Ordonanță de urgență nr. 77 din 24/06/2009
privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc

 

Text actualizat la data de 01.03.2011. Actul include modificările din Legea nr. 246/2010 și O.U.G. nr. 117/2010.

 

Pus în aplicare prin Hotărârea Guvernului nr. 870/2009.


 
    Actele normative care reglementează activitatea de jocuri de noroc în vigoare acoperă, în general, domeniul de referință, dar, având o vechime mare, nu mai corespund realităților economice, tehnice și mai ales conceptuale din domeniul jocurilor de noroc. Aplicarea acestora în practică, precum și modificarea actelor normative conexe activității au demonstrat existența necesității modificării și perfecționării actualelor reglementări, pentru a răspunde cât mai bine cerințelor pieței specifice.
    Totodată, având în vedere măsurile privind asigurarea surselor de finanțare a dezvoltării economice și ținând cont de faptul că taxa de autorizare percepută organizatorilor de jocuri de noroc este nemodificată din anul 2000, se impune modificarea nivelului de taxare a operatorilor economici din domeniul jocurilor de noroc.
    í…¢inând cont de situațiile expuse mai sus, ce vizează domeniul de activitate al jocurilor de noroc, se impune îmbunătățirea cadrului normativ prin promovarea prezentei ordonanțe de urgență.
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

    Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  

Art. 1. - (1) Organizarea și exploatarea activității de jocuri de noroc pe teritoriul României constituie monopol de stat și se desfășoară în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.
   (2) Statul poate acorda dreptul de organizare și exploatare a activității de jocuri de noroc în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, pe bază de licență de organizare a jocurilor de noroc pe fiecare tip de activitate, astfel cum acestea sunt clasificate prin prezenta ordonanță de urgență, și de autorizație de exploatare a jocurilor de noroc, documente nominale și limitate în timp, ce vor fi exploatate în mod direct de deținătorul licenței.
   (3) Activitatea de autorizare a organizării și exploatării jocurilor de noroc se realizează de Ministerul Finanțelor Publice prin Comisia de autorizare a jocurilor de noroc, denumită în continuare comisie, care se organizează și funcționează la nivelul acestui minister, în condițiile stabilite de prezenta ordonanță de urgență, de normele metodologice de aplicare a acesteia, precum și de alte acte normative cu incidență în materie.
   (4) Cererile privind acordarea licențelor de organizare a jocurilor de noroc sau a autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc vor fi soluționate în termen de 30 de zile de la data depunerii documentației complete.
   (5) Prin excepție de la prevederile alin. (2), conform cărora jocurile de noroc sunt exploatate în mod direct de deținătorul licenței, exploatarea jocurilor de noroc se poate realiza, în comun, de către 2 sau mai mulți organizatori de jocuri de noroc între care există un contract de asociere în participațiune încheiat în condițiile legii, răspunderea administrativă revenind tuturor partenerilor.

   Art. 2. - (1) Componența comisiei se stabilește prin ordin comun al ministrului finanțelor publice și al ministrului administrației și internelor, din structura acesteia făcând parte cel puțin câte un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Administrației și Internelor și Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.
   (2) Comisia funcționează având în vedere principiile legalității, imparțialității, rolului activ și disponibilității.
   (3) Monitorizarea activităților din domeniul jocurilor de noroc se realizează de către Ministerul Finanțelor Publice, direct sau împreună cu alte instituții ale statului, în condițiile legii. Pentru anumite tipuri de jocuri de noroc, monitorizarea poate fi încredințată, sub directa supraveghere a comisiei, altor instituții și autorități de stat abilitate sau altor operatori economici autorizați în acest sens.
   (4) în exercitarea atribuțiilor sale, comisia poate solicita date și informații referitoare la activitatea de organizare, exploatare și monitorizare a jocurilor de noroc oricărei autorități de stat, autorități de supraveghere sau oricăror operatori economici care dețin competențe directe ori indirecte referitoare la această activitate, indiferent de nivelul și forma de implicare.

   Art. 3. - (1) Prin joc de noroc se înțelege acea activitate comercială care îndeplinește cumulativ următoarele condiții: se atribuie câștiguri materiale, de regulă bănești, ca urmare a oferirii publice de către organizator a unui potențial câștig și a acceptării ofertei de către participant, cu perceperea unei taxe de participare directe sau disimulate, câștigurile fiind atribuite prin selecția aleatorie a rezultatelor evenimentelor care fac obiectul jocului, indiferent de modul de producere a acestora.
   (2) Sunt incluse în această categorie și acele activități comerciale în care beneficiarii premiilor sunt stabiliți pe baza rezultatelor unor evenimente sau concursuri ce se vor produce fără implicarea organizatorilor.
   (3) Organizarea oricărui joc de noroc implică existența cumulativă a următoarelor elemente: joc și/sau partidă, taxă de participare sau miză, fond de câștiguri sau premii, mijloace de joc, organizator, participanți.
 
 Art. 4. - (1) Prin taxă de participare directă se înțelege suma de bani percepută direct de la participant de către organizator în schimbul dreptului de participare la joc.
   (2) Prin taxă de participare disimulată se înțelege orice sumă încasată sau solicitată suplimentar față de contravaloarea percepută de la aceeași persoană de același operator economic pentru vânzarea unor bunuri ori produse sau pentru efectuarea unor servicii similare ori identice, indiferent dacă aceasta este încasată sau solicitată direct de către organizatorul activității ori de către o altă persoană care participă sub orice formă la desfășurarea activității, având ca finalitate permisiunea dreptului de participare la jocul de noroc.
  
Art. 5. - (1) Prin mijloc de joc se înțelege orice suport material, inclusiv suportul informatic, care servește sau permite organizarea, desfășurarea ori participarea la jocuri de noroc. Mijloacele de joc pot fi: de bază și auxiliare.
   (2) Prin mijloc de joc de bază se înțelege orice suport material, inclusiv suportul informatic, care generează, în mod direct, elementele aleatorii ce stau la baza jocurilor de noroc. Intră în această categorie, pentru jocurile de noroc în care câștigătorii sunt stabiliți pe baza rezultatelor unor evenimente sau concursuri care nu depind în mod exclusiv de hazard, serverele sau alte suporturi informatice similare care asigură organizarea și exploatarea unitară la nivelul organizatorului a jocurilor de noroc respective.
   (3) Prin mijloc de joc auxiliar se înțelege orice suport material, inclusiv suportul informatic, care, deși nu face parte integrantă din mijlocul de joc de bază, concură împreună cu acesta la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc ori la participarea la astfel de activități.
   (4) Mijloacele de joc auxiliare reprezentând jetoane, impulsuri, tichete sau altele asemenea constituie mijloace financiare care concură la organizarea și exploatarea jocurilor de noroc.
   (5) Nu sunt permise ca instrumente de plată care concură la exploatarea jocurilor de noroc, definite la art. 10 alin. (1) lit. b) paragraful (ii), instrumentele de plată utilizate în sistemul financiar-bancar (ordine de plată, cambii, bilete la ordin, viramente, foi de vărsământ etc.) sau alte hârtii de valoare/cu valoare declarată, cu excepția mijloacelor de joc prevăzute la alin. (4), a mijloacelor bănești, inclusiv a cardurilor bancare de credit și/sau debit.
   (6) Prin echipamente tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea și transmiterea jocurilor de noroc se înțelege totalitatea echipamentelor și mijloacelor tehnice sau mijloacelor asimilate acestora, prin intermediul cărora își desfășoară activitatea specifică organizatorul de jocuri de noroc autorizat în acest sens pe teritoriul României.
   (7) Prin echipamente tehnice care asigură suportul pentru monitorizarea și supravegherea jocurilor de noroc se înțelege totalitatea echipamentelor și mijloacelor tehnice sau mijloacelor asimilate acestora, prin intermediul cărora își desfășoară activitatea specifică autoritatea ori, după caz, operatorul economic care este autorizat să exercite monitorizarea și supravegherea jocurilor de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) situate pe teritoriul României.

   Art. 6. - Prin organizator de jocuri de noroc se înțelege persoana juridică autorizată să organizeze și să exploateze jocuri de noroc în condițiile prezentei ordonanțe de urgență și a reglementărilor specifice. Poate dobândi această calitate persoana juridică de drept român constituită în condițiile legii.

   Art. 7. - Prin participant la jocul de noroc se înțelege orice persoană fizică majoră care dorește și are dreptul legal să participe la jocuri de noroc autorizate în condițiile prezentei ordonanțe de urgență și a reglementărilor specifice. Participarea la joc presupune acceptarea necondiționată a regulamentului respectivului joc de noroc.

   Art. 8. - Prin câștig sau premiu se înțelege sumele în bani, bunurile sau serviciile acordate de organizator participantului la joc declarat câștigător, în conformitate cu prevederile cuprinse în regulamentul respectivului joc de noroc. Răspunderea privind acordarea câștigului sau premiului revine în exclusivitate organizatorului jocului de noroc.
  
