Hotărârea Guvernului nr. 823/2011
privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc

 

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 616 din 31/08/2011


    în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

   Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 528 din 30 iulie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
  
1. La articolul 1 alineatul (2), literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:
    "a) activități loto, inclusiv cele organizate prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă;
    b) activități de pariuri mutuale, inclusiv cele organizate prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă;".
  
2. La articolul 1 alineatul (2), după litera g) se introduc trei noi litere, literele h)-j), cu următorul cuprins:
    "h) activități de bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă;
    i) activități de pariuri on-line;
    j) activități de jocuri de noroc on-line, altele decât cele definite la art. 10 alin. (1) lit. a), e)-h) din ordonanța de urgență."
  
3. La articolul 1 alineatul (11), literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:
    "a) asocierea se realizează între 2 sau mai mulți operatori economici care dețin, fiecare în parte, licență de organizare a jocurilor de noroc pentru una dintre activitățile prevăzute la alin. (2);
    b) asocierea privește exploatarea în comun, în aceeași incintă, a activităților prevăzute la alin. (2) pentru care cei 2 sau mai mulți asociați dețin autorizații pentru exploatarea jocurilor de noroc;".
  
4. La articolul 1, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu următorul cuprins:
    "(12) în înțelesul ordonanței de urgență și al prezentei hotărâri, prin comunicații se înțelege comunicații electronice, iar prin furnizor de internet se înțelege furnizor de servicii de comunicații electronice, astfel cum aceste noțiuni sunt definite de legislația în vigoare în domeniul comunicațiilor electronice."
  
5. La articolul 2 alineatul (8), după litera f) se introduc trei noi litere, literele g)-i), cu următorul cuprins:
    "g) în cazul jocurilor bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, fiecărui organizator i se acordă o singură autorizație de exploatare a jocurilor de noroc pentru întreaga activitate. Modelul autorizației de exploatare a jocurilor de noroc este prezentat în anexa nr. 1b);
    h) în cazul jocurilor de pariuri on-line: fiecărui organizator i se acordă o singură autorizație de exploatare a jocurilor de noroc pentru întreaga activitate. Modelul autorizației de exploatare a jocurilor de noroc este prezentat în anexa nr. 1b);
    i) în cazul jocurilor de noroc on-line, altele decât cele definite la art. 10 alin. (1) lit. a), e)-h) din ordonanța de urgență, fiecărui organizator i se acordă o singură autorizație de exploatare a jocurilor de noroc pentru întreaga activitate. Modelul autorizației de exploatare a jocurilor de noroc on-line este prezentat în anexa nr. 1b)."
  
6. La articolul 4, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
    "(5) în termen de 5 zile lucrătoare de la data efectuării plății pentru obținerea licenței de organizare a jocurilor de noroc și/sau a autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, organizatorii sunt obligați să depună la direcția de specialitate din Ministerul Finanțelor Publice copia documentelor care atestă plata taxelor datorate pentru eliberarea licenței de organizare a jocurilor de noroc și/sau a autorizației de exploatare a jocurilor de noroc."
  
7. La articolul 6, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
    "(2) Operatorii economici care dețin autorizație de exploatare a jocurilor de noroc, astfel cum aceasta este prevăzută la art. 2 alin. (8) lit. a)-e), g)-i) din prezenta hotărâre, sunt obligați să afișeze o copie a acesteia într-un loc vizibil în cadrul fiecărei locații în care se exploatează activitatea respectivă. Originalul autorizației/autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc deținute de operatorul economic în cauză se păstrează la sediul social al acestuia și va fi prezentat organelor de specialitate ale Ministerului Finanțelor Publice și Agenției Naționale de Administrare Fiscală, prin unitățile sale subordonate, inclusiv Garda Financiară, sau ale Ministerului Administrației și Internelor, la solicitarea acestora."
  
8. La articolul 8, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
    "(2) Se interzice utilizarea ca instrumente de plată care concură la exploatarea jocurilor de noroc a instrumentelor de plată utilizate în sistemul financiar-bancar (ordine de plată, cambii, bilete la ordin, viramente, foi de vărsământ etc.), a altor hârtii de valoare/cu valoare declarată sau vouchere, cu excepția cardurilor bancare de credit și/sau debit, care pot fi folosite doar în vederea participării la joc."
  
9. La articolul 8, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) în cazul jocurilor de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență, precum și în cazul jocurilor loto și al pariurilor mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, plățile, transferurile ori retragerile de bani în/din contul de joc al jucătorului prevăzut la art. 737 se fac prin intermediul unui cont bancar, deschis la o bancă din România sau dintr-un stat membru al Uniunii Europene."
  
10. La articolul 10, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
    "Art. 10. - (1) în înțelesul art. 28 alin. (1) din ordonanța de urgență, prin persoane împuternicite din cadrul Ministerului Finanțelor Publice se înțelege persoanele din cadrul direcției de specialitate cu atribuții de autorizare, iar prin persoane împuternicite din cadrul unităților subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală se înțelege inclusiv personalul Gărzii Financiare."
  
11. La articolul 10, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins:
    "(3) Personalul cu atribuții de control în domeniul jocurilor de noroc din cadrul direcției de specialitate din Ministerul Finanțelor Publice, Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al Gărzii Financiare are dreptul să efectueze controale privind respectarea de către persoanele fizice sau juridice a prevederilor ordonanței de urgență și ale prezentei hotărâri, precum și să aplice sancțiunile prevăzute de actele normative în domeniul jocurilor de noroc.
    (4) Procedura de efectuare a controlului de către personalul cu atribuții de control în domeniul jocurilor de noroc din cadrul direcției de specialitate din Ministerul Finanțelor Publice se va stabili prin ordin al ministrului finanțelor publice, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri."
  
12. La articolul 11, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
    "(2) Sunt exceptate de la verificările pentru obținerea aprobării de tip (omologare) mijloacele de joc care au certificate similare recunoscute la nivelul Uniunii Europene. în acest caz, operatorii economici depun la Biroul Român de Metrologie Legală un etalon al programului de joc, o aplicație pentru compararea etalonului de joc cu programul instalat în mijlocul de joc respectiv și traducerea legalizată a setului de documente obținut de la organismul autorizat la nivelul Uniunii Europene, care dovedește că mijlocul de joc respectă legislația specifică în domeniu existentă în România, în vederea efectuării verificărilor tehnice ulterioare."
  
13. La articolul 12, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
    "(2) Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligați să informeze comisia cu privire la mutarea mijloacelor de joc pentru care dețin autorizație de exploatare cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de realizarea operațiunii. Informarea va cuprinde adresa noii locații și datele de identificare a mijloacelor de joc care fac obiectul mutării, potrivit lit. A pct. 9 din anexa nr. 3."
  
14. La articolul 15, alineatele (2)-(6) se abrogă.
  
15. La articolul 18, alineatele (2), (4) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:
    "(2) Exploatarea jocurilor tip slot-machine este permisă numai în incinta unor imobile și numai în condițiile în care spațiul respectiv este înregistrat ca punct de lucru de către organizatorul activității la oficiul registrului comerțului, precum și cu respectarea prevederilor art. 15 alin. (6) din ordonanța de urgență.
    .................................................................................................
    (4) în situația în care în cadrul incintei se exploatează numai mijloace de joc tip slot-machine, numărul minim de mijloace de joc trebuie să fie de 15. în cadrul acestei incinte se pot desfășura, adiacent, și activități economice de alimentație publică care concură la buna desfășurare a activității de jocuri de noroc, scopul acestora fiind acela de a asigura participanților un grad ridicat de confort.
    .................................................................................................
    (6) în incintele în care, pe lângă exploatarea jocurilor de noroc loto sau a jocurilor de pariuri, sunt amplasate și mijloace de joc tip slot-machine, numărul acestora nu poate fi mai mic de două mijloace de joc, dar nu mai mult de 5 mijloace de joc, iar amplasarea acestora în cadrul incintei se va realiza distinct, astfel încât cele două activități să nu se suprapună din punctul de vedere al organizării și exploatării."
  
16. La articolul 19, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:
    "(5) Operatorii economici sunt obligați ca, în termen de 9 luni de la intrarea în vigoare a ordinului comun al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri și al ministrului finanțelor publice prin care se aprobă Normele tehnice de verificare utilizate de Biroul Român de Metrologie Legală, să se doteze cu mijloace de joc care să permită îndeplinirea cerințelor prevăzute la alin. (2), în măsură să permită înregistrarea și stocarea informațiilor aferente pentru cel puțin un an, fără posibilitatea de funcționare a mijlocului de joc neinterconectat cu sistemul de monitorizare, înregistrare și evidențiere a tuturor operațiunilor de exploatare. în situația în care mijloacele de joc pentru care dețin autorizații de exploatare a jocurilor de noroc valabile la acea dată nu pot îndeplini cerințele menționate anterior, sunt obligați să adauge respectivelor mijloace de joc dispozitive de tip black-box."
  
17. La articolul 24, alineatele (5) și (6) se abrogă.
  
18. La articolul 26, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
    "(3) înregistrările video pot fi controlate sau ridicate de organele de control ale Ministerului Finanțelor Publice și ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, prin unitățile sale subordonate, inclusiv Garda Financiară, precum și de organele de control ale Ministerului Administrației și Internelor, în vederea efectuării unor verificări."
  
19. La articolul 29, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:
    "(4) Mesele la care sunt exploatate jocuri de noroc la care evenimentele aleatorii se produc prin intermediul zarurilor sau cărților de joc sunt prevăzute cu o serie (număr de identificare al acestora în cadrul locației) atribuită de organizator și unică la nivelul cazinoului, amplasată astfel încât să fie vizibilă clienților. Amplasarea tuturor meselor în cazinou se individualizează prin înscrierea seriei atribuite fiecărei mese în schița de amplasare, document care face parte integrantă din regulamentul de ordine interioară, schiță în care se va menționa și numărul de serie original sau atribuit de verificatorul tehnic pentru fiecare ruletă."
  
20. Articolul 34 se modifică și va avea următorul cuprins:
    "Art. 34. - Organizatorii prevăd prin regulamentul de ordine interioară al cazinoului, fără a se limita la acestea, toate detaliile privind organizarea, numărul meselor și al mașinilor, condițiile de angajare, specializare, organizarea evidențelor contabile, circuitul documentelor, semnăturile obligatorii pe fiecare document, modalitatea de admitere a clienților, condițiile de supraveghere și de securitate, circuitul jetoanelor si al banilor numai însoțiți de documente justificative."
 
21. Articolul 45 se modifică și va avea următorul cuprins:
    "Art. 45. - Prin jocul bingo desfășurat în săli de joc se înțelege jocul de noroc caracterizat prin extrageri și premieri succesive de numere, în mod aleatoriu, prin folosirea echipamentelor complexe de extragere de tip loteristic, participanții la joc fiind desemnați câștigători în condițiile în care fac cunoscut faptul că pe cartonul de joc pus la dispoziție de organizator în schimbul taxei de participare este înscrisă combinația completă de numere dintre cele extrase până în acel moment, corespunzătoare următoarelor premii succesive: linie, bingo, bingo acumulat, bila maximă și premiile speciale din fondurile de rezervă."
  
