Hotărârea Guvernului nr. 870/2009
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc

 

Text actualizat la data de 31.08.2011. Actul include modificările din  Hotărârea Guvernului nr. 150/2011 si Hotărârea Guvernului nr. 823/2011.
   

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 31 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

   CAPITOLUL I
  Dispoziții generale

   Art. 1. - (1) Organizarea de jocuri de noroc se poate realiza de către operatorii economici care îndeplinesc cerințele prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, denumită în continuare ordonanță de urgență, și de prezenta hotărâre, numai în baza licenței de organizare a jocurilor de noroc, document emis de Ministerul Finanțelor Publice prin Comisia de autorizare a jocurilor de noroc, denumită în continuare comisie, în condițiile prezentei hotărâri, pentru fiecare tip de activitate în parte.
   (2) Activitățile pentru care se poate solicita obținerea licenței de organizare a jocurilor de noroc sunt următoarele:
   a) activități loto, inclusiv cele organizate prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă;
   b) activități de pariuri mutuale, inclusiv cele organizate prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă;
   c) activități de pariuri în cotă fixă;
   d) activități de jocuri de noroc caracteristice cazinourilor;
   e) activități de tip slot-machine;
   f) activități de bingo desfășurate în săli de joc;
   g) activități de bingo organizate prin intermediul sistemelor rețelelor de televiziune.
   h) activități de bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă;
   i) activități de pariuri on-line;
   j) activități de jocuri de noroc on-line, altele decât cele definite la art. 10 alin. (1) lit. a), e)-h) din ordonanța de urgență.
   (3) în situația în care un operator economic intenționează să organizeze două sau mai multe activități dintre cele prevăzute la alin. (2), este obligat să solicite licență de organizare a jocurilor de noroc pentru fiecare activitate în parte. în vederea obținerii licenței de organizare a jocurilor de noroc, operatorii economici solicitanți sunt obligați să îndeplinească cerințele specifice prevăzute de ordonanța de urgență și de prezenta hotărâre pentru fiecare activitate în parte.
   (4) Modelul licenței de organizare a jocurilor de noroc este prezentat în anexa nr. 1 a).
   (5) Licența de organizare a jocurilor de noroc se acordă individual, este valabilă pentru o perioadă de 5 ani de la data acordării și este netransmisibilă.
   (6) Prin data acordării în înțelesul ordonanței de urgență se înțelege data de întâi a lunii următoare celei în care, după ce s-a analizat și avizat favorabil documentația depusă de operatorul economic, s-a efectuat plata sumelor datorate anticipat de operatorul economic, conform prevederilor art. 14 alin. (2) lit. a) din ordonanța de urgență.
   (7) în situația în care operatorii economici nu fac dovada plății taxei aferente licenței de organizare a jocurilor de noroc pentru primul an până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care documentația a fost aprobată în cadrul comisiei, aprobarea se revocă de drept.
   (8) în situația în care un organizator de jocuri de noroc nu respectă cuantumul și termenul prevăzut la art. 14 alin. (2) lit. a) paragraful (ii) din ordonanța de urgență, licența de organizare a jocurilor de noroc emisă în favoarea acestuia își pierde valabilitatea de drept cu aceeași dată la care expiră anul precedent celui pentru care nu a respectat obligația de plată anuală a licenței de organizare a jocurilor de noroc.
   (9) în situația în care un organizator de jocuri de noroc deține mai multe licențe de organizare a jocurilor de noroc, prevederile alin. (7) se aplică corespunzător pentru fiecare licență de organizare a jocurilor de noroc.
   (10) în înțelesul ordonanței de urgență și al prezentelor norme metodologice, prin exploatarea în mod direct a activităților pentru care operatorii economici dețin licență de organizare a jocurilor de noroc și una sau mai multe autorizații de exploatare a jocurilor de noroc se înțelege că în derularea activității (operarea mijloacelor de joc, evidențierea încasărilor și plăților și completarea documentelor aferente activității curente, precum și altele asemenea) se realizează numai de personalul propriu angajat, în condițiile legii, al organizatorului de jocuri de noroc. Pentru realizarea activităților conexe organizării jocurilor de noroc, respectiv organizarea activității financiar-contabile, de pază, de transport valori și altele asemenea, precum și pentru obținerea dreptului de folosință a mijloacelor de joc sau a spațiului în care se organizează jocuri de noroc, operatorii economici pot încheia contracte cu persoane fizice sau cu persoane juridice, în condițiile legii.
   (11) în înțelesul prevederilor art. 1 alin. (5) din ordonanța de urgență, asocierea pentru exploatarea în comun a jocurilor de noroc se poate realiza dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
   a) asocierea se realizează între 2 sau mai mulți operatori economici care dețin, fiecare în parte, licență de organizare a jocurilor de noroc pentru una dintre activitățile prevăzute la alin. (2);
   b) asocierea privește exploatarea în comun, în aceeași incintă, a activităților prevăzute la alin. (2) pentru care cei 2 sau mai mulți asociați dețin autorizații pentru exploatarea jocurilor de noroc;
   c) asocierea privește exclusiv operarea mijloacelor de joc din incinta respectivă, exploatarea mijloacelor de joc putându-se realiza de către una sau mai multe persoane angajate ale unuia dintre asociați, astfel cum acestea sunt prevăzute la alin. (10);
   d) asocierea se realizează prin contract încheiat în condițiile legii, care să prevadă că răspunderea administrativă revine ambilor parteneri.
   (12) în înțelesul ordonanței de urgență și al prezentei hotărâri, prin comunicații se înțelege comunicații electronice, iar prin furnizor de internet se înțelege furnizor de servicii de comunicații electronice, astfel cum aceste noțiuni sunt definite de legislația în vigoare în domeniul comunicațiilor electronice.

   Art. 2. - (1) Exploatarea jocurilor de noroc se poate realiza de către operatorii economici care îndeplinesc cerințele prevăzute de ordonanța de urgență și prezenta hotărâre și dețin licență de organizare a jocurilor de noroc.
   (2) Exploatarea jocurilor de noroc se poate realiza numai pe baza autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, document emis de Ministerul Finanțelor Publice, prin comisie, în condițiile prevăzute în ordonanța de urgență și în prezenta hotărâre.
   (3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pot solicita și obține autorizație de exploatare a jocurilor de noroc operatorii economici care îndeplinesc cerințele prevăzute de ordonanța de urgență și de prezenta hotărâre și solicită, în același timp, și licență de organizare a jocurilor de noroc.
   (4) Autorizația de exploatare a jocurilor de noroc se acordă pentru o perioadă de 12 luni.
   (5) Data de începere a valabilității autorizației de exploatare a jocurilor de noroc este data de întâi a lunii următoare celei în care, după ce s-a analizat și avizat favorabil documentația depusă de operatorul economic, s-a efectuat plata sumelor datorate anticipat de operatorul economic, conform prevederilor art. 14 alin. (2) lit. b) din ordonanța de urgență.
   (6) în situația în care operatorii economici nu fac dovada plății taxei aferente autorizației de exploatare a jocurilor de noroc în cuantumurile și la termenele prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. b) și în cuantumurile prevăzute în anexa la ordonanța de urgență, aprobarea comisiei se revocă de drept.
   (7) în situația în care data aprobării în cadrul comisiei presupune acordarea autorizației de exploatare a jocurilor de noroc pentru fracțiuni de trimestru, respectiv 1 februarie, 1 martie, 1 mai, 1 iunie, 1 august, 1 septembrie, 1 noiembrie, 1 decembrie, operatorii economici organizatori de jocuri de noroc sunt obligați să plătească taxa de autorizare aferentă trimestrului din care face parte luna respectivă. în continuare, pentru menținerea valabilității autorizației emise în favoarea acestora sunt obligați să respecte termenele prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. b) și cuantumurile din anexa la ordonanța de urgență, urmând ca regularizarea taxei anuale de autorizare să se efectueze în ultimul trimestru din perioada de valabilitate a autorizației de exploatare a jocurilor de noroc.
   (8) Autorizația de exploatare a jocurilor de noroc se acordă după cum urmează:
   a) în cazul jocurilor loto: pentru întreaga activitate care presupune extrageri de numere, de litere, bilete sau simboluri, indiferent de procedurile și caracteristicile mijloacelor utilizate pentru efectuarea extragerilor (urne, roți, cupe și alte asemenea mijloace) care nu se desfășoară în prezența jucătorilor, conform modelului autorizației de exploatare a jocurilor de noroc prezentat în anexa nr. 1 b);
   b) în cazul pariurilor: pentru mijlocul de joc de bază prin care se desfășoară organizarea și exploatarea unitară la nivelul organizatorului a fiecărei activități distincte. Modelul autorizației de exploatare a jocurilor de noroc este prezentat în anexa nr. 1 b);
   c) în cazul jocurilor de noroc caracteristice activității cazinourilor: fiecărui organizator i se acordă o singură autorizație de exploatare a jocurilor de noroc pentru locația în care se organizează și se desfășoară aceste activități. Modelul autorizației de exploatare a jocurilor de noroc este prezentat în anexa nr. 1 b);
   d) în cazul jocurilor bingo desfășurate în săli de joc: pentru fiecare locație în care se organizează și se desfășoară aceste activități. Modelul autorizației de exploatare a jocurilor de noroc este prezentat în anexa nr. 1 b);
   e) în cazul jocurilor bingo organizate prin intermediul sistemelor rețelelor de televiziune: fiecărui organizator i se acordă o singură autorizație de exploatare a jocurilor de noroc pentru întreaga activitate care presupune câștiguri generate de elemente aleatorii, organizate prin folosirea echipamentelor complexe de extragere de tip loteristic, care sunt caracterizate prin extrageri și premieri succesive caracteristice jocurilor bingo, fără prezența fizică a jucătorilor. Modelul autorizației de exploatare a jocurilor de noroc este prezentat în anexa nr. 1 b);
   f) în cazul jocurilor tip slot-machine: pentru fiecare mijloc de joc. Modelul autorizației de exploatare a jocurilor de noroc este prezentat în anexa nr. 1 c).
   g) în cazul jocurilor bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, fiecărui organizator i se acordă o singură autorizație de exploatare a jocurilor de noroc pentru întreaga activitate. Modelul autorizației de exploatare a jocurilor de noroc este prezentat în anexa nr. 1b);
   h) în cazul jocurilor de pariuri on-line: fiecărui organizator i se acordă o singură autorizație de exploatare a jocurilor de noroc pentru întreaga activitate. Modelul autorizației de exploatare a jocurilor de noroc este prezentat în anexa nr. 1b);

   i) în cazul jocurilor de noroc on-line, altele decât cele definite la art. 10 alin. (1) lit. a), e)-h) din ordonanța de urgență, fiecărui organizator i se acordă o singură autorizație de exploatare a jocurilor de noroc pentru întreaga activitate. Modelul autorizației de exploatare a jocurilor de noroc on-line este prezentat în anexa nr. 1b).

   Art. 2^1. - Organizatorii de jocuri de noroc au obligația să declare la organul fiscal competent taxele prevăzute la art. 14 alin. (2) și taxa de acces definită la art. 13 alin. (4) din ordonanța de urgență, până la termenul de plată.

   Art. 3. - în situația în care termenele de plată prevăzute la art. 14 alin. (2) și în anexa la ordonanța de urgență sunt zile nelucrătoare sau sărbători legale în condițiile legii, prevederile Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.
  
Art. 4. - (1) Documentele necesare pentru obținerea licenței de organizare a jocurilor de noroc sunt prezentate în anexa nr. 2.
   (2) Documentele necesare pentru obținerea autorizației de exploatare a jocurilor de noroc sunt prezentate în anexa nr. 3.
   (3) Documentele necesare pentru obținerea licenței de organizare a jocurilor de noroc și a autorizației de exploatare a jocurilor de noroc se depun la direcția de specialitate din Ministerul Finanțelor Publice.
   (4) Eliberarea licenței de organizare a jocurilor de noroc și a autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, după caz, se face cu condiția ca operatorul economic în cauză să prezinte în original și în copie documentele care atestă plata taxelor datorate anticipat conform prevederilor ordonanței de urgență și ale prezentei hotărâri, vizate de unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal teritorial la care este înregistrat domiciliul fiscal al operatorului economic. în situația în care plata s-a efectuat prin decontare bancară, se vor prezenta în original și în copie ordinul de plată și originalul extrasului de cont în care se evidențiază debitarea contului deținut de operatorul economic cu sumele respective, vizat de bancă.
   (5) în termen de 5 zile lucrătoare de la data efectuării plății pentru obținerea licenței de organizare a jocurilor de noroc și/sau a autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, organizatorii sunt obligați să depună la direcția de specialitate din Ministerul Finanțelor Publice copia documentelor care atestă plata taxelor datorate pentru eliberarea licenței de organizare a jocurilor de noroc și/sau a autorizației de exploatare a jocurilor de noroc.
  

Art. 5. - (1) Licența de organizare a jocurilor de noroc și autorizația de exploatare a jocurilor de noroc sunt documente tipărite prin grija Ministerului Finanțelor Publice de către Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A. și vor conține elemente de siguranță care să prevină contrafacerile.
   (2) Cheltuielile legate de tipărirea licențelor de organizare a jocurilor de noroc și a autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc, precum și cele legate de producerea elementelor de siguranță vor fi suportate din bugetul Ministerului Finanțelor Publice.
   (3) Culoarea predominantă a licenței de organizare a jocurilor de noroc și a autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, forma și culoarea elementelor de siguranță se vor stabili, de comun acord, de către Ministerul Finanțelor Publice și Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A.
  

Art. 6. - (1) Operatorii economici care dețin licență de organizare a jocurilor de noroc sunt obligați să păstreze acest document în cadrul locației care constituie sediul social, precum și să afișeze o copie a acestuia într-un loc vizibil, în cadrul fiecărei locații în care se exploatează activitatea respectivă.
   (2) Operatorii economici care dețin autorizație de exploatare a jocurilor de noroc, astfel cum aceasta este prevăzută la art. 2 alin. (8) lit. a)-e), g)-i) din prezenta hotărâre, sunt obligați să afișeze o copie a acesteia într-un loc vizibil în cadrul fiecărei locații în care se exploatează activitatea respectivă. Originalul autorizației/autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc deținute de operatorul economic în cauză se păstrează la sediul social al acestuia și va fi prezentat organelor de specialitate ale Ministerului Finanțelor Publice și Agenției Naționale de Administrare Fiscală, prin unitățile sale subordonate, inclusiv Garda Financiară, sau ale Ministerului Administrației și Internelor, la solicitarea acestora.
   (3) Operatorii economici care dețin autorizație de exploatare a jocurilor de noroc, astfel cum aceasta este prevăzută la art. 2 alin. (8) lit. f) din prezenta hotărâre, sunt obligați să afișeze acest document într-un loc vizibil, pe mijlocul de joc care face obiectul autorizării.
  

Art. 7. - (1) Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligați să asigure participanților la jocurile de noroc șanse egale la mize egale jucate pe elementele aleatorii proprii mijloacelor de joc utilizate sau pe elemente de hazard și de abilitate a participanților la jocurile de noroc.
   (2) Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligați să asigure distribuția câștigurilor sau premiilor cuvenite participanților la jocurile de noroc în cuantumul și în forma în care s-au angajat înainte de începerea jocului respectiv și cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind calculul și plata obligațiilor care le revin în ceea ce privește impozitul pe veniturile realizate din jocurile de noroc, astfel cum acestea sunt prevăzute în Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
   (3) Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligați să țină o evidență unitară a activităților pentru care au fost autorizați în condițiile ordonanței de urgență și ale prezentei hotărâri, indiferent de tipul acestora, precum și a rezultatelor financiare aferente, organizată la nivelul domiciliului fiscal, indiferent de numărul de locații în care se desfășoară activitatea.
   (4) Organizatorii pot interzice accesul persoanelor aflate într-o stare avansată de ebrietate, al celor aflate sub influența substanțelor halucinogene, al celor care nu au o ținută decentă sau al celor care prin comportament aduc atingere bunei desfășurări a activității în incinta în care sunt exploatate jocuri de noroc.
   (5) Programele de joc nu sunt transmisibile în cazul transferului instalațiilor de la un organizator la altul, cu excepția programelor informatice aferente jocurilor tip slot-machine, inclusiv a sistemelor tehnice adăugate acestora.
  

Art. 8. - (1) Pentru organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, organizatorii sunt obligați să utilizeze mijloace financiare reprezentând jetoane, impulsuri, tichete sau altele asemenea, precum și mijloace bănești, care constituie în înțelesul ordonanței de urgență mijloace de joc auxiliare.
   (2) Se interzice utilizarea ca instrumente de plată care concură la exploatarea jocurilor de noroc a instrumentelor de plată utilizate în sistemul financiar-bancar (ordine de plată, cambii, bilete la ordin, viramente, foi de vărsământ etc.), a altor hârtii de valoare/cu valoare declarată sau vouchere, cu excepția cardurilor bancare de credit și/sau debit, care pot fi folosite doar în vederea participării la joc.
   (3) în cazul jocurilor de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență, precum și în cazul jocurilor loto și al pariurilor mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, plățile, transferurile ori retragerile de bani în/din contul de joc al jucătorului prevăzut la art. 737 se fac prin intermediul unui cont bancar, deschis la o bancă din România sau dintr-un stat membru al Uniunii Europene.

  

Art. 9. - (1) în înțelesul ordonanței de urgență, prin agenție se înțelege punctul de lucru înregistrat ca atare de către organizatorul activității la oficiul registrului comerțului.
   (2) Exploatarea jocurilor de noroc în cadrul agenției se realizează în mod direct, la sediul punctului de lucru sau în alte locații decât punctul de lucru, cu condiția ca centralizarea activității și raportarea rezultatelor să se efectueze prin punctul de lucru respectiv sau printr-un punct de lucru desemnat de organizator în care se realizează colectarea.
  

