Lege nr. 676 din 21/11/2001 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul telecomunicatiilor

 

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 800 din 14/12/2001

Abrogata prin Legea 506/2004
 


    Obiect

   Art. 1. - (1) Prezenta lege asigură conditiile specifice de garantare a dreptului la protectia vietii private în privinta prelucrării datelor cu caracter personal în sectorul telecomunicatiilor.
   (2) Prevederile prezentei legi se aplică operatorilor retelelor publice de telecomunicatii si furnizorilor de servicii de telecomunicatii destinate publicului care, în îndeplinirea atributiilor lor, tratează date cu caracter personal.
   (3) Dispozitiile prezentei legi se completează cu prevederile legale referitoare la protectia persoanelor în privinta prelucrării datelor cu caracter personal si la libera circulatie a acestor date.
   (4) Prezenta lege nu se aplică prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate:
   a) în cadrul activitătilor în domeniul apărării nationale si sigurantei nationale, desfăsurate în limitele si cu restrictiile stabilite de lege;
   b) în cadrul activitătilor de prevenire, cercetare si reprimare a infractiunilor si de mentinere a ordinii publice, precum si în cadrul altor activităti în domeniul dreptului penal, desfăsurate în limitele si cu restrictiile stabilite de lege.

    Definitii

   Art. 2. - În întelesul prezentei legi, următorii termeni se definesc după cum urmează:
   1. serviciu de telecomunicatii - serviciu a cărui furnizare constă, integral sau partial, în transmiterea si directionarea de semnale în retelele de telecomunicatii, cu exceptia radiodifuziunii si a televiziunii;
   2. serviciu de telecomunicatii destinat publicului - orice serviciu de telecomunicatii, cu exceptia celor necesare exclusiv furnizorului sau unui grup închis de utilizatori;
   3. furnizor de servicii de telecomunicatii destinate publicului - persoană juridică ce prestează un serviciu de telecomunicatii destinat publicului;
   4. retea publică de telecomunicatii - sisteme de transmisie si, unde sunt aplicabile, echipamente de comutatie si alte resurse ce permit transmiterea de semnale între puncte terminale definite, prin fir, radio, prin mijloace optime sau electromagnetice, care sunt utilizate integral sau partial pentru furnizarea de servicii de telecomunicatii destinate publicului;
   5. operator al retelei publice de telecomunicatii - persoana juridică autorizată să instaleze sau să opereze o retea publică de telecomunicatii, în scopul oferirii de servicii de telecomunicatii destinate publicului;
   6. abonat - orice persoană fizică sau juridică care a încheiat un contract cu furnizorul de servicii de telecomunicatii destinate publicului în vederea furnizării de astfel de servicii;
   7. utilizator - orice persoană fizică beneficiară a unui serviciu de telecomunicatii destinat publicului, în scopuri private sau profesionale, fără a fi în mod necesar abonat al acestui serviciu;
   8. date cu caracter personal - orice informatii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un număr de identificare sau la unul ori mai multe elemente specifice identitătii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;
   9. prelucrarea datelor cu caracter personal - orice operatiune sau set de operatiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal prin mijloace automate sau neautomate, precum colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terti prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea;
   10. autoritatea de reglementare - autoritatea prevăzută la art. 5 alin. (1) din Legea telecomunicatiilor nr. 74/1996;
   11. autoritatea de supraveghere - autoritatea care monitorizează si controlează sub aspectul legalitătii tratamentele datelor cu caracter personal ce cad sub incidenta dispozitiilor legale care reglementează protectia persoanelor cu privire la tratamentul datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;
   12. registrele abonatilor - bazele de date, în formă scrisă sau electronică, publice ori accesibile publicului printr-un serviciu de consultare sau utilizate de terti în scopuri comerciale, care contin date cu caracter personal ale abonatilor;
   13. factură detaliată - suma informatiilor referitoare la liniile apelate sau la liniile care apelează ori informatii referitoare la data si durata fiecărui apel.

