Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare

   
Regulament nr. 15 din 22/11/2005
privind serviciile de investitii financiare

 

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1097bis din 06/12/2005
 
  

TITLUL I
  Dispozitii generale

   Art. 1. - (1) Prezentul regulament stabileste reguli si proceduri în aplicarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 297/2004, cu privire la serviciile de investitii financiare.
   (2) Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, denumită în continuare C.N.V.M. este autoritatea competentă să aplice prevederile prezentului regulament, prin exercitarea prerogativelor stabilite în statutul său.
   Art. 2. - (1) Termenii, abrevierile si expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificatia prevăzută în Legea nr. 297/2004.
   (2) În întelesul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:
   a) agent pentru servicii de investitii financiare - persoana fizică aflată sub responsabilitatea unui singur intermediar, care prestează servicii de investitii financiare exclusiv în numele intermediarului al cărui angajat este;
   b) B.N.R. - Banca Natională a României;
   c) client - orice persoană fizică sau juridică, pentru care o S.S.I.F. prestează, în baza unui contract, servicii de investitii financiare principale si/sau conexe;
   d) client profesional - orice client care îndeplineste criteriile prevăzute în anexa nr. 8;
   e) client obisnuit ("retail client") - clientul care nu este client profesional;
   f) cont propriu - contul în nume propriu deschis pentru evidentierea detinerilor si operatiunilor cu instrumente financiare si numerar ale unei S.S.I.F.;
   g) cont client - contul deschis la S.S.I.F., în numele clientului, pentru evidentierea detinerilor si operatiunilor cu instrumente financiare si numerar ale acestuia;
   h) cont persoane relevante ("staff") - contul deschis la S.S.I.F., în numele administratorilor, conducătorilor, actionarilor, auditorilor, agentilor pentru servicii de investitii financiare sau al oricăror alti angajati sau colaboratori ai S.S.I.F., precum si al persoanelor cu care acestia se află în legături strânse, pentru evidentierea detinerilor si operatiunilor cu instrumente financiare si numerar ale acestora;
   i) control intern - un ansamblu de activităti si operatiuni desfăsurate cu scopul de a asigura respectarea de către S.S.I.F. si angajatii săi a legilor, reglementărilor pietei de capital, precum si a normelor si procedurilor interne ale acesteia;
   j) C.S.A. - Comisia de Supraveghere a Asigurărilor;
   k) date de identificare - în cazul persoanelor fizice: numele si prenumele, cetătenia, data si locul nasterii, codul numeric personal (CNP) sau echivalentul acestuia pentru persoanele străine, seria si numărul actului de identitate sau, pentru cetătenii străini, al pasaportului, domiciliul si, după caz, resedinta (adresa completă - stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament, oras, judet/sector, cod postal, tara); în cazul persoanelor juridice: denumirea, adresa completă a sediului social/sediului central sau, după caz, a sucursalei, telefon, fax, e-mail, adresă pagină internet, capitalul social subscris si vărsat, codul unic de înregistrare (CUI) sau echivalentul acestuia pentru persoanele străine, banca si codul IBAN;
   l) executarea ordinelor în numele clientilor - efectuarea operatiunilor aferente unui ordin de cumpărare sau de vânzare a unuia sau mai multor instrumente financiare în numele si pe contul clientilor;
   m) formator de piată ("market maker") - S.S.I.F. care este prezentă în mod continuu pe piată pentru a tranzactiona pe cont propriu si care se comportă ca un vânzător sau cumpărător de instrumente financiare, angajând propriul capital, la preturile afisate de aceasta;
   n) operator independent ("systematic internaliser") - S.S.I.F. care îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu prevederile Titlului III, Cap. III, Sectiunea 2 din prezentul regulament;
   o) ordin - instructiunea de a cumpăra sau vinde un anumit instrument financiar;
   p) ordin limită - ordinul de a cumpăra sau vinde un instrument financiar la un pret specificat sau mai bun decât acesta si într-o cantitate specificată;
   q) tranzactionarea pe cont propriu - încheierea de tranzactii cu unul sau mai multe instrumente financiare având la bază capitalul propriu al S.S.I.F.;
   Art. 3. - (1) În conformitate cu prezentul regulament, C.N.V.M. autorizează societăti de servicii de investitii financiare, modificări în modul de organizare si functionare al acestora, reprezentanti ai compartimentului de control intern al unei S.S.I.F., agenti pentru servicii de investitii financiare, traderi, consultanti de investitii si sucursalele intermediarilor din statele nemembre.
   (2) Toate documentele prevăzute în prezentul regulament necesare autorizării, precum si cele referitoare la evidente si raportări vor fi transmise C.N.V.M. în limba română sau într-o limbă de circulatie internatională agreată de C.N.V.M.
   (3) Documentele referitoare la persoanele fizice si juridice străine, emise într-o altă limbă decât cele mentionate la alin. (2), vor fi prezentate în copie legalizată si în traducere legalizată.
   (4) Toate actele si documentele emise de autorităti ale altor state, transmise C.N.V.M., au regimul juridic stabilit de legislatia română aplicabilă, precum si de reglementările C.N.V.M.
   (5) Orice solicitare a C.N.V.M. de informatii suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate initial întrerupe termenul prevăzut la art. 4 alin. (1) care reîncepe să curgă de la data depunerii respectivelor informatii sau modificări, depunere care nu poate fi făcută mai târziu de 60 de zile de la data solicitării C.N.V.M. sub sanctiunea respingerii cererii.
   (6) În situatia în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare ori lipsa unor documente, precum si în situatia în care nu se respectă punctual prevederile Legii nr. 297/2004 si/sau ale reglementărilor C.N.V.M., acestea vor fi returnate solicitantului.
   Art. 4. - (1) Deciziile cu privire la autorizarea sau retragerea autorizatiilor mentionate la art. 3 alin. (1) vor fi eliberate de către C.N.V.M. în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea dosarului complet al solicitantului, cu exceptia cazului în care Legea nr. 297/2004 sau prevederile prezentului regulament stabilesc un alt termen.
   (2) În cazul respingerii unei cereri, C.N.V.M. va emite o decizie motivată, care poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării ei.
   Art. 5. - În cazul în care serviciile de investitii financiare sunt prestate de către institutii de credit sau de către intermediari din statele membre sau nemembre, în aplicarea prevederilor prezentului regulament, termenul de S.S.I.F. se va înlocui, după caz, cu denumirea corespunzătoare a celorlalte categorii de intermediari.

   TITLUL II
  Intermediarii de servicii de investitii financiare

   CAPITOLUL I
  Societătile de servicii de investitii financiare

   Sectiunea 1
  Procedura de acordare si de retragere a autorizatiei

   Art. 6. - (1) Entitatea care intentionează să solicite C.N.V.M. autorizarea ca societate de servicii de investitii financiare poate consulta, în prealabil, C.N.V.M. cu privire la îndeplinirea conditiilor prevăzute de Legea nr. 297/2004 si de prezentul regulament.
   (2) În vederea obtinerii autorizatiei de functionare, S.S.I.F. trebuie să îndeplinească conditiile prevăzute în Titlul II, Capitolul III din Legea nr. 297/2004, precum si următoarele cerinte:
   a) S.S.I.F. trebuie să fie administrată de un consiliu de administratie format din cel putin 3 membri, iar conducerea efectivă a acesteia trebuie să fie asigurată de cel putin două persoane îndeplinind conditiile prevăzute la art. 14 din Legea nr. 297/2004;
   b) conducătorii si administratorii S.S.I.F.:
   1. trebuie să aibă o bună reputatie pentru a asigura administrarea sigură si prudentă a S.S.I.F.;
   2. nu trebuie să fi fost condamnati printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înselăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum si pentru alte infractiuni de natură economică;
   3. nu trebuie să se afle sub incidenta sanctiunilor prevăzute la art. 273 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 297/2004 aplicate de C.N.V.M. sau al unor sanctiuni similare aplicate de B.N.R., C.S.A. sau de alte autorităti de supraveghere si reglementare în domeniul economic si financiar;
   c) membrii consiliului de administratie ai S.S.I.F. si conducătorii trebuie să aibă studii superioare absolvite cu examen de licentă si o experientă profesională în domeniul financiar-bancar sau al pietei de capital de minimum 3 ani;
   d) organismele de plasament colectiv fără personalitate juridică, asociatiile, fundatiile, ligile, sindicatele ori alte forme de asociere sindicală si orice alte forme de asociere similare nu pot participa ca fondator sau actionar semnificativ la capitalul social al unei S.S.I.F.;
   e) S.S.I.F. trebuie să dispună de capitalul initial minim corespunzător obiectului de activitate propus, în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 297/2004;
   f) sumele destinate participatiei la capitalul social al unei S.S.I.F. trebuie să provină din surse proprii si să nu reprezinte sume împrumutate ori puse la dispozitie, indiferent cu ce titlu, de alte persoane fizice, persoane juridice sau entităti fără personalitate juridică, cu exceptia sumelor puse la dispozitie unei filiale de către societatea mamă, din surse proprii ale acesteia. Actionarii semnificativi, persoane juridice, trebuie să fi functionat minimum 3 ani, cu exceptia celor rezultati dintr-o fuziune sau divizare, caz în care termenul de 3 ani include si functionarea persoanei ori a persoanelor juridice din care acestea provin, precum si să nu fi înregistrat pierderi în ultimele două exercitii financiare;
   g) S.S.I.F. trebuie să dispună de un spatiu destinat sediului social al acesteia care trebuie să îndeplinească cel putin următoarele conditii:
   1. să se afle în folosinta exclusivă a S.S.I.F.;
   2. să fie corespunzător structurii organizatorice, planului de afaceri si serviciilor ce urmează a fi autorizate;
   3. să fie în suprafată de cel putin 70 de mp.;
   4. să fie compartimentat corespunzător astfel încât să se asigure separarea efectivă a activitătilor ce vor fi desfăsurate;
   5. să nu fie amplasat la subsolurile clădirilor;
   h) În cazul în care S.S.I.F. detine atât un sediu social, cât si un sediu central, conditiile mentionate la lit. g) vor fi îndeplinite de sediul central, sediul social urmând a îndeplini numai conditia prevăzută la lit. g) pct. 1. Sediul central va fi sediul de la care S.S.I.F. va presta serviciile de investitii financiare ce urmează să fie autorizate de C.N.V.M.;
   i) S.S.I.F. trebuie să dispună de o dotare tehnică adecvată si de personal corespunzător serviciilor de investitii financiare ce urmează a fi autorizate;
   j) S.S.I.F. trebuie să prezinte toate documentele prevăzute la art. 7.
   (3) Membrilor consiliului de administratie, auditorilor si angajatilor unei S.S.I.F. le este interzis să fie actionari semnificativi, să detină o functie sau să fie angajati ai unui alt intermediar autorizat de C.N.V.M. sau B.N.R. sau ai unui trader autorizat de C.N.V.M.
   (4) Conducătorilor unei S.S.I.F. le este interzis să fie actionari semnificativi ai unui alt intermediar autorizat de C.N.V.M. sau B.N.R. sau ai unui trader autorizat de C.N.V.M., să desfăsoare activitatea de agent pentru servicii de investitii financiare si trebuie să fie angajati exclusivi ai S.S.I.F.
   Art. 7. - (1) Autorizatia acordată unei S.S.I.F. se eliberează în baza unei cereri, întocmită conform anexelor nr. 1A si 1B, însotită de următoarele documente:
   a) actul constitutiv, în original sau în copie legalizată;
   b) copia încheierii judecătorului delegat de pe lângă Oficiul Registrului Comertului, de constituire si de înregistrare a societătii;
   c) copia certificatului de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului;
   d) pentru fiecare dintre membrii consiliului de administratie si pentru conducătorii societătii sunt necesare următoarele documente:
   1. curriculum vitae cu prezentarea detaliată a experientei profesionale, astfel încât să reiasă îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. c);
   2. copia actului de identitate;
   3. copia legalizată a actului de studii;
   4. certificat de cazier judiciar aflat în termenul legal de valabilitate, în original sau în copie legalizată;
   5. certificat de cazier fiscal eliberat cu cel mult 15 zile anterior depunerii cererii de autorizare, în original sau în copie legalizată;
   6. declaratie pe propria răspundere, sub semnătură olografă, întocmită conform anexei nr. 1C, din care să reiasă că nu încalcă prevederile Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, ale Legii nr. 297/2004 si ale reglementărilor în vigoare în legătură cu activitătile de servicii de investitii financiare, precum si cu privire la respectarea cerintelor mentionate la art. 6 alin. (2) lit. b) si c), precum si ale alin. (3), respectiv (4) al aceluiasi articol;
   7. declaratie pe propria răspundere, sub semnătură olografă, întocmită conform anexei nr. 1D, care trebuie să cuprindă: toate detinerile individuale si detinerile în legătură cu alte persoane implicate si aflate în legături strânse, în orice societate comercială si care reprezintă cel putin 10% din capitalul social sau al drepturilor de vot;
   e) pentru actionarii semnificativi, persoane juridice:
   1. extras sau certificat care să ateste data înregistrării, administratorii, obiectul de activitate si capitalul social, eliberat de Oficiul Registrului Comertului, pentru persoanele juridice române sau de autoritatea similară din statul în care este înregistrată si functionează persoana juridică străină, emis cu cel mult 60 de zile anterior depunerii cererii;
   2. mentionarea grupului din care fac parte, dacă este cazul;
   3. structura actionariatului sau asociatilor semnificativi, până la nivelul persoanelor fizice. Prin structură a actionariatului până la nivel de persoană fizică se întelege prezentarea actionarilor/asociatilor care detin indirect controlul asupra actionarilor semnificativi ai S.S.I.F.;
   4. situatia financiară aferentă anului anterior si după caz, situatia financiară semestrială a anului curent, înregistrată la administratia financiară, pentru persoanele juridice române sau la autoritatea fiscală natională din statul de origine, pentru persoanele juridice străine;
   f) pentru actionarii semnificativi, persoane fizice:
   1. copia actului de identitate;
   2. certificat de cazier judiciar aflat în termenul legal de valabilitate, în original sau în copie legalizată;
   3. certificat de cazier fiscal eliberat cu cel mult 15 zile anterior depunerii cererii de autorizare, în original sau în copie legalizată;
   g) chestionarul prevăzut în anexa nr. 1E, completat de fiecare actionar semnificativ al S.S.I.F.;
   h) declaratie pe propria răspundere, sub semnătură olografă a fiecărui actionar semnificativ al S.S.I.F., întocmită conform anexelor nr. 1F sau 1G, după caz, referitoare la respectarea prevederilor art. 6 alin. (2) lit. f), care va cuprinde si toate detinerile individuale si detinerile împreună cu persoanele implicate si cu care se află în legături strânse în orice societate comercială si care reprezintă cel putin 10% din capitalul social sau al drepturilor de vot;
   i) regulamentul de organizare si functionare, care va cuprinde si organigrama S.S.I.F., regulile si procedurile interne prevăzute la Titlul III, Capitolul I;
   j) planul de afaceri, care trebuie să cuprindă cel putin următoarele:
   1. datele de identificare ale S.S.I.F. definite conform art. 2 alin. (2) lit. k);
   2. informatii cu privire la serviciile de investitii financiare pe care S.S.I.F. intentionează să le presteze;
   3. informatii cu privire la modul în care S.S.I.F. intentionează să actioneze pentru prestarea serviciilor de investitii financiare, astfel încât activitătile să se desfăsoare într-un mod sigur si prudent;
   4. informatii cu privire la instrumentele financiare avute în vedere în cadrul prestării serviciilor de investitii financiare;
   5. informatii cu privire la locul în cadrul căruia S.S.I.F. va desfăsura operatiuni (piata reglementată, ATS etc.) si cu privire la sistemele de compensare-decontare sau casele de compensare cu care va încheia contracte pentru efectuarea operatiunilor specifice;
   6. categoriile de clienti cu care S.S.I.F. intentionează să încheie contracte (clienti obisnuiti si/sau clienti profesionali);
   7. structura organizatorică, cu precizarea responsabilitătilor si limitelor de competentă pentru personalul cu putere de decizie;
   8. studiul pietei si al factorilor ce pot afecta fezabilitatea planului de afaceri;
   9. politica de investitii si planul de finantare a afacerii, incluzând perioada de recuperare a investitiei;
   k) lista cuprinzând specimenele de semnături pentru membrii consiliului de administratie si pentru conducătorii S.S.I.F. si pentru persoana/persoanele pe care S.S.I.F. doreste să o/le autorizeze ca reprezentant/reprezentanti al/ai compartimentului de control intern, care vor reprezenta societatea în relatia cu C.N.V.M.;
   l) documentele prevăzute de prezentul regulament pentru autorizarea reprezentantului/reprezentantilor compartimentului de control intern, cu specificarea responsabilitătilor stabilite de acesta si prin regulile si procedurile interne ale S.S.I.F.;
   m) documentele prevăzute în prezentul regulament pentru autorizarea a cel putin două persoane fizice ca agenti pentru servicii de investitii financiare; S.S.I.F. care solicită autorizarea în vederea prestării tuturor serviciilor prevăzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 trebuie să transmită la C.N.V.M. documentele prevăzute în prezentul regulament pentru autorizarea a cel putin patru persoane fizice ca agenti pentru servicii de investitii financiare;
   n) copie legalizată a actului care atestă detinerea cu titlu legal a spatiului destinat sediului social si sediului central, după caz, necesar functionării S.S.I.F., care va îndeplini conditiile de la art. 6 alin. (2) lit. g) si h). Contractul de închiriere/subînchiriere trebuie să fie valabil cel putin 12 luni de la data depunerii cererii de autorizare. Acesta va fi reînnoit si depus la C.N.V.M. în maximum 15 zile de la data expirării. Nu se acceptă contracte de asociere în participatiune ca dovadă a detinerii spatiului destinat sediului social/central. În cazul contractului de subînchiriere se va prezenta si declaratia autentificată a proprietarului care consimte cu privire la destinatia spatiului subînchiriat, însotită de copia legalizată a contractului de închiriere, înregistrat la autoritatea fiscală;
   o) declaratie pe proprie răspundere din partea reprezentantului legal al S.S.I.F. pentru sediul social si/sau pentru sediul central, întocmită conform anexei nr. 1L;
   p) dovada detinerii capitalului initial minim corespunzător serviciilor ce vor fi autorizate. La înfiintare capitalul initial este egal cu capitalul social integral vărsat în contul deschis în acest scop la o societate bancară;
   q) precizarea auditorilor interni ai societătii;
   r) orice alte documente pe care C.N.V.M. le poate solicita pentru a verifica asigurarea de către S.S.I.F. a unei administrări prudentiale eficiente.
   (2) C.N.V.M. va acorda autorizatia S.S.I.F., sub conditia achitării în contul C.N.V.M. a tarifului de autorizare si de înscriere în Registrul C.N.V.M., în termen de maximum 6 luni de la data transmiterii documentatiei complete prevăzută la alin. (1) sau va emite, în cazul respingerii cererii, o decizie motivată care poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării.
   (3) În termen de maximum 60 de zile de la data eliberării autorizatiei, S.S.I.F. are obligatia să prezinte la C.N.V.M. dovada dobândirii calitătii de membru al Fondului de compensare a investitorilor.
   (4) S.S.I.F. poate presta serviciile de investitii financiare mentionate în decizia de autorizare numai după data îndeplinirii conditiei mentionate la alin. (3).
   Art. 8. - C.N.V.M. este în drept să nu acorde autorizatia de functionare în situatiile prevăzute la art. 10 din Legea nr. 297/2004, precum si în cazul în care societatea care a solicitat eliberarea autorizatiei nu îndeplineste toate conditiile prevăzute de Legea nr. 297/2004 si de prezentul regulament.
   Art. 9. - (1) Retragerea autorizatiei unei S.S.I.F. are loc în situatiile prevăzute la art. 12 din Legea nr. 297/2004 prin:
   a) decizie de retragere a autorizatiei dacă S.S.I.F. face dovada depunerii tuturor documentelor mentionate la art. 10;
   b) prin ordonantă de sanctionare în cazul constatării nerespectării reglementărilor în vigoare, cu respectarea prevederilor Titlului IX din Legea nr. 297/2004.
   (2) După retragerea autorizatiei, S.S.I.F. are obligatia să convoace în termen de maximum 30 de zile adunarea generală a actionarilor proprii care va avea în vedere lichidarea societătii sau modificarea obiectului de activitate si, după caz, eliminarea din denumirea acesteia a sintagmei "societate de servicii de investitii financiare" sau "S.S.I.F.".
   (3) În situatia în care societatea nu îsi îndeplineste obligatia prevăzută la alin. (2), C.N.V.M. va solicita consiliului de administratie al S.S.I.F. să convoace adunarea generală a actionarilor care va avea în vedere lichidarea societătii sau modificarea obiectului de activitate si, după caz, eliminarea din denumirea acesteia a sintagmei "societate de servicii de investitii financiare" sau "S.S.I.F.".
   (4) În cazul în care nu sunt respectate prevederile alin. (3), C.N.V.M. va solicita tribunalului competent să dispună convocarea adunării generale a actionarilor în vederea încadrării S.S.I.F. în prevederile alin. (2).
   Art. 10. - (1) Retragerea autorizatiei la solicitarea expresă a S.S.I.F. se efectuează în baza cererii completate conform anexelor nr. 1H si 1I, însotită de următoarele documente:
   a) hotărârea organului statutar al S.S.I.F.;
   b) adeverinte emise de entitătile pietei de capital la care S.S.I.F. este membră sau participant în sistem, în care să se mentioneze, după caz, încheierea relatiilor contractuale, faptul că S.S.I.F. nu este tinută de plata unor datorii, retragerea accesului S.S.I.F. si al agentilor acesteia de la operatiunile derulate în sistemele respective, respectiv blocarea/dezactivarea codurilor si parolelor de acces;
   c) dovada achitării datoriilor fată de clienti si C.N.V.M. si a transferului valorilor mobiliare la depozitarul central (registrul emitentului) sau în conturile indicate de clienti;
   d) indicarea adresei arhivei si a datelor de identificare si de contact a persoanei responsabile cu administrarea arhivei societătii;
   e) raportul auditorului financiar cu privire la situatia societătii la data încetării activitătii;
   f) dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifului de retragere a autorizatiei;
   g) orice alte documente pe care C.N.V.M. le consideră necesare pentru solutionarea cererii.
   (2) Prevederile alin. (1) lit. b) - g) se aplică si în cazul în care retragerea autorizatiei are loc ca urmare a faptului că S.S.I.F. nu mai îndeplineste conditiile care au stat la baza autorizării.

   Sectiunea 2
  Modificări în modul de organizare si functionare al S.S.I.F.

