Hotarirea arbitrala  nr. 2 din data de 18 decembrie 2004 privind medierea Metodologiei pentru utilizarea operelor muzicale pe Internet si drepturile patrimoniale cuvenite titularilor drepturilor de autor

 

Publicata in Monitorul Oficial cu numarul 58 / 18 ianuarie 2005

 

Modificata de noua metodologie din 2010 - publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 273 din 27/04/2010

 

Comisia arbitrala de pe langa Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor

Comisia arbitrala:

      Dutescu Georgeta

      Felicia Caimuschi

      Otilia Ticlea

      Alexandru Vasiliu

      Adrian Vranceanu Nicoleta

Pe rol se afla pronuntarea privind medierea Metodologiei pentru utilizarea operelor muzicale pe Internet si drepturile patrimoniale cuvenite titularilor drepturilor de autor, proiectele proprii de metodologie fiind elaborate de catre Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din Romania - Asociatia pentru Drepturi de Autor (UCMR-ADA), cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 141, sectorul 1, Asociatia Nationala a Internet Service Provider-ilor (ANISP), cu sediul in Bucuresti, bd. Natiunile Unite nr. 1, bl. 108A, sectorul 5, si Asociatia Romana a Operatorilor Nationali de Servicii audiotext (ARONSA), cu sediul in Bucuresti, str. Gheorghe Lazar nr. 2, sectorul 1.

Dezbaterile au avut loc la data de 15 decembrie 2004, in prezenta celor doua parti, reprezentate prin Ana Achim, director UCMR-ADA, si av. Alexandru Roata Palade si, respectiv, prin Serban Gheorghe, director executiv ANISP, si Sorin Manea, vicepresedinte ARONSA.

Deliberarea si pronuntarea in solutionarea medierii de fata au fost amanate, pentru studierea actelor si lucrarilor dosarului si pentru a se da partilor posibilitatea de a depune note scrise, pentru data de 18 decembrie 2004, cand Comisia arbitrala, deliberand cu participarea celor cinci membri ai sai, a pronuntat hotararea de fata cu unanimitate de voturi, la sediul Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor din Calea Victoriei nr. 91-93, sectorul 1, Bucuresti.

COMISIA ARBITRALA
asupra Cererii de mediere inregistrate la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor sub nr. 5.121 din data de 6 septembrie 2004, formulata de UCMR -ADA si de asociatiile utilizatorilor, respectiv ANISP sl ARONSA

Obiectul medierii il formeaza elaborarea unei metodologii unitare privind utilizarea operelor muzicale pe Internet, negociate in temeiul Deciziei directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor nr. 32 din 6 aprilie 2004 de catre cele doua parti. in sedinta din data de 25 noiembrie 2004, precum si cu prilejul dezbaterii din data de 15 decembrie 2004, partile si-au sustinut punctele de vedere precizate in proiectele proprii de metodologie depuse la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor (ORDA) pentru a fi aduse la cunostinta arbitrilor, atat oral, cat si prin note scrise insotite de inscrisuri.

Intrucat incercarile repetate de solutionare pe cale amiabila nu au reusit, s-a procedat la medierea metodologiilor in conformitate cu art. 1312 alin. (3) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare.
inainte de a trece la examinarea in fond a problemelor ce fac obiectul medierii se constata ca numirea arbitrilor a fost facuta cu respectarea Hotararii Guvernului nr. 1.287/2002 privind numirea membrilor corpului de arbitri de pe langa Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, partile procedand la tragerea la sorti in vederea formarii completului de mediere a arbitrilor consemnati in Procesul-verbal din data de 6 octombrie 2004 in persoana urmatorilor: Dutescu Georgeta Felicia, Caimuschi Otilia, Ticlea Alexandru, Vasiliu Adrian, Vranceanu Nicoleta.

   1.

      Trecand la examinarea in fond a obiectului medierii constand in elaborarea unei metodologii unitare pentru utilizarea operelor muzicale pe Internet si drepturile patrimoniale cuvenite titularilor drepturilor de autor, Comisia arbitrala retine si se pronunta asupra urmatoarelor aspecte ramase in divergenta:
   2.