Art. 10. - (1) în înțelesul art. 28 alin. (1) din ordonanța de urgență, prin persoane împuternicite din cadrul Ministerului Finanțelor Publice se înțelege persoanele din cadrul direcției de specialitate cu atribuții de autorizare, iar prin persoane împuternicite din cadrul unităților subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală se înțelege inclusiv personalul Gărzii Financiare.
   (2) în înțelesul art. 28 alin. (1) din ordonanța de urgență, prin persoane împuternicite din cadrul Ministerului Administrației și Internelor se înțelege persoanele din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române și unitățile sale subordonate.
   (3) Personalul cu atribuții de control în domeniul jocurilor de noroc din cadrul direcției de specialitate din Ministerul Finanțelor Publice, Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al Gărzii Financiare are dreptul să efectueze controale privind respectarea de către persoanele fizice sau juridice a prevederilor ordonanței de urgență și ale prezentei hotărâri, precum și să aplice sancțiunile prevăzute de actele normative în domeniul jocurilor de noroc.
   (4) Procedura de efectuare a controlului de către personalul cu atribuții de control în domeniul jocurilor de noroc din cadrul direcției de specialitate din Ministerul Finanțelor Publice se va stabili prin ordin al ministrului finanțelor publice, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

  

Art. 11. - (1) Verificările efectuate de Biroul Român de Metrologie Legală pentru mijloacele mașinilor, instalațiilor, dispozitivelor, meselor de jocuri de noroc și pentru alte mijloace de joc, cu excepția programelor informatice care nu fac parte integrantă din mijlocul de joc respectiv, vizează:
   a) verificări pentru obținerea aprobării de tip (omologare);
   b) verificări tehnice inițiale;
   c) verificări tehnice periodice;
   d) verificări tehnice după reparația mijlocului de joc.
   (2) Sunt exceptate de la verificările pentru obținerea aprobării de tip (omologare) mijloacele de joc care au certificate similare recunoscute la nivelul Uniunii Europene. în acest caz, operatorii economici depun la Biroul Român de Metrologie Legală un etalon al programului de joc, o aplicație pentru compararea etalonului de joc cu programul instalat în mijlocul de joc respectiv și traducerea legalizată a setului de documente obținut de la organismul autorizat la nivelul Uniunii Europene, care dovedește că mijlocul de joc respectă legislația specifică în domeniu existentă în România, în vederea efectuării verificărilor tehnice ulterioare.
   (3) Verificările se efectuează de Biroul Român de Metrologie Legală în baza unei solicitări scrise depuse de operatorii economici, aceștia fiind obligați să suporte costurile reprezentând tarifele și cheltuielile aferente acestor activități.
   (4) în documentele emise de Biroul Român de Metrologie Legală în vederea obținerii autorizației pentru exploatarea jocurilor de noroc se înscriu, în funcție de tipul mijlocului de joc, următoarele informații:
   a) datele de identificare ale mijlocului de joc (seria de fabricație, producătorul, anul de fabricație);
   b) datele de identificare ale proprietarului de drept al mijlocului respectiv (denumirea, adresa sediului social, codul unic de înregistrare). în situația în care exploatarea mijlocului de joc urmează a fi realizată de alt operator economic, se vor înscrie distinct și datele de identificare ale acestuia;
   c) documentele de proveniență a mijlocului de joc;
   d) caracteristicile tehnice ale modului de funcționare;
   e) tensiunea de alimentare;
   f) clasa de electrosecuritate;
   g) factorul de multiplicare al contoarelor;
   h) indexul contoarelor înainte și după verificare;
   i) modalitatea de sigilare și componentele sigilate. Cutia de protecție a plăcii de bază și cea a contoarelor vor fi sigilate obligatoriu;
   j) modalitatea prin care se realizează monitorizarea, înregistrarea și evidențierea tuturor operațiunilor de exploatare. în situația în care cerințele sunt îndeplinite prin intermediul dispozitivelor de tip black-box, avizul va cuprinde informații privind faptul că monitorizarea, înregistrarea și evidențierea tuturor operațiunilor de exploatare se realizează prin intermediul unui dispozitiv de tip black-box, datele de identificare ale acestuia, precum și datele de identificare ale societății care a distribuit și instalat dispozitivul respectiv;
   k) drepturile de utilizare asupra programelor informatice care fac parte integrantă din mijlocul de joc. Pe baza declarației pe propria răspundere a operatorului economic solicitant, care se arhivează la nivelul Biroului Român de Metrologie Legală, se va înscrie proprietarul programului informatic.
   (5) în documentele tehnice emise de Biroul Român de Metrologie Legală pentru verificările tehnice ulterioare se va identifica obligatoriu aprobarea de tip (omologarea) și emitentul acesteia.
  

Art. 12. - (1) Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligați să exploateze jocurile de noroc pentru care dețin autorizații de exploatare a jocurilor de noroc cu respectarea numărului minim de mijloace de joc, locații sau dotări tehnice, astfel cum acesta este prevăzut la art. 15 alin. (6) din ordonanța de urgență.
   (2) Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligați să informeze comisia cu privire la mutarea mijloacelor de joc pentru care dețin autorizație de exploatare cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de realizarea operațiunii. Informarea va cuprinde adresa noii locații și datele de identificare a mijloacelor de joc care fac obiectul mutării, potrivit lit. A pct. 9 din anexa nr. 3.
   (3) Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligați să conducă evidența contabilă cu respectarea prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicată.
  

Art. 13. - (1) Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligați să prevadă în mod expres în regulamentul de ordine interioară interzicerea accesului minorilor în spațiile organizate distinct pentru exploatarea mijloacelor de joc pentru care dețin autorizații de exploatare a jocurilor de noroc, precum și în acele spații pentru care dețin autorizație de exploatare a jocurilor de noroc și care sunt destinate eliberării de cartoane sau de bilete care atestă participarea la jocul de noroc respectiv.
   (2) Organizatorii sunt obligați să afișeze la loc vizibil prevederea expresă de la alin. (1) conținută în regulamentul de ordine interioară.
  

Art. 14. - (1) Declararea mijloacelor de joc produse pe teritoriul României se realizează de către producătorul acestora, iar a celor care fac obiectul achizițiilor intracomunitare sau importului dintr-un stat care nu este stat membru al Uniunii Europene, sub orice formă, se realizează de către operatorii economici care efectuează aceste operațiuni, conform modelului prezentat în anexa nr. 4.
   (2) Operatorii economici care vând sau cumpără mijloace de joc în scopul prevăzut de ordonanța de urgență vor declara tranzacția respectivă, cu precizarea elementelor de identificare ale mijloacelor de joc, conform modelului prezentat în anexa nr. 5.
   (3) Operatorii economici care nu mai doresc să exploateze mijloacele de joc care au făcut anterior obiectul autorizării sau nu mai doresc să le pună la dispoziție, sub orice formă, unui alt operator economic, indiferent de motivele care stau la baza acestei decizii (casare, export, stocare, conservare etc.), vor declara mijloacele de joc respective, cu precizarea elementelor de identificare ale acestora, precum și natura operațiunii și data efectuării acesteia, conform modelului prezentat în anexa nr. 6.
  

Art. 15. - (1) în înțelesul art. 27 alin. (1) din ordonanța de urgență, prin licențe pentru exploatarea jocurilor de noroc acordate operatorilor economici până la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență se înțelege aprobările acordate de comisie până la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență, pentru eliberarea de licențe pentru exploatarea jocurilor de noroc, sub condiția plății taxelor aferente, chiar dacă data de început a termenului de valabilitate al acestora este ulterioară datei intrării în vigoare a ordonanței de urgență.
  

Art. 16. - (1) Prin mijloace de joc produse de operatori economici în România, astfel cum se prevede la art. 20 alin. (6) din ordonanța de urgență, se înțelege mijloacele de joc prevăzute de ordonanța de urgență pentru a fi utilizate în scopul prevăzut de aceasta.
   (2) Pentru obținerea avizului comisiei este necesar ca reprezentantul legal al operatorului economic să depună următoarele documente:
   1. cererea prin care se solicită comisiei acordarea avizului, precum și opisul documentelor prezentate la dosar. Cererea va fi redactată și dactilografiată în limba română, va fi semnată și ștampilată de către reprezentantul legal al operatorului economic și va conține adresa sediului social al operatorului economic, datele de contact (număr de telefon, fax, adresă de e-mail) și tipul de mijloace de joc pe care urmează a le produce. în măsura dezvoltării aplicațiilor informatice suport, cererea va fi redactată numai prin utilizarea acestui mijloc;
   2. certificatul constatator emis de oficiul registrului comerțului, din care să rezulte:
   - elementele de identificare ale operatorului economic (forma de organizare, denumirea, adresa sediului social, codul unic de înregistrare);
   - capitalul social subscris și vărsat;
   - structura acționariatului sau a asociaților, după caz;
   - numele, prenumele și adresa reprezentanților legali;
   - obiectul de activitate. în obiectul de activitate trebuie să fie cuprinse obligatoriu activități de fabricare a jocurilor și jucăriilor, cod CAEN 3240;
   - sediile secundare înregistrate și adresa acestora;
   3. certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului;
   4. certificat de aprobare de tip eliberat de Biroul Român de Metrologie Legală din care să rezulte că mijlocul de joc care urmează a fi produs îndeplinește cerințele prevăzute de ordonanța de urgență și de prezenta hotărâre. Pentru fiecare tip/model de mijloc de joc se va prezenta câte un certificat de conformitate;
   5. declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic (în situația în care există mai mulți reprezentanți legali, se va prezenta declarația fiecăruia) din care să rezulte următoarele:
   - operatorul economic nu a fost condamnat printr-o hotărâre definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea;
   - reprezentantul legal nu se află într-o stare de incompatibilitate, astfel cum acestea sunt reglementate de lege;
   - reprezentantul legal cunoaște și și-a însușit legislația specifică jocurilor de noroc în vigoare;
   - tipul/modelul mijlocului de joc care urmează a se produce;
   - operatorul economic deține drepturile de proprietate sau de utilizare asupra programelor informatice care fac parte integrantă din mijlocul de joc;
   6. certificatul de cazier judiciar sau alt act emis de autoritățile competente pe a căror rază de competență se află ultimul domiciliu/sediu social cunoscut al reprezentantului legal/reprezentanților legali (în situația în care există mai mulți reprezentanți legali, se va prezenta certificatul de cazier judiciar sau alte acte emise de autoritățile competente pentru fiecare) din care să rezulte că împotriva acestuia nu s-a pronunțat o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea, în România sau într-un stat străin, pentru o infracțiune prevăzută de ordonanța de urgență sau pentru o altă infracțiune săvârșită cu intenție pentru care a fost aplicată o pedeapsă de minimum 2 ani cu închisoarea;
   7. certificatul de atestare fiscală, eliberat de organele fiscale competente, din care să rezulte că nu înregistrează obligații fiscale restante la bugetul general consolidat;
   8. procesul-verbal de omologare a contoarelor electromecanice care urmează a fi instalate în mijlocul de joc de tip slot-machine, emis de fabricantul acestora.
   (3) Fabricarea tipurilor/modelelor de mijloace de joc se poate realiza după obținerea avizului comisiei.
   (4) în situația în care, după obținerea avizului, operatorul economic în cauză intenționează să producă și alte tipuri/modele de mijloace de joc, procedura prevăzută la alin. (2)-(3) se aplică în mod corespunzător.
   (5) în situația în care operatorul economic nu respectă prevederile alin. (1)-(3), inclusiv obligațiile asumate prin declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal, comisia va proceda la retragerea avizului, iar o nouă solicitare se poate depune după 6 luni de la data retragerii avizului.

   CAPITOLUL II
  Condiții de autorizare specifice diferitelor categorii de jocuri de noroc

   SECí…¢IUNEA 1
  Jocurile tip slot-machine

   Art. 17. - (1) Mijloacele de joc incluse în categoria jocurilor tip slot-machine sunt reprezentate de mașinile, utilajele și instalațiile specifice asamblate din punct de vedere constructiv într-o unitate prin care în mod independent se generează elemente aleatorii bazate exclusiv pe hazard, dar și pe dexteritatea sau abilitatea participanților la jocul de noroc, fără implicarea sub orice formă sau prin orice mijloc a organizatorului, personalului acestuia ori a altor persoane la selecția sau la generarea hazardului și la stabilirea rezultatelor jocului.
   (2) Din categoria mijloacelor de joc incluse în categoria jocurilor tip slot-machine fac parte:
   a) mijloacele de joc constituite într-o singură unitate și care permit accesul la jocul de noroc unui singur participant de la un singur post de joc (terminal);
   b) mijloacele de joc constituite într-o singură unitate și care permit accesul la jocul de noroc, simultan, mai multor participanți de la cel puțin 4 posturi de joc (terminale).
   (3) încadrarea mijloacelor de joc propuse a fi autorizate ca jocuri tip slot-machine se va realiza de către comisie.
  

Art. 18. - (1) Numărul minim de mijloace de joc care pot fi exploatate de același operator economic este de 50 de aparate. în acest număr sunt luate în considerare și posturile de joc (terminale) constituite într-o singură entitate.
   (2) Exploatarea jocurilor tip slot-machine este permisă numai în incinta unor imobile și numai în condițiile în care spațiul respectiv este înregistrat ca punct de lucru de către organizatorul activității la oficiul registrului comerțului, precum și cu respectarea prevederilor art. 15 alin. (6) din ordonanța de urgență.
   (3) Incinta în care sunt exploatate numai jocuri tip slot- machine trebuie să îndeplinească următoarele cerințe minime:
   a) să fie prevăzută cu grupuri sanitare proprii sau să fie asigurat accesul la acestea în cadrul sau în spațiul adiacent imobilului respectiv;
   b) să fie amplasată și dotată conform condițiilor prevăzute de lege pentru prevenirea și stingerea incendiilor;
   c) să respecte normele igienico-sanitare în vigoare;
   d) să asigure condiții ambientale corespunzătoare unei bune desfășurări a activității și să nu se aducă atingere liniștii și ordinii publice conform prevederilor legale în vigoare.
   (4) în situația în care în cadrul incintei se exploatează numai mijloace de joc tip slot-machine, numărul minim de mijloace de joc trebuie să fie de 15. în cadrul acestei incinte se pot desfășura, adiacent, și activități economice de alimentație publică care concură la buna desfășurare a activității de jocuri de noroc, scopul acestora fiind acela de a asigura participanților un grad ridicat de confort.
   (5) în incintele în care se desfășoară preponderent alte activități cu caracter economic (de genul alimentație publică sau altele asemenea), în care, de regulă, nu au acces minorii neînsoțiți, se pot amplasa minimum 3 mijloace de joc, dar nu mai mult de 5 mijloace de joc. Amplasarea acestora în cadrul incintei se va realiza distinct, astfel încât cele două activități să nu se suprapună din punctul de vedere al organizării și exploatării.
   (6) în incintele în care, pe lângă exploatarea jocurilor de noroc loto sau a jocurilor de pariuri, sunt amplasate și mijloace de joc tip slot-machine, numărul acestora nu poate fi mai mic de două mijloace de joc, dar nu mai mult de 5 mijloace de joc, iar amplasarea acestora în cadrul incintei se va realiza distinct, astfel încât cele două activități să nu se suprapună din punctul de vedere al organizării și exploatării.
   (7) Mijloacele de joc slot-machine se individualizează prin plăcuțe de identificare marcate vizibil, în care vor fi precizate: tipul aparatului, producătorul, seria și anul de fabricație.
   (8) în situația în care producătorul mijloacelor de joc nu a prevăzut dotarea cu plăcuțe de identificare individuală sau cele montate de producător sunt deteriorate astfel încât datele de individualizare nu mai pot fi identificate, organizatorul, înainte de solicitarea autorizării mijlocului de joc respectiv, este obligat să asigure aplicarea acestora cu respectarea datelor de individualizare prevăzute de producător.
  

Art. 19. - (1) Nu se acordă autorizație de exploatare a jocurilor de noroc pentru mijloacele de joc care nu permit monitorizarea, înregistrarea și evidențierea tuturor operațiunilor de exploatare.
   (2) Prin cerințe privind monitorizarea, înregistrarea și evidențierea tuturor operațiunilor de exploatare, în înțelesul ordonanței de urgență și al prezentei hotărâri, se înțelege următoarele informații:
   a) total încasări (total in);
   b) total plăți acordate (total out);
   c) conectare/deconectare mijloc de joc.
   (3) Monitorizarea, înregistrarea și evidențierea tuturor operațiunilor de exploatare se pot realiza în cadrul sistemului propus, făcând parte integrantă constructivă din acesta sau adăugat ulterior (prin intermediul unor dispozitive de tip black-box).
   (4) Documentele tehnice emise de Biroul Român de Metrologie Legală vor conține obligatoriu informații privind modalitatea prin care sunt îndeplinite cerințele prevăzute la alin. (2). în situația în care cerințele sunt îndeplinite prin intermediul dispozitivelor de tip black-box, avizul va cuprinde informații privind faptul că monitorizarea, înregistrarea și evidențierea tuturor operațiunilor de exploatare se realizează prin intermediul unui dispozitiv de tip black-box, datele de identificare ale acestuia, precum și datele de identificare ale societății care a distribuit și instalat dispozitivul respectiv.
   (5) Operatorii economici sunt obligați ca, în termen de 9 luni de la intrarea în vigoare a ordinului comun al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri și al ministrului finanțelor publice prin care se aprobă Normele tehnice de verificare utilizate de Biroul Român de Metrologie Legală, să se doteze cu mijloace de joc care să permită îndeplinirea cerințelor prevăzute la alin. (2), în măsură să permită înregistrarea și stocarea informațiilor aferente pentru cel puțin un an, fără posibilitatea de funcționare a mijlocului de joc neinterconectat cu sistemul de monitorizare, înregistrare și evidențiere a tuturor operațiunilor de exploatare. în situația în care mijloacele de joc pentru care dețin autorizații de exploatare a jocurilor de noroc valabile la acea dată nu pot îndeplini cerințele menționate anterior, sunt obligați să adauge respectivelor mijloace de joc dispozitive de tip black-box.
  

Art. 20. - (1) Prin sisteme integrate de monitorizare, înregistrare și evidențiere a tuturor operațiunilor de exploatare adăugate ulterior mijloacelor de joc (de tip black-box), astfel cum se prevede la art. 15 alin. (2) lit. f) din ordonanța de urgență, se înțelege dispozitivele care permit înregistrarea și stocarea informațiilor prevăzute la art. 19 alin. (2) din prezenta hotărâre pentru cel puțin un an. Sistemele de tip black-box vor avea, în mod obligatoriu, în dotare contoare electromecanice sau electronice care permit evidențierea unui număr compus din minimum 9 cifre.
   (2) Pentru obținerea avizului comisiei este necesar ca reprezentantul legal al operatorului economic care intenționează să adauge și să instaleze sisteme de tip black-box să depună următoarele documente:
   1. cererea prin care se solicită comisiei acordarea avizului, precum și opisul documentelor prezentate la dosar. Cererea va fi redactată și dactilografiată în limba română, va fi semnată și ștampilată de către reprezentantul legal al operatorului economic și va conține adresa sediului social al operatorului economic, datele de contact (număr de telefon, fax, adresă de e-mail) și tipul de mijloace de joc pe care urmează a le produce. în măsura dezvoltării aplicațiilor informatice suport, cererea va fi redactată numai prin utilizarea acestui mijloc;
   2. certificatul constatator emis de oficiul registrului comerțului, din care să rezulte:
   - elementele de identificare ale operatorului economic (forma de organizare, denumirea, adresa sediului social, codul unic de înregistrare);
   - valoarea capitalului social subscris și vărsat este de cel puțin 400.000 lei;
   - structura acționariatului sau a asociaților, după caz;
   - numele, prenumele și adresa reprezentanților legali;
   - obiectul de activitate;
   - existența a minimum 10 sedii secundare înregistrate și adresa acestora;
   3. certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului;
   4. certificat/certificate de omologare eliberat/eliberate de Biroul Român de Metrologie Legală din care să rezulte că sistemul/sistemele de tip black-box care urmează a fi adăugat/adăugate și instalate pe mijloacele de joc îndeplinește/îndeplinesc cerințele prevăzute de ordonanța de urgență și de prezenta hotărâre. Pentru fiecare sistem de tip black-box se va prezenta câte un certificat de omologare;
   5. declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic (în situația în care există mai mulți reprezentanți legali se va prezenta declarația fiecăruia) din care să rezulte următoarele:
   - operatorul economic nu a fost condamnat printr-o hotărâre definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea;
   - reprezentantul legal nu se află într-o stare de incompatibilitate, astfel cum acestea sunt reglementate de lege;
   - reprezentantul legal cunoaște legislația specifică jocurilor de noroc în vigoare;
   - tipul/modelul de sistem de tip black-box care urmează a se produce/achiziționa în vederea adăugării și instalării pe mijloacele de joc;
   - operatorul economic va asigura piese de schimb și service pentru sistemele de tip black-box adăugate și instalate pe mijloacele de joc;
   - dispune sau va face demersurile necesare în vederea angajării de personal cu pregătire și experiență în domeniu, suficient din punct de vedere numeric și având disponibilitatea de a se deplasa în teritoriu;
   6. certificatul de cazier judiciar sau alt act emis de autoritățile competente pe a căror rază de competență se află ultimul domiciliu/sediu social cunoscut al reprezentantului legal/reprezentanților legali (în situația în care există mai mulți reprezentanți legali se va prezenta certificatul de cazier judiciar sau alte acte emise de autoritățile competente pentru fiecare) din care să rezulte că împotriva acestuia nu s-a pronunțat o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea, în România sau într-un stat străin, pentru o infracțiune prevăzută de ordonanța de urgență sau pentru o altă infracțiune săvârșită cu intenție pentru care a fost aplicată o pedeapsă de minimum 2 ani cu închisoarea;
   7. certificatul de atestare fiscală, eliberat de organul fiscal competent în administrarea din punct de vedere fiscal a operatorului economic;
   8. cel puțin o scrisoare de intenție emisă de un producător de mijloace de joc prin care acesta își asumă obligația ca, în situația în care operatorul economic solicitant va primi avizul comisiei, va pune la dispoziția acestuia informațiile, dispozitivele, produsele informatice și altele asemenea, necesare în vederea adiționării și instalării pe mijloacele de joc realizate de producător a sistemelor de tip black-box.
   (3) Adăugarea și instalarea sistemelor de tip black-box pe mijloacele de joc se poate realiza după obținerea avizului comisiei.
   (4) în situația în care, după obținerea avizului, operatorul economic în cauză intenționează să producă/achiziționeze alte tipuri/modele de sisteme de tip black-box, procedura prevăzută la alin. (2)-(3) se aplică în mod corespunzător.
   (5) în situația în care operatorul economic nu respectă prevederile alin. (1)-(3), inclusiv obligațiile asumate prin declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal, comisia va proceda la retragerea avizului, iar o nouă solicitare se poate depune după 6 luni de la data retragerii avizului.
  

