Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare
   
Regulament nr. 15 din 22/11/2005
privind serviciile de investitii financiare

- sectiuni referitoare la tranzactiile pe Internet -

Vezi Intregul regulament 15/2005 privind serviciile de investitii financiare

 

Abrogat prin Regulamentul CNVM nr. 32  privind serviciile de investiții financiare 

 

Pentru mai multe detalii vedeti pagina de legislatie a CNVM

    
   TITLUL I
  Dispozitii generale

   Art. 1. - (1) Prezentul regulament stabileste reguli si proceduri în aplicarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 297/2004, cu privire la serviciile de investitii financiare.
   (2) Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, denumită în continuare C.N.V.M. este autoritatea competentă să aplice prevederile prezentului regulament, prin exercitarea prerogativelor stabilite în statutul său.
   Art. 2. - (1) Termenii, abrevierile si expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificatia prevăzută în Legea nr. 297/2004.
   (2) În întelesul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:
   a) agent pentru servicii de investitii financiare - persoana fizică aflată sub responsabilitatea unui singur intermediar, care prestează servicii de investitii financiare exclusiv în numele intermediarului al cărui angajat este;
   b) B.N.R. - Banca Natională a României;
   c) client - orice persoană fizică sau juridică, pentru care o S.S.I.F. prestează, în baza unui contract, servicii de investitii financiare principale si/sau conexe;
   d) client profesional - orice client care îndeplineste criteriile prevăzute în anexa nr. 8;
   e) client obisnuit ("retail client") - clientul care nu este client profesional;
   f) cont propriu - contul în nume propriu deschis pentru evidentierea detinerilor si operatiunilor cu instrumente financiare si numerar ale unei S.S.I.F.;
   g) cont client - contul deschis la S.S.I.F., în numele clientului, pentru evidentierea detinerilor si operatiunilor cu instrumente financiare si numerar ale acestuia;
   h) cont persoane relevante ("staff") - contul deschis la S.S.I.F., în numele administratorilor, conducătorilor, actionarilor, auditorilor, agentilor pentru servicii de investitii financiare sau al oricăror alti angajati sau colaboratori ai S.S.I.F., precum si al persoanelor cu care acestia se află în legături strânse, pentru evidentierea detinerilor si operatiunilor cu instrumente financiare si numerar ale acestora;
   i) control intern - un ansamblu de activităti si operatiuni desfăsurate cu scopul de a asigura respectarea de către S.S.I.F. si angajatii săi a legilor, reglementărilor pietei de capital, precum si a normelor si procedurilor interne ale acesteia;
   j) C.S.A. - Comisia de Supraveghere a Asigurărilor;
   k) date de identificare - în cazul persoanelor fizice: numele si prenumele, cetătenia, data si locul nasterii, codul numeric personal (CNP) sau echivalentul acestuia pentru persoanele străine, seria si numărul actului de identitate sau, pentru cetătenii străini, al pasaportului, domiciliul si, după caz, resedinta (adresa completă - stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament, oras, judet/sector, cod postal, tara); în cazul persoanelor juridice: denumirea, adresa completă a sediului social/sediului central sau, după caz, a sucursalei, telefon, fax, e-mail, adresă pagină internet, capitalul social subscris si vărsat, codul unic de înregistrare (CUI) sau echivalentul acestuia pentru persoanele străine, banca si codul IBAN;