22. La articolul 47, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
    "b) unul sau mai multe panouri cu afișaj luminos, comandate electronic, prin intermediul cărora sunt afișate principalele date de joc: premiul de linie, premiul de bingo, premiul de bingo acumulat, fondul de rezervă, prețul cartonului, intervalul de serie vândut, numărul de cartoane vândute, bila maximă, numărul de bile extrase și premiile speciale. Panoul de date are suficienți digiți pentru înscrierea în totalitate a datelor afișate;".
  
23. La articolul 56, alineatele (4) și (5) se abrogă.
  
24. La articolul 71, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
    "Art. 71. - (1) în înțelesul ordonanței de urgență și al prezentei hotărâri, în categoria jocurilor loto, inclusiv prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, sunt incluse, fără a se limita la acestea, următoarele tipuri de jocuri:
    a) jocuri loto cu extrageri pur aleatorii de numere, fără a se limita la acestea: 5/40; 6/49; 3/90; 5/55; 5/45 + 1/20 (JOKER), noroc, loto bingo, Keno și altele asemenea;
    b) jocuri loto cu pretrageri pur aleatorii de numere și/sau simboluri, fără a se limita la acestea: loz în plic, loz randalinat, loz capsat, loz anvelopat, loz răzuibil și altele asemenea;
    c) jocuri loto - loterii pasive, care se bazează pe extragerea pur aleatorie de bilete, numere și/sau date de identificare ale biletelor, fără a se limita la acestea: Crosul Loteriei; Loteria Cadou; Loteria sărbătorilor de iarnă; Loto Zodiac și altele asemenea;
    d) videoloteria - joc tip loto prin care se obțin aleatoriu câștiguri, rezultatul participării la joc fiind relevat jucătorului prin intermediul terminalului de videoloterie, dexteritatea sau abilitatea jucătorului neavând nicio influență/relevanță în obținerea câștigului. Jocul de videoloterie se realizează printr-o rețea unitară de terminale cu circuit închis care funcționează numai conectate on-line la un sistem central la nivel național. Sistemul central asigură activarea, monitorizarea permanentă a terminalelor, centralizarea datelor și validarea automată a câștigurilor acordate jucătorilor. Validarea și acordarea câștigului nu implică terminalul utilizat de jucător."
  
25. La articolul 72, alineatele (4) și (5) se abrogă.
  
26. După articolul 73 se introduce o nouă secțiune, secțiunea a 7-a, cuprinzând articolele 731-7318, cu următorul cuprins:
    "SECí…¢IUNEA a 7-a
Jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență, precum și jocurile loto si pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă

    Art. 73^1. - (1) Activitatea de licențiere a organizării și de autorizare a exploatării jocurilor de noroc prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, se realizează de către Ministerul Finanțelor Publice prin comisie. în acest sens, comisia acordă licențe de organizare și autorizații de exploatare pentru organizatorii de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență.
    (2) în vederea obținerii licenței de organizare și a autorizației de exploatare pentru jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență, se depun la Ministerul Finanțelor Publice documentele prevăzute în anexa nr. 2, respectiv în anexa nr. 3.
    (3) Solicitantul de licență și autorizație al cărui acționar/asociat majoritar sau cel care are dreptul numirii majorității organelor de conducere ale operatorului economic este o societate organizatoare de jocuri de noroc dintre cele enumerate la alin. (1), autorizată în state nemembre ale Uniunii Europene, are obligația să prezinte comisiei, la momentul primei autorizări, informații privind conturile deschise de jucătorii de cetățenie română, înregistrați pe platformele de joc utilizate în afara României.
    (4) în vederea acordării autorizației pentru exploatarea jocurilor de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență, organizate de operatori economici care dețin echipamentele tehnice pe teritoriul României, și a acordării autorizației operatorilor economici reglementați la art. 191 alin. (1) din ordonanța de urgență, denumiți în continuare operatori de monitorizare și raportare pentru jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență, o echipă de specialiști, formată din reprezentanți ai direcției de specialitate, ai Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale și ai organelor teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și ale Ministerului Administrației și Internelor, în număr de cel puțin 5 persoane, se deplasează la fața locului și întocmește o notă de constatare privind îndeplinirea condițiilor de autorizare.
    (5) Nota de constatare se semnează de către toți membrii echipei, precum și de reprezentantul operatorului economic verificat și va fi înaintată comisiei.
   
    Art. 73^2. - (1) în vederea realizării controlului tehnic, monitorizării și raportării pentru jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență, comisia autorizează operatori economici, în calitate de operatori de monitorizare și raportare, pe o perioadă de 5 ani.
    (2) în cazul în care operatorul de monitorizare și raportare este o instituție sau o autoritate de stat, atribuțiile și competențele acesteia sunt stabilite prin actele normative care reglementează activitatea respectivei instituții sau autorități de stat.
    (3) Activitatea operatorului de monitorizare și raportare se desfășoară cu respectarea următoarelor obiective fundamentale:
    a) protecția minorilor și prevenirea accesului acestora la jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență;
    b) asigurarea integrității și a transparenței operațiunilor desfășurate de către și prin intermediul organizatorilor de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență, precum și a unui sistem de joc echitabil;
    c) prevenirea și combaterea, prin mijloace specifice, a riscului de spălare a banilor și de finanțare a actelor de terorism, precum și identificarea și raportarea activităților infracționale desfășurate prin intermediul jocurilor de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență;
    d) asigurarea protecției, prin mijloace specifice, a organizatorilor de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență, autorizați în România, și a jucătorilor împotriva practicilor neloiale, abuzive și frauduloase;
    e) asigurarea funcționării corecte și transparente a activităților de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență și a unui mediu concurențial competitiv în desfășurarea acestora.
    (4) în situația în care un operator economic dorește să devină operator de monitorizare și raportare pentru activitățile de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență, acesta solicită comisiei obținerea autorizației și depune la Ministerul Finanțelor Publice documentele prevăzute în anexa nr. 13.
    (5) Pentru obținerea autorizației de operator de monitorizare și raportare operatorii economici trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
    a) să se constituie ca persoană juridică de drept român având ca obiect de activitate activitățile prevăzute de grupa CAEN 620 și capitalul social subscris și vărsat în cuantum de minimum 2.000.000 lei sau ca persoană juridică într-un stat membru al Uniunii Europene ori al Spațiului Economic European;
    b) reprezentanții legali ai operatorului economic să aibă avizul organelor de poliție;
    c) să dețină echipamentele tehnice prin intermediul cărora își va desfășura activitatea specifică, în calitate de operator de monitorizare și raportare, iar acestea să fie localizate pe teritoriul României și să îndeplinească condițiile tehnice necesare realizării atribuțiilor de monitorizare și raportare;
    d) să aibă experiență, direct sau indirect, prin personal propriu ori colaboratori, de minimum 3 ani în furnizarea de servicii similare celor prevăzute în prezenta hotărâre, pentru activitățile de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență, către autorități de reglementare sau agenții guvernamentale din Uniunea Europeană sau Spațiul Economic European;
    e) să aibă experiență, direct sau indirect, de minimum 5 ani în activitățile de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență, cu privire la furnizarea de servicii complete și continue privind soluții de rețea către organizatori de jocuri de noroc, în vederea asigurării celor mai bune practici în furnizarea și menținerea: (i) ansamblului de soluții tehnice pentru rețelele de jocuri; (ii) unui management complet al rețelelor; și (iii) unei strategii de rețea funcțională implementabilă atât la nivel național, cât și internațional;
    f) să declare, prin intermediul notificării, prelucrarea datelor cu caracter personal la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, potrivit legislației în vigoare;
    g) reprezentantul/reprezentanții legal/legali al/ai persoanei juridice să depună o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că persoana juridică nu a fost condamnată printr-o hotărâre definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea;
    h) reprezentantul/reprezentanții legal/legali al/ai persoanei juridice să depună certificatele de cazier judiciar sau alte acte emise de autoritățile competente pe a căror rază de competență se află ultimul domiciliu/sediu social cunoscut, din care să rezulte că împotriva acestuia/acestora nu s-a pronunțat o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea, în România sau într-un stat străin, pentru o infracțiune prevăzută de ordonanța de urgență sau pentru o altă infracțiune săvârșită cu intenție, pentru care a fost aplicată o pedeapsă de minimum 2 ani cu închisoarea;
    i) să nu înregistreze datorii la plata obligațiilor către bugetul general consolidat;
    j) acționarii/asociații sau cei care au dreptul numirii majorității organelor de conducere ale operatorului economic să nu dețină licență de organizare și autorizație de exploatare pentru oricare dintre jocurile de noroc reglementate de ordonanța de urgență;
    k) să întocmească și să prezinte un plan de securitate a sistemului informatic;
    l) să prezinte un audit asupra planului de securitate prevăzut și a soluțiilor informatice folosite în activitatea de monitorizare;
    m) să nu desfășoare fără aprobarea prealabilă a comisiei alte activități comerciale în afara atribuțiilor prevăzute de prezenta hotărâre;
    n) personalul și organele de conducere ale unui operator de monitorizare și raportare să nu dețină, direct sau indirect, prin soț/soție ori rude până la gradul IV inclusiv, participații în societăți comerciale care desfășoară activități de jocuri de noroc în România;
    o) să nu dețină în mod direct sau indirect participații în societăți comerciale care desfășoară activități de jocuri de noroc pe perioada deținerii autorizației de operator de monitorizare și raportare, precum și să nu desfășoare în România jocuri de noroc pe o perioadă de 2 ani de la data expirării sau revocării autorizației de operator de monitorizare și raportare;
    p) să nu angajeze sau să mențină în funcție personal pentru care s-a obținut aviz negativ din partea organelor de poliție, pentru cazurile în care s-a prevăzut obligativitatea obținerii acestui aviz prin prezenta hotărâre;
    q) să nu dezvăluie ori să transmită orice fel de informații referitoare la activitatea organizatorilor de jocuri de noroc monitorizați, în afara cazurilor prevăzute de lege; în acest sens, prezintă o declarație pe propria răspundere prin care se angajează să ia toate măsurile necesare.
    (6) Desfășurarea activității de monitorizare și raportare și exercitarea atribuțiilor stabilite în ordonanța de urgență și în prezenta hotărâre sunt finanțate din contribuțiile organizatorilor de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență, achitate de către aceștia din urmă direct operatorilor de monitorizare și raportare, în baza unui contract de monitorizare încheiat între părți, care este prezentat comisiei, în vederea avizării, înainte de începerea activității de monitorizare și raportare a respectivului organizator de jocuri de noroc.
    (7) Excepție de la prevederile alin. (5) fac persoanele juridice autorizate în acest scop, pentru activități similare într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European. în situația în care un operator economic este autorizat într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European să desfășoare activitățile reglementate la art. 733 pentru o singură categorie de jocuri de noroc dintre cele definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență, autorizația respectivă este recunoscută în România, dar numai pentru jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență, pentru care o deține. în cazul în care operatorul respectiv are intenția de a desfășura activitățile reglementate la art. 733 și pentru celelalte categorii de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență, pentru care nu deține autorizație într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, acesta trebuie să îndeplinească toate condițiile de autorizare reglementate la alin. (5), cu excepția celei prevăzute la lit. a).
    (8) Direcția de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice ține registrul operatorilor de monitorizare și raportare pentru jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență.
   