   Art. 11. - (1) Intentia unei persoane fizice sau juridice, de a dobândi sau de a-si majora pozitia semnificativă în cadrul unei S.S.I.F., conform art. 18 alin. (1) si (2) din Legea nr. 297/2004, va fi notificată în prealabil C.N.V.M. de respectiva persoană, împreună cu documentele prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. e), f), g), h) si r), după caz.
   (2) C.N.V.M. va aproba sau va interzice dobândirea pozitiei notificate conform alin. (1) cu luarea în considerare a următoarelor cerinte aplicabile persoanelor solicitante:
   a) persoana fizică sau juridică furnizează informatii si documente prin care se justifică în mod corespunzător provenienta fondurilor destinate obtinerii participatiei în cadrul S.S.I.F.;
   b) persoana juridică a furnizat suficiente informatii care să asigure transparenta necesară pentru identificarea structurii grupului din care face parte;
   c) persoana fizică furnizează documente si declaratii cu privire la identitatea persoanelor cu care se află în relatia de "persoană implicată" sau de "legături strânse";
   d) persoanele juridice solicitante functionează de minimum 3 ani, cu exceptia celor rezultate dintro fuziune sau divizare, caz în care termenul de 3 ani include si functionarea persoanei ori a persoanelor juridice din care acestea provin;
   e) persoanele juridice solicitante nu au înregistrat pierderi în ultimele două exercitii financiare;
   f) persoanele juridice sunt supravegheate de către o autoritate competentă din statul de origine.
   (3) La verificarea conditiei mentionată la alin. (2) lit. b) se va avea în vedere ca documentele furnizate să provină de la autoritătile/entitătile din statele de origine sau din statele în care sunt situate persoanele juridice din cadrul grupului, competente conform legislatiei nationale în tinerea evidentelor structurii actionariatului unei societăti comerciale. În situatia în care legislatia din statele mentionate anterior împiedică transparenta structurii actionariatului, C.N.V.M. poate lua în considerare informatiile provenind din toate sursele disponibile.
   (4) La evaluarea persoanelor prevăzute la alin. (1), în vederea aprobării participatiei acestora la capitalul social al S.S.I.F., vor fi luate în considerare informatii legate de reputatia si de activitatea acestor persoane, precum si orice alte circumstante de natură să conducă la concluzia că nu sunt îndeplinite cerintele prevăzute la alin. (2), pentru cauze cum ar fi:
   a) nu se poate stabili provenienta fondurilor ce vor fi utilizate pentru obtinerea participatiei la capitalul social al S.S.I.F. sau justificarea prezentată nu este suficientă pentru a determina dacă sunt îndeplinite cerintele prevăzute de lege si de prezentul regulament;
   b) din informatiile furnizate de persoanele juridice respective nu rezultă în mod clar natura activitătii desfăsurate de acestea, precum si identitatea persoanelor care detin controlul direct sau indirect asupra acestora, nepermitând astfel realizarea unei supravegheri eficiente;
   c) persoanele juridice sau persoanele care detin controlul direct sau indirect asupra acestora au făcut în ultimii 5 ani obiectul unor anchete sau proceduri administrative ori judiciare care s-au încheiat cu sanctiuni sau interdictii ori fac în prezent obiectul unor asemenea anchete sau proceduri. În aceste cazuri C.N.V.M. va analiza fiecare situatie în parte si va decide în functie de gravitatea faptelor.
   (5) Intentia unei persoane fizice sau juridice de a dobândi cel putin 50% din capitalul social sau din totalul drepturilor de vot ale unei S.S.I.F., conform art. 18 alin. (2) din Legea nr. 297/2004, va fi însotită, pe lângă documentele mentionate la alin. (1), si de un plan de afaceri, întocmit în forma prevăzută la art. 7 alin. (1) lit. j). Planul de afaceri nu este obligatoriu în cazul în care nu se intentionează dobândirea în mod direct a cel putin 50% din capitalul social sau din totalul drepturilor de vot ale unei S.S.I.F.
   (6) Furnizarea tuturor documentelor si îndeplinirea tuturor conditiilor mentionate la alin. (1), (2) si (3) nu vor constitui un temei pentru neaplicarea art. 19 din Legea nr. 297/2004, atunci când C.N.V.M. consideră necesar.
   Art. 12. - (1) S.S.I.F. va supune autorizării C.N.V.M., anterior înregistrării la Oficiul Registrului Comertului, următoarele modificări în modul de organizare si functionare:
   a) majorarea/reducerea capitalului social;
   b) extinderea/restrângerea obiectului de activitate;
   c) modificarea structurii actionariatului ca urmare a dobândirii sau diminuării pozitiilor semnificative aprobate de C.N.V.M. conform art. 11 din prezentul regulament, respectiv art. 18 alin. (4) si (5) din Legea nr. 297/2004;
   d) modificarea componentei consiliului de administratie si/sau a conducerii S.S.I.F.;
   e) schimbarea sediului social;
   f) înfiintarea/desfiintarea de sedii secundare;
   g) schimbarea denumirii si/sau a emblemei societătii.
   (2) În cazul autorizării modificărilor prevăzute la alin. (1), C.N.V.M. va elibera o decizie de completare si/sau modificare a autorizatiei de functionare a S.S.I.F.
   (3) Modificările de la alin. (1) lit. a), b) si d) - g) sunt opozabile de la data înregistrării acestora la Oficiul Registrului Comertului.
   (4) Prevederile alin. (3) nu se aplică în situatia în care C.N.V.M. dispune restrângerea obiectului de activitate al S.S.I.F. ca urmare a neîndeplinirii conditiilor de capital prevăzute în reglementările aplicabile. Modificarea devine opozabilă la data emiterii de către C.N.V.M. a actului individual.
   (5) După obtinerea autorizatiei prevăzute la alin. (2), în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comertului a modificărilor în modul de organizare si functionare al S.S.I.F., dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizatiei emise de către C.N.V.M., cu exceptia modificării prevăzute la alin. (1) lit. c), S.S.I.F. are obligatia de a transmite C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare mentiuni, respectiv copia noului certificat de înregistrare, în situatia în care modificarea produsă impune eliberarea unui nou certificat.
   (6) Decizia prevăzută la alin. (2) îsi pierde valabilitatea în cazul în care modificările în modul de organizare si functionare al S.S.I.F. nu sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comertului în termenul prevăzut la alin. (5).
   Art. 13. - (1) În cazul modificării documentelor ce au stat la baza autorizării, altele decât cele prevăzute la art. 12, S.S.I.F. va notifica C.N.V.M. aceste modificări, în termen de maximum 15 zile de la producerea acestora, anexând copii ale documentelor justificative.
   (2) În cazul în care S.S.I.F. detine atât sediu social, cât si sediu central, aceasta are obligatia de a notifica C.N.V.M. schimbarea sediului central, în termen de maximum 15 zile, anexând în acest sens documentele justificative.
   Art. 14. - C.N.V.M. este în drept să solicite modificarea documentelor, dacă acestea contravin prevederilor prezentului regulament si/sau ale dispozitiilor legale în vigoare sau poate refuza autorizarea modificărilor prevăzute la art. 12 în cazul în care nu sunt respectate cerintele prevăzute de prezentul regulament.
   Art. 15. - (1) Decizia prevăzută la art. 12 alin. (2) poate fi eliberată de C.N.V.M. în baza unei cereri întocmită conform anexelor nr. 1J si 1K completată si însotită, după caz, de următoarele documente:
   a) hotărârea organului statutar al S.S.I.F.;
   b) actul aditional la actul constitutiv al S.S.I.F., după caz, în original sau în copie legalizată;
   c) dovada vărsării integrale a capitalului social într-un cont deschis special în acest scop la o societate bancară si raportul auditorului financiar cu privire la legalitatea majorării/reducerii capitalului social, pentru modificarea prevăzută la art. 12 alin. (1) lit. a);
   d) dovada detinerii capitalului initial prevăzut la art. 7 din Legea nr. 297/2004 corespunzător obiectului de activitate supus autorizării, pentru modificarea prevăzută la art. 12 alin. (1) lit. b);
   e) contracte de cesiune, extras din registrul actionarilor, noua structură a actionariatului, în cazul modificării prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. c);
   f) documentele prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. d), în cazul modificării prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. d);
   g) dovada detinerii cu titlu legal a spatiului necesar functionării, în copie legalizată, cu respectarea conditiilor prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. n), respectiv art. 17 alin. (2) lit. a) sau alin. (3), după caz, si alin. (5) lit. a), pentru modificările prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. e) si f);
   h) regulamentul de organizare si functionare care va cuprinde organigrama sediului secundar si proceduri speciale privind evidenta si controlul activitătii desfăsurate la sediile secundare în legătură cu atributiile si răspunderea personalului si agentilor pentru servicii de investitii financiare care îsi desfăsoară activitatea la respectivele sedii, arhivarea documentelor, transmiterea situatiei si/sau documentelor la sediul social/central, pentru modificările prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. f);
   i) notă explicativă privind situatia arhivei, a agentilor de servicii de investitii financiare si după caz, a reprezentantilor compartimentului de control intern care si-au desfăsurat activitatea la sediile secundare, în cazul solicitării retragerii autorizatiei respectivelor sedii secundare, întocmită conform anexei nr. 1L, precum si dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifului de retragere a autorizatiei;
   j) declaratie pe propria răspundere din partea reprezentantului legal al S.S.I.F. întocmită conform anexei nr. 1L, pentru modificările prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. e) si f);
   k) dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifului pentru modificarea/ completarea autorizatiei.
   (2) Actul care atestă detinerea spatiului sediului secundar va fi reînnoit si depus la C.N.V.M. în termen de maximum 15 zile de la data expirării. Nu se acceptă contracte de asociere în participatiune ca dovadă a detinerii spatiului sediilor secundare. În cazul contractului de subînchiriere se va prezenta si declaratia autentificată a proprietarului care consimte cu privire la destinatia spatiului subînchiriat, însotită de copia legalizată a contractului de închiriere, înregistrat la autoritatea fiscală.
   Art. 16. - (1) În cazul în care majorarea sau reducerea capitalului social are loc ca urmare a operatiunilor de fuziune/divizare, cererea întocmită conform anexelor nr. 1M si 1N va fi însotită de următoarele documente:
   a) declaratia, sub semnătură olografă, a conducătorului S.S.I.F. cu privire la încetarea activitătii societătii absorbite, însotită de:
   1. adeverinte emise de entitătile pietei de capital la care S.S.I.F. este membră sau participant în sistem în care să se mentioneze, după caz, încheierea relatiilor contractuale, faptul că S.S.I.F. nu este tinută de plata unor datorii, retragerea accesului S.S.I.F. si al agentilor acesteia de la operatiunile derulate în sistemele respective, respectiv blocarea/dezactivarea codurilor si parolelor de acces;
   2. dovada achitării datoriilor fată de clienti si C.N.V.M. si a transferului valorilor mobiliare la depozitarul central (registrul emitentului) sau în conturile indicate de clienti;
   b) hotărârile adunărilor generale extraordinare ale actionarilor societătilor participante;
   c) proiectul de fuziune/divizare;
   d) actul aditional modificator al actelor constitutive al S.S.I.F. participante, sau, după caz, actul constitutiv al/ ale S.S.I.F. rezultată/rezultate;
   e) bilanturile contabile de fuziune/divizare ale societătilor participante;
   f) raportul administratorilor si al auditorilor financiari cu privire la fuziune/divizare;
   g) orice alte informatii pe care C.N.V.M. le poate solicita în vederea analizării documentatiei;
   h) dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifului pentru obtinerea autorizatiei.
   (2) În cazul fuziunii prin absorbtie, societatea absorbantă nu poate presta servicii de investitii financiare fără autorizarea C.N.V.M.
   (3) S.S.I.F. rezultată/rezultate în urma unei fuziuni prin contopire sau ca urmare a divizării vor solicita C.N.V.M., după caz:
   a) retragerea autorizatiei de functionare a S.S.I.F. participante la fuziune, în conformitate cu prevederile art. 9 si art. 10;
   b) autorizarea functionării, în conformitate cu prevederile art. 7.
   Art. 17. - (1) S.S.I.F. poate înfiinta sedii secundare (sucursale sau agentii), cu respectarea, după caz, a cerintelor operationale mentionate la alin. (2) - (8).
   (2) Sucursala trebuie să aibă o structură organizatorică care să permită prestarea serviciilor de investitii financiare autorizate de către C.N.V.M. pentru respectiva S.S.I.F., după cum urmează:
   a) să dispună de un spatiu destinat exclusiv sediului sucursalei, care să asigure buna desfăsurare a activitătii si a cărui suprafată să nu fie mai mică de 50 mp. Spatiul destinat sediului sucursalei nu poate fi amplasat la subsolurile clădirilor;
   b) să aibă telefon si fax;
   c) să asigure o dotare tehnică adecvată desfăsurării activitătii în cadrul sucursalei;
   d) să aibă angajati cel putin doi agenti pentru servicii de investitii financiare si cel putin un reprezentant al compartimentului de control intern, autorizati de C.N.V.M. în conformitate cu prevederile prezentului regulament;
   e) să aibă un regulament propriu de organizare si functionare, aprobat de organul statutar al S.S.I.F., în care se va face referire la agentiile subordonate, respectiv la evidenta si controlul activitătii agentiilor;
   f) să aibă un sistem de evidentă si prelucrare a ordinelor de tranzactionare.
   (3) În cazul în care S.S.I.F. prestează de la sediul sucursalei toate serviciile de investitii financiare autorizate de C.N.V.M., spatiul destinat sediului sucursalei va îndeplini cerintele prevăzute de prezentul regulament pentru sediul social sau central, după caz.
   (4) În cadrul agentiei pot fi prestate numai serviciile prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. 1 lit. a) si d) si pct. 2 lit. d) si f) din Legea nr. 297/2004. Ordinele de tranzactionare preluate de la clienti vor fi transmise, în vederea executării, către sucursala S.S.I.F. de care apartine agentia sau către sediul social/central.
   (5) Agentia va fi astfel organizată încât:
   a) să dispună de un spatiu destinat exclusiv sediului agentiei, care să asigure buna desfăsurare a activitătii si a cărui suprafată să nu fie mai mică de 15 mp.;
   b) să aibă telefon si fax;
   c) să aibă dotarea tehnică necesară astfel încât să permită accesul la sistemul informatic al sucursalei sau al sediului central;
   d) să aibă cel putin un agent pentru servicii de investitii financiare autorizat.
   (6) Reprezentantul compartimentului de control intern din cadrul sucursalei sau, după caz, de la sediul social/central, asigură si supravegherea activitătilor efectuate de către agentiile S.S.I.F. din subordine.
   (7) Situatia centralizatoare a operatiunilor desfăsurate în cadrul sucursalelor si, respectiv, agentiilor din subordine, acolo unde este cazul, precum si balantele de verificare aferente activitătii sucursalelor vor fi remise lunar, în copie, sediului social/central în vederea întocmirii situatiei financiare generale a S.S.I.F.
   (8) Lunar toate documentele aferente preluării ordinelor de tranzactionare primite la agentie vor fi transmise, în original, în vederea arhivării, către sediul social/central, pe baza unui proces-verbal de predare-primire si în copie către sucursală.
   (9) S.S.I.F. are obligatia să mentină conditiile impuse la autorizarea sediilor secundare pe toată durata de functionare a acestora notificând C.N.V.M. orice modificare în termen de maximum 15 de zile de la producerea acestora, anexând copii ale documentelor justificative.

   Sectiunea 3
  Controlul intern

   Art. 18. - (1) S.S.I.F. are obligatia de a constitui un compartiment de control intern specializat în supravegherea respectării de către societate si personalul acesteia a legislatiei în vigoare, a reglementărilor entitătilor pietei de capital, precum si a procedurilor interne.
   (2) Fiecare persoană încadrată în compartimentul de control intern, numită în continuare reprezentant al compartimentului de control intern, va fi supusă autorizării C.N.V.M. si va fi înscrisă în Registrul C.N.V.M.
   (3) S.S.I.F. autorizate să presteze serviciile de investitii financiare prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. 1 lit. a), b) si d) si pct. 2 lit. a), b), d), f) si g) din Legea nr. 297/2004 si care nu tranzactionează instrumente financiare pe cont propriu si nu subscriu în cadrul emisiunilor de valori mobiliare în baza unui angajament ferm vor avea cel putin un reprezentant în cadrul compartimentului de control intern, iar S.S.I.F. autorizate să presteze toate serviciile de investitii financiare prevăzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 vor avea cel putin doi reprezentanti în cadrul compartimentului de control intern.
   (4) În îndeplinirea atributiilor reprezentantul compartimentului de control intern va raporta direct consiliului de administratie, informând imediat conducătorii si auditorii financiari ai S.S.I.F.
   Art. 19. - Pentru a fi autorizată de C.N.V.M. în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern, persoana fizică trebuie să îndeplinească următoarele conditii:
   a) să fie angajată cu contract individual de muncă si să aibă atributii de control intern numai în cadrul acelei S.S.I.F.;
   b) să aibă studii superioare economice sau juridice, absolvite cu examen de licentă, si experientă de minimum 2 ani în piata de capital. În cazul în care experienta în piata de capital este mai mare de 5 ani, studiile superioare pot avea si alt profil decât economic sau juridic;
   c) să nu fie actionar semnificativ al S.S.I.F., auditor intern si să nu exercite nici o atributie de natura celor pe care trebuie să le controleze;
   d) să fi participat la stagiile de pregătire si să fi promovat testul privind cunoasterea legislatiei în vigoare organizat de către organismele de formare profesională atestate de C.N.V.M.;
   e) să nu fi fost condamnată pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înselăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum si alte infractiuni de natură economică;
   f) să nu fi fost sanctionată de C.N.V.M., B.N.R. sau de C.S.A. cu interzicerea desfăsurării de activităti pe pietele supravegheate de acestea.
   Art. 20. - (1) În vederea autorizării reprezentantului compartimentului de control intern, S.S.I.F. va depune la C.N.V.M., pentru fiecare persoană, o cerere întocmită conform anexei nr. 2A, însotită de următoarele documente:
   a) curriculum vitae, cu specificarea pregătirii si experientei profesionale;
   b) copia actului de identitate;
   c) copia legalizată a actelor de studii;
   d) copia atestatului de absolvire a cursului pentru personalul compartimentului de control intern, eliberat de C. N. V. M.;
   e) certificat de cazier judiciar aflat în termenul legal de valabilitate, în original sau în copie legalizată;
   f) certificat de cazier fiscal, eliberat cu cel mult 15 zile anterior depunerii cererii, în original sau în copie legalizată;
   g) declaratia pe propria răspundere, în original, întocmită conform anexei nr. 2B, a fiecărui reprezentant al compartimentului de control intern, referitoare la îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 19;
   h) dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifului pentru obtinerea autorizatiei si pentru înscrierea în Registrul C.N.V.M.
   (2) În situatia în care S.S.I.F. va supune autorizării mai multe persoane cu atributii de control intern, cererea de autorizare va fi însotită de responsabilitătile detaliate ale fiecărei persoane din cadrul compartimentului de control intern.
   Art. 21. - (1) Retragerea autorizatiei reprezentantului compartimentului de control intern se poate face în următoarele situatii:
   a) la cererea societătii, conform anexei nr. 2C;
   b) ca sanctiune.
   (2) S.S.I.F. are obligatia să solicite C.N.V.M. retragerea autorizatiei reprezentantului compartimentului de control intern cel târziu la data încetării sau schimbării raporturilor de muncă.
   (3) Retragerea la cerere a autorizatiei reprezentantului compartimentului de control intern va fi decisă de către C.N.V.M. în termen de 15 zile de la data depunerii cererii însotită de explicarea motivelor care au condus la această solicitare, de documente justificative cu privire la data încetării sau schimbării raporturilor de muncă si de dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifului de retragere a autorizatiei.
   Art. 22. - (1) După retragerea, în conditiile art. 21 alin. (1) lit. a), a autorizatiei reprezentantului compartimentului de control intern, emisă pe numele unei societăti, persoana respectivă va putea fi autorizată în aceeasi calitate pe numele unei alte societăti nu mai devreme de 15 zile de la data retragerii autorizatiei.
   (2) În situatia în care S.S.I.F. nu mai are autorizati numărul minim de reprezentanti ai compartimentului de control intern si până la autorizarea unui nou reprezentant, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, unul din conducătorii S.S.I.F. va îndeplini provizoriu, pentru o perioadă de maximum 6 luni si functia de reprezentant al compartimentului de control intern. Conducătorul care va îndeplini provizoriu această functie va fi notificat C.N.V.M.
   Art. 23. - (1) Reprezentantul compartimentului de control intern îsi va desfăsura activitatea în baza unor proceduri scrise de supraveghere si control, elaborate în vederea asigurării respectării de către S.S.I.F. si angajatii săi a legilor, regulamentelor, instructiunilor si procedurilor incidente pietei de capital, precum si a regulilor si procedurilor interne ale societătii.
   (2) Reprezentantul compartimentului de control intern trebuie să aibă acces la orice informatie relevantă astfel încât să aibă posibilitatea îndeplinirii atributiilor ce îi revin.
   Art. 24. - Reprezentantul compartimentului de control intern are următoarele atributii:
   a) să monitorizeze si să verifice cu regularitate aplicarea prevederilor legale incidente activitătii S.S.I.F. si a procedurilor interne, să tină evidenta neregulilor descoperite;
   b) să asigure informarea societătii si a angajatilor acesteia cu privire la regimul juridic aplicabil pietei de capital;
   c) să avizeze documentele transmise de S.S.I.F. către C.N.V.M. în vederea obtinerii autorizatiilor prevăzute de reglementările C.N.V.M., precum si raportările transmise C.N.V.M. si entitătilor pietei de capital;
   d) să prevină si să propună măsuri de remediere a oricărei situatii de încălcare a legilor, reglementărilor în vigoare, incidente pietei de capital, sau a procedurilor interne ale societătii de către S.S.I.F. sau de către angajatii acesteia;
   e) să tină evidenta tuturor reclamatiilor primite de la clienti si a modului de solutionare a acestora;
   f) să analizeze si să avizeze materialele informative/publicitare ale S.S.I.F.;
   g) să se asigure de utilizarea exclusiv personală de către fiecare agent pentru servicii de investitii financiare a codurilor de acces si a parolelor transmise de entitătile pietei de capital;
   h) să raporteze consiliului de administratie, conducătorilor si auditorilor financiari situatiile de încălcare a legislatiei, a reglementărilor în vigoare sau a procedurilor interne.
   Art. 25. - (1) Reprezentatul compartimentului de control intern va tine un registru la sediul social/central, precum si la fiecare sucursală, în care eventualele reclamatii ale clientilor vor putea fi înregistrate cu promptitudine. Registrul reclamatiilor trebuie să fie public si să contină cel putin următoarele informatii:
   a) identitatea clientului care transmite reclamatia si serviciul prestat la care se referă reclamatia;
   b) datele de identificare ale persoanelor din cadrul S.S.I.F. la adresa cărora s-au formulat reclamatiile sau cărora clientul s-a adresat pentru prestarea serviciului de investitii financiare;
   c) data reclamatiei;
   d) faptele reclamate;
   e) prejudiciul reclamat de client;
   f) data si modul de solutionare a reclamatiei. Termenul de rezolvare a reclamatiei nu poate depăsi 30 de zile de la data înregistrării acesteia.
   (2) Reprezentantul compartimentului de control intern de la fiecare sucursală are obligatia de a transmite, lunar, în copie, la sediul social/central al S.S.I.F. Registrul reclamatiilor tinut la respectiva sucursală. Informatiile din Registrul reclamatiilor se centralizează lunar la sediul social/central al S.S.I.F.
   (3) Registrul de evidentă a reclamatiilor va fi pus în orice moment la dispozitia C.N.V.M., la solicitarea acesteia.
   Art. 26. - (1) În exercitarea atributiilor prevăzute la art. 24, reprezentantul compartimentului de control intern va tine un registru în care va evidentia investigatiile efectuate, durata acestor investigatii, perioada la care acestea se referă, rezultatul investigatiilor, propunerile înaintate în scris consiliului de administratie/conducătorilor S.S.I.F. si deciziile luate de persoanele abilitate să ia măsuri de solutionare.
   (2) În situatia în care reprezentantul compartimentului de control intern ia cunostintă în timpul activitătii de eventualele încălcări ale regimului juridic aplicabil pietei de capital, inclusiv ale procedurilor interne ale societătii, acesta are obligatia să informeze consiliul de administratie/conducătorii si auditorii financiari ai S.S.I.F.
   (3) În cazul unor abateri de la reglementările în vigoare, membrii consiliului de administratie/conducătorii si auditorii financiari ai S.S.I.F. vor notifica cu maximă urgentă C.N.V.M. si entitătilor pietei de capital implicate, situatia constatată si măsurile adoptate.
   Art. 27. - La sfârsitul fiecărui an, până la data de 31 ianuarie a anului următor, compartimentul de control intern va transmite consiliului de administratie al S.S.I.F. un raport cuprinzând activitatea desfăsurată, investigatiile efectuate, abaterile constatate, propunerile făcute si programul/planul investigatiilor propuse pentru anul următor. Raportul, propunerile avizate si planul de investigatii aprobat de consiliul de administratie vor fi transmise de acesta C.N.V.M. până la data de 1 martie.

   Sectiunea 4
  Agentii pentru servicii de investitii financiare
si agentii delegati ai S.S.I.F.

   Art. 28. - Agentii pentru servicii de investitii financiare sunt persoane fizice care îsi desfăsoară activitatea exclusiv în numele intermediarului ai cărui angajati sunt si nu pot presta servicii de investitii financiare în nume propriu.
   Art. 29. - (1) S.S.I.F. poate delega unor agenti pentru servicii de investitii financiare, denumiti în continuare agenti delegati, activitatea de promovare a serviciilor de investitii financiare prestate, de preluare si transmitere a ordinelor primite de la clienti sau de la potentialii clienti si de furnizare de informatii în legătură cu instrumentele financiare si serviciile de investitii financiare prestate de S.S.I.F.
   (2) În vederea promovării serviciilor de investitii financiare în numele exclusiv al unei S.S.I.F., agentii delegati desemnati de S.S.I.F. vor fi înscrisi în Registrul C.N.V.M. S.S.I.F. nu poate angaja serviciile unui agent delegat înainte de a fi înscris în Registrul C.N.V.M.
   (3) S.S.I.F. care angajează agenti delegati este pe deplin si în mod neconditionat răspunzătoare de orice actiune sau omisiune a agentului care actionează în numele respectivei S.S.I.F.
   (4) S.S.I.F. trebuie să se asigure că agentul delegat va face cunoscut clientilor sau potentialilor clienti, la momentul contactării acestora sau înaintea prestării serviciilor, calitatea în care acesta lucrează si denumirea societătii în numele căreia lucrează.
   (5) S.S.I.F. are obligatia supravegherii activitătii agentilor delegati pentru a asigura respectarea de către societate a prevederilor Legii nr. 297/2004 si ale prezentului regulament si va verifica dacă agentii delegati au capacitatea de a comunica cu acuratete clientilor toate informatiile relevante în legătură cu serviciile ce urmează a fi promovate sau prestate.
   (6) S.S.I.F. care utilizează agenti delegati trebuie să ia măsuri adecvate pentru a evita orice impact negativ pe care l-ar putea determina activitatea unui astfel de agent care actionează în numele S.S.I.F.
   Art. 30. - Agentii delegati nu pot fi implicati în operatiunile de tranzactionare sau de decontare si nu pot efectua operatiuni de încasări si plăti de la, sau pentru, clientii S.S.I.F.
   Art. 31. - (1) S.S.I.F. va transmite C.N.V.M. si pietei/pietelor reglementate o notificare privind agentii pentru servicii de investitii financiare care actionează ca agenti delegati, însotită, după caz, de dovada blocării/dezactivării codurilor si parolelor de acces la sistemele entitătilor pietei de capital sau de declaratia pe proprie răspundere, sub semnătură olografă, a conducătorului S.S.I.F. din care să reiasă că agentului pentru servicii de investitii financiare nu i-au fost alocate coduri si parole de acces la sistemele entitătilor pietei de capital.
   (2) Agentii delegati vor fi evidentiati distinct în sectiunea agentilor pentru servicii de investitii financiare din Registrul C.N.V.M., lista acestora fiind publicată si pe site-ul pietelor reglementate.
   Art. 32. - (1) Pentru a fi autorizată de C.N.V.M., în calitate de agent pentru servicii de investitii financiare, o persoană fizică trebuie să îndeplinească următoarele conditii:
   a) să fie reprezentant exclusiv al S.S.I.F.;
   b) să fie angajat cu contract de muncă; relatia contractuală dintre persoana care îsi va desfăsura activitatea în calitate de agent delegat si S.S.I.F. se va realiza fie în baza unui contract de muncă fie a unui contract de mandat;
   c) să aibă cel putin studii medii;
   d) să fi promovat cursul de pregătire specific agentului pentru servicii de investitii financiare, organizat de un organism de formare profesională atestat de C.N.V.M.;
   e) să nu fie actionar semnificativ si să nu detină nici o altă functie de conducere sau de executie în cadrul altui intermediar;
   f) să nu fi fost sanctionat de C.N.V.M., B.N.R. sau de C.S.A. cu interzicerea desfăsurării de activităti pe pietele supravegheate de acestea;
   g) să nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înselăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum si alte infractiuni de natură economică.
   (2) O persoană fizică care actionează ca agent pentru servicii de investitii financiare al unei S.S.I.F. si desfăsoară serviciile de investitii financiare prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. 2 lit. d) si f) din Legea nr. 297/2004, prin exceptie de la prevederile alin. (1) lit. c) si d) al prezentului articol, trebuie să aibă studii superioare absolvite cu examen de licentă si să promoveze cursul de pregătire pe piata de capital specific consultantilor de investitii, organizat de un organism de formare profesională atestat de C.N.V.M.
   Art. 33. - În vederea autorizării si înscrierii în Registrul C.N.V.M. a agentului pentru servicii de investitii financiare, S.S.I.F. va depune la C.N.V.M. o cerere întocmită conform anexei nr. 3A, însotită de următoarele documente:
   a) copia actului de identitate;
   b) copia legalizată a actului de studii;
   c) declaratie pe propria răspundere a persoanei fizice, sub semnătură olografă, întocmită în forma prezentată în anexa nr. 3B;
   d) certificat de cazier judiciar aflat în termenul legal de valabilitate, în original sau în copie legalizată;
   e) certificat de cazier fiscal eliberat cu cel mult 15 zile anterior depunerii cererii, în original sau în copie legalizată;
   f) copia atestatului eliberat de C.N.V.M. cu privire la promovarea cursului de pregătire, recunoscut de C.N.V.M.;
   g) dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifului pentru autorizarea si înscrierea în Registrul C.N.V.M. ca agent pentru servicii de investitii financiare.
   Art. 34. - (1) Persoanele fizice care actionează ca agenti pentru servicii de investitii financiare ai unei S.S.I.F. si desfăsoară serviciile de investitii financiare prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. 2 lit. d) si f) din Legea nr. 297/2004 vor respecta regulile de conduită prevăzute la art. 58 din prezentul regulament.
   (2) Persoanelor prevăzute la alin. (1) le este interzis:
   a) să recomande investitii care ar determina realizarea de profituri personale sau pentru intermediarii ai căror angajati sunt;
   b) să actioneze ca si contraparte în tranzactiile efectuate în urma recomandărilor.
   Art. 35. - (1) Pe perioada în care agentul pentru servicii de investitii financiare se autorizează în calitate de conducător al S.S.I.F., se suspendă autorizatia de agent pentru servicii de investitii financiare.
   (2) În situatia prevăzută la alin. (1), S.S.I.F. va transmite la C.N.V.M. dovada blocării/dezactivării codurilor si parolelor de acces la sistemele entitătilor pietei de capital si declaratia pe proprie răspundere, sub semnătură olografă, a respectivului conducător al S.S.I.F., din care să reiasă că pe perioada în care îndeplineste functia de conducător nu desfăsoară activitate de agent pentru servicii de investitii financiare.
   Art. 36. - (1) S.S.I.F. are obligatia să solicite C.N.V.M. retragerea autorizatiei agentului pentru servicii de investitii financiare si radierea acestuia din Registrul C.N.V.M. cel târziu la data încetării raporturilor de muncă.
   (2) S.S.I.F. va transmite C.N.V.M. si pietei/pietelor reglementate o notificare privind agentii pentru servicii de investitii care nu mai actionează ca agenti delegati, în termen de maximum 24 de ore de la data încetării acestor atributii, în vederea radierii acestora din sectiunea corespunzătoare a Registrului C.N.V.M. si de pe site-ul pietei/pietelor reglementate.
   Art. 37. - (1) Retragerea autorizatiei si radierea din Registrul C.N.V.M. a unui agent pentru servicii de investitii financiare poate fi efectuată în următoarele cazuri:
   a) ca urmare a solicitării scrise formulate de către S.S.I.F. întocmită conform anexei nr. 3C;
   b) ca sanctiune.
   (2) Cererea de retragere a autorizatiei si de radiere din Registrul C.N.V.M. a agentului pentru servicii de investitii financiare va fi însotită de:
   a) precizarea motivului solicitării retragerii sau, după caz, de documente justificative cu privire la data încetării raporturilor de muncă;
   b) dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifului de retragere a autorizatiei;
   c) dovada blocării/dezactivării codurilor si parolelor de acces la sistemele entitătilor pietei de capital sau de declaratia pe proprie răspundere, sub semnătură olografă, a conducătorului S.S.I.F. din care să reiasă că agentului pentru servicii de investitii financiare nu i-au fost alocate coduri si parole de acces la sistemele entitătilor pietei de capital.

