Hotarire nr. 1308 din 11/20/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii 365/2002 privind comertul electronic

 

Publicat in Monitorul Oficial nr. 877 din 12/05/2002

 

In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 33 alin. (1) din Legea 365/2002 privind comertul electronic,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Articol unic.

Se aproba Normele metodologice pentru aplicarea Legii 365/2002 privind comertul electronic, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

ANEXA


NORME METODOLOGICE

pentru aplicarea Legii 365/2002 privind comertul electronic

CAPITOLUL I - Dispozitii generale

 

Art. 1.

In intelesul prezentelor norme metodologice, cuvantul lege desemneaza Legea 365/2002 privind comertul electronic.

Art. 2.

Pe teritoriul Romaniei, emisiunea instrumentelor de moneda electronica acceptate la plata si de alte entitati in afara emitentului se face in conformitate cu prevederile Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 4/2002 privind tranzactiile efectuate prin intermediul instrumentelor de plata electronica si relatiile dintre participantii la aceste tranzactii, publicat in M.Of. 503 din 12 iulie 2002.

Art. 3.

Pe teritoriul Romaniei, tranzactiile efectuate prin intermediul mijloacelor de plata electronica si relatiile dintre participantii la aceste tranzactii se fac in conformitate cu prevederile Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 4/2002.

Art. 4.

Activitatile de asigurare, ca parte a serviciilor societatii informationale, se desfasoara in Romania pe baza autorizatiei prealabile emise de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, in conformitate cu prevederile Legii 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile ulterioare.

Art. 5.

(1) Autoritatea, precum si autoritatile publice, definite in art. 17 alin. (2) din lege, au obligatia de a publica, in vederea consultarii, pe pagina de Internet proprie proiectele si masurile de interes general privind serviciile societatii informationale pe care le initiaza conform competentei in materia respectiva.

(2) Proiectele si masurile prevazute la alin. (1) vor fi insotite de documente privind motivatiile care stau la baza propunerilor si informatii cu privire la: data publicarii documentului, data la care expira termenul de depunere a observatiilor si data estimativa la care intentioneaza sa adopte masura care face obiectul consultarii.

(3) Toate persoanele care au solicitat inscrierea adresei lor de posta electronica pe lista de corespondenta a initiatorului masurii sau proiectului in cauza vor fi informate cu privire la lansarea consultarii cel mai tarziu la data publicarii documentului.

(4) Din momentul in care textul supus consultarii este publicat pe pagina de Internet, se va acorda un termen de cel putin 30 de zile pentru depunerea de observatii in scris de catre orice persoana interesata. In situatiile in care masurile trebuie adoptate in regim de urgenta, acest termen este de cel putin 10 zile de la data publicarii textului.

(5) Masura sau proiectul supus consultarii pot fi adoptate la 10 zile de la data expirarii termenului de depunere a observatiilor.

(6) Cel mai tarziu la data publicarii pe pagina de Internet a deciziei prin care se adopta masura, initiatorul are obligatia de a publica un material de sinteza a observatiilor primite, care va preciza si pozitia sa fata de aceste observatii.

Art. 6.

O entitate constituita in scopul protectiei consumatorilor in statele membre ale Uniunii Europene are calitate procesuala activa pentru introducerea actiunii prevazute la art. 19 alin. (1) din lege daca indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a) este o autoritate publica constituita in scopul protectiei intereselor colective ale consumatorilor intr-o tara membra a Uniunii Europene, cu atributii in domeniile prevazute de legea comertului electronic, conform criteriilor prevazute in legile nationale;

b) este prevazuta in comunicarea Comisiei Europene privind entitatile calificate a introduce o actiune referitoare la protectia intereselor consumatorului in alte tari membre ale Uniunii Europene, in conditiile Acordului european instituind o asociere intre Romania, pe de o parte, si Comunitatile Europene si statele membre ale acestora, pe de alta parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea 20/1993;

c) prin actiunea sau omisiunea contrara prevederilor legii comertului electronic, care se invoca in actiunea in justitie, sunt afectate interesele colective ale consumatorilor din statul din care face parte entitatea respectiva.

CAPITOLUL II - Comunicarile comerciale

 

Art. 7.