    Art.73^3. - Atribuțiile și obligațiile operatorului de monitorizare și raportare sunt:
    a) identificarea website-urilor prin intermediul cărora sunt accesate jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență, care nu dețin licență de organizare și autorizație de exploatare potrivit legislației române;
    b) identificarea website-urilor care, în cadrul unor activități de marketing, reclamă, publicitate sau alte activități cu caracter promoțional, oferă legături către jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență sau activități și servicii conexe acestora, care nu sunt autorizate potrivit legislației române;
    c) comunicarea imediată a informațiilor cu privire la activitățile neautorizate identificate conform lit. a) și b) către comisie și către furnizorii de internet, pentru a le permite acestora blocarea accesului către aceste website-uri;
    d) comunicarea informațiilor privind aceste website-uri neautorizate și către instituțiile și organele statului cu competențe în domeniu, pentru a nu permite plățile către și de la aceste site-uri neautorizate;
    e) sesizarea imediată a comisiei în cazul în care furnizorii de internet nu blochează accesul la website-urile ilegale pentru care le-a fost solicitată blocarea;
    f) realizarea unui audit complet al mijloacelor de joc și al echipamentelor tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea și transmiterea jocurilor de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență și eliberarea unei confirmări în acest sens, în termen de 60 de zile de la punerea la dispoziție de către operatorul economic care solicită obținerea licenței de organizare și a autorizației de exploatare a acestor jocuri de noroc, a tuturor elementelor necesare efectuării acestui audit;
    g) eliberarea, în termen de 45 zile de la cererea organizatorului de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență, a unui document din care să rezulte că programul de joc, procentul teoretic de premiere (RTP) și generatorul de numere aleatorii utilizate de respectivul organizator de jocuri de noroc, certificate internațional de organisme/laboratoare recunoscute în domeniu, îndeplinesc condițiile prevăzute în anexa nr. 14. în cazul în care operatorul de monitorizare și raportare nu emite un astfel de document în termenul menționat, organizatorul de jocuri de noroc se poate adresa direct comisiei, pentru a solicita operatorului eliberarea documentului;
    h) monitorizarea permanentă, pe parcursul derulării activității organizatorilor de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență, a tuturor mijloacelor de joc ale acestora, în vederea depistării oricăror alterări sau modificări ale elementelor aleatorii, ale datelor inițiale din orice software deținut de organizatorul de jocuri de noroc;
    i) monitorizarea permanentă a modului de implementare și respectare de către organizatorii de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență a prevederilor legale stabilite de ordonanța de urgență și de prezenta hotărâre cu privire la protecția minorilor, protecția jucătorilor care prezintă risc de dependență patologică de jocuri, a măsurilor de prevenire a fraudelor, a măsurilor de prevenire a spălării banilor și a măsurilor de prevenire a finanțării actelor de terorism;
    j) asigurarea conectării permanente, în timp real, cu platformele de joc utilizate de organizatorii de jocuri de noroc cu care este încheiat un contract de monitorizare și colaborarea permanentă cu aceștia pentru asigurarea unei conexiuni securizate la sistemul de monitorizare centralizat;
    k) deținerea programului care să asigure interfața API (application programming interface) prin care să poată fi realizată legătura între sistemele organizatorilor de jocuri de noroc monitorizați și cele ale comisiei;
    l) arhivarea tuturor tranzacțiilor financiare efectuate între organizatorul de jocuri de noroc monitorizat și jucător în ambele sensuri, pe o perioadă de 5 ani;
    m) informarea comisiei cu privire la orice neregulă constatată cu privire la jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență;
    n) întocmirea unei evidențe a neregulilor constatate la organizatorii jocurilor de noroc monitorizați, în care evidențiază zilnic problemele identificate ori semnalate în activitatea de monitorizare și raportare, și predarea către comisie a unui raport lunar privind activitatea de monitorizare și raportare desfășurată până în data de 20 a lunii următoare;
    o) ducerea la îndeplinire a deciziilor comisiei și informarea organizatorului de jocuri de noroc monitorizat despre modul de implementare a respectivei decizii;
    p) furnizarea operativă a informațiilor solicitate de comisie sau de către celelalte instituții ale statului cu competențe în domeniul jocurilor de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență;
    q) achitarea la termen a obligațiilor de plată către bugetul general consolidat;
    r) luarea oricăror măsuri necesare în vederea prevenirii și combaterii participării, în mod direct sau prin persoane interpuse, a întregului personal și a organelor de conducere ale operatorului de monitorizare și raportare la jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență;
    s) să depună eforturi rezonabile pentru asigurarea tuturor măsurilor organizatorice, logistice și de management necesare astfel încât să nu își poată înceta activitatea și prerogativele de monitorizare și raportare decât prin decizia comisiei. în cazul în care organismul de monitorizare și raportare își întrerupe ori își încetează activitatea din orice motiv, este obligat să pună la dispoziția comisiei și organizatorilor de jocuri cu care a încheiat contract de monitorizare toate informațiile și documentele necesare pentru a asigura continuarea activității organizatorilor de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență;
    ș) includerea în contractele încheiate cu organizatorii de jocuri de noroc monitorizați a prevederilor privind sumele încasate pentru prestațiile prevăzute de ordonanța de urgență și de prezenta hotărâre, care nu vor depăși 0,7% din încasările efectiv realizate anual la nivelul unui organizator de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență. De asemenea, contractele conțin obligația organizatorilor de jocuri de a suporta cheltuielile privind testarea inițială a mijloacelor de joc și a echipamentelor tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea și transmiterea jocurilor de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență;
    t) notificarea comisiei, în termen de 5 zile, cu privire la orice schimbare în structura acționariatului sau a reprezentanților legali relevanți pentru autorizarea sa ca operator de monitorizare și raportare potrivit art. 733 alin. (5), precum și la orice modificare a datelor care au fost avute în vedere la acordarea autorizației de operator de monitorizare și raportare;
    ț) păstrarea confidențialității și a secretului profesional asupra tuturor faptelor, datelor și informațiilor referitoare la activitatea desfășurată, precum și asupra oricărui/oricărei fapt, dată sau informație aflat/aflată la dispoziția sa care privește persoane, proprietatea, activitatea, afacerea, relațiile personale sau de afaceri ale organizatorilor de jocuri de noroc monitorizați ori asupra informațiilor referitoare la solduri, rulaje, operațiuni derulate de aceștia sau de jucători, inclusiv asupra celor referitoare la datele personale ale jucătorilor, în măsura în care a luat cunoștință despre acestea în orice mod;
    u) notificarea comisiei, în termen de 5 zile, cu privire la orice proceduri judiciare sau extrajudiciare inițiate împotriva sa ori a acționarilor/asociaților sau a reprezentanților legali ai operatorului de monitorizare și raportare potrivit art. 732 alin. (5) sau cu privire la iminența unor astfel de cereri;
    v) permiterea accesului organelor de control prevăzute la art. 28 din ordonanța de urgență, în orice moment, în spațiile deținute, în vederea efectuării de verificări;
    w) asigurarea securității, integrității, continuității și funcționării neîntrerupte a echipamentelor și sistemelor utilizate în activitatea de monitorizare și raportare și întreținerea acestora în condiții corespunzătoare, în scopul menținerii normelor și parametrilor de funcționare prevăzuți în verificările tehnice;
    x) desfășurarea activității exclusiv în locații autorizate de către comisie. Relocarea echipamentelor tehnice care asigură suportul pentru monitorizarea și raportarea jocurilor de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență, de către operatorul de monitorizare și raportare, se poate realiza numai cu acordul prealabil scris al comisiei;
    y) realizarea conectării permanente cu comisia de autorizare a jocurilor de noroc, în vederea asigurării accesului instituțiilor statului cu atribuții directe sau indirecte în materie la datele de interes pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice;
    z) efectuarea unui audit anual, condus de o societate specializată, asupra întregului sistem informatic folosit în activitatea de monitorizare și raportare.
   
    Art. 73^4. - (1) Comisia dispune măsura revocării autorizației de operator de monitorizare și raportare în oricare dintre următoarele situații:
    a) neîndeplinirea obligațiilor de plată față de bugetul general consolidat sau plata acestora, conform prevederilor legale în vigoare, cu o întârziere mai mare de 30 de zile de la data la care obligațiile respective sunt scadente în condițiile legii;
    b) operatorul nu mai are ca obiect de activitate activitățile prevăzute de grupa CAEN 620;
    c) după retragerea avizului organelor de poliție acordat reprezentanților legali ai persoanei juridice, aceștia își mențin poziția respectivă după parcurgerea unui interval de 30 de zile de la data comunicării retragerii avizului;
    d) împotriva persoanei juridice s-a pronunțat o hotărâre definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea.
    (2) Comisia poate dispune, în funcție de consecințele produse, măsura revocării autorizației de operator de monitorizare și raportare pentru nerespectarea prevederilor art. 732 alin. (5) lit. j), m)-q).
   
     Art. 73^5. - (1) în cazul în care operatorul de monitorizare și raportare intenționează să înceteze activitățile de monitorizare și raportare sau află că va fi în imposibilitate de a continua aceste activități, el va informa comisia, cu cel puțin 90 de zile înainte de încetare, despre intenția sa, respectiv despre existența și natura împrejurării care justifică imposibilitatea de continuare a activităților.
    (2) în privința operatorilor de monitorizare și raportare din sectorul privat, sunt considerate cazuri de imposibilitate de continuare a activităților de monitorizare și raportare, în înțelesul prezentului articol, printre altele, dizolvarea sau lichidarea, voluntară ori judiciară, insolvența, precum și orice altă cauză legală de încetare a activității.
    (3) Organizatorul de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență nu poate funcționa în lipsa monitorizării de către un operator de monitorizare și raportare. în situația în care activitatea desfășurată de un organizator de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență nu este monitorizată, indiferent de cauză, acesta este obligat să își suspende activitatea și să informeze imediat comisia.