Art. 9. - Prin jocuri de noroc frauduloase se înțelege acele jocuri de noroc prin care mijloacelor de joc aprobate le sunt modificate datele ori parametrii inițiali, astfel încât să fie adusă atingere elementelor de șansă sau metodelor de selecție.
  
Art. 10. - (1) Jocurile de noroc se clasifică după cum urmează:
   a) jocuri loto, dacă sunt folosite rezultatele pur aleatorii ale unor evenimente ce constau în extrageri de numere, de litere, bilete sau simboluri, indiferent de procedurile și caracteristicile mijloacelor utilizate pentru efectuarea extragerilor (urne, roți, cupe și alte asemenea mijloace) care nu se desfășoară în prezența jucătorilor. în această categorie se includ: loteriile, inclusiv cele instantanee, și orice joc de noroc care nu se desfășoară în prezența jucătorilor și care constă în extrageri de numere, de litere, simboluri, formulare sau bilete, prin intermediul cărora pot fi obținute diverse câștiguri determinate de evenimente care nu se desfășoară în prezența fizică a jucătorilor, cu excepția jocurilor de noroc definite în continuare;
   b) pariuri, dacă sunt folosite rezultatele unor evenimente ce se vor produce fără implicarea organizatorilor. Pariul este un joc de noroc în care participantul trebuie să indice rezultatele unor evenimente ce urmează să aibă loc sau care sunt generate aleatoriu de un sistem informatic independent. în această categorie se includ:
   (i) pariurile mutuale, în cadrul cărora premiul se distribuie participanților declarați câștigători proporțional cu numărul variantelor câștigătoare deținute de fiecare dintre aceștia, organizatorul fiind implicat doar în procesul de colectare a taxelor de participare și de distribuire a sumelor stabilite cu titlul de premii, în conformitate cu prevederile regulamentelor de joc respective;
   (ii) pariurile în cotă fixă, în cadrul cărora organizatorul este cel care stabilește pe baza unor criterii proprii și aduce la cunoștința participanților cotele de multiplicare a mizei în cazul în care variantele jucate sunt declarate câștigătoare, în conformitate cu prevederile regulamentelor de joc respective. Valoarea fiecărui câștig este fixată prin regulament (sumă fixă sau multiplu de miză) independent de totalul mizelor;
   c) jocuri de noroc caracteristice activității cazinourilor, dacă evenimentele se produc cu ajutorul unor mijloace specifice de joc, în prezența fizică a participanților, cu sau fără participarea directă a acestora. Mijloacele specifice de joc folosite pot fi: cărți de joc, zaruri, bile de ruletă, rulete și mese de joc, inclusiv instalațiile auxiliare ale acestora, precum și alte mijloace de joc stabilite prin hotărâre a Guvernului;
   d) jocurile tip slot-machine, dacă evenimentele sunt organizate în prezența fizică a participanților prin intermediul mașinilor, utilajelor și instalațiilor specifice, iar câștigul depinde de hazard;
   e) jocurile bingo desfășurate în săli de joc, cu câștiguri generate de elemente aleatorii, organizate prin folosirea echipamentelor complexe de extragere de tip loteristic, care sunt caracterizate prin extrageri și premieri succesive, în prezența fizică a jucătorilor;
   f) jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor rețelelor de televiziune, cu câștiguri generate de elemente aleatorii, organizate prin folosirea echipamentelor complexe de extragere de tip loteristic, care sunt caracterizate prin extrageri și premieri succesive, fără prezența fizică a jucătorilor.
   g) jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă;
   h) pariurile on-line reprezentând activitatea de pariuri în cotă fixă, organizată prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă;
   i) jocurile de noroc on-line reprezentând totalitatea jocurilor de noroc, altele decât cele definite la lit. a), e), f), g) și h), care sunt desfășurate altfel decât în prezența fizică a jucătorilor, organizate și transmise prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, și pentru care un organizator de jocuri de noroc a obținut autorizație și licență.
   (2) Pentru jocurile de noroc prevăzute la alin. (1), precum și pentru orice alte tipuri de jocuri de noroc organizate în condițiile stabilite prin prezenta ordonanță de urgență este obligatorie deținerea licenței de organizare a jocurilor de noroc, respectiv a autorizației de exploatare a jocurilor de noroc.
   (3) Activitatea economică reprezentată de jocurile de noroc, astfel cum acestea sunt definite la alin. (1) lit. g)-i), se va desfășura în condițiile elaborării și implementării, prin intermediul normelor de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență și a altor reglementări specifice, a unui cadru de reglementare și supraveghere a furnizării și consumului de jocuri de noroc prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, cu condiția respectării principiilor privitoare la:
   (i) protecția minorilor și prevenirea accesului acestora la aceste tipuri de jocuri de noroc;
   (ii) asigurarea integrității și a transparenței operațiunilor desfășurate de către și prin intermediul organizatorilor de astfel de jocuri de noroc, precum și a unui sistem de joc echitabil, supravegheat și verificat permanent din punctul de vedere al securității și corectitudinii activităților desfășurate;
   (iii) prevenirea și combaterea activităților infracționale care pot fi desfășurate prin intermediul acestor tipuri de jocuri de noroc;
   (iv) asigurarea unei dezvoltări echilibrate și echitabile a diferitelor tipuri de jocuri de noroc, pentru a se evita destabilizarea sectoarelor economice în cauză;
   (v) implementarea unui proces continuu de actualizare a reglementărilor din acest domeniu de activitate, în vederea diminuării și limitării unor posibile vulnerabilități ale acestui sector economic față de potențiale activități infracționale, precum și a diminuării expunerii față de riscul de spălare a banilor și de finanțare a actelor de terorism.

   Art. 11. - Nu sunt considerate jocuri de noroc și sunt permise fără autorizare următoarele tipuri de jocuri:
   a) tombolele organizate în școli, în grădinițe sau în alte colectivități și care au un caracter distractiv și nonprofit pentru organizatori;
   b) jocurile de tip distractiv, exploatate prin intermediul unor mașini, aparate, dispozitive de orice fel și care nu presupun câștiguri bazate pe elemente aleatorii, ci au ca scop testarea forței, inteligenței și dexterității participantului;
   c) acțiunile organizate de diferiți operatori economici, în condițiile legii, în scopul stimulării vânzărilor și care nu presupun taxă de participare, respectiv niciun fel de cheltuială suplimentară din partea participanților și nici majorarea prețului pe care produsul l-a avut anterior desfășurării acțiunii publicitare.
 
 Art. 12. - (1) Licența de organizare a jocurilor de noroc se acordă operatorului economic care îndeplinește condițiile pentru organizarea activităților ce fac obiectul prezentei ordonanțe de urgență și este valabilă 5 ani de la data acordării, cu condiția plății taxei de autorizare anuală conform prevederilor art. 14.
   (2) Operatorii economici organizatori de jocuri de noroc vor înștiința comisia despre orice modificare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării, adusă datelor inițiale în baza cărora a fost emisă licența de organizare a jocurilor de noroc sau autorizația de exploatare a jocurilor de noroc, după caz.
   (3) Autorizația de exploatare a jocurilor de noroc este valabilă un an de la data acordării, după cum urmează:
   a) în cazul jocurilor loto: pentru întreaga activitate care presupune extrageri de numere, de litere, bilete sau simboluri, indiferent de procedurile și caracteristicile mijloacelor utilizate pentru efectuarea extragerilor (urne, roți, cupe și alte asemenea mijloace) care nu se desfășoară în prezența jucătorilor;
   b) în cazul pariurilor: pentru mijlocul de joc de bază prin care se desfășoară organizarea și exploatarea unitară la nivelul organizatorului a fiecărei activități distincte;
   c) în cazul jocurilor de noroc caracteristice activității cazinourilor: fiecărui organizator i se acordă o singură autorizație de exploatare a jocurilor de noroc pentru locația în care se organizează și se desfășoară aceste activități;
   d) în cazul jocurilor bingo desfășurate în săli de joc: pentru fiecare locație în care se organizează și se desfășoară aceste activități;
   e) în cazul jocurilor tip slot-machine: pentru fiecare mijloc de joc.
   f) în cazul jocurilor de noroc prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. g)-i), pentru întreaga activitate de organizare, desfășurare și exploatare și pentru toate echipamentele tehnice care concură la aceasta.
   (4) Prin data acordării se înțelege data de întâi a lunii următoare celei în care, după ce s-a analizat și s-a avizat favorabil documentația depusă de operatorul economic, s-a efectuat plata sumelor datorate anticipat de operatorul economic, conform prevederilor art. 14.
   (5) în situația în care un operator economic nu mai deține licență de organizare a jocurilor de noroc validă, indiferent de motivul care a generat această stare, autorizațiile de exploatare a jocurilor de noroc emise în favoarea acestuia își pierd valabilitatea cu aceeași dată, iar operatorul economic respectiv este obligat la plata taxelor de autorizare aferente, conform prevederilor art. 14.
  
