Legea 364/2006 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2006 privind intarirea capacitatii administrative a Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor

Publicata in Monitorul Oficialnr. 800 din 22 Septembre 2006

 

Vezi versiunea consilidata a OG 25/2006


Articol unic. - Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 25 din
26 ianuarie 2006 privind intarirea capacitatii administrative a
Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor,
adoptata in temeiul
art. 1 pct. VII.11 din Legea nr. 404/2005 privind abilitarea
Guvernului de a emite ordonante, publicata in Monitorul Oficial
al Romaniei, Partea I, nr. 84 din 30 ianuarie 2006, cu urmatoarele
modificari si completari:

1. La articolul 2, literele b), c) si d) vor avea urmatorul
cuprins:
“b) distribuire - vanzarea originalului sau a copiilor, in
forma tangibila, ale unei fonograme, videograme sau a unui
program pentru calculator, destinate a fi vandute prin intermediul
spatiilor comerciale catre alti operatori economici care au ca
obiect de activitate comercializarea de astfel de produse, pe baza
unui contract de distribuire;
2
c) comercializare - vanzarea originalului sau a copiilor, in
forma tangibila, ale unei fonograme, videograme ori a unui
program pentru calculator catre utilizatorul final;
d) multiplicare autorizata - realizarea de copii, in forma
tangibila, ale unei fonograme, videograme sau program pentru
calculator a unei inregistrari-matrita de catre multiplicatorii
autorizati potrivit prevederilor prezentei ordonante;”
2. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
“Art. 5. – Informatiile de interes public cuprinse in
registrele nationale administrate de Oficiul Roman pentru
Drepturile de Autor se stabilesc, in conditiile legii, prin decizie a
directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de
Autor, dupa consultarea structurilor asociative ale persoanelor
inregistrate si in conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001
privind liberul acces la informatiile de interes public.”
3. La articolul 9, alineatul (1), litera c) va avea
urmatorul cuprins:
“c) copia fata-verso a copertei, pe care Oficiul Roman
pentru Drepturile de Autor o va marca cu inscriptia "MOSTRa
ORDA".”
4. La articolul 9, litera b) a alineatului (4) si litera b) a
alineatului (5) se abroga.
5. La articolul 10, alineatul (1) va avea urmatorul
cuprins:
“Art. 10. – (1) Dupa verificarea indeplinirii conditiilor
prevazute la art. 9 alin. (2) - (6), Oficiul Roman pentru Drepturile
de Autor elibereaza solicitantilor o adeverinta de inscriere a
fonogramelor in Registrul national al fonogramelor, in termen de
maximum 10 zile lucratoare de la inregistrarea cererii.”
3
6. La articolul 12, dupa alineatul (1), se introduce
alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
“(11) La pretul de cost al marcajelor holografice se va
adauga un procent de 10% din valoarea acestora, care se face
venit la Fondul Cultural National.”
7. La articolul 12, litera b) a alineatului (3) va avea
urmatorul cuprins:
“b) au comunicat, cu intentia de a eluda prevederile
prezentei ordonante, date incorecte sau incomplete prin rapoartele
lunare privind aplicarea marcajelor holografice pe fonograme;”
8. La articolul 14, alineatele (4), (6) si (8) vor avea
urmatorul cuprins:
“(4) Toate marcajele deteriorate vor fi lipite la sfarsitul
fiecarei zile pe un formular special.”
“(6) Marcajele holografice aplicate pe fonogramele care nu
s-au vandut si care se retrag din circuitul comercial se evidentiaza
numeric intr-un formular special si se returneaza Oficiului Roman
pentru Drepturile de Autor, in conditiile prevazute la alin. (3).”
“(8) Costul marcajelor holografice neutilizate, daca acestea
sunt pe role intregi, se restituie, cu exceptia sumelor aferente
Fondului Cultural National si al comisionului prevazut la art. 138
alin (1) lit. e) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si
drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare.”
9. La articolul 14, dupa alineatul (8) se introduce
alineatul (9), cu urmatorul cuprins:
“(9) Costul marcajelor holografice deteriorate si al
marcajelor neutilizate, care nu sunt pe role intregi, nu se
restituie.”
10. La articolul 15, alineatul (2) va avea urmatorul
cuprins:
“(2) Raportul prevazut la alin. (1) se depune in primele
25 de zile lucratoare ale lunii in curs, pentru luna anterioara.”
4