    Art. 73^6. - (1) Operatorul de monitorizare și raportare îl înștiințează pe fiecare organizator de jocuri cu care are încheiate contracte de monitorizare, cu cel puțin 90 de zile înainte, despre intenția sa de încetare a activităților de monitorizare și raportare sau dacă află că va fi în imposibilitatea de a continua aceste activități. Operatorul de monitorizare și raportare transmite fiecărui organizator de jocuri de noroc monitorizat un plan de tranziție care să cuprindă acțiunile și suportul tehnic necesar pentru un transfer la un alt operator de monitorizare și raportare. Planul de tranziție stabilește:
    a) furnizarea backup-ului actualizat de date, în formate digitale standard, fie Oracle DataPump, fie text, fie CSV;
    b) faptul că de la data predării datelor la un alt operator de monitorizare și raportare operatorul care își încetează activitatea nu va mai avea niciun fel de obligații cu privire la acestea.
    (2) Transferul operează potrivit următoarelor condiții:
    a) organizatorul de jocuri menționează identitatea operatorului de monitorizare și raportare care urmează să preia activitățile de monitorizare și raportare de la operatorul care își încetează activitatea;
    b) operatorul de monitorizare și raportare care își încetează activitatea și se găsește în situația în care organizatorul de jocuri nu a menționat un alt operator de monitorizare și raportare, potrivit lit. a), iar activitățile sale de monitorizare și raportare nu sunt preluate va denunța unilateral contractul de monitorizare, în interiorul termenului de 90 de zile de la data înștiințării organizatorului de jocuri, și va lua măsurile organizatorice, logistice și de management necesare pentru asigurarea conservării arhivelor sale, în condițiile legii, și pentru ținerea acestora la dispoziția comisiei.

    Art. 73^7. - (1) Pentru a participa la jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență, precum și la jocurile loto și pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, un jucător trebuie să fie înregistrat la un astfel de organizator de jocuri de noroc.
    (2) în vederea înregistrării, un jucător furnizează cel puțin următoarele date cu caracter personal: numele, prenumele, cetățenia, locul și data nașterii, adresa de domiciliu, codul numeric personal (CNP), adresa de e-mail valabilă, numărul și seria documentului legal de identificare și detaliile unui cont bancar personal prin intermediul căruia se vor efectua transferurile în/dinspre contul de joc ce va fi deschis la organizatorul de jocuri de noroc respectiv.
    (3) înregistrarea jucătorilor se poate face:
    a) prin accesarea directă a website-ului organizatorului de jocuri de noroc, caz în care jucătorul pune la dispoziția organizatorului, în mod obligatoriu, și o copie a documentului legal de identitate, respectiv pentru cetățenii care nu aparțin unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene: pașaportul, cartea de identitate diplomatică sau consulară, legitimația provizorie, iar pentru cetățenii români ori cetățenii aparținând unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene: buletinul/cartea de identitate sau alte acte eliberate de organele de poliție, care poartă o fotografie și semnătura titularului;
    b) la oricare dintre spațiile aparținând organizatorului de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență, precum și de jocuri loto și pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, caz în care jucătorul va prezenta organizatorului de jocuri de noroc în mod obligatoriu unul dintre documentele legale de identificare menționate la lit. a), în original.
    (4) La primirea informațiilor furnizate de jucător, organizatorul de jocuri de noroc va efectua verificări în registrele proprii privind persoanele autoexcluse și în lista persoanelor indezirabile, pentru a se asigura că jucătorul respectiv nu este înscris în acestea și va înregistra definitiv jucătorul, pe baza unui cod unic generat de sistemul organizatorului de jocuri și transmis operatorului de monitorizare și raportare la deschiderea unui cont de joc.
    (5) în cazul în care jucătorul nu figurează în registrul persoanelor autoexcluse și/sau în lista persoanelor indezirabile și acesta acceptă termenii și condițiile Regulamentului de joc, i se va deschide un cont de joc.
    (6) în situația prevăzută la alin. (3) lit. a), în cazul în care jucătorul, după completarea datelor solicitate potrivit alin. (2), nu poate transmite o copie a documentului legal de identificare, organizatorul de jocuri de noroc îi va deschide un cont temporar de joc și îi va comunica jucătorului faptul că trebuie să transmită o copie scanată a acestuia în maximum 30 de zile de la data înregistrării temporare.
    (7) în contul temporar deschis pe numele jucătorului acesta poate depune o sumă maximă reprezentând echivalentul a 500 euro. Nu sunt permise niciun fel de plăți din contul de joc temporar în contul bancar al jucătorului.
    (8) Organizatorul de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență, precum și de jocuri loto și pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, transformă contul de joc temporar într-un cont de joc permanent numai după primirea copiei scanate a documentului legal de identificare a jucătorului.
    (9) Dacă jucătorul a furnizat informații false în legătură cu înregistrarea sau dacă nu înaintează, în termen de 30 de zile, documentația necesară pentru verificarea corectitudinii informațiilor, organizatorul de jocuri de noroc închide contul temporar de joc, conform art. 7312.
    (10) Un cont temporar de joc nu poate fi deschis pentru un jucător care apare în registrul persoanelor autoexcluse sau în lista persoanelor indezirabile.
    (11) Organizatorii de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență, precum și de jocuri loto și pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, păstrează datele cu caracter personal ale unui jucător înregistrat conform alin. (1) timp de 5 ani după ce contul de joc a fost închis, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare, iar apoi șterg datele respective prin proceduri automatizate, ireversibil.

    Art. 73^8. - (1) Organizatorul de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență, precum și de jocuri loto și pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, creează un singur cont de joc pentru un jucător înregistrat.
    (2) Organizatorul de jocuri de noroc acordă jucătorului acces la informațiile privind situația contului de joc, istoria de joc (inclusiv mizele, câștigurile și pierderile), depozitele și retragerile și alte tranzacții în legătură cu acesta. Informațiile sunt disponibile pentru jucător pe contul de joc pentru cel puțin 90 de zile.
    (3) La solicitarea jucătorului, organizatorul de jocuri de noroc furnizează extrase de cont pentru toate tranzacțiile din contul de joc pentru ultimele 12 luni.
    (4) Sumele transferate de către jucător către contul de joc se creditează imediat după primirea fondurilor de către organizatorul de jocuri de noroc.
    (5) Organizatorul de jocuri de noroc nu acceptă o miză de la un jucător decât dacă există fonduri adecvate în contul de joc pentru a acoperi valoarea mizei.
    (6) Câștigurile obținute de un jucător se creditează imediat în contul de joc al acestuia.
    (7) Un organizator de jocuri de noroc nu permite transferuri de bani, impulsuri, jetoane de joc etc. între conturile de joc ale jucătorilor. O sumă poate fi plătită de organizatorul de jocuri de noroc jucătorului numai în același cont bancar din care au provenit fondurile transferate de către jucător.
    (8) Un organizator de jocuri de noroc nu furnizează credit în contul bancar sau în contul de joc al unui jucător.
    (9) Organizatorul de jocuri de noroc poate, în cazul în care există suspiciuni, înainte de a transfera câștigurile în contul bancar al jucătorului, să efectueze, într-un termen de 10 zile, verificările pe care le consideră necesare, după care să efectueze transferul sau să înștiințeze organele competente.
    (10) Fondurile din contul de joc al jucătorului reprezintă fonduri încredințate care trebuie depozitate într-un cont ce nu poate fi blocat într-o bancă, care vor fi păstrate separat de fondurile proprii ale deținătorului de licență și autorizație pentru jocurile de noroc reglementate de prezenta secțiune și la care numai acesta poate avea acces. Fondurile din contul de joc al jucătorului pot fi plătite numai jucătorului și, de aceea, nu pot fi utilizate pentru a acoperi pretențiile împotriva organizatorului de jocuri de noroc. Fondurile trebuie să fie asigurate în caz de insolvență a organizatorului de jocuri de noroc sau a băncii în care sunt plasate fondurile jucătorului.
    (11) Fondurile din contul organizatorului care nu pot fi blocate trebuie să fie permanent cel puțin egale cu suma totală din conturile de joc ale jucătorilor.
    (12) Organizatorul de jocuri de noroc se asigură că în caz de întrerupere a jocului din motive tehnice jucătorul care a efectuat o miză înainte de întrerupere are posibilitatea de a continua jocul întrerupt. Dacă acest lucru nu este posibil, miza este restituită jucătorului.
    (13) Organizatorul de jocuri de noroc este obligat să blocheze în contul de joc al jucătorului, în orice moment, suma necesară plății impozitului datorat de jucător către bugetul de stat pentru câștigurile realizate de jucător până în acel moment.

    Art. 73^9. - (1) Informații care trebuie conținute de website-ul organizatorului de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență, precum și pentru jocuri loto și pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă:
    a) denumirea organizatorului de jocuri de noroc, adresa sediului social, numărul și data licenței de organizare și autorizației de exploatare și perioada de valabilitate a acestora, precum și un link către website-ul Ministerului Finanțelor Publice (domeniul jocurilor de noroc);
    b) declarația privind interzicerea participării la jocurile de noroc a persoanelor sub 18 ani;
    c) informații privind jocul responsabil și posibilele efecte dăunătoare ale jocurilor. Informațiile trebuie elaborate în cooperare cu un centru de tratament;
    d) accesul la o autotestare privind dependența de jocuri de noroc;
    e) informații despre și o adresă de contact a unei linii de ajutor unde să fie disponibile recomandări privind problemele dependenței de jocuri de noroc și centrele de tratament din România sau din țări membre ale Uniunii Europene;
    f) regulamentul de joc pentru fiecare joc de noroc oferit;
    g) serviciul de asistență oferit jucătorului;
    h) informații privind posibilitatea înregistrării reclamațiilor jucătorilor;
    i) informații privind protecția și securitatea tranzacțiilor și modalitățile de plată;
    j) termenii și condițiile privitoare la drepturile și obligațiile fiecărei părți;
    k) informații cu privire la respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 506/2004, cu modificările și completările ulterioare, și modalitatea de exercitare a drepturilor persoanelor vizate.
    (2) Regulamentele de joc trebuie să conțină: instrucțiunile privind modul de participare la joc, regulile de desfășurare a jocului și metodele de gestionare a cazurilor de defecțiuni ale sistemelor și ale rețelelor de transmisie, metodele și termenele de plată a premiilor, precum și modalitatea de colectare și gestionare a sumelor în și din contul de joc, datele de identificare ale producătorului softului jocului și organismul care a certificat programul de joc, costul participării la joc. Informațiile sunt amplasate într-un spațiu care iese în evidență de pe website-ul organizatorului de jocuri de noroc și trebuie să fie accesibile de pe toate paginile website-ului.
    (3) Pe website-ul organizatorului de jocuri de noroc trebuie să existe un ceas care să permită jucătorului să fie conștient de timpul petrecut pe pagina de jocuri. Ceasul va indica data și ora curentă și trebuie să fie vizibil în permanență pentru jucător.
    (4) Pe website-ul organizatorului de jocuri de noroc trebuie să existe un contor care actualizează automat și afișează soldul contului jucătorului.
    (5) Toate informațiile care trebuie prezentate pe website-ul organizatorului de jocuri de noroc, conform prezentului articol, trebuie să fie disponibile în limba română.
    (6) Organizatorul de jocuri de noroc trebuie să transmită un mesaj de atenționare care să fie vizibil pentru jucător, în cazul în care acesta este activ într-un interval neîntrerupt de minimum 12 ore.

