.ro”. I s-a învederat că în cadrul acestui domeniu funcționează „Bursa Română de Creanțe”, la adresa respectivă fiind comercializate prezumtive creanțe, care pot fi licitate de orice persoană, lipsind însă elementele de identificare ale titularului domeniului bursadecreante.ro, nefiind menționată nici o adresă ori număr de înregistrare în Registrul Comerțului, lipsind orice precizări privind sediul/domiciliul,  c o d u l   d e identificare fiscală, numărul de fax sau de telefon al prezumtivei „Burse Române de Creanțe”.


Astfel, reclamanta s-a adresat Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Informatică, autoritate competentă în înregistrarea și administrarea domeniilor din zona .ro, cu solicitarea de a dispune anularea domeniului bursadecreante.ro, întrucât informațiile cuprinse în cadrul acestuia contravin art.34 din Regulamentul de înregistrare al domeniilor .ro.


La data de 08.02.2008 pârâtul i-a comunicat reclamantei refuzul său în soluționarea cererii, arătând că deținătorul domeniului bursedecreante.ro își asumă răspunderea pentru conținutul prezent în cadrul paginii de internet, iar reclamanta se poate adresa organelor competente, în speță Direcției Generale de Combatere a D. Organizate.


Apreciază că motivarea pârâtului în refuzul anulării domeniului bursadecreante.ro nu subzistă deoarece utilizarea denumirii de „bursă” și „română” este de natură a o afecta în mod direct pe reclamantă și de a crea confuzie printre utilizatorii de internet, fiind astfel întrunite condițiile de anulare a unui domeniu .ro prevăzute de Regulamentul pârâtului - pct.34.
Pe de altă parte, consideră că se impune anularea domeniului arătat deoarece deținătorul acestuia este o persoană fizică, numărul de telefon precizat la data înregistrării fiind inexistent, iar activitatea de securizare a creanțelor poate fi întreprinsă, ulterior autorizării de către C.N.V.M. în concordanță cu prevederile Legii nr.31/2006, numai de o persoană juridică autorizată ca I.F.N.


în plus, furnizorul de servicii electronice are obligația de a publica în cadrul paginii de internet datele cerute de art.5 din Legea nr.365/2001, republicată, ori în cadrul domeniului bursadecreante.ro nu este inserată nici o mențiune cerută expres de lege, fiind imposibil de stabilit cine reprezintă ori de cine este reprezentată/înființată „Bursa Română de Creanțe”.


în cadrul „Bursei Române de Creanțe” se observă prezența datelor cu caracter personal, în sensul prevederilor Legii nr.667/2001, fiind înșiruite zeci de nume, numere de dosar, precum și alte mențiuni, prin care sunt relevate date cu caracter personal, fiind astfel compromis dreptul la viața privată în sensul art.8 din Convenția pentru apărarea drepturilor și libertăților fundamentale, precum și încălcate prevederile art.2 din Convenția pentru protejarea persoanelor față de prelucrarea automată a datelor (ratificată de România prin Legea nr.682/2001).


Față de aceste motive, apreciază că sunt întrunite condițiile cerute de lege și Regulamentul de înregistrare al domeniilor .ro privind anularea domeniului „bursadecreante.ro” și solicită instanței obligarea pârâtului la anularea acestuia.


în drept invocă prevederile art.1 al.1, art.2 al.1 lit.a, b, i, n, o, p, art.8 al.1, art.10 al.1, art.11 al.1 lit.b, art.18 al.1 din legea nr.554/2004, art.39 din Legea nr.26/1990, art.5 și 8 din Legea nr.365/2002, art.8 din Convenția pentru apărarea drepturilor și libertăților fundamentale, art.2 din Convenția pentru protejarea persoanelor față de prelucrarea automată a datelor, Legea nr.667/2001, Legea nr.31/2006 și pct.34 din Regulamentul de înregistrare al domeniilor din zona .ro.