Art. 21. - (1) Organizatorii de jocuri de noroc pot interconecta mijloacele de joc tip slot-machine pentru care dețin autorizație de exploatare a jocurilor de noroc într-un sistem de tip jack-pot în scopul acordării aleatorii de câștiguri suplimentare persoanelor participante la joc în momentul respectiv din sumele rezultate ca urmare a adăugării separate a unui anumit procent din sumele derulate ca urmare a exploatării acestor mijloace de joc.
   (2) Evidențierea sumelor din care se acordă câștigurile de tip jack-pot (tabela de jack-pot) se realizează în cadrul unui sistem electronic prin care sunt interconectate cel puțin două mijloace de joc, evidențierea acumulării fiind realizată prin dispozitive auxiliare sau în cadrul sistemului unuia dintre mijloacele de joc interconectate în sistem.
   (3) Organizatorii de jocuri de noroc au obligația de a evidenția distinct acumulările realizate și câștigurile acordate în cadrul sistemului, pentru sistemele care nu evidențiază aceste informații pe contoarele mijlocului de joc tip slot-machine.
   (4) în situația în care se organizează sisteme de tip jack-pot prin interconectarea a două sau mai multe mijloace de joc aflate în cadrul locației sau al mai multor locații în care sunt exploatate jocuri de tip slot-machine, cu respectarea prevederilor ordonanței de urgență și a prezentei hotărâri, numărul de sisteme care poate fi organizat este determinat de numărul mijloacelor de joc din cadrul incintei/incintelor respective, obligația prevăzută la alin. (3) aplicându-se în mod corespunzător.
   (5) Organizatorii sistemelor de tip jack-pot, pentru fiecare sistem în parte, vor notifica acest fapt comisiei conform modelului prezentat în anexa nr. 7.
   (6) Se interzice organizarea sistemelor de tip jack-pot în situația în care nu sunt îndeplinite prevederile din ordonanța de urgență și din prezenta hotărâre.
  

Art. 22. - (1) Jocurile de tip slot-machine vor avea, în mod obligatoriu, în dotare contoare electromecanice neresetabile care permit evidențierea unui număr compus din minimum 6 cifre, care vor înregistra atât sumele intrate, cât și premiile acordate.
   (2) Contoarele vor fi prezentate, în mod obligatoriu, spre citire și verificare organelor de control, la solicitarea acestora.
   Art. 23. - (1) Exploatarea jocurilor de noroc se efectuează în conformitate cu regulamentul de ordine interioară aprobat de comisie pentru fiecare incintă, care va prevedea expres obligațiile și responsabilitățile fiecărei persoane care participă la exploatarea în mod direct a activității, astfel cum acestea sunt definite la art. 1 alin. (10) din prezenta hotărâre.
   (2) Evidența primară se ține zilnic, pentru fiecare joc de tip slot-machine și sistem de joc de tip jack-pot, după caz, conform modelului prezentat în anexa nr. 8 a), pentru mijloacele de joc care operează în lei, respectiv în anexa nr. 8 b), pentru mijloacele de joc care operează în valută.
   (3) Lunar, în ultima zi a lunii, încasările vor fi centralizate conform modelului prezentat în anexa nr. 9 a), pentru mijloacele de joc care operează în lei, respectiv în anexa nr. 9 b), pentru mijloacele de joc care operează în valută.
   (4) Formularele astfel completate vor fi cuprinse într-un registru special, numerotat, legat și ștampilat de către organul fiscal competent în administrarea punctului de lucru aparținând organizatorului respectiv.
   (5) Scrierile se vor face cu pix cu pastă, lizibil, fiind interzise ștersăturile sau modificările, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
   (6) Eventualele greșeli vor fi corectate prin bararea sumelor înregistrate greșit și înscrierea sumelor corecte deasupra acestora, certificată prin semnătura persoanei care a completat formularul, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
   (7) Evidența contabilă va fi ținută zilnic pe baza evidenței tuturor operațiunilor de exploatare.
  

Art. 24. - (1) Organizatorii care exploatează mijloace de joc de tip slot-machine sunt obligați:
   a) să nu practice iluminarea excesivă a intrării sau a locației în care exploatează mijloacele de joc respective, sub orice formă sau prin utilizarea oricăror mijloace, cu excepția situației în care întreaga clădire din care face parte locația în care se desfășoară activitatea face obiectul iluminării, alta decât iluminatul stradal;
   b) să acopere cu panouri, autocolante sau altele asemenea suprafețele vitrate sau altele asemenea, prin care:
   (i) să fie împiedicată vizualizarea activităților care se desfășoară în locația respectivă;
   (ii) să nu fie sugerată activitatea de jocuri de noroc prin folosirea de imagini, înscrisuri sau alte simboluri.
   (2) Organizatorii pot mediatiza activitatea desfășurată în următoarele condiții:
   a) să înscrie denumirea societății organizatoare, denumirea activității sau alte înscrisuri pe care organizatorii le consideră a fi relevante la intrarea în locația în care sunt exploatate jocurile de noroc, pe un panou sau pe o suprafață vitrată dispusă în spațiul aferent locației în limita a 6 m2;
   b) panoul prevăzut la lit. a) poate fi iluminat la o intensitate care să permită pe timp de noapte doar vizualizarea înscrisurilor de pe acesta; se interzice folosirea luminilor intermitente sau stroboscopice, precum și orice alte mijloace de iluminat dinamic.
   (3) Organizatorii care exploatează mijloace de joc de tip slot-machine în locațiile prevăzute la art. 15 alin. (6) lit. a) pct. (ii) și (iii) din ordonanța de urgență nu pot mediatiza spațiile în care exploatează activitatea pentru care au fost autorizați. Acestor organizatori nu li se aplică prevederile alin. (1) lit. b).
   (4) Este permisă expunerea la loc vizibil în cadrul suprafețelor vitrate a afișelor sau a materialelor publicitare în vederea susținerii campaniilor de informare a clienților; suprafața fiecărui material în parte nu va putea depăși 1 m2, iar suprafața totală 3 m2.


   SECí…¢IUNEA a 2-a
  Jocuri de noroc caracteristice activității cazinourilor

   Art. 25. - (1) Jocurile de noroc caracteristice activității cazinourilor se desfășoară în spații corespunzătoare, denumite cazinouri, în care exploatarea jocurilor de noroc este realizată la mese speciale, folosind mijloace de joc specifice. Jocurile de noroc se organizează:
   a) între participanți și organizator;
   b) direct între participanți, organizatorul având obligația de a asigura respectarea regulamentelor de joc astfel cum au fost aprobate de comisie.
   (2) Prin imobile care nu au destinația de locuință se înțelege imobilele care nu au fost construite având această destinație sau nu au dobândit această calitate ulterior prin modificări succesive. Jocuri de noroc caracteristice activității cazinourilor se pot organiza, de asemenea, în imobile care au fost construite având destinația de locuință, dar care ulterior, prin modificări succesive, au pierdut această calitate.
   (3) Prin normele naționale în vigoare pentru clasificarea hotelurilor se înțelege clasificarea acordată hotelurilor de Ministerul Turismului, conform prevederilor legale în vigoare.
   (4) Exploatarea jocurilor de noroc caracteristice activității cazinourilor este permisă numai în condițiile în care spațiul respectiv este înregistrat ca punct de lucru de către organizatorul activității la oficiul registrului comerțului.
   (5) Cerințele minime pe care trebuie să le îndeplinească incintele în care se organizează activități specifice cazinourilor sunt:
   a) spațiile în care sunt amplasate mesele de joc trebuie să fie organizate astfel încât să se creeze o ambianță plăcută pentru participanți;
   b) să fie corespunzător amenajate;
   c) să fie asigurat iluminat electric suficient de puternic pentru exploatarea și monitorizarea activității, dar astfel montat încât să nu deranjeze participanții;
   d) să beneficieze de instalație de condiționare a aerului, cu o putere corespunzătoare dimensiunii acestora;
   e) să fie prevăzute cu circuit electric de siguranță. La ușile de evacuare vor fi montate lămpi electrice care să intre în funcțiune în momentul unei avarii la circuitul electric de bază, constituind în accepțiunea prezentei hotărâri circuit electric de iluminare de siguranță. Aceste lămpi vor fi amplasate astfel încât, în situații de necesitate, să asigure protejarea și evacuarea jucătorilor, a personalului sălii, precum și a valorilor. Nu va fi autorizată organizarea activității de tip cazinou în spații în care nu există circuit electric de iluminare de siguranță sau acesta nu funcționează în mod corespunzător;
   f) să fie prevăzute cu grupuri sanitare proprii;
   g) să fie amplasate și dotate conform condițiilor prevăzute de lege pentru prevenirea și stingerea incendiilor;
   h) să respecte normele igienico-sanitare în vigoare;
   i) să asigure condiții ambientale corespunzătoare unei bune desfășurări a activității și să nu se aducă atingere liniștii și ordinii publice, conform prevederilor legale în vigoare;
   j) să permită amenajarea unor încăperi conexe, strict necesare activității, respectiv cameră tehnică, grupuri sanitare pentru personal, bar, garderobă, cameră de odihnă pentru personal etc.
  

Art. 26. - (1) în toate cazinourile întreaga activitate din sălile de joc, de la casierie și de la recepție trebuie supravegheată în mod obligatoriu prin circuit închis de televiziune și înregistrată în sistem digital, permanent, în regim "non-stop".
   (2) înregistrările video respective vor fi realizate pe mese de joc și pe zile și vor fi păstrate, în condiții de securitate, cel puțin 30 de zile calendaristice. înregistrările trebuie să cuprindă data și ora evenimentelor, astfel încât să nu obstrucționeze vizibilitatea înregistrării. Incidentele sau evenimentele deosebite se vor consemna într-un registru ținut de operatorii sistemului de supraveghere video, iar pentru cazurile întemeiate vor fi înștiințate imediat organele de poliție. înregistrările video făcute în aceste cazuri vor fi păstrate până la clarificarea acestor situații, prin exceptare de la termenul prevăzut anterior.
   (3) înregistrările video pot fi controlate sau ridicate de organele de control ale Ministerului Finanțelor Publice și ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, prin unitățile sale subordonate, inclusiv Garda Financiară, precum și de organele de control ale Ministerului Administrației și Internelor, în vederea efectuării unor verificări.
   (4) Camerele de luat vederi vor fi amplasate astfel încât să se asigure recepționarea unor imagini clare și utile atât la mesele de joc, cât și în întreaga incintă.
   (5) Imaginile de la mesele de joc trebuie să cuprindă întregul caroiaj al mesei, precum și roata ruletei, inclusiv jetoanele existente lângă crupier și în float-box, cu o fidelitate care să permită vizionarea unor detalii, și anume: culoarea jetoanelor și valoarea bancnotelor, așezarea jetoanelor pe caroiajul mesei, numărul de jetoane pe coloană, precum și derularea în întregime a operațiunilor de creditare-debitare (credit-fill) cu jetoane valorice efectuate la mese în timpul partidelor.
   (6) Imaginile recepționate la casierie trebuie să permită vizionarea mâinilor casierului așezate pe ghișeu, culoarea, numărul și valoarea jetoanelor și a bancnotelor, iar imaginile de la recepție trebuie să permită vizionarea, integrală sau a bustului, a persoanelor care pătrund în incinta cazinoului.
   (7) Casieria și recepția pe perioada de funcționare a cazinoului vor fi permanent supravegheate cu ajutorul unor camere fixe de luat vederi, imaginea acestora urmând a fi captată atât pe monitoare, cât și în sistemul de stocare.
   (8) Urmărirea în direct și înregistrarea activității din cazinou vor fi efectuate în sistem color.
   (9) Opțional, operatorii economici mai pot dota camera tehnică și cu alte dispozitive și instalații, cum ar fi: dispozitiv de apropiere a imaginii captate, dispozitive de comandă a camerelor mobile de luat vederi, aparate de fotografiat, de înregistrare audio etc.
   (10) în cazul în care în incinta cazinoului sunt exploatate și slot-machines, activitatea acestora va fi supravegheată prin circuit închis de televiziune cu imagini de ansamblu ale mașinilor, realizându-se și înregistrarea video respectivă în sistem color.
   (11) Condiția de păstrarea a înregistrărilor video pe mese de joc și pe zile pentru cel puțin 30 de zile calendaristice, astfel cum se prevede la alin. (2), se aplică începând cu 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  

Art. 27. - Cazinourile vor avea o dotare tehnică de bază și complementară, inclusiv cărți de joc și zaruri, la nivelul practicat pe plan internațional.
  

Art. 28. - (1) Pentru jocurile de noroc la care evenimentele aleatorii se produc prin intermediul zarurilor sau al cărților de joc, regulamentul jocurilor și cel de ordine interioară trebuie să conțină prevederi obligatorii privind procedurile și competențele referitoare la: aprovizionarea, păstrarea, circulația internă, securizarea și durata de exploatare, casarea, dotarea minimală și maximală, proceduri standard de operare a acestor jocuri etc.
   (2) Pentru jocurile de noroc la care evenimentele aleatorii se produc prin intermediul zarurilor, acestea vor fi amestecate și lansate dintr-o cupă, urnă sau cu mâna. în situația în care zarurile sunt aruncate cu mâna, în regulamentul de joc propus de organizator și aprobat de comisie se va specifica faptul că aruncarea este validă numai în situația în care zarurile vor atinge minimum un perete al mesei de joc și se va rostogoli după lovirea peretelui.
   (3) Zarurile vor fi confecționate din materiale care să aibă duritatea necesară impusă de suprafața de joc, respectiv din oase, materiale plastice, ebonită, fildeș, metal sau alte materiale acceptate pe plan internațional, și vor avea laturile perfect egale, cu dimensiuni cuprinse între 20 mm și 25 mm, sigla sau denumirea cazinoului va fi inscripționată pe una dintre fețe și vor fi perfect echilibrate.
   (4) Se va respecta condiția ca suma punctelor înscrise pe fețele opuse ale unui zar să fie egală cu cifra 7.
  

Art. 29. - (1) Roțile ruletelor vor fi produse de firme specializate în domeniu. Mesele vor avea în dotare două cutii cu dublă încuietoare, care, în afara programului, vor sta deschise pe mesele de joc.
   (2) Roțile ruletelor vor fi prevăzute cu număr de serie original sau atribuit de verificatorul tehnic, pereche pentru cuvă și rotor.
   (3) în afara programului roțile ruletelor vor fi protejate cu un capac care să permită închiderea și sigilarea acestora.
   (4) Mesele la care sunt exploatate jocuri de noroc la care evenimentele aleatorii se produc prin intermediul zarurilor sau cărților de joc sunt prevăzute cu o serie (număr de identificare al acestora în cadrul locației) atribuită de organizator și unică la nivelul cazinoului, amplasată astfel încât să fie vizibilă clienților. Amplasarea tuturor meselor în cazinou se individualizează prin înscrierea seriei atribuite fiecărei mese în schița de amplasare, document care face parte integrantă din regulamentul de ordine interioară, schiță în care se va menționa și numărul de serie original sau atribuit de verificatorul tehnic pentru fiecare ruletă.

  

 Art. 30. - (1) Cazinourile pot primi spre păstrare sume numai în numerar, în lei sau în valută, ale clienților.
   (2) Acestea vor fi păstrate în seifuri special amenajate în casieria sălii de joc, altele decât cele destinate operațiunilor curente ale cazinoului, iar procedura de primire-predare, pe bază de documente utilizate în regim special, va fi total separată de fluxurile financiare și de înregistrările contabile ale cazinourilor și vor fi păstrate și arhivate conform prevederilor legale în vigoare. Evidența acestor sume se va ține distinct pentru depozitar în parte, pe bază de fișă de cont pentru operațiuni diverse întocmită pentru fiecare depozitar, în care se vor înscrie toate operațiunile efectuate de către acesta. Pentru toate aceste operațiuni se vor întocmi dispoziții de încasare, respectiv plată, care vor fi semnate de casier pentru suma plătită sau încasată și, obligatoriu, de depozitar, acesta fiind singura persoană care poate să dispună de sumele respective. în cazul în care titularul, din motive obiective, nu poate lichida soldul existent, operațiunea se poate efectua numai în baza unei procuri notariale speciale sau a unor acte de succesiune.
  

Art. 31. - (1) Numărarea bacșișului colectat de la mese, precum și deschiderea și închiderea meselor se vor face în prezența directorului de sală, șefului/șefilor de masă, casierului și lucrătorilor de la masă, constituiți în echipă, care vor completa documentele aferente (chitanțe sau dispoziții) și le vor semna, operațiunile fiind supravegheate și înregistrate în sistem video.
   (2) Operațiunile de creditare a meselor de joc sau de debitare a meselor de joc, după caz, în timpul partidelor se vor face în prezența directorului de sală, șefului/șefilor de masă și lucrătorilor de la masă, constituiți în echipă, care vor completa documentele aferente (chitanțe sau dispoziții) și le vor semna împreună cu casierul și un reprezentant al personalului operator din camera de supraveghere video, operațiunile fiind supravegheate și înregistrate în sistem video.
  

Art. 32. - Organizarea activității în cazinou, respectiv dotarea meselor, verificarea dotării, întreruperea temporară a activității la mese, închiderea meselor, numărarea bacșișului, înregistrarea stocului de jetoane, se va face conform regulamentului de ordine interioară al cazinoului, așa cum a fost aprobat de comisie. Un exemplar identic cu cel depus la comisie se va afla în permanență la sediul cazinoului și va fi prezentat la cerere organelor de control.
  

Art. 33. - (1) Organizatorii jocurilor de tip cazinou pot utiliza pentru exploatarea activității numai jetoane produse de firme recunoscute în domeniu, având inscripționată sigla cazinoului. Organizatorii sunt obligați să asigure o gestiune strictă privind proveniența, înregistrarea, depozitarea, circulația și casarea acestora. Aceeași evidență va fi ținută și în cazul cărților de joc și al zarurilor. înregistrarea, circulația și casarea jetoanelor, a cărților de joc și a zarurilor vor fi prevăzute în regulamentul de ordine interioară al cazinoului.
   (2) Jetoanele valorice pot fi cumpărate de la casierie sau de la mesele de joc, în lei sau în valută, iar restituirea (răscumpărarea) acestora se face numai la casierie.
  