    Art. 73^10. - (1) Orice jucător are posibilitatea să înregistreze o reclamație la organizatorul de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență, precum și de jocuri loto și pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, precizând identitatea jucătorului și elementele pe care le reclamă.
    (2) Organizatorul de jocuri de noroc soluționează reclamația într-un termen rezonabil, dar nu mai mare de 14 zile de la data înregistrării reclamației.
    (3) în cazul în care organizatorul de jocuri de noroc nu soluționează în termenul prevăzut sau respinge reclamația jucătorului, acesta din urmă are posibilitatea de a se adresa direct comisiei, potrivit legii.
    (4) Organizatorul de jocuri de noroc păstrează reclamațiile și documentele aferente pentru o perioadă de minimum 2 ani de la data înregistrării fiecărei reclamații și le va înainta atât comisiei, cât și altor organe competente, la solicitarea acestora, cu respectarea legislației privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

    Art. 73^11. - (1) Organizatorul de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență, precum și de jocuri loto și pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, pune la dispoziția jucătorului o aplicație care să îi permită acestuia să stabilească limite de depozit zilnice, săptămânale și lunare. O solicitare din partea jucătorului pentru stabilirea unei limite de depozit este implementată imediat, la cerere, dar nu mai târziu de 24 de ore.
    (2) O solicitare din partea jucătorului de creștere a limitei de depozit fixate anterior nu poate intra în vigoare decât după minimum 48 de ore.
    (3) Organizatorul de jocuri de noroc trebuie să pună la dispoziția jucătorului o aplicație care să îi permită acestuia să decidă ca sumele obținute din câștiguri care depășesc o anumită valoare să fie returnate automat jucătorului în aceeași modalitate în care s-a făcut alimentarea contului de joc.
    (4) Organizatorul de jocuri de noroc trebuie să pună la dispoziția jucătorului o aplicație care să îi permită acestuia să solicite o excludere temporară sau permanentă din joc. O solicitare de excludere din partea jucătorului trebuie implementată imediat.
    (5) O excludere temporară nu se poate aplica pentru mai puțin de o lună, dar jucătorul are posibilitatea să aleagă o perioadă de pauză scurtă de 24 de ore. O excludere temporară și pauza pentru o perioadă scurtă presupun dezactivarea contului jucătorului pentru acea perioadă.
    (6) Excluderea finală a unui jucător implică închiderea contului jucătorului de către organizatorul de jocuri de noroc. Jucătorul își poate deschide un nou cont de joc, conform art. 737, numai după expirarea unui termen de minimum 6 luni de la data închiderii contului de joc.
    (7) Dacă un jucător s-a autoexclus de la participarea în cadrul unui joc al organizatorului de jocuri de noroc, acesta din urmă trebuie să îl informeze pe jucător cu privire la opțiunea de consiliere și tratament al dependenței patologice de jocuri de noroc într-un centru de tratament.
    (8) Organizatorul de jocuri de noroc păstrează un registru al jucătorilor care doresc excluderea permanentă sau temporară.
    (9) Un jucător care este listat în registrul prevăzut la alin. (8) poate solicita radierea sa din acest registru numai după expirarea unui termen de 6 luni de la înscrierea sa în registrul respectiv.
    (10) Se interzice organizatorilor de jocuri de noroc trimiterea de material publicitar jucătorilor care s-au autoexclus temporar sau permanent de la participarea la jocuri de noroc.

    Art. 73^12. - (1) Organizatorul de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență, precum și de jocuri loto și pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, poate proceda la suspendarea sau închiderea contului de joc al unui jucător, cu înștiințarea imediată a acestuia, în două situații distincte: (i) încălcarea de către jucător a dispozițiilor legale; sau (ii) încălcarea regulamentului de joc al organizatorului de jocuri de noroc.
    (2) Dacă în urma verificărilor efectuate de organizatorul de jocuri de noroc acesta constată ca întemeiate motivele care au stat la baza suspendării contului de joc, închide contul de joc respectiv și rambursează jucătorului, în cel mult 10 zile lucrătoare de la data închiderii contului, numai sumele transferate de acesta către contul de joc, câștigurile obținute cu încălcarea prevederilor legale urmând a fi reținute de către organizatorul de jocuri de noroc.
    (3) Sumele obținute cu încălcarea legii sunt confiscate conform dispozițiilor legale în materia confiscării, iar sumele obținute cu încălcarea regulamentului de joc al organizatorului sunt reținute de organizator în baza Regulamentului de joc, care cuprinde obligatoriu o astfel de situație.
    (4) în cazul luării deciziei de confiscare a fondurilor, organizatorul de jocuri de noroc comunică jucătorului o decizie justificată însoțită de documentația aferentă. O copie a deciziei se va trimite comisiei.
    (5) La închiderea unui cont de joc, pentru orice alte motive neimputabile jucătorului, organizatorul de jocuri de noroc rambursează jucătorului soldul contului de joc, în cel mult 10 zile lucrătoare de la data închiderii contului. Nu se percep niciun fel de taxe pentru închiderea contului de joc.
    (6) în situația în care sumele cuvenite jucătorului nu pot fi transferate în contul său bancar, întrucât acesta nu mai este valid, organizatorul de jocuri de noroc îl înștiințează pe jucător, în termen de 5 zile lucrătoare, că poate solicita restituirea sumelor cuvenite din contul său de joc, în termen de un an de zile.
    (7) Dacă jucătorul nu își manifestă opțiunea de restituire a sumelor cuvenite în termenul prevăzut la alin. (6) ori nu indică organizatorului de jocuri de noroc un alt cont bancar valid, organizatorul de jocuri de noroc remite soldul din acel cont către bugetul de stat, cu respectarea prevederilor legale în domeniu.
    (8) Dacă nu a fost înregistrată nicio tranzacție în contul de joc al unui jucător pe o perioadă de 3 ani, organizatorul de jocuri de noroc remite soldul din acel cont de joc în contul bancar al jucătorului, în termenul prevăzut la alin. (5). în cazul în care contul bancar al jucătorului nu mai este valid, organizatorul de jocuri de noroc remite soldul din acel cont către bugetul de stat, după informarea prealabilă a jucătorului conform alin. (6), cu respectarea reglementărilor legale în domeniu.

    Art. 73^13. - (1) Organizatorul de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență îndeplinește cerințele tehnice pentru conectarea cu sistemele de monitorizare deținute de operatorul de monitorizare și raportare cu care are încheiat contract de monitorizare.
    (2) Operatorul de monitorizare și raportare nu are acces la datele personale ale jucătorilor înregistrați ai organizatorilor de jocuri de noroc pe care îi monitorizează, accesul său fiind limitat la informațiile despre tranzacțiile financiare derulate între organizatori și jucători, pe baza unui cod unic generat de sistemul organizatorului de jocuri de noroc și transmis operatorului de monitorizare și raportare la deschiderea unui cont de joc.
    (3) Niciun fel de modificări nu pot fi aduse mijloacelor de joc fără aprobarea prealabilă scrisă a comisiei; excepție fac organizatorii care nu dețin echipamentele tehnice pe teritoriul României, pentru care este necesară prezentarea unui document eliberat de autoritatea competentă în domeniul jocurilor de noroc din țara unde se află echipamentele cu privire la modificările aduse mijloacelor de joc.
    (4) Organizatorul de jocuri de noroc păstrează o listă cu modificările aduse mijloacelor de joc, care va fi ușor accesibilă operatorului de monitorizare și raportare, precum și comisiei.
    (5) Atunci când un mijloc de joc este aprobat pentru utilizare, comisia poate, în orice moment, solicita organizatorului de jocuri de noroc efectuarea testării, verificării și certificării suplimentare ale mijlocului de joc respectiv. Costurile pentru aceasta sunt suportate de către organizatorul de jocuri de noroc.
    (6) Organizatorul de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență, precum și de jocuri loto și pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, păstrează toate datele privind jocurile de noroc reglementate de prezenta secțiune pentru o perioadă de cel puțin 5 ani, în format electronic, astfel încât să poată fi oricând puse la dispoziția organelor de control prevăzute la art. 28 din ordonanța de urgență.

    Art. 73^14. - (1) Platforma de joc înseamnă mediul informatic care aparține sistemului de procesare al organizatorului de jocuri de noroc reglementate de prezenta secțiune, conectat la sistemul operatorului de monitorizare și raportare și accesibil jucătorului prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, prin care organizatorul gestionează activitatea de jocuri de noroc.
    (2) Condiții minime ce trebuie îndeplinite de platforma de joc:
    a) interacțiunea, în timp real, cu sistemul operatorului de monitorizare și raportare și cu jucătorul;
    b) gestionarea formulelor de joc și a sesiunilor de joc;
    c) obținerea dreptului de participare la joc;
    d) acordarea premiilor și a plăților aferente;
    e) asistența și informarea jucătorilor;
    f) oferirea învățării gratuite a jocurilor.
    (3) Platforma de joc garantează corectitudinea, integritatea, fiabilitatea, siguranța, transparența și confidențialitatea activităților și a funcțiilor exercitate, precum și corectitudinea și promptitudinea plății premiilor.
    (4) Platforma de joc garantează memorarea și trasabilitatea datelor privind sesiunile de joc desfășurate pe o perioadă de 5 ani și adoptă soluții care facilitează accesul la informații pentru exercitarea acțiunii de monitorizare, supraveghere și control de către operatorul de monitorizare și raportare autorizat de Ministerul Finanțelor Publice și organele de control abilitate în acest sens.
    (5) Platforma de joc garantează continuitatea serviciului, prin adoptarea sistemelor de înaltă fiabilitate, și este dezvoltată și întreținută conform metodelor și tehnologiilor aliniate celor mai bune standarde în domeniu.
    (6) Platforma de joc este dotată cu caracteristici de siguranță capabile să garanteze protecția împotriva accesărilor neautorizate și a inalterabilității datelor schimbate.
    (7) Componentele software pe care jucătorul trebuie să le instaleze, la solicitarea organizatorului de joc, în propriul sistem nu conțin viruși și asigură conectarea exclusivă la site-ul organizatorului de jocuri de noroc autorizat.
    (8) Platforma de joc și rețelele de transmisie a datelor garantează cerințele stabilite prin prezentul act normativ.

    Art. 73^15. - (1) Organizatorul de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență, precum și de jocuri loto și pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, ia toate măsurile necesare pentru reducerea riscului de înțelegeri secrete («aranjarea partidei») și refuză acceptarea de poturi din pariuri în cazul în care există suspiciuni de înțelegeri secrete.
    (2) Organizatorul de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență, precum și de jocuri loto și pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, nu furnizează servicii de jocuri de noroc pentru persoane cu vârsta sub 18 ani.
    (3) Organizatorul de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență, precum și de jocuri loto și pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, se asigură că angajații săi, furnizorii sau orice alte persoane implicate în activitatea de jocuri de noroc nu au acces la participarea la jocurile respectivului organizator.