Art. 13. - (1) Acordarea licenței de organizare a jocurilor de noroc, respectiv acordarea autorizației de exploatare a jocurilor de noroc se realizează cu perceperea de taxe.
   (2) Pentru societățile care organizează pariuri în cotă fixă și/sau pariuri on-line, taxa pentru autorizația de exploatare a jocurilor de noroc se stabilește în funcție de încasările efectiv realizate de societăți din exploatarea acestei activități, dar nu mai puțin de nivelul minim al taxei stabilite în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.
   (3) Taxele percepute pentru obținerea licenței de organizare a jocurilor de noroc și a autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, precum și taxa de acces prevăzută la alin. (4) constituie venit la bugetul de stat. Un procent de 5% din aceste taxe se alocă anual prin legea bugetului de stat, astfel: 1,5% la Fondul cinematografic și 3,5% pentru Programul Național de Restaurare a Monumentelor Istorice. Sumele se virează lunar din buget la nivelul încasărilor.
   (4) Organizatorii de jocuri de noroc caracteristice activității cazinourilor, permit accesul în locațiile autorizate numai pe baza unui bilet de intrare, valabil pentru 24 de ore în intervalul 8,00-8,00, pentru fiecare persoană, iar organizatorii de jocuri de noroc tip slot-machine încasează biletul de intrare numai de la jucători.
   (5) Pentru cazinouri, biletul de intrare se emite și se încasează la recepție pentru fiecare persoană care intră în cazinou, indiferent dacă aceasta participă sau nu la jocurile de noroc.
   (6) Persoanele cărora li s-a eliberat bilet de intrare au obligația să-l păstreze, pe toată perioada cât se află în incinta locației în care se eliberează astfel de bilete.
   (7) Biletele de intrare se vor emite în condițiile stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice.

   Art. 14. - (1) Nivelul taxelor pentru eliberarea licențelor de organizare a jocurilor de noroc, a autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc și a taxei de acces prevăzute la art. 13 alin. (4), precum și nivelul minim al capitalului social subscris și vărsat de operatorii economici organizatori de jocuri de noroc sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență și pot fi modificate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanțelor Publice.
   (2) Taxele aferente activităților din domeniul jocurilor de noroc se plătesc de către operatorii economici organizatori, după cum urmează:
   a) taxa aferentă licenței de organizare a jocurilor de noroc:
   (i) pentru primul an, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentația a fost aprobată;
   (ii) pentru anii următori, cu 10 zile înainte de expirarea anului precedent;
   b) taxa anuală aferentă autorizației de exploatare a jocurilor de noroc:
   (i) pentru jocurile de noroc caracteristice activității cazinourilor și jocurile tip slot-machine, taxa se datorează pentru fiecare mijloc de joc și se plătește în 4 rate trimestriale egale, astfel:
   A. pentru primul trimestru - până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentația a fost aprobată;
   B. pentru celelalte trimestre - până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din trimestru (respectiv 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie și 25 decembrie) pentru trimestrul următor;
   (ii) pentru jocurile bingo în săli de joc, taxa anuală se datorează pentru fiecare locație și se plătește integral până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentația a fost aprobată;
   (iii) pentru jocurile de tip pariu, jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor rețelelor de televiziune, pariuri on-line, jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, jocuri de noroc on-line, taxa anuală se datorează și se plătește după cum urmează:
   A. sumele care rezultă din aplicarea procentelor prevăzute în anexă la veniturile estimate de operatorul economic, dar nu mai puțin decât taxa anuală minimală - până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentația a fost aprobată;
   B. în cazul în care, în cursul anului de autorizare, încasările efective depășesc încasările estimate prin documentația prezentată la data autorizării, taxa anuală de autorizare datorată se va recalcula prin aplicarea cotei procentuale prevăzute în anexă asupra încasărilor efective cumulate de la începutul perioadei de autorizare. Recalcularea se va efectua lunar, începând cu prima lună în care se înregistrează depășirea rezultatelor estimate. încasările efective cumulate și taxa plătită de la începutul perioadei de autorizare până la finele lunii precedente celei pentru care se face regularizarea se va declara și plăti până la data de 25 a lunii următoare;
   c) taxele aferente licențelor de organizare a jocurilor de noroc, precum și taxele anuale aferente autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc, datorate de Compania Națională "Loteria Română" - S.A. pentru jocuri loto și pariuri mutuale - până la data de 25 martie inclusiv pentru anul în curs.
   d) sumele încasate de organizatorii de jocuri de noroc din taxa de acces prevăzută la art. 13 alin. (4) se virează în totalitate la bugetul de stat, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare, pentru luna anterioară.
   (3) Cota procentuală din valoarea nominală a cartoanelor achiziționate de către organizatorii de jocuri de noroc bingo în sală de la Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A. se achită în avans la Trezoreria Statului, ridicarea cartoanelor fiind permisă numai pe baza prezentării documentului de plată vizat de trezorerie.
  