      Intrucat obiectul metodologiei il formeaza activitatea de comunicare publica, precum si aceea de reproducere, inclusiv prin stocare, a operei muzicale, se va folosi in tot cuprinsul metodologiei termenul "utilizare", care include toate aceste notiuni. Deoarece utilizatorii folosesc in prezent numai Internetul, se va inlatura din intreg cuprinsul metodologiei utilizarea notiunii "retele similare".
   3.

      Tinand seama de principiul libertatii contractuale si al nediscriminarii dintre diferitele categorii de utilizatori, durata autorizarii se fixeaza la maximum 3 ani, cu posibilitatea partilor contractante, la cererea expresa a utilizatorului, de a stabili un termen mai scurt.
   4.

      Privitor la baza de calcul, aceasta este formata din totalitatea incasarilor brute lunare, fara T.V.A., obtinute de utilizatori din folosirea operei muzicale, ca parte a veniturilor rezultate, in conformitate cu dispozitiile art. 1311 alin. (4) din Legea nr. 8/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.
   5.

      Luand in considerare limitele procentuale prevazute de Legea nr. 8/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, in art. 1311 alin. (2), precum si procentele practicate pe plan european, se stabileste, ca remuneratie lunara pentru utilizarea operei muzicale, cu cuantum cuvenit autorilor de 10%, aplicat la baza de calcul mentionata anterior, dar nu mai putin de 3.000 lei pentru fiecare descarcare sau ascultare a unei opere muzicale, efectuata cu titlu oneros.
      Prin stabilirea acestei modalitati de calcul se evita limitarea de la utilizare a repertoriului international de opere muzicale, precum si posibilitatea diminuarii artificiale a bazei de calcul.
      in ceea ce priveste utilizarea in scop ambiental, precum si cea cu titlu gratuit a operelor muzicale stocate pe Internet, utilizatorul va plati anual o remuneratie fixa de 3.000.000 lei, indiferent de numarul de accesari ale paginii de Internet, precum si de caracterul comercial sau necomercial al utilizarii.
   6.

      Plata remuneratiilor pentru utilizarea operelor muzicale cu titlu gratuit sau ca muzica ambientala se va face in termen de 30 de zile de la data autorizarii pentru anul in curs, respectiv pana la data de 31 martie a fiecarui an.
      Plata remuneratiilor pentru utilizarea operelor muzicale cu titlu oneros se efectueaza pana la data de 30 a lunii urmatoare celei pentru care sunt datorate.
   7.

      Referitor la nivelul penalitatilor datorate in caz de intarziere la plata se stabileste un procent de 0,10% pe zi de intarziere, in considerarea dublului caracter, reparatoriu si sanctionatoriu, al acestora.
   8.

      Termenul de comunicare a raportului informativ este stabilit pana la data de 20 a fiecarei luni pentru luna precedenta si va cuprinde: numarul de comunicari publice pentru fiecare opera muzicala oferita contra cost; incasarile indirecte obtinute de utilizator din comunicarea publica cu titlu gratuit a operelor muzicale pe Internet; operele muzicale utilizate in scop ambiental.
   9.

      Nu se impune fixarea unui termen de pastrare a documentelor si informatiilor transmise lunar organismului de gestiune colectiva, intrucat regimul de pastrare a documentelor si actelor este diferit de la caz la caz, iar termenele sunt stabilite prin legi speciale. De altfel, comunicarile lunare catre organismul de gestiune colectiva nu sunt limitate de lege doar la rapoartele lunare si statisticile de trafic, ci privesc si alte informatii si documente [art. 130 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 8/1996, cu modificarile si completarile ulterioare].
  10.