Art. 34. - Organizatorii prevăd prin regulamentul de ordine interioară al cazinoului, fără a se limita la acestea, toate detaliile privind organizarea, numărul meselor și al mașinilor, condițiile de angajare, specializare, organizarea evidențelor contabile, circuitul documentelor, semnăturile obligatorii pe fiecare document, modalitatea de admitere a clienților, condițiile de supraveghere și de securitate, circuitul jetoanelor si al banilor numai însoțiți de documente justificative.
  

Art. 35. - (1) Se interzice personalului cazinoului aflat în sală să transporte jetoane sau bani în numerar în incinta cazinoului, în alte condiții decât cele stabilite atât prin lege, cât și prin regulamentul de ordine interioară al cazinoului.
   (2) Prin regulamentul de ordine interioară al cazinoului vor putea fi prevăzute numai acele situații în care transportul este justificat de menținerea bunei funcționări a activității cazinoului, fără participarea sau implicarea sub orice formă a participanților la jocurile de noroc aflați în incinta sau în afara acestuia, personalul desemnat să efectueze transportul și modul de evidență al acestuia.
  

Art. 36. - Bacșișurile oferite de participanții la joc salariaților sunt considerate venituri ale organizatorului jocurilor de noroc și pot fi împărțite de conducere salariaților. Bacșișurile vor fi evidențiate separat în contabilitate.
  

Art. 37. - Personalul care deservește sala de joc (crupieri, inspectori de masă, casieri, ospătari și alții asemenea) trebuie să poarte în timpul serviciului uniforme fără buzunare.
  

Art. 38. - (1) Organizatorii vor conduce evidența accesului jucătorilor în incinta cazinoului numai în format electronic.
   (2) Evidența accesului va conține datele de identificare ale participanților, cel puțin nume, prenume, data și locul nașterii, documentul, numărul și seria documentelor legale de identificare, prezentate de titular, astfel:
   a) pentru cetățenii care nu aparțin unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene: pașaportul, cartea de identitate diplomatică sau consulară, legitimația provizorie;
   b) pentru cetățenii români sau cetățenii aparținând unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene: buletinul/cartea de identitate sau alte acte eliberate de organele de poliție, care poartă o fotografie și semnătura titularului.
   (3) Organizatorii sunt obligați să nu permită accesul persoanelor care nu dețin asupra lor actele de identitate prezentate mai sus.
   (4) Bazele de date constituite la nivelul organizatorului privind evidența accesului jucătorilor în incinta cazinoului se arhivează prin grija acestuia și se păstrează pentru un interval de minimum 5 ani. Organizatorii sunt obligați să pună la dispoziție bazele de date la solicitarea organelor cu atribuții de control aparținând Ministerului Finanțelor Publice, Agenției Naționale de Administrare Fiscală și unităților sale subordonate, Ministerului Administrației și Internelor și Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.
  

 Art. 39. - (1) Prin decizii interne, organizatorii au dreptul de a interzice accesul persoanelor indezirabile.
   (2) Listele cuprinzând persoanele care, motivat, prin decizii interne ale cazinourilor, au fost declarate indezirabile și cărora li s-a interzis accesul în cazinou vor fi comunicate organelor de poliție, împreună cu motivația acestei măsuri, în 5 zile lucrătoare de la data acordării Autorizației pentru exploatarea jocurilor de noroc sau de la data de la care acestea se modifică prin decizie a organizatorului.
  

Art. 40. - (1) Organizatorii au obligația să organizeze și să conducă contabilitatea conform prevederilor legale în vigoare.
   (2) Evidența primară se ține zilnic, pentru fiecare masă de joc, pe formularul prezentat în anexa nr. 10 a) și conform instrucțiunilor de completare a acestuia. Acestea vor fi redactate în limba română și nu trebuie să prezinte spații goale, ștersături și modificări.
   (3) Lunar, până pe data de 5 a lunii în curs pentru luna precedentă, evidențele vor fi centralizate, utilizând formularul prezentat în anexa nr. 10 b).
  

Art. 41. - (1) Organizatorii au obligația de a desemna și comunica comisiei o persoană pentru asigurarea conformității privind condițiile de autorizare la nivelul conducerii executive, care va avea atribuții în legătură cu:
   a) dezvoltarea de politici interne, proceduri și control, pentru asigurarea de standarde ridicate la angajarea personalului;
   b) desfășurarea de programe de pregătire profesională continuă;
   c) implementarea procedurilor de control pentru testarea sistemului de verificare, înregistrare și securitate.
   (2) Conducerea executivă are obligația de a asigura, prin persoana prevăzută la alin. (1) sau prin altă persoană sau structură, stabilirea de politici și proceduri adecvate în materie de cunoaștere a clientelei, de raportare, de păstrare a evidențelor secundare sau operative, de control intern, evaluare și gestionare a riscurilor, managementul de conformitate și comunicare, pentru a preveni și a împiedica operațiunile suspecte de spălarea banilor sau finanțarea terorismului, asigurând în același timp instruirea corespunzătoare a angajaților în acest sens.
   (3) Personalul de execuție din cazinouri, până la nivelul directorilor inclusiv, va fi format prin școlarizare în țară sau străinătate ori poate fi angajat din străinătate cu permis de muncă pentru cetățenii străini, eliberat în condițiile legii.
   (4) Pentru personalul prevăzut la alin. (3) se va solicita obținerea avizului de la inspectoratul județean de poliție/Direcția Generală de Poliție a Municipiului București pe raza căruia se află cazinoul, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data angajării.
  

Art. 42. - (1) în vederea acordării Autorizației pentru exploatarea jocurilor de noroc din cazinou și pentru prezentarea documentației în comisie, o echipă de specialiști, formată din reprezentanți ai direcției de specialitate și reprezentanți ai organelor teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și ale Ministerului Administrației și Internelor, în număr de cel puțin 5 persoane, se va deplasa la fața locului și va întocmi o notă de constatare privind îndeplinirea condițiilor de autorizare.
   (2) Nota de constatare va fi semnată de către toți membrii echipei și de reprezentantul operatorului economic verificat și va fi înaintată comisiei.
  

Art. 43. - în situația în care în incinta cazinoului se intenționează și exploatarea de mijloace de joc de tip slot-machine, organizatorii sunt obligați să solicite licență de organizare a jocurilor de noroc și autorizații de exploatare a jocurilor de noroc în condițiile ordonanței de urgență și prezentei hotărâri.
  

Art. 44. - (1) Organizatorii de jocuri de noroc tip cazinou au dreptul la extinderea activității prin autorizarea majorării numărului de mese speciale de joc.
   (2) Aprobarea se acordă în condițiile în care vor fi prezentate documentațiile corespunzătoare pentru mijlocul de joc respectiv, se achită taxele aferente în condițiile și în cuantumurile prevăzute de ordonanța de urgență și prezenta hotărâre și se majorează în mod corespunzător garanția constituită de operatorul economic.
   (3) în aceste cazuri, autorizația de exploatare se va modifica în mod corespunzător cu respectarea termenului de valabilitate al acesteia, modificarea fiind validă cu data de întâi a lunii următoare celei în care, după aprobarea comisiei, sunt respectate prevederile alin. (2) în ceea ce privește plata taxelor de autorizare și constituirea garanției.

 

   SECí…¢IUNEA a 3-a
  Jocurile bingo desfășurate în săli de joc

 

   Art. 45. - Prin jocul bingo desfășurat în săli de joc se înțelege jocul de noroc caracterizat prin extrageri și premieri succesive de numere, în mod aleatoriu, prin folosirea echipamentelor complexe de extragere de tip loteristic, participanții la joc fiind desemnați câștigători în condițiile în care fac cunoscut faptul că pe cartonul de joc pus la dispoziție de organizator în schimbul taxei de participare este înscrisă combinația completă de numere dintre cele extrase până în acel moment, corespunzătoare următoarelor premii succesive: linie, bingo, bingo acumulat, bila maximă și premiile speciale din fondurile de rezervă.
  

Art. 46. - (1) Prin sală de joc tip bingo se înțelege o încăpere amenajată corespunzător, care are în dotare un complex de dispozitive, instalații, mașini și echipamente interconectate, rezultând un tot unitar, caracterizat prin extrageri și premieri succesive, realizate rapid prin intermediul unei instalații care înglobează un circuit închis de televiziune.
   (2) Exploatarea jocului bingo desfășurat în săli de joc este permisă numai în condițiile în care spațiul respectiv este înregistrat ca punct de lucru de către organizatorul activității la oficiul registrului comerțului.
  

Art. 47. - O sală de joc tip bingo va avea în dotare, în mod obligatoriu, următoarele dispozitive și echipamente:
   a) un aparat de extragere aleatorie a numerelor, respectiv turbosuflantă prevăzută cu serpentină la vedere;
   b) unul sau mai multe panouri cu afișaj luminos, comandate electronic, prin intermediul cărora sunt afișate principalele date de joc: premiul de linie, premiul de bingo, premiul de bingo acumulat, fondul de rezervă, prețul cartonului, intervalul de serie vândut, numărul de cartoane vândute, bila maximă, numărul de bile extrase și premiile speciale. Panoul de date are suficienți digiți pentru înscrierea în totalitate a datelor afișate;
   c) două sau mai multe panouri cu afișaj luminos, prin intermediul cărora vor fi afișate numerele extrase;
   d) cel puțin 4 monitoare TV color, prin intermediul cărora vor fi afișate principalele date de joc, numerele extrase, precum și cartoanele câștigătoare; numărul panourilor cu lămpi electrice, precum și numărul monitoarelor vor fi impuse de necesitatea accesului jucătorilor la informațiile de joc, din orice punct al sălii, indiferent de configurația și de dimensiunea acesteia;
   e) un calculator electronic coordonator de joc, pentru gestiunea contabilă a jocului, prevăzut cu un monitor de control și una sau mai multe imprimante;
   f) alte dispozitive și accesorii specifice jocului tip bingo, respectiv tastatură, întrerupătoare, instalații audio etc;
   g) opțional pot fi racordate la calculatorul central al sălii terminale de tip mini bings pentru jucătorii care joacă simultan cu mai multe cartoane, pentru a facilita urmărirea numerelor extrase și a celor câștigătoare, precum și a cartoanelor câștigătoare.
   Art. 48. - Pentru a fi autorizate, sălile de joc tip bingo trebuie să îndeplinească următoarele condiții de bază:
   a) spațiile trebuie să fie organizate astfel încât să se creeze o ambianță plăcută pentru participanți;
   b) să fie asigurat iluminat electric suficient de puternic pentru exploatarea activității, dar astfel montat încât să nu deranjeze participanții;
   c) să beneficieze de instalație de condiționare a aerului, cu o putere corespunzătoare dimensiunii acestora;
   d) să fie prevăzute cu circuit electric de siguranță. La ușile de evacuare vor fi montate lămpi electrice care să intre în funcțiune în momentul unei avarii la circuitul electric de bază, constituind, în accepțiunea prezentei hotărâri, circuit electric de iluminare de siguranță. Aceste lămpi vor fi amplasate astfel încât în situații de necesitate să asigure protejarea și evacuarea jucătorilor, a personalului sălii, precum și a valorilor. Nu va fi autorizată organizarea activității tip bingo în sală în spații în care nu există circuit electric de iluminare de siguranță sau acesta nu funcționează în mod corespunzător;
   e) să fie prevăzute cu grupuri sanitare proprii;
   f) să fie amplasate și dotate conform condițiilor prevăzute de lege pentru prevenirea și stingerea incendiilor;
   g) să respecte normele igienico-sanitare în vigoare;
   h) să fie prevăzute cu instalație de sonorizare care să asigure o audiție optimă;
   i) să se asigure uniforme pentru personal;
   j) calculatorul de coordonare și gestiune a jocului să fie prevăzut cu sursă de alimentare neîntreruptibilă;
   k) să existe aparate de extragere aleatorie a numerelor tip turbosuflantă pentru care există verificare tehnică acordată de Biroul Român de Metrologie Legală;
   l) să se asigure condiții ambientale corespunzătoare unei bune desfășurări a activității și să nu se aducă atingere liniștii și ordinii publice, conform prevederilor legale în vigoare.
  

Art. 49. - Sălile de joc nu pot fi autorizate în situațiile în care:
   a) calculatorul electronic manifestă unele deficiențe de programare sau este neperformant, în sensul că: permite desfășurarea jocului în condițiile pierderii parțiale sau totale a memoriei, în situația unei întreruperi a alimentării cu energie electrică, permite desfășurarea jocului în situația scoaterii din circuit a imprimantei sau a suportului de date, respectiv hârtia de imprimantă;
   b) sunt amplasate în grădinile de vară sau pe terasele restaurantelor, care nu sunt închise și acoperite integral;
   c) aparatul de extragere aleatorie a numerelor tip turbosuflantă nu este dotat cu serpentină de stocare a bilelor;
   d) comenzile echipamentului de joc nu sunt efectuate prin intermediul calculatorului.
  

Art. 50. - (1) La jocul de bingo procentul de premiere din totalul rulajului încasărilor va fi de minimum 65% și maximum 80% și va fi constituit pe fiecare joc obișnuit, cu excepția jocurilor la care se acordă premii speciale atunci când se va respecta doar procentul minim.
   (2) Procentul de premiere este compus din suma procentelor ce reprezintă premii de linie, de bingo și de bingo acumulat, precum și din procentul aferent constituirii fondului de rezervă.
   (3) Fondul de rezervă va putea fi folosit la acordarea premiilor speciale și la reconstituirea opțională a premiului de bingo acumulat, în cazul în care acesta a fost acordat.
   (4) Premiul de bingo acumulat, constituit din încasări într-un procent stabilit de organizator sau din fondul de rezervă, se acordă integral participantului la joc declarat câștigător la bila maximă afișată pe panoul de date.
   (5) Se interzice acordarea parțială a acestuia în cote fixe, precum și acordarea unor premii speciale din premiul de bingo acumulat.
   (6) Premiile speciale acordate jucătorilor se constituie numai din fondul de rezervă acumulat la jocurile anterioare.
   (7) Premiile de linie, de bingo și de bingo acumulat și fondul de rezervă vor fi afișate permanent pe panoul cu datele generale de joc.
   (8) Procentele de premiere practicate de organizator vor fi prevăzute în regulamentul de joc. Orice modificare ulterioară a regulamentului de joc se va face în limitele prevăzute la alin. (1) și va putea fi aplicată numai după aprobarea modificării regulamentului de joc de către comisie.
   (9) Prin excepție de la prevederile alin. (6), pentru o perioadă de 3 luni de la data acordării autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, organizatorul de joc tip bingo poate constitui fond de rezervă din resursele financiare proprii, pe care ulterior le poate recupera.
  

Art. 51. - Exploatarea jocurilor bingo desfășurate în săli de joc se realizează numai cu cartoane tipărite de Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A.
  

 Art. 52. - (1) întreaga gestiune a jocurilor de tip bingo va fi evidențiată pe hârtia imprimantei calculatorului.
   (2) Pe hârtia imprimantei calculatorului vor fi precizate, în mod obligatoriu, următoarele date: enumerarea cronologică a jocurilor de bingo în sală organizate, data și ora începerii jocului, ora încheierii jocului, prețul cartoanelor vândute, numărul cartoanelor vândute, intervalul de serie vândut, premiul de linie, premiul de bingo, premiul de bingo acumulat, fondul de rezervă și premiile speciale acordate din acesta, bilele extrase, bila maximă, numărul cartonului câștigător atât la linie, cât și la bingo, validarea jocului.
   (3) La sfârșitul fiecărei zile de joc calculatorul va opera sinteza jocurilor, numărul de jocuri executate, sumele încasate, valoarea premiilor acordate și alte date sintetice.
   (4) După această sinteză, hârtia de imprimantă va fi barată, urmând ca situația zilei să fie verificată și semnată de responsabilul de joc, casier și un operator. Fiecare dintre semnatari va înscrie personal numele, ora semnării, funcția, urmate de semnătură. Ordinea înscrierii va fi dată de ierarhia funcțiilor deținute.
   (5) Această procedură se va efectua imediat după terminarea ultimului joc și după redarea sintezei zilei de către calculator.
  

Art. 53. - (1) Hârtia de imprimantă cu datele de joc constituie baza întocmirii unui document contabil și se păstrează ca atare, împreună cu acesta, conform normelor legale.
   (2) Lunar, se va întocmi situația prevăzută în anexa nr. 11 pentru jocul de tip bingo.
  

Art. 54. - (1) Exploatarea jocurilor de bingo desfășurate în săli de joc se realizează prin intermediul unor programe informatice specifice jocului de bingo.
   (2) în cazul încetării activității, programele de joc nu pot fi transmise odată cu înstrăinarea instalației.
  

Art. 55. - (1) în vederea acordării autorizației pentru exploatarea jocurilor de noroc, pentru fiecare sală în parte, o echipă de specialiști, formată din reprezentanți ai direcției de specialitate și reprezentanți ai organelor teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și ale Ministerului Administrației și Internelor, în număr de cel puțin 5 persoane, se va deplasa la fața locului și va întocmi o notă de constatare privind îndeplinirea condițiilor de autorizare.
   (2) Nota de constatare va fi semnată de către toți membrii echipei, precum și de reprezentantul operatorului economic verificat și va fi înaintată comisiei.
   Art. 56. - (1) Organizatorii sunt obligați:
   a) să nu practice iluminarea excesivă a intrării sau a locației în care se exploatează mijloacele de joc respective, sub orice formă sau prin utilizarea oricăror mijloace, cu excepția situației în care întreaga clădire din care face parte locația în care se desfășoară activitatea face obiectul iluminării, alta decât iluminatul stradal;
   b) să acopere cu panouri, autocolante sau altele asemenea suprafețele vitrate sau altele asemenea, prin care:
   (i) să fie împiedicată vizualizarea activităților care se desfășoară în locația respectivă;
   (ii) să nu fie sugerată activitatea de jocuri de noroc prin folosirea de imagini, înscrisuri sau alte simboluri.
   (2) Organizatorii pot mediatiza activitatea desfășurată în următoarele condiții:
   a) să înscrie denumirea societății organizatoare, denumirea activității sau alte înscrisuri pe care organizatorii le consideră a fi relevante la intrarea în locația în care sunt exploatate jocuri de noroc, pe un panou sau pe o suprafață vitrată dispuse în spațiul aferent locației, în limita a 6 m2;
   b) panoul prevăzut la lit. a) poate fi iluminat la o intensitate care să permită pe timp de noapte doar vizualizarea înscrisurilor de pe acesta; se interzice folosirea luminilor intermitente sau stroboscopice, precum și a oricăror altor mijloace de iluminat dinamic.
   (3) Este permisă expunerea la loc vizibil în cadrul suprafețelor vitrate a afișelor sau a materialelor publicitare în vederea susținerii campaniilor de informare a clienților; suprafața fiecărui material în parte nu va putea depăși 1 m2, iar suprafața totală 3 m2.