Art. 15. - (1) Pentru obținerea licenței de organizare a jocurilor de noroc trebuie ca:
   a) operatorii economici să facă dovada:
   (i) existenței ca obiect principal de activitate a organizării de jocuri de noroc;
   (ii) existenței avizului organelor de poliție acordat reprezentanților legali ai persoanei juridice, eliberat în condițiile prevăzute de normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență;
   (iii) constituirii capitalului social subscris și vărsat în cuantumul prevăzut în prezenta ordonanță de urgență;
   b) reprezentanții legali ai persoanei juridice să depună o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că:
   (i) operatorul economic nu a fost condamnat printr-o hotărâre definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea;
   (ii) nu se află într-o stare de incompatibilitate, astfel cum acestea sunt reglementate de lege;
   c) reprezentanții legali ai persoanei juridice să depună certificatele de cazier judiciar sau alte acte emise de autoritățile competente pe a căror rază de competență se află ultimul domiciliu/sediu social cunoscut, din care să rezulte că împotriva oricăruia dintre reprezentanții legali ai persoanei juridice nu s-a pronunțat o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea, în România sau într-un stat străin, pentru o infracțiune prevăzută de prezenta ordonanță de urgență sau pentru o altă infracțiune săvârșită cu intenție pentru care a fost aplicată o pedeapsă de minimum 2 ani cu închisoarea;
   d) operatorul economic a depus cerere pentru obținerea autorizației de exploatare a jocurilor de noroc din categoria celor reglementate de prezenta ordonanță de urgență și în condițiile impuse de aceasta.
   (2) Pentru obținerea autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, operatorii economici trebuie să facă dovada că:
   a) dețin licență de organizare a jocurilor de noroc valabilă la data depunerii cererii pentru obținerea autorizației de exploatare a jocurilor de noroc sau au depus cerere pentru obținerea licenței de organizare a jocurilor de noroc;
   b) spațiul propus este înregistrat la oficiul registrului comerțului de către organizatorul în cauză conform prevederilor legale în vigoare pentru desfășurarea activităților comerciale în cadrul imobilelor și îndeplinește cerințele prevăzute în normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență;
   c) spațiul propus nu este situat în incinta unui așezământ de învățământ, inclusiv campusurile aferente acestuia, unor așezăminte de cultură, artă, sănătate, cu caracter social, de culte religioase și altele asemenea sau în perimetrul delimitat destinat acestora; se interzice desfășurarea de jocuri de noroc în spații care datorită amplasării ar conduce la obstrucționarea traficului sau la limitarea liberului acces către alte locații de interes (intrări în imobile, pasaje pietonale, stații ale mijloacelor de transport în comun etc.); în mod excepțional se admite organizarea de jocuri de noroc în cinematografe, săli de spectacole, săli de sport, case de cultură și altele de acest fel, cu condiția să fie asigurate cumulativ următoarele condiții: acces separat pentru jucători, să nu fie deranjate în vreun fel celelalte activități și să poată fi restricționat total accesul minorilor;
   d) activitatea de tip cazinou urmează a se organiza în imobile care nu au destinația de locuință sau în locații care fac parte din hoteluri având o clasificație, conform normelor naționale în vigoare, de cel puțin 3 stele;
   e) mijloacele de joc și locațiile/spațiile propuse îndeplinesc condițiile prevăzute în prezenta ordonanță de urgență și în normele de aplicare a acesteia;
   f) mijloacele de joc tip slot-machine sunt dotate cu un sistem electronic integrat de monitorizare, înregistrare și evidențiere a tuturor operațiunilor de exploatare, făcând parte integrantă constructivă din mijlocul de joc respectiv sau adăugat ulterior acestora (tip "black-box"), care permite controlul autorităților prevăzute la art. 28 asupra modului de organizare și exploatare a jocurilor de noroc respective. Cerințele pe care trebuie să le îndeplinească mecanismele respective, condițiile de avizare pentru entitățile care adiționează sistemele de tip "black-box", instalarea acestora și monitorizarea activității sunt prevăzute în normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență;
   g) sălile de pariuri vor fi operate prin intermediul unor programe informatice independente, unice la nivelul societății organizatoare, indiferent de numărul de locații în care se desfășoară activitatea respectivă, cu obligativitatea centralizării într-un sistem electronic central amplasat pe teritoriul României a informațiilor care să evidențieze fiecare terminal de joc conectat, totalul taxelor de participare colectate și totalul premiilor acordate. Sistemul electronic central, prin grija și pe seama organizatorului, va fi conectat cu un terminal situat la Ministerul Finanțelor Publice, pus la dispoziție gratuit de organizatori, și va conține sau va permite accesul la informații privind: totalul taxelor de participare colectate în orice zi, totalul premiilor acordate în ziua respectivă, precum și evidența terminalelor interconectate în sistem (numărul acestora și adresa la care sunt exploatate fiecare). Cu cel puțin 30 de zile înainte de obținerea autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, fiecare spațiu în care se desfășoară activitatea de pariuri trebuie să fie identificat în sistemul central. Orice modificare ulterioară va fi comunicată cu cel puțin 15 zile înainte de a fi operațională;
   h) mijloacele de joc utilizate la jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor rețelelor de televiziune, indiferent de modul constructiv sau operațional al acestora, sunt vizate de Biroul Român de Metrologie Legală. Totalul taxelor de participare colectate și totalul premiilor acordate se centralizează într-un sistem electronic central amplasat pe teritoriul României. Sistemul electronic central, prin grija și pe seama organizatorului, va fi conectat cu un terminal situat la Ministerul Finanțelor Publice, pus la dispoziție gratuit de organizatori, și va conține sau va permite accesul la informații privind totalul taxelor de participare colectate în orice zi și totalul premiilor acordate;
   i) dețin toate echipamentele tehnice care asigură suportul pentru organizarea și transmiterea acestor tipuri de jocuri de noroc în mod obligatoriu pe teritoriul României pentru jocurile de noroc de tip pariuri on-line, jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, jocurile de noroc on-line, excepție de la această prevedere făcând operatorii economici autorizați în acest domeniu într-un stat membru al Uniunii Europene și care dețin echipamentele tehnice necesare funcționării într-un stat membru al Uniunii Europene, cu obligația conectării acestora la organismele prevăzute la art. 191;
   j) condițiile suplimentare ce trebuie îndeplinite de operatorul economic pentru obținerea licenței de organizare și autorizației de exploatare a jocurilor de noroc prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) vor fi reglementate prin normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.
   (3) Prevederile alin. (2) lit. a) nu se aplică în situația în care se solicită în același timp atât acordarea licenței de organizare a jocurilor de noroc, cât și acordarea autorizației de exploatare a jocurilor de noroc.
   (4) Nu se acordă licență de organizare a jocurilor de noroc sau autorizație de exploatare a jocurilor de noroc, după caz, în situația în care operatorii economici organizatori:
   a) înregistrează la data depunerii cererii pentru obținerea licenței de organizare a jocurilor de noroc sau a autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, după caz, obligații de plată restante față de bugetul general consolidat;
   b) nu au constituit garanția pentru acoperirea riscului de neplată a obligațiilor față de bugetul general consolidat, în cuantumul, în forma și la termenul prevăzut în prezenta ordonanță de urgență.
   (5) Nu se consideră obligații de plată restante în sensul alin. (4) lit. a):
   a) obligațiile restante pentru care operatorii economici au obținut înlesniri la plată, aflate în vigoare la data depunerii documentației;
   b) obligațiile datorate și neachitate, cuprinse în titluri executorii pentru care instanța judecătorească a dispus suspendarea executării silite sau în cazul în care suspendarea executării silite a avut loc ca urmare a deschiderii procedurii de reorganizare judiciară;
   c) obligațiile de plată pentru care s-a dispus suspendarea actului administrativ-fiscal sau care sunt suspendate în condițiile legii, după caz.
   (6) Numărul minim de mijloace de joc, locații sau dotări tehnice pentru care se poate solicita autorizarea este:
   a) pentru jocurile tip slot-machine, numărul minim de mijloace de joc care pot fi exploatate de același operator economic este de 50 de aparate, care pot fi exploatate în cadrul aceleiași locații sau în locații diferite. Dacă numărul autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc plătite de organizator scade sub numărul prevăzut în prezenta ordonanță de urgență, licența de organizare a jocurilor de noroc se revocă de drept, fără îndeplinirea altor proceduri prealabile. Numărul de slot-machine, pentru fiecare locație, este de:
   (i) minimum 15 mijloace de joc pentru spațiile în care, pe lângă celelalte activități care se desfășoară în cadrul incintei respective, altele decât exploatarea de jocuri de noroc, se exploatează numai această categorie de mijloace de joc;
   (ii) minimum 3 mijloace de joc, dar nu mai mult de 5 mijloace de joc, pentru spațiile în care se desfășoară cu precădere alte activități cu caracter economic, amplasarea, organizarea și exploatarea mijloacelor de joc respective fiind realizate distinct în cadrul locației;
   (iii) minimum două mijloace de joc, dar nu mai mult de 5 mijloace de joc, pentru locațiile autorizate pentru activitatea de pariu sau loto;
   (iv) minimum 50 de mijloace de joc interconectate în sistemul de joc "jack-pot", în situația în care mijloacele de joc sunt exploatate în cel puțin două locații;
   (v) minimum 4 terminale (posturi) de joc pentru jocurile tip slot-machine care sunt construite într-o singură entitate și la care exploatarea se realizează de la mai multe terminale (posturi) de joc;
   b) numărul minim de mese speciale de joc din cadrul locației în care se organizează activitatea de tip cazinou este de: 12 în municipiul București, dintre care cel puțin două mese de ruletă; 10 în alte locații decât în municipiul București, dintre care cel puțin două mese de ruletă; jocul direct între participanți se poate organiza la numărul total de mese aprobat, mai puțin la mesele de ruletă;
   c) locațiile în care se exploatează activitatea de tip cazinou vor fi dotate cu sistem digital de supraveghere și înregistrare video, precum și cu mijloace de joc și tehnică de bază și complementară specifică la nivelul practicat pe plan internațional, în condițiile prevăzute în normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență;
   d) organizatorii activității de tip cazinou vor ține evidența datelor de identificare ale persoanelor care intră în incinta locațiilor în care este exploatat acest gen de activitate numai în format electronic. Bazele de date constituite la nivelul organizatorului se arhivează prin grija acestuia și se păstrează pentru un interval de minimum 5 ani;
   e) în cadrul fiecărei locații în care se organizează și se exploatează activitatea de bingo în săli de joc dotarea tehnică minimală trebuie să cuprindă: un aparat de extragere aleatorie a numerelor, 3 panouri cu afișaj luminos, 4 monitoare color TV, un calculator electronic coordonator de joc, dispozitive și accesorii specifice jocului de bingo;
   f) pentru activitatea de pariuri, numărul minim de spații în care poate fi exploatată activitatea de același operator economic este de 15;
   g) pentru activitatea de pariuri, numărul minim de terminale specializate în dotarea unui operator economic este de 30;
   h) pentru activitatea de pariuri, dotarea tehnică minimală trebuie să cuprindă:
   (i) pentru locația centrală: sistem computerizat de înregistrare, stocare, omologare și raportare contabilă a pariurilor efectuate, compus din server, sistem pentru securizarea transmisiilor, calculatoare pentru urmărirea pariurilor efectuate, sistem de transmisie de date (internet, radio, telefon etc.);
   (ii) pentru punctul de lucru (agenție): minimum un terminal specializat pentru emiterea și înregistrarea pariurilor, o imprimantă pentru emiterea biletelor pariate, sistem de transmisie de date către locația centrală;
   (iii) pentru locația aflată la Ministerul Finanțelor Publice: sistem computerizat de înregistrare, stocare, omologare și raportare contabilă a pariurilor efectuate compus dintr-un terminal, sistem pentru securizarea transmisiilor, sistem de transmisie date (internet, radio, telefon etc.);
   i) pentru jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor rețelelor de televiziune, numărul minim de agenții prin care se realizează distribuția biletelor de către același operator economic este de 48, câte o agenție în fiecare reședință de județ și, respectiv, fiecare sector din municipiul București. Licența și autorizația de organizare a jocurilor de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor rețelelor de televiziune permit operatorului economic care le-a obținut să desfășoare activitatea pe întregul teritoriu al României, fără a fi necesară obținerea de autorizații, aprobări, taxe suplimentare, avize ori licențe din partea autorităților locale. Anterior începerii activității pe raza unei localități, operatorul economic autorizat în condițiile prezentei ordonanțe de urgență va informa, în termen de 5 zile anterior începerii activității, prin adresă, autoritatea administrației publice locale competente despre începerea activității, comunicându-i data începerii activității și transmițându-i copii după licența și autorizația de exploatare a jocurilor de noroc bingo organizate prin intermediul rețelelor de televiziune. Distribuția-vânzarea cartoanelor bingo se realizează prin toate formele permise de lege în materia vânzării-cumpărării. Vânzarea cartoanelor se va putea face prin personal propriu angajat, prin mandatari pe bază de comision, prin puncte de vânzare fixe (inclusiv sistem on-line) sau mobile;
   j) pentru jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor rețelelor de televiziune, dotarea tehnică minimală trebuie să cuprindă:
   (i) pentru locația centrală: sistem computerizat de înregistrare, stocare, omologare și raportare contabilă a taxelor de participare colectate, compus din server, sistem pentru securizarea transmisiilor, calculatoare pentru urmărirea taxelor de participare colectate, sistem de transmisie de date (internet, radio, telefon etc.);
   (ii) pentru locația aflată la Ministerul Finanțelor Publice: sistem computerizat de înregistrare, stocare, omologare și raportare contabilă a taxelor de participare colectate, compus dintr-un terminal, sistem pentru securizarea transmisiilor, sistem de transmisie de date (internet, radio, telefon etc.).
   (7) Pentru jocurile tip slot-machine care sunt construite într-o singură entitate și sunt exploatate de la mai multe terminale (posturi) de joc, autorizația de exploatare a jocurilor de noroc se acordă pentru întreaga entitate, iar taxa de autorizare se datorează pentru fiecare terminal (post) în parte, fiecare fiind inclus în calculul numărului minim de mașini prevăzut la alin. (6).
   (8) Forma și conținutul licenței de organizare a jocurilor de noroc, a autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, condițiile pe care trebuie să le îndeplinească locațiile în care sunt exploatate jocurile de noroc, condițiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească mijloacele de joc, condițiile referitoare la regulamentele de joc și regulamentele de ordine interioară în vederea acordării autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, precum și obligațiile care le revin organizatorilor în vederea menținerii valabilității acestora se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.
  