    Măsuri de securitate

   Art. 3. - (1) Furnizorul unui serviciu de telecomunicatii destinat publicului si operatorul retelei publice de telecomunicatii prin care se furnizează serviciul respectiv trebuie să ia toate măsurile tehnice si de organizare adecvate garantării securitătii serviciului si a retelei.
   (2) Măsurile adoptate trebuie să garanteze un nivel de securitate proportional riscului, corespunzător stadiului dezvoltării tehnologice si costurilor implementării acestor măsuri.
   (3) Cerintele minime de securitate adoptate ca măsură preventivă vor fi stabilite de autoritatea de reglementare în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
   (4) Cerintele stabilite potrivit alin. (3) vor fi revizuite de autoritatea de reglementare, în concordantă cu stadiul dezvoltării tehnice si cu experienta în domeniu, în termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi si ulterior la intervale care nu pot fi mai mari de 2 ani.
   (5) Furnizorul unui serviciu de telecomunicatii destinat publicului este obligat să informeze abonatii în situatia în care ia cunostintă despre aparitia unui risc special de încălcare a securitătii retelei. Informarea va face referire si la posibilele remedii, precum si la costurile de aplicare a acestora.
   (6) Informatiile prevăzute la alin. (5) se înaintează si autoritătii publice competente în domeniul protectiei persoanelor în privinta prelucrării datelor cu caracter personal.

    Confidentialitatea comunicatiilor

   Art. 4. - (1) Confidentialitatea comunicatiilor efectuate prin intermediul unei retele publice de telecomunicatii sau prin recurgerea la un serviciu de telecomunicatii destinat publicului este garantată.
   (2) Ascultarea, înregistrarea, stocarea sau orice altă formă de interceptare ori de supraveghere a comunicatiilor este interzisă, cu exceptia cazurilor următoare:
   a) se realizează de utilizatorii care participă la comunicatia respectivă;
   b) utilizatorii care participă la comunicatia respectivă si-au dat acordul scris prealabil;
   c) se realizează în exercitarea prerogativelor de autoritate publică, în conditiile legii.
   (3) Un utilizator sau, respectiv, un abonat are obligatia de a-l informa pe celălalt utilizator sau, respectiv, abonat atunci când în cursul convorbirii se utilizează echipament care permite ca această convorbire să fie ascultată, înregistrată sau stocată de către alte persoane.
   Art. 5. - Serviciile de telecomunicatii si îndeosebi serviciile telefonice aflate în curs de dezvoltare vor fi oferite cu respectarea vietii private a utilizatorilor, a secretului corespondentei si a libertătii de comunicare.
   Art. 6. - Orice imixtiune a autoritătilor publice în continutul unei comunicări, inclusiv utilizarea unor mijloace de interceptare sau de supraveghere a comunicărilor, sunt interzise, exceptând cazurile în care asemenea ingerinte sunt prevăzute de lege si constituie o măsură necesară într-o societate democratică pentru:
   a) protectia securitătii statului, a sigurantei publice, a intereselor monetare ale statului sau a combaterii infractiunilor;
   b) protectia persoanei în cauză, la cererea acesteia, ori a drepturilor si libertătilor altor persoane.
   Art. 7. - În caz de ingerintă a autoritătilor publice în continutul unei comunicări legea de autorizare trebuie să prevadă:
   a) modul de exercitare de către persoana în cauză a drepturilor de acces si de rectificare;
   b) conditiile în care autoritătile publice competente vor fi în drept să refuze să dea informatii persoanei în cauză;
   c) modalitătile de conservare sau de distrugere a acestor date.
   Art. 8. - (1) Operatorii retelelor publice de telecomunicatii sau de telefonie ori furnizorii de servicii de telecomunicatii destinate publicului nu pot comunica datele obtinute cu prilejul imixtiunii în continutul unei comunicări decât persoanei desemnate în autorizatia eliberată potrivit legii să obtină asemenea date.
   (2) Autorizarea operatorilor retelelor publice de telecomunicatii de a interveni în continutul unei comunicări, inclusiv prin mijloace de interpretare sau de supraveghere a convorbirilor telefonice, precum si utilizarea mijloacelor tehnice pentru localizarea originii apelurilor abuzive vor fi realizate numai cu asigurarea conditiilor si garantiilor constitutionale de exercitare a drepturilor si libertătilor fundamentale recunoscute prin lege.