 

   SECí…¢IUNEA a 4-a
  Jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor rețelelor de televiziune

  

Art. 57. - (1) Prin jocul bingo organizat prin intermediul sistemelor rețelelor de televiziune se înțelege jocul de noroc caracterizat prin extrageri și premieri succesive de numere în mod aleatoriu, prin folosirea echipamentelor complexe de extragere de tip loteristic, participanții la joc fiind desemnați câștigători în condițiile în care cartonul de joc pus la dispoziție de organizator în schimbul taxei de participare are înscrisă combinația completă de numere dintre cele extrase până în acel moment, corespunzătoare următoarelor premii succesive: linie, bingo, bingo acumulat, bila maximă și premiile speciale din fondurile de rezervă.
   (2) Succesiunea premierilor este anunțată de organizator care, pe baza evidențelor proprii și a validării extragerilor de numere efectuate până la un moment dat, constată faptul că există cel puțin un carton valabil dintre cele vândute, care conține combinația completă de numere pentru acordarea premiului.
   (3) Documentația tehnico-economică de eficiență prezentată de operatorul economic la autorizare, întocmită pe o perioadă de un an, va conține următoarele date: totalul încasărilor brute estimate, totalul cheltuielilor, pe elemente principale de cheltuieli, profitul brut.
  

Art. 58. - Pentru exploatarea jocului bingo organizat prin intermediul sistemelor rețelelor de televiziune, organizatorul trebuie să asigure:
   a) transmiterea în direct a extragerii de numere;
   b) un complex de dispozitive, instalații, mașini și echipamente interconectate, rezultând un tot unitar, caracterizat prin extrageri și premieri succesive, realizate rapid prin intermediul unei instalații care înglobează un circuit închis de televiziune;
   c) organizarea locului de transmisie în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.
  

Art. 59. - Sala va avea în dotare, în mod obligatoriu, următoarele dispozitive și echipamente:
   a) cel puțin un aparat de extragere aleatorie a numerelor, respectiv turbosuflantă prevăzută cu serpentină la vedere;
   b) cel puțin un panou cu afișaj luminos, comandate electronic, prin intermediul cărora vor fi afișate principalele date de joc: premiul de linie, premiul de bingo, premiul de bingo acumulat, fondul de rezervă, prețul cartonului, intervalul de serie vândut, numărul de cartoane vândute, bila maximă, numărul de bile extrase și premiile speciale. Panoul de date va avea suficienți digiți pentru înscrierea în totalitate a datelor afișate;
   c) cel puțin un panou cu afișaj luminos, prin intermediul căruia vor fi afișate numerele extrase;
   d) un calculator electronic coordonator de joc, pentru gestiunea contabilă a jocului, prevăzut cu un monitor de control și una sau mai multe imprimante;
   e) să existe cel puțin un aparat de extragere aleatorie a numerelor tip turbosuflantă pentru care există verificare tehnică acordată de Biroul Român de Metrologie Legală;
   f) alte dispozitive și accesorii specifice jocului tip bingo, respectiv tastatură, întrerupătoare, instalații audio etc.
  

Art. 60. - Pentru a fi autorizată, sala trebuie să îndeplinească următoarele condiții de bază:
   a) să fie asigurat iluminat electric suficient de puternic pentru exploatarea activității;
   b) să fie prevăzută cu instalație de sonorizare care să asigure o audiție optimă;
   c) calculatorul de coordonare și gestiune a jocului să fie prevăzut cu sursă de alimentare neîntreruptibilă;
   d) să fie prevăzută cu circuit electric de siguranță. La ușile de evacuare vor fi montate lămpi electrice care să intre în funcțiune în momentul unei avarii la circuitul electric de bază, constituind, în accepțiunea prezentei hotărâri, circuit electric de iluminare de siguranță. Aceste lămpi vor fi amplasate astfel încât în situații de necesitate să asigure protejarea și evacuarea personalului sălii, precum și a valorilor.
  

Art. 61. - Sala nu poate fi autorizată în situațiile în care:
   a) calculatorul electronic manifestă unele deficiențe de programare sau este neperformant, în sensul că: permite desfășurarea jocului în condițiile pierderii parțiale sau totale a memoriei, în situația unei întreruperi a alimentării cu energie electrică; permite desfășurarea jocului în situația scoaterii din circuit a imprimantei sau a suportului de date, respectiv hârtia de imprimantă;
   b) sunt amplasate în grădinile de vară sau pe terasele restaurantelor, care nu sunt închise și acoperite integral;
   c) aparatul de extragere aleatorie a numerelor tip turbosuflantă nu este dotat cu serpentină de stocare a bilelor;
   d) comenzile echipamentului de joc nu sunt efectuate prin intermediul calculatorului.
  

 Art. 62. - (1) Procentul de premiere din totalul rulajului încasărilor va fi de minimum 40% și maximum 60% și va fi constituit pe fiecare joc obișnuit, cu excepția jocurilor la care se acordă premii speciale atunci când se va respecta doar procentul minim.
   (2) Procentul de premiere este compus din suma procentelor ce reprezintă premii de linie, de bingo și de bingo acumulat, precum și din procentul aferent constituirii fondului de rezervă.
   (3) Fondul de rezervă va putea fi folosit la acordarea premiilor speciale și la reconstituirea opțională a premiului de bingo acumulat, în cazul în care acesta a fost acordat.
   (4) Premiul de bingo acumulat, constituit din încasări într-un procent stabilit de organizator sau din fondul de rezervă, se acordă integral participantului la joc declarat câștigător la bila maximă afișată pe panoul de date.
   (5) Se interzice acordarea parțială a acestuia în cote fixe, precum și acordarea unor premii speciale din premiul de bingo acumulat.
   (6) Premiile speciale acordate jucătorilor se constituie numai din fondul de rezervă acumulat la jocurile anterioare.
   (7) Premiile de linie, de bingo și de bingo acumulat și fondul de rezervă vor fi afișate permanent pe panoul cu datele generale de joc.
   (8) Procentele de premiere practicate de organizator vor fi prevăzute în regulamentul de joc. Orice modificare ulterioară a regulamentului de joc se va face în limitele prevăzute la alin. (1) și va putea fi aplicată numai după aprobarea modificării regulamentului de joc de către comisie.
   (9) Prin excepție de la prevederile alin. (6), pentru o perioadă de 3 luni de la data acordării autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, organizatorul de joc tip bingo poate constitui fond de rezervă din resursele financiare proprii, pe care ulterior le poate recupera.
   (10) Să transmită comisiei, în cel mult 3 zile lucrătoare, procesele-verbale întocmite de comisia de validare a premiilor constituită pentru fiecare ediție de joc (emisiune televizată), precum și anexele procesului-verbal și evidența cartoanelor din gestiunea organizatorului cu evidențierea cartoanelor vândute pentru jocul de noroc respectiv.
  

Art. 63. - Exploatarea jocurilor bingo organizate prin intermediul sistemelor rețelelor de televiziune se realizează numai cu cartoane tipărite de Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A.
  

Art. 64. - (1) Gestiunea jocurilor bingo organizate prin intermediul sistemelor rețelelor de televiziune, pentru o singură ediție de joc, se realizează exclusiv de către organizator și se validează pentru fiecare ediție de joc (emisiune televizată) de către o comisie de validare formată din 5 membri, dintre care un președinte numit de organizator, gestiunea ediției de joc (emisiunii televizate) fiind evidențiată pe hârtia imprimantei calculatorului.
   (2) Pe hârtia imprimantei calculatorului vor fi precizate, în mod obligatoriu, următoarele date: enumerarea cronologică a jocurilor de bingo organizate în cadrul ediției de joc (emisiunii televizate), după caz, data și ora începerii fiecărui joc, ora încheierii, prețul cartoanelor vândute pentru fiecare joc, numărul cartoanelor vândute pentru fiecare joc, intervalul de serie vândut pentru fiecare joc, intervalul seriilor de cartoane anulate pentru fiecare joc, premiul de linie acordat pentru fiecare joc, premiul de bingo acordat pentru fiecare joc, premiul de bingo acumulat acordat pentru fiecare joc, fondul de rezervă și premiile speciale acordate din acesta, bilele extrase acordate pentru fiecare joc, bila maximă acordată pentru fiecare joc, numărul cartonului câștigător atât la linie, cât și la bingo, acordat pentru fiecare joc, validarea fiecărui joc.
   (3) La sfârșitul fiecărei ediții de joc (emisiune televizată) calculatorul va opera sinteza jocurilor, numărul de jocuri executate, sumele încasate, valoarea premiilor acordate și alte date sintetice.
   (4) După această sinteză, hârtia de imprimantă va fi barată, urmând ca situația ediției de joc (emisiunii televizate) să fie verificată și semnată de fiecare membru al comisiei de validare. Fiecare dintre semnatari va înscrie personal numele, ora semnării, funcția, urmate de semnătură.
   (5) Această procedură se va efectua imediat după terminarea ultimului joc și după redarea sintezei de către calculator.
  

Art. 65. - (1) Hârtia de imprimantă cu datele de joc constituie baza întocmirii unui document contabil și se păstrează ca atare, împreună cu acesta, conform normelor legale.
   (2) Lunar, până pe data de 5 a lunii în curs pentru luna anterioară, organizatorii de astfel de jocuri vor întocmi situația prevăzută în anexa nr. 11.
  

Art. 66. - (1) Exploatarea jocurilor bingo organizate prin intermediul sistemelor rețelelor de televiziune se realizează prin intermediul unor programe informatice specifice jocului de bingo.
   (2) în cazul încetării activității, programele de joc nu pot fi transmise odată cu înstrăinarea instalației.
   Art. 67. - (1) în vederea acordării autorizației pentru exploatarea jocurilor de noroc, pentru fiecare sală în care urmează a se organiza jocuri bingo organizate prin intermediul sistemelor rețelelor de televiziune, o echipă de specialiști, formată din reprezentanți ai direcției de specialitate și reprezentanți ai organelor teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și ale Ministerului Administrației și Internelor, în număr de cel puțin 5 persoane, se va deplasa la fața locului și va întocmi o notă de constatare privind îndeplinirea condițiilor de autorizare.
   (2) Nota de constatare va fi semnată de către toți membrii echipei, precum și de reprezentantul operatorului economic verificat și va fi înaintată comisiei.

  

SECí…¢IUNEA a 5-a
  Pariuri în cotă fixă

  

Art. 68. - (1) Activitățile de pariuri în cotă fixă vor fi exploatate în spații bine delimitate, denumite agenții de pariuri.
   (2) în cadrul agențiilor de pariuri, organizatorul este obligat să exploateze activitatea utilizând programe informatice unice și formulare unitare la nivelul organizatorului.
   (3) Documentația tehnico-economică de eficiență prezentată de operatorul economic la autorizare, întocmită pe o perioadă de un an, va conține următoarele date: totalul încasărilor brute estimate, totalul cheltuielilor, pe elemente principale de cheltuieli, profitul brut.
   (4) Prin încasări brute se înțelege suma totală încasată înainte de deducerea premiilor și a altor cheltuieli.
   (5) Lunar, până la data de 10 a lunii în curs pentru luna anterioară, organizatorii de astfel de jocuri vor întocmi situația prevăzută în anexa nr. 12.
   (6) Procentul de câștiguri din totalul încasărilor brute va fi de minimum 60%, calculat pentru perioada de valabilitate a autorizației.
  

Art. 69. - în regulamentele de joc și regulamentele de ordine interioară vor fi precizate toate datele principale privind organizarea activității: sistemul de certificare și de omologare a câștigurilor, sistemul de validare a câștigurilor, sistemul de control și de securitate și alte elemente definitorii ale activității respective. Modificarea ulterioară a acestora se poate face numai cu aprobarea comisiei.
  

 Art. 70. - (1) Organizatorii sunt obligați să nu practice iluminarea excesivă a intrării sau a locației în care exploatează pariurile în cotă fixă, sub orice formă sau prin utilizarea oricăror mijloace, cu excepția situației în care întreaga clădire din care face parte locația în care se desfășoară activitatea face obiectul iluminării, alta decât iluminatul stradal.
   (2) Organizatorii pot mediatiza activitatea desfășurată în următoarele condiții:
   a) să înscrie denumirea societății organizatoare, denumirea activității sau alte înscrisuri pe care organizatorii le consideră a fi relevante, la intrarea în locație ori situată pe aceasta, pe un panou sau pe o suprafață vitrată dispusă în spațiul aferent locației în limita a 6 m2;
   b) panoul prevăzut la lit. a) poate fi iluminat la o intensitate care să permită pe timp de noapte doar vizualizarea înscrisurilor de pe acesta; se interzice folosirea luminilor intermitente sau stroboscopice, precum și a oricăror altor mijloace de iluminat dinamic.
   (3) Este permisă expunerea la loc vizibil în cadrul suprafețelor vitrate a afișelor sau a materialelor publicitare în vederea susținerii campaniilor de informare a clienților; suprafața fiecărui material în parte nu va putea depăși 1 m2, iar suprafața totală 3 m2.
   (4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.
   (5) Mijloacele de iluminat dinamice (jocuri de lumini, lumini intermitente sau stroboscopice și altele asemenea), utilizate de organizatori pentru mediatizarea activităților desfășurate, în funcțiune la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pot fi utilizate cel mult 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului act normativ.

 

   SECí…¢IUNEA a 6-a
  Jocuri loto și pariuri mutuale

 

   Art. 71. - (1) în înțelesul ordonanței de urgență și al prezentei hotărâri, în categoria jocurilor loto, inclusiv prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, sunt incluse, fără a se limita la acestea, următoarele tipuri de jocuri:
   a) jocuri loto cu extrageri pur aleatorii de numere, fără a se limita la acestea: 5/40; 6/49; 3/90; 5/55; 5/45 + 1/20 (JOKER), noroc, loto bingo, Keno și altele asemenea;
   b) jocuri loto cu pretrageri pur aleatorii de numere și/sau simboluri, fără a se limita la acestea: loz în plic, loz randalinat, loz capsat, loz anvelopat, loz răzuibil și altele asemenea;
   c) jocuri loto - loterii pasive, care se bazează pe extragerea pur aleatorie de bilete, numere și/sau date de identificare ale biletelor, fără a se limita la acestea: Crosul Loteriei; Loteria Cadou; Loteria sărbătorilor de iarnă; Loto Zodiac și altele asemenea;
   d) videoloteria - joc tip loto prin care se obțin aleatoriu câștiguri, rezultatul participării la joc fiind relevat jucătorului prin intermediul terminalului de videoloterie, dexteritatea sau abilitatea jucătorului neavând nicio influență/relevanță în obținerea câștigului. Jocul de videoloterie se realizează printr-o rețea unitară de terminale cu circuit închis care funcționează numai conectate on-line la un sistem central la nivel național. Sistemul central asigură activarea, monitorizarea permanentă a terminalelor, centralizarea datelor și validarea automată a câștigurilor acordate jucătorilor. Validarea și acordarea câștigului nu implică terminalul utilizat de jucător.
   (2) în măsura în care, pentru realizarea obiectului de activitate al Companiei Naționale "Loteria Română" - S.A., adunarea generală a acționarilor decide extinderea activității cu noi jocuri de noroc, categoriile de jocuri enumerate la alin. (1) se completează în mod corespunzător, cu condiția ca acestea să respecte prevederile art. 10 alin. (1) lit. a) din ordonanța de urgență.
  

Art. 72. - (1) Pentru jocurile de noroc pentru care Compania Națională "Loteria Română" - S.A. beneficiază de licență de organizare a jocurilor de noroc, respectiv autorizație de exploatare a jocurilor de noroc, prin efectul legii, comisia nu emite documentele aferente.
   (2) Dispozițiile art. 12 alin. (2) din ordonanța de urgență nu se aplică Companiei Naționale "Loteria Română" - S.A. pentru jocurile de noroc prevăzute la art. 18 alin. (1) din ordonanța de urgență, pentru care aceasta beneficiază de licențe de organizare a jocurilor de noroc prin efectul legii.
   (3) Regulamentele de joc și regulamentele de ordine interioară utilizate de Compania Națională "Loteria Română" - S.A. pentru jocurile de noroc pentru care aceasta beneficiază de licențe de organizare a jocurilor de noroc, respectiv autorizații de exploatare a jocurilor de noroc, prin efectul legii, sunt cele aprobate la nivelul acestei companii, conform legii, și avizate de către comisie. Avizarea de către comisie, la propunerea Companiei Naționale "Loteria Română" - S.A., se realizează în cel mult 45 de zile de la depunerea documentației complete. Regulamentele de joc și regulamentele de ordine interioară se vor depune la comisie până cel târziu pe data de 15 decembrie pentru anul următor.

  

Art. 73. - (1) Compania Națională "Loteria Română" - S.A. poate utiliza sistemul computerizat de înregistrare, stocare, omologare și raportare contabilă realizat pentru organizarea și exploatarea pariurilor mutuale, inclusiv sistemul de securizare a transmisiilor, sistemul de transmisie de date (internet, radio, telefon etc.) utilizat la nivelul companiei, precum și cel utilizat pentru locația aflată la Ministerul Finanțelor Publice și pentru organizarea și exploatarea celorlalte jocuri de noroc a căror existență este prevăzută în ordonanța de urgență.
   (2) Compania Națională "Loteria Română" - S.A. poate exploata jocurile de noroc pentru care deține exclusivitate în conformitate cu prevederile ordonanței de urgență și ale prezentei hotărâri și pe bază de contract încheiat cu persoane fizice sau persoane juridice în condițiile legii.

 

   SECí…¢IUNEA a 7-a
Jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență, precum și jocurile loto si pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă

 

   Art. 73^1. - (1) Activitatea de licențiere a organizării și de autorizare a exploatării jocurilor de noroc prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, se realizează de către Ministerul Finanțelor Publice prin comisie. în acest sens, comisia acordă licențe de organizare și autorizații de exploatare pentru organizatorii de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență.
   (2) în vederea obținerii licenței de organizare și a autorizației de exploatare pentru jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență, se depun la Ministerul Finanțelor Publice documentele prevăzute în anexa nr. 2, respectiv în anexa nr. 3.
   (3) Solicitantul de licență și autorizație al cărui acționar/asociat majoritar sau cel care are dreptul numirii majorității organelor de conducere ale operatorului economic este o societate organizatoare de jocuri de noroc dintre cele enumerate la alin. (1), autorizată în state nemembre ale Uniunii Europene, are obligația să prezinte comisiei, la momentul primei autorizări, informații privind conturile deschise de jucătorii de cetățenie română, înregistrați pe platformele de joc utilizate în afara României.
   (4) în vederea acordării autorizației pentru exploatarea jocurilor de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență, organizate de operatori economici care dețin echipamentele tehnice pe teritoriul României, și a acordării autorizației operatorilor economici reglementați la art. 191 alin. (1) din ordonanța de urgență, denumiți în continuare operatori de monitorizare și raportare pentru jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență, o echipă de specialiști, formată din reprezentanți ai direcției de specialitate, ai Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale și ai organelor teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și ale Ministerului Administrației și Internelor, în număr de cel puțin 5 persoane, se deplasează la fața locului și întocmește o notă de constatare privind îndeplinirea condițiilor de autorizare.
   (5) Nota de constatare se semnează de către toți membrii echipei, precum și de reprezentantul operatorului economic verificat și va fi înaintată comisiei.
  