Art. 16. - (1) Operatorii economici care dețin licență de organizare a jocurilor de noroc și exploatează, pe bază de autorizație de exploatare a jocurilor de noroc, jocuri tip slot-machine, pot organiza sisteme de tip "jack-pot" prin interconectarea jocurilor tip slot-machine dintr-o locație, dacă se utilizează sisteme de joc de tip "mistery", sau a aparatelor de același tip, dacă se utilizează sisteme de joc de tip "progresiv". Organizatorii sistemelor de tip "jack-pot", pentru fiecare sistem, vor notifica acest fapt comisiei cu cel puțin 10 zile înainte de data de începere a exploatării activității, precum și seriile jocurilor tip slot-machine interconectate în sistem și locația/locațiile în care sunt exploatate acestea.
   (2) în cadrul sistemelor de tip "jack-pot" se pot interconecta numai jocuri tip slot-machine aparținând aceluiași operator economic și numai în perioada în care pentru acestea există autorizație de exploatare a jocurilor de noroc valabilă.
   (3) Pentru organizarea sistemului de tip "jack-pot" este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții minime: același sistem de conectare on-line a mijloacelor de joc, având același protocol de comunicare, software specializat și algoritm aleatoriu de acordare a premiului.
   (4) Operatorii economici care dețin licență de organizare a jocurilor de noroc și exploatează, pe bază de autorizație de exploatare a jocurilor de noroc, jocuri de noroc caracteristice activității cazinourilor pot organiza turnee de poker în baza unui regulament aprobat de comisie și cu condiția plății taxei de organizare. Cuantumul taxei de organizare anuale este cel stabilit prin anexa la prezenta ordonanță de urgență și constituie venit la bugetul de stat.

   Art. 17. - (1) Comisia poate dispune anularea licenței de organizare a jocurilor de noroc sau a autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, după caz, atunci când se constată că la data acordării acesteia solicitanții au oferit informații incorecte sau inexacte, care, dacă ar fi fost cunoscute, ar fi condus la neacordarea licenței de organizare a jocurilor de noroc sau a autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, după caz. în această situație, o nouă solicitare de autorizare poate fi făcută după cel puțin 5 ani de la data la care decizia de anulare devine definitivă în sistemul căilor administrative de atac sau de la data hotărârii judecătorești definitive și irevocabile. Efectele anulării nu se răsfrâng asupra premiilor acordate participanților la jocurile de noroc care au acționat cu bună-credință.
   (2) Comisia poate dispune, în funcție de consecințele produse, măsura revocării licenței de organizare a jocurilor de noroc în una dintre următoarele situații:
   a) neîndeplinirea obligațiilor de plată față de bugetul general consolidat sau plata acestora, conform prevederilor legale în vigoare, cu o întârziere mai mare de 30 de zile de la data la care obligațiile respective sunt scadente în condițiile legii;
   b) organizatorul nu mai are ca obiect de activitate principal organizarea de jocuri de noroc;
   c) după retragerea avizului organelor de poliție acordat reprezentanților legali ai persoanei juridice, aceștia își mențin poziția respectivă după parcurgerea unui interval de 30 de zile de la data comunicării retragerii avizului;
   d) împotriva persoanei juridice s-a pronunțat o hotărâre definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea;
   e) reprezentanții legali ai operatorului economic se află într-o stare de incompatibilitate pentru o perioadă mai mare de 30 de zile de la data la care a intervenit starea de incompatibilitate;
   f) menținerea poziției deținute pentru mai mult de 30 de zile de către oricare dintre asociații sau reprezentanții legali ai persoanei juridice împotriva cărora s-a pronunțat o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea, în România sau într-un stat străin, pentru o infracțiune prevăzută de prezenta ordonanță de urgență sau pentru o altă infracțiune săvârșită cu intenție pentru care a fost aplicată o pedeapsă de minimum 2 ani cu închisoarea;
   g) organizarea de jocuri de noroc frauduloase;
   h) neconstituirea garanției în cuantumul, în forma și la termenul prevăzut în prezenta ordonanță de urgență;
   h1) constatarea unor nereguli în ceea ce privește evidențierea câștigurilor acordate, reținerea la sursă a sumelor aferente și neplata acestora sau plata cu o întârziere mai mare de 30 de zile, precum și în ceea ce privește nerespectarea oricăror condiții de licențiere și autorizare stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență sau prin alte reglementări specifice;
   h2) constatarea în activitatea de jocuri de noroc a nerespectării prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare;
   i) nerespectarea oricăreia dintre prevederile cuprinse la art. 5 alin. (5), art. 12 alin. (2), art. 14 alin. (2) lit. b) pct. (iii) B, art. 15 alin. (2) și (7), art. 16 și la art. 21 alin. (2)-(4).
   (3) Comisia poate dispune, pentru o perioadă de cel mult 6 luni, măsura suspendării licenței de organizare a jocurilor de noroc pentru nerespectarea, în mod repetat, de către organizator a prevederilor art. 13 alin. (4), (5), (6) sau (7), pentru nerespectarea regulamentelor de joc care au făcut obiectul aprobării, având ca rezultat prejudicierea participanților la jocul de noroc respectiv, sau a autorizației de exploatare a jocurilor de noroc în cazurile pentru care s-a prevăzut prin normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență măsura de suspendare a autorizației, după caz.
   (4) Comisia poate dispune măsura suspendării sau revocării licenței de organizare a jocurilor de noroc, după caz, la solicitarea Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, pentru nerespectarea prevederilor legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțarea actelor de terorism, constatată prin acte administrative rămase definitive în sistemul căilor administrative de atac sau prin hotărâri judecătorești definitive și irevocabile.
   (5) în vederea dispunerii măsurilor prevăzute la alin. (1)-(3), comisia se poate sesiza din oficiu sau ca urmare a sesizării efectuate de organele cu atribuții de control prevăzute la art. 28 alin. (1).
   (6) în situația în care se constată că, după expirarea perioadei de suspendare prevăzute la alin. (3), se mențin motivele care au stat la baza deciziei de suspendare, perioada de suspendare se prelungește până la remedierea neregulilor care au atras dispunerea măsurii de suspendare.
   (7) După revocarea licenței de organizare a jocurilor de noroc în situațiile prevăzute la alin. (2), o nouă solicitare poate fi făcută după cel puțin un an de la data la care decizia de revocare a rămas irevocabilă în sistemul căilor de atac.
   (8) Neprezentarea la direcția de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice a documentelor care atestă plata obligațiilor pentru care termenul prevăzut la art. 14 alin. (2) este data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentația a fost aprobată atrage revocarea aprobării acordate de comisie, fără a se mai emite licența de organizare a jocurilor de noroc sau autorizația de exploatare a jocurilor de noroc respectivă, după caz.
   (9) După revocarea licenței de organizare a jocurilor de noroc, pe perioada suspendării autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, precum și după încetarea activității de jocuri de noroc, sub orice formă, operatorii economici organizatori de jocuri de noroc sunt obligați să achite diferența rămasă de plată din taxa anuală aferentă autorizației/autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc.
 