   l) executarea ordinelor în numele clientilor - efectuarea operatiunilor aferente unui ordin de cumpărare sau de vânzare a unuia sau mai multor instrumente financiare în numele si pe contul clientilor;
   m) formator de piată ("market maker") - S.S.I.F. care este prezentă în mod continuu pe piată pentru a tranzactiona pe cont propriu si care se comportă ca un vânzător sau cumpărător de instrumente financiare, angajând propriul capital, la preturile afisate de aceasta;
   n) operator independent ("systematic internaliser") - S.S.I.F. care îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu prevederile Titlului III, Cap. III, Sectiunea 2 din prezentul regulament;
   o) ordin - instructiunea de a cumpăra sau vinde un anumit instrument financiar;
   p) ordin limită - ordinul de a cumpăra sau vinde un instrument financiar la un pret specificat sau mai bun decât acesta si într-o cantitate specificată;
   q) tranzactionarea pe cont propriu - încheierea de tranzactii cu unul sau mai multe instrumente financiare având la bază capitalul propriu al S.S.I.F.;
   Art. 3. - (1) În conformitate cu prezentul regulament, C.N.V.M. autorizează societăti de servicii de investitii financiare, modificări în modul de organizare si functionare al acestora, reprezentanti ai compartimentului de control intern al unei S.S.I.F., agenti pentru servicii de investitii financiare, traderi, consultanti de investitii si sucursalele intermediarilor din statele nemembre.
   (2) Toate documentele prevăzute în prezentul regulament necesare autorizării, precum si cele referitoare la evidente si raportări vor fi transmise C.N.V.M. în limba română sau într-o limbă de circulatie internatională agreată de C.N.V.M.
   (3) Documentele referitoare la persoanele fizice si juridice străine, emise într-o altă limbă decât cele mentionate la alin. (2), vor fi prezentate în copie legalizată si în traducere legalizată.
   (4) Toate actele si documentele emise de autorităti ale altor state, transmise C.N.V.M., au regimul juridic stabilit de legislatia română aplicabilă, precum si de reglementările C.N.V.M.
   (5) Orice solicitare a C.N.V.M. de informatii suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate initial întrerupe termenul prevăzut la art. 4 alin. (1) care reîncepe să curgă de la data depunerii respectivelor informatii sau modificări, depunere care nu poate fi făcută mai târziu de 60 de zile de la data solicitării C.N.V.M. sub sanctiunea respingerii cererii.
   (6) În situatia în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare ori lipsa unor documente, precum si în situatia în care nu se respectă punctual prevederile Legii nr. 297/2004 si/sau ale reglementărilor C.N.V.M., acestea vor fi returnate solicitantului.
   Art. 4. - (1) Deciziile cu privire la autorizarea sau retragerea autorizatiilor mentionate la art. 3 alin. (1) vor fi eliberate de către C.N.V.M. în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea dosarului complet al solicitantului, cu exceptia cazului în care Legea nr. 297/2004 sau prevederile prezentului regulament stabilesc un alt termen.
   (2) În cazul respingerii unei cereri, C.N.V.M. va emite o decizie motivată, care poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării ei.
   Art. 5. - În cazul în care serviciile de investitii financiare sunt prestate de către institutii de credit sau de către intermediari din statele membre sau nemembre, în aplicarea prevederilor prezentului regulament, termenul de S.S.I.F. se va înlocui, după caz, cu denumirea corespunzătoare a celorlalte categorii de intermediari.