Art. 73^2. - (1) în vederea realizării controlului tehnic, monitorizării și raportării pentru jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență, comisia autorizează operatori economici, în calitate de operatori de monitorizare și raportare, pe o perioadă de 5 ani.
   (2) în cazul în care operatorul de monitorizare și raportare este o instituție sau o autoritate de stat, atribuțiile și competențele acesteia sunt stabilite prin actele normative care reglementează activitatea respectivei instituții sau autorități de stat.
   (3) Activitatea operatorului de monitorizare și raportare se desfășoară cu respectarea următoarelor obiective fundamentale:
   a) protecția minorilor și prevenirea accesului acestora la jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență;
   b) asigurarea integrității și a transparenței operațiunilor desfășurate de către și prin intermediul organizatorilor de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență, precum și a unui sistem de joc echitabil;
   c) prevenirea și combaterea, prin mijloace specifice, a riscului de spălare a banilor și de finanțare a actelor de terorism, precum și identificarea și raportarea activităților infracționale desfășurate prin intermediul jocurilor de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență;
   d) asigurarea protecției, prin mijloace specifice, a organizatorilor de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență, autorizați în România, și a jucătorilor împotriva practicilor neloiale, abuzive și frauduloase;
   e) asigurarea funcționării corecte și transparente a activităților de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență și a unui mediu concurențial competitiv în desfășurarea acestora.
   (4) în situația în care un operator economic dorește să devină operator de monitorizare și raportare pentru activitățile de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență, acesta solicită comisiei obținerea autorizației și depune la Ministerul Finanțelor Publice documentele prevăzute în anexa nr. 13.
   (5) Pentru obținerea autorizației de operator de monitorizare și raportare operatorii economici trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
   a) să se constituie ca persoană juridică de drept român având ca obiect de activitate activitățile prevăzute de grupa CAEN 620 și capitalul social subscris și vărsat în cuantum de minimum 2.000.000 lei sau ca persoană juridică într-un stat membru al Uniunii Europene ori al Spațiului Economic European;
   b) reprezentanții legali ai operatorului economic să aibă avizul organelor de poliție;
   c) să dețină echipamentele tehnice prin intermediul cărora își va desfășura activitatea specifică, în calitate de operator de monitorizare și raportare, iar acestea să fie localizate pe teritoriul României și să îndeplinească condițiile tehnice necesare realizării atribuțiilor de monitorizare și raportare;
   d) să aibă experiență, direct sau indirect, prin personal propriu ori colaboratori, de minimum 3 ani în furnizarea de servicii similare celor prevăzute în prezenta hotărâre, pentru activitățile de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență, către autorități de reglementare sau agenții guvernamentale din Uniunea Europeană sau Spațiul Economic European;
   e) să aibă experiență, direct sau indirect, de minimum 5 ani în activitățile de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență, cu privire la furnizarea de servicii complete și continue privind soluții de rețea către organizatori de jocuri de noroc, în vederea asigurării celor mai bune practici în furnizarea și menținerea: (i) ansamblului de soluții tehnice pentru rețelele de jocuri; (ii) unui management complet al rețelelor; și (iii) unei strategii de rețea funcțională implementabilă atât la nivel național, cât și internațional;
   f) să declare, prin intermediul notificării, prelucrarea datelor cu caracter personal la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, potrivit legislației în vigoare;
   g) reprezentantul/reprezentanții legal/legali al/ai persoanei juridice să depună o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că persoana juridică nu a fost condamnată printr-o hotărâre definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea;
   h) reprezentantul/reprezentanții legal/legali al/ai persoanei juridice să depună certificatele de cazier judiciar sau alte acte emise de autoritățile competente pe a căror rază de competență se află ultimul domiciliu/sediu social cunoscut, din care să rezulte că împotriva acestuia/acestora nu s-a pronunțat o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea, în România sau într-un stat străin, pentru o infracțiune prevăzută de ordonanța de urgență sau pentru o altă infracțiune săvârșită cu intenție, pentru care a fost aplicată o pedeapsă de minimum 2 ani cu închisoarea;
   i) să nu înregistreze datorii la plata obligațiilor către bugetul general consolidat;
   j) acționarii/asociații sau cei care au dreptul numirii majorității organelor de conducere ale operatorului economic să nu dețină licență de organizare și autorizație de exploatare pentru oricare dintre jocurile de noroc reglementate de ordonanța de urgență;
   k) să întocmească și să prezinte un plan de securitate a sistemului informatic;
   l) să prezinte un audit asupra planului de securitate prevăzut și a soluțiilor informatice folosite în activitatea de monitorizare;
   m) să nu desfășoare fără aprobarea prealabilă a comisiei alte activități comerciale în afara atribuțiilor prevăzute de prezenta hotărâre;
   n) personalul și organele de conducere ale unui operator de monitorizare și raportare să nu dețină, direct sau indirect, prin soț/soție ori rude până la gradul IV inclusiv, participații în societăți comerciale care desfășoară activități de jocuri de noroc în România;
   o) să nu dețină în mod direct sau indirect participații în societăți comerciale care desfășoară activități de jocuri de noroc pe perioada deținerii autorizației de operator de monitorizare și raportare, precum și să nu desfășoare în România jocuri de noroc pe o perioadă de 2 ani de la data expirării sau revocării autorizației de operator de monitorizare și raportare;
   p) să nu angajeze sau să mențină în funcție personal pentru care s-a obținut aviz negativ din partea organelor de poliție, pentru cazurile în care s-a prevăzut obligativitatea obținerii acestui aviz prin prezenta hotărâre;
   q) să nu dezvăluie ori să transmită orice fel de informații referitoare la activitatea organizatorilor de jocuri de noroc monitorizați, în afara cazurilor prevăzute de lege; în acest sens, prezintă o declarație pe propria răspundere prin care se angajează să ia toate măsurile necesare.
   (6) Desfășurarea activității de monitorizare și raportare și exercitarea atribuțiilor stabilite în ordonanța de urgență și în prezenta hotărâre sunt finanțate din contribuțiile organizatorilor de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență, achitate de către aceștia din urmă direct operatorilor de monitorizare și raportare, în baza unui contract de monitorizare încheiat între părți, care este prezentat comisiei, în vederea avizării, înainte de începerea activității de monitorizare și raportare a respectivului organizator de jocuri de noroc.
   (7) Excepție de la prevederile alin. (5) fac persoanele juridice autorizate în acest scop, pentru activități similare într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European. în situația în care un operator economic este autorizat într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European să desfășoare activitățile reglementate la art. 733 pentru o singură categorie de jocuri de noroc dintre cele definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență, autorizația respectivă este recunoscută în România, dar numai pentru jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență, pentru care o deține. în cazul în care operatorul respectiv are intenția de a desfășura activitățile reglementate la art. 733 și pentru celelalte categorii de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență, pentru care nu deține autorizație într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, acesta trebuie să îndeplinească toate condițiile de autorizare reglementate la alin. (5), cu excepția celei prevăzute la lit. a).
   (8) Direcția de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice ține registrul operatorilor de monitorizare și raportare pentru jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență.
  

Art. 73^3. - Atribuțiile și obligațiile operatorului de monitorizare și raportare sunt:
   a) identificarea website-urilor prin intermediul cărora sunt accesate jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență, care nu dețin licență de organizare și autorizație de exploatare potrivit legislației române;
   b) identificarea website-urilor care, în cadrul unor activități de marketing, reclamă, publicitate sau alte activități cu caracter promoțional, oferă legături către jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență sau activități și servicii conexe acestora, care nu sunt autorizate potrivit legislației române;
   c) comunicarea imediată a informațiilor cu privire la activitățile neautorizate identificate conform lit. a) și b) către comisie și către furnizorii de internet, pentru a le permite acestora blocarea accesului către aceste website-uri;
   d) comunicarea informațiilor privind aceste website-uri neautorizate și către instituțiile și organele statului cu competențe în domeniu, pentru a nu permite plățile către și de la aceste site-uri neautorizate;
   e) sesizarea imediată a comisiei în cazul în care furnizorii de internet nu blochează accesul la website-urile ilegale pentru care le-a fost solicitată blocarea;
   f) realizarea unui audit complet al mijloacelor de joc și al echipamentelor tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea și transmiterea jocurilor de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență și eliberarea unei confirmări în acest sens, în termen de 60 de zile de la punerea la dispoziție de către operatorul economic care solicită obținerea licenței de organizare și a autorizației de exploatare a acestor jocuri de noroc, a tuturor elementelor necesare efectuării acestui audit;
   g) eliberarea, în termen de 45 zile de la cererea organizatorului de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență, a unui document din care să rezulte că programul de joc, procentul teoretic de premiere (RTP) și generatorul de numere aleatorii utilizate de respectivul organizator de jocuri de noroc, certificate internațional de organisme/laboratoare recunoscute în domeniu, îndeplinesc condițiile prevăzute în anexa nr. 14. în cazul în care operatorul de monitorizare și raportare nu emite un astfel de document în termenul menționat, organizatorul de jocuri de noroc se poate adresa direct comisiei, pentru a solicita operatorului eliberarea documentului;
   h) monitorizarea permanentă, pe parcursul derulării activității organizatorilor de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență, a tuturor mijloacelor de joc ale acestora, în vederea depistării oricăror alterări sau modificări ale elementelor aleatorii, ale datelor inițiale din orice software deținut de organizatorul de jocuri de noroc;
   i) monitorizarea permanentă a modului de implementare și respectare de către organizatorii de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență a prevederilor legale stabilite de ordonanța de urgență și de prezenta hotărâre cu privire la protecția minorilor, protecția jucătorilor care prezintă risc de dependență patologică de jocuri, a măsurilor de prevenire a fraudelor, a măsurilor de prevenire a spălării banilor și a măsurilor de prevenire a finanțării actelor de terorism;
   j) asigurarea conectării permanente, în timp real, cu platformele de joc utilizate de organizatorii de jocuri de noroc cu care este încheiat un contract de monitorizare și colaborarea permanentă cu aceștia pentru asigurarea unei conexiuni securizate la sistemul de monitorizare centralizat;
   k) deținerea programului care să asigure interfața API (application programming interface) prin care să poată fi realizată legătura între sistemele organizatorilor de jocuri de noroc monitorizați și cele ale comisiei;
   l) arhivarea tuturor tranzacțiilor financiare efectuate între organizatorul de jocuri de noroc monitorizat și jucător în ambele sensuri, pe o perioadă de 5 ani;
   m) informarea comisiei cu privire la orice neregulă constatată cu privire la jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență;
   n) întocmirea unei evidențe a neregulilor constatate la organizatorii jocurilor de noroc monitorizați, în care evidențiază zilnic problemele identificate ori semnalate în activitatea de monitorizare și raportare, și predarea către comisie a unui raport lunar privind activitatea de monitorizare și raportare desfășurată până în data de 20 a lunii următoare;
   o) ducerea la îndeplinire a deciziilor comisiei și informarea organizatorului de jocuri de noroc monitorizat despre modul de implementare a respectivei decizii;
   p) furnizarea operativă a informațiilor solicitate de comisie sau de către celelalte instituții ale statului cu competențe în domeniul jocurilor de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență;
   q) achitarea la termen a obligațiilor de plată către bugetul general consolidat;
   r) luarea oricăror măsuri necesare în vederea prevenirii și combaterii participării, în mod direct sau prin persoane interpuse, a întregului personal și a organelor de conducere ale operatorului de monitorizare și raportare la jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență;
   s) să depună eforturi rezonabile pentru asigurarea tuturor măsurilor organizatorice, logistice și de management necesare astfel încât să nu își poată înceta activitatea și prerogativele de monitorizare și raportare decât prin decizia comisiei. în cazul în care organismul de monitorizare și raportare își întrerupe ori își încetează activitatea din orice motiv, este obligat să pună la dispoziția comisiei și organizatorilor de jocuri cu care a încheiat contract de monitorizare toate informațiile și documentele necesare pentru a asigura continuarea activității organizatorilor de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență;
   ș) includerea în contractele încheiate cu organizatorii de jocuri de noroc monitorizați a prevederilor privind sumele încasate pentru prestațiile prevăzute de ordonanța de urgență și de prezenta hotărâre, care nu vor depăși 0,7% din încasările efectiv realizate anual la nivelul unui organizator de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență. De asemenea, contractele conțin obligația organizatorilor de jocuri de a suporta cheltuielile privind testarea inițială a mijloacelor de joc și a echipamentelor tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea și transmiterea jocurilor de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență;
   t) notificarea comisiei, în termen de 5 zile, cu privire la orice schimbare în structura acționariatului sau a reprezentanților legali relevanți pentru autorizarea sa ca operator de monitorizare și raportare potrivit art. 733 alin. (5), precum și la orice modificare a datelor care au fost avute în vedere la acordarea autorizației de operator de monitorizare și raportare;
   ț) păstrarea confidențialității și a secretului profesional asupra tuturor faptelor, datelor și informațiilor referitoare la activitatea desfășurată, precum și asupra oricărui/oricărei fapt, dată sau informație aflat/aflată la dispoziția sa care privește persoane, proprietatea, activitatea, afacerea, relațiile personale sau de afaceri ale organizatorilor de jocuri de noroc monitorizați ori asupra informațiilor referitoare la solduri, rulaje, operațiuni derulate de aceștia sau de jucători, inclusiv asupra celor referitoare la datele personale ale jucătorilor, în măsura în care a luat cunoștință despre acestea în orice mod;
   u) notificarea comisiei, în termen de 5 zile, cu privire la orice proceduri judiciare sau extrajudiciare inițiate împotriva sa ori a acționarilor/asociaților sau a reprezentanților legali ai operatorului de monitorizare și raportare potrivit art. 732 alin. (5) sau cu privire la iminența unor astfel de cereri;
   v) permiterea accesului organelor de control prevăzute la art. 28 din ordonanța de urgență, în orice moment, în spațiile deținute, în vederea efectuării de verificări;
   w) asigurarea securității, integrității, continuității și funcționării neîntrerupte a echipamentelor și sistemelor utilizate în activitatea de monitorizare și raportare și întreținerea acestora în condiții corespunzătoare, în scopul menținerii normelor și parametrilor de funcționare prevăzuți în verificările tehnice;
   x) desfășurarea activității exclusiv în locații autorizate de către comisie. Relocarea echipamentelor tehnice care asigură suportul pentru monitorizarea și raportarea jocurilor de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență, de către operatorul de monitorizare și raportare, se poate realiza numai cu acordul prealabil scris al comisiei;
   y) realizarea conectării permanente cu comisia de autorizare a jocurilor de noroc, în vederea asigurării accesului instituțiilor statului cu atribuții directe sau indirecte în materie la datele de interes pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice;
   z) efectuarea unui audit anual, condus de o societate specializată, asupra întregului sistem informatic folosit în activitatea de monitorizare și raportare.
  

Art. 73^4. - (1) Comisia dispune măsura revocării autorizației de operator de monitorizare și raportare în oricare dintre următoarele situații:
   a) neîndeplinirea obligațiilor de plată față de bugetul general consolidat sau plata acestora, conform prevederilor legale în vigoare, cu o întârziere mai mare de 30 de zile de la data la care obligațiile respective sunt scadente în condițiile legii;
   b) operatorul nu mai are ca obiect de activitate activitățile prevăzute de grupa CAEN 620;
   c) după retragerea avizului organelor de poliție acordat reprezentanților legali ai persoanei juridice, aceștia își mențin poziția respectivă după parcurgerea unui interval de 30 de zile de la data comunicării retragerii avizului;
   d) împotriva persoanei juridice s-a pronunțat o hotărâre definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea.
   (2) Comisia poate dispune, în funcție de consecințele produse, măsura revocării autorizației de operator de monitorizare și raportare pentru nerespectarea prevederilor art. 732 alin. (5) lit. j), m)-q).
  

Art. 73^5. - (1) în cazul în care operatorul de monitorizare și raportare intenționează să înceteze activitățile de monitorizare și raportare sau află că va fi în imposibilitate de a continua aceste activități, el va informa comisia, cu cel puțin 90 de zile înainte de încetare, despre intenția sa, respectiv despre existența și natura împrejurării care justifică imposibilitatea de continuare a activităților.
   (2) în privința operatorilor de monitorizare și raportare din sectorul privat, sunt considerate cazuri de imposibilitate de continuare a activităților de monitorizare și raportare, în înțelesul prezentului articol, printre altele, dizolvarea sau lichidarea, voluntară ori judiciară, insolvența, precum și orice altă cauză legală de încetare a activității.
   (3) Organizatorul de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență nu poate funcționa în lipsa monitorizării de către un operator de monitorizare și raportare. în situația în care activitatea desfășurată de un organizator de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență nu este monitorizată, indiferent de cauză, acesta este obligat să își suspende activitatea și să informeze imediat comisia.
  

Art. 73^6. - (1) Operatorul de monitorizare și raportare îl înștiințează pe fiecare organizator de jocuri cu care are încheiate contracte de monitorizare, cu cel puțin 90 de zile înainte, despre intenția sa de încetare a activităților de monitorizare și raportare sau dacă află că va fi în imposibilitatea de a continua aceste activități. Operatorul de monitorizare și raportare transmite fiecărui organizator de jocuri de noroc monitorizat un plan de tranziție care să cuprindă acțiunile și suportul tehnic necesar pentru un transfer la un alt operator de monitorizare și raportare. Planul de tranziție stabilește:
   a) furnizarea backup-ului actualizat de date, în formate digitale standard, fie Oracle DataPump, fie text, fie CSV;
   b) faptul că de la data predării datelor la un alt operator de monitorizare și raportare operatorul care își încetează activitatea nu va mai avea niciun fel de obligații cu privire la acestea.
   (2) Transferul operează potrivit următoarelor condiții:
   a) organizatorul de jocuri menționează identitatea operatorului de monitorizare și raportare care urmează să preia activitățile de monitorizare și raportare de la operatorul care își încetează activitatea;
   b) operatorul de monitorizare și raportare care își încetează activitatea și se găsește în situația în care organizatorul de jocuri nu a menționat un alt operator de monitorizare și raportare, potrivit lit. a), iar activitățile sale de monitorizare și raportare nu sunt preluate va denunța unilateral contractul de monitorizare, în interiorul termenului de 90 de zile de la data înștiințării organizatorului de jocuri, și va lua măsurile organizatorice, logistice și de management necesare pentru asigurarea conservării arhivelor sale, în condițiile legii, și pentru ținerea acestora la dispoziția comisiei.
  