      Intrucat legea stabileste explicit modalitatea de calcul a prejudiciilor datorate pentru utilizarile neautorizate [art. 139 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificarile si completarile ulterioare], aceasta nu poate face obiectul prezentei metodologii.
      10.in ceea ce priveste contractul standard, ca anexa la prezenta metodologie, acesta nu face obiectul ei, deoarece, potrivit art. 130 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 8/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, metodologia trebuie sa cuprinda numai drepturile patrimoniale cuvenite autorilor de opere muzicale ce trebuie negociate cu utilizatorii in vederea platii acestor drepturi. De altfel, contractul nu a fost negociat anterior de catre parti.
  11.

      Instituirea in sarcina ORDA a obligatiei de a intocmi si de a tine un registru national al utilizatorilor de opere muzicale folosite pe Internet contravine art. 137 alin. (2) si (3) din Legea nr. 8/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.
      12.Intrarea in vigoare a metodologiei de fata este prevazuta de art. 1312 alin. (8) si (9) din Legea nr. 8/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu art. 11 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE HOTARASTE:
-****-
Metodologia pentru utilizarea operelor muzicale pe Internet si drepturile patrimoniale cuvenite titularilor drepturilor de autor are urmatorul continut:

Art. 1
(1)Utilizarea operelor muzicale pe Internet se poate face numai dupa obtinerea autorizatiei prevazute la art. 130 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2)Utilizatorii au obligatia de a obtine de la organismul de gestiune colectiva a drepturilor autorilor de opere muzicale autorizatia neexclusiva de utilizare a operelor muzicale pe Internet si de a plati remuneratiile corespunzatoare.

Art. 2
(1)Autorizatia emisa de organismul de gestiune colectiva, in conformitate cu prevederile prezentei metodologii, confera persoanelor autorizate dreptul de utilizare a operelor muzicale pe Internet.
(2)Prin utilizare, in sensul prezentei metodologii, se intelege efectuarea oricareia dintre urmatoarele operatiuni:
a)reproducerea operelor muzicale in medii de stocare disponibile la adresa paginii de Internet a utilizatorului (URL) si comunicarea lor catre public cu titlu gratuit sau utilizate ca muzica ambientala;
b)reproducerea operelor muzicale in medii de stocare disponibile la adresa paginii de Internet a utilizatorului (URL) si comunicarea lor catre public cu titlu oneros.
(3)Este utilizator, in sensul prezentei metodologii, orice persoana fizica autorizata sau persoana juridica responsabila de continutul paginii de Internet.

Art. 3
(1)Utilizarea operelor muzicale, astfel cum este definita de prezenta metodologie, se poate realiza numai dupa obtinerea din partea organismului de gestiune colectiva a autorizatiei scrise neexclusive de utilizare.
(2)in vederea obtinerii autorizatiei, cu cel putin 10 zile inainte, utilizatorii trebuie sa solicite organismului de gestiune colectiva eliberarea autorizatiei neexclusive de utilizare.
(3)Organismul de gestiune colectiva va pune la dispozitie utilizatorilor, la sediul sau ori pe pagina sa de Internet, modelul cererii de autorizare.

Art. 4
(1)O data cu depunerea cererii de autorizare, utilizatorul, persoana fizica autorizata sau persoana juridica, are obligatia de a depune la organismul de gestiune colectiva urmatoarele documente: certificat constatator de la Oficiul National al Registrului Comertului si, dupa caz, certificate-tip de furnizare de servicii de comunicatii electronice.
(2)in termen de 10 zile de la depunerea cererii de autorizare insotite de documentele prevazute la alin. (1), organismul de gestiune colectiva este obligat sa elibereze solicitantului autorizatia neexclusiva de utilizare a operelor muzicale pe Internet.
(3)Autorizatia neexclusiva este temporara, netransmisibila si da dreptul la utilizarea reglementata de prezenta metodologie pentru toate operele muzicale aflate in repertoriul organismului de gestiune colectiva, cu exceptia celor pentru care titularii drepturilor de autor au interzis utilizarea pe Internet. in acest sens, o data cu autorizatia neexclusiva, organismul de gestiune colectiva va comunica utilizatorului si lista de opere muzicale pentru care a fost interzisa utilizarea pe Internet.
(4)Autorizatia neexclusiva se acorda pentru o perioada de maximum 3 ani, iar la cererea expresa a utilizatorului, pentru o perioada mai scurta. La expirarea duratei se reia procedura de autorizare reglementata prin prezenta metodologie.
(5)Organismul de gestiune colectiva va prezenta pe pagina sa de Internet lista operelor muzicale pentru care titularii drepturilor de autor au interzis utilizarea pe Internet.
(6)Ori de cate ori un titular de drepturi de autor comunica organismului de gestiune colectiva faptul ca interzice utilizarea pe Internet a operelor muzicale din repertoriul sau, organismul de gestiune colectiva va comunica in scris utilizatorilor denumirea si autorul acelor opere muzicale. in termen de cel mult 30 de zile de la primirea comunicarii din partea organismului de gestiune colectiva, utilizatorul va inceta orice act de utilizare a oricarei opere muzicale cuprinse in comunicare.