 Art. 18. - (1) Companiei Naționale «Loteria Română» - S.A. i se încredințează, în calitate de unic organizator, pe întreg teritoriul țării, organizarea și exploatarea de jocuri loto și pariuri mutuale, astfel cum sunt definite la art. 10 alin. (1), inclusiv prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sistemelor de telefonie fixă sau mobilă.
   (2) Compania Națională "Loteria Română" - S.A. beneficiază de licență, respectiv autorizație, pentru jocurile de noroc desfășurate în condițiile alin. (1), prin efectul legii, cu condiția achitării taxelor pentru obținerea licențelor de organizare a jocurilor de noroc sau autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc.
   (3) Compania Națională "Loteria Română" - S.A. poate organiza și exploata, cu personal, mijloace și în locațiile proprii sau în comun, sub orice formă, jocuri de noroc, altele decât cele prevăzute la alin. (1), numai pe bază de licență, respectiv autorizație, obținută în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență.
   (4) Compania Națională "Loteria Română" - S.A. poate organiza și exploata activitățile pentru care, potrivit alin. (1), deține exclusivitate, în comun cu alte loterii naționale afiliate la European State Lotteries and Toto Association, în condițiile prevăzute la alin. (2).
   (5) în vederea realizării obiectului de activitate, Compania Națională «Loteria Română» - S.A. poate încheia contracte cu persoane fizice sau juridice pentru organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, pentru care deține sau obține licență și autorizație în condițiile legii.

   Art. 19. - (1) Controlul tehnic al mașinilor, instalațiilor, dispozitivelor, meselor de jocuri de noroc și altor mijloace de joc, cu excepția celor pentru care există certificate recunoscute la nivelul Uniunii Europene sau a programelor informatice care nu fac parte integrantă din mijlocul de joc respectiv, se exercită de către Biroul Român de Metrologie Legală.
   (2) Utilizarea de programe informatice, altele decât cele pentru care controlul tehnic se efectuează în condițiile alin. (1), se realizează pe răspunderea exclusivă a organizatorilor. Odată cu solicitarea de autorizare a jocurilor de noroc care implică utilizarea acestor programe informatice, organizatorul va prezenta comisiei un document din care să rezulte dreptul de utilizare acordat organizatorului de către deținătorul de drept al programului informatic.
   (3) Controlul mijloacelor de joc utilizate pentru exploatarea jocurilor de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor rețelelor de televiziune, indiferent de modul constructiv sau operațional al acestora, se realizează numai de către Biroul Român de Metrologie Legală.
   (4) Normele tehnice de verificare utilizate de Biroul Român de Metrologie Legală, precum și tarifele practicate pentru activitățile de control tehnic se stabilesc anual prin ordin comun al ministrului economiei și al ministrului finanțelor publice. Până la data intrării în vigoare a ordinului sunt valabile tarifele din anul anterior.
   (5) în normele tehnice de verificare utilizate de Biroul Român de Metrologie Legală se cuprinde și verificarea drepturilor de utilizare asupra programelor informatice utilizate, cu evidențierea distinctă a verificării efectuate și a rezultatelor acesteia în documentele eliberate de Biroul Român de Metrologie Legală.
   (6) Pentru primul an de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, controlul tehnic al mașinilor, instalațiilor, dispozitivelor, meselor de jocuri de noroc și altor mijloace de joc se va desfășura conform normelor tehnice în vigoare la data prezentei ordonanțe de urgență, la tarifele practicate de Biroul Român de Metrologie Legală la aceeași dată.
   (7) Costul activităților de control tehnic va fi suportat de beneficiarii acestora, respectiv de operatorii economici organizatori de jocuri de noroc.
  
Art. 19^1. - (1) Controlul tehnic, monitorizarea și supravegherea pentru jocurile de noroc de tip pariuri on-line organizate prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, jocuri de noroc on-line organizate prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă ori mobilă se realizează de instituții sau autorități de stat, abilitate în acest sens, sau de operatori economici autorizați de comisie.
   (2) Operatorii economici autorizați potrivit alin. (1) vor permite accesul necondiționat al tuturor instituțiilor cu competențe în întregul domeniu de activitate gestionat.
   (3) Condițiile de autorizare a respectivilor operatori economici vor fi stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.

   Art. 20. - (1) Operatorii economici care produc în România, importă sau realizează achiziții intracomunitare în România, astfel cum acestea sunt definite în Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, de mijloace de joc, în scopul comercializării sau utilizării, sub orice formă, pe teritoriul României, sunt obligați ca în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării operațiunilor respective în documentele contabile, conform prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, să declare aceste mijloace de joc comisiei, conform prevederilor normelor de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.
   (2) Introducerea pe teritoriul României de mijloace de joc sub orice altă formă decât cele prevăzute la alin. (1) se declară cu 15 zile lucrătoare înainte de realizarea operațiunii comisiei, în condițiile stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, și se poate realiza numai în condițiile în care se face dovada înregistrării declarației respective la registratura Ministerului Finanțelor Publice.
   (3) Se interzice introducerea de mijloace de joc pe teritoriul României în scopul organizării de jocuri de noroc, astfel cum acestea sunt definite prin prezenta ordonanță de urgență, sub orice formă, de către persoanele fizice.
   (4) Operatorii economici care vând sau cumpără mijloace de joc sunt obligați să declare mijloacele de joc care fac obiectul tranzacției comisiei, conform prevederilor normelor de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, în termen de 15 zile lucrătoare de la realizarea acesteia.
   (5) Deținătorii de drept ai mijloacelor de joc care au făcut anterior obiectul autorizării și care, indiferent de motivele care stau la baza acestei decizii (casare, export, stocare, conservare etc.), nu mai doresc să exploateze sau să pună la dispoziție, sub orice formă, respectivele mijloace de joc sunt obligați să declare aceste mijloace de joc comisiei, conform prevederilor normelor de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, în termen de 15 zile lucrătoare de la data expirării autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc.
   (6) Operatorii economici care intenționează să producă în România mijloace de joc în scopul comercializării sau utilizării sunt obligați să obțină avizul comisiei pentru desfășurarea acestui gen de activități, conform prevederilor normelor de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență. Operatorii economici care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență produc în România mijloace de joc în scopul comercializării sau utilizării sunt obligați să solicite avizul comisiei în termen de 60 de zile.
  
Art. 21. - (1) Răspunderea pentru organizarea și exploatarea jocurilor de noroc în condițiile prezentei ordonanțe de urgență revine în totalitate persoanelor juridice care dețin licență de organizare a jocurilor de noroc.
   (2) Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligați să asigure jucătorilor participarea la joc cu șanse egale, la mize egale, jucate pe elemente aleatorii sau, în cazul pariurilor, pe elemente de hazard și de abilitate a jucătorilor.
   (3) Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligați:
   a) să desfășoare exploatarea activităților pentru care au fost autorizați în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, indiferent de tipul acestora, numai cu personal utilizat pe baze contractuale și să țină o evidență unitară a activității desfășurate, organizată la nivelul domiciliului fiscal, indiferent de numărul de locații în care se desfășoară activitatea;
   b) să facă dovada deținerii legale în proprietate sau în folosință prin asociere în participațiune, pe baza unui contract de leasing sau prin contract de închiriere, pentru mijloacele de joc pentru care au fost autorizați și pentru instalațiile auxiliare aferente, cu excepția programelor informatice care pot fi utilizate pe bază de licență;
   c) să nu utilizeze denumirea de "cazinou", "casino" sau derivate din acestea, cu excepția organizatorilor care exploatează acest gen de activitate și numai pentru locațiile autorizate în acest sens.
   (4) Organizatorii de pariuri sunt obligați să desfășoare exploatarea activităților pentru care au fost autorizați în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, prin intermediul unor programe de prelucrare automată a datelor, unice la nivelul societății organizatoare, indiferent de numărul de locații în care se desfășoară activitatea respectivă, cu obligativitatea centralizării într-un sistem electronic central amplasat pe teritoriul României a informațiilor care să evidențieze totalul taxelor de participare colectate și totalul premiilor acordate.
 