    Datele referitoare la trafic si la facturare

   Art. 9. - (1) Datele referitoare la trafic, care privesc abonatii si utilizatorii, prelucrate în vederea stabilirii convorbirilor efectuate si stocate de către furnizorul unui serviciu de telecomunicatii destinat publicului sau de către operatorul unei retele publice de telecomunicatii destinate publicului, trebuie să fie sterse sau făcute anonime la terminarea comunicatiei, fără a se încălca prevederile alin. (2)-(4).
   (2) Prelucrarea datelor continând: numărul sau identificarea postului abonatului, adresa abonatului si tipul postului, numărul total de unităti ce trebuie facturate pentru perioada de contorizare, numărul abonatului apelat, tipul, momentul începerii si durata apelurilor efectuate sau volumul de date transmis, data apelului ori a serviciului, alte informatii referitoare la plăti, precum plata în avans, plăti pentru instalări, deconectări si restante, efectuată în scopul întocmirii facturilor abonatilor sau al stabilirii plătilor pentru interconectare, este permisă doar până la împlinirea unui termen de 3 ani de la data scadentei obligatiei de plată corespunzătoare facturii, respectiv de la data scadentei obligatiei de plată corespunzătoare interconectării.
   (3) Furnizorul unui serviciu de telecomunicatii destinat publicului poate prelucra numai datele semnificative prevăzute la alin. (2), în vederea marketingului sau comercializării propriilor servicii, numai după notificarea abonatului si cu acordul expres al acestuia.
   (4) Accesul la si prelucrarea datelor referitoare la trafic si la facturare trebuie limitate la persoanele care actionează în virtutea unei obligatii de serviciu, în raport cu furnizorul de servicii de telecomunicatii destinat publicului sau, respectiv, cu operatorul retelei publice de telecomunicatii, si care au ca atributii facturarea sau gestionarea traficului, rezolvarea cererilor clientilor, detectarea fraudelor ori marketingul propriilor servicii de telecomunicatii ale furnizorului sau operatorului respectiv. Prelucrarea acestora trebuie limitată la datele care sunt necesare pentru îndeplinirea respectivelor obligatii de serviciu.
   (5) Dispozitiile alin. (1)-(4) nu pot fi invocate în scopul limitării accesului autoritătilor competente la datele referitoare la trafic sau la facturare, în conditiile legii, în scopul rezolvării litigiilor, în special a celor referitoare la interconectare sau la facturare.

    Facturarea detaliată

   Art. 10. - (1) Abonatii primesc facturi nedetaliate.
   (2) Emiterea facturilor detaliate se face la cererea abonatilor, cu respectarea drepturilor la protectia vietii private a abonatilor si a utilizatorilor, în conditiile legii.
   (3) Categoriile de informatii care pot fi cuprinse în facturile detaliate se stabilesc de autoritatea de reglementare.