Pârâtul Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Informatică, deși legal citat, nu s-a prezentat în instanță.


Prin sentința nr.107/CA/2008 - PI din 9 iunie 2008, Curtea de  A p e l   O r a d e a a Respins ca nefondată acțiunea formulată de reclamanta Asociația H. 2003, cu sediul în S M,(...), jud. S M împotriva pârâtului Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Informatică, cu sediul în B, Bd. (...) Al.(...), nr.8-10, sector 1, fără cheltuieli de judecată.


  Pentru a pronunța această hotărâre, curtea de apel a reținut că, reclamanta s-a adresat la 07.02.2008  Institutului Național de Cercetare Dezvoltare în Informatică B, autoritatea competentă în înregistrarea și administrarea domeniilor din zona .ro, solicitând acestuia să dispună anularea domeniului bursadecreanțe.ro întrucât informațiile cuprinse în cadrul acestuia contravin art.34 din Regulamentul de înregistrare a domeniilor .ro.


în data de 08.02.2008, pârâtul a comunicat reclamantei refuzul său în soluționarea cererii acesteia, arătând că deținătorul domeniului bursadecreanțe.ro își asumă răspunderea pentru conținutul prezent în cadrul paginii internet, iar reclamanta se poate adresa organelor competente, în speță Direcției Generale de Combatere a D. Organizate.


Instanța a reținut că regula de atribuire a unui nume de domeniu .ro este „primul venit, primul servit”, solicitantul asumându-și responsabilitatea utilizării numelui de domeniu în condiții legale și fără a aduce prejudicii unei alte părți, potrivit S. pentru înregistrarea numelor de domenii și subdomenii din zona .ro - art.19.


Prin înregistrarea deținătorului unui nume de domeniu .ro își asumă toate responsabilitățile în ceea ce privește legalitatea înregistrării, precum și utilizarea numelui de domeniu. Deținătorul unui nume de domeniu .ro se modifică în urma unui transfer conform pașilor menționați la www.rotld.ro, iar responsabilitatea pentru conținutul site-ului revine în totalitate deținătorului numelui de domeniu respectiv, Registrul Național S. ocupându-se(...) și administrarea numelor de domenii .ro.


Conform prevederilor art.34 din Regulile pentru înregistrarea numelor de domenii din zona .ro, Registrul S. poate anula sau suspenda un nume de domeniu, printre altele, dacă datele pe baza cărora s-a înregistrat domeniul s-au schimbat, dacă S. este sesizat că numele de domeniu este folosit într-un mod care produce confuzie printre utilizatorii de internet, dacă S. este informat despre o acțiune ilegală, referitoare la acel nume de domeniu sau dacă utilizarea acelui nume de domeniu creează confuzie pentru alți utilizatori de internet.


în speță, aceste condiții nu au fost  îndeplinite, iar afirmația reclamantei cum că domeniul bursadecreanțe.ro crează confuzie printre utilizatorii de internet, a fost apreciată ca  nefondată, utilizarea termenilor „bursă” și „română” fiind frecventă în paginile de internet. Pe de altă parte, invocarea prevederilor art.39 al.2 din Legea nr.26/1990 de către reclamantă nu se justifică, textul de lege referindu-se la înscrierea firmelor de către Oficiul Registrului Comerțului și nu la domeniile de internet.


De asemenea, referitor la obligațiile impuse prin Legea nr.365/2002 privind comerțul economic, republicată și Legea nr.677/2001 privind protecția datelor cu caracter personal, instanța constată că aceste acte normative stabilesc sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea dispozițiilor legale și nu se pune problema anulării unui domeniu de internet de către Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Informatică B în asemenea situație.


în consecință, în baza considerentelor expuse, în temeiul prevederilor art.18 din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, instanța a respins ca nefondată acțiunea formulată de reclamanta Asociația H. 2003, fără cheltuieli de judecată.