..................

   TITLUL IV
  Contractele la distantă si tranzactiile prin internet

   CAPITOLUL I
  Continutul si clauzele minime ale contractelor la distantă
încheiate de S.S.I.F. cu investitorii

   Art. 114. - (1) Pentru validitatea încheierii unui contract la distantă, definit conform art. 28 alin. (3) din Legea nr. 297/2004, S.S.I.F. trebuie să solicite si să obtină, în prealabil consimtământul scris al investitorului pentru încheierea unui astfel de contract.
   (2) Consimtământul investitorului prevăzut la alin. (1) se poate obtine prin semnătura investitorului dată pe un document tipizat, transmis prin una din următoarele modalităti:
   a) direct la sediul S.S.I.F.;
   b) prin postă, cu confirmare de primire;
   c) prin telex;
   d) prin orice alt mijloc de comunicare recunoscut de lege, ce permite identificarea expeditorului.
   Art. 115. - Înainte de încheierea unui contract la distantă sau la momentul prezentării propunerii de încheiere a unui contract la distantă, S.S.I.F. are obligatia de a informa investitorii în timp util, corect si complet asupra a cel putin următoarelor elemente:
   a) date privind posibilitatea identificării S.S.I.F. care vor cuprinde:
   1. denumirea S.S.I.F., serviciile de investitii financiare prestate, adresa sediului social/central, a sediilor secundare si a modalitătii de contactare, telefon, fax, e-mail, codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului a S.S.I.F.;
   2. numele si prenumele conducătorilor S.S.I.F., adresa, numărul de telefon/fax si e-mail-ul unde acestia pot fi contactati;
   3. autorizatia acordată de C.N.V.M. si adresa, numărul de telefon/fax si e-mail-ul C.N.V.M.
   b) informatii privind serviciile de investitii financiare ce urmează să le presteze sau intentionează să le presteze care se vor referi la:
   1. descrierea caracteristicilor principale ale serviciului de investitii financiare;
   2. costul total pe care investitorul trebuie să îl plătească pentru serviciul de investitii financiare prestat de S.S.I.F., incluzând toate comisioanele, taxele, tarifele sau cheltuielile aferente achitate direct de către investitor sau prin intermediul S.S.I.F., iar în cazul în care nu poate fi indicat un cost total exact al serviciului furnizat, S.S.I.F. este obligată să informeze investitorul asupra modalitătii de calcul necesare verificării costului total;
   3. precizarea faptului că:
   a. serviciile de investitii financiare implică anumite riscuri specifice, caracteristice instrumentelor financiare;
   b. operatiunile ce urmează a fi executate depind de fluctuatiile pietelor financiare asupra cărora S.S.I.F. nu are influentă;
   c. performantele statistice realizate nu sunt indicatori pentru performante viitoare;
   4. notificarea cu privire la posibilitatea existentei altor taxe si/sau costuri care nu sunt plătite prin intermediul S.S.I.F. sau impuse de aceasta;
   5. indicarea termenului limită până la care informatiile furnizate sunt valabile;
   6. precizarea modalitătilor de plată si de realizare a plătii;
   7. indicarea oricărui cost suplimentar pentru investitor rezultat din utilizarea de către acesta a mijloacelor de comunicare la distantă, dacă astfel de costuri aditionale sunt facturate separat.
   c) informatii cu privire la contractul la distantă ce urmează a fi încheiat, care vor cuprinde:
   1. existenta dreptului de denuntare unilaterală a contractului conform art. 28 alin. (7) si (8) din Legea nr. 297/2004, precum si informatii cu privire la suma pe care investitorul va trebui să o plătească pentru serviciile de investitii financiare prestate anterior exercitării acestui drept, precum si consecintele ce decurg din neexercitarea acestui drept;
   2. durata minimă pentru care se încheie contractul la distantă, în cazul prestării unor servicii de investitii financiare cu caracter permanent sau temporar;
   3. drepturile pe care le pot avea părtile de a rezilia contractul înainte de termen sau unilateral în virtutea clauzelor contractului la distantă inclusiv penalitătile prevăzute de contract în asemenea cazuri;
   4. indicarea modalitătilor practice de exercitare a dreptului de denuntare unilaterală a contractului înainte de termen, precum si indicarea adresei la care poate fi expediată notificarea de denuntare unilaterală a contractului;
   5. normele legale din România, din statul membru sau nemembru avute în vedere de către S.S.I.F. ca temei juridic al raportului contractual cu investitorul, precizate acestuia înaintea încheierii contractului la distantă;