(1) Este interzisa efectuarea de comunicari comerciale prin posta electronica, cu exceptia cazului in care destinatarul si-a exprimat in prealabil consimtamantul expres pentru a primi asemenea comunicari.

(2) Consimtamantul prevazut la alin. (1) poate fi obtinut in orice forma si poate fi probat cu orice mijloc de proba. Sarcina probei revine furnizorului de servicii.

(3) Consimtamantul comunicat printr-un mesaj transmis prin posta electronica este valabil exprimat daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a) este expediat din cutia postala in care destinatarul doreste sa primeasca comunicarile comerciale;

b) subiectul mesajului este format din concatenarea textului "ACCEPT COMUNICARI COMERCIALE DIN PARTEA", scris cu majuscule, si numele sau denumirea persoanei in numele careia se vor transmite comunicarile comerciale.

Art. 8.

(1) Subiectul mesajelor transmise prin posta electronica, care constituie comunicari comerciale, trebuie sa inceapa cu cuvantul "PUBLICITATE" scris cu majuscule.

(2) Comunicarile comerciale trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele informatii referitoare la persoana in numele careia sunt facute:

a) numele sau denumirea completa;

b) codul numeric personal sau codul unic de inregistrare, dupa caz;

c) domiciliul sau sediul;

d) numerele de telefon si fax;

e) adresa de posta electronica.

Art. 9.

(1) Destinatarul comunicarilor comerciale are dreptul de a-si revoca consimtamantul de a primi asemenea comunicari prin simpla notificare a furnizorului.

(2) Furnizorul are obligatia de a implementa o procedura gratuita, accesibila inclusiv prin mijloace electronice, prin care destinatarul sa poata sa isi revoce consimtamantul.

(3) Revocarea consimtamantului prin mijloace electronice trebuie sa-si produca efectele in cel mult 48 de ore de la initierea procedurii.

(4) Furnizorul trebuie sa faca publica procedura prevazuta la alin. (2) pe pagina proprie de Internet si in cadrul mesajelor care contin comunicari comerciale.

CAPITOLUL III - Caracterul informatiilor si activitatilor in domeniul serviciilor societatii informationale

 

Art. 10.

(1) Autoritatea va crea si va mentine o lista publica ce va contine deciziile autoritatilor publice cu privire la caracterul nelegal al informatiilor sau activitatilor din domeniul serviciilor societatii informationale.

(2) Autoritatile publice care emit decizii ce privesc caracterul nelegal al informatiilor sau activitatilor din domeniul serviciilor societatii informationale sunt obligate sa trimita o copie a acelei decizii autoritatii. Autoritatea va publica decizia pe pagina proprie de Internet si in lista prevazuta la alin. (1).

Art. 11.

(1) Furnizorii de servicii ale societatii informationale, care ofera serviciile prevazute la art. 12-15 din lege, nu au obligatia de a monitoriza informatia pe care o transmit sau o stocheaza si nici obligatia de a cauta in mod activ date referitoare la activitati sau informatii cu aparenta nelegala din domeniul serviciilor societatii informationale pe care le furnizeaza.

(2) Obligatiile prevazute la art. 16 alin. (1) si (3) din lege se considera a fi indeplinite daca furnizorii de servicii care au primit o plangere sau o sesizare din partea oricarei persoane cu privire la activitatile cu aparenta nelegala desfasurate de destinatarii serviciilor lor sau cu privire la informatiile cu aparenta nelegala furnizate de acestia informeaza in cel mult 24 de ore autoritatile publice competente si intreprind toate masurile in vederea nealterarii informatiilor respective.

(3) Furnizorii de servicii au obligatia de a implementa o procedura gratuita prin care sa le fie transmise plangeri si sesizari din partea oricarei persoane cu privire la activitatile cu aparenta nelegala desfasurate de destinatarii serviciilor lor sau despre informatiile cu aparenta nelegala furnizate de acestia.

(4) Procedura prevazuta la alin. (3) trebuie:

a) sa fie disponibila si prin mijloace electronice;

b) sa asigure primirea plangerilor sau sesizarilor in termen de cel mult 48 de ore de la momentul expedierii acestora.


(5) Furnizorul are obligatia sa faca publica procedura prevazuta la alin. (3) pe pagina proprie de Internet.