împotriva acestei sentințe a declarat recurs reclamanta ASOCIAí…¢IA H. 2003, solicitând casarea sentinței recurate cu trimitere spre rejudecare la instanța de fond, iar în subsidiar, admiterea recursului, modificarea sentinței recurate, în sensul admiterii acțiunii reclamantei și obligării J. , la radierea domeniului”bursadecreante.ro”.


Prin decizia nr.113 din 14 ianuarie 2009,  î n a l t a   C u r t e de Casație și Justiție a admis recursul declarat de reclamanta Asociația H. 2003 împotriva sentinței nr.107/CA/2008 - PI din 9 iunie 2009 a Curții de  A p e l   O r a d e a, pe care a casat-o cu trimitere spre rejudecare, reținând că, raționamentul primei instanțe în sensul că utilizarea termenilor de „bursă” și „română” estre frecventă pe paginile de internet, astfel încât nu se poate reține că domeniul creează confuzie printre utilizatorii de internet, nu apare ca fiind fundamentat , un atare argument neconstituind un motiv de legalitate a utilizării termenilor în speță.


De asemenea, cu toate că prin cererea de chemare în judecată, reclamanta a făcut referire la date de contact existente pe domeniul respectiv, menționând că datele furnizate la înregistrare sunt nereale, numărul de telefon precizat fiind inexistent , prima instanță nu a procedat în nici un mod la verificarea susținerilor reclamantei, nefăcând vreo referire la aceste aspecte care sunt prevăzute de art.34.


Or, apreciază instanța supremă că, potrivit art.129 alin.5 Cod procedură civilă, judecătorul are îndatorirea să stăruie, prin toate mijloacele legale, pentru a preveni orice greșeală privind aflarea adevărului în cauză, pe baza stabilirii faptelor și prin aplicarea corectă a legii, în scopul pronunțării unei hotărâri temeinice și legale, sens în care vor putea ordona administrarea probelor pe care le consideră necesare, chiar dacă părțile se împotrivesc.


în rejudecare, după casare, prin încheierea de ședință din data de 16 noiembrie 2009, Curtea de  A p e l   O r a d e a, în temeiul prevederilor 32 din Regulile pentru înregistrarea numelor de domenii și subdomenii din Zona .ro și în raport de dispozițiile art.159 alin.3 Cod procedură civilă a pus în discuția părților excepția necompetenței teritoriale a Curții de  A p e l   O r a d e a, cauza fiind redeschisă și fixat termen pentru data de 14 decembrie 2009, pentru ca părțile să se pronunțe asupra excepției invocate.


Prin notele scrise depuse la dosar, reclamanta Asociația H. 2003 a solicitat respingerea excepției, arătând că pârâta prestează un serviciu public și, în aceste condiții, în raport de dispozițiile art. 2 lit. b din Legea nr. 554/2004, în cauză operează normele de competență teritorială enunțate în art. 10 alin. 3 din cadrul Legii nr. 554/2004, reclamantul aflându-se în drept să învestească instanța de la domiciliu său.


 Pârâtul Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în  Informatică, prin concluziile scrise depuse la dosar a arătat că este organizat și funcționează în baza OG nr. 57/2002 privind cercetarea științifică, iar potrivit art. 17 alin. 5 din această ordonanță, poate desfășura, în secundar, activități comerciale și de producție, conform regulamentului propriu și se poate înregistra la Registrul Comerțului ca J..


 S-a concluzionat în sensul că J. B este o persoană juridică, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului, care desfășoară și activități comerciale, cum este cazul rezervării numelor de domenii pe Internet în zona:ro, având în vedere capacitățile tehnice de care dispune în domeniul informaticii.


 Pârâtul se referă în continuare la activitatea desfășurată de J. în ceea ce privește rezervările de nume de domenii, precizând că rezervările de nume de domenii s-a făcut inițial în baza aprobării date de autoritatea internațională în domeniu - J. - Internet B. O. B., înțelegând să sublinieze că obținerea acestei aprobări a fost rezultatul muncii conducerii și salariaților J. B, precum și faptul că art. 22 din P. nr. 22/2009 nu a făcut decât să consfințească dreptul pârâtului de a presta activitatea de administrare și gestionare a numelor de domenii din zona.ro.