   CAPITOLUL II
  Institutiile de credit

   Art. 38. - (1) Institutiile de credit autorizate de B.N.R. prestează serviciile de investitii financiare definite de Legea nr. 297/2004, numai după înscrierea acestora în Registrul C.N.V.M.
   (2) Înscrierea în Registrul C.N.V.M. se realizează în urma depunerii cererii de înscriere, întocmită conform anexei nr. 4A, însotită de autorizatia eliberată de B.N.R. cuprinzând serviciile de investitii financiare ce urmează a fi prestate si de următoarele documente:
   a) procedurile interne care să prevadă cel putin următoarele: delimitarea atributiilor personalului care prestează servicii de investitii financiare conform prevederilor Legii nr. 297/2004, identificarea spatiilor în care se prestează astfel de servicii, precum si evidenta distinctă a operatiunilor aferente pietei de capital de cele specifice activitătii bancare;
   b) declaratie pe propria răspundere, sub semnătură olografă, a reprezentantului legal privind acceptarea de către institutia de credit a obligatiei de a permite accesul C.N.V.M. în spatiile mentionate în procedurile interne, la personalul care prestează servicii de investitii financiare conform prevederilor Legii nr. 297/2004, precum si la evidentele aferente activitătii desfăsurate pe piata de capital, în scopul efectuării controlului privind respectarea de către institutia de credit a legislatiei privind piata de capital;
   c) nominalizarea persoanelor pentru care se solicită autorizarea ca agenti pentru servicii de investitii financiare si, după caz, notificarea agentilor delegati, precum si transmiterea documentatiei în vederea autorizării agentilor pentru servicii de investitii financiare si înscrierii acestora în Registrul C.N.V.M., conform procedurii prevăzută la Titlul II, capitolul I, sectiunea 4;
   d) nominalizarea conducătorului structurii organizatorice aferente operatiunilor pe piata de capital, precum si a persoanei/ persoanelor pentru care se solicită autorizarea ca reprezentant/ reprezentanti al/ ai compartimentului de control intern, conform procedurii prevăzută la Titlul II, capitolul I, sectiunea 3;
   e) obtinerea calitătii de membru al Fondului de compensare a investitorilor, cu exceptia situatiilor prevăzute de art. 47 alin. (4) din Legea nr. 297/2004 si ale art. 3 alin. (2) si (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 8/2004 privind autorizarea, organizarea si functionarea Fondului de compensare a investitorilor;
   f) lista cuprinzând specimenele de semnături pentru reprezentantii institutiei de credit în relatia cu C.N.V.M.
   g) dovada achitării tarifului pentru înscrierea în Registrul C.N.V.M.
   Art. 39. - (1) Institutiile de credit au obligatia să notifice C.N.V.M. orice modificare a documentelor mentionate la art. 38 alin. (2), în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data producerii acestora, si să solicite autorizarea/retragerea autorizatiilor, respectiv înscrierea/radierea agentilor de servicii de investitii financiare/agentilor delegati în/din Registrul C.N.V.M., precum si autorizarea/retragerea autorizatiilor, respectiv înscrierea/radierea reprezentantilor compartimentului de control intern în/din Registrul C.N.V.M., în conformitate cu prevederile prezentului regulament.
   (2) Institutiile de credit au obligatia să înregistreze si să arhiveze distinct toate evidentele privind serviciile de investitii financiare pentru a permite C.N.V.M. verificarea respectării cerintelor prudentiale si a regulilor de conduită în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 si ale prezentului regulament.
   Art. 40. - (1) Lista institutiilor de credit înscrise în Registrul C.N.V.M. va fi publicată pe site-ul C.N.V.M.
   (2) La încetarea activitătii, institutia de credit are obligatia să solicite radierea din Registrul C.N.V.M., prezentând în acest sens documentele prevăzute la art. 10.
   (3) B.N.R. va notifica C.N.V.M., în situatia în care hotărăste măsuri de instituire a supravegherii speciale a băncilor sau în situatia încetării activitătii sau a retragerii autorizatiei unei institutii de credit, cu privire la măsurile adoptate în vederea protejării fondurilor bănesti si ale instrumentelor financiare ale clientilor acesteia, pentru care institutia de credit a prestat servicii de investitii financiare.
   Art. 41. - Tarifele si comisioanele percepute de către C.N.V.M. institutiilor de credit vor fi cele aplicabile societătilor de servicii de investitii financiare.
   Art. 42. - (1) Prevederile Titlului III, IV si V, cu exceptia art. 102 si art. 141, se aplică corespunzător si institutiilor de credit cu privire la serviciile de investitii financiare prestate de acestea.
   (2) Institutiile de credit au obligatia de a transmite la C.N.V.M. următoarele situatii si documente:
   a) raportul mentionat la art. 27 pentru activitatea desfăsurată pe piata de capital;
   b) raportul conducătorului structurii organizatorice aferente operatiunilor pe piata de capital cu privire la activitatea desfăsurată de institutia de credit în acest domeniu.

   CAPITOLUL III
  Traderii

   Art. 43. - (1) Traderul este persoana juridică constituită sub forma unei societăti pe actiuni sau a unei societăti cu răspundere limitată, conform Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, autorizată de C.N.V.M. în conditiile prevederilor Titlului II, capitolului VI din Legea nr. 297/2004 si ale prezentului regulament.
   (2) În vederea autorizării în calitate de trader si a înscrierii în Registrul C.N.V.M., persoana juridică mentionată la alin. (1) trebuie să îndeplinească următoarele conditii;
   a) să aibă ca obiect exclusiv de activitate tranzactionarea în nume si pe cont propriu a instrumentelor financiare derivate de natura contractelor futures si cu optiuni;
   b) să aibă un capital initial reprezentând echivalentul a minimum 50.000 Euro, calculat la cursul de referintă al B.N.R. din ziua vărsării. La înfiintare, capitalul initial este egal cu capitalul social integral vărsat în contul deschis în acest scop la o societate bancară;
   c) să dispună de o dotare tehnică corespunzătoare care să-i permită conectarea la sistemul pietei reglementate;
   d) actionarii/asociatii, conducerea administrativă si executivă:
   1. să nu fie actionari semnificativi si să nu detină nici o functie sau să fie angajati ai unui intermediar autorizat de C.N.V.M. sau B.N.R. sau ai unui alt trader autorizat de C.N.V.M.;
   2. să nu se afle sub interdictia vreunei sanctiuni dată de C.N.V.M., B.N.R., C.S.A. sau de alte autorităti similare;
   3. să nu fi fost condamnati pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înselăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum si alte infractiuni de natură economică;
   e) să prezinte toate documentele prevăzute la art. 45 alin. (1).
   (3) Societătile de brokeraj autorizate la data intrării în vigoare a prezentului regulament, care depun documentele în vederea reorganizării în calitate de trader, au obligatia de a se încadra în următoarele niveluri ale capitalului initial, în vederea atingerii nivelului minim prevăzut la alin. (2) lit. b), după cum urmează:
   a) până la 31 decembrie 2005 echivalentul în lei a minimum 20.000 euro calculat la cursul de referintă comunicat de B.N.R. la data depunerii cererii;
   b) până la 31 decembrie 2006 echivalentul în lei a minimum 50.000 euro calculat la cursul de referintă comunicat de B.N.R. la data depunerii cererii.
   Art. 44. - (1) Prin exceptie de la prevederile art. 43, si societătile comerciale care au ca obiect principal de activitate producerea, consumul si/sau comercializarea mărfurilor aflate în legătură economică cu activul suport al instrumentelor financiare derivate tranzactionate în piata reglementată, pot fi autorizate în calitate de trader, exclusiv pentru tranzactionarea în cont propriu a instrumentelor financiare derivate având ca suport respectivele mărfuri.
   (2) Societatea comercială mentionată la alin. (1) va fi autorizată să efectueze tranzactii, dacă sunt îndeplinite următoarele conditii:
   a) respectă prevederile art. 43 alin. (2) lit. b) - e);
   b) nu se află în una din fazele procedurii de reorganizare judiciară sau faliment;
   c) organizează si evidentiază distinct operatiunile cu instrumente financiare derivate având ca suport mărfurile;
   d) asigură accesul nelimitat al C.N.V.M. la evidentele si înregistrările specifice operatiunilor cu instrumente financiare derivate având ca suport mărfurile si în spatiile în care îsi desfăsoară activitătile.
   Art. 45. - (1) Autorizatia acordată unui trader se eliberează în baza unei cereri întocmită conform anexei nr. 5A, însotită de următoarele documente:
   a) actul constitutiv, în original sau în copie legalizată;
   b) copia încheierii judecătorului delegat de pe lângă Oficiul Registrului Comertului de constituire si de înregistrare a societătii;
   c) copie de pe certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului;
   d) extras sau certificat de la Oficiul Registrului Comertului care să ateste obiectul de activitate, actionarii semnificativi si administratorii societătii, emis cu cel mult 60 de zile anterior depunerii cererii;
   e) pentru fiecare administrator al societătii:
   1. copia actului de identitate;
   2. curriculum vitae;
   3. certificatul de cazier judiciar aflat în termenul legal de valabilitate, în original sau în copie legalizată;
   4. certificatul de cazier fiscal eliberat cu cel mult 15 zile anterior depunerii cererii, în original sau în copie legalizată;
   f) copie legalizată a actului care atestă detinerea cu titlu legal a spatiului destinat sediului social;
   g) dovada vărsării integrale a capitalului social sau ultimul bilant contabil înregistrat la administratia financiară teritorială, după caz;
   h) acordul pietei reglementate cu privire la accesul societătii în cadrul sistemului de tranzactionare;
   i) contractul de compensare încheiat cu un intermediar, membru compensator în cadrul casei de compensare;
   j) documentele prevăzute în prezentul regulament pentru autorizarea a cel putin unui agent pentru servicii de investitii financiare care va efectua tranzactii cu instrumente financiare derivate exclusiv în numele societătii;
   k) dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifului de autorizare si înscriere în Registrul C.N.V.M. în calitate de trader.
   (2) După autorizare, traderul va transmite C.N.V.M., împreună cu documentele justificative aferente, o notificare privind orice modificare a documentelor prezentate cu ocazia autorizării, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data producerii acestora.
   Art. 46. - (1) Traderul va transmite C.N.V.M. următoarele raportări:
   a) raportul semestrial, în termenul legal stabilit prin reglementările C.N.V.M., care va cuprinde situatiile financiare semestriale compuse din bilant, cont de profit si pierdere, situatia modificărilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de trezorerie;
   b) raportul anual, în termenul legal stabilit prin reglementările C.N.V.M., care va cuprinde:
   1. situatiile financiare anuale compuse din bilant, cont de profit si pierdere, situatia modificărilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, politici contabile si note explicative;
   2. raportul administratorilor;
   3. raportul auditorului financiar.
   (2) Anual traderul va transmite C.N.V.M., până cel târziu la data de 31 ianuarie, anexa nr. 5A actualizată si completată integral.
   Art. 47. - (1) Traderul trebuie să întocmească si să tină la zi cel putin următoarele:
   a) evidente ale operatiunilor referitoare la tranzactiile cu instrumente financiare derivate, ale intrărilor/iesirilor de numerar si documentele primare care au stat la baza acestora;
   b) documente care să reflecte, separat pentru fiecare instrument financiar derivat, toate pozitiile deschise pe care le detine si marja necesară pentru acoperirea acestora;
   c) confirmările tuturor cumpărărilor/vânzărilor de instrumente financiare derivate, apelurile în marjă si notele privind alte debite/credite;
   d) evidente privind rapoartele casei de compensare sau ale membrului compensator, după caz, cu privire la situatia contului în marjă.
   (2) Toate documentele prevăzute la alin. (1), precum si rapoartele si notificările primite de la piata reglementată, casa de compensare sau membrul compensator trebuie să fie păstrate pentru o perioadă de minimum 5 ani si să poată fi transmise C.N.V.M., la cerere, în cel mult două zile lucrătoare.
   Art. 48. - (1) Prevederile art. 9, art. 10, art. 32, art. 33, art. 36 si art. 37 se aplică corespunzător traderilor si respectiv agentilor pentru servicii de investitii financiare autorizati în numele acestora.
   (2) La încetarea activitătii, respectiv la schimbarea obiectului principal de activitate prevăzut la art. 44 alin. (1), traderul are obligatia să solicite retragerea autorizatiei, întocmind în acest sens o cerere conform anexei nr. 5C însotită de dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifului de retragere a autorizatiei.

   CAPITOLUL IV
  Consultantii de investitii

   Sectiunea 1
  Proceduri de autorizare si de retragere a autorizatiei

   Art. 49. - (1) Consultantii de investitii sunt persoane fizice sau juridice autorizate de C.N.V.M. în conformitate cu prevederile Titlului II, Capitolul VII din Legea nr. 297/2004 si ale prezentului regulament, care prestează cu titlu profesional servicii de consultantă de investitii cu privire la instrumentele financiare definite la art. 2 alin. (1) pct. 11 din legea mai sus mentionată.
   (2) În aplicarea art. 35 alin. (2) din Legea nr. 297/2004, recomandarea personală dată unui client, fie la solicitarea acestuia, fie din initiativa consultantului de investitii, în legătură cu una sau mai multe tranzactii cu instrumente financiare, constă în servicii de analiză a instrumentelor financiare, de selectare a portofoliului, precum si de furnizare de opinii în legătură cu vânzarea si cumpărarea de instrumente financiare.
   Art. 50. - Pentru a fi autorizat de C.N.V.M., consultantul de investitii, persoană fizică, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele conditii:
   a) să aibă studii superioare absolvite cu examen de licentă;
   b) să aibă experientă de minimum 3 ani în domeniul financiar-bancar sau al pietei de capital. Experienta profesională se calculează începând cu primul an după promovarea examenului de licentă;
   c) să fi promovat cursul de pregătire pe piata de capital specific consultantilor de investitii, organizat de un organism de formare profesională atestat de C.N.V.M.;
   d) să nu detină direct sau indirect, în nume propriu sau împreună cu sotia/sotul, precum si cu rudele de gradul I o pozitie semnificativă în calitate de actionar al unei societăti implicate pe piata de capital sau să fie salariat ori să detină o functie de conducere la o astfel de societate, cu exceptia societătii de consultantă de investitii;
   e) să nu fie salariat al unei institutii din administratia publică centrală sau locală;
   f) să nu fi fost sanctionat de C.N.V.M., B.N.R. sau de C.S.A. cu interzicerea desfăsurării de activităti pe pietele supravegheate de acestea;
   g) să nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înselăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum si alte infractiuni de natură economică;
   h) să prezinte toate documentele prevăzute la art. 51 alin. (1).
   Art. 51. - (1) În vederea autorizării si înscrierii în Registrul C.N.V.M. solicitantul persoană fizică va depune la C.N.V.M. o cerere întocmită conform anexei nr. 6A, însotită de următoarele documente:
   a) copia actului de identitate;
   b) copia legalizată a actului de studii;
   c) copia carnetului de muncă sau adeverinte de la locurile de muncă, în original, care să ateste experienta mentionată la art. 50 lit. b);
   d) declaratie pe propria răspundere, sub semnătură olografă, cu privire la îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 50, întocmită conform anexei nr. 6B;
   e) certificat de cazier judiciar aflat în termenul legal de valabilitate, în original sau în copie legalizată;
   f) certificat de cazier fiscal eliberat cu cel mult 15 zile anterior depunerii cererii, în original sau în copie legalizată;
   g) prospectul de consultantă care să contină cel putin următoarele informatii: un rezumat al pregătirii si experientei profesionale, adresa si numărul de telefon, fax sau e-mail-ul unde consultantul poate fi contactat, descrierea activitătii de consultantă si tipul de instrumente financiare pentru care acordă consultantă, posibilele conflicte de interese, tarifele de consultantă percepute;
   h) angajamentul de a înmâna clientilor sau potentialilor clienti, prospectul mentionat la lit. g), anterior prestării de servicii de consultantă;
   i) lista valorilor mobiliare detinute în nume propriu si în numele sotiei/sotului, precum si rudelor de gradul I sau declaratia semnată olograf, în cazul în care nu există astfel de detineri;
   j) copia atestatului eliberat de C.N.V.M. cu privire la promovarea cursului de consultant de investitii, recunoscut de C.N.V.M.;
   k) dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifului pentru autorizarea si înscrierea în Registrul C.N.V.M. în calitate de consultant de investitii.
   (2) În termen de maximum 30 de zile, de la obtinerea deciziei de autorizare, consultantul de investitii, va transmite C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare fiscală eliberată de administratia financiară teritorială.
   (3) Consultantul de investitii, persoană fizică, poate presta servicii de consultantă în nume propriu sau în numele unei singure societăti de consultantă de investitii.
   Art. 52. - (1) Persoanele juridice, altele decât intermediarii definiti la art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004, pot fi autorizate în calitate de consultant de investitii, dacă îndeplinesc următoarele conditii:
   a) sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comertului ca societăti comerciale constituite conform Legii nr. 31/1990, republicată;
   b) obiectul de activitate al societătii se circumscrie exclusiv domeniului financiar si cuprinde explicit consultanta de investitii;
   c) societatea are un capital social reprezentând echivalentul în lei a minimum 20.000 euro calculat la cursul de referintă comunicat de B.N.R. la data depunerii cererii;
   d) societatea are cel putin un angajat autorizat de C.N.V.M. în calitate de consultant de investitii;
   e) actionarii/asociatii semnificativi, precum si membrii consiliului de administratie să nu detină direct sau indirect, în nume propriu sau împreună cu sotia/sotul, precum si cu rudele de gradul I o pozitie semnificativă în calitate de actionar al unei societăti implicate pe piata de capital, cu exceptia societătii de consultantă de investitii;
   f) membrii consiliului de administratie îndeplinesc conditiile stipulate la art. 50 lit. f) si g);
   g) prezintă toate documentele prevăzute la art. 53.
   (2) Consultantii de investitii autorizati la data intrării în vigoare a prezentului au obligatia de a-si majora capitalul social în vederea atingerii nivelului minim prevăzut la alin. (1) lit. c), după cum urmează:
   a) până la 31 decembrie 2005 echivalentul în lei a minimum 10. 000 euro calculat la cursul de referintă comunicat de B.N.R. la data depunerii cererii;
   b) până la 31 decembrie 2007 echivalentul în lei a minimum 20. 000 euro calculat la cursul de referintă comunicat de B.N.R. la data depunerii cererii.
   Art. 53. - În vederea obtinerii autorizatiei de consultant de investitii, reprezentantul legal al persoanei juridice, va transmite C.N.V.M. cererea întocmită conform anexei nr. 6C, însotită de următoarele documente:
   a) actul constitutiv al societătii, în original sau în copie legalizată;
   b) copia încheierii judecătorului delegat de pe lângă Oficiul Registrului Comertului, de constituire si de înregistrare a societătii;
   c) copia certificatului de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului;
   d) extras sau certificat de la Oficiul Registrului Comertului care să ateste înregistrarea mentiunilor privind data înregistrării, administratorii societătii, obiectul de activitate si capitalul social, eliberat cu cel mult 60 de zile anterior depunerii cererii;
   e) copia actului de identitate, certificatul de cazier judiciar aflat în termenul legal de valabilitate si certificatul de cazier fiscal eliberat cu cel mult 15 zile anterior depunerii cererii de autorizare, în original sau în copie legalizată, pentru administratorii societătii;
   f) dovada vărsării integrale a capitalului social sau bilantul contabil înregistrat la administratia financiară teritorială, aferent ultimilor doi ani de activitate, dacă societatea a functionat anterior solicitării autorizatiei;
   g) lista valorilor mobiliare detinute în nume propriu si în numele sotiei/sotului, precum si rudelor de gradul I, pentru fiecare administrator si actionar/asociat care detine în societate o pozitie cel putin semnificativă sau declaratia pe proprie răspundere, sub semnătură olografă, în cazul în care nu există astfel de detineri;
   h) copia atestatului eliberat de C.N.V.M. pentru consultantul sau consultantii de investitii, persoane fizice, angajati ai societătii;
   i) prospectul de consultantă care trebuie să cuprindă cel putin următoarele informatii: datele de identificare ale societătii, numele administratorilor societătii, numele consultantului/ consultantilor de investitii, persoane fizice, autorizate de C.N.V.M., angajati ai societătii si rezumatul pregătirii si experientei profesionale a acestora, descrierea activitătii de consultantă si tipul de instrumente financiare pentru care societatea acordă consultantă, posibilele conflicte de interese, precum si tarifele de consultantă percepute;
   j) angajamentul consultantilor de investitii, persoane fizice, angajati ai societătii de a înmâna clientilor sau potentialilor clienti, prospectul mentionat la lit. i), anterior prestării de servicii de consultantă;
   k) dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifului pentru autorizarea si înscrierea în Registrul C.N.V.M. în calitate de consultant de investitii a persoanei juridice;
   l) declaratie pe propria răspundere sub semnătură olografă, a membrilor consiliului de administratie cu privire la respectarea conditiilor prevăzute la art. 52 alin. (1) lit. e) si f).
   Art. 54. - (1) Consultantul de investitii are obligatia să notifice C.N.V.M. orice modificare a documentelor si conditiilor avute în vedere la acordarea autorizatiei, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data la care respectiva modificare a devenit efectivă.
   (2) Prospectul de consultantă trebuie actualizat si retransmis clientilor ori de câte ori apar modificări în continutul acestuia.
   Art. 55. - (1) Retragerea autorizatiei unui consultant de investitii are loc în următoarele situatii:
   a) la solicitarea consultantului de investitii;
   b) în situatia în care consultantul de investitii nu a desfăsurat activitatea pentru care a fost autorizat în ultimele 6 luni;
   c) în cazul încălcării reglementărilor în vigoare.
   (2) Retragerea autorizatiei la solicitarea expresă a consultantului de investitii se efectuează în baza unei cereri semnată, după caz, de consultantul de investitii, persoană fizică, sau de reprezentantul legal al consultantului de investitii, persoană juridică. Cererea va fi însotită de dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifului de retragere a autorizatiei.
   Art. 56. - C.N.V.M este în drept să suspende autorizatia unui consultant de investitii pentru o perioadă cuprinsă între 5 si 90 de zile, în cazul nerespectării prevederilor Legii nr. 297/2004 si ale prezentului regulament, dacă nu sunt întrunite conditiile pentru retragerea autorizatiei sau pentru alte sanctiuni prevăzute de lege.
   Art. 57. - C.N.V.M. va dispune retragerea autorizatiei unui consultant de investitii în situatia în care constată încălcarea repetată a regulilor de conduită, precum si în situatia în care se constată imposibilitatea asigurării supravegherii activitătii respectivului consultant în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

   Sectiunea 2
  Reguli privind conduita consultantilor de investitii

   Art. 58. - (1) Consultantii de investitii au obligatia respectării regulilor de conduită prevăzute la Titlul III, capitolul II aplicabile serviciilor de consultantă de investitii, precum si următoarele cerinte prevăzute la alin. (2)-(15).
   (2) Consultantul de investitii trebuie să presteze serviciile de consultantă cu profesionalism, să manifeste competentă si obiectivitate în rapoartele întocmite si aprecierile formulate.
   (3) Consultantul de investitii va mentine un standard ridicat al cunostintelor sale profesionale si va respecta legile, regulamentele, normele care privesc domeniul său de activitate.
   (4) Consultantul de investitii va da dovadă de constiinciozitate si seriozitate în prestarea serviciilor de consultantă.
   (5) Consultantul de investitii va utiliza surse de informatii adecvate analizelor si recomandărilor elaborate, fiind interzisă folosirea unor informatii nereale, eronate, în rapoartele sau recomandările sale.
   (6) Consultantul de investitii va păstra evidenta materialelor, a surselor de informare utilizate, pentru ca în orice moment să facă dovada bunei sale credinte.
   (7) Consultantul de investitii va prezenta clientului trăsăturile generale ale procesului de investire în instrumente financiare, precum si criteriile care stau la baza creării, analizării si selectării unui portofoliu de instrumente financiare.
   (8) Consultantul de investitii va folosi cel mai potrivit rationament cu privire la includerea unor factori importanti în activitatea de analizare a domeniului, în scopul elaborării studiilor si recomandărilor sale.
   (9) Consultantul de investitii va face distinctia între faptele si opiniile personale în rapoartele si recomandările sale, abordând cu maximă obiectivitate domeniul analizat.
   (10) Consultantul de investitii va indica caracteristicile de bază ale investitiei în cazul publicării unor studii de analiză, fără a implica direct prin exemplificare un portofoliu specific sau un anumit client.
   (11) Consultantul de investitii va tine seama de caracteristicile de bază ale investitiei, ale portofoliului specific, precum si de particularitătile clientului la întocmirea rapoartelor de analiză, de selectare sau la transmiterea recomandărilor si opiniilor sale care privesc un portofoliu specific sau un anumit client.
   (12) Consultantul de investitii nu va prelua materiale din studiile elaborate si publicate de alti specialisti fără a indica sursa si autorul respectivului material în prezentarea rapoartelor sale.
   (13) Consultantul de investitii nu va face nici o declaratie care să inducă în eroare clientul, privitoare la serviciile pe care consultantul le poate presta, la calificarea si calitătile sale profesionale sau la performantele viitoare ale instrumentelor financiare analizate.
   (14) Consultantul de investitii nu va da, oral sau în scris, explicit sau implicit, nici o garantie asupra calitătii sau profitului investitiei analizate, ci doar va transmite cu acuratete informatii, va elabora studii si analize cu privire la instrumentele financiare implicate.
   (15) Consultantul de investitii are obligatia să păstreze confidentialitatea informatiilor privitoare la clientii săi.