Art. 73^7. - (1) Pentru a participa la jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență, precum și la jocurile loto și pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, un jucător trebuie să fie înregistrat la un astfel de organizator de jocuri de noroc.
   (2) în vederea înregistrării, un jucător furnizează cel puțin următoarele date cu caracter personal: numele, prenumele, cetățenia, locul și data nașterii, adresa de domiciliu, codul numeric personal (CNP), adresa de e-mail valabilă, numărul și seria documentului legal de identificare și detaliile unui cont bancar personal prin intermediul căruia se vor efectua transferurile în/dinspre contul de joc ce va fi deschis la organizatorul de jocuri de noroc respectiv.
   (3) înregistrarea jucătorilor se poate face:
   a) prin accesarea directă a website-ului organizatorului de jocuri de noroc, caz în care jucătorul pune la dispoziția organizatorului, în mod obligatoriu, și o copie a documentului legal de identitate, respectiv pentru cetățenii care nu aparțin unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene: pașaportul, cartea de identitate diplomatică sau consulară, legitimația provizorie, iar pentru cetățenii români ori cetățenii aparținând unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene: buletinul/cartea de identitate sau alte acte eliberate de organele de poliție, care poartă o fotografie și semnătura titularului;
   b) la oricare dintre spațiile aparținând organizatorului de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență, precum și de jocuri loto și pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, caz în care jucătorul va prezenta organizatorului de jocuri de noroc în mod obligatoriu unul dintre documentele legale de identificare menționate la lit. a), în original.
   (4) La primirea informațiilor furnizate de jucător, organizatorul de jocuri de noroc va efectua verificări în registrele proprii privind persoanele autoexcluse și în lista persoanelor indezirabile, pentru a se asigura că jucătorul respectiv nu este înscris în acestea și va înregistra definitiv jucătorul, pe baza unui cod unic generat de sistemul organizatorului de jocuri și transmis operatorului de monitorizare și raportare la deschiderea unui cont de joc.
   (5) în cazul în care jucătorul nu figurează în registrul persoanelor autoexcluse și/sau în lista persoanelor indezirabile și acesta acceptă termenii și condițiile Regulamentului de joc, i se va deschide un cont de joc.
   (6) în situația prevăzută la alin. (3) lit. a), în cazul în care jucătorul, după completarea datelor solicitate potrivit alin. (2), nu poate transmite o copie a documentului legal de identificare, organizatorul de jocuri de noroc îi va deschide un cont temporar de joc și îi va comunica jucătorului faptul că trebuie să transmită o copie scanată a acestuia în maximum 30 de zile de la data înregistrării temporare.
   (7) în contul temporar deschis pe numele jucătorului acesta poate depune o sumă maximă reprezentând echivalentul a 500 euro. Nu sunt permise niciun fel de plăți din contul de joc temporar în contul bancar al jucătorului.
   (8) Organizatorul de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență, precum și de jocuri loto și pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, transformă contul de joc temporar într-un cont de joc permanent numai după primirea copiei scanate a documentului legal de identificare a jucătorului.
   (9) Dacă jucătorul a furnizat informații false în legătură cu înregistrarea sau dacă nu înaintează, în termen de 30 de zile, documentația necesară pentru verificarea corectitudinii informațiilor, organizatorul de jocuri de noroc închide contul temporar de joc, conform art. 7312.
   (10) Un cont temporar de joc nu poate fi deschis pentru un jucător care apare în registrul persoanelor autoexcluse sau în lista persoanelor indezirabile.
   (11) Organizatorii de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență, precum și de jocuri loto și pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, păstrează datele cu caracter personal ale unui jucător înregistrat conform alin. (1) timp de 5 ani după ce contul de joc a fost închis, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare, iar apoi șterg datele respective prin proceduri automatizate, ireversibil.
  

Art. 73^8. - (1) Organizatorul de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență, precum și de jocuri loto și pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, creează un singur cont de joc pentru un jucător înregistrat.
   (2) Organizatorul de jocuri de noroc acordă jucătorului acces la informațiile privind situația contului de joc, istoria de joc (inclusiv mizele, câștigurile și pierderile), depozitele și retragerile și alte tranzacții în legătură cu acesta. Informațiile sunt disponibile pentru jucător pe contul de joc pentru cel puțin 90 de zile.
   (3) La solicitarea jucătorului, organizatorul de jocuri de noroc furnizează extrase de cont pentru toate tranzacțiile din contul de joc pentru ultimele 12 luni.
   (4) Sumele transferate de către jucător către contul de joc se creditează imediat după primirea fondurilor de către organizatorul de jocuri de noroc.
   (5) Organizatorul de jocuri de noroc nu acceptă o miză de la un jucător decât dacă există fonduri adecvate în contul de joc pentru a acoperi valoarea mizei.
   (6) Câștigurile obținute de un jucător se creditează imediat în contul de joc al acestuia.
   (7) Un organizator de jocuri de noroc nu permite transferuri de bani, impulsuri, jetoane de joc etc. între conturile de joc ale jucătorilor. O sumă poate fi plătită de organizatorul de jocuri de noroc jucătorului numai în același cont bancar din care au provenit fondurile transferate de către jucător.
   (8) Un organizator de jocuri de noroc nu furnizează credit în contul bancar sau în contul de joc al unui jucător.
   (9) Organizatorul de jocuri de noroc poate, în cazul în care există suspiciuni, înainte de a transfera câștigurile în contul bancar al jucătorului, să efectueze, într-un termen de 10 zile, verificările pe care le consideră necesare, după care să efectueze transferul sau să înștiințeze organele competente.
   (10) Fondurile din contul de joc al jucătorului reprezintă fonduri încredințate care trebuie depozitate într-un cont ce nu poate fi blocat într-o bancă, care vor fi păstrate separat de fondurile proprii ale deținătorului de licență și autorizație pentru jocurile de noroc reglementate de prezenta secțiune și la care numai acesta poate avea acces. Fondurile din contul de joc al jucătorului pot fi plătite numai jucătorului și, de aceea, nu pot fi utilizate pentru a acoperi pretențiile împotriva organizatorului de jocuri de noroc. Fondurile trebuie să fie asigurate în caz de insolvență a organizatorului de jocuri de noroc sau a băncii în care sunt plasate fondurile jucătorului.
   (11) Fondurile din contul organizatorului care nu pot fi blocate trebuie să fie permanent cel puțin egale cu suma totală din conturile de joc ale jucătorilor.
   (12) Organizatorul de jocuri de noroc se asigură că în caz de întrerupere a jocului din motive tehnice jucătorul care a efectuat o miză înainte de întrerupere are posibilitatea de a continua jocul întrerupt. Dacă acest lucru nu este posibil, miza este restituită jucătorului.
   (13) Organizatorul de jocuri de noroc este obligat să blocheze în contul de joc al jucătorului, în orice moment, suma necesară plății impozitului datorat de jucător către bugetul de stat pentru câștigurile realizate de jucător până în acel moment.
  

Art. 73^9. - (1) Informații care trebuie conținute de website-ul organizatorului de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență, precum și pentru jocuri loto și pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă:
   a) denumirea organizatorului de jocuri de noroc, adresa sediului social, numărul și data licenței de organizare și autorizației de exploatare și perioada de valabilitate a acestora, precum și un link către website-ul Ministerului Finanțelor Publice (domeniul jocurilor de noroc);
   b) declarația privind interzicerea participării la jocurile de noroc a persoanelor sub 18 ani;
   c) informații privind jocul responsabil și posibilele efecte dăunătoare ale jocurilor. Informațiile trebuie elaborate în cooperare cu un centru de tratament;
   d) accesul la o autotestare privind dependența de jocuri de noroc;
   e) informații despre și o adresă de contact a unei linii de ajutor unde să fie disponibile recomandări privind problemele dependenței de jocuri de noroc și centrele de tratament din România sau din țări membre ale Uniunii Europene;
   f) regulamentul de joc pentru fiecare joc de noroc oferit;
   g) serviciul de asistență oferit jucătorului;
   h) informații privind posibilitatea înregistrării reclamațiilor jucătorilor;
   i) informații privind protecția și securitatea tranzacțiilor și modalitățile de plată;
   j) termenii și condițiile privitoare la drepturile și obligațiile fiecărei părți;
   k) informații cu privire la respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 506/2004, cu modificările și completările ulterioare, și modalitatea de exercitare a drepturilor persoanelor vizate.
   (2) Regulamentele de joc trebuie să conțină: instrucțiunile privind modul de participare la joc, regulile de desfășurare a jocului și metodele de gestionare a cazurilor de defecțiuni ale sistemelor și ale rețelelor de transmisie, metodele și termenele de plată a premiilor, precum și modalitatea de colectare și gestionare a sumelor în și din contul de joc, datele de identificare ale producătorului softului jocului și organismul care a certificat programul de joc, costul participării la joc. Informațiile sunt amplasate într-un spațiu care iese în evidență de pe website-ul organizatorului de jocuri de noroc și trebuie să fie accesibile de pe toate paginile website-ului.
   (3) Pe website-ul organizatorului de jocuri de noroc trebuie să existe un ceas care să permită jucătorului să fie conștient de timpul petrecut pe pagina de jocuri. Ceasul va indica data și ora curentă și trebuie să fie vizibil în permanență pentru jucător.
   (4) Pe website-ul organizatorului de jocuri de noroc trebuie să existe un contor care actualizează automat și afișează soldul contului jucătorului.
   (5) Toate informațiile care trebuie prezentate pe website-ul organizatorului de jocuri de noroc, conform prezentului articol, trebuie să fie disponibile în limba română.
   (6) Organizatorul de jocuri de noroc trebuie să transmită un mesaj de atenționare care să fie vizibil pentru jucător, în cazul în care acesta este activ într-un interval neîntrerupt de minimum 12 ore.
  

Art. 73^10. - (1) Orice jucător are posibilitatea să înregistreze o reclamație la organizatorul de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență, precum și de jocuri loto și pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, precizând identitatea jucătorului și elementele pe care le reclamă.
   (2) Organizatorul de jocuri de noroc soluționează reclamația într-un termen rezonabil, dar nu mai mare de 14 zile de la data înregistrării reclamației.
   (3) în cazul în care organizatorul de jocuri de noroc nu soluționează în termenul prevăzut sau respinge reclamația jucătorului, acesta din urmă are posibilitatea de a se adresa direct comisiei, potrivit legii.
   (4) Organizatorul de jocuri de noroc păstrează reclamațiile și documentele aferente pentru o perioadă de minimum 2 ani de la data înregistrării fiecărei reclamații și le va înainta atât comisiei, cât și altor organe competente, la solicitarea acestora, cu respectarea legislației privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
  

Art. 73^11. - (1) Organizatorul de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență, precum și de jocuri loto și pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, pune la dispoziția jucătorului o aplicație care să îi permită acestuia să stabilească limite de depozit zilnice, săptămânale și lunare. O solicitare din partea jucătorului pentru stabilirea unei limite de depozit este implementată imediat, la cerere, dar nu mai târziu de 24 de ore.
   (2) O solicitare din partea jucătorului de creștere a limitei de depozit fixate anterior nu poate intra în vigoare decât după minimum 48 de ore.
   (3) Organizatorul de jocuri de noroc trebuie să pună la dispoziția jucătorului o aplicație care să îi permită acestuia să decidă ca sumele obținute din câștiguri care depășesc o anumită valoare să fie returnate automat jucătorului în aceeași modalitate în care s-a făcut alimentarea contului de joc.
   (4) Organizatorul de jocuri de noroc trebuie să pună la dispoziția jucătorului o aplicație care să îi permită acestuia să solicite o excludere temporară sau permanentă din joc. O solicitare de excludere din partea jucătorului trebuie implementată imediat.
   (5) O excludere temporară nu se poate aplica pentru mai puțin de o lună, dar jucătorul are posibilitatea să aleagă o perioadă de pauză scurtă de 24 de ore. O excludere temporară și pauza pentru o perioadă scurtă presupun dezactivarea contului jucătorului pentru acea perioadă.
   (6) Excluderea finală a unui jucător implică închiderea contului jucătorului de către organizatorul de jocuri de noroc. Jucătorul își poate deschide un nou cont de joc, conform art. 737, numai după expirarea unui termen de minimum 6 luni de la data închiderii contului de joc.
   (7) Dacă un jucător s-a autoexclus de la participarea în cadrul unui joc al organizatorului de jocuri de noroc, acesta din urmă trebuie să îl informeze pe jucător cu privire la opțiunea de consiliere și tratament al dependenței patologice de jocuri de noroc într-un centru de tratament.
   (8) Organizatorul de jocuri de noroc păstrează un registru al jucătorilor care doresc excluderea permanentă sau temporară.
   (9) Un jucător care este listat în registrul prevăzut la alin. (8) poate solicita radierea sa din acest registru numai după expirarea unui termen de 6 luni de la înscrierea sa în registrul respectiv.
   (10) Se interzice organizatorilor de jocuri de noroc trimiterea de material publicitar jucătorilor care s-au autoexclus temporar sau permanent de la participarea la jocuri de noroc.
  

Art. 73^12. - (1) Organizatorul de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență, precum și de jocuri loto și pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, poate proceda la suspendarea sau închiderea contului de joc al unui jucător, cu înștiințarea imediată a acestuia, în două situații distincte: (i) încălcarea de către jucător a dispozițiilor legale; sau (ii) încălcarea regulamentului de joc al organizatorului de jocuri de noroc.
   (2) Dacă în urma verificărilor efectuate de organizatorul de jocuri de noroc acesta constată ca întemeiate motivele care au stat la baza suspendării contului de joc, închide contul de joc respectiv și rambursează jucătorului, în cel mult 10 zile lucrătoare de la data închiderii contului, numai sumele transferate de acesta către contul de joc, câștigurile obținute cu încălcarea prevederilor legale urmând a fi reținute de către organizatorul de jocuri de noroc.
   (3) Sumele obținute cu încălcarea legii sunt confiscate conform dispozițiilor legale în materia confiscării, iar sumele obținute cu încălcarea regulamentului de joc al organizatorului sunt reținute de organizator în baza Regulamentului de joc, care cuprinde obligatoriu o astfel de situație.
   (4) în cazul luării deciziei de confiscare a fondurilor, organizatorul de jocuri de noroc comunică jucătorului o decizie justificată însoțită de documentația aferentă. O copie a deciziei se va trimite comisiei.
   (5) La închiderea unui cont de joc, pentru orice alte motive neimputabile jucătorului, organizatorul de jocuri de noroc rambursează jucătorului soldul contului de joc, în cel mult 10 zile lucrătoare de la data închiderii contului. Nu se percep niciun fel de taxe pentru închiderea contului de joc.
   (6) în situația în care sumele cuvenite jucătorului nu pot fi transferate în contul său bancar, întrucât acesta nu mai este valid, organizatorul de jocuri de noroc îl înștiințează pe jucător, în termen de 5 zile lucrătoare, că poate solicita restituirea sumelor cuvenite din contul său de joc, în termen de un an de zile.
   (7) Dacă jucătorul nu își manifestă opțiunea de restituire a sumelor cuvenite în termenul prevăzut la alin. (6) ori nu indică organizatorului de jocuri de noroc un alt cont bancar valid, organizatorul de jocuri de noroc remite soldul din acel cont către bugetul de stat, cu respectarea prevederilor legale în domeniu.
   (8) Dacă nu a fost înregistrată nicio tranzacție în contul de joc al unui jucător pe o perioadă de 3 ani, organizatorul de jocuri de noroc remite soldul din acel cont de joc în contul bancar al jucătorului, în termenul prevăzut la alin. (5). în cazul în care contul bancar al jucătorului nu mai este valid, organizatorul de jocuri de noroc remite soldul din acel cont către bugetul de stat, după informarea prealabilă a jucătorului conform alin. (6), cu respectarea reglementărilor legale în domeniu.
  

Art. 73^13. - (1) Organizatorul de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență îndeplinește cerințele tehnice pentru conectarea cu sistemele de monitorizare deținute de operatorul de monitorizare și raportare cu care are încheiat contract de monitorizare.
   (2) Operatorul de monitorizare și raportare nu are acces la datele personale ale jucătorilor înregistrați ai organizatorilor de jocuri de noroc pe care îi monitorizează, accesul său fiind limitat la informațiile despre tranzacțiile financiare derulate între organizatori și jucători, pe baza unui cod unic generat de sistemul organizatorului de jocuri de noroc și transmis operatorului de monitorizare și raportare la deschiderea unui cont de joc.
   (3) Niciun fel de modificări nu pot fi aduse mijloacelor de joc fără aprobarea prealabilă scrisă a comisiei; excepție fac organizatorii care nu dețin echipamentele tehnice pe teritoriul României, pentru care este necesară prezentarea unui document eliberat de autoritatea competentă în domeniul jocurilor de noroc din țara unde se află echipamentele cu privire la modificările aduse mijloacelor de joc.
   (4) Organizatorul de jocuri de noroc păstrează o listă cu modificările aduse mijloacelor de joc, care va fi ușor accesibilă operatorului de monitorizare și raportare, precum și comisiei.
   (5) Atunci când un mijloc de joc este aprobat pentru utilizare, comisia poate, în orice moment, solicita organizatorului de jocuri de noroc efectuarea testării, verificării și certificării suplimentare ale mijlocului de joc respectiv. Costurile pentru aceasta sunt suportate de către organizatorul de jocuri de noroc.
   (6) Organizatorul de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență, precum și de jocuri loto și pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, păstrează toate datele privind jocurile de noroc reglementate de prezenta secțiune pentru o perioadă de cel puțin 5 ani, în format electronic, astfel încât să poată fi oricând puse la dispoziția organelor de control prevăzute la art. 28 din ordonanța de urgență.
  

Art. 73^14. - (1) Platforma de joc înseamnă mediul informatic care aparține sistemului de procesare al organizatorului de jocuri de noroc reglementate de prezenta secțiune, conectat la sistemul operatorului de monitorizare și raportare și accesibil jucătorului prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, prin care organizatorul gestionează activitatea de jocuri de noroc.
   (2) Condiții minime ce trebuie îndeplinite de platforma de joc:
   a) interacțiunea, în timp real, cu sistemul operatorului de monitorizare și raportare și cu jucătorul;
   b) gestionarea formulelor de joc și a sesiunilor de joc;
   c) obținerea dreptului de participare la joc;
   d) acordarea premiilor și a plăților aferente;
   e) asistența și informarea jucătorilor;
   f) oferirea învățării gratuite a jocurilor.
   (3) Platforma de joc garantează corectitudinea, integritatea, fiabilitatea, siguranța, transparența și confidențialitatea activităților și a funcțiilor exercitate, precum și corectitudinea și promptitudinea plății premiilor.
   (4) Platforma de joc garantează memorarea și trasabilitatea datelor privind sesiunile de joc desfășurate pe o perioadă de 5 ani și adoptă soluții care facilitează accesul la informații pentru exercitarea acțiunii de monitorizare, supraveghere și control de către operatorul de monitorizare și raportare autorizat de Ministerul Finanțelor Publice și organele de control abilitate în acest sens.
   (5) Platforma de joc garantează continuitatea serviciului, prin adoptarea sistemelor de înaltă fiabilitate, și este dezvoltată și întreținută conform metodelor și tehnologiilor aliniate celor mai bune standarde în domeniu.
   (6) Platforma de joc este dotată cu caracteristici de siguranță capabile să garanteze protecția împotriva accesărilor neautorizate și a inalterabilității datelor schimbate.
   (7) Componentele software pe care jucătorul trebuie să le instaleze, la solicitarea organizatorului de joc, în propriul sistem nu conțin viruși și asigură conectarea exclusivă la site-ul organizatorului de jocuri de noroc autorizat.
   (8) Platforma de joc și rețelele de transmisie a datelor garantează cerințele stabilite prin prezentul act normativ.
  

Art. 73^15. - (1) Organizatorul de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență, precum și de jocuri loto și pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, ia toate măsurile necesare pentru reducerea riscului de înțelegeri secrete («aranjarea partidei») și refuză acceptarea de poturi din pariuri în cazul în care există suspiciuni de înțelegeri secrete.
   (2) Organizatorul de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență, precum și de jocuri loto și pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, nu furnizează servicii de jocuri de noroc pentru persoane cu vârsta sub 18 ani.
   (3) Organizatorul de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență, precum și de jocuri loto și pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, se asigură că angajații săi, furnizorii sau orice alte persoane implicate în activitatea de jocuri de noroc nu au acces la participarea la jocurile respectivului organizator.
  