 Art. 22. - (1) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 5 alin. (5), art. 12 alin. (2) și la art. 21 alin. (2), (3) și (4) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei.
   (2) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 20 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei, iar mijloacele de joc respective și/sau sumele provenite din operațiunile economice aferente, după caz, se confiscă.
   (3) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei și posibilitatea aplicării sancțiunii complementare potrivit alin. (4):
   a) alterarea mijloacelor de joc sau modificarea de orice natură adusă acestora, a echipamentelor tehnice, a evidențelor de gestiune a participanților, a câștigurilor acordate și a sumelor aferente operațiunilor desfășurate, precum și asupra elementelor de șansă, hazard, a sistemelor de identificare a clienților ori de gestionare a operațiunilor financiare efectuate de aceștia sau a oricăror cerințe stabilite și impuse prin reglementările specifice acestui domeniu;
   b) permiterea, în cadrul desfășurării activităților de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i), a oricărui tip de operațiuni de creditare a participanților la jocul de noroc;
   c) promovarea, de către organizatorul jocurilor de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i), prin intermediul oricărui mijloc de tip interfață de conectare, de participare, de transmitere a jocurilor de noroc sau prin orice alte platforme și mijloace asimilate, a entităților și a oricăror mijloace de creditare a jucătorilor în scopul participării la activitățile organizate în acest domeniu;
   d) promovarea, prin intermediul activităților de joc de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i), a oricăror servicii, mijloace și activități care sunt interzise sau nu sunt reglementate prin intermediul normelor de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență ori altor reglementări specifice.
   (4) La constatarea săvârșirii oricăreia dintre faptele contravenționale prevăzute la alin. (3), comisia poate dispune, în funcție de consecințele produse, măsura revocării licenței de organizare a jocurilor de noroc.

   Art. 23. - (1) Constituie infracțiune fapta săvârșită de administratorul, directorul sau alt reprezentant legal al unei persoane juridice ori de o persoană fizică, după caz, de desfășurare fără licență sau autorizație a oricăreia dintre activitățile din domeniul jocurilor de noroc și se pedepsește cu închisoare de la un an la 3 ani sau cu amendă.
   (2) Constituie infracțiune și se sancționează cu închisoare de la un an la 5 ani sau cu amendă următoarele fapte:
   a) Abrogată prin punctul 23. din Legea nr. 246/2010 începând cu 24.12.2010.
   b) organizarea de jocuri de noroc prin intermediul rețelelor de radio ori prin intermediul altor mijloace de transmisie asimilate;
   c) organizarea de pariuri bazate pe rezultatele unor concursuri clandestine organizate în alte condiții decât cele prevăzute de normele legale în vigoare;
   d) organizarea de jocuri clandestine ale căror rezultate pot fi influențate prin dexteritatea mânuitorului mijloacelor de joc în scopul obținerii unor venituri;
   e) organizarea de jocuri de bingo, în baza aceleiași autorizații de exploatare a jocurilor de noroc, în mai mult de o locație;
   f) organizarea de jocuri-concurs cu câștiguri de orice fel prin intermediul liniilor telefonice sau al altor sisteme de telecomunicație, televiziune ori radio, prin care se condiționează obținerea unor avantaje materiale ca rezultat al răspunsurilor formulate la întrebări de cultură generală, inteligență sau perspicacitate și care presupun o taxă de participare.
   (3) înțelesul noțiunilor de concursuri clandestine și jocuri clandestine va fi cel prevăzut în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.
   (4) Abrogat prin punctul 24. din Legea nr. 246/2010 începând cu 24.12.2010.
  
Art. 24. - (1) Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani organizarea și desfășurarea de jocuri sau activități, indiferent de denumirea lor, prin care se propune unor persoane să depună sau să colecteze bani ori să se înscrie pe o listă, făcându-le să spere câștiguri financiare rezultate din creșterea numărului de persoane recrutate sau înscrise, indiferent cum se realizează această colectare sau înscriere pe liste în scopul de a obține pentru sine sau pentru altul un folos material injust.
   (2) Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 3 ani sau cu amendă fapta de a propune în mod repetat unor persoane să depună sau să colecteze bani ori să se înscrie pe o listă în condițiile prevăzute la alin. (1).
  
Art. 25. - Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă fapta oricărei persoane care:
   a) alterează sau înlocuiește prin orice mijloc rezultatul unui joc după ce acesta a fost stabilit;
   b) plasează sau modifică o miză după ce rezultatul unui joc a fost stabilit;
   c) folosește sau deține în vederea folosirii într-o sală de jocuri orice dispozitiv prin a cărui utilizare sunt alterate elementele de șansă și metodele de selecție prin care se modifică rezultatul jocului, suma sau frecvența plății într-un joc de noroc;
   d) folosește sau deține în vederea folosirii într-o sală de jocuri jetoane - sau orice alt suport material al taxei de participare la jocurile respective - false, știind că acestea sunt falsificate;
   e) organizează sau exploatează jocuri frauduloase.
   f) comunică autorităților competente informații false cu privire la activitatea de jocuri de noroc pe care o desfășoară, organizează sau o exploatează, refuză să furnizeze informațiile solicitate ori obstrucționează controlul efectuat de organele cu atribuții de supraveghere și control în acest domeniu;
   g) comunică autorităților competente informații incomplete, în scopul de a disimula anumite situații reale referitoare la activitatea de jocuri de noroc sau de a nu intra sub incidența prevederilor art. 17 alin. (2);
   h) participă, în calitate de participant la un joc de noroc definit la art. 10 alin. (1) lit. g)-i), prin intermediul unor echipamente și mijloace tehnice sau al oricăror mijloace asimilate, în scopul de a-și disimula identitatea ori identitatea beneficiarului real al operațiunilor financiare aferente;
   i) participă, în calitate de participant la un joc de noroc definit la art. 10 alin. (1) lit. g)-i), deși face parte din personalul și conducerea persoanei juridice care este parte contractuală, privind orice activitate conexă ori legată de jocul de noroc, în relație cu organizatorul autorizat pe teritoriul României, sau deține calitatea de asociat ori acționar în cadrul acestei persoane juridice;
   j) influențează sau alterează rezultatele unui joc de noroc definit la art. 10 alin. (1) lit. g)-i), indiferent dacă are calitatea de organizator, participant ori dacă deține controlul direct sau indirect asupra activității de jocuri de noroc în cauză;
   k) participă pe teritoriul României la activități de joc de noroc care nu sunt autorizate pe teritoriul României, organizate prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă ori mobilă sau a oricăror mijloace asimilate.

   Art. 26. - (1) Reclama, publicitatea sau orice activitate cu caracter promoțional privind activitățile și jocurilor interzise, potrivit prezentei ordonanțe de urgență, constituie contravenție și se pedepsește cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei.
   (2) Desfășurarea activităților de marketing, reclamă, publicitate sau orice alte activități cu caracter promoțional privind jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) ori activitățile și serviciile conexe acestora, care nu sunt autorizate pe teritoriul României, constituie contravenție și se pedepsește cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei.

   Art. 2^ 1. - Nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (4), (5), (6) sau (7) constituie contravenție și se pedepsește cu amendă de la 200 lei la 500 lei, pentru persoanele fizice, și cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei, pentru persoanele juridice.

   Art. 27. - (1) Licențele pentru exploatarea jocurilor de noroc acordate operatorilor economici până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență își mențin valabilitatea până la data expirării, cu condiția plății taxelor aferente autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc la termenele și în cuantumul prevăzut de prezenta ordonanță de urgență, dar nu mai mult decât cuantumurile prevăzute în prezenta ordonanță de urgență, constituind în înțelesul prezentei ordonanțe de urgență autorizații de exploatare a jocurilor de noroc.
   (2) Operatorii economici care dețin licențe pentru exploatarea jocurilor de noroc valabile la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și doresc continuarea activității pentru care au fost autorizați sunt obligați să solicite, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, licență de organizare a jocurilor de noroc, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a normelor de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.
   (3) în situația în care operatorii economici care dețin licențe pentru exploatarea jocurilor de noroc valabile la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență nu doresc continuarea activității pentru care au fost autorizați, vor achita taxa de autorizare aferentă licențelor pentru exploatarea jocurilor de noroc, în cuantumul și la termenele prevăzute de legislația în vigoare la momentul acordării licențelor pentru exploatarea jocurilor de noroc, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
   a) notifică renunțarea în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență la organele fiscale responsabile cu administrarea din punct de vedere fiscal a acestora;
   b) anexează la notificare o declarație a administratorului operatorului economic din care să rezulte că mijloacele de joc sunt dezafectate și nu sunt utilizate în scopul pentru care a fost emisă licența pentru exploatarea jocurilor de noroc.
   (4) în cazul organizatorilor de jocuri de noroc care nu depun solicitări de obținere a licenței de organizare a jocurilor de noroc în termenul prevăzut la alin. (2) sau ale căror solicitări obțin aviz negativ, o nouă solicitare poate fi depusă după expirarea termenului de valabilitate a tuturor licențelor pentru exploatarea jocurilor de noroc emise în favoarea acestora până data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
   (5) Licențele acordate operatorilor economici până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență pentru exploatarea de jocuri de noroc care, conform prezentei ordonanțe de urgență, nu se încadrează în categoria activităților care pot fi autorizate își pierd valabilitatea de drept în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
  