   Sectiunea 3
  Supravegherea consultantilor de investitii

   Art. 59. - Consultantii de investitii sunt obligati să tină o evidentă strictă a operatiunilor pe care le desfăsoară si să îsi organizeze contabilitatea în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
   Art. 60. - Consultantii de investitii, persoane juridice, vor transmite C.N.V.M., în termenul legal stabilit prin reglementările C.N.V.M., următoarele raportări:
   a) raportul semestrial, în termenul legal stabilit prin reglementările C.N.V.M., care va cuprinde situatiile financiare semestriale compuse din bilant, cont de profit si pierdere, situatia modificărilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de trezorerie;
   b) raportul anual, în termenul legal stabilit prin reglementările C.N.V.M., care va cuprinde:
   1. situatiile financiare anuale compuse din bilant, cont de profit si pierdere, situatia modificărilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, politici contabile si note explicative;
   2. raportul administratorilor;
   3. raportul auditorului financiar;
   c) raportul de activitate privind serviciile de consultantă prestate în cursul anului precedent, care va fi transmis împreună cu raportul mentionat la lit. b).
   Art. 61. - Consultantii de investitii persoane fizice, vor transmite anual, până cel târziu la data de 31 martie al anului următor, raportul de activitate cu privire la serviciile de consultantă de investitii desfăsurate în anul precedent.
   Art. 62. - Consultantii de investitii vor transmite C.N.V.M., la cerere, orice situatii, evidente si rapoarte solicitate si nu vor îngrădi în nici un fel exercitarea de către C.N.V.M. a atributiilor sale de supraveghere si inspectie în vederea verificării activitătii si a realitătii raportărilor transmise.

   CAPITOLUL V
  Operatiuni transfrontaliere

   Sectiunea 1
  Libera circulatie a serviciilor

   Art. 63. - (1) S.S.I.F. poate presta servicii de investitii financiare în statele membre în baza deciziei de autorizare eliberată de C.N.V.M.:
   a) prin înfiintarea unei sucursale în conditiile prevăzute la art. 38 din Legea nr. 297/2004;
   b) prin acces direct, în temeiul liberei circulatii a serviciilor, în conditiile prevăzute la art. 39 din Legea nr. 297/2004.
   (2) În situatia în care S.S.I.F. prevăzută la alin. (1) intentionează să utilizeze agenti delegati, informatiile transmise C.N.V.M. conform art. 39 din Legea nr. 297/2004 vor cuprinde si indicarea agentilor delegati ai respectivei S.S.I.F., care urmează a promova serviciile acesteia în statele membre.
   (3) C.N.V.M. va transmite autoritătii competente din statul membru gazdă, la solicitarea acesteia, informatiile prevăzute la alin. (2) cu privire la identitatea agentilor delegati.
   (4) În cazul în care, S.S.I.F. care înfiintează sucursale în statele membre va utiliza agenti delegati cu domiciliul în afara României, respectivii agenti vor fi asimilati agentilor pentru servicii de investitii financiare ai sucursalei.
   Art. 64. - În exercitarea atributiilor sale de supraveghere si control, C.N.V.M. poate, cu informarea prealabilă a autoritătii competente din statul membru gazdă, să efectueze inspectii la sediul sucursalelor S.S.I.F. înfiintate într-un stat membru.

   Sectiunea 2
  Intermediarii din statele membre

   Art. 65. - (1) Intermediarii din statele membre pot presta în România serviciile de investitii financiare prevăzute în autorizatia eliberată de autoritatea competentă din statul membru de origine, fie prin înfiintarea unei sucursale, fie în mod direct, în temeiul liberei circulatii a serviciilor, în conditiile prevăzute la Titlul II, Capitolul VIII, Sectiunea a 2-a din Legea nr. 297/2004.
   (2) Serviciile conexe prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. 2 din Legea nr. 297/2004, mentionate în autorizatie, pot fi prestate numai împreună cu serviciile principale mentionate la art. 5 alin. (1) pct. 1 din aceeasi lege.
   (3) Intermediarii din statele membre si sucursalele acestora se înscriu în Registrul C.N.V.M., achitând în acest sens tariful de înscriere.
   Art. 66. - (1) Informatiile privind identitatea agentilor delegati care vor promova servicii de investitii financiare în numele intermediarilor din statele membre, comunicate C.N.V.M. de către autoritătile competente din statele membre, vor fi publicate pe site-ul si în Buletinul C.N.V.M., precum si pe site-ul pietelor reglementate.
   (2) În situatia în care sucursala unui intermediar dintr-un stat membru înfiintată în România va utiliza agenti delegati situati într-un stat membru, altul decât statul membru de origine al intermediarului, acestia vor fi asimilati agentilor pentru servicii de investitii financiare ai respectivei sucursale.
   Art. 67. - (1) C.N.V.M. va urmări respectarea de către sucursalele intermediarilor din statele membre înfiintate în România a prevederilor Titlului III, Capitolul I - art. 73, art. 76 si art. 77, Capitolul II, Sectiunea 1 si Sectiunea 2, Capitolul III, Sectiunea 1 - art. 97 - 101, Sectiunea 2 si Sectiunea 3 si va putea să verifice, să adopte măsuri si să solicite modificările necesare pentru aplicarea corectă a prevederilor de mai sus, în legătură cu serviciile de investitii financiare prestate pe teritoriul României.
   (2) Autoritatea competentă din statul membru de origine a intermediarului care a înfiintat o sucursală pe teritoriul României, poate, în exercitarea responsabilitătilor sale si cu informarea prealabilă a C.N.V.M., să efectueze inspectii la sediul acelei sucursale.
   Art. 68. - (1) În vederea întocmirii unor situatii statistice, intermediarii care au înfiintat sucursale în România trebuie să raporteze C.N.V.M., în mod periodic cu privire la activitatea desfăsurată în cadrul acelor sucursale.
   (2) Sucursalele intermediarilor din statele membre au obligatia să furnizeze, la solicitarea C.N.V.M., informatiile necesare pentru monitorizarea respectării de către acestea a cerintelor prudentiale si a regulilor de conduită conform prevederilor art. 67 alin. (1).

   Sectiunea 3
  Sucursalele intermediarilor din statele nemembre

   Art. 69. - (1) Înfiintarea de sucursale pe teritoriul României de către un intermediar dintr-un stat nemembru se va efectua în conditiile prevăzute de art. 43 din Legea nr. 297/2004.
   (2) În vederea obtinerii autorizatiei, înaintea înregistrării la Oficiul Registrului Comertului, intermediarul din statul nemembru va transmite C.N.V.M., o cerere întocmită conform anexei nr. 1A însotită de documentatia care atestă îndeplinirea cerintelor prevăzute la art. 8 din Legea nr. 297/2004, după cum urmează:
   a) autorizatia eliberată de autoritatea competentă din statul de origine;
   b) actul constitutiv al societătii, în original sau în copie legalizată;
   c) prezentarea structurii actionarilor semnificativi, până la nivel de persoană fizică;
   d) adeverintă de la autoritatea competentă din statul de origine din care să reiasă:
   1. adresa sediului social sau central care trebuie să se afle în acelasi stat cu autoritatea competentă emitentă a autorizatiei;
   2. obiectul de activitate exclusiv, similar serviciilor prevăzute la art. 5 din Legea nr. 297/2004;
   3. capitalul social subscris si integral vărsat al societătii care trebuie să reprezinte echivalentul capitalului initial minim prevăzut la art. 7 din Legea nr. 297/2004;
   4. certificarea faptului că societatea a fost auditată de către un auditor financiar la sfârsitul ultimului exercitiu financiar si a faptului că aceasta nu a înregistrat pierderi în ultimii doi ani;
   e) regulamentul de organizare si functionare al sucursalei, si procedurile interne care asigură respectarea prevederilor Titlului III;
   f) actele care atestă detinerea legală a sediului sucursalei;
   g) planul de afaceri, care trebuie să cuprindă: datele de identificare a sucursalei, prezentarea operatiunilor ce urmează să fie desfăsurate, conducerea sucursalei, structura organizatorică cu precizarea responsabilitătilor si limitelor de competentă pentru personalul cu putere de decizie, studiul pietei si al factorilor ce pot afecta fezabilitatea planului de afaceri, politica de investitii si planul de finantare a afacerii incluzând perioada de recuperare a investitiei;
   h) certificatul de cazier judiciar aflat în termenul legal de valabilitate si certificatul de cazier fiscal eliberat cu cel mult 15 zile anterior depunerii cererii de autorizare, în original sau în copie legalizată, pentru conducătorii sucursalei;
   i) lista cuprinzând specimenele de semnături pentru conducătorii sucursalei în relatia cu C.N.V.M. si pentru reprezentantul/reprezentantii compartimentului de control intern;
   j) schema de compensare care va asigura compensarea investitorilor care deschid conturi la respectiva sucursală;
   k) documentele prevăzute la art. 33 si art. 20 pentru autorizarea a cel putin doi agenti pentru servicii de investitii financiare si a cel putin unui reprezentant al compartimentului de control intern;
   l) dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifului de autorizare si de înscriere în Registrul C.N.V.M.;
   m) alte documente pe care C.N.V.M. le poate solicita pentru verificarea respectării cerintelor de autorizare.
   Art. 70. - (1) C.N.V.M. va decide cu privire la autorizarea sucursalei unui intermediar dintr-un stat nemembru în conditiile prevăzute la art. 8 alin. (2), (3) si (4) din Legea nr. 297/2004.
   (2) În cazul în care schema de compensare a investitorilor indicată este S.C. Fondul de compensare a investitorilor S.A., sucursala poate începe activitatea la data acordării autorizatiei, sub conditia prezentării la C.N.V.M. a dovezii privind calitatea de membru al Fondului.
   (3) În cazul în care schema de compensare a investitorilor indicată nu este S.C. Fondul de compensare a investitorilor S. A., dovada calitătii de membru al respectivei scheme de compensare va fi depusă împreună cu datele de identificare ale acesteia si cu procedurile specifice aplicabile în cazul compensării investitiilor realizate pe teritoriul României, odată cu cererea si documentatia aferentă autorizării sucursalei.
   Art. 71. - Sucursala are obligatia să notifice C.N.V.M., în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data producerii acestora, orice modificare a conditiilor si/sau a documentatiei care au stat la baza acordării autorizatiei si să solicite autorizarea/retragerea autorizatiei, respectiv înscrierea/radierea din Registrul C.N.V.M. a agentilor pentru servicii de investitii financiare si a reprezentantilor compartimentului de control intern, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

   TITLUL III
  Cerinte prudentiale si reguli de conduită

   CAPITOLUL I
  Reguli generale

   Art. 72. - (1) S.S.I.F. are obligatia întocmirii unor proceduri interne, prin care să se asigure o politică adecvată suficientă pentru îndeplinirea de către societate, conducătorii, administratorii, angajatii si colaboratorii acesteia a prevederilor Legii nr. 297/2004 si ale prezentului regulament, care trebuie să cuprindă cel putin următoarele:
   a) reguli si proceduri adecvate privind mecanismele de control intern;
   b) reguli si proceduri eficiente pentru evaluarea si administrarea riscurilor;
   c) reguli si proceduri pentru securitatea si controlul sistemelor informatice, pentru asigurarea confidentialitătii si păstrării în sigurantă a datelor si informatiilor stocate, inclusiv recuperarea acestora în caz de dezastru;
   d) reguli si proceduri pentru îndeplinirea obligatiilor de protejare a confidentialitătii datelor si informatiilor obtinute de la clienti, precum si a celor ce decurg din activitatea aferentă fiecărei functii;
   e) reguli si proceduri pentru încheierea tranzactiilor cu instrumente financiare în contul propriu si în contul persoanelor relevante;
   f) reguli si proceduri interne privind includerea sau nu a clientilor în categoria clientilor profesionali în conformitate cu prevederile anexei nr. 8;
   g) reguli si proceduri privind evidentierea separată a instrumentelor financiare si a fondurilor apartinând clientilor;
   h) reguli si proceduri privind politica de executare a ordinelor;
   i) reguli si proceduri pentru prevenirea si evitarea conflictelor de interese;
   j) reguli si proceduri cu privire la relatiile cu clientii în scopul de a se asigura că administratorii, conducătorii, angajatii si colaboratorii S.S.I.F., actionează întotdeauna în cel mai bun interes al clientilor, si că aceste persoane nu obtin nici un avantaj din utilizarea informatiilor confidentiale de care iau cunostintă, în special acolo unde poate apărea o situatie de conflict de interese între S.S.I.F. si client;
   k) reguli si proceduri aplicabile în situatia externalizării unor functii în scopul evitării riscului operational suplimentar. Externalizarea functiilor operationale importante nu poate fi efectuată într-un mod care să prejudicieze esential calitatea controlului intern al S.S.I.F. si capacitatea C.N.V.M. să supravegheze respectarea de către S.S.I.F. a obligatiilor sale.
   (2) S.S.I.F. trebuie să dispună de proceduri, sisteme si resurse corespunzătoare pentru a asigura continuitatea si regularitatea prestării serviciilor de investitii financiare.
   Art. 73. - (1) S.S.I.F. autorizată să presteze servicii de investitii financiare principale si/sau conexe trebuie să actioneze în mod onest, corect si profesional, în concordantă cu cel mai bun interes al clientilor lor si cu respectarea principiilor stabilite în prezentul titlu.
   (2) S.S.I.F. este responsabilă pentru conduita si activitatea persoanelor angajate, în legătură cu realizarea obiectului de activitate.
   (3) S.S.I.F. nu trebuie să actioneze astfel încât să pericliteze, să poată fi considerat că periclitează sau să inducă o situatie care poate să prejudicieze fondurile si/sau instrumentele financiare ale clientilor ori piata reglementată pe care tranzactionează si trebuie să se asigure că agentii pentru servicii de investitii financiare si ceilalti angajati ai acesteia nu se vor comporta în acest mod.
   Art. 74. - (1) Membrii consiliului de administratie si conducătorii S.S.I.F. sunt răspunzători pentru asigurarea respectării regulilor si procedurilor interne prevăzute la art. 72 alin. (1) si trebuie să fie informati permanent cu privire la activitatea S.S.I.F., activitatea compartimentului de control intern, precum si cu privire la metodele de evaluare si administrare a riscului.
   (2) Membrii consiliului de administratie si conducătorii S.S.I.F. au obligatia să asigure mentinerea unor standarde profesionale si de conduită adecvate ale întregului personal al societătii.
   Art. 75. - (1) S.S.I.F. este obligată să evidentieze distinct, în contabilitate, sumele primite de la clienti si să utilizeze în banca de decontare un cont în nume propriu si un cont în numele clientilor. De asemenea, instrumentele financiare ale clientilor vor fi evidentiate în conturi separate de cele ale S.S.I.F.
   (2) S.S.I.F. trebuie să respecte, în toate situatiile următoarele obligatii:
   a) să asigure păstrarea în sigurantă a instrumentelor financiare pe care le tine în custodie;
   b) să nu facă uz de nici unul din instrumentele financiare pe care le tine în custodie sau de drepturile ce decurg din acestea si să nu transfere aceste instrumente financiare fără acordul expres al detinătorilor;
   c) să returneze clientilor, la solicitarea acestora, instrumentele financiare si fondurile bănesti încredintate.
   Art. 76. - S.S.I.F. are obligatia păstrării, pe o perioadă de cel putin 5 ani, a tuturor înregistrărilor referitoare la serviciile de investitii financiare prestate si tranzactiile efectuate de societate, astfel încât C.N.V.M. să poată supraveghea respectarea prevederilor Legii nr. 297/2004 si ale reglementărilor adoptate în aplicarea acesteia si, în special, verificarea respectării de către societate a obligatiilor fată de clienti sau potentialii clienti.
   Art. 77. - În cazul în care un serviciu de investitii financiare este oferit ca parte a unui produs financiar care este deja subiect al altor reglementări sau standarde conforme cu legislatia comunitară, aplicabile institutiilor de credit si creditelor pentru consumatori în legătură cu evaluarea riscului clientilor si/sau cerintele de informare, acest serviciu nu va fi supus în mod suplimentar obligatiilor prevăzute la art. 80 alin. (1) lit. c), art. 81 alin. (2)-(6), art. 82, art. 83, art. 84 alin. (1) si art. 85 alin. (1).
   Art. 78. - S.S.I.F. autorizată să presteze serviciile de investitii financiare prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. 2 lit. a) din Legea nr. 297/2004 este responsabilă pentru plătile si decontările aferente instrumentelor financiare păstrate în custodie.
   Art. 79. - (1) Anterior deschiderii unui cont pe numele unei persoane fizice, S.S.I.F. va verifica identitatea acesteia.
   (2) Anterior deschiderii unui cont pe numele unei persoane juridice, S.S.I.F. va verifica valabilitatea mandatului conferit reprezentantilor persoanei juridice.
   (3) Contul de instrumente financiare trebuie să mentioneze datele de identificare ale persoanei în numele căreia este deschis si, după caz, ale împuternicitilor/reprezentantilor acesteia.