11. La articolul 23, litera b) a alineatului (3) va avea
urmatorul cuprins:
“b) copia certificatului de clasificare a filmului
cinematografic, eliberat de Registrul cinematografiei.”
12. La articolul 23, litera a) a alineatului (4) se abroga.
13. La articolul 23, literele b) si d) ale alineatului (4) vor
avea urmatorul cuprins:
“b) copia certificatului de inregistrare la oficiul registrului
comertului;”
“d) un exemplar al videogramei in forma in care aceasta va
fi comercializata.”
14. La articolul 23, litera a) a alineatului (5) se abroga.
15. La articolul 23, literele b) si e) ale alineatului (5) vor
avea urmatorul cuprins:
“b) copia certificatului de inregistrare la oficiul registrului
comertului;”
“e) copia fata-verso a copertei, pe care Oficiul Roman
pentru Drepturile de Autor o va marca cu inscriptia "MOSTRa
ORDA".”
16. La articolul 23, litera a) a alineatului (6) se abroga.
17. La articolul 23, litera d) a alineatului (6) va avea
urmatorul cuprins:
“d) un exemplar al videogramei, in forma in care aceasta va
fi comercializata.”
18. La articolul 23, alineatul (9) se abroga.
19. Articolul 24 va avea urmatorul cuprins:
“Art. 24. – Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor
elibereaza solicitantilor, dupa verificarea indeplinirii conditiilor
prevazute la art. 23 alin. (2) - (7), o adeverinta de inscriere a
videogramelor in Registrul national al videogramelor in termen de
cel mult 10 zile lucratoare de la inregistrarea cererii.”
5
20. La articolul 26, dupa alineatul (1) se introduce
alineatul (11) cu urmatorul cuprins:
“(11) La pretul de cost al marcajelor holografice se va
adauga un procent de 10% din valoarea acestora, care se face
venit la Fondul Cultural National.”
21. La articolul 26, litera b) a alineatului (2) si
alineatul (3) vor avea urmatorul cuprins:
“b) au comunicat date incorecte sau incomplete, prin
rapoartele lunare privind aplicarea marcajelor holografice pe
videograme, cu intentia de a eluda prevederile prezentei
ordonante.
(3) Pentru situatiile prevazute la alin. (2) lit. a) si b) Oficiul
Roman pentru Drepturile de Autor nu elibereaza marcaje
holografice pana la data depunerii raportului lunar sau a
exemplarului videogramei, iar in situatiile prevazute la alin. (2)
lit. c) Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor nu elibereaza
marcaje holografice pentru o perioada de 6 luni de la data
constatarii existentei situatiei respective.”
22. La articolul 30, dupa alineatul (2) se introduc
alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprins:
“(3) inregistrarea in Registrul national al multiplicatorilor
este obligatorie pentru operatorii economici care:
a) multiplica fonograme, videograme sau programe pentru
calculator pe discuri optice, casete audio sau casete video, dupa
caz, destinate distribuirii catre public;
b) intermediaza, in afara Romaniei, servicii de multiplicare
de fonograme, videograme sau programe pentru calculator pe
discuri optice, casete audio sau casete video, dupa caz, destinate
distribuirii catre public.
(4) Operatorii economici care multiplica propriile
fonograme, videograme si programe pentru calculator, exceptate
potrivit prevederilor art. 301 nu au obligatia sa se inregistreze in
Registrul national al multiplicatorilor.”
6
23. Dupa articolul 30 se introduce articolul 301, cu
urmatorul cuprins:
“Art. 301. – (1) Sunt exceptate de la prevederile prezentei
ordonante urmatoarele:
a) fonogramele, videogramele sau programele pentru
calculator ce contin prezentari ale unor organizatii sau institutii;
b) fonogramele, videogramele sau programele pentru
calculator destinate comunicarii comerciale, ce nu fac obiectul
comercializarii directe sau indirecte, precum: prezentari de
operatori economici, de produse sau servicii;
c) fonogramele, videogramele sau programele pentru
calculator produse de catre institutiile de cult si cele de
invatamant, comercializate prin mijloace proprii ale fiecarei
institutii sau cu prilejul unor manifestari cultural-artistice
organizate de acestea ori la care acestea participa;
d) fonogramele, videogramele sau programele pentru
calculator realizate in scopul prezentarii patrimoniului cultural
detinut de muzee, centre de cultura, teatre sau alte institutii
similare acestora, ori cele cu caracter promotional specifice
activitatii institutiilor culturale, si comercializate prin mijloace
proprii ale fiecarei institutii culturale sau cu prilejul unor