 S-a mai arătat că J. abilitează la nivelul fiecărei țări o singură entitate pentru distribuirea de domenii de internet furnizorilor de internet naționali.


 Pârâtul concluzionează apreciind că nu îi sunt aplicabile prevederile Legii nr. 554/2002, J. B nefiind o autoritate publică, ci cele ale art. 7 Cod procedură civilă, coroborate cu prevederile art. 32 din Regulile pentru înregistrarea numelor de domenii și subdomenii din zona.ro. 


 Curtea, în raport de excepția invocată din oficiu, va constata următoarele:
 Așa cum arată pârâtul prin concluziile scrise depuse la dosar, Institutul Naționale de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - J. B este o persoană juridică, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului, care desfășoară și activități comerciale, cum este cazul rezervării numelor de domenii pe Internet în zona:ro.


 Cu toate acestea, sub acest aspect, ținând seama de decizia nr. 113 din 14 ianuarie 2009 a secției de contencios administrativ și fiscal a înaltei Curți de Casație și Justiție, curtea apreciază că nu mai poate pune în discuție competența materială de soluționare a cauzei.


 Cât privește însă competența teritorială de soluționare a cauzei, curtea va reține că, potrivit art. 32 din Regulile pentru înregistrarea numelor de domenii și subdomenii din zona.ro, instanțele din B vor fi singurele în măsură să rezolve pe cale judecătorească orice dispute ce pot apărea în legătură cu numele de domeniu, condiții în care,  în raport și de dispozițiile art.  art. 159 alin. 3 Cod procedură civilă, fiind în prezența unei necompetențe de ordine publică, va admite excepția și va declina competența de soluționare a cauzei în favoarea Curții de  A p e l   B u c u r e ș t i - secția de contencios administrativ.
 
 


PENTRU ACESTE MOTIVE
îN NUMELE LEGII
 D I S P U N E :


ADMITE excepția de necompetență materială a Curții de  A p e l   O r a d e a.
 Declină competența de soluționare a cererii formulată de reclamanta Asociația H. 2003, cu sediul în S-M,(...), jud. S-M, în contradictoriu cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică B în favoarea Curții de  A p e l   B u c u r e ș t i - secția de contencios administrativ.
 Cu drept de recurs în 5 zile de la pronunțare.


 Pronunțată în ședința publică de azi, 14 decembrie 2009.

 


Red.sentință - H. H..
Tehnoredact.-S.M.-
4 ex./22.12.2009

 

2 com.________

1.ASOCIAí…¢IA H. 2003 cu sediul în S M,(...), jud. S M,

2. INSTITUTUL NAí…¢IONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE îN INFORMATICÄ”š cu sediul în B,(...)-10, sector 1

 

 

CURTEA DE  A P E L   O R A D E A
- Secția Comercială, de Contencios
Administrativ și Fiscal -
DOSAR NR(...) - PI
Din

 


                           C Ä”š T R E,

                                          CURTEA DE  A P E L   B U C U R E í…ž T I


 Alăturat prezentei, vă înaintăm dosarul nr(...) al Curții de  A p e l   O r a d e a, care conține __54__  file, având în vedere că, prin sentința nr.249 /CA din 14 decembrie 2009, a acestei instanțe, s-a dispus declinarea competenței de soluționare a cererii formulate de reclamanta ASOCIAí…¢IA H. 2003 S M, în favoarea Curții de  A p e l   B u c u r e ș t i.
 Anexe:   - dosar nr.(...) - 7 file - Curtea de  A p e l   O r a d e a
- dosar nr(...) - 17 file  î n a l t a   C u r t e de Casație și Justiție
- dosar nr(...) - 27 file Curtea de  A p e l   O r a d e a