   6. orice clauză contractuală privind legislatia aplicabilă contractului la distantă si/sau instanta competentă în solutionarea eventualelor litigii între părti;
   7. limba sau limbile oficiale ale unui stat în care sunt formulati termenii si conditiile contractuale, informatiile prealabile ce trebuie să fie furnizate de S.S.I.F. investitorilor, precum si limba ori limbile în care S.S.I.F. a convenit, de comun acord cu investitorul, să comunice pe durata derulării contractului la distantă.
   d) informatii privind căile de solutionare a litigiilor dintre părti, si anume:
   1. posibilitatea apelării la proceduri de mediere înainte de sesizarea instantei de judecată, după caz, de către investitor, care are calitatea de parte contractuală si, de asemenea, care sunt modalitătile prin care investitorul poate apela la aceste proceduri;
   2. existenta unor fonduri de garantare sau a altor mecanisme de compensare, altele decât cele prevăzute de Legea nr. 297/2004.
   Art. 116. - Informatiile prevăzute la art. 115 al căror scop comercial trebuie precizat fără echivoc, vor fi comunicate în mod clar, usor de înteles de către investitor, prin mijloacele de comunicare la distantă utilizate, tinând cont, în primul rând, de regulile de conduită si de bună practică comercială, precum si de principiile care guvernează protectia persoanelor lipsite de capacitatea de exercitiu cum ar fi minorii.
   Art. 117. - (1) S.S.I.F. care prestează servicii de investitii financiare în baza unui contract la distantă, poate utiliza cel putin următoarele mijloace de comunicare la distantă:
   a) telefon;
   b) fax;
   c) internet;
   d) sistemul automatizat de apel fără interventie umană.
   (2) Utilizarea mijloacelor de comunicare la distantă necesită acordul prealabil expres al investitorului si nu este permisă în cazul în care investitorul si-a manifestat dezacordul cu privire la utilizarea acestora (nu este permisă dacă există un refuz manifestat de investitor).
   (3) Cheltuielile rezultate din aplicarea alin. (2) în vederea obtinerii acordului investitorului pentru utilizarea mijloacelor de comunicare la distantă nu vor fi suportate în nici o situatie de către investitor.
   Art. 118. - (1) În cazul în care mijlocul de comunicare la distantă este telefonul sau orice alt mijloc ce implică vorbirea directă, la începutul convorbirii cu investitorul, S.S.I.F. are obligatia de a informa, în mod complet, corect si precis cu privire la:
   a) denumirea si datele de identificare ale S.S.I.F.;
   b) scopul apelului telefonic initiat de S.S.I.F.
   (2) Convorbirea telefonică cu investitorul poate continua numai cu acordul explicit al acestuia, caz în care se va prezenta identitatea persoanei care a contactat investitorul din partea S.S.I.F. si în ce calitate reprezintă S.S.I.F., precum si informatiile prevăzute la art. 115 lit. b) pct. 1, 2, 4 si lit. c) pct. 1.
   (3) S.S.I.F. este obligată să informeze investitorul despre faptul că orice alte informatii suplimentare sunt disponibile la cerere si, totodată, să indice natura acestor informatii. S.S.I.F. trebuie să furnizeze toate informatiile complete atunci când îsi îndeplineste obligatiile ce îi revin potrivit art. 120 si art. 121.
   Art. 119. - Informatiile referitoare la obligatiile contractuale vor fi comunicate investitorului în faza precontractuală. Aceste informatii trebuie să fie în conformitate cu obligatiile contractuale rezultate din dispozitiile legale aplicabile contractului la distantă, în cazul încheierii lui.
   Art. 120. - (1) Sub sanctiunea nulitătii contractului, S.S.I.F. va comunica investitorilor în totalitate, termenii si conditiile contractuale, precum si informatiile prevăzute de art. 83 si art. 115 lit. a), în scris, pe suport de hârtie sau pe orice suport durabil disponibil sau accesibil investitorului, în timp util, înainte ca acesta să aibă obligatii rezultate prin semnarea unui contract la distantă sau acceptării unei oferte de prestare a unui serviciu de investitii financiare la distantă.
   (2) Prin suport durabil se întelege orice instrument care permite investitorului păstrarea informatiilor ce îi sunt comunicate, pentru o perioadă de timp corespunzătoare scopului informatiei, într-un format usor accesibil, cu posibilitatea de a fi consultate ori de câte ori este necesar, si care să nu permită modificarea continutului acestora în timp.