manifestari cultural-artistice organizate de acestea ori la care
acestea participa;
e) fonogramele, videogramele sau programele pentru
calculator oferite cu titlu gratuit vizitatorilor, in cadrul targurilor,
saloanelor si al altor manifestari expozitionale, cu conditia ca
acestea sa faca obiectul manifestarilor respective;
f) fonogramele, videogramele sau programele pentru
calculator continand instructiuni de utilizare, documentatii,
conferinte, seminarii si alte asemenea, cu conditia ca acestea sa nu
faca obiectul comercializarii prin magazine;
g) programe pentru calculator destinate utilizarii interne de
catre institutii, organizatii sau operatori economici si actualizarile
acestor programe cu conditia de a nu fi distribuite prin magazine;
h) programele pentru calculator realizate la comanda, ce
urmeaza a fi utilizate de beneficiarul comenzii;
7
i) programele pentru calculator destinate instalarii sau
functionarii unor echipamente, precum si documentatiile aferente
ce se comercializeaza impreuna cu echipamentele respective;
j) copiile de lucru ale fonogramelor prevazute la art. 16
precum si copiile autorizate de titularii de drepturi in vederea
radiodifuzarii;
k) copiile videogramelor transmise de titularii de drepturi
operatorilor economici care realizeaza activitati de comunicare
publica sau radiodifuzare.
(2) inscrierea in registrele nationale administrate de Oficiul
Roman pentru Drepturile de Autor a fonogramelor, videogramelor
sau programelor pentru calculator prevazute la alin. (1), precum si
inregistrarea operatorilor economici care distribuie sau
comercializeaza astfel de produse sunt facultative.”
24. La articolul 31, alineatul (3) va avea urmatorul
cuprins:
“(3) Conditiile de autorizare se stabilesc prin decizie a
directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de
Autor, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a
prezentei ordonante, dupa consultarea structurilor asociative ale
producatorilor si multiplicatorilor.”
25. La articolul 32, alineatele (1) si (2) vor avea
urmatorul cuprins:
„Art. 32. - (1) Fonogramele si videogramele fixate pe
casete audio si, respectiv, casete video trebuie sa contina pe
suprafata acestora urmatoarele informatii:
a) denumirea, marca sau codul multiplicatorului inregistrat
la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor;
b) titlul fonogramei sau videogramei;
c) simbolul si/sau © insotit de numele/denumirea sau
marca titularului de drepturi, anul si tara in care a fost adusa
prima data la cunostinta publica.
(2) Fonogramele, videogramele sau programele pentru
calculator fixate pe discuri optice trebuie sa contina informatii pe
8
ambele fete, atat pe cea imprimata grafic cat si pe banda circulara
de identificare de pe fata activa, dupa cum urmeaza:
A. pe fata imprimata:
a) titlul fonogramei sau videogramei;
b) simbolul si/sau © insotit de numele/denumirea sau
marca titularului de drepturi, anul si tara in care a fost adusa
prima data la cunostinta publica;
B. pe banda circulara de identificare:
a) titlul sau o parte identificabila a acestuia;
b) denumirea, marca sau codul multiplicatorului inregistrat
la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor;”
26. La articolul 38, alineatul (2) va avea urmatorul
cuprins:
“(2) Operatorii economici care tiparesc coperte ale
fonogramelor, videogramelor sau programelor pentru calculator
au obligatia sa organizeze si sa pastreze evidenta, pe titluri si pe
beneficiari de comenzi, a copertelor tiparite, timp de 3 ani.”
27. La articolul 38, dupa alineatul (2) se introduce
alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
“(3) Pot fi comercializate in spatii publice deschise
fonograme, videograme sau programe pentru calculator in cadrul
concertelor, festivalurilor, lansarilor, saloanelor, targurilor
ocazionale si a altor manifestari expozitionale, in spatii special
destinate.”
28. La articolul 39, litera b) a alineatului (1) va avea
urmatorul cuprins:
“b) solicitantilor care au fost sanctionati contraventional de
cel putin doua ori in ultimul an pentru savarsirea uneia dintre
contraventiile prevazute la art. 42 alin. (1) lit. c), d), g), i), j), l),
m) si o), pentru o perioada de 1-3 ani.”
29. La articolul 42, litera p) a alineatului (1) se abroga.
9
Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu
respectarea prevederilor articolului 75 si ale articolului 76
alineatul (2) din Constitutia Romaniei, republicata.