Art. 5
(1)Pentru utilizarea operelor muzicale pe Internet, utilizatorii vor plati organismului de gestiune colectiva o remuneratie dupa cum urmeaza:
a)pentru utilizarea operelor muzicale aflate in medii de stocare disponibile la adresa paginii de Internet a utilizatorului (URL), constand in ascultarea acestora de catre public cu titlu gratuit sau utilizate ca muzica ambientala, o remuneratie anuala de 3.000.000 lei, indiferent de numarul de accesari ale paginii de Internet, precum si de caracterul comercial sau necomercial al utilizarii;
b)pentru utilizarea operelor muzicale aflate in medii de stocare disponibile la adresa paginii de Internet a utilizatorului (URL), constand in ascultarea sau descarcarea acestora de catre public, contra cost, un cuantum lunar de 10%, aplicat la baza de calcul, astfel cum este ea reglementata de prezenta metodologie, dar nu mai putin de 3.000 lei pentru fiecare descarcare sau ascultare a unei opere muzicale.
(2)Baza de calcul a remuneratiei pentru utilizarea operelor muzicale pe Internet este formata din totalitatea incasarilor brute lunare, fara T.V.A., obtinute de utilizator din folosirea operei muzicale, ca parte a veniturilor rezultate, in conformitate cu dispozitiile art. 1311 alin. (4) din Legea nr. 8/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 6
(1)Plata remuneratiilor pentru utilizarea operelor muzicale, conform art. 5 alin. (1) lit. a), se va face in termen de 30 de zile de la data autorizarii pentru anul in curs, respectiv pana la data de 31 martie a fiecarui an.
(2)Plata remuneratiilor pentru utilizarea operelor muzicale, conform art. 5 alin. (1) lit. b), se va face pana la data de 30 a lunii urmatoare celei pentru care sunt datorate.
(3)in caz de intarziere la plata remuneratiei, utilizatorii datoreaza penalitati de 0,10% pentru fiecare zi de intarziere.

Art. 7
Remuneratiile stabilite in suma fixa prin prezenta metodologie vor fi modificate anual, in conformitate cu dispozitiile art. 1314 din Legea nr. 8/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 8
Utilizatorii operelor muzicale, conform art. 5 alin. (1) lit. b), sunt obligati ca, pana la data de 20 a fiecarei luni pentru luna precedenta, sa comunice organismului de gestiune colectiva un raport cuprinzand:
a)numarul de comunicari publice pentru fiecare opera muzicala oferita contra cost;
b)incasarile obtinute de utilizator din comunicarea publica a operelor muzicale pe Internet;
c)operele muzicale utilizate in scop ambiental pe pagina de Internet.

Art. 9
Prezenta metodologie intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in conformitate cu art. 1312 alin. (8) si (9) din Legea nr. 8/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu art. 11 din Legea nr. 24/2000, republicata.
Pronuntata azi, 18 decembrie 2004, la sediul ORDA din Calea Victoriei nr. 91-93, sectorul 1, Bucuresti.
Executorie de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Cu apel in termen de 15 zile de la data publicarii.

Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 58 din data de 18 ianuarie 2005