   CAPITOLUL II
  Protectia investitorilor

   Sectiunea 1
  Documente si informatii în relatia cu clientii

   Art. 80. - (1) S.S.I.F. va presta servicii de investitii financiare în numele si pe contul clientilor numai în baza unui contract în formă scrisă, care va contine cel putin următoarele clauze:
   a) serviciile de investitii financiare ce vor fi prestate si tipul instrumentelor financiare ce vor fi tranzactionate;
   b) durata contractului, modul în care contractul poate fi reînnoit, modificat si/sau reziliat;
   c) drepturile si obligatiile părtilor, precum si alti termeni în care societatea va furniza clientului servicii de investitii financiare. Drepturile si obligatiile părtilor contractului pot fi inserate prin referire la alte documente sau texte legale;
   d) procedura si mijloacele prin care clientii vor transmite ordine si instructiuni;
   e) tipul, continutul si frecventa documentelor privind activitatea desfăsurată, ce vor fi transmise clientului;
   f) consimtământul expres al clientului pentru înregistrarea si stocarea de către S.S.I.F. a instructiunilor/confirmărilor acestuia transmise telefonic, după caz. În cazul în care clientul nu este de acord cu înregistrarea si stocarea, ordinele nu vor fi preluate telefonic;
   g) declaratia clientului prin care mentionează că întelege termenii si îsi asumă riscul ce decurge din tranzactiile cu instrumente financiare;
   h) orice alte clauze privind prestarea serviciilor de investitii financiare convenite de părti;
   i) comisioanele si orice alte tarife asociate pentru prestarea serviciilor de investitii financiare;
   j) semnătura clientului, a persoanei autorizate din partea S.S.I.F. si stampila societătii;
   k) regimul dobânzii aferente sumelor depuse de clienti în conturile curente;
   l) cursul de schimb valutar si conditiile în care clientul poate refuza acest curs.
   (2) În cazul unui contract de administrare a portofoliului individual pe baza discretionară, prevederile alin. (1) se completează cu următoarele:
   a) caracteristicile contului de portofoliu referitoare la categoriile de instrumente financiare în care se vor face investitii si eventualele limite impuse, tipul de tranzactii pe care S.S.I.F. le poate efectua cu respectivele instrumente financiare;
   b) identificarea tranzactiilor pe care S.S.I.F. le poate face numai cu acordul expres al clientilor, dacă este cazul. Dacă nu sunt impuse restrictii acest aspect va fi mentionat în mod distinct;
   c) posibilitatea S.S.I.F. de a delega competentele primite în baza contractului de administrare, limitele si conditiile unei asemenea delegări, iar în situatia în care delegarea nu priveste întregul portofoliu, instrumentele financiare si pietele reglementate pentru care această delegare poate fi acordată;
   d) posibilitatea clientilor de a revoca unilateral mandatul dat unei S.S.I.F. în baza contractului de administrare a portofoliului sau de a-si retrage, partial sau integral, în orice moment fondurile libere de sarcini, fără ca acest fapt să inducă plata unor despăgubiri. Clientul are obligatia de a acoperi eventualele pierderi rezultate din tranzactiile efectuate în contul său;
   e) numele agentului de servicii de investitii financiare mandatat de S.S.I.F. cu administrarea contului clientului.
   Art. 81. - (1) Contractul va fi însotit de cererea de deschidere de cont pentru fiecare client si va cuprinde cel putin următoarele:
   a) datele de identificare ale clientului persoană fizică sau juridică, după caz;
   b) informatii privind profilul clientului care se vor referi la: încadrarea sau nu, în categoria clientilor profesionali, pregătirea profesională, estimarea valorii investitiei, nivelul riscului pe care doreste să si-l asume (ridicat, mediu, scăzut) si informatiile prevăzute, după caz, la alin. (2) si (3);
   c) detinerile de valori mobiliare mai mari sau egale cu 5%, valoarea tranzactiilor cu instrumente financiare si detinerile de pozitii deschise prin intermediul altui intermediar, dacă este cazul;
   d) numele si functia salariatului/agentului cu care clientul va tine legătura;
   e) semnătura clientului, a persoanei autorizate din partea S.S.I.F. si stampila societătii;
   f) împuternicirea pentru persoana care transmite ordine dacă aceasta nu este reprezentantul legal al clientului persoană juridică, după caz;
   g) anexa: copia documentului de identitate sau a certificatului de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului sau la institutia similară din statul de origine, după caz.
   (2) Atunci când acordă consultantă de investitii sau furnizează servicii de administrare a portofoliului, S.S.I.F. va obtine de la client sau de la potentialul client informatiile necesare cu privire la cunostintele si experienta în domeniul investitiilor financiare specifice tipului instrumentului financiar sau serviciului de investitii, situatia financiară a acestuia si obiectivele investitionale, astfel încât societatea să fie în măsură să recomande respectivului client sau potential client serviciile de investitii si instrumentele financiare care sunt potrivite acestuia.
   (3) Atunci când S.S.I.F. prestează alte servicii de investitii financiare decât cele mentionate la alin. (2), aceasta va solicita clientului sau potentialului client să furnizeze informatii privind cunostintele si experienta acestuia în domeniul investitiilor financiare specifice tipului instrumentului financiar sau serviciului de investitii oferit sau solicitat, astfel încât S.S.I.F. să fie în măsură să evalueze dacă serviciile de investitii sau instrumentele financiare avute în vedere sunt potrivite profilului respectivului client.
   (4) În cazul în care S.S.I.F. consideră, pe baza informatiilor primite conform prevederilor alin. (1), (2) si (3), că instrumentul financiar si serviciul de investitii financiare solicitat nu sunt potrivite pentru client sau potentialul client, aceasta va avertiza în acest sens respectivul client sau potential client.
   (5) În cazul în care clientul sau potentialul client decide să nu furnizeze informatiile mentionate în prezentul articol, sau în cazul în care acesta furnizează informatii insuficiente cu privire la cunostintele si experienta investitională, S.S.I.F. va avertiza respectivul client sau potential client, că refuzul acestuia de a furniza informatii complete va conduce la imposibilitatea societătii de a stabili dacă instrumentul financiar sau serviciul de investitii avut în vedere este adecvat acestuia.
   (6) Avertismentele prevăzute la alin. (4) si (5) adresate clientului sau potentialului client pot fi mentionate în cadrul formularului standard privind cererea de deschidere de cont.
   Art. 82. - S.S.I.F. care prestează servicii de investitii financiare constând doar în executarea si/sau preluarea si transmiterea ordinelor clientilor cu sau fără prestarea serviciilor conexe, pot furniza clientilor lor respectivele servicii de investitii financiare, fără a fi necesară obtinerea informatiilor sau evaluarea oportunitătii investitiei conform prevederilor art. 81, dacă sunt îndeplinite următoarele conditii:
   a) serviciile prestate se referă la actiuni admise la tranzactionare pe o piată reglementată, instrumente ale pietei monetare, obligatiuni sau alte titluri de creantă cu exceptia acelor obligatiuni sau titluri de creantă care reprezintă activul suport al instrumentului financiar derivat, titluri de participare ale organismelor de plasament colectiv si alte instrumente similare non-complexe;
   b) serviciul de investitii financiare este furnizat la initiativa clientului sau potentialului client;
   c) clientul sau potentialul client a fost clar informat cu privire la faptul că, la furnizarea acestui serviciu de investitii financiare, S.S.I.F. nu are obligatia să evalueze oportunitatea investitiei în respectivul instrument financiar sau a serviciului prestat si de acceea, acesta poate beneficia de protectia corespunzătoare prevăzută de regulile de conduită relevante. Acest avertisment poate fi inclus în cadrul unui formular standard;
   d) S.S.I.F. respectă obligatiile stabilite în prezentul regulament în legătură cu conflictul de interese.
   Art. 83. - (1) Înaintea semnării contractului si a cererii de deschidere de cont, S.S.I.F. va înmâna clientului sau potentialului client un document de prezentare scris într-o formă usor de înteles, astfel încât acesta să fie în măsură să înteleagă natura si riscurile serviciilor de investitii financiare si a specificitătii instrumentului financiar care este oferit si, în consecintă, să ia decizii investitionale în cunostintă de cauză.
   (2) Documentul de prezentare mentionat la alin. (1) va cuprinde informatii adecvate cu privire la cel putin următoarele:
   a) datele de identificare ale S.S.I.F.;
   b) grupul căruia S.S.I.F. apartine, dacă este cazul;
   c) denumirea autoritătii competente care a emis autorizatia;
   d) serviciile de investitii financiare autorizate;
   e) instrumentele financiare si strategiile de investitii avute în vedere;
   f) informatii cu privire la caracteristicile principale ale fiecărui instrument financiar si avertismente cu privire la riscurile asociate investitiilor în respectivele instrumente financiare sau cu privire la anumite strategii de investitii;
   g) locurile ("trading venues") unde sunt executate tranzactiile (piata reglementată, ATS etc.);
   h) informatii despre fondul de compensare a investitorilor;
   i) comisioanele si tarifele, taxele si impozitele asociate;
   j) informatii cu privire la existenta compartimentului de control intern, a reprezentantului acestuia si a posibilitătii transmiterii eventualelor reclamatii;
   k) elementele minime necesare derulării tranzactiilor cu instrumente financiare, inclusiv constituirea marjelor, fondurilor de garantare etc., dacă este cazul.
   (3) Informatiile cuprinse în documentul de prezentare pot fi înregistrate în cadrul unui formular standard.
   Art. 84. - (1) Clientul trebuie să primească de la S.S.I.F. rapoarte adecvate cu privire la serviciile furnizate de aceasta. Aceste rapoarte vor include, acolo unde se aplică, costurile asociate tranzactiilor si serviciilor efectuate în numele clientului.
   (2) În cadrul tranzactiilor efectuate în numele clientilor, S.S.I.F. are obligatia întocmirii următoarelor documente si rapoarte:
   a) formular de ordin, pentru fiecare ordin de tranzactionare, care va cuprinde cel putin următoarele:
   1. denumirea S.S.I.F. si numele clientului;
   2. denumirea instrumentului financiar;
   3. locul unde este executată tranzactia (piata reglementată, ATS etc.);
   4. detinerile clientului privind respectivul instrument financiar;
   5. tipul ordinului (limită sau "la piată")
   6. tipul tranzactiei (vânzare, cumpărare);
   7. cantitatea si pretul;
   8. momentul preluării ordinului (data, ora, minutul si secunda);
   9. termenul de valabilitate al ordinului;
   10. dacă ordinul a fost plasat la initiativa clientului sau la recomandarea agentului;
   11. modalitatea de executie a ordinului (total/partial);
   12. momentul anulării ordinului - dacă este cazul;
   13. alte precizări privind informarea corectă a clientului (luarea la cunostintă de oferte publice în derulare, modificări de capital anterioare, fuziuni, divizări etc.);
   14. numele în clar si semnătura agentului pentru servicii de investitii financiare/agentului delegat care a preluat ordinul;
   15. semnătura clientului dacă ordinul nu a fost preluat telefonic;
   16. stampila S.S.I.F. sau a sediului secundar;
   b) formular de confirmare a executării ordinelor trebuie să fie transmis clientilor în maximum 24 de ore de la data executării ordinelor si la sfârsitul zilei pentru tranzactiile cu instrumente financiare derivate si trebuie să cuprindă cel putin următoarele informatii:
   1. denumirea S.S.I.F. si numele clientului;
   2. denumirea si cantitatea instrumentului financiar tranzactionat;
   3. cantitatea si pretul de executare sau, în cazul contractelor cu optiuni, pretul de exercitare si prima;
   4. momentul executării ordinului (data, ora, minutul si secunda);
   5. tipul tranzactiei (vânzare, cumpărare);
   6. locul unde este executată tranzactia (piata reglementată, ATS etc.);
   7. precizări din care să reiasă dacă în tranzactia încheiată contrapartea a fost contul propriu sau contul persoanelor relevante;
   8. informatii privind decontarea tranzactiei (dacă decontarea a avut sau nu loc si data decontării);
   9. comisioanele, tarifele, taxele si impozitele percepute;
   10. pozitiile deschise pe contul acestuia, suma în contul în marjă si suma disponibilă, profitul sau pierderea înregistrată, primele plătite, primele încasate si apelul în marjă, dacă este cazul, pentru tranzactiile cu instrumente financiare derivate;
   c) formular de raportare către clienti, care va fi transmis clientilor cel mai târziu o dată pe lună, dacă clauzele contractuale nu prevăd un alt termen, si va contine, după caz, următoarele date, în functie de prevederile contractuale:
   1. numele clientului;
   2. denumirea instrumentelor financiare detinute, cantităti;
   3. cantitatea si pretul mediu de vânzare/cumpărare pentru fiecare instrument financiar tranzactionat în numele clientului;
   4. pretul mediu pentru fiecare instrument financiar corespunzător zilei de raportare;
   5. diferente favorabile/nefavorabile. În cazul administrării unui portofoliu pe bază discretionară, S.S.I.F. va raporta imediat orice diminuare a valorii activelor încredintate, ca rezultat al unor pierderi reale sau potentiale, care ar atinge sau ar depăsi 10% din respectiva valoare;
   6. disponibilul de numerar în contul clientului;
   7. istoric de tranzactionare si de evolutie a situatiei financiare.
   d) extrasul de cont va fi transmis clientilor lunar, dacă clauzele contractuale nu prevăd un alt termen, si trebuie să contină date privind portofoliul acestora si disponibilul existent în cont.
   (3) S.S.I.F. trebuie să poată dovedi în orice moment transmiterea către clienti a documentelor prevăzute la alin. (2) lit. b) - d).
   Art. 85. - (1) Toate informatiile, incluzând mesajele publicitare, furnizate de către S.S.I.F. si de către agentii acesteia, clientilor ori potentialilor clienti, C.N.V.M. si entitătilor pietei, trebuie să fie corecte, exacte, clare si adecvate, astfel încât să ofere o informare completă si să nu inducă în eroare. Este interzisă comunicarea, publicarea sau distribuirea către public a oricărui mesaj publicitar despre care S.S.I.F. stie sau ar trebui să stie că include informatii false, neclare, incomplete, afirmatii exagerate, neverificate ori ambigue sau care pot induce în eroare. Mesajele publicitare trebuie să fie în mod clar identificate ca atare.
   (2) Informatiile transmise de către S.S.I.F. clientilor trebuie să le permită acestora să ia, în baza respectivelor informatii, decizii investitionale, să reactioneze prompt în legătură cu pierderile curente sau potentiale si să reflecte la consistenta dintre obiectivul, strategia investitională propusă si portofoliul de care dispun.
   (3) S.S.I.F. trebuie să furnizeze la timp clientilor săi informatiile necesare pentru a le permite acestora luarea deciziilor investitionale în cunostintă de cauză.
   (4) Pentru furnizarea la timp a informatiilor, S.S.I.F. trebuie să ia în considerare:
   a) urgenta cu care trebuie solutionată o situatie dată;
   b) timpul necesar clientului să perceapă si să reactioneze la informatia transmisă;
   c) termenii contractuali agreati de client.
   (5) Continutul si scopul pentru care sunt transmise informatiile trebuie să fie usor de înteles, iar datele relevante trebuie să fie clar evidentiate. Prin modul de prezentare a informatiilor nu trebuie să fie omise, ascunse sau diminuate date ori avertismente importante.
   (6) S.S.I.F. poate publica si distribui materiale ce nu fac recomandări specifice, ci doar contin o listă a tuturor recomandărilor făcute de aceasta în trecut. Lista trebuie să contină următoarele elemente:
   a) denumirea fiecărui instrument financiar recomandat;
   b) data si tipul recomandării (de exemplu: vânzare sau cumpărare);
   c) pretul sau intervalul de pret la momentul la care a fost făcută recomandarea;
   d) pretul sau intervalul de pret pentru care a fost făcută recomandarea.
   (7) În cazul materialelor publicitare de tip mărturie referitoare la S.S.I.F. si/sau a calitătii consultantei de investitii oferită de aceasta, materialul respectiv trebuie să evidentieze clar următoarele elemente:
   a) mărturia respectivă nu trebuie considerată ca reprezentativă decât pentru experienta persoanei care o face, iar nu si pentru alti clienti;
   b) mărturia nici nu indică si nici nu garantează performante viitoare de succes;
   c) dacă S.S.I.F. a efectuat, direct sau indirect, o plată pentru mărturia respectivă;
   d) în cazul în care mărturia respectivă implică aspecte de ordin tehnic referitoare la investitii, persoana care o face trebuie să dispună de cunostintele si experienta necesare pentru a putea formula o opinie valabilă.
   (8) Materialele publicitare ale S.S.I.F. trebuie să facă referire la riscurile inerente tranzactiilor cu instrumente financiare, incluzând, fără ca enumerarea să fie limitativă, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb.
   (9) În măsura în care un S.S.I.F. foloseste citate, cotatii, tabele, hărti, grafice, statistici ori alte materiale similare, sursa informatiilor respective trebuie indicată întotdeauna în mod clar.
   (10) Obligatia respectării prezentelor reguli revine S.S.I.F. si/sau reprezentantilor acesteia si în cazul participării la, sau a sponsorizării unor seminarii, colocvii, forumuri, interviuri acordate mass-mediei, precum si în situatia în care S.S.I.F. angajează o altă entitate pentru a se ocupa de publicitatea de orice fel în interesul său.
   Art. 86. - (1) În situatia recomandării unei tranzactii S.S.I.F. trebuie să facă cunoscute clientului toate informatiile detinute cu privire la instrumentele financiare ce fac obiectul investitiei respective si să îi aducă la cunostintă acestuia că performantele anterioare nu reprezintă garantii ale performantelor viitoare.
   (2) S.S.I.F., prin personalul său, poate face recomandări legate de tranzactionare clientilor actuali sau potentiali numai dacă dispune de analize financiare si de alte documente accesibile publicului, cu privire la instrumentul financiar care face obiectul recomandării. S.S.I.F. nu are voie să garanteze în nici un fel performantele instrumentului financiar respectiv.
   (3) Atunci când acordă consultanta sau face recomandări unui client, S.S.I.F. trebuie să tină seama de obiectivul investitional si de profilul respectivului client constituit pe baza informatiilor furnizate de acesta conform art. 81.
   Art. 87. - Pentru a permite clientilor să aprecieze în orice moment termenii unei tranzactii pe care intentionează să o desfăsoare si să verifice, ulterior, conditiile în care această tranzactie a fost executată, S.S.I.F. vor pune la dispozitia clientilor toate informatiile afisate în sistem, cu privire la preturile si volumul de tranzactionare aferente instrumentului financiar, subiect al tranzactiei.
   Art. 88. - (1) Publicitatea făcută de către S.S.I.F. va contine denumirea completă a societătii, adresa sediului social/central inclusiv statul de origine, numerele de telefon si fax, numărul si data deciziei de autorizare.
   (2) S.S.I.F. nu poate poate folosi numele nici unei autorităti publice într-un mod care ar putea indica că aceasta din urmă garantează sau aprobă serviciile prestate de societate.
   (3) Publicitatea S.S.I.F. privitoare la o anume investitie sau la o strategie investitională nu va contine promisiuni cu privire la rezultate specifice, garantii, pretentii exagerate sau cereri nefondate, ori proiectii sau prognoze de rezultate pentru care nu există o bază reală. În plus, toate proiectiile si/sau prognozele trebuie să fie în mod clar identificate ca atare.
   (4) În măsura în care S.S.I.F. dezvoltă o pagină de internet, aceasta va cuprinde cel putin următoarele informatii:
   a) adresa sediului social/central si a sediilor secundare, inclusiv datele de contact (telefon, fax, email) pentru fiecare dintre acestea;
   b) capitalul social;
   c) numele administratorilor, conducătorilor, actionarilor semnificativi, reprezentantului/reprezentantilor compartimentului de control intern, agentilor pentru servicii de investitii financiare si a agentilor delegati;
   d) serviciile de investitii financiare pe care S.S.I.F. este autorizată de către C.N.V.M. să le presteze;
   e) cel putin ultimul bilant contabil anual, precum si contul de profit si pierdere, certificate de auditori financiari;
   f) datele de contact ale reprezentantilor compartimentului de control intern;
   g) informatii privind fondul de compensare a investitorilor.
   (5) S.S.I.F. trebuie să se asigure de corectitudinea si caracterul complet al tuturor informatiilor care sunt afisate pe pagina de internet.
   (6) Publicitatea S.S.I.F. trebuie să fie avizată de către reprezentantul compartimentului de control intern. C.N.V.M. sau operatorul de piată pot obliga S.S.I.F. să modifice informatiile cuprinse pe pagina de internet ori pot interzice S.S.I.F. difuzarea unui material publicitar, dacă acesta contravine legii, reglementărilor C.N.V.M. sau ale pietei reglementate.
   (7) S.S.I.F. trebuie să păstreze la sediul social/central copii ale tuturor materialelor publicitare si ale continutului paginii de internet pentru o perioadă de doi ani de la aparitie sau afisare si să le pună la dispozitia C.N.V.M. ori operatorului de piată, la cererea acestora.

   Sectiunea 2
  Reguli privind executarea ordinelor

   Art. 89. - (1) S.S.I.F. poate presta servicii de investitii financiare principale sau conexe în numele unui client prin intermediul unei alte S.S.I.F. în situatia în care, în acest mod, se realizează o tranzactie mai avantajoasă pentru client si/sau nu creste nivelul comisioanelor si al celorlalte cheltuieli suportate de client. S.S.I.F. care mijloceste transmiterea instructiunilor clientului este responsabilă pentru caracterul complet si acuratetea informatiilor transmise.
   (2) S.S.I.F. care primeste o instructiune să efectueze servicii pe numele unui client în conditiile mentionate la alin. (1), va fi îndreptătită să se bazeze pe orice recomandare cu privire la serviciul sau tranzactiile care au fost furnizate clientului de către o altă S.S.I.F. S.S.I.F. care mijloceste transmiterea instructiunilor este responsabilă în ce priveste oportunitatea pentru client a recomandărilor si consultantei furnizate.
   (3) S.S.I.F. care primeste instructiunile clientului sau ordinele prin intermediul unei alte S.S.I.F. este responsabilă pentru executarea serviciului sau a tranzactiei, bazată pe orice informatie sau recomandare formulată în conformitate cu prevederile prezentului titlu.
   Art. 90. - (1) În cazul în care execută ordinele clientilor, S.S.I.F. trebuie să ia toate măsurile necesare pentru obtinerea celor mai bune rezultate posibile pentru clientii săi, luând în considerare, pretul, costurile, viteza si probabilitatea executării si decontării, volumul, natura tranzactiei sau orice alte caracteristici relevante pentru executarea ordinului. În situatia în care clientul transmite o instructiune specifică, S.S.I.F. are obligatia executării ordinului conform acelei instructiuni.
   (2) În aplicarea alin. (1), S.S.I.F. are obligatia să întocmească si să implementeze reguli si proceduri clare cuprinzând politica de executare a ordinelor care trebuie să conducă la obtinerea celor mai bune rezultate posibile pentru ordinele clientilor.
   (3) Politica de executare a ordinelor va include, corespunzător fiecărei categorii de instrumente financiare, informatii cu privire la diferitele locuri de tranzactionare (piata reglementată, sistemul alternativ de tranzactionare etc.) în care S.S.I.F. execută ordinele clientilor săi, factorii care afectează alegerea locului executării ordinelor, precum si cu privire la posibilitatea executării ordinelor prin intermediul altei S.S.I.F. Alegerea locurilor de tranzactionare de către S.S.I.F. se va face cu respectarea principiului obtinerii celor mai bune rezultate posibile pentru executarea ordinelor clientilor.
   (4) S.S.I.F. va furniza clientilor săi informatii adecvate cu privire la politica de executare a ordinelor si va solicita acordul prealabil al clientilor cu privire la aceasta.
   (5) În cazul în care politica de executare a ordinelor prevede posibilitatea ca ordinele clientilor să poată fi executate în afara pietei reglementate sau a sistemului alternativ de tranzactionare, S.S.I.F. are obligatia informării clientilor săi cu privire la această posibilitate si a obtinerii în prealabil a acordului expres al acestora, înaintea executării ordinelor lor. S.S.I.F. poate obtine acordul clientului fie în cadrul general al contractului, fie separat pentru fiecare tranzactie.
   (6) S.S.I.F. va monitoriza eficacitatea executării ordinelor si a politicii de executare a tranzactiilor, în scopul identificării si corectării oricărei deficiente, acolo unde este cazul. S.S.I.F. va evalua, în mod regulat, dacă locurile executării tranzactiilor stabilite în politica de executare a ordinelor furnizează cele mai bune rezultate posibile pentru clienti sau dacă sunt necesare modificări referitoare la stabilirea locurilor de executare a tranzactiilor. S.S.I.F. va notifica clientii cu privire la orice modificare a executării ordinelor sau a politicii de executare a acestora.
   (7) S.S.I.F. sunt obligate să demonstreze clientilor lor, la solicitarea acestora, că ordinele acestora au fost executate în concordantă cu politica societătii de executare a ordinelor.
   Art. 91. - (1) S.S.I.F. trebuie să actioneze în asa fel încât să asigure o deplină egalitate de tratament fată de clientii săi.
   (2) S.S.I.F. autorizată să execute ordine pe numele clientilor trebuie să implementeze reguli si proceduri care să urmărească executarea promptă, corectă si expeditivă a ordinelor clientilor fată de alte ordine ale clientilor sau fată de ordinele proprii ale S.S.I.F. Aceste reguli si proceduri vor permite executarea ordinelor comparabile ale clientilor în concordantă cu momentul primirii acestora de către S.S.I.F.
   (3) Înainte de a tranzactiona un anumit instrument financiar în contul propriu sau în contul persoanelor relevante, S.S.I.F. trebuie să execute ordinele primite de la clienti pentru acel instrument financiar, care pot fi executate în conditiile pietei.

   (4) S.S.I.F. este pe deplin responsabilă pentru efectuarea tranzactiilor în conformitate cu reglementările în vigoare.
   (5) În cazul ordinelor transmise telefonic se va asigura înregistrarea pe bandă magnetică sau pe un suport echivalent.
   (6) Refuzul de a executa un ordin trebuie comunicat imediat clientului împreună cu justificarea refuzului.
   Art. 92. - În cazul unui ordin limită al unui client, cu privire la actiuni admise la tranzactionare pe o piată reglementată care nu poate fi executat imediat în conditiile curente de piată existente, S.S.I.F. trebuie, cu exceptia cazului în care clientul stabileste altfel în mod expres, să ia măsurile necesare pentru a facilita executarea cât mai curând posibil a acelui ordin, făcând public respectivul ordin limită într-o manieră care să fie usor accesibilă celorlalti participanti la piată folosind sistemul pietei reglementate, sistemul alternativ de tranzactionare sau orice alt sistem supravegheat, cu asigurarea publicitătii, accesibilitătii si executării cât mai rapide a ordinului.
   Art. 93. - (1) Pentru a dobândi autoritate discretionară asupra portofoliului de instrumente financiare al unui client S.S.I.F. are obligatia de a obtine acordul scris si declaratia acestuia cu privire la faptul că acesta întelege asumarea riscului ce decurge din administrarea discretionară a contului său.
   (2) În situatia administrării unui cont discretionar, contrapartea în tranzactii nu poate fi contul propriu, contul persoanelor relevante sau un alt cont client al S.S.I.F., decât dacă se asigură un pret mai bun decât cel oferit de piată.
   (3) S.S.I.F., prin agentul pentru servicii de investitii financiare mandatat în contractul de administrare, are obligatia de a completa ordine de vânzare/cumpărare în cazul în care efectuează tranzactii în legătură cu conturile discretionare ale clientilor lor. Acestea vor fi aprobate de coordonatorul ierarhic superior agentului pentru servicii de investitii financiare.
   (4) În situatia administrării unui cont discretionar, formularul de ordin va contine cel putin elementele prevăzute la art. 84 alin. (2) lit. a), cu exceptia celor prevăzute la pct. 13 si 15.

   Sectiunea 3
  Conflictul de interese

   Art. 94. - (1) S.S.I.F. trebuie să ia toate măsurile astfel încât să se asigure că situatiile de conflict de interese între societate, inclusiv administratori, salariati si agenti sau orice persoană aflată în mod direct sau indirect în pozitie de control fată de societate, si clientii societătii, între doi clienti ai societătii, precum si între combinatii ale situatiilor de mai sus, sunt identificate si apoi prevenite si gestionate într-un asemenea mod încât interesele clientilor să nu fie afectate. În acest scop, S.S.I.F. trebuie să-si stabilească o politică internă independentă, inclusiv prin separarea activitătilor din cadrul acesteia.
   (2) Dacă structura organizatorică si administrativă a societătii stabilită pentru administrarea conflictelor de interese nu este suficientă pentru a asigura prevenirea afectării intereselor clientilor, S.S.I.F. are obligatia să notifice clientului în mod clar natura si sursa conflictului de interese, înaintea prestării serviciilor de investitii financiare în numele acestuia.
   (3) În situatia recomandării unei investitii, S.S.I.F. trebuie să aibă o bază informatională solidă pentru a sustine respectiva investitie, va face cunoscut pretul sau intervalul de pret al instrumentelor financiare în momentul recomandării si va informa clientul despre existenta uneia sau mai multora din următoarele situatii:
   a) S.S.I.F. este formator de piată pentru instrumentul financiar recomandat;
   b) S.S.I.F. si/sau unul dintre administratorii, conducătorii, actionarii semnificativi, directorii, agentii pentru servicii de investitii financiare sau agentii delegati, au detineri mai mari de 5% din instrumentul financiar recomandat, ori detin optiuni, drepturi sau warrante pentru a cumpăra acelasi procent din instrumentul financiar recomandat;
   c) S.S.I.F. a participat în ultimii doi ani la o ofertă publică pentru instrumentul financiar recomandat;
   d) orice alt conflict de interese referitor la instrumentul financiar recomandat.
   (4) În situatia în care conflictele de interese nu pot fi evitate sau gestionate conform politicii interne independente, S.S.I.F. nu trebuie să presteze servicii de investitii financiare în calitate de contraparte a clientului sau în numele clientului fată de care se află, direct sau indirect, într-un conflict de interese, luându-se în considerare inclusiv interesele ce derivă din tranzactii în cadrul grupului din care face parte, decât dacă a dezvăluit, în prealabil, clientului natura si întinderea interesului său, fie în scris, fie telefonic si numai în situatia în care clientul a fost de acord să încheie o tranzactie în conditiile prezentate. Informarea clientului si acordul acestuia trebuie înregistrate de către S.S.I.F., inclusiv pe suport magnetic dacă comunicarea se face telefonic.
   Art. 95. - (1) În scopul prevenirii aparitiei unor situatii de conflict de interese, pentru garantarea confidentialitătii informatiilor obtinute în cursul desfăsurării diferitelor servicii, pentru a asigura un înalt nivel de eficientă si de securitate a serviciilor prestate, S.S.I.F. autorizată să desfăsoare mai multe tipuri de servicii de investitii financiare are obligatia să separe activitătile care pot conduce la aparitia unui conflict de interese.
   (2) Organizarea internă a S.S.I.F. trebuie să fie astfel concepută încât să asigure următoarele cerinte minime:
   a) departamentele de specialitate si personalul implicat să păstreze confidentialitatea oricărei informatii de care iau cunostintă în cursul activitătii, în special informatiile care nu au devenit încă publice si care ar putea influenta pretul de tranzactionare pe piată;
   b) oricare dintre informatiile mentionate la lit. a) să nu fie folosite în tranzactiile efectuate de către S.S.I.F. în contul propriu, în contul persoanelor relevante sau în contul unor terti ori clienti interesati;
   c) separarea functiilor privind decizia, executia si supravegherea activitătii;
   d) separarea atributiilor principale astfel încât să se evite îndeplinirea de către aceeasi persoană a unor atributii care pot avea ca rezultat erori greu de detectat sau activităti care pot fi susceptibile de abuz si care expun la risc societatea sau clientii acesteia;
   e) mecanisme de securitate si control ale sistemelor informatice pentru asigurarea confidentialitătii si păstrării în sigurantă a datelor si informatiilor stocate, a fisierelor si bazelor de date. Datele stocate se referă la cel putin următoarele: ordine introduse, modificate, anulate, executate, rămase neexecutate;
   f) alocarea unor coduri si/sau parole personale de acces, netransferabile, fiecărei categorii de salariati si personalului de conducere.

   Sectiunea 4
  Contrapărti eligibile

   Art. 96. - (1) În aplicarea acestui articol, sunt considerate contrapărti eligibile următoarele entităti:
   a) societătile de servicii de investitii financiare, institutiile de credit si societătile de asigurare;
   b) organismele de plasament colectiv si societătile lor de administrare;
   c) fondurile de pensii si societătile lor de administrare;
   d) alte institutii financiare autorizate sau reglementate conform legislatiei comunitare sau legilor nationale a unui stat membru;
   e) persoanele fizice sau juridice ale cărei activităti principale constau în tranzactionarea în cont propriu a mărfurilor si/sau a instrumentelor financiare derivate având ca suport mărfurile;
   f) traderii;
   g) guvernele nationale si entitătile publice subordonate acestora inclusiv autoritătile publice care gestionează datoria publică;
   h) băncile centrale si organizatiile transnationale.
   (2) Prevederile art. 73 alin. (1), art. 77, art. 80 alin. (1) lit. c), art. 81 alin. (2) - (6), art. 82, art. 83, art. 84 alin. (1), art. 85 alin. (1), art. 90, art. 91 alin. (2) si art. 92 nu se aplică S.S.I.F. autorizată să execute ordine în numele clientilor si/sau să efectueze tranzactii în cont propriu si/sau să primească si să transmită ordine, atunci când respectivele operatiuni sunt efectuate cu sau între contrapărti eligibile.
   (3) Entitătile clasificate ca si contrapărti eligibile conform alin. (1) pot solicita, fie în termeni generali, fie tranzactie cu tranzactie, tratarea lor ca si clienti ai S.S.I.F. cărora li se aplică prevederile art. 73 alin. (1), art. 77, art. 80 alin. (1) lit. c), art. 81 alin. (2) - (6), art. 82, art. 83, art. 84 alin. (1), art. 85 alin. (1), art. 90, art. 91 alin. (2) si art. 92.
   (4) În situatia unei tranzactii în care posibilele contrapărti se află sub jurisdictii diferite, S.S.I.F. va amâna aplicarea statutului de contraparte eligibilă a respectivei entităti conform prevederilor legale si măsurilor din statul membru în care respectiva entitate este situată, până la obtinerea confirmării exprese a posibilei contrapărti că aceasta este de acord să fie tratată drept contraparte eligibilă. S.S.I.F. poate obtine această confirmare fie într-un cadru general în baza unui contract, fie pentru fiecare tranzactie în parte.
   (5) C.N.V.M. poate recunoaste drept contrapărti eligibile, alte entităti decât cele prevăzute la alin. (1) care întrunesc conditii predeterminate corespunzătoare, incluzând mărimea detinerilor.
   (6) C.N.V.M. poate recunoaste drept contrapărti eligibile, entitătile din alte state, echivalente categoriilor de entităti mentionate la alin. (1) si respectiv a celor mentionate la alin. (5) dacă sunt îndeplinite aceleasi conditii prevăzute pentru încadrarea acestora din urmă conform alin. (5).