   (3) În cazul în care contractul a fost încheiat, la cererea expresă a investitorului, prin utilizarea unor mijloace de comunicare la distantă care nu permit îndeplinirea procedurii prealabile de informare prevăzută la alin. (1), S.S.I.F. îsi va îndeplini obligatiile ce îi revin imediat după încheierea contractului la distantă.
   Art. 121. - Pe toată durata derulării contractului la distantă, investitorul are dreptul să solicite comunicarea conditiilor si prevederilor contractuale pe suport de hârtie. Investitorul este, de asemenea, îndreptătit să solicite schimbarea modului de comunicare la distantă folosit dacă acest lucru nu este incompatibil cu termenii contractului încheiat sau cu natura serviciului furnizat.
   Art. 122. - Termenul prevăzut la art. 28 alin. (7) din Legea nr. 297/2004, în care un investitor are dreptul să rezilieze unilateral contractul la distantă încheiat cu un S.S.I.F. începe să curgă:
   a) din ziua încheierii contractului la distantă, dacă investitorul a primit informatiile prevăzute la art. 120 alin. (1) sau
   b) din ziua în care investitorul primeste termenii, conditiile contractuale si informatiile în conditiile prevăzute la art. 120 alin. (1), dacă această dată este ulterioară celei la care se face referire la lit. a).
   Art. 123. - (1) În cazul exercitării dreptului de reziliere unilaterală a contractului la distantă, în baza informatiilor primite de la S.S.I.F. potrivit art. 115 lit. a) si lit. c) pct. 4, investitorul va notifica S.S.I.F., înainte de expirarea termenului prevăzut de art. 28 alin. (7) din Legea nr. 297/2004, prin orice mijloc care poate fi probat.
   (2) Termenul va fi considerat respectat dacă notificarea formulată pe suport de hârtie sau alt suport durabil, disponibil si accesibil S.S.I.F., este expediată înaintea expirării termenului în care acest drept poate fi exercitat.
   (3) În cazul în care investitorul îsi exercită dreptul său de denuntare unilaterală conform art. 28 alin. (7) din Legea nr. 297/2004, dacă unui contract la distantă pentru un serviciu de investitii financiare încheiat la un anumit moment i se anexează un alt contract la distantă pentru servicii oferite de S.S.I.F. sau de un tert pe baza unui contract între tert si furnizor, acest contract la distantă se va anula de drept fără plata unor penalităti sau costuri suplimentare.
   (4) În cazul în care, cu ocazia rezilierii unilaterale a contractului la distantă, investitorul va fi obligat să plătească serviciile deja prestate în concordantă cu clauzele contractului, suma solicitată a fi plătită:
   a) nu va putea depăsi o sumă stabilită proportional cu perioada în care serviciul de investitii financiare a fost furnizat raportată la durata totală a contractului;
   b) nu va putea fi prevăzută ca plată ce ar putea reprezenta achitarea sub orice formă a unei penalităti.
   (5) În situatia prevăzută la alin. (4), S.S.I.F. nu poate solicita investitorului să plătească serviciile prestate în concordantă cu clauzele contractului, fără a face dovada că acesta a fost informat în timp util în ceea ce priveste obligativitatea plătii acestora, conform art. 115 lit. c) pct. 1. Investitorul nu poate fi obligat să efectueze plata dacă executarea contractului a început înaintea expirării perioadei de retragere, fără existenta unei cereri prealabile sau a unui acord expres din partea sa.
   (6) În termen de maximum 30 de zile de la data primirii notificării privind denuntarea unilaterală a contractului la distantă, S.S.I.F. este obligată să ramburseze orice sume primite în baza contractului la distantă, cu exceptia sumelor prevăzute la alin. (4).
   (7) Investitorul este obligat să restituie S.S.I.F., în termen de maximum 30 de zile de la transmiterea notificării privind denuntarea unilaterală a contractului la distantă, orice sumă sau instrumente financiare acordate de S.S.I.F. în exercitarea serviciului prevăzut la art. 5 alin. (1) pct. 2 lit. c) din Legea nr. 297/2004.
   Art. 124. - (1) Este interzisă prestarea de servicii de investitii financiare fără asumarea de către investitor a obligatiei de efectuare a unei plăti imediate sau la termen, atunci când prestarea serviciilor de investitii financiare presupune efectuarea unei asemenea plăti.
   (2) Investitorul este exonerat de orice obligatie de plată în cazul prestării de către S.S.I.F. a unui serviciu de investitii financiare nesolicitat, lipsa răspunsului investitorului neavând valoare de consimtământ tacit.
   Art. 125. - Contractele pentru furnizarea de servicii de investitii financiare la distantă nu pot contine, chiar cu acordul expres al investitorului, clauze de renuntare la drepturile prevăzute de prezentul regulament.