    Art. 73^16. - (1) Operatorul economic care solicită licență de organizare și autorizație de exploatare pentru jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:
    a) este constituit ca persoana juridică de drept român în condițiile legii, având ca obiect principal de activitate activitatea «jocuri de noroc și pariuri», cod CAEN 9200, și capitalul social subscris și vărsat în cuantumul prevăzut de ordonanța de urgență;
    b) deține direct sau printr-un acționar/asociat o licență de organizare și autorizație de exploatare pentru jocuri de noroc caracteristice activităților cazinourilor cu cel puțin 20 de mese autorizate ori pentru jocuri de noroc tip slot-machine pentru minimum 500 de posturi sau pentru jocuri de noroc de tip pariuri în cotă fixă având minimum 100 de agenții ori pentru activități de bingo organizate prin intermediul sistemelor rețelelor de televiziune;
    c) deține mijloacele de joc și echipamentele tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea și transmiterea jocurilor de noroc;
    d) dispune de personal specializat cu pregătire și experiență în domeniul tehnologiei informației;
    e) declară, prin intermediul notificării, prelucrarea datelor cu caracter personal la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, potrivit legislației în vigoare;
    f) are încheiat un contract de monitorizare cu un operator de monitorizare și raportare autorizat în condițiile legii, conform modelului aprobat de comisie, avizat de acesta înainte de începerea activității de monitorizare a organizatorului de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență;
    g) deține toate echipamentele tehnice care asigură suportul pentru organizarea și transmiterea jocurilor de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență, în mod obligatoriu, pe teritoriul României, excepție de la această prevedere făcând organizatorii de astfel de jocuri de noroc autorizați într-un alt stat membru al Uniunii Europene și care dețin echipamentele tehnice necesare funcționării pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, cu obligația conectării acestora la organismele prevăzute la art. 191 din ordonanța de urgență.
    (2) Operatorul economic care solicită licență de organizare și autorizație de exploatare pentru jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență trebuie să îndeplinească următoarele condiții specifice:
    a) pentru jocurile de noroc on-line, altele decât cele definite la art. 10 alin. (1) lit. a), e)-h) din ordonanța de urgență, se pot transmite live jocurile de la mesele de ruletă, prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, numai din locații autorizate în România pentru jocuri de noroc caracteristice activității cazinourilor cu cel puțin 20 de mese autorizate, dintre care cel puțin două mese de ruletă vor fi conectate on-line 24 de ore din 24. Este interzisă transmiterea din studiouri special amenajate cu mese de casino live;
    b) jocurile de noroc de tip bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, se pot transmite live, prin intermediul acestor sisteme, numai din locații autorizate în România pentru jocuri de noroc de tip bingo desfășurate în săli de joc sau jocuri bingo organizate prin intermediul sistemelor rețelelor de televiziune. Este interzisă transmiterea din studiouri special amenajate;
    c) pentru jocurile de noroc de tip bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, procentul de premiere din totalul rulajului încasărilor va fi de minimum 60% și de maximum 80% și va fi constituit pe fiecare joc obișnuit, cu excepția jocurilor la care se acordă premii speciale, când se respectă doar procentul minim, iar pentru pariuri on-line procentul de câștiguri din totalul încasărilor brute va fi de minimum 60%, calculat pentru perioada de valabilitate a autorizației.

    Art. 73^17. - Organizatorul de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență, precum și de jocuri loto și pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, pune la dispoziția jucătorului, în orice moment:
    a) lista sesiunilor de joc, precum și rundele la care acesta a participat, cu indicarea numărului biletului de participare și a codului unic atribuit de organizator pentru identificarea rundelor unice, a prețului de participare, chiar și în cazul rundelor individuale, a rezultatului obținut de jucător și a creditării eventualului premiu în contul de joc sau al băncii;
    b) prețul de participare, valoarea sumei colectate destinate fondului de premii, repartizarea corespunzătoare și regulile de stabilire și de acordare a premiilor.

    Art. 73^18. - Este interzisă amplasarea sau facilitarea amplasării în spații publice, comerciale, de terminale de acces la internet, care prin modul de prezentare sau sistemul constructiv și funcțional imită în orice mod aparatele de joc de tip slot-machine sau sunt asemănătoare cu acestea, în scopul permiterii accesului jucătorilor la site-urile de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență."
  
27. La articolul 74 alineatul (1), literele a), b) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:
    "a) să întrețină și să asigure funcționarea mijloacelor de joc și a echipamentelor tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea și transmiterea jocurilor de noroc autorizate, în condiții corespunzătoare, în scopul menținerii normelor și parametrilor de funcționare prevăzuți în verificările tehnice și în regulamentele de desfășurare a jocurilor aprobate de comisie;
    b) să asigure securitatea utilajelor, a echipamentelor tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea și transmiterea jocurilor de noroc autorizate, a mijloacelor de joc și a accesoriilor aferente acestora autorizate, cum ar fi: ceasuri, contoare, indicatoare, afișaje electronice, instalație de alimentare cu energie electrică, inclusiv a sigiliilor aplicate;
    ..................................................................................................
    d) să prezinte toate documentele financiar-contabile, regulamentele de organizare a jocurilor, verificările tehnice ale mijloacelor de joc și ale echipamentelor tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea și transmiterea jocurilor de noroc autorizate sau alte documente solicitate de către organele de control prevăzute de lege;".
  
28. La articolul 74, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
    "(5) Organizatorii de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență, precum și de jocuri loto și pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, au următoarele obligații:
    a) notificarea comisiei, în termen de 5 zile, cu privire la orice schimbare în structura acționariatului sau a reprezentanților legali relevanți pentru obținerea licenței de organizare și a autorizației de exploatare a acestor jocuri de noroc;
    b) sesizarea imediată a organelor cu atribuții de control și a comisiei când au suspiciuni cu privire la încălcarea de către un jucător a prevederilor ordonanței de urgență și ale prezentei hotărâri sau cu privire la tranzacțiile efectuate prin intermediul unui cont de joc;
    c) permiterea accesului operatorului de monitorizare și raportare și a organelor de control prevăzute la art. 28 din ordonanța de urgență, în orice moment, în spațiile deținute, în vederea efectuării de verificări, în condițiile legii, și furnizarea informațiilor solicitate de către aceștia;
    d) calcularea, reținerea și virarea la bugetul de stat a impozitului aferent tranzacțiilor efectuate pe fiecare cont de jucător în parte, cu respectarea legislației fiscale în domeniul jocurilor de noroc;
    e) întocmirea unui registru al persoanelor autoexcluse și a listei persoanelor indezirabile, cu respectarea prevederilor ordonanței de urgență și ale prezentei hotărâri;
    f) în cazul în care există afiliați ai organizatorului de jocuri de noroc înregistrați într-un stat nemembru al Uniunii Europene, care solicită licență de organizare și autorizație de exploatare pentru jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență și care au furnizat sau furnizează astfel de jocuri de noroc, la data cererii de obținere a licenței de organizare sau de autorizare a exploatării, către jucători din România, organizatorul efectuează toate demersurile necesare în vederea transferării conturilor referitoare la jucătorii respectivi către baza de date proprie în cel mai scurt termen;
    g) luarea tuturor măsurilor necesare în vederea reducerii riscului de înțelegeri secrete între jucători sau între aceștia și personalul propriu («aranjarea partidei») și refuzarea acceptării de poturi din pariuri în cazul în care există suspiciuni privind înțelegeri secrete;
    h) transferarea, în termen de o lună de la data începerii activității de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență, pe teritoriul României, pe platforma de joc utilizată în România, doar dacă sunt accesate din România, a conturilor de joc înregistrate de cetățenii români pe platformele de joc din afara teritoriului național aparținând societăților organizatoare de astfel de jocuri de noroc autorizate în state nemembre ale Uniunii Europene, care dețin echipamentele tehnice necesare funcționării într-un stat nemembru al Uniunii Europene."
  
29. La articolul 76 alineatul (1), literele a) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins:
    "a) nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (10) și (11), art. 7 alin. (1)-(3), art. 8, art. 9 alin. (2), art. 12 alin. (1) și (2), art. 18 alin. (4)-(6), art. 21 alin. (6), art. 23 alin. (1)-(3) și (7), art. 24, art. 30 alin. (2), art. 31-33, art. 35, 38, 50, 62-65, art. 69, art. 733 lit. a)-p), r), t)-z), art. 735 alin. (1), alin. (3), art. 736, art. 737-art. 739, art. 7310 alin. (2)-(4), art. 7311, art. 7312, art. 7313 alin. (3)-(6), art. 7314, art. 7315, art. 7317 ale art. 74 alin. (1) lit. b)-h), j), k), r), alin. (2) lit. b) și alin. (5);
    ..................................................................................................
    e) nerespectarea prevederilor art. 18 alin. (3), art. 21 alin. (3) și (5), art. 28 alin. (2), art. 29 alin. (3), art. 36, 37, 39, art. 40-41, art. 47, art. 51 - 53, art. 56, art. 58-59, art. 68, 70, art. 74 alin. (1) lit. a), i), l), m)-q), s) și t), precum și a regulamentului turneului de poker aprobat de comisie, potrivit prevederilor art. 16 alin. (4) din ordonanța de urgență."
  
30. La articolul 76 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:
    "g) nerespectarea prevederilor art. 7318."
  
31. La articolul 76 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
    "a) între 25.000-50.000 lei, faptele prevăzute la alin. (1) lit. a), b), c) și g);".
  
32. La articolul 76, alineatele (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:
    "(4) Comisia poate dispune, în funcție de consecințele produse, măsura suspendării autorizației/autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc până la 3 luni, pentru fiecare mijloc de joc în parte sau pentru toate mijloacele de joc situate într-o locație, în funcție de gravitatea faptelor constatate și a consecințelor ce decurg din acestea, pentru una dintre faptele prevăzute la alin. (1) lit. d)-f), iar pentru nerespectarea regulamentului turneului de poker comisia poate dispune, în funcție de consecințele produse, revocarea dreptului de organizare a turneelor de poker. O nouă solicitare a organizatorului pentru dreptul de organizare a turneelor de poker poate fi făcută după 6 luni de la data revocării.
    (5) în aplicarea prevederilor alin. (3) și (4), precum și atunci când organele cu atribuții de control sesizează comisia conform art. 17 alin. (5) din ordonanța de urgență, acestea înaintează propunerea de sancționare și perioada propusă, însoțite de întreaga documentație care stă la baza propunerii."
  
33. Articolul 79 se modifică și va avea următorul cuprins:
    "Art. 79. - Anexele nr. 1-14 fac parte integrantă din prezenta hotărâre."
  