    Oferirea si restrictionarea oferirii serviciului de identificare
a liniei la care apelează sau a liniei apelate

   Art. 11. - (1) Utilizatorul care apelează are dreptul de a i se pune la dispozitie, în mod gratuit, de către furnizorul serviciului de telecomunicatii destinat publicului sau de către operatorul retelei publice de telecomunicatii un procedeu simplu de eliminare a prezentării datelor respective pentru fiecare apel, în cazul în care se oferă si un serviciu de prezentare a datelor de identificare a liniei care apelează.
   (2) Abonatul care apelează are dreptul de a i se pune la dispozitie, în mod gratuit, de către furnizorul serviciului de telecomunicatii destinat publicului sau de către operatorul retelei publice de telecomunicatii un procedeu simplu de eliminare a prezentării datelor de identificare a liniei care apelează, pentru fiecare linie, în cazul prevăzut la alin. (1).
   (3) Abonatul apelat are dreptul de a i se pune la dispozitie de către furnizorul serviciului de telecomunicatii destinat publicului sau de către operatorul retelei publice de telecomunicatii, în mod gratuit, în cazul folosirii neabuzive, un procedeu simplu de eliminare a prezentării datelor de identificare a liniei pentru apelurile primite, în cazul prevăzut la alin. (1).
   (4) Abonatul apelat are dreptul de a i se oferi de către furnizorul serviciului de telecomunicatii destinat publicului sau de către operatorul retelei publice de telecomunicatii o posibilitate de a respinge apelul primit, atunci când datele de identificare a liniei care apelează au fost eliminate de abonatul sau de utilizatorul care apelează, în cazul prevăzut la alin. (1), dacă datele de identificare a liniei care apelează sunt indicate înainte de începerea convorbirii.
   (5) Abonatul apelat are dreptul de a i se pune la dispozitie, în mod gratuit, de către furnizorul serviciului de telecomunicatii destinat publicului sau de către operatorul retelei publice de telecomunicatii un procedeu simplu de eliminare a prezentării datelor de identificare a liniei apelate fată de utilizatorul care apelează, în cazul în care se oferă si un serviciu de prezentare a datelor de identificare a liniei apelate.
   (6) Dispozitiile alin. (1) si (2) vor fi aplicabile si apelurilor către alte tări, provenind din România, iar dispozitiile alin. (3)-(5) vor fi aplicabile si apelurilor către România provenind din alte tări.
   (7) Furnizorii de servicii de telecomunicatii destinate publicului au obligatia de a informa publicul despre serviciile de prezentare a acestor date, precum si despre drepturile prevăzute la alin. (1)-(6), în cazul în care se oferă si servicii de prezentare a datelor de identificare a liniei care apelează sau a liniei apelate.

    Dispozitii derogatorii

   Art. 12. - Un furnizor de servicii de telecomunicatii destinate publicului, respectiv un operator al unei retele publice de telecomunicatii poate deroga de la dispozitiile referitoare la identificarea liniei care apelează, cu conditia aducerii la cunostintă publicului a procedurilor prin care se realizează aceste derogări, în următoarele cazuri:
   a) temporar, în urma cererii unui abonat privind depistarea sursei unor apeluri abuzive; în acest caz datele de identificare a liniei care apelează vor fi stocate si accesibile, în conditiile legii;
   b) pentru fiecare linie, pentru organizatiile care primesc apeluri de urgentă, special recunoscute în acest sens, în conditiile legii, cum ar fi: sectiile de politie, unitătile de pompieri sau serviciile de ambulantă.

    Redirectionarea automată a apelului

   Art. 13. - Fiecare abonat are dreptul de a i se pune la dispozitie, în mod gratuit, de către furnizorul serviciului de telecomunicatii destinat publicului sau de către operatorul retelei publice de telecomunicatii un procedeu simplu de a bloca redirectionarea automată, efectuată de un tert, a apelurilor către echipamentul terminal al abonatului respectiv.

    Registrele abonatilor

   Art. 14. - (1) Furnizorii de servicii de telecomunicatii au obligatia de a include în registrele abonatilor pe care le întocmesc sau de a pune la dispozitie tertilor care întocmesc asemenea registre numai datele cu caracter personal necesare identificării unui abonat anume, cu exceptia cazurilor în care abonatul respectiv si-a dat acordul expres pentru includerea unor date suplimentare.
   (2) Orice abonat are dreptul să solicite, cu titlu gratuit:
   a) să nu fie inclus într-un registru al abonatilor;
   b) înscrierea mentiunii că datele sale cu caracter personal nu pot fi folosite de terti în scopul marketingului direct;
   c) înscrierea adresei sale doar partial;
   d) să nu se efectueze nici o mentiune referitoare la sex, acolo unde acest lucru este lingvistic posibil.