   CAPITOLUL III
  Cerinte privind transparenta si integritatea operatiunilor
cu instrumente financiare

   Sectiunea 1
  Obligatii privind asigurarea integritătii pietelor, raportarea
tranzactiilor si păstrarea înregistrărilor

   Art. 97. - (1) S.S.I.F. are obligatia să păstreze si să pună la dispozitia C.N.V.M., pentru cel putin 5 ani, rapoartele si evidentele cuprinzând datele si informatiile relevante pentru toate tranzactiile cu instrumente financiare pe care le-a efectuat fie în cont propriu, fie în contul clientilor.
   (2) În cazul tranzactiilor efectuate în contul clientilor, rapoartele si evidentele trebuie să cuprindă, în afara informatiilor relevante prevăzute la alin. (1), toate informatiile si detaliile privind identitatea clientului, precum si informatiile prevăzute de reglementările în vigoare aplicabile prevenirii si combaterii spălării banilor prin folosirea sistemului financiar.
   Art. 98. - (1) Operatorul de piată, operatorul de sistem si, după caz, societătile de servicii de investitii financiare, trebuie să întocmească si să transmită C.N.V.M. cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de sfârsitul următoarei zile lucrătoare, rapoartele privind tranzactiile cu instrumente financiare, întocmite conform prevederilor alin. (2), după cum urmează:
   a) în cazul în care tranzactionarea se efectuează în piata reglementată sau în sistemul alternativ de tranzactionare obligatia transmiterii rapoartelor revine, după caz, operatorului de piată sau operatorului de sistem;
   b) în cazul tranzactiilor efectuate conform prevederilor Titlului III, capitolul III, sectiunea 2, obligatia transmiterii rapoartelor revine S.S.I.F.
   (2) Rapoartele prevăzute la alin. (1) vor cuprinde, cel putin, detalii privind denumirea si numărul instrumentelor financiare cumpărate sau vândute, cantitatea, data si momentul executării fiecărei tranzactii, pretul de tranzactionare, precum si datele de identificare ale S.S.I.F. implicate.
   Art. 99. - (1) În cazul în care instrumentele financiare subiect al raportării se tranzactionează în cadrul altei piete relevante în termeni de lichiditate pentru respectivul instrument, S.S.I.F. va transmite informatiile prevăzute la art. 98 alin. (2) si autoritătii competente care supraveghează respectiva piată, în conformitate cu legislatia comunitară aplicabilă.
   (2) C.N.V.M. va emite instructiuni pentru definirea pietei relevante în termeni de lichiditate în conformitate cu legislatia comunitară aplicabilă.
   Art. 100. - Rapoartele transmise C.N.V.M. de către sucursalele intermediarilor autorizati în statele membre, care desfăsoară activităti în România, vor fi transmise si autoritătilor competente din statele membre de origine, cu exceptia cazului în care acestea decid că nu doresc să primească respectivele informatii.
   Art. 101. - (1) S.S.I.F. trebuie să evidentieze distinct, să întocmească si să tină la zi cel putin următoarele:
   a) un formular pentru fiecare ordin de tranzactionare, care va cuprinde informatiile prevăzute la art. 84 alin. (2) lit. a);
   b) formulare de confirmare a executării ordinelor întocmite conform art. 84 alin. (2) lit. b);
   c) evidente privind apelurile în marjă si notele privind alte debite/credite ale clientilor;
   d) fisele conturilor clientilor, conturilor persoanelor relevante si contului propriu;
   e) evidente ale operatiunilor referitoare la tranzactiile cu instrumente financiare, ale intrărilor/iesirilor de numerar si ale altor avansuri sau debite ale clientilor, precum si documentele primare care au stat la baza lor. Evidentele vor reflecta contul în care tranzactia a fost efectuată, denumirea contului, instrumentul financiar tranzactionat, cantitatea, pretul unitar si pretul total de vânzare sau cumpărare si data tranzactiei;
   f) evidentele detinerilor clientilor, care să reflecte, în contul de numerar al fiecărui client, toate vânzările/cumpărările, primirile/livrările de instrumente financiare, actualizate cel putin zilnic;
   g) situatii privind activele si pasivele, conturile de venituri, de cheltuieli si de capital, actualizate cel putin lunar;
   h) documente care să reflecte, separat pentru fiecare instrument financiar, la data compensării, toate pozitiile pe care S.S.I.F. le detine în conturile personale si ale clientilor săi, precum si localizarea lor;
   i) evidente ale instrumentelor financiare în curs de transfer, ale dividendelor si dobânzilor primite, ale împrumuturilor acordate sau primite, precum si ale instrumentelor financiare ce nu au fost primite sau nu au fost livrate, actualizate cel putin zilnic;
   j) fisele angajatilor S.S.I.F., cu mentionarea sanctiunilor si a situatiilor de punere sub acuzare în legătură cu activitatea de intermediere, pentru perioada în care acestia au fost angajatii S.S.I.F.
   (2) Toate documentele prevăzute la alin. (1) trebuie să poată fi puse la dispozitie C.N.V.M., la cerere, în cel mult două zile lucrătoare.
   (3) La cererea C.N.V.M., S.S.I.F. are obligatia de a furniza în orice moment copii ale documentelor solicitate.
   Art. 102. - (1) În scopul supravegherii de către C.N.V.M. a activitătii desfăsurate de S.S.I.F., aceasta va depune la C.N.V.M. următoarele situatii si documente:
   a) situatii financiare lunare, trimestriale sau semestriale, după caz, întocmite si transmise C.N.V.M. în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 9/2004 privind adecvarea capitalului societătilor de servicii de investitii financiare;
   b) "raportul privind evidenta operatiunilor de împrumut, a cumpărărilor în marjă si a vânzărilor în lipsă" întocmit conform anexei nr. 7, în termen de maximum 10 zile de la încheierea lunii de raportare sau în maximum 24 de ore de la solicitarea C.N.V.M.;
   c) "raportul privind tranzactiile cu instrumente financiare derivate" întocmit conform anexei nr. 7, în termen de maximum 10 zile de la încheierea lunii de raportare sau în maximum 24 de ore de la solicitarea C.N.V.M.;
   d) raportul semestrial, în termenul legal stabilit prin reglementările C.N.V.M., care va cuprinde situatiile financiare semestriale compuse din bilant, cont de profit si pierdere, situatia modificărilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de trezorerie;
   e) raportul anual, în termenul legal stabilit prin reglementările C.N.V.M., care va cuprinde:
   1. situatiile financiare anuale compuse din bilant, cont de profit si pierdere, situatia modificărilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, politici contabile si note explicative;
   2. raportul administratorilor;
   3. raportul auditorului financiar.
   f) raportul auditorilor interni, care va fi transmis împreună cu raportul mentionat la lit. e);
   g) raport privind sursa veniturilor S.S.I.F. (detaliate pe categorii de servicii de investitii financiare) si destinatia cheltuielilor, precum si raport privind sursa veniturilor (detaliate pe categorii de servicii de investitii financiare) si destinatia cheltuielilor, pe fiecare sediu secundar, care vor fi transmise împreună cu raportul mentionat la lit. e).
   (2) Anual S.S.I.F. va transmite C.N.V.M., până cel târziu la data de 31 ianuarie, anexa nr. 1A, actualizată si completată integral, împreună cu:
   a) lista sediilor secundare autorizate cuprinzând si agentii pentru servicii de investitii financiare si, după caz, reprezentantii compartimentului de control intern care îsi desfăsoară activitatea la respectivele sedii secundare;
   b) raport privind structura portofoliilor individuale ale clientilor aflate în administrare;
   c) raport privind măsurile disciplinare aplicate conducătorilor, agentilor pentru servicii de investitii financiare si reprezentantilor compartimentului de control intern;
   d) contractele încheiate cu alti intermediari;
   e) raport privind activitătile aflate în obiectul de activitate autorizat ce au fost externalizate.
   (3) Anual S.S.I.F. va transmite C.N.V.M., până cel târziu la data de 31 martie, raportul privind structura organizatională si sistemul de contabilitate.

   Sectiunea 2
  Obligatiile S.S.I.F. care actionează în calitate de operator independent

   Art. 103. - Operatorul independent reprezintă intermediarul care în mod organizat, frecvent si sistematic încheie tranzactii pe cont propriu prin executarea ordinelor clientilor în afara pietelor reglementate sau a sistemelor alternative de tranzactionare.
   Art. 104. - Societătile de servicii de investitii financiare care actionează în calitate de operator independent pentru actiuni, au obligatia să publice cotatia fermă pentru acele actiuni admise la tranzactionare pe o piată reglementată, pentru care actionează ca operator independent si pentru care există o piată lichidă conform criteriilor pietei reglementate pe care sunt admise la tranzactionare. În cazul actiunilor pentru care nu există o piată lichidă, operatorul independent va prezenta cotatiile clientilor lor, la solicitarea acestora.
   Art. 105. - (1) Prevederile art. 104 se aplică atunci când operatorul independent tranzactionează cantităti mai mici decât cantitatea standard din piată. Operatorului independent care tranzactionează doar cantităti mai mari decât cantitatea/volumul standard din piată nu i se vor aplica prevederile acestui capitol.
   (2) Operatorii independenti pot decide cantitatea sau cantitătile pentru care vor oferi cotatii. Pentru o anumită actiune, fiecare cotatie va include pretul ferm de cumpărare si/sau vânzare sau preturile pentru o cantitate sau cantităti care pot fi mai mici decât cantitatea/volumul standard din piată pentru clasa de actiuni de care apartin respectivele actiuni. Pretul sau preturile vor reflecta conditiile predominante (preponderente) existente în piată pentru respectiva actiune.
   (3) În aplicarea prezentei sectiuni, actiunile vor fi grupate în clase pe baza mediei aritmetice a valorii ordinelor executate în piată pentru acea actiune. Cantitatea/volumul standard din piată pentru fiecare clasa de actiuni va fi o cantitate reprezentativă a mediei aritmetice a valorii ordinelor executate în piată pentru actiunile incluse în fiecare clasă de actiuni.
   (4) În aplicarea prevederilor art. 104 si ale alin. (1) - (3) ale prezentului articol, piata pentru fiecare actiune reprezintă toate ordinele executate în România si în Uniunea Europeană în legătură cu respectiva actiune, excluzându-le pe acelea ale căror volume sunt mai mari decât volumul standard din piată pe acea actiune.
   Art. 106. - C.N.V.M., pe baza datelor furnizate de către operatorul de piată sau de către autoritatea competentă a pietei celei mai relevante în termeni de lichiditate pentru fiecare actiune, va stabili, cel putin anual, clasa actiunilor căreia aceasta îi apartine, luând în considerare media aritmetică a valorii ordinelor executate în piată cu privire la acea actiune. Această informatie va fi difuzată public tuturor participantilor la piată.
   Art. 107. - (1) Operatorii independenti vor face publice cotatiile lor în mod regulat si continuu în timpul programului normal de tranzactionare. Operatorii independenti pot să-si actualizeze cotatiile în orice moment si vor putea, de asemenea, în conditii exceptionale de piată, să-si retragă cotatiile.
   (2) Cotatiile vor fi făcute publice într-o manieră usor accesibilă celorlalti participanti la piată, în baza unor costuri comerciale rezonabile.
   (3) În vederea îndeplinirii conditiilor prevăzute la art. 90, operatorii independenti vor executa ordinele primite de la clientii obisnuiti cu privire la actiunile pentru care au calitatea de operatori independenti, la preturile cotate la momentul primirii ordinelor.
   (4) S.S.I.F. va executa ordinele primite de la clientii profesionali definiti conform Anexei nr. 8 cu privire la actiunile pentru care au calitatea de operatori independenti, la preturile cotate la momentul primirii ordinelor. Operatorii independenti pot executa aceste ordine, în cazuri justificate, la un pret mai bun cu conditia ca acest pret să se încadreze în limitele apropiate de conditiile publice ale pietei, precum si cu conditia ca ordinele să cuprindă cantităti mai mari decât cantitatea initiată în mod obisnuit de către un client obisnuit.
   (5) Operatorii independenti pot, de asemenea, să execute ordinele primite de la clientii profesionali la preturi diferite fată de cotatiile oferite fără a fi necesară îndeplinirea conditiilor stabilite la alin. (4), în situatia în care executarea tranzactiilor cu mai multe valori mobiliare reprezintă parte a unei tranzactii sau, în situatia în care ordinele sunt supuse altor conditii decât pretul curent din piată.
   (6) În situatia în care nu este posibilă aplicarea prevederilor alin. (4) si (5), operatorul independent care oferă o singură cotatie sau a cărui cea mai mare cotatie este mai mică decât cantitatea/volumul standard din piată si care primeste un ordin de la un client cuprinzând o cantitate mai mare decât cotatia oferită de acesta, dar mai mică decât volumul standard din piată, poate decide să execute acea parte a ordinului care depăseste cotatia oferită de acesta, cu conditia ca executarea să se facă la pretul cotat.
   (7) În situatia în care ordinul unui client cuprinde o cantitate ce reprezintă un multiplu al volumului standard din piată plus o diferentă mai mică decât volumul standard, prevederile alin. (6) se aplică si acestei diferente.
   (8) În cazul în care operatorul independent oferă cotatii diferite si primeste un ordin care se situează între aceste cotatii, va executa ordinul la unul din preturile cotate cu respectarea prevederilor art. 91 alin. (2) si art. 92, exceptând cazul în care este permis altfel conform alin. (4) si (5).
   Art. 108. - C.N.V.M. va verifica dacă S.S.I.F. care actionează în calitate de operator independent:
   a) actualizează periodic preturile de cumpărare si/sau vânzare publicate în conformitate cu art. 104 si dacă mentine preturile care reflectă conditiile de piată predominante (preponderente);
   b) respectă conditiile impuse pentru oferirea unor preturi mai bune conform prevederilor art. 107 alin. (4).
   Art. 109. - (1) Operatorii independenti pot decide pe baza politicii comerciale proprii si într-un mod obiectiv si nediscriminatoriu, căror clienti le vor acorda acces la cotatiile oferite. În acest sens, S.S.I.F. va dispune de reguli clare care guvernează accesul la cotatiile oferite.
   (2) Operatorii independenti pot refuza să încheie sau pot întrerupe relatiile de afaceri cu clientii din considerente comerciale cum ar fi statutul de creditori al clientilor sau luarea în considerare a riscului de contraparte si de decontare finală într-o tranzactie.
   Art. 110. - (1) În vederea limitării riscului de a fi expus la multiple tranzactii din partea aceluiasi client, operatorul independent poate limita, într-un mod nediscriminatoriu, numărul tranzactiilor de la acelasi client care vor fi initiate în conditiile publicate.
   (2) Operatorii independenti pot de asemenea, ca într-un mod nediscriminatoriu si cu respectarea prevederilor art. 91 alin. (2) si art. 92, să limiteze numărul total al tranzactiilor de la diferiti clienti în acelasi timp cu conditia ca acest lucru să se efectueze numai dacă numărul si/sau volumul ordinelor clientilor depăsesc considerabil norma.

   Sectiunea 3
  Obligatiile S.S.I.F. privind transparenta post tranzactionare

   Art. 111. - (1) S.S.I.F. care efectuează, în afara pietei reglementate sau a unui sistem alternativ de tranzactionare, tranzactii cu actiuni admise la tranzactionare pe o piată reglementată în contul propriu sau în contul clientilor, trebuie să facă public volumul si pretul acelor tranzactii, precum si momentul (data, ora, minutul si secunda) la care acestea au fost executate. Această informatie va fi făcută publică imediat după momentul executării tranzactiei, în baza unor costuri comerciale rezonabile si într-o manieră cât mai usor accesibilă participantilor la piată, în conformitate cu reglementările pietei reglementate.
   (2) Detaliile privind informatiile ce trebuie făcute publice conform alin. (1), vor fi transmise prin intermediul sistemului electronic al pietei reglementate pe care respectiva actiune este admisă la tranzactionare. Operatorul de piată va permite transmiterea acestor informatii prin intermediul sistemului electronic al pietei reglementate administrate, într-un mod nediscriminatoriu si pe baza unor costuri comerciale rezonabile.
   (3) S.S.I.F. care efectuează, în afara unui sistem alternativ de tranzactionare, tranzactii cu actiuni care nu sunt admise la tranzactionare pe o piată reglementată si care sunt tranzactionate în cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare trebuie să facă public prin intermediul sistemului alternativ de tranzactionare volumul si pretul acelor tranzactii, precum si momentul (data, ora, minutul si secunda) la care acestea au fost executate.

   Sectiunea 4
  Practici frauduloase

   Art. 112. - (1) Următoarele fapte sunt considerate ca fiind practică frauduloasă:
   a) furtul instrumentelor financiare ale clientilor si/sau al fondurilor bănesti aferente acestora;
   b) împrumutul, gajarea sau constituirea de garantii în numele S.S.I.F. prin utilizarea instrumentelor financiare si a disponibilitătilor bănesti care apartin clientilor sau tertilor, fără a avea în prealabil autorizatia scrisă expresă a clientului;
   c) înstrăinarea sau folosirea directă sau indirectă a activelor clientului ori a drepturilor provenind din proprietatea asupra acestora, fără autorizatia scrisă expresă a clientului;
   d) încheierea unor tranzactii cu instrumente financiare care ar avea drept scop ascunderea identitătii proprietarului acestora;
   e) garantarea obtinerii unor rezultate financiare pozitive în urma tranzactiilor efectuate;
   f) executarea prioritară a ordinelor de tranzactionare în contul propriu si/sau contul persoanelor relevante fată de ordinele competitive anterioare sau concomitente în contul clientilor;
   g) efectuarea de tranzactii în situatia existentei unor conflicte de interese cu clientii fără informarea si acordul prealabil al clientului;
   h) tranzactionarea excesivă pentru un cont discretionar, în sensul efectuării de tranzactii repetate, în defavoarea clientului, cu scopul de a genera comision pentru S.S.I.F.;
   i) realizarea unui acord între două sau mai multe persoane care se află în legături strânse, în scopul obtinerii de beneficii în dauna clientilor sau care au ca scop ori rezultat cresterea ori scăderea frauduloasă a pretului instrumentelor financiare;
   j) informarea eronată, incompletă sau exagerată cu privire la un instrument financiar, transmisă unui client în vederea determinării acestuia să deruleze tranzactii având ca obiect respectivul instrument financiar;
   k) acoperirea obligatiilor ce rezultă din tranzactiile efectuate în contul propriu si/sau contul persoanelor relevante folosind activele clientilor;
   l) transmiterea unor informatii din surse neoficiale, prezentate ca fiind confidentiale, în scopul determinării clientilor sau potentialilor clienti de a efectua tranzactii ori promisiuni de câstig făcute clientilor.
   (2) C.N.V.M. poate încadra si alte fapte decât cele mentionate la alin. (1) în categoria celor considerate ca practică frauduloasă.
   Art. 113. - În aplicarea art. 244 alin. (5) lit. a) si b) din Legea nr. 297/2004, în examinarea tranzactiilor sau ordinelor de tranzactionare, C.N.V.M., operatorul de piată, operatorul de sistem si participantii la piată, vor lua în considerare, cel putin următoarele semnale care pot indica operatiuni de manipulare a pietei:
   a) măsura în care ordinele de tranzactionare date sau tranzactiile efectuate reprezintă o proportie semnificativă a volumului zilnic de tranzactionare a unui instrument financiar avut în vedere pe piata reglementată, în special atunci când aceste operatiuni conduc la modificarea semnificativă a pretului instrumentului financiar;
   b) măsura în care ordinele de tranzactionare date sau tranzactiile efectuate de persoane care cumpără sau vând cantităti ale unui instrument financiar reprezentând pozitii semnificative, conduc la modificări semnificative ale pretului respectivului instrument financiar sau a instrumentului financiar derivat ori a activului suport cu care se află în legătură, admis la tranzactionare pe o piată reglementată;
   c) măsura în care tranzactiile efectuate nu conduc la modificări privind detinătorii finali ai instrumentului financiar admis la tranzactionare pe o piată reglementată;
   d) măsura în care ordinele de tranzactionare date sau tranzactiile efectuate includ pozitii de sens invers într-o perioadă scurtă de timp si reprezintă o proportie semnificativă a volumului zilnic de tranzactionare a instrumentului financiar analizat pe piata reglementată avută în vedere, si ar putea fi asociate cu schimbări semnificative ale pretului instrumentului financiar admis la tranzactionare pe o piată reglementată;
   e) măsura în care ordinele de tranzactionare date sau tranzactiile efectuate sunt concentrate într-o perioadă scurtă de timp în cadrul sesiunii de tranzactionare si conduc apoi la schimbarea pretului în sens invers;
   f) măsura în care ordinele de tranzactionare date si retrase înainte de a fi executate, conduc la modificarea celui mai bun pret de cumpărare sau vânzare a unui instrument financiar admis la tranzactionare pe o piată reglementată, sau la modificarea înregistrărilor în registrul ordinelor disponibil participantilor la piată;
   g) măsura în care ordinele de tranzactionare sunt date sau tranzactiile sunt efectuate la momentul sau în jurul unui anume moment în care sunt determinate preturile de referintă, preturile de decontare si estimările, si care conduc la modificări ale pretului cu efect asupra estimărilor si preturilor mentionate mai sus;
   h) situatia în care ordinele de tranzactionare date sau tranzactiile efectuate de către persoane sunt precedate sau urmate de diseminarea unor informatii false sau înselătoare de către aceleasi persoane sau de către alte persoane cu care acestea se află în legătură;
   i) situatia în care ordinele de tranzactionare sunt date sau tranzactiile sunt efectuate de către persoane, înainte ca, sau după ce, aceleasi persoane sau persoane cu care acestea se află în legătură, produc sau diseminează analize ori recomandări privind investitiile care sunt incorecte, aduc prejudicii sau sunt, în mod demonstrabil, influentate de interese materiale.

   TITLUL IV
  Contractele la distantă si tranzactiile prin internet

   CAPITOLUL I
  Continutul si clauzele minime ale contractelor la distantă
încheiate de S.S.I.F. cu investitorii

   Art. 114. - (1) Pentru validitatea încheierii unui contract la distantă, definit conform art. 28 alin. (3) din Legea nr. 297/2004, S.S.I.F. trebuie să solicite si să obtină, în prealabil consimtământul scris al investitorului pentru încheierea unui astfel de contract.
   (2) Consimtământul investitorului prevăzut la alin. (1) se poate obtine prin semnătura investitorului dată pe un document tipizat, transmis prin una din următoarele modalităti:
   a) direct la sediul S.S.I.F.;
   b) prin postă, cu confirmare de primire;
   c) prin telex;
   d) prin orice alt mijloc de comunicare recunoscut de lege, ce permite identificarea expeditorului.
   Art. 115. - Înainte de încheierea unui contract la distantă sau la momentul prezentării propunerii de încheiere a unui contract la distantă, S.S.I.F. are obligatia de a informa investitorii în timp util, corect si complet asupra a cel putin următoarelor elemente:
   a) date privind posibilitatea identificării S.S.I.F. care vor cuprinde:
   1. denumirea S.S.I.F., serviciile de investitii financiare prestate, adresa sediului social/central, a sediilor secundare si a modalitătii de contactare, telefon, fax, e-mail, codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului a S.S.I.F.;
   2. numele si prenumele conducătorilor S.S.I.F., adresa, numărul de telefon/fax si e-mail-ul unde acestia pot fi contactati;
   3. autorizatia acordată de C.N.V.M. si adresa, numărul de telefon/fax si e-mail-ul C.N.V.M.
   b) informatii privind serviciile de investitii financiare ce urmează să le presteze sau intentionează să le presteze care se vor referi la:
   1. descrierea caracteristicilor principale ale serviciului de investitii financiare;
   2. costul total pe care investitorul trebuie să îl plătească pentru serviciul de investitii financiare prestat de S.S.I.F., incluzând toate comisioanele, taxele, tarifele sau cheltuielile aferente achitate direct de către investitor sau prin intermediul S.S.I.F., iar în cazul în care nu poate fi indicat un cost total exact al serviciului furnizat, S.S.I.F. este obligată să informeze investitorul asupra modalitătii de calcul necesare verificării costului total;
   3. precizarea faptului că:
   a. serviciile de investitii financiare implică anumite riscuri specifice, caracteristice instrumentelor financiare;
   b. operatiunile ce urmează a fi executate depind de fluctuatiile pietelor financiare asupra cărora S.S.I.F. nu are influentă;
   c. performantele statistice realizate nu sunt indicatori pentru performante viitoare;
   4. notificarea cu privire la posibilitatea existentei altor taxe si/sau costuri care nu sunt plătite prin intermediul S.S.I.F. sau impuse de aceasta;
   5. indicarea termenului limită până la care informatiile furnizate sunt valabile;
   6. precizarea modalitătilor de plată si de realizare a plătii;
   7. indicarea oricărui cost suplimentar pentru investitor rezultat din utilizarea de către acesta a mijloacelor de comunicare la distantă, dacă astfel de costuri aditionale sunt facturate separat.
   c) informatii cu privire la contractul la distantă ce urmează a fi încheiat, care vor cuprinde:
   1. existenta dreptului de denuntare unilaterală a contractului conform art. 28 alin. (7) si (8) din Legea nr. 297/2004, precum si informatii cu privire la suma pe care investitorul va trebui să o plătească pentru serviciile de investitii financiare prestate anterior exercitării acestui drept, precum si consecintele ce decurg din neexercitarea acestui drept;
   2. durata minimă pentru care se încheie contractul la distantă, în cazul prestării unor servicii de investitii financiare cu caracter permanent sau temporar;
   3. drepturile pe care le pot avea părtile de a rezilia contractul înainte de termen sau unilateral în virtutea clauzelor contractului la distantă inclusiv penalitătile prevăzute de contract în asemenea cazuri;
   4. indicarea modalitătilor practice de exercitare a dreptului de denuntare unilaterală a contractului înainte de termen, precum si indicarea adresei la care poate fi expediată notificarea de denuntare unilaterală a contractului;
   5. normele legale din România, din statul membru sau nemembru avute în vedere de către S.S.I.F. ca temei juridic al raportului contractual cu investitorul, precizate acestuia înaintea încheierii contractului la distantă;
   6. orice clauză contractuală privind legislatia aplicabilă contractului la distantă si/sau instanta competentă în solutionarea eventualelor litigii între părti;
   7. limba sau limbile oficiale ale unui stat în care sunt formulati termenii si conditiile contractuale, informatiile prealabile ce trebuie să fie furnizate de S.S.I.F. investitorilor, precum si limba ori limbile în care S.S.I.F. a convenit, de comun acord cu investitorul, să comunice pe durata derulării contractului la distantă.
   d) informatii privind căile de solutionare a litigiilor dintre părti, si anume:
   1. posibilitatea apelării la proceduri de mediere înainte de sesizarea instantei de judecată, după caz, de către investitor, care are calitatea de parte contractuală si, de asemenea, care sunt modalitătile prin care investitorul poate apela la aceste proceduri;
   2. existenta unor fonduri de garantare sau a altor mecanisme de compensare, altele decât cele prevăzute de Legea nr. 297/2004.
   Art. 116. - Informatiile prevăzute la art. 115 al căror scop comercial trebuie precizat fără echivoc, vor fi comunicate în mod clar, usor de înteles de către investitor, prin mijloacele de comunicare la distantă utilizate, tinând cont, în primul rând, de regulile de conduită si de bună practică comercială, precum si de principiile care guvernează protectia persoanelor lipsite de capacitatea de exercitiu cum ar fi minorii.
   Art. 117. - (1) S.S.I.F. care prestează servicii de investitii financiare în baza unui contract la distantă, poate utiliza cel putin următoarele mijloace de comunicare la distantă:
   a) telefon;
   b) fax;
   c) internet;
   d) sistemul automatizat de apel fără interventie umană.
   (2) Utilizarea mijloacelor de comunicare la distantă necesită acordul prealabil expres al investitorului si nu este permisă în cazul în care investitorul si-a manifestat dezacordul cu privire la utilizarea acestora (nu este permisă dacă există un refuz manifestat de investitor).
   (3) Cheltuielile rezultate din aplicarea alin. (2) în vederea obtinerii acordului investitorului pentru utilizarea mijloacelor de comunicare la distantă nu vor fi suportate în nici o situatie de către investitor.
   Art. 118. - (1) În cazul în care mijlocul de comunicare la distantă este telefonul sau orice alt mijloc ce implică vorbirea directă, la începutul convorbirii cu investitorul, S.S.I.F. are obligatia de a informa, în mod complet, corect si precis cu privire la:
   a) denumirea si datele de identificare ale S.S.I.F.;
   b) scopul apelului telefonic initiat de S.S.I.F.
   (2) Convorbirea telefonică cu investitorul poate continua numai cu acordul explicit al acestuia, caz în care se va prezenta identitatea persoanei care a contactat investitorul din partea S.S.I.F. si în ce calitate reprezintă S.S.I.F., precum si informatiile prevăzute la art. 115 lit. b) pct. 1, 2, 4 si lit. c) pct. 1.
   (3) S.S.I.F. este obligată să informeze investitorul despre faptul că orice alte informatii suplimentare sunt disponibile la cerere si, totodată, să indice natura acestor informatii. S.S.I.F. trebuie să furnizeze toate informatiile complete atunci când îsi îndeplineste obligatiile ce îi revin potrivit art. 120 si art. 121.
   Art. 119. - Informatiile referitoare la obligatiile contractuale vor fi comunicate investitorului în faza precontractuală. Aceste informatii trebuie să fie în conformitate cu obligatiile contractuale rezultate din dispozitiile legale aplicabile contractului la distantă, în cazul încheierii lui.
   Art. 120. - (1) Sub sanctiunea nulitătii contractului, S.S.I.F. va comunica investitorilor în totalitate, termenii si conditiile contractuale, precum si informatiile prevăzute de art. 83 si art. 115 lit. a), în scris, pe suport de hârtie sau pe orice suport durabil disponibil sau accesibil investitorului, în timp util, înainte ca acesta să aibă obligatii rezultate prin semnarea unui contract la distantă sau acceptării unei oferte de prestare a unui serviciu de investitii financiare la distantă.
   (2) Prin suport durabil se întelege orice instrument care permite investitorului păstrarea informatiilor ce îi sunt comunicate, pentru o perioadă de timp corespunzătoare scopului informatiei, într-un format usor accesibil, cu posibilitatea de a fi consultate ori de câte ori este necesar, si care să nu permită modificarea continutului acestora în timp.
   (3) În cazul în care contractul a fost încheiat, la cererea expresă a investitorului, prin utilizarea unor mijloace de comunicare la distantă care nu permit îndeplinirea procedurii prealabile de informare prevăzută la alin. (1), S.S.I.F. îsi va îndeplini obligatiile ce îi revin imediat după încheierea contractului la distantă.
   Art. 121. - Pe toată durata derulării contractului la distantă, investitorul are dreptul să solicite comunicarea conditiilor si prevederilor contractuale pe suport de hârtie. Investitorul este, de asemenea, îndreptătit să solicite schimbarea modului de comunicare la distantă folosit dacă acest lucru nu este incompatibil cu termenii contractului încheiat sau cu natura serviciului furnizat.
   Art. 122. - Termenul prevăzut la art. 28 alin. (7) din Legea nr. 297/2004, în care un investitor are dreptul să rezilieze unilateral contractul la distantă încheiat cu un S.S.I.F. începe să curgă:
   a) din ziua încheierii contractului la distantă, dacă investitorul a primit informatiile prevăzute la art. 120 alin. (1) sau
   b) din ziua în care investitorul primeste termenii, conditiile contractuale si informatiile în conditiile prevăzute la art. 120 alin. (1), dacă această dată este ulterioară celei la care se face referire la lit. a).
   Art. 123. - (1) În cazul exercitării dreptului de reziliere unilaterală a contractului la distantă, în baza informatiilor primite de la S.S.I.F. potrivit art. 115 lit. a) si lit. c) pct. 4, investitorul va notifica S.S.I.F., înainte de expirarea termenului prevăzut de art. 28 alin. (7) din Legea nr. 297/2004, prin orice mijloc care poate fi probat.
   (2) Termenul va fi considerat respectat dacă notificarea formulată pe suport de hârtie sau alt suport durabil, disponibil si accesibil S.S.I.F., este expediată înaintea expirării termenului în care acest drept poate fi exercitat.
   (3) În cazul în care investitorul îsi exercită dreptul său de denuntare unilaterală conform art. 28 alin. (7) din Legea nr. 297/2004, dacă unui contract la distantă pentru un serviciu de investitii financiare încheiat la un anumit moment i se anexează un alt contract la distantă pentru servicii oferite de S.S.I.F. sau de un tert pe baza unui contract între tert si furnizor, acest contract la distantă se va anula de drept fără plata unor penalităti sau costuri suplimentare.
   (4) În cazul în care, cu ocazia rezilierii unilaterale a contractului la distantă, investitorul va fi obligat să plătească serviciile deja prestate în concordantă cu clauzele contractului, suma solicitată a fi plătită:
   a) nu va putea depăsi o sumă stabilită proportional cu perioada în care serviciul de investitii financiare a fost furnizat raportată la durata totală a contractului;
   b) nu va putea fi prevăzută ca plată ce ar putea reprezenta achitarea sub orice formă a unei penalităti.
   (5) În situatia prevăzută la alin. (4), S.S.I.F. nu poate solicita investitorului să plătească serviciile prestate în concordantă cu clauzele contractului, fără a face dovada că acesta a fost informat în timp util în ceea ce priveste obligativitatea plătii acestora, conform art. 115 lit. c) pct. 1. Investitorul nu poate fi obligat să efectueze plata dacă executarea contractului a început înaintea expirării perioadei de retragere, fără existenta unei cereri prealabile sau a unui acord expres din partea sa.
   (6) În termen de maximum 30 de zile de la data primirii notificării privind denuntarea unilaterală a contractului la distantă, S.S.I.F. este obligată să ramburseze orice sume primite în baza contractului la distantă, cu exceptia sumelor prevăzute la alin. (4).
   (7) Investitorul este obligat să restituie S.S.I.F., în termen de maximum 30 de zile de la transmiterea notificării privind denuntarea unilaterală a contractului la distantă, orice sumă sau instrumente financiare acordate de S.S.I.F. în exercitarea serviciului prevăzut la art. 5 alin. (1) pct. 2 lit. c) din Legea nr. 297/2004.
   Art. 124. - (1) Este interzisă prestarea de servicii de investitii financiare fără asumarea de către investitor a obligatiei de efectuare a unei plăti imediate sau la termen, atunci când prestarea serviciilor de investitii financiare presupune efectuarea unei asemenea plăti.
   (2) Investitorul este exonerat de orice obligatie de plată în cazul prestării de către S.S.I.F. a unui serviciu de investitii financiare nesolicitat, lipsa răspunsului investitorului neavând valoare de consimtământ tacit.
   Art. 125. - Contractele pentru furnizarea de servicii de investitii financiare la distantă nu pot contine, chiar cu acordul expres al investitorului, clauze de renuntare la drepturile prevăzute de prezentul regulament.