Art. 28. - (1) Controlul respectării regimului legal al activităților din domeniul jocurilor de noroc, precum și aplicarea sancțiunilor se fac de către persoanele împuternicite din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, Agenției Naționale de Administrare Fiscală și unităților sale subordonate și al Ministerului Administrației și Internelor.
   (2) Contravențiilor prevăzute în prezenta ordonanță de urgență le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.
   (3) Regulamentele de joc și cele de ordine interioară propuse de organizatorii de jocuri de noroc se aprobă de comisie.
   (4) Comisia poate aproba regulamentele de joc și/sau regulamentele de ordine interioară astfel cum acestea au fost propuse de organizatori, în forma modificată de către comisie, sau le poate respinge.
   (5) Membrii comisiei nu răspund civil sau penal, după caz, dacă instanțele judecătorești constată îndeplinirea ori omisiunea îndeplinirii de către aceștia cu bună-credință și fără neglijență a oricărui act sau fapt în legătură cu exercitarea, în condițiile legii, a atribuțiilor ce revin comisiei.
   (6) Cheltuielile de judecată ocazionate de procedurile judiciare inițiate împotriva persoanelor prevăzute la alin. (5) se suportă de fiecare ordonator principal de credite care a desemnat membrii în cadrul comisiei, urmând a fi recuperate, după caz, de la persoana care a căzut în pretenții.
   (7) Deciziile comisiei sunt obligatorii pentru organizatorii de jocuri de noroc și pot fi atacate la instanța competentă conform legii.
  
Art. 29. - (1) Pentru acoperirea riscului de neplată a obligațiilor față de bugetul general consolidat, organizatorii de jocuri de noroc sau operatorii economici autorizați să exercite controlul tehnic, monitorizarea și supravegherea pentru jocurile de noroc de tip pariuri on-line organizate prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, jocuri de noroc on-line organizate prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă sunt obligați să constituie un fond de garanție, pentru fiecare mașină electronică cu câștiguri, masă de joc din cazinou ori pentru fiecare locație, după caz, până la data depunerii documentației în vederea acordării licenței de organizare a jocurilor de noroc, în favoarea organului fiscal teritorial la care sunt înregistrați, prin:
   a) consemnare de mijloace bănești la unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal;
   b) scrisoare/scrisori de garanție bancară emisă/emise de o societate bancară. în conținutul acesteia emitentul va menționa expres că se angajează irevocabil și necondiționat, renunțând expres la beneficiul discuțiunii, opozițiunii și diviziunii, să achite obligațiile fiscale restante în contul indicat de organul fiscal teritorial responsabil cu administrarea din punct de vedere fiscal a contribuabilului respectiv.
   (2) în situația în care în cadrul termenului de valabilitate a licenței pentru exploatarea jocurilor de noroc organizatorul în cauză solicită acordarea altor autorizații pentru exploatarea jocurilor de noroc sau suplimentarea numărului de mijloace de joc înscrise pe cele în vigoare, după caz, este obligat să reîntregească, înainte de depunerea solicitării, fondul de garanție existent.
   (3) Organizatorii activității de pariuri sunt obligați să reîntregească fondul de garanție înainte de depunerea notificării privind extinderea activității cu o nouă locație.
   (4) Organizatorii au obligația de a menține sau completa fondul de garanție constituit la nivelul corespunzător numărului de mașini electronice cu câștiguri, mese de joc din cazinou sau locații, după caz, pentru care dețin sau solicită autorizații de exploatare a jocurilor de noroc.
   (5) Neprezentarea documentelor care atestă constituirea sau suplimentarea fondului de garanție existent, conform alin. (1) și (2), atrage respingerea solicitării sau, pentru organizatorii care se încadrează în prevederile alin. (3), revocarea licenței acordate organizatorului în cauză.
   (6) în situația în care organele fiscale teritoriale vor utiliza garanția constituită în condițiile alin. (1)-(3), vor înștiința organizatorii despre acest fapt, organizatorii având obligația reconstituirii garanției până la primul termen de plată a obligațiilor care le revin față de bugetul general consolidat.
   (7) în situația în care perioada de valabilitate a scrisorii de garanție bancară expiră în cadrul termenului de valabilitate a licenței de organizare a jocurilor de noroc sau a autorizației/autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc, după caz, organizatorul în cauză are obligația de a prezenta o nouă scrisoare de garanție sau un alt document emis de societatea bancară, din care să rezulte prelungirea acesteia, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de expirarea termenului de valabilitate a scrisorii de garanție bancară anterioare.
   (8) Nivelul garanțiilor pentru acoperirea riscului de neplată este următorul:
   a) 250 lei pentru fiecare mașină electronică cu câștiguri sau post, după caz, al cărei proprietar este organizatorul sau 500 lei pentru fiecare mașină electronică cu câștiguri sau post, după caz, în cazul în care organizatorul o deține sub o altă formă, după caz, dar nu mai mult de 250.000 lei la nivelul unui singur organizator;
   b) 50.000 lei pentru fiecare masă de joc din incinta cazinoului, dar nu mai mult de 750.000 lei la nivelul unui singur organizator;
   c) 20.000 lei pentru fiecare sală în care se organizează jocuri de bingo, dar nu mai mult de 25.000 lei la nivelul unui singur organizator;
   d) 25.000 lei pentru activitatea operatorului economic organizator de pariuri în cotă fixă și câte 500 lei pentru fiecare punct de lucru (agenție) în care acesta își desfășoară activitatea, dar nu mai mult de 500.000 lei la nivelul unui singur organizator;
   e) 50.000 lei pentru activitatea operatorului economic organizator de jocuri de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor rețelelor de televiziune și câte 250 lei pentru fiecare punct de lucru (agenție) prin care acesta asigură distribuția biletelor care asigură dreptul de joc, dar nu mai mult de 900.000 lei la nivelul unui singur organizator.
   f) 400.000 lei pentru jocurile de noroc de tip pariuri on-line organizate prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă;
   g) 600.000 lei pentru jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă;
   h) 1.000.000 lei pentru jocurile de noroc on-line, altele decât cele definite la art. 10 alin. (1) lit. a), e), f), g) și h), organizate prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă;
   i) 10.000.000 lei pentru operatorii economici autorizați să exercite controlul tehnic, monitorizarea și supravegherea pentru jocurile de noroc de tip pariuri on-line organizate prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, jocuri de noroc on-line organizate prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă.
   (9) în situația în care organizatorul de jocuri specifice activității de cazinou exploatează în incinta acestuia și mașini electronice cu câștiguri, este obligat să constituie fondul de garanție prin însumarea obligațiilor care îi revin din aplicarea prevederilor alin. (8) lit. a) și b).
   (10) Pentru neîndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (6) sau (7), comisia poate dispune măsura revocării licenței de organizare a jocurilor de noroc emise în favoarea organizatorului respectiv.
  
Art. 30. - (1) Pedeapsa aplicată persoanei juridice pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență este amenda de la 10.000 lei la 100.000 lei și pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice.
   (2) Dispozițiile Codului penal privind confiscarea specială se aplică corespunzător pentru faptele penale prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.
   (3) Dispozițiile art. 214 din Codul de procedură penală se aplică în mod corespunzător.
  
Art. 31. - (1) Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția art. 27 alin. (1), care intră în vigoare în termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, și a art. 22, 23, 24, 25, 26 și 30, care intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   (2) în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanțe de urgență, Guvernul va aproba prin hotărâre normele metodologice de aplicare a acesteia.
  
Art. 32. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă:
   a) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/1998 privind regimul de autorizare a activităților din domeniul jocurilor de noroc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 30 decembrie 1998, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 166/1999, cu modificările și completările ulterioare;
   b) art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 159/1999 privind înființarea Companiei Naționale "Loteria Română" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 25 octombrie 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 288/2001, cu modificările ulterioare, Statutul Companiei Naționale "Loteria Română" - S.A. modificându-se în mod corespunzător;
   c) art. 3 lit. a), c) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/1999 privind înființarea și utilizarea Fondului național de solidaritate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 din 30 iunie 1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 366/2001, cu modificările ulterioare;
   d) art. 13 alin. (1) lit. f) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 704 din 4 august 2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările și completările ulterioare;
   e) art. 51 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 938 din 20 noiembrie 2006;
   f) art. 70 alin. (1) lit. g), art. 71 alin. (1) lit. e) și art. 74 lit. d) din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 9 mai 2000, cu modificările și completările ulterioare.

  
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
  
Contrasemnează:
                                                     ┝€┝€┝€┝€┝€┝€┝€┝€┝€┝€┝€┝€┝€┝€┝€
                                              Ministrul finanțelor publice,
                                                      Gheorghe Pogea
                                                    Viceprim-ministru,
                                         ministrul administrației și internelor,
                                                         Dan Nica
                                                  Ministrul turismului,
                                                   Elena Gabriela Udrea
    București, 24 iunie 2009.
    Nr. 77.