Art. 73^16. - (1) Operatorul economic care solicită licență de organizare și autorizație de exploatare pentru jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:
   a) este constituit ca persoana juridică de drept român în condițiile legii, având ca obiect principal de activitate activitatea «jocuri de noroc și pariuri», cod CAEN 9200, și capitalul social subscris și vărsat în cuantumul prevăzut de ordonanța de urgență;
   b) deține direct sau printr-un acționar/asociat o licență de organizare și autorizație de exploatare pentru jocuri de noroc caracteristice activităților cazinourilor cu cel puțin 20 de mese autorizate ori pentru jocuri de noroc tip slot-machine pentru minimum 500 de posturi sau pentru jocuri de noroc de tip pariuri în cotă fixă având minimum 100 de agenții ori pentru activități de bingo organizate prin intermediul sistemelor rețelelor de televiziune;
   c) deține mijloacele de joc și echipamentele tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea și transmiterea jocurilor de noroc;
   d) dispune de personal specializat cu pregătire și experiență în domeniul tehnologiei informației;
   e) declară, prin intermediul notificării, prelucrarea datelor cu caracter personal la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, potrivit legislației în vigoare;
   f) are încheiat un contract de monitorizare cu un operator de monitorizare și raportare autorizat în condițiile legii, conform modelului aprobat de comisie, avizat de acesta înainte de începerea activității de monitorizare a organizatorului de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență;
   g) deține toate echipamentele tehnice care asigură suportul pentru organizarea și transmiterea jocurilor de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență, în mod obligatoriu, pe teritoriul României, excepție de la această prevedere făcând organizatorii de astfel de jocuri de noroc autorizați într-un alt stat membru al Uniunii Europene și care dețin echipamentele tehnice necesare funcționării pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, cu obligația conectării acestora la organismele prevăzute la art. 191 din ordonanța de urgență.
   (2) Operatorul economic care solicită licență de organizare și autorizație de exploatare pentru jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență trebuie să îndeplinească următoarele condiții specifice:
   a) pentru jocurile de noroc on-line, altele decât cele definite la art. 10 alin. (1) lit. a), e)-h) din ordonanța de urgență, se pot transmite live jocurile de la mesele de ruletă, prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, numai din locații autorizate în România pentru jocuri de noroc caracteristice activității cazinourilor cu cel puțin 20 de mese autorizate, dintre care cel puțin două mese de ruletă vor fi conectate on-line 24 de ore din 24. Este interzisă transmiterea din studiouri special amenajate cu mese de casino live;
   b) jocurile de noroc de tip bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, se pot transmite live, prin intermediul acestor sisteme, numai din locații autorizate în România pentru jocuri de noroc de tip bingo desfășurate în săli de joc sau jocuri bingo organizate prin intermediul sistemelor rețelelor de televiziune. Este interzisă transmiterea din studiouri special amenajate;
   c) pentru jocurile de noroc de tip bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, procentul de premiere din totalul rulajului încasărilor va fi de minimum 60% și de maximum 80% și va fi constituit pe fiecare joc obișnuit, cu excepția jocurilor la care se acordă premii speciale, când se respectă doar procentul minim, iar pentru pariuri on-line procentul de câștiguri din totalul încasărilor brute va fi de minimum 60%, calculat pentru perioada de valabilitate a autorizației.
  

 Art. 73^17. - Organizatorul de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență, precum și de jocuri loto și pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, pune la dispoziția jucătorului, în orice moment:
   a) lista sesiunilor de joc, precum și rundele la care acesta a participat, cu indicarea numărului biletului de participare și a codului unic atribuit de organizator pentru identificarea rundelor unice, a prețului de participare, chiar și în cazul rundelor individuale, a rezultatului obținut de jucător și a creditării eventualului premiu în contul de joc sau al băncii;
   b) prețul de participare, valoarea sumei colectate destinate fondului de premii, repartizarea corespunzătoare și regulile de stabilire și de acordare a premiilor.
  

Art. 73^18. - Este interzisă amplasarea sau facilitarea amplasării în spații publice, comerciale, de terminale de acces la internet, care prin modul de prezentare sau sistemul constructiv și funcțional imită în orice mod aparatele de joc de tip slot-machine sau sunt asemănătoare cu acestea, în scopul permiterii accesului jucătorilor la site-urile de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență.

 

   CAPITOLUL III
  Obligațiile organizatorilor de jocuri de noroc

 

   Art. 74. - (1) Organizatorii de jocuri de noroc au, în funcție de specificul activității de jocuri de noroc desfășurate, următoarele obligații:
   a) să întrețină și să asigure funcționarea mijloacelor de joc și a echipamentelor tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea și transmiterea jocurilor de noroc autorizate, în condiții corespunzătoare, în scopul menținerii normelor și parametrilor de funcționare prevăzuți în verificările tehnice și în regulamentele de desfășurare a jocurilor aprobate de comisie;
   b) să asigure securitatea utilajelor, a echipamentelor tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea și transmiterea jocurilor de noroc autorizate, a mijloacelor de joc și a accesoriilor aferente acestora autorizate, cum ar fi: ceasuri, contoare, indicatoare, afișaje electronice, instalație de alimentare cu energie electrică, inclusiv a sigiliilor aplicate;
   c) să țină zilnic la fiecare sală de joc o evidență completă, clară și detaliată a încasărilor realizate de fiecare mijloc de joc în parte, precum și a premiilor sau câștigurilor acordate, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, în limba română;
   d) să prezinte toate documentele financiar-contabile, regulamentele de organizare a jocurilor, verificările tehnice ale mijloacelor de joc și ale echipamentelor tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea și transmiterea jocurilor de noroc autorizate sau alte documente solicitate de către organele de control prevăzute de lege;
   e) să asigure funcționarea instalațiilor și a sălilor de joc la nivelul prevăzut de prezenta hotărâre;
   f) să nu practice jocuri de noroc cu mese de joc sau cu mașini autorizate în altă locație decât cea aprobată sau comunicată comisiei, după caz;
   g) să nu angajeze sau să nu mențină în funcție personalul pentru care în ordonanța de urgență sau în prezenta hotărâre s-a prevăzut obligativitatea obținerii avizului organului de poliție, în situația în care s-a obținut aviz negativ;
   h) să țină pentru activitatea de cazinou un registru special, numerotat și șnuruit, în care fiecare angajat care are acces în sala de jocuri sau la casieria unității să consemneze zilnic banii personali, la intrarea și la ieșirea din serviciu;
   i) să nu schimbe softul calculatorului coordonator de joc pentru jocurile de noroc fără aprobarea comisiei, existând posibilitatea ca la avizare sau ulterior să se solicite aprobarea pentru dotarea cu un sistem informatic de rezervă identic;
   j) să ia măsurile care se impun pentru organizarea activității, inclusiv prin pregătirea personalului operator de joc, astfel încât să nu fie eliberate participanților la joc atestate sau alte documente prin care se certifică câștigarea de sume de la jocuri de noroc organizate;
   k) să nu participe și să nu permită participarea propriilor salariați, direct sau prin interpuși, la propriile jocuri de noroc organizate în condițiile legii;
   l) să facă cunoscut în limba română, la loc vizibil, valoarea mizelor, valoarea impulsului, procentul de premiere din totalul rulajului sumelor jucate sau valoarea premiilor pentru acele jocuri de noroc pentru care se prevede un procent minim de câștig din totalul încasărilor, conform prevederilor prezentei hotărâri, regulamentele de joc, precum și licența de organizare a jocurilor de noroc și autorizația/autorizațiile de exploatare a jocurilor de noroc, conform prevederilor prezentei hotărâri;
   m) să țină un registru unic de control, numerotat, șnuruit și ștampilat conform prevederilor legale în vigoare;
   n) să ia măsurile care se impun în vederea respectării programului de funcționare, care va fi afișat vizibil și comunicat organului fiscal teritorial;
   o) să respecte reglementările specifice stabilite în secțiunile aplicabile din prezenta hotărâre, conform tipului de joc autorizat;
   p) să țină în permanență la casieria sălii de joc și să pună la dispoziția jucătorilor caietul de reclamații și sesizări, care va fi numerotat, șnuruit și sigilat prin ștampilare de către organele teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice în a căror rază teritorială se află sala de joc;
   q) să ia măsurile necesare pentru ca fiecare angajat din sălile de jocuri să fie dotat cu un ecuson pe care să fie înscrise numele și prenumele persoanei respective, precum și funcția deținută;
   r) să nu crediteze participanții la jocul de noroc;
   s) să informeze, prin adresă, organul fiscal competent cu administrarea din punct de vedere fiscal despre obținerea licenței de organizare a jocurilor de noroc și organul fiscal în a cărui arie teritorială se află situată locația în care sunt exploatate mijloace de joc despre obținerea autorizației de exploatare a jocurilor de noroc pentru locația respectivă, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acestora;
   t) să informeze, prin adresă, organul fiscal în a cărui arie teritorială se află situată locația în care urmează să mute mijloace de joc în termen de 5 zile lucrătoare de la data informării comisiei;
   u) să respecte și să își desfășoare activitatea privind jocurile de noroc în conformitate cu prevederile și obligațiile cuprinse în Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare.
   v) organizatorii de jocuri de noroc caracteristice activității cazinourilor și de jocuri de noroc tip slot-machine au obligația să înscrie cu datieră data și ora emiterii biletului către client, atât pe marca de control, cât și pe biletul de intrare;
   w) organizatorii de jocuri de noroc sunt obligați să păstreze în arhivă toate mărcile de control de la biletele de intrare vândute, pe o perioadă de 5 ani, acestea constituind documente justificative.
   (2) Personalul propriu angajat de organizatorii de jocuri de noroc pentru organizarea și desfășurarea activității în domeniul reglementat de prezenta hotărâre are, în funcție de specificul activității de jocuri de noroc desfășurate, următoarele obligații:
   a) să nu permită participarea minorilor la jocuri de noroc;
   b) să nu elibereze jucătorilor atestate sau alte documente prin care se certifică câștigarea de sume de la jocuri de noroc organizate;
   c) să nu crediteze participanții la jocul de noroc;
   d) să asigure desfășurarea civilizată a jocurilor de noroc, în sensul respectării ordinii și liniștii publice;
   e) să respecte programul de funcționare al locației respective;
   f) să poarte la loc vizibil ecusonul pe care sunt înscrise numele și prenumele persoanei respective, precum și funcția deținută.
   (3) în înțelesul prezentului articol, creditarea participanților la jocurile de noroc reprezintă creditarea directă acordată participanților, sub orice formă și pentru orice sume, sau acordarea dreptului de participare pe bază de gaj sau altă formă de garanție (introducerea de credite fără achitarea prealabilă a acestora, acordarea de jetoane fără încasarea corespunzătoare a contravalorii acestora etc.).
   (4) Intră sub incidența alin. (3) și oferirea din partea participanților de bunuri, produse sau servicii sub costul, prețul sau tariful practicat pentru bunuri, produse ori servicii identice sau similare și care are ca finalitate acordarea dreptului de joc pentru diferența de cost, preț sau tarif.

   (5) Organizatorii de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență, precum și de jocuri loto și pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, au următoarele obligații:
   a) notificarea comisiei, în termen de 5 zile, cu privire la orice schimbare în structura acționariatului sau a reprezentanților legali relevanți pentru obținerea licenței de organizare și a autorizației de exploatare a acestor jocuri de noroc;
   b) sesizarea imediată a organelor cu atribuții de control și a comisiei când au suspiciuni cu privire la încălcarea de către un jucător a prevederilor ordonanței de urgență și ale prezentei hotărâri sau cu privire la tranzacțiile efectuate prin intermediul unui cont de joc;
   c) permiterea accesului operatorului de monitorizare și raportare și a organelor de control prevăzute la art. 28 din ordonanța de urgență, în orice moment, în spațiile deținute, în vederea efectuării de verificări, în condițiile legii, și furnizarea informațiilor solicitate de către aceștia;
   d) calcularea, reținerea și virarea la bugetul de stat a impozitului aferent tranzacțiilor efectuate pe fiecare cont de jucător în parte, cu respectarea legislației fiscale în domeniul jocurilor de noroc;
   e) întocmirea unui registru al persoanelor autoexcluse și a listei persoanelor indezirabile, cu respectarea prevederilor ordonanței de urgență și ale prezentei hotărâri;
   f) în cazul în care există afiliați ai organizatorului de jocuri de noroc înregistrați într-un stat nemembru al Uniunii Europene, care solicită licență de organizare și autorizație de exploatare pentru jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență și care au furnizat sau furnizează astfel de jocuri de noroc, la data cererii de obținere a licenței de organizare sau de autorizare a exploatării, către jucători din România, organizatorul efectuează toate demersurile necesare în vederea transferării conturilor referitoare la jucătorii respectivi către baza de date proprie în cel mai scurt termen;
   g) luarea tuturor măsurilor necesare în vederea reducerii riscului de înțelegeri secrete între jucători sau între aceștia și personalul propriu («aranjarea partidei») și refuzarea acceptării de poturi din pariuri în cazul în care există suspiciuni privind înțelegeri secrete;
   h) transferarea, în termen de o lună de la data începerii activității de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență, pe teritoriul României, pe platforma de joc utilizată în România, doar dacă sunt accesate din România, a conturilor de joc înregistrate de cetățenii români pe platformele de joc din afara teritoriului național aparținând societăților organizatoare de astfel de jocuri de noroc autorizate în state nemembre ale Uniunii Europene, care dețin echipamentele tehnice necesare funcționării într-un stat nemembru al Uniunii Europene.

 

   CAPITOLUL IV
  Sancțiuni

 

   Art. 75. - în vederea dispunerii măsurilor prevăzute la art. 17 din ordonanța de urgență, organele fiscale responsabile cu administrarea din punct de vedere fiscal a organizatorilor de jocuri de noroc vor informa comisia în termen de cel mult 5 zile lucrătoare despre neîndeplinirea de către aceștia a obligațiilor declarative și de plată sau despre neconstituirea la termen ori la valoarea integrală a garanțiilor de acoperire a riscului de neplată a obligațiilor față de bugetul general consolidat.
  

Art. 76. - (1) Constituie contravenții la regimul exploatării jocurilor de noroc următoarele fapte:
   a) nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (10) și (11), art. 7 alin. (1)-(3), art. 8, art. 9 alin. (2), art. 12 alin. (1) și (2), art. 18 alin. (4)-(6), art. 21 alin. (6), art. 23 alin. (1)-(3) și (7), art. 24, art. 30 alin. (2), art. 31-33, art. 35, 38, 50, 62-65, art. 69, art. 733 lit. a)-p), r), t)-z), art. 735 alin. (1), alin. (3), art. 736, art. 737-art. 739, art. 7310alin. (2)-(4), art. 7311, art. 7312, art. 7313 alin. (3)-(6), art. 7314, art. 7315, art. 7317 ale art. 74 alin. (1) lit. b)-h), j), k), r), alin. (2) lit. b) și alin. (5);
   b) menținerea în funcțiune a mijloacelor de joc care nu îndeplinesc cerințele prevăzute la art. 19 alin. (2) și (5);
   c) nerespectarea prevederilor de păstrare a înregistrărilor video în termenul prevăzut la art. 26 alin. (2);
   d) nerespectarea condițiilor avute în vedere la autorizare și prevăzute în nota de constatare întocmită pentru obținerea autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, pe întreaga perioadă de funcționare;
   e) nerespectarea prevederilor art. 18 alin. (3), art. 21 alin. (3) și (5), art. 28 alin. (2), art. 29 alin. (3), art. 36, 37, 39, art. 40-41, art. 47, art. 51 - 53, art. 56, art. 58-59, art. 68, 70, art. 74 alin. (1) lit. a), i), l), m)-q), s) și t), precum și a regulamentului turneului de poker aprobat de comisie, potrivit prevederilor art. 16 alin. (4) din ordonanța de urgență.
   f) nerespectarea prevederilor art. 74 alin. (1) lit. v) și w).
   g) nerespectarea prevederilor art. 7318.
   (2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează cu amendă, după cum urmează:
   a) între 25.000-50.000 lei, faptele prevăzute la alin. (1) lit. a), b), c) și g);
   b) între 10.000-25.000 lei, faptele prevăzute la alin. (1) lit. d) și e).
   c) între 2.000-5.000 lei, faptele prevăzute la alin. (1) lit. f).
   (3) Comisia poate dispune, în funcție de consecințele produse, măsura suspendării autorizației/autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc până la 6 luni, pentru fiecare mijloc de joc în parte sau pentru toate mijloacele de joc situate într-o locație, în funcție de gravitatea faptelor constatate și a consecințelor ce decurg din acestea, pentru una dintre faptele prevăzute la alin. (1) lit. a), b) și c).
   (4) Comisia poate dispune, în funcție de consecințele produse, măsura suspendării autorizației/autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc până la 3 luni, pentru fiecare mijloc de joc în parte sau pentru toate mijloacele de joc situate într-o locație, în funcție de gravitatea faptelor constatate și a consecințelor ce decurg din acestea, pentru una dintre faptele prevăzute la alin. (1) lit. d)-f), iar pentru nerespectarea regulamentului turneului de poker comisia poate dispune, în funcție de consecințele produse, revocarea dreptului de organizare a turneelor de poker. O nouă solicitare a organizatorului pentru dreptul de organizare a turneelor de poker poate fi făcută după 6 luni de la data revocării.
   (5) în aplicarea prevederilor alin. (3) și (4), precum și atunci când organele cu atribuții de control sesizează comisia conform art. 17 alin. (5) din ordonanța de urgență, acestea înaintează propunerea de sancționare și perioada propusă, însoțite de întreaga documentație care stă la baza propunerii.

   Art. 77. - (1) Organele abilitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, Agenției Naționale de Administrare Fiscală și organele sale subordonate și ale Ministerului Administrației și Internelor -Inspectoratul General al Poliției Române și organele sale subordonate au drept de constatare a contravențiilor și aplicare a sancțiunilor contravenționale, de control asupra evidenței financiar-contabile, modului de funcționare a jocurilor de noroc, de admitere a jucătorilor în incintă, precum și asupra altor aspecte legate de modul de desfășurare a activității privind jocurile de noroc, stabilite prin ordonanța de urgență sau prin prezenta hotărâre.
   (2) Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor are drept de control conform competențelor atribuite prin legislația specifică în vigoare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului.
   (3) în cursul acțiunilor de verificare și control asupra respectării prevederilor ordonanței de urgență și ale prezentei hotărâri, organele abilitate menționate la alin. (1) vor sesiza Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor cu privire la suspiciuni legate de operațiuni de spălare a banilor sau asupra oricăror nerespectări ale obligațiilor prevăzute în Legea nr. 656/2002, cu modificările și completările ulterioare.
  

Art. 78. - (1) în înțelesul art. 23 alin. (3) din ordonanța de urgență, prin concursuri clandestine organizate în alte condiții decât cele prevăzute de normele legale în vigoare se înțelege acele concursuri care nu se desfășoară într-un cadru organizat și avizat de autorități, cum ar fi: lupte de câini, de cocoși sau alte animale, curse auto desfășurate în alte condiții decât cele pentru care se dețin autorizații etc.
   (2) în înțelesul art. 23 alin. (3) din ordonanța de urgență, prin organizarea de jocuri clandestine ale căror rezultate pot fi influențate prin dexteritatea mânuitorului mijloacelor de joc în scopul obținerii unor venituri se înțelege jocurile tip alba-neagra în care se utilizează mijloace de joc, cum ar fi: cărți de joc, cauciucuri cu timbre, capace cu boabe de cereale, capace cu bilă etc.

 

   CAPITOLUL V
  Dispoziții tranzitorii și finale

 

   Art. 79. - Anexele nr. 1-14 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

   Art. 80. - Atribuțiile și Regulamentul de organizare și funcționare ale comisiei, precum și competențele în domeniul jocurilor de noroc stabilite de ordonanța de urgență și de prezenta hotărâre ale direcției de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice se stabilesc prin ordin al ministrului finanțelor publice.


   Art. 81. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 251/1999privind condițiile de autorizare, organizare și exploatare a jocurilor de noroc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 171 din 22 aprilie 1999, cu modificările ulterioare.

  
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
  
Contrasemnează:
                                           ┝€┝€┝€┝€┝€┝€┝€┝€┝€┝€┝€┝€┝€┝€┝€
                                    Ministrul finanțelor publice,
                                            Gheorghe Pogea
                      Viceprim-ministru, ministrul administrației și internelor,
                                               Dan Nica
    București, 29 iulie 2009.
    Nr. 870.