    Apelurile nesolicitate

   Art. 15. - Apelurile nesolicitate, efectuate în scopul marketingului direct prin utilizarea unor sisteme automate de apelare care nu necesită interventia unui operator uman, prin fax sau prin orice alte metode, sunt interzise, cu exceptia cazului în care abonatul apelat si-a exprimat în prealabil consimtământul expres în acest sens.

    Răspunderea

   Art. 16. - (1) Nerespectarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea disciplinară, contraventională, civilă sau penală, după caz.
   (2) Furnizorii de servicii de telecomunicatii destinate publicului sau/si operatorii retelelor publice de telecomunicatii răspund fată de utilizatori pentru daunele efective cauzate de neexecutarea sau de executarea necorespunzătoare a obligatiilor ce le revin în conditiile prezentei legi.

    Contraventii si sanctiuni

   Art. 17. - (1) Constituie contraventii următoarele fapte, dacă nu sunt săvârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, să constituie infractiuni:
   a) neadoptarea sau adoptarea incompletă a cerintelor minime de securitate mentionate la art. 3 alin. (3) si (4);
   b) neîndeplinirea obligatiei de informare prevăzute la art. 3 alin. (5) si (6);
   c) neîndeplinirea obligatiei de confidentialitate prevăzute la art. 4 alin. (2) si (3);
   d) nerespectarea de către autoritătile publice, respectiv de către operatorii retelelor publice de telecomunicatii sau de telefonie ori de către furnizorii de servicii de telecomunicatii destinate publicului, a obligatiilor prevăzute la art. 5, 6, 7 si 8;
   e) neîndeplinirea obligatiilor referitoare la prelucrarea si la limitarea accesului la datele cu caracter personal, prevăzute la art. 9;
   f) încălcarea drepturilor abonatilor prevăzute la art. 10, prin sau cu privire la emiterea de facturi detaliate;
   g) neîndeplinirea obligatiilor referitoare la oferirea serviciului de identificare a liniei care apelează, respectiv a liniei apelate, prevăzute la art. 11;
   h) neîndeplinirea obligatiei referitoare la oferirea serviciului de redirectionare automată, prevăzută la art. 13;
   i) neîndeplinirea obligatiilor referitoare la întocmirea registrului abonatilor, prevăzute la art. 14;
   j) initierea unui apel nesolicitat, cu încălcarea art. 15.
   (2) Contraventiile prevăzute la alin. (1) se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 250.000.000 lei.
   (3) Contraventiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) se constată de personalul autoritătii de reglementare, precum si de reprezentanti împuterniciti ai organelor cu atributii de supraveghere si control, abilitate potrivit legii.
   (4) Pentru contraventiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) autoritatea de reglementare poate dispune si suspendarea sau anularea licentei ori a autorizatiei.
   (5) Contraventiile prevăzute la alin. (1) lit. e)-j) se constată de personalul autoritătii de supraveghere si de reprezentanti împuterniciti ai organelor cu atributii de supraveghere si control, abilitate potrivit legii.
   (6) Dispozitiile prezentei legi se completează cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.
   (7) Cuantumul amenzilor prevăzute în prezenta lege poate fi actualizat prin hotărâre a Guvernului, în functie de evolutia indicelui inflatiei.

    Dispozitii finale si tranzitorii

   Art. 18. - Prezenta lege intră în vigoare la 3 luni de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 22 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

    p. PRESEDINTELE SENATULUI,
ALEXANDRU ATHANASIU

    Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 29 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

    PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU

    Bucuresti, 21 noiembrie 2001.
    Nr. 676.