   CAPITOLUL II
  Tranzactionarea prin internet

   Art. 126. - Utilizarea internetului ca mijloc de comunicare la distantă cu investitorii nu exonerează S.S.I.F. de obligatia respectării regulilor stabilite de prezentul regulament cu privire la prestarea serviciilor de investitii financiare.
   Art. 127. - S.S.I.F. care prestează servicii de investitii financiare prin internet trebuie să detină echipamente informatice adecvate, având în vedere volumul activitătilor pe care ei pot fi solicitati să le desfăsoare, precum si necesitatea executării cu promptitudine a ordinelor investitorilor.
   Art. 128. - (1) În vederea prestării de servicii de investitii financiare prin internet, S.S.I.F. trebuie să încheie contracte cu furnizorii de internet si alte societăti implicate în acest proces astfel încât să asigure eficienta operatională a serviciilor de investitii financiare oferite investitorilor.
   (2) Pentru a face fată eventualelor disfunctionalităti ale sistemelor informatice, S.S.I.F. trebuie să asigure proceduri alternative eficiente astfel încât ordinele investitorilor să poată fi executate. Investitorii vor fi informati de către S.S.I.F. cu privire la existenta acestor proceduri alternative si la modalitatea de utilizare a acestora în contractul încheiat cu investitorii.
   (3) S.S.I.F. trebuie să se asigure că sistemele informatice utilizate garantează confidentialitatea maximă a datelor transmise prin internet.
   (4) Când ordinele investitorilor sunt primite de S.S.I.F. prin internet, aceasta poate utiliza acelasi mijloc de comunicare pentru a transmite investitorilor informatiile si rapoartele prevăzute de prezentul regulament, cu conditia ca sistemele informatice ale S.S.I.F. si ale clientului să permită descărcarea si salvarea acestora.
   (5) Conform standardelor de securitate în domeniul sistemelor informatice, S.S.I.F. va asigura securizarea sistemului computerizat de preluare a ordinelor. Sistemul, în particular, trebuie să asigure în special integritatea datelor, autentificarea originii datelor si protectia mesajelor confidentiale.
   Art. 129. - Atunci când oferta unui S.S.I.F. este adresată în mod clar rezidentilor unui alt stat, S.S.I.F. trebuie să se asigure că oferta sa respectă reglementările din statul în cauză.
   Art. 130. - În situatia în care prestează servicii de investitii financiare prin internet, S.S.I.F. va trebui:
   a) să asigure verificarea identitătii investitorului atunci când acesta accesează sistemul;
   b) să protejeze site-ul împotriva oricărui acces neautorizat;
   c) să publice pe pagina sa de internet informatii reale si actualizate permanent si să respecte regulile privind publicitatea.
   Art. 131. - (1) În scopul îndeplinirii cerintei de a verifica identitatea si capacitatea investitională a investitorilor, S.S.I.F. care intentionează să presteze servicii de investitii financiare pentru un investitor exclusiv prin internet, mai întâi trebuie să primească:
   a) o fotocopie a documentelor de identificare a investitorilor;
   b) informatii privind contul bancar, inclusiv extras de cont sau cec stampilat;
   c) documente de evidentă a locului de rezidentă a clientului.
   (2) Confirmarea primirii de către S.S.I.F. a documentelor mai sus mentionate se face prin transmiterea către investitor a unei scrisori recomandate, cu confirmare de primire, în acest fel verificându-se si adresa declarată de investitor.
   (3) După încheierea procesului de verificare a cererii de către S.S.I.F., aceasta va comunica prin email investitorului numele de utilizator si două parole:
   a) prima parolă - pentru vizualizarea ordinelor de vânzare/cumpărare de instrumente financiare, a limitelor de tranzactionare si a balantei portofoliului propriu de instrumente financiare; si
   b) a doua parolă - pentru introducerea ordinelor de vânzare/cumpărare de instrumente financiare, transfer de instrumente financiare si/sau numerar.
   (4) Pentru a asigura o protectie crescută a informatiilor, S.S.I.F. si investitorul vor institui un sistem de modificare periodică a parolelor.