   CAPITOLUL II
  Tranzactionarea prin internet

   Art. 126. - Utilizarea internetului ca mijloc de comunicare la distantă cu investitorii nu exonerează S.S.I.F. de obligatia respectării regulilor stabilite de prezentul regulament cu privire la prestarea serviciilor de investitii financiare.
   Art. 127. - S.S.I.F. care prestează servicii de investitii financiare prin internet trebuie să detină echipamente informatice adecvate, având în vedere volumul activitătilor pe care ei pot fi solicitati să le desfăsoare, precum si necesitatea executării cu promptitudine a ordinelor investitorilor.
   Art. 128. - (1) În vederea prestării de servicii de investitii financiare prin internet, S.S.I.F. trebuie să încheie contracte cu furnizorii de internet si alte societăti implicate în acest proces astfel încât să asigure eficienta operatională a serviciilor de investitii financiare oferite investitorilor.
   (2) Pentru a face fată eventualelor disfunctionalităti ale sistemelor informatice, S.S.I.F. trebuie să asigure proceduri alternative eficiente astfel încât ordinele investitorilor să poată fi executate. Investitorii vor fi informati de către S.S.I.F. cu privire la existenta acestor proceduri alternative si la modalitatea de utilizare a acestora în contractul încheiat cu investitorii.
   (3) S.S.I.F. trebuie să se asigure că sistemele informatice utilizate garantează confidentialitatea maximă a datelor transmise prin internet.
   (4) Când ordinele investitorilor sunt primite de S.S.I.F. prin internet, aceasta poate utiliza acelasi mijloc de comunicare pentru a transmite investitorilor informatiile si rapoartele prevăzute de prezentul regulament, cu conditia ca sistemele informatice ale S.S.I.F. si ale clientului să permită descărcarea si salvarea acestora.
   (5) Conform standardelor de securitate în domeniul sistemelor informatice, S.S.I.F. va asigura securizarea sistemului computerizat de preluare a ordinelor. Sistemul, în particular, trebuie să asigure în special integritatea datelor, autentificarea originii datelor si protectia mesajelor confidentiale.
   Art. 129. - Atunci când oferta unui S.S.I.F. este adresată în mod clar rezidentilor unui alt stat, S.S.I.F. trebuie să se asigure că oferta sa respectă reglementările din statul în cauză.
   Art. 130. - În situatia în care prestează servicii de investitii financiare prin internet, S.S.I.F. va trebui:
   a) să asigure verificarea identitătii investitorului atunci când acesta accesează sistemul;
   b) să protejeze site-ul împotriva oricărui acces neautorizat;
   c) să publice pe pagina sa de internet informatii reale si actualizate permanent si să respecte regulile privind publicitatea.
   Art. 131. - (1) În scopul îndeplinirii cerintei de a verifica identitatea si capacitatea investitională a investitorilor, S.S.I.F. care intentionează să presteze servicii de investitii financiare pentru un investitor exclusiv prin internet, mai întâi trebuie să primească:
   a) o fotocopie a documentelor de identificare a investitorilor;
   b) informatii privind contul bancar, inclusiv extras de cont sau cec stampilat;
   c) documente de evidentă a locului de rezidentă a clientului.
   (2) Confirmarea primirii de către S.S.I.F. a documentelor mai sus mentionate se face prin transmiterea către investitor a unei scrisori recomandate, cu confirmare de primire, în acest fel verificându-se si adresa declarată de investitor.
   (3) După încheierea procesului de verificare a cererii de către S.S.I.F., aceasta va comunica prin email investitorului numele de utilizator si două parole:
   a) prima parolă - pentru vizualizarea ordinelor de vânzare/cumpărare de instrumente financiare, a limitelor de tranzactionare si a balantei portofoliului propriu de instrumente financiare; si
   b) a doua parolă - pentru introducerea ordinelor de vânzare/cumpărare de instrumente financiare, transfer de instrumente financiare si/sau numerar.
   (4) Pentru a asigura o protectie crescută a informatiilor, S.S.I.F. si investitorul vor institui un sistem de modificare periodică a parolelor.
   Art. 132. - (1) S.S.I.F. va informa clar investitorii că nici o tranzactie nu poate fi initiată până când nu vor fi primite următoarele:
   a) documentele prevăzute la art. 131, în cazul unui investitor nou;
   b) contractul, în formă scrisă, specific utilizării internetului;
   c) fondurile sau instrumentele financiare în contul investitorului deschis la S.S.I.F.
   (2) În functie de conditiile pietei, S.S.I.F. poate include în contractul încheiat cu investitorul clauze privind tipul ordinelor si conditiile în care acestea pot fi transmise, precum si clauze cu privire la executarea tranzactiilor.
   Art. 133. - (1) În situatia în care S.S.I.F. detine fondurile bănesti si instrumentele financiare ale investitorilor, trebuie să aibă un sistem de verificare a contului în mod automat. În situatia în care fondurile sau marjele sunt insuficiente, sistemul trebuie să blocheze intrarea ordinului. Clientul va fi informat pe ecran cu privire la motivele blocării ordinului si i se va solicita să remedieze situatia.
   (2) Dacă S.S.I.F. nu detine fondurile bănesti sau instrumentele financiare ale investitorilor, mesajul trebuie să identifice clar intermediarul care îsi asumă aceste functii. În acest caz prevederile alin. (1) vor fi implementate în cooperare cu intermediarul care detine fondurile bănesti si instrumentele financiare ale clientilor.
   Art. 134. - (1) S.S.I.F. trebuie să se asigure că investitorul primeste în mod sistematic informatiile si rapoartele prevăzute de prezentul regulament, pe un ecran unde să poată fi citite sau într-un format ce poate fi descărcat de pe internet.
   (2) S.S.I.F. poate oferi investitorului, prin contract, posibilitatea alegerii modalitătii de primire a rapoartelor prevăzute de prezentul regulament si a informatiilor cu privire la portofoliul său.
   (3) Când S.S.I.F. intentioneză să transmită investitorului rapoartele si informatiile prevăzute de prezentul regulament prin internet, această modalitate exclusivă de transmitere trebuie să fie stipulată în contract si agreată de client.
   Art. 135. - (1) S.S.I.F. trebuie să dezvolte un sistem prin care să se verifice că ordinele sunt compatibile cu conditiile din piată, astfel încât un mecanism automat de blocare a ordinelor să fie declansat când sistemul identifică o incompatibilitate. Clientul va fi informat, pe ecran, cu privire la motivele blocării.
   (2) Confirmarea cu privire la înregistrarea de către S.S.I.F. a ordinului clientului va fi afisată pe ecran. S.S.I.F. va solicita, apoi, clientului să reconfirme ordinul.
   (3) Contractul încheiat cu investitorul va stipula că S.S.I.F. îsi asumă responsabilitatea pentru executarea corespunzătoare a ordinului, odată ce confirmarea privind înregistrarea ordinului a fost transmisă investitorului si cât mai curând după ce investitorul a reconfirmat ordinul.
   Art. 136. - (1) În situatia aparitiei unor disfunctionalităti cu privire la sistemul de preluare a ordinelor, S.S.I.F. va depune toate eforturile pentru a informa utilizatorii cu privire la natura acestor disfunctionalităti si durata previzionată a acestora.
   (2) S.S.I.F. va descrie în contractul încheiat cu investitorul echipamentul alternativ disponibil acestuia în situatia prelungirii întreruperii în furnizarea serviciilor.
   Art. 137. - S.S.I.F. va adopta măsurile necesare astfel încât, luând în considerare mărimea clientelei sale si perspectivele de crestere, să aibă capacitate suficientă, pe baze continue, în următoarele domenii:
   a) sisteme computerizate de preluare a ordinelor, inclusiv sisteme de păstrare în sigurantă si de recuperare a datelor (back-up);
   b) echipamente alternative (telefon, fax etc.) oferite clientilor dacă sistemele informatice înregistrează disfunctionalităti;
   c) fortă de muncă disponibilă, în situatia disfunctionalitătii sistemelor informatice.
   Art. 138. - S.S.I.F. trebuie să elaboreze proceduri pentru a stoca documentele transmise sau primite prin internet, astfel încât acestea să fie recuperabile pentru a putea fi examinate de C.N.V.M.

   TITLUL V
  Tranzactii în marjă. Acordarea de credite si
împrumutul de valori mobiliare

   CAPITOLUL I
  Dispozitii generale

   Art. 139. - (1) Prevederile prezentului Titlu se aplică exclusiv tranzactiilor cu valori mobiliare/instrumente financiare derivate efectuate în cadrul pietelor reglementate si se completează cu prevederile reglementărilor si procedurilor pietei reglementate, aprobate de C.N.V.M.
   (2) În aplicarea prevederilor prezentului titlu, termenii de mai jos au următoarele semnificatii:
   a) vânzare în lipsă - vânzarea unor valori mobiliare pe care vânzătorul nu le detine în proprietate la momentul vânzării si pe care acesta le-a împrumutat în prealabil;
   b) marjă - nivelul minim pe care clientul trebuie să îl mentină în contul de marjă deschis la S.S.I.F. pentru garantarea tranzactiilor în marjă. Marja poate fi constituită în numerar, în valori mobiliare, precum si în titluri de stat cu scadenta mai mică de 12 luni;
   c) apel în marjă - cererea cu titlu de obligativitate pentru încadrarea în limitele impuse prin contract în cazul contului de marjă;
   d) tranzactii în marjă - tranzactiile efectuate de S.S.I.F. în numele clientului său fie cu valori mobiliare - în baza unui credit acordat acestuia pentru cumpărarea unor valori mobiliare sau în baza unui împrumut de valori mobiliare acordat în scopul efectuării unor vânzări în lipsă, fie cu instrumente financiare derivate;
   e) contul de marjă - contul în care se înregistrează tranzactiile în marjă cu valori mobiliare/instrumente financiare derivate. Contul de marjă pentru valori mobiliare/ instrumente financiare derivate functionează prin depunerea unei marje initiale si urmărirea mentinerii unui nivel minim obligatoriu conform prezentului regulament.
   Art. 140. - (1) Piata reglementată va publica lista valorilor mobiliare admise la tranzactionare care pot face obiectul cumpărărilor în marjă, al vânzărilor în lipsă, al împrumuturilor de valori mobiliare si volumul minim pentru ordinele aferente acestor tranzactii.
   (2) C.N.V.M. poate dispune, dacă consideră necesar, excluderea din lista prevăzută la alin. (1) a unor valori mobiliare care pot face obiectul cumpărărilor în marjă si al vânzărilor în lipsă.
   Art. 141. - Creditul acordat de S.S.I.F., valoarea totală a cumpărărilor în marjă si a vânzărilor în lipsă vor respecta prevederile reglementărilor C.N.V.M. privind adecvarea capitalului.
   Art. 142. - C.N.V.M. poate interzice unei S.S.I.F., prin decizie motivată, luând în considerare pozitia sa financiară si tranzactiile efectuate de aceasta, să efectueze tranzactii de tipul celor care fac obiectul prezentului titlu.
   Art. 143. - (1) S.S.I.F. are obligatia să deschidă un cont de marjă pentru valori mobiliare/ instrumente financiare derivate pe numele persoanelor fizice sau juridice pentru care va efectua tranzactii în marjă.
   (2) Dacă cumpărările în marjă si vânzările în lipsă cu valori mobiliare ale clientului au loc în acelasi timp, se vor deschide conturi sintetice separate pentru cele două tipuri de tranzactii.
   (3) Conturile de marjă vor fi separate de celelalte conturi ale clientului deschise la S.S.I.F.

   CAPITOLUL II
  Tranzactii în marjă cu valori mobiliare

   Art. 144. - La deschiderea unui cont de marjă, este obligatorie semnarea unui contract pentru tranzactii în marjă, care să contină cel putin următoarele prevederi:
   a) părtile contractante;
   b) obiectul contractului;
   c) marja initială si nivelul minim al marjei ce trebuie mentinut în perioada de derulare a contractului;
   d) clauze referitoare la responsabilitătile clientului pentru plata sumei împrumutate si dobânzilor aferente creditului obtinut de la S.S.I.F., inclusiv suma, perioada creditului, dobânda, plata în avans si perioada de rambursare pentru creditul folosit de client, principiile care vor fi aplicate în cazul neplătii la termen;
   e) clauze referitoare la împrumutarea de valori mobiliare achizitionate prin cumpărări în marjă în numele clientului altor persoane fizice sau juridice sau la folosirea valorilor mobiliare achizitionate prin tranzactii în marjă în numele clientului ca garantie în schimbul creditului obtinut de client,
   f) clauze privind situatia în care marja scade sub valoarea minimă prevăzută în contract, respectiv perioada în care clientul are obligatia să răspundă apelului în marjă si, dacă e cazul, transformarea valorilor mobiliare constituite ca garantie în numerar, în scopul acoperirii diferentei;
   g) clauze privind exercitarea drepturilor cu privire la valorile mobiliare ce fac obiectul cumpărărilor în marjă si al vânzărilor în lipsă (dividende, dobânzi, actiuni gratuite, splitări etc.);
   h) clauze referitoare la retragerea de numerar din contul în marjă;
   i) clauze privind tarifele si comisioanele ce vor fi plătite de către client, precum si stabilirea conditiilor plătii;
   j) clauze privind modul de încetare a contractului, inclusiv situatia în care valorile mobiliare obiect al cumpărării în marjă sunt scoase de pe lista mentionată la art. 140.
   Art. 145. - (1) La deschiderea contului de marjă, clientul este obligat să depună o garantie reprezentând echivalentul a cel putin 50% din valoarea de piată a valorilor mobiliare ce urmează a fi achizitionate prin tranzactii în marjă, sub formă de numerar sau de valori mobiliare.
   (2) S.S.I.F. poate solicita clientilor constituirea marjei initiale prevăzută la alin. (1) într-un procent mai mare de 50%.
   Art. 146. - (1) Valorile mobiliare din contul de marjă vor fi evaluate de către intermediari luând în considerare următoarele principii:
   a) în ziua cumpărării, preturile de achizitie si comisioanele aferente;
   b) în zilele următoare, pretul de închidere al valorilor mobiliare din sedinta precedentă;
   c) în situatia în care nu s-a efectuat nici o tranzactie cu valoarea mobiliară în sedinta precedentă si nu se poate obtine un pret de închidere, se va folosi pretul comunicat de piata reglementată pentru respectiva valoare mobiliară.
   (2) Valoarea stabilită conform principiilor enumerate la alin. (1) va fi considerată valoarea curentă de piată si va fi folosită pentru aplicarea prezentului capitol.
   Art. 147. - (1) Pe parcursul derulării cumpărărilor în marjă cu valori mobiliare, în contul în marjă al clientului trebuie păstrate valori mobiliare sau bani reprezentând cel putin 25% din valoarea curentă de piată a valorilor mobiliare cumpărate în baza creditului acordat sau împrumutate pentru decontarea vânzărilor în lipsă si a dobânzilor si comisioanelor aferente.
   (2) S.S.I.F. poate solicita clientilor mentinerea unui nivel al marjei prevăzute la alin. (1) într-un procent mai mare de 25%, în concordantă cu nivelurile de risc ale valorilor mobiliare achizitionate si cu situatia financiară a clientului.
   (3) Pentru eliminarea pierderilor, în cazul în care valoarea contului de marjă scade sub nivelul stabilit conform alin. (1) sau (2), S.S.I.F. va include în contract o clauză referitoare la "ordinul de vânzare automată".
   Art. 148. - (1) S.S.I.F. are obligatia să calculeze zilnic valoarea contului de marjă pentru valori mobiliare al fiecărui client si să procedeze la ajustarea acestuia la nivelul minim conform procedurii prevăzută la alin. (2) sau (3).
   (2) Dacă valoarea marjei se situează sub limita minimă prevăzută la art. 147, datorită schimbărilor valorii curente de piată a valorilor mobiliare, S.S.I.F. va emite un apel în marjă si va informa clientul asupra datei la care s-a constatat deficitul în marjă, solicitând prin acesta ca deficitul să fie acoperit.
   (3) Dacă clientul nu răspunde apelului în marjă si deficitul nu a fost eliminat în perioada stabilită în contract, care nu va depăsi două zile lucrătoare, S.S.I.F. este autorizată să vândă valorile mobiliare, după caz, titlurile de stat cu scadentă mai mică de 12 luni până la acoperirea deficitului.
   (4) Apelul în marjă nu poate fi acoperit cu valori mobiliare sau numerar din alte conturi ale clientului deschise la S.S.I.F. decât în baza unei instructiuni scrise a clientului.
   Art. 149. - Veniturile din dobânzi si dividende aferente valorilor mobiliare achizitionate de către client prin tranzactii în marjă si depuse pentru acoperirea nivelului minim al marjei, se vor cuveni clientului. Aceste venituri vor putea fi colectate de către S.S.I.F. în numele clientului, dacă acest lucru se prevede prin contract.
   Art. 150. - S.S.I.F. care intermediază oferte publice de valori mobiliare nu se poate angaja în tranzactionarea în marjă a acestor valori mobiliare în perioada ofertei publice.

   CAPITOLUL III
  Vânzarea în lipsă a valorilor mobiliare

   Art. 151. - (1) Înainte de efectuarea unei vânzări în lipsă de valori mobiliare, fiecare client trebuie să îsi deschidă un cont de marjă la un S.S.I.F. si să încheie un contract pentru vânzări în lipsă de valori mobiliare.
   (2) Contractul pentru vânzări în lipsă de valori mobiliare încheiat între S.S.I.F. si client trebuie să cuprindă cel putin următoarele prevederi:
   a) părtile contractante;
   b) obiectul contractului;
   c) clauze referitoare la transmiterea ordinelor privind vânzările în lipsă de valori mobiliare;
   d) clauze de valabilitate a ordinelor pentru vânzările în lipsă de valori mobiliare;
   e) clauze privind executarea ordinelor;
   f) clauze privind garantiile/marjele;
   g) clauze privind tarifele si comisioanele care vor fi plătite de către client si termenul de plată;
   h) prevederi privind modul de încetare a contractului.
   Art. 152. - (1) La deschiderea contului, clientul trebuie să depună în avans o marjă reprezentând cel putin 50% din valoarea curentă de piată a valorilor mobiliare pe care le vinde în lipsă sau pe care doreste să le împrumute, sub forma de numerar, valori mobiliare sau titluri de stat cu scadentă mai mică de 12 luni.
   (2) Valorile mobiliare achizitionate prin tranzactii în marjă constituite drept garantie nu pot fi folosite în vânzările în lipsă.
   Art. 153. - (1) Clientul este obligat să notifice în scris că ordinul dat S.S.I.F. este "un ordin de vânzare în lipsă".
   (2) Înainte de efectuarea vânzării în lipsă, S.S.I.F. trebuie să identifice dacă valorile mobiliare respective sau alte valori mobiliare echivalente sunt disponibile pentru a fi împrumutate în vederea livrării acestora cumpărătorului, la momentul decontării.
   (3) În momentul executării ordinului pe piata reglementată S.S.I.F. va semnala în mod clar că ordinul este de vânzare în lipsă.
   Art. 154. - (1) Vânzările în lipsă se vor efectua la o valoare cel putin egală pretului la care s-a efectuat ultima tranzactie.
   (2) La deschiderea sedintei, pretul mentionat la alin. (1) este egal cu pretul de deschidere stabilit conform regulilor pietei reglementate.
   (3) Executarea ordinelor privind vânzările în lipsă va respecta regulile stabilite de operatorul de piată.
   (4) Informatiile privind vânzările în lipsă executate pe o piată reglementată vor fi făcute publice de către operatorul de piată cât mai curând posibil fată de momentul executării ordinului.