34. Anexa nr. 2 "Documentele necesare pentru obținerea licenței de organizare a jocurilor de noroc" se modifică și se completează după cum urmează:
   a) Punctele 5, 8 și 9 se modifică și vor avea următorul cuprins:
    "5. declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic (în situația în care există mai mulți reprezentanți legali, se va prezenta declarația fiecăruia) din care să rezulte următoarele:
    - operatorul economic nu a fost condamnat printr-o hotărâre definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea;
    - reprezentantul legal nu se află într-o stare de incompatibilitate, astfel cum aceasta este reglementată de lege;
    - reprezentantul legal are experiență în domeniul organizării și exploatării de jocuri de noroc;
    - reprezentantul legal cunoaște legislația specifică în vigoare;
    - numai pentru jocurile definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare ordonanța de urgență, reprezentantul legal/operatorul economic dispune de personal specializat, cu pregătire și experiență în domeniu de minimum 3 ani în domeniul tehnologiei informației.
    ..................................................................................................
    8. numai pentru activitatea de cazinou și pentru jocurile definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență dovada înregistrării ca operator de date cu caracter personal acordată de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
    9. numai pentru activitatea de pariuri în cotă fixă și pentru activități de pariuri on-line - declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic că nu are, direct sau prin interpuși, legătură cu activitățile ale căror evenimente fac obiectul pariurilor pentru care se solicită licența de organizare și autorizația de exploatare;".
   b) După punctul 9 se introduce un nou punct, punctul 10, cu următorul cuprins:
    "10. în cazul în care există afiliați ai unui organizator de jocuri de noroc înregistrați într-un stat nemembru al Uniunii Europene, care solicită licență de organizare și autorizație de exploatare pentru jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență și care au furnizat sau furnizează astfel de jocuri, la data cererii de obținere a licenței de organizare și a autorizației de exploatare, către jucători din România, organizatorul depune o declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic că va face toate demersurile necesare transferării bazei de date referitoare la jucătorii respectivi către baza de date proprie a organizatorului de jocuri ce urmează a fi autorizat pe teritoriul României în cel mai scurt termen."
  
35. Anexa nr. 3 "Documentele necesare pentru obținerea autorizației de exploatare a jocurilor de noroc" se modifică și se completează după cum urmează:
   a) La litera A "Pentru autorizațiile de exploatare a mijloacelor de joc tip slot-machine:", punctul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:
    "3. actele privind dreptul de proprietate sau de folosință, precum și dovada înregistrării ca punct de lucru a spațiului de joc;".
   b) La litera B "Pentru autorizațiile de exploatare a jocurilor de noroc în cazinouri:", punctele 1 și 4 se modifică și vor avea următorul cuprins:
    "1. cererea privind autorizarea activității. Cererea va fi redactată și dactilografiată în limba română, va fi semnată și ștampilată de către reprezentantul legal al operatorului economic și va conține: datele de identificare ale solicitantului, tipul și seria mijloacelor de joc care fac obiectul cererii, spațiul de joc în care urmează a se desfășura activitatea, precum și programul de funcționare. în măsura dezvoltării aplicațiilor informatice suport, cererea va fi redactată numai prin utilizarea acestui mijloc;
    ................................................................................................
    4. actele privind dreptul de proprietate sau de folosință a spațiului de joc, precum și dovada înregistrării ca punct de lucru;".
   c) La litera C "Pentru autorizațiile de exploatare a jocurilor de noroc tip bingo în sală:", punctele 1 și 4 se modifică și vor avea următorul cuprins:
    "1. cererea privind autorizarea activității. Cererea, redactată și dactilografiată în limba română, semnată și ștampilată de către reprezentantul legal al operatorului economic, conține: datele de identificare ale solicitantului, tipul și seria mijloacelor de joc care fac obiectul cererii, spațiul de joc în care urmează a se desfășura activitatea, precum și programul de funcționare. în măsura dezvoltării aplicațiilor informatice suport, cererea va fi redactată numai prin utilizarea acestui mijloc;
    .................................................................................................
    4. actele privind dreptul de proprietate sau de folosință a spațiului de joc, precum și dovada înregistrării ca punct de lucru;".
   d) La litera E "Pentru autorizațiile de exploatare a jocurilor bingo organizate prin intermediul sistemelor rețelelor de televiziune:", punctul 8 se abrogă.
   e) După litera E se introduc trei noi litere, literele F-H, cu următorul cuprins:
    "F. Pentru autorizațiile de exploatare a jocurilor bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă:
    1. cererea privind autorizarea activității. Cererea va fi redactată și dactilografiată în limba română, va fi semnată și ștampilată de către reprezentantul legal al operatorului economic și va conține: datele de identificare ale solicitantului, descrierea mijloacelor de joc și a echipamentelor tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea și transmiterea jocurilor de noroc care fac obiectul cererii, cu indicarea locației în care se află acestea. în măsura dezvoltării aplicațiilor informatice suport, cererea va fi redactată numai prin utilizarea acestui mijloc;
    2. documentele care atestă îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 7316 alin. (1) lit. d) din hotărâre;
    3. regulamentul de funcționare al fiecărui joc în parte, în care va fi precizat, în mod obligatoriu, procentul acordat pentru câștiguri din totalul rulajului încasărilor și cu respectarea prevederilor legale;
    4. regulamentul de ordine interioară privind organizarea și desfășurarea activității, în care vor fi precizate detaliat: sarcinile și atribuțiile personalului, sistemul de evidență financiarcontabilă, modul de asigurare a securității documentelor, informațiilor și datelor, modalitatea de interconectare cu sistemul operatorului de monitorizare și raportare, precum și locația în care este amplasat serverul, planul de recuperare după dezastru, sistemul de backup al bazei de date utilizat;
    5. actele privind dreptul de proprietate sau de utilizare asupra mijloacelor de joc și a echipamentelor tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea și transmiterea jocurilor de noroc care fac obiectul cererii;
    6. punerea la dispoziția comisiei a contractului de monitorizare încheiat cu operatorul de monitorizare și raportare în vederea avizării;
    7. confirmarea eliberată de către operatorul de monitorizare și raportare privind efectuarea auditului potrivit art. 733 lit. f) din hotărâre asupra echipamentelor tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea și transmiterea jocurilor de noroc care fac obiectul cererii;
    8. documentul eliberat de operatorul de monitorizare și raportare potrivit căruia programul de joc, procentul teoretic de premiere (RTP) și generatorul de numere aleatorii sunt certificate internațional de organisme/laboratoare recunoscute în domeniu;
    9. dovada privind constituirea fondului de garanție;
    10. date privind persoana de contact desemnată la nivelul conducerii executive pentru asigurarea conformității privind condițiile de autorizare;
    11. declarație pe propria răspundere din partea organizatorului de jocuri că spațiul/spațiile în care urmează a fi instalate și utilizate echipamentele tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea și transmiterea jocurilor de noroc, corespunde/corespund din punct de vedere sanitar și respectă normele P.S.I., în situația în care dețin echipamentele tehnice pe teritoriul României;
    12. pentru realizarea de transmisii live, dovada faptului că locația de unde se realizează transmisia live prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, deține autorizație valabilă de exploatare a jocurilor de noroc tip bingo în sală sau autorizație valabilă de exploatare a jocurilor bingo organizate prin intermediul sistemelor rețelelor de televiziune;
    13. un document din care să rezulte dreptul de utilizare acordat organizatorului de către deținătorul de drept al programului informatic;
    14. dovada înregistrării ca operator de date cu caracter personal acordată de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
    G. Pentru autorizațiile de exploatare a jocurilor de pariuri on-line:
    1. cererea privind autorizarea activității. Cererea, redactată și dactilografiată în limba română, semnată și ștampilată de către reprezentantul legal al operatorului economic, conține: datele de identificare ale solicitantului, descrierea mijloacelor de joc și a echipamentelor tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea și transmiterea jocurilor de noroc care fac obiectul cererii, cu indicarea locației în care se află acestea. în măsura dezvoltării aplicațiilor informatice suport, cererea este redactată numai prin utilizarea acestui mijloc;
    2. documentele care atestă îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 7316 alin. (1) lit. d) din hotărâre;
    3. regulamentul de funcționare a fiecărui joc în parte, în care va fi precizat, acolo unde este cazul, procentul acordat pentru câștiguri din totalul rulajului încasărilor;
    4. regulamentul de ordine interioară privind organizarea și desfășurarea activității, în care sunt precizate detaliat: sarcinile și atribuțiile personalului, sistemul de evidență financiar-contabilă, modul de asigurare a securității documentelor, informațiilor și datelor, modalitatea de interconectare cu sistemul operatorului de monitorizare și raportare, precum și locația în care este amplasat serverul, planul de recuperare după dezastru, sistemul de backup al bazei de date utilizat;
    5. actele privind dreptul de proprietate sau de utilizare asupra mijloacelor de joc și a echipamentelor tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea și transmiterea jocurilor de noroc care fac obiectul cererii;
    6. punerea la dispoziția comisiei a contractului de monitorizare încheiat cu operatorul de monitorizare și raportare, în vederea avizării;
    7. confirmarea eliberată de către operatorul de monitorizare și raportare privind efectuarea auditului potrivit art. 733 lit. f) din hotărâre asupra echipamentelor tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea și transmiterea jocurilor de noroc care fac obiectul cererii;
    8. documentul eliberat de operatorul de monitorizare și raportare potrivit căruia programul de joc, procentul teoretic de premiere (RTP) și generatorul de numere aleatorii sunt certificate internațional de organisme/laboratoare recunoscute în domeniu;
    9. dovada privind constituirea fondului de garanție;
    10. date privind persoana de contact desemnată la nivelul conducerii executive pentru asigurarea conformității privind condițiile de autorizare;
    11. declarație pe propria răspundere din partea organizatorului de jocuri că spațiul/spațiile în care urmează a fi instalate și utilizate echipamentele tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea și transmiterea jocurilor de noroc corespunde/corespund din punct de vedere sanitar și respectă normele P.S.I., în situația în care dețin echipamentele tehnice pe teritoriul României;
    12. un document din care să rezulte dreptul de utilizare acordat organizatorului de către deținătorul de drept al programului informatic;
    13. dovada înregistrării ca operator de date cu caracter personal la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
    H. Pentru autorizațiile de exploatare a jocurilor de noroc on-line, altele decât cele definite la art. 10 alin. 1 lit. a), e)-h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare:
    1. cererea privind autorizarea activității. Cererea, redactată și dactilografiată în limba română, semnată și ștampilată de către reprezentantul legal al operatorului economic, conține: datele de identificare a solicitantului, descrierea mijloacelor de joc și a echipamentelor tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea și transmiterea jocurilor de noroc care fac obiectul cererii, cu indicarea locației în care se află acestea. în măsura dezvoltării aplicațiilor informatice suport, cererea este redactată numai prin utilizarea acestui mijloc;
    2. documentele care atestă îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 7316 alin. (1) lit. d) din hotărâre;
    3. regulamentul de funcționare a fiecărui joc în parte, în care va fi precizat, în mod obligatoriu, procentul acordat pentru câștiguri din totalul rulajului încasărilor;
    4. regulamentul de ordine interioară privind organizarea și desfășurarea activității, în care sunt precizate detaliat: sarcinile și atribuțiile personalului, sistemul de evidență financiar-contabilă, modul de asigurare a securității documentelor, informațiilor și datelor, modalitatea de interconectare cu sistemul operatorului de monitorizare și raportare, precum și locația în care este amplasat serverul, planul de recuperare după dezastru, sistemul de backup al bazei de date utilizat;
    5. actele privind dreptul de proprietate sau de utilizare asupra mijloacelor de joc și a echipamentelor tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea și transmiterea jocurilor de noroc care fac obiectul cererii;
    6. punerea la dispoziția comisiei a contractului de monitorizare încheiat cu operatorul de monitorizare și raportare, în vederea avizării;
    7. confirmarea eliberată de către operatorul de monitorizare și raportare privind efectuarea auditului potrivit art. 733 lit. f) din hotărâre asupra echipamentelor tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea și transmiterea jocurilor de noroc care fac obiectul cererii;
    8. documentul eliberat de operatorul de monitorizare și raportare potrivit căruia programul de joc, procentul teoretic de premiere (RTP) și generatorul de numere aleatorii sunt certificate internațional de organisme/laboratoare recunoscute în domeniu;
    9. dovada privind constituirea fondului de garanție;
    10. date privind persoana de contact desemnată la nivelul conducerii executive pentru asigurarea conformității privind condițiile de autorizare;
    11. declarație pe propria răspundere din partea organizatorului de jocuri că spațiul/spațiile în care urmează a fi instalate și utilizate echipamentele tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea și transmiterea jocurilor de noroc corespunde/corespund din punct de vedere sanitar și respectă normele P.S.I., în situația în care dețin echipamentele tehnice pe teritoriul României;
    12. pentru realizarea de transmisii live, dovada faptului că locația de unde se realizează transmisia live prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, deține autorizație valabilă de exploatare a jocurilor de noroc în cazinouri;
    13. un document din care să rezulte dreptul de utilizare acordat organizatorului de către deținătorul de drept al programului informatic;
    14. dovada înregistrării ca operator de date cu caracter personal la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal."
  
36. La anexa nr. 11 "Situația privind încasările lunare la sala de joc tip bingo/jocuri bingo organizate prin intermediul sistemelor rețelelor de televiziune", punctul 1 al formularului se modifică și va avea următorul cuprins:
    "1. îNCASÄ”šRI EFECTIVE"
  
37. Anexa nr. 12 "Situația lunară privind încasările din organizarea de tip pariuri în cotă fixă" se modifică și se completează după cum urmează:
   a) Titlul formularului se modifică și va avea următorul cuprins:
    "SITUAí…¢IA LUNARÄ”š
privind încasările din organizarea de pariuri în cotă fixă pentru luna..."
   b) După punctul 2 al formularului se introduce un nou punct, punctul 21, cu următorul cuprins:
    "21. Venituri înregistrate"
   c) Instrucțiunile de completare a formularului "Situația lunară privind încasările din organizarea de tip pariuri în cotă fixă" se modifică și vor avea următorul cuprins:
    "Instrucțiunile de completare a formularului
«Situația lunară privind încasările din organizarea de pariuri în cotă fixă pentru luna...»
    Se întocmește în 3 exemplare, de către casierul general, într-un registru de evidență alcătuit din 100 de file, care trebuie șnuruit, numerotat și vizat de către organul fiscal competent în administrarea, din punct de vedere fiscal, a operatorului economic.
    Modul de completare a formularului:
    - rd. 1.1 - valoarea biletelor de participare vândute pentru jocurile organizate în luna respectivă, cumulat până la finele lunii precedente celei de raportare;
    - rd. 1.2 - valoarea biletelor de participare vândute pentru jocurile organizate în luna de raportare; se cumulează totalurile zilnice ale vânzărilor;
    - rd. 1.3 - se cumulează valorile de la rd. 1.1 și rd. 1.2;
    - rd. 2.1. - valoarea premiilor plătite aferente biletelor de participare vândute până la luna de raportare; se cumulează totalurile zilnice ale premiilor;
    - rd. 2.2 - valoarea premiilor plătite aferente biletelor de participare vândute în luna de raportare; se cumulează totalurile zilnice ale premiilor;
    - rd. 2.3 - se cumulează valorile de la rd. 2.1 și rd. 2.2;
    - rd. 21 - din valoarea de la rd. 1.2 se scade cea de la rd. 2.2, rezultatul reprezentând veniturile înregistrate de operatorul economic;
    - rd. 3 - taxa de autorizare calculată la valoarea lunii de raportare;
    - rd. 4 - taxa de autorizare efectiv plătită;
    - rd. 5 - taxa datorată calculată ca diferența dintre valorile de la rd. 3 și rd. 4."
  
38. După anexa nr. 12 se introduc două noi anexe, anexele nr. 13 și 14, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
  
Contrasemnează:
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu
Ministrul administrației și internelor,
Constantin-Traian Igaș
Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri,
Ion Ariton
Ministrul comunicațiilor și societății informaționale,
Valerian Vreme
    București, 10 august 2011.
    Nr. 823.
  
ANEXA Nr. 1
  (Anexa nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 870/2009)

    DOCUMENTELE
necesare pentru obținerea autorizației de monitorizare și raportare a jocurilor de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc

   1. cererea prin care se solicită Comisiei de autorizare a jocurilor de noroc acordarea autorizației de operator de monitorizare și raportare a jocurilor de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare ordonanța de urgență. Cererea, redactată și dactilografiată în limba română, semnată și ștampilată de către reprezentantul legal al operatorului economic, conține:
   - datele de identificare a solicitantului;
   - descrierea activității de monitorizare și raportare, cu indicarea soluțiilor tehnice, a sistemului informatic folosit, precum și prezentarea personalului angajat;
   - descrierea echipamentelor tehnice;
   - descrierea spațiului în care vor fi instalate și operate echipamentele tehnice;
   2. certificatul constatator emis de oficiul registrului comerțului unde își are sediul operatorul economic, din care să rezulte:
   - elementele de identificare a operatorului economic (forma de organizare, denumirea, adresa sediului social, codul unic de înregistrare);
   - capitalul social subscris și vărsat;
   - structura acționariatului sau a asociaților, după caz;
   - numele, prenumele și adresa reprezentanților legali;
   - că obiectul de activitate cuprinde activitățile din grupa CAEN 620;
   - sediile secundare înregistrate și adresa acestora;
   3. certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului unde își are sediul operatorul economic;
   4. documentele care atestă îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 732 alin. (5) din hotărâre;
   5. dovada înregistrării ca operator de date cu caracter personal la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
   6. actele privind dreptul de proprietate sau de utilizare asupra echipamentelor tehnice prin intermediul cărora își va desfășura activitatea specifică în calitate de operator de monitorizare și raportare a jocurilor de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență;
   7. o descriere amănunțită a activității, inclusiv locația în care este amplasat serverul. Se precizează modalitatea de interconectare cu organizatorii de jocuri de noroc on-line, modalitatea de colectare a datelor în sistemul informatic, modalitatea și garantarea securizării informațiilor centralizate solicitate de Comisia de autorizare a jocurilor de noroc, precum și modalitatea de interconectare cu sistemul instalat la nivelul Ministerului Finanțelor Publice;
   8. manualul de funcționare a sistemului implementat de către operatorul de monitorizare și raportare în vederea realizării atribuțiilor prevăzute în ordonanța de urgență și prezenta hotărâre;
   9. regulamentul de ordine interioară privind organizarea și desfășurarea activității, în care sunt precizate detaliat: sarcinile și atribuțiile personalului, sistemul de evidență financiarcontabilă, modul de asigurare a securității documentelor și datelor, precum și locația în care este amplasat serverul;
   10. dovada privind constituirea fondului de garanție;
   11. date privind persoana de contact desemnată la nivelul conducerii executive pentru asigurarea conformității privind condițiile de autorizare;
   12. declarație pe propria răspundere din partea operatorului de monitorizare și raportare că spațiul/spațiile în care sunt instalate și utilizate echipamentele tehnice care asigură suportul pentru monitorizarea și raportarea jocurilor de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență corespunde/corespund din punct de vedere sanitar și respectă normele P.S.I.;
   13. avizul organelor de poliție acordat tuturor reprezentanților legali ai operatorului economic. în situația în care reprezentant legal este un operator economic, se prezintă avizul organelor de poliție acordat tuturor reprezentanților legali ai acestuia;
   14. declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic (în situația în care există mai mulți reprezentanți legali se va prezenta declarația fiecăruia) din care să rezulte următoarele:
   - operatorul economic nu a fost condamnat printr-o hotărâre definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea;
   - reprezentantul legal nu se află într-o stare de incompatibilitate, astfel cum aceasta este reglementată de lege;
   - reprezentantul legal cunoaște legislația specifică în vigoare;
   15. certificatele de cazier judiciar sau alte acte emise de autoritățile competente pe a căror rază de competență se află ultimul domiciliu/sediu social cunoscut, din care să rezulte că împotriva oricăruia dintre reprezentanții legali ai operatorului economic nu s-a pronunțat o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea, în România sau într-un stat străin, pentru o infracțiune prevăzută de ordonanța de urgență sau pentru o altă infracțiune săvârșită cu intenție pentru care a fost aplicată o pedeapsă de minimum 2 ani cu închisoarea;
   16. certificat de atestare fiscală, eliberat de organul fiscal competent în administrarea din punct de vedere fiscal a operatorului economic, din care să rezulte că nu înregistrează obligații de plată restante față de bugetul general consolidat la data solicitării autorizației de operator de monitorizare și raportare;
   17. planul de securitate a sistemului informatic, aprobat prin semnătură de către reprezentantul legal al operatorului, cuprinzând totalitatea măsurilor tehnice și organizatorice prevăzute pentru asigurarea următoarelor cerințe: confidențialitatea și integritatea comunicațiilor, confidențialitatea și nonrepudierea tranzacțiilor, confidențialitatea și integritatea datelor, protecția datelor cu caracter personal, împiedicarea, detectarea și monitorizarea accesului neautorizat în sistem, restaurarea informațiilor gestionate de sistem în cazul unor calamități naturale și evenimente imprevizibile, gestionarea și administrarea sistemului informatic, orice alte activități sau măsuri tehnice întreprinse pentru exploatarea în siguranță a sistemului;
   18. certificările, din punctul de vedere al securității, asupra soluției informatice sau produselor conținute în aceasta, emise de organizații naționale ori internaționale recunoscute;
   19. auditul asupra planului de securitate prevăzut și a soluțiilor informatice folosite în activitatea de monitorizare, realizat de către o firmă de specialitate, împreună cu o declarație în care este exprimată independența auditorului față de sistemul informatic auditat prin intermediul căreia se certifică faptul că membrii echipei de audit și societățile comerciale la care sunt angajați nu au fost implicați în misiuni de consultanță legate de sistemul auditat. Declarația va fi semnată de toți membrii echipei de audit și semnată și ștampilată de reprezentantul legal al fiecărui angajator al membrilor echipei de audit.

   ANEXA Nr. 2
  (Anexa nr. 14 la Hotărârea Guvernului nr. 870/2009)

    CONDIí…¢II
pentru laboratoarele internaționale/naționale de certificare

   1. să aibă o activitate neîntreruptă în ultimii 3 ani în domeniul jocurilor de noroc definite la art. 10 alin (1) lit. g)-i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare ordonanța de urgență;
   2. să aibă experiență în activitatea de certificare a software-ului utilizat de organizatori de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență, recunoscute în domeniu;
   3. să nu se fi constatat deficiențe în exploatarea programelor certificate de acestea;
   4. să fie recunoscute/autorizate pentru efectuarea de certificări ale programelor de joc de autoritățile competente ale unui stat membru al Uniunii Europene.