   Art. 132. - (1) S.S.I.F. va informa clar investitorii că nici o tranzactie nu poate fi initiată până când nu vor fi primite următoarele:
   a) documentele prevăzute la art. 131, în cazul unui investitor nou;
   b) contractul, în formă scrisă, specific utilizării internetului;
   c) fondurile sau instrumentele financiare în contul investitorului deschis la S.S.I.F.
   (2) În functie de conditiile pietei, S.S.I.F. poate include în contractul încheiat cu investitorul clauze privind tipul ordinelor si conditiile în care acestea pot fi transmise, precum si clauze cu privire la executarea tranzactiilor.
   Art. 133. - (1) În situatia în care S.S.I.F. detine fondurile bănesti si instrumentele financiare ale investitorilor, trebuie să aibă un sistem de verificare a contului în mod automat. În situatia în care fondurile sau marjele sunt insuficiente, sistemul trebuie să blocheze intrarea ordinului. Clientul va fi informat pe ecran cu privire la motivele blocării ordinului si i se va solicita să remedieze situatia.
   (2) Dacă S.S.I.F. nu detine fondurile bănesti sau instrumentele financiare ale investitorilor, mesajul trebuie să identifice clar intermediarul care îsi asumă aceste functii. În acest caz prevederile alin. (1) vor fi implementate în cooperare cu intermediarul care detine fondurile bănesti si instrumentele financiare ale clientilor.
   Art. 134. - (1) S.S.I.F. trebuie să se asigure că investitorul primeste în mod sistematic informatiile si rapoartele prevăzute de prezentul regulament, pe un ecran unde să poată fi citite sau într-un format ce poate fi descărcat de pe internet.
   (2) S.S.I.F. poate oferi investitorului, prin contract, posibilitatea alegerii modalitătii de primire a rapoartelor prevăzute de prezentul regulament si a informatiilor cu privire la portofoliul său.
   (3) Când S.S.I.F. intentioneză să transmită investitorului rapoartele si informatiile prevăzute de prezentul regulament prin internet, această modalitate exclusivă de transmitere trebuie să fie stipulată în contract si agreată de client.
   Art. 135. - (1) S.S.I.F. trebuie să dezvolte un sistem prin care să se verifice că ordinele sunt compatibile cu conditiile din piată, astfel încât un mecanism automat de blocare a ordinelor să fie declansat când sistemul identifică o incompatibilitate. Clientul va fi informat, pe ecran, cu privire la motivele blocării.
   (2) Confirmarea cu privire la înregistrarea de către S.S.I.F. a ordinului clientului va fi afisată pe ecran. S.S.I.F. va solicita, apoi, clientului să reconfirme ordinul.
   (3) Contractul încheiat cu investitorul va stipula că S.S.I.F. îsi asumă responsabilitatea pentru executarea corespunzătoare a ordinului, odată ce confirmarea privind înregistrarea ordinului a fost transmisă investitorului si cât mai curând după ce investitorul a reconfirmat ordinul.
   Art. 136. - (1) În situatia aparitiei unor disfunctionalităti cu privire la sistemul de preluare a ordinelor, S.S.I.F. va depune toate eforturile pentru a informa utilizatorii cu privire la natura acestor disfunctionalităti si durata previzionată a acestora.
   (2) S.S.I.F. va descrie în contractul încheiat cu investitorul echipamentul alternativ disponibil acestuia în situatia prelungirii întreruperii în furnizarea serviciilor.
   Art. 137. - S.S.I.F. va adopta măsurile necesare astfel încât, luând în considerare mărimea clientelei sale si perspectivele de crestere, să aibă capacitate suficientă, pe baze continue, în următoarele domenii:
   a) sisteme computerizate de preluare a ordinelor, inclusiv sisteme de păstrare în sigurantă si de recuperare a datelor (back-up);
   b) echipamente alternative (telefon, fax etc.) oferite clientilor dacă sistemele informatice înregistrează disfunctionalităti;
   c) fortă de muncă disponibilă, în situatia disfunctionalitătii sistemelor informatice.
   Art. 138. - S.S.I.F. trebuie să elaboreze proceduri pentru a stoca documentele transmise sau primite prin internet, astfel încât acestea să fie recuperabile pentru a putea fi examinate de C.N.V.M.