   CAPITOLUL IV
  Împrumutul de valori mobiliare

   Art. 155. - (1) Acordarea cu împrumut a valorilor mobiliare în scopul vânzării în lipsă se va realiza cu respectarea dispozitiilor prezentului capitol.
   (2) Pot face obiectul împrumutului oferit de S.S.I.F., următoarele valori mobiliare:
   a) valorile mobiliare apartinând S.S.I.F. înregistrate în contul propriu;
   b) valorile mobiliare luate cu împrumut de S.S.I.F. de la o altă S.S.I.F.;
   c) valorile mobiliare apartinând clientilor S.S.I.F., numai cu acordul scris si expres al acestora.
   Art. 156. - (1) Împrumutul de valori mobiliare, se acordă, în schimbul unui comision, de către detinătorul de valori mobiliare, denumit în continuare creditor, unei persoane fizice sau juridice, denumită în continuare debitor, în scopul folosirii acestora pentru decontare si pentru mentinerea pozitiei de formator de piată. Debitorul are obligatia să restituie creditorului acelasi tip de valori mobiliare la sfârsitul unei perioade de timp specificată în contract.
   (2) Împrumutul de valori mobiliare se va realiza numai după încheierea unui contract pentru împrumutul de valori mobiliare însotită, după caz, de deschiderea unui cont în marjă. Contractul nu va putea fi încorporat în cadrul altor contracte încheiate de S.S.I.F. cu proprietarii valorilor mobiliare.
   (3) Contractul de împrumut de valori mobiliare încheiat între S.S.I.F. si client va include cel putin următoarele prevederi:
   a) părtile contractante;
   b) obiectul contractului;
   c) perioada împrumutului;
   d) descrierea valorilor mobiliare care fac obiectul împrumutului si a volumului, cu mentionarea codului ISIN;
   e) tipul si valoarea garantiei depuse în contul în marjă pentru garantarea împrumutului;
   f) principiile de exercitare a drepturilor asupra valorilor mobiliare date cu împrumut;
   g) clauze privind situatia nerambursării la scadentă a valorilor mobiliare;
   h) clauze privind tarifele si comisioanele plătite de client;
   i) prevederi privind modul de încetare a contractului, inclusiv situatia în care valorile mobiliare obiect al tranzactionării în marjă sunt excluse din lista mentionată la art. 140.
   (4) Prin contractul de împrumut, debitorul obtine de la creditor toate drepturile necesare pentru a efectua transferul de proprietate.
   Art. 157. - (1) S.S.I.F. va asigura o garantie pentru persoana fizică sau juridică, în cazul valorilor mobiliare date cu împrumut în numele acestora. Valoarea garantiei va fi stabilită de comun acord de către părti în cadrul contractului încheiat.
   (2) Pe parcursul perioadei de împrumut, dacă societatea emitentă plăteste dividende sau dobândă pentru valorile mobiliare date cu împrumut, înaintea restituirii acestora, plata respectivă trebuie făcută de către debitor, către creditor, dacă prevederile contractuale nu stabilesc altfel.
   Art. 158. - Prevederile art. 145, art. 147 si art. 148 referitoare la constituirea si mentinerea garantiilor minime, precum si cu privire la apelul în marjă, se aplică corespunzător si contractelor de împrumut de valori mobiliare.

   CAPITOLUL V
  Tranzactii cu instrumente financiare derivate

   Art. 159. - (1) În vederea tranzactiilor cu instrumente financiare derivate S.S.I.F. va deschide un cont în marjă pentru instrumente financiare derivate, pe numele persoanelor fizice sau juridice pentru care va executa tranzactii cu astfel de instrumente.
   (2) S.S.I.F. nu va executa nici un ordin pentru clientii care nu au constituit marja initială.
   (3) S.S.I.F. nu poate mentine pozitii deschise de cumpărare si de vânzare pe acelasi instrument financiar derivat si aceeasi scadentă.
   (4) În raporturile sale cu casa de compensare sau cu membrul compensator, după caz, S.S.I.F. este responsabilă pentru existenta sumelor necesare în cont pentru tranzactiile cu instrumente financiare derivate executate pe conturile clientilor săi.
   Art. 160. - (1) Prevederile art. 144 lit. a), b), c), f), h), i) si j) privind deschiderea unui cont de marjă se aplică si conturilor pentru instrumente financiare derivate.
   (2) Contractul de prestări de servicii de investitii financiare ce presupune si executarea de tranzactii cu instrumente financiare derivate va cuprinde, suplimentar, cel putin următoarele:
   a) clauze ce specifică modalitatea de acoperire a necesarului de marjă generat de alte conturi cu excedentul din contul de marjă pentru instrumente financiare derivate;
   b) clauze privind situatiile în care activul suport suferă modificări semnificative în ceea ce priveste pretul (de exemplu, modificarea valorii nominale a actiunilor) ori cantitatea, în conformitate cu regulile pietei reglementate;
   c) termenul maxim în care clientul poate acoperi apelul în marjă, în conformitate cu regulile pietei reglementate.
   d) clauza pentru executarea închiderii fortate fără notificare a pozitiilor deschise în cazul nerespectării apelului în marjă;
   e) obligatia clientului de a notifica imediat S.S.I.F. încetarea plătilor si, după caz, reorganizarea judiciară sau falimentul.
   Art. 161. - (1) S.S.I.F. are obligatia să efectueze cel putin zilnic marcarea la piată pentru contul în marjă al fiecărui client în conformitate cu regulile pietei reglementate. Prin marcare la piată se întelege actualizarea conturilor în marjă pe baza pretului de cotare sau al celui de închidere, în timpul si/sau la sfârsitul sedintei de tranzactionare, cu diferentele favorabile/ nefavorabile rezultate din reevaluarea pozitiilor deschise.
   (2) În cazul în care disponibilul din cont se situează sub nivelul marjei necesare, S.S.I.F. va emite un apel în marjă ce va fi explicit înscris în raportul zilnic de tranzactionare.
   (3) În cazul în care deficitul nu a fost acoperit în termenul prevăzut în contract, S.S.I.F. este autorizată să închidă pozitiile detinute de client până la acoperirea necesarului de marjă.
   (4) În cazul în care în contul de marjă au fost depuse valori mobiliare, titluri de stat ori cu scadentă mai mică de 12 luni, pentru acoperirea apelurilor în marjă, concomitent cu închiderea pozitiilor detinute de client, S.S.I.F este autorizată să lichideze si aceste active financiare (la pretul curent de piată) până la acoperirea debitelor clientilor.
   (5) În cazul în care valoarea contului de marjă scade sub nivelul stabilit prin contract, S.S.I.F. este autorizată să vândă valorile mobiliare, după caz, titlurile de stat cu scadentă mai mică de 12 luni până la acoperirea deficitului.
   Art. 162. - (1) S.S.I.F. nu va înregistra în contul de marjă al clientilor pentru tranzactii cu instrumente financiare derivate alte tranzactii decât cele încheiate în piata reglementată.
   (2) În cazul efectuării unor tranzactii eronate în contul clientului, S.S.I.F. este obligată să execute în piată ordine, de sens contrar, cu aceeasi cantitate de instrumente financiare derivate.
   (3) Eventualele pierderi, precum si comisioanele aferente tranzactiilor efectuate în conditiile alin. (2) vor fi suportate de către S.S.I.F.

   TITLUL VI
  Cooperarea C.N.V.M. cu autorităti competente
din state membre si nemembre

   CAPITOLUL I
  Cooperarea cu autorităti competente din statele membre

   Art. 163. - În conformitate cu art. 6 din O.U.G. nr. 25/2002 aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 514/2002, completată si modificată prin Legea nr. 297/2004, C.N.V.M. va coopera cu autoritătile competente din statele membre, făcând uz de puterile cu care a fost investită de lege. Cooperarea cu autoritătile din statele membre vizează acordarea de asistentă si schimbul de informatii atât în situatii care reprezintă încălcări ale dispozitiilor reglementărilor în vigoare în fiecare stat membru cât si în cazul unor investigatii care nu sunt efectuate ca urmare a nerespectării acestor reglementări.
   Art. 164. - (1) În situatia în care C.N.V.M. are motive serioase pentru a suspecta că fapte contrare prevederilor reglementărilor în vigoare sunt sau au fost efectuate, pe teritoriul României, de către entităti care nu sunt supuse supravegherii sale, va notifica acest lucru, cât mai detaliat posibil, autoritătii competente din statul membru de origine.
   (2) În situatia în care C.N.V.M. va primi o notificare din partea unei autorităti competente dintr-un stat membru, cu privire la încălcarea dispozitiilor legale din acel stat de către o entitate supusă supravegherii sale, va dispune măsurile adecvate si va informa respectiva autoritate cu privire la modul de solutionare si, dacă este cazul, cu privire la măsurile intermediare aplicate.
   Art. 165. - C.N.V.M. poate solicita cooperarea unei autorităti competente dintr-un stat membru în activitatea de supraveghere, pentru o verificare la fata locului (la sediul entitătii) sau pentru o investigare. În cazul intermediarilor care sunt membri ai unei piete reglementate din România având acces direct din statele membre de origine, C.N.V.M. poate alege să se adreseze direct acestora, caz în care va informa în consecintă autoritatea competentă din statul membru de origine al membrului pietei.
   Art. 166. - În situatia în care C.N.V.M. primeste din partea unei autorităti competente dintr-un stat membru o cerere pentru o verificare la fata locului sau cu privire la o investigare, în limitele permise de puterile cu care a fost investită:
   a) va desfăsura verificările si investigatiile, cu resurse proprii; sau,
   b) va permite autoritătii competente solicitante să efectueze verificările si investigatiile; sau,
   c) va permite auditorilor sau expertilor să efectueze verificările sau investigatiile.
   Art. 167. - (1) Atunci când C.N.V.M. va schimba informatii cu alte autorităti competente, conform prevederilor acestui regulament, va indica la momentul comunicării că respectivele informatii pot fi dezvăluite numai cu acordul său expres si numai pentru cazurile pentru care C.N.V.M. si-a exprimat acordul.
    În acelasi sens, informatiile primite de C.N.V.M. din partea autoritătilor competente din statele membre, nu vor putea fi dezvăluite decât cu acordul expres al acestora si numai în cazurile pentru care respectivele autorităti si-au exprimat acordul.
   (2) C.N.V.M. poate transmite informatiile primite conform alin. (1) si art. 174 si art. 175, precum si informatiile primite conform art. 260 din Legea nr. 297/2004, altor autorităti competente din România cu care trebuie să coopereze în supravegherea si aplicarea prevederilor Legii nr. 297/2004.
   (3) Informatiile prevăzute la alin. (2) nu pot fi transmise altor entităti, persoane fizice sau juridice, fără acordul expres al autoritătii competente care le-a notificat. În cazul unui astfel de acord, informatiile pot fi transmise numai pentru scopul pentru care acele autorităti si-au exprimat acordul, cu exceptia circumstantelor întemeiate, caz în care C.N.V.M. va informa imediat, autoritatea competentă corespondentă cu privire la transmiterea informatiilor.
   (4) Entitătile mentionate la alin. (2), precum si alte persoane fizice sau juridice care primesc informatii confidentiale, le pot folosi numai în cursul desfăsurării atributiilor lor, în special:
   a) pentru a verifica dacă conditiile necesare prestării serviciilor de investitii financiare sunt respectate de către intermediari si pentru a facilita monitorizarea pe bază consolidată sau neconsolidată a modului în care sunt efectuate acele servicii, în special cu privire la cerintele de adecvare a capitalului, procedurile administrative, de contabilitate si de control intern;
   b) pentru a monitoriza functionarea adecvată a locurilor de tranzactionare;
   c) pentru a impune sanctiuni;
   d) în procedurile administrative de contestare a deciziilor autoritătilor competente;
   e) în procedurile initiate în instantă în temeiul art. 2 alin. (3) din Legea nr. 297/2004; sau,
   f) în procedurile extrajudiciare pentru reclamatiile clientilor, în temeiul art. 134 alin. (6) din Legea nr. 297/2004 sau art. 7 alin. (11) din O.U.G. nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului C.N.V.M., aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 514/2002.
   Art. 168. - Prevederile prezentului capitol nu vor împiedica C.N.V.M. să transmită băncilor centrale, Sistemului European al Băncilor Centrale si Băncii Central Europene, în calitatea lor de autorităti monetare si, dacă este cazul, altor autorităti publice responsabile cu supravegherea sistemelor de plăti si decontare, informatiile confidentiale necesare pentru desfăsurarea atributiilor lor. În mod similar C.N.V.M. poate solicita acestor autorităti informatiile necesare pentru desfăsurarea atributiilor cu care a fost investită potrivit Legii nr. 297/2004 si reglementărilor emise în aplicarea acesteia.
   Art. 169. - (1) C.N.V.M. poate refuza, atunci când i se solicită, să coopereze pentru efectuarea unei investigatii, a unei verificări la fata locului sau în activitătile de supraveghere conform art. 166 sau poate refuza să schimbe informatii conform art. 167 si art. 168, numai dacă:
   a) respectiva investigare, verificare la fata locului, activitate de supraveghere sau schimb de informatii ar putea aduce prejudicii suveranitătii, securitătii sau politicii publice a statului;
   b) procedurile judiciare cu privire la aceleasi fapte si asupra acelorasi persoane au fost initiate înainte de solicitarea autoritătii competente din statul membru;
   c) o hotărâre judecătorească definitivă, cu privire la aceleasi persoane si la aceleasi fapte, a fost deja pronuntată în România.
   (2) În cazul unui astfel de refuz C.N.V.M. va notifica în consecintă autoritatea competentă solicitantă, furnizând informatii cât mai detaliate.
   Art. 170. - În aplicarea art. 13 alin. (1) si (2) din Legea nr. 297/2004, C.N.V.M. va consulta si va schimba informatii cu autoritătile competente din statele membre relevante în special atunci când evaluează integritatea actionarilor sau membrilor, reputatia si experienta persoanelor care asigură conducerea efectivă a activitătii, implicate în administrarea altei entităti a aceluiasi grup, informatii care sunt importante pentru C.N.V.M. sau pentru celelalte autorităti competente implicate în schimbul de informatii, în vederea acordării autorizatiei, precum si pentru evaluarea continuă a respectării conditiilor de functionare.
   Art. 171. - (1) Atunci când C.N.V.M. are motive clare, care pot fi demonstrate, să creadă că un intermediar activând pe teritoriul României în temeiul liberei circulatii a serviciilor sau în situatia în care un intermediar care are o sucursală pe teritoriul României, nu respectă obligatiile ce decurg din prevederile Legii nr. 297/2004 si ale prezentului regulament, pentru supravegherea si verificarea cărora C.N.V.M. nu are puteri conferite, aceasta va comunica acele date autoritătii competente din statul membru de origine.
   (2) Dacă, desi au fost luate măsuri de către autoritatea compententă din statul membru de origine sau dacă acele măsuri s-au dovedit inadecvate, intermediarul continuă să actioneze într-o manieră care prejudiciază în mod clar interesele investitorilor din România sau functionarea ordonată a pietelor, C.N.V.M., după ce va informa autoritatea competentă din statul membru de origine, va dispune măsurile necesare pentru protectia investitorilor si functionarea corectă a pietelor. Aceste măsuri vor include posibilitatea interzicerii intermediarului de a initia orice alte tranzactii pe teritoriul României. Comisia Europeană va fi informată în cel mai scurt timp în legătură cu aceste măsuri.
   Art. 172. - (1) În cazul în care C.N.V.M. constată că un intermediar care a înfiintat o sucursală pe teritoriul României încalcă prevederile Legii nr. 297/2004 si ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia pentru verificarea si supravegherea cărora C.N.V.M. are puteri conferite, aceasta va solicita intermediarului în cauză să remedieze situatia de încălcare a respectivelor reglementări.
   (2) Dacă intermediarul nu remediază situatia, C.N.V.M. va lua măsuri adecvate pentru a se asigura că intermediarul respectiv nu mai încalcă reglementările în vigoare. Măsurile dispuse de C.N.V.M. vor fi comunicate autoritătii competente din statul membru de origine.
   (3) În situatia în care, desi C.N.V.M. a dispus măsuri conform alin. (2), intermediarul persistă în încălcarea reglementărilor prevăzute la alin. (1), C.N.V.M. poate, după informarea autoritătii din statul membru de origine, să dispună măsuri pentru prevenirea si pentru penalizarea viitoarelor nereguli si, dacă este necesar, să interzică acelui intermediar să mai initieze alte tranzactii pe teritoriul României. Comisia Europeană va fi informată în cel mai scurt timp în legătură cu aceste măsuri.
   Art. 173. - Orice măsură adoptată conform art. 171 si art. 172 implicând sanctiuni sau restrictii ale activitătii unui intermediar va fi justificată adecvat si va fi comunicată respectivului intermediar.

   CAPITOLUL II
  Cooperarea cu autorităti competente din statele nemembre

   Art. 174. - (1) C.N.V.M. poate încheia acorduri de cooperare privind schimbul de informatii cu autoritătile competente din statele nemembre numai dacă informatiile ce vor fi dezvăluite sunt subiect al garantării secretului profesional (de serviciu). Schimbul privind astfel de informatii trebuie să fie în legătură cu exercitarea atributiilor acelor autorităti competente.
   (2) Acordurile de cooperare încheiate cu autoritătile de supraveghere si reglementare din statele nemembre trebuie să prevadă cel putin următoarele:
   a) schimbul de informatii si asistentă în procedura de autorizare;
   b) schimbul de informatii privind tranzactiile desfăsurate pe pietele de instrumente financiare din statele respective;
   c) furnizarea de copii ale documentelor aferente tranzactiilor derulate de intermediarii din cele două state;
   d) acordarea de asistentă în efectuarea investigatiilor.
   (3) C.N.V.M. poate transmite unui stat nemembru informatii privind datele personale ale persoanelor fizice în conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
   (4) C.N.V.M. poate încheia acorduri de cooperare privind schimbul de informatii cu autoritătile unui stat nemembru, entităti, persoane fizice sau juridice care sunt responsabile cu:
   a) supravegherea institutiilor de credit sau altor organisme financiare, societătilor de asigurare si a pietelor financiare;
   b) lichidarea si falimentul intermediarilor sau cu alte proceduri similare;
   c) auditarea conturilor intermediarilor, societătilor de asigurare si altor institutii financiare, în exercitarea atributiilor lor de supraveghere sau care administrează schemele de compensare, în exercitarea functiilor lor;
   d) supravegherea entitătilor implicate în lichidarea si falimentul intermediarilor sau în alte proceduri similare;
   e) supravegherea persoanelor care au ca atributii auditarea conturilor intermediarilor, societătilor de asigurare sau altor institutii financiare.
   (5) Acordurile de cooperare prevăzute la alin. (4) pot fi încheiate numai dacă informatiile furnizate sunt subiect al garantării secretului profesional (de serviciu). Asemenea schimburi de informatii trebuie să aibă ca scop exercitarea atributiilor acelor autorităti, entităti sau persoane fizice sau juridice.
   Art. 175. - Atunci când informatiile ce urmează a fi furnizate de C.N.V.M. provin de la autorităti dintr-un alt stat membru sau nemembru, acestea pot fi dezvăluite numai cu acordul expres al respectivelor autorităti competente si, dacă este cazul, numai pentru scopul pentru care respectivele autorităti si-au exprimat acordul.

   TITLUL VII
  Sanctiuni

   Art. 176. - Încălcarea dispozitiilor prezentului regulament se sanctionează potrivit prevederilor Titlului X din Legea nr. 297/2004.
   Art. 177. - (1) Nerespectarea prevederilor prezentului regulament constituie contraventie si, se sanctionează, după caz, cu:
   a) sanctiuni contraventionale principale:
   1. avertisment;
   2. amendă.
   b) sanctiuni contraventionale complementare:
   1. suspendarea autorizatiei;
   2. retragerea autorizatiei;
   3. interzicerea temporară a desfăsurării unor activităti si servicii ce cad sub incidenta Legii nr. 297/2004.
   (2) Sanctiunile prevăzute la alin. (1) se aplică, după caz, S.S.I.F., administratorilor si conducătorilor S.S.I.F., reprezentantului compartimentului de control intern, agentului pentru servicii de investitii financiare.
   (3) La individualizarea sanctiunii se va tine seama de circumstantele personale si reale ale săvârsirii faptei si de conduita făptuitorului.
   (4) O dată cu sanctiunea constând în suspendarea sau retragerea autorizatiei se poate aplica si sanctiunea interzicerii temporare a desfăsurării unor activităti si servicii ce cad sub incidenta Legii nr. 297/2004, caz în care ordonanta de sanctionare va cuprinde si termenul de interzicere a desfăsurării respectivelor activităti si servicii.
   Art. 178. - (1) Nerespectarea conditiilor impuse la autorizare, pe parcursul desfăsurării activitătii, precum si modificarea documentelor ce au stat la baza acordării autorizatiei, fără a notifica sau solicita, după caz, completarea si/sau modificarea autorizatiei de functionare, se sanctionează cu avertisment sau cu amendă dacă abaterea poate fi corectată în maximum 5 zile de la constatare ori cu suspendarea autorizatiei până la îndeplinirea conditiilor legale, dar nu mai mult de 90 de zile.
   (2) Nerespectarea prevederilor art. 12 alin. (5) privind notificarea înregistrărilor la Oficiul Registrului Comertului se sanctionează, după caz, cu avertisment sau amendă aplicată conducătorilor S.S.I.F.
   Art. 179. - Efectuarea operatiunilor prevăzute la Titlul III, Capitolul III, Sectiunea 2 si Titlul V, înaintea termenelor prevăzute la art. 186 se sanctionează cu:
   a) suspendarea autorizatiei S.S.I.F. pe o perioadă cuprinsă între 30 si 90 de zile;
   b) amendă cuprinsă între 10.000 RON si 50.000 RON aplicabilă conducătorilor sau membrilor consiliului de administratie al S.S.I.F.
   Art. 180. - Nerespectarea în mod intentionat de către intermediarii care prestează servicii de investitii financiare pe teritoriul României a prevederilor privind informatiile privilegiate, precum si săvârsirea cu intentie a unor operatiuni de manipulare a pietei, constituie infractiuni si se sanctionează conform prevederilor art. 279 din Legea nr. 297/2004.
   Art. 181. - Nerespectarea termenului si a cerintelor prevăzute la art. 183, atrage după sine sanctionarea reprezentantului compartimentului de control intern si a conducătorilor/membrilor consiliului de administratie cu amendă cuprinsă între 500 RON si 5.000 RON, precum si suspendarea autorizatiei S.S.I.F. până la încadrarea în prevederile Legii nr. 297/2004 si ale prezentului regulament, dar nu mai mult de 90 de zile.

   TITLUL VIII
  Dispozitii tranzitorii si finale

   Art. 182. - Începând cu 01.01.2006 si, respectiv, 01.01.2007, C.N.V.M. va restrânge obiectul de activitate al S.S.I.F. care nu dispun de capitalul initial minim prevăzut la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 297/2004.
   Art. 183. - (1) Societătile de servicii de investitii financiare autorizate la data intrării în vigoare a prezentului regulament au obligatia ca până la data de 20.01.2006 să notifice C.N.V.M. regulile si procedurile interne prevăzute la art. 72, precum si modificările necesare încadrării în prevederile Legii nr. 297/2004 si ale prezentului regulament si să solicite, după caz, completarea si/sau modificarea autorizatiei de functionare.
   (2) Responsabilitatea îndeplinirii cerintei mentionate la alin. (1) revine reprezentantului compartimentului de control intern al S.S.I.F., precum si conducătorilor S.S.I.F. sau în cazul în care acestia nu au fost desemnati, membrilor consiliului de administratie.
   (3) Orice modificare a actului constitutiv al S.S.I.F. ce va fi transmisă C.N.V.M. până la data mentionată la alin. (1), trebuie să cuprindă în mod obligatoriu si modificarea obiectului de activitate în conformitate cu art. 5 coroborat cu art. 7 din Legea nr. 297/2004.
   (4) Solutionarea cererilor înregistrate la C.N.V.M. la data intrării în vigoare a prezentului regulament se realizează în conformitate cu prevederile art. 282 din Legea nr. 297/2004.
   Art. 184. - Începând cu 31.12.2005, societătile de brokeraj autorizate în temeiul O.U.G. nr. 27/2002 privind pietele reglementate de mărfuri si instrumente financiare derivate, aprobată si modificată prin Legea nr. 512/2002, care nu au depus documente în vederea reorganizării în calitate de trader sau de S.S.I.F., încetează prestarea oricărui serviciu de investitii financiare.
   Art. 185. - Institutiile de credit autorizate de C.N.V.M. în calitate de agent de compensare si depozitare, în temeiul O.U.G. nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investitii financiare si pietele reglementate, aprobată si modificată prin Legea nr. 525/2002, au obligatia până la 20.01.2006 să solicite C.N.V.M. înscrierea în Registrul C.N.V.M. conform procedurii prevăzută la Titlul II, Capitolul II.
   Art. 186. - (1) Prevederile Titlului III, Capitolul III, Sectiunea 2, precum si celelalte prevederi incidente tranzactiilor în afara pietei reglementate sau a unui sistem alternativ de tranzactionare intră în vigoare începând cu data aderării României la Uniunea Europeană si după adoptarea de către C.N.V.M. a instructiunilor privind măsurile de implementare conform normelor comunitare.
   (2) Până la data intrării în vigoare a prevederilor mentionate la alin. (1), se interzic, sub sanctiunea nulitătii, tranzactiile cu instrumente financiare admise la tranzactionare pe o piată reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare, efectuate în afara acestor piete.
   Art. 187. - (1) Prevederile Titlului V, Capitolul II, Capitolul III si Capitolul IV privind acordarea de credite si împrumutul de valori mobiliare intră în vigoare după aprobarea de către C.N.V.M. a regulamentelor si procedurilor pietelor reglementate aferente acestor operatiuni.
   (2) Valorile mobiliare achizitionate prin tranzactii în marjă sau depuse drept garantie vor fi păstrate, până la înfiintarea depozitarului central, după caz, la registrul BVB sau la societătile de registru autorizate.
   Art. 188. - Anexele de la 1 la 8 fac parte integrantă din prezentul regulament, iar forma si continutul acestora pot fi modificate de C.N.V.M. prin decizie.
   Art. 189. - Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării acestuia si a ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, partea I.
   Art. 190. - (1) La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă:
   a) Regulamentul nr. 12/2004 privind serviciile de investitii financiare, aprobat prin Ordinul presedintelui C.N.V.M. nr. 64/23.12.2004;
   b) orice alte dispozitii contrare.
   (2) Reglementările si dispunerile de măsuri mentionate la art. 188 din Regulamentul nr. 12/2004 privind serviciile de investitii financiare se mentin abrogate.
   Art. 191. - Prezentul regulament transpune prevederile următoarelor articole din:
   a) Directiva nr. 39/2004 privind pietele de instrumente financiare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 145 din 30.04.2004:
   1. Titlul I Definitii si scop: art. 4 alin. (1) paragrafele 5, 6, 7, 8, 10, 12 si 16;
   2. Titlul II Conditii de autorizare si operare pentru firmele de investitii: art. 6 alin. (3); art. 7 alin. (1); art. 9 alin. (1); art. 13 alin. (4), (5), (6) si (9); art. 18 alin. (1) si (2); art. 19 alin. (1)-(10); art. 20; art. 21 alin. (1)-(5); art. 22 alin. (1) si (2); art. 23 alin. (1), alin. (2) paragrafele 1 si 3, alin. 3 paragrafele 1 si 4, alin. (4) si (5); art. 24 alin. (1)-(4); art. 25 alin. (2)-(7); art. 27 alin. (1)-(6); art. 28; art. 31 alin. (1) si alin. (2) paragraful 2; art. 32 alin. (1), alin. (2) paragraful 2, alin. (7) si (8);
   3. Titlul IV Autorităti competente: art. 56 alin. (3) si (4), art. 57; art. 58 alin. (1), (2), (3) si (5); art. 59, art. 60 alin. (3), art. 61, art. 62 alin. (1), (2) si (4); art. 63;
   4. Anexa nr. 2 Clientii profesionali pentru scopurile directivei.
   b) Directiva nr. 124/2003 de implementare a Directivei nr. 6/2003 privind abuzul pe piată, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 339 din 24.12.2003: art. 4 si 5.
   c) Directiva nr. 65/2002 privind prestarea serviciilor financiare la distantă, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 271 din 09.10.2002: art. 3; art. 5; art. 6 alin. (1), (6) si (7); art. 7 alin. (1), (3), (4) si (5); art. 9; art. 10 si art. 12 alin. (1).

    PRESEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE