Hotarare de Guvern nr. 1660 din 22/11/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din OUG 34/2006

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 978 din 07/12/2006

 


   în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 303 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  

Articol unic. - Se aprobă Normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică prin mijloace electronice din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, care asigură cadrul tehnic și organizatoric specific, precum și metodologia unitară pentru organizarea și desfășurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică prin mijloace electronice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Normă din 22/11/2006
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică prin mijloace electronice din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii

Versiune actualizata pana la data de: 10/03/2010

 CAPITOLUL I
  Dispoziții generale

  

 Art. 1. - (1) în aplicarea prevederilor art. 21 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, denumită în continuare ordonanță de urgență, sistemul electronic de achiziții publice, denumit în continuare SEAP, pune la dispoziția autorităților contractante facilități tehnice pentru:
   a) aplicarea, integral prin mijloace electronice, a procedurilor de licitație deschisă, licitație restrânsă și cerere de oferte;
   b) aplicarea, parțial prin mijloace electronice, a procedurilor de atribuire a contractului de achiziție publică prevăzute la art. 18 din ordonanța de urgență.
   (2) SEAP pune la dispoziția autorităților contractante facilități tehnice pentru utilizarea licitației electronice, astfel cum este prevăzută această modalitate specială de atribuire a contractului de achiziție publică la art. 161-169 din ordonanța de urgență.
   (3) SEAP pune la dispoziția autorităților contractante posibilitatea tehnică de a achiziționa direct, prin intermediul unui catalog electronic, produse, servicii sau lucrări, a căror achiziționare intră sub incidența prevederilor art. 19 din ordonanța de urgență.
  

Art. 2. - Transmiterea spre publicare în SEAP a anunțurilor de intenție, de participare și de atribuire, astfel cum sunt prevăzute la art. 47 din ordonanța de urgență, se poate realiza numai prin completarea formularelor specifice disponibile în sistemul informatic și numai de către autoritățile contractante înregistrate în SEAP.

 

   CAPITOLUL II
  înregistrarea și reînnoirea înregistrării în SEAP

   SECí…¢IUNEA 1
  Dispoziții generale

  

 Art. 3. - Orice autoritate contractantă, precum și orice operator economic au obligația de a solicita înregistrarea și, respectiv, reînnoirea înregistrării în SEAP, cu respectarea condițiilor și procedurii reglementate prin prezentele norme.
  

Art. 4. - (1) înregistrarea și reînnoirea înregistrării în SEAP se efectuează respectându-se procedura electronică implementată de către operatorul SEAP.
   (2) Procedura electronică pentru înregistrarea și reînnoirea înregistrării, atât pentru autoritățile contractante, cât și pentru operatorii economici, se publică în SEAP, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentelor norme.
  

Art. 5. - Autoritățile contractante și operatorii economici care solicită înregistrarea sau reînnoirea înregistrării în SEAP răspund pentru corectitudinea datelor și informațiilor transmise în cadrul procedurii de înregistrare și/sau reînnoire a înregistrării și au obligația de a transmite operatorului SEAP orice modificare survenită în legătură cu aceste date și informații, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la producerea respectivelor modificări.

 

   SECí…¢IUNEA a 2-a
  Condițiile și procedura înregistrării în SEAP

  

 Art. 6. - (1) Procedura de înregistrare în SEAP a autorităților contractante cuprinde următoarele faze:
   a) completarea on-line a formularului de înregistrare disponibil în SEAP;
   b) transmiterea unei cereri de înregistrare adresate operatorului SEAP, semnată de reprezentantul legal al autorității contractante sau de persoana împuternicită expres să o reprezinte pe aceasta în relațiile cu terții, situație în care va fi transmisă o copie certificată de pe actul de împuternicire;
   c) transmiterea prin mijloace electronice de către operatorul SEAP a certificatului digital de înregistrare și a instrucțiunilor de utilizare a acestuia, după finalizarea fazelor prevăzute la lit. a) și b).
   (2) Procedura de înregistrare în SEAP a operatorilor economici cuprinde următoarele faze:
   a) completarea on-line a formularului de înregistrare disponibil în SEAP;
   b) transmiterea unei cereri de înregistrare adresate operatorului SEAP, semnată de reprezentantul legal al operatorului economic sau de persoana împuternicită expres să îl reprezinte pe acesta în relațiile cu terții, situație în care va fi transmisă o copie certificată de pe actul de împuternicire;
   c) transmiterea de documente edificatoare care să dovedească forma de înregistrare ca persoană fizică autorizată sau juridică și, după caz, de atestare ori apartenența din punct de vedere profesional;
   d) transmiterea prin mijloace electronice de către operatorul SEAP a certificatului digital de înregistrare și a instrucțiunilor de utilizare a acestuia, după finalizarea etapelor prevăzute la lit. a), b) și c).
   (3) Sucursalele, agențiile și orice alte sedii secundare fără personalitate juridică ale unui operator economic nu pot fi înregistrate în SEAP.
   (4) Documentele prevăzute la alin. (2) lit. c) trebuie să fie conforme cu prevederile legale din țara în care operatorul economic este stabilit.
  

Art. 7. - Prin completarea formularului de înregistrare, autoritatea contractantă și operatorul economic își asumă un angajament de confidențialitate și de protecție a informațiilor existente în cadrul SEAP, inclusiv a informațiilor care asigură accesul în acest sistem informatic.
  

Art. 8. - (1) Cererea de înregistrare prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. b) și la alin. (2) lit. b) trebuie completată utilizându-se formularul disponibil în cadrul SEAP și se transmite în formă electronică, semnată cu semnătura electronică extinsă a solicitantului, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.
   (2) în termen de 5 zile, operatorul SEAP va trimite solicitantului o confirmare de primire în formă electronică, semnată cu semnătura electronică a operatorului SEAP.
   (3) în cazul în care cererea nu poate fi transmisă în condițiile prevăzute la alin. (1), aceasta se poate depune la sediul operatorului SEAP sau se poate transmite prin poștă, cu confirmare de primire. Cererea astfel transmisă se înregistrează la registratura operatorului SEAP.
  

Art. 9. - (1) Operatorul SEAP are obligația de a pune la dispoziția autorității contractante și/sau operatorului economic, prin mijloace electronice, certificatul digital de înregistrare și instrucțiunile de utilizare a acestuia, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data primirii cererii de înregistrare, în condițiile completării corecte și complete a formularului de înregistrare.
   (2) în cazul în care informațiile sau, după caz, documentele solicitate potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) și (2) sunt incorecte și/sau incomplete, operatorul SEAP are obligația de a solicita autorității contractante și/sau operatorului economic remedierea acestora. Certificatul digital de înregistrare și instrucțiunile de utilizare se transmit în termenul prevăzut la alin. (1), începând cu data primirii informațiilor și documentelor corecte și complete.

 

   SECí…¢IUNEA a 3-a
  Condițiile și procedura reînnoirii înregistrării în SEAP

  

Art. 10. - (1) Certificatul digital de înregistrare în SEAP este valabil pe o perioadă de 2 ani de la data emiterii acestuia, atât în cazul autorităților contractante, cât și al operatorilor economici.
   (2) Certificatul de înregistrare în SEAP se reînnoiește la fiecare 2 ani, respectându-se procedura electronică stabilită de operatorul SEAP.
   (3) în cazul în care, din motive de natură tehnică imputabile operatorului SEAP, anterior expirării perioadei de valabilitate, certificatul de înregistrare în SEAP nu mai poate fi utilizat, acesta urmează a fi reînnoit cu respectarea procedurii de reînnoire.
   (4) în situația prevăzută la alin. (3), operatorul SEAP are obligația de a-i informa în timp util pe toți utilizatorii acestui sistem informatic, atât autorități contractante cât și operatori economici, cu privire la data până la care trebuie reînnoit certificatul.
  

 Art. 11. - Procedura de reînnoire a înregistrării în SEAP atât a autorităților contractante, precum și a operatorilor economici cuprinde următoarele faze:
   a) transmiterea unei cereri de reînnoire a înregistrării adresate operatorului SEAP;
   b) cererea prevăzută la lit. a) va fi transmisă operatorului SEAP, prin mijloace electronice, utilizându-se formularul de reînnoire publicat în SEAP;
   c) transmiterea prin mijloace electronice de către operatorul SEAP a certificatului digital de reînnoire a înregistrării și a instrucțiunilor de utilizare a acestuia, după finalizarea primei etape.
  

Art. 12. - (1) Cererea de reînnoire a înregistrării, prevăzută la art. 11 lit. a), trebuie să cuprindă mențiuni explicite cu privire la eventualele modificări ale datelor și informațiilor existente în SEAP, referitoare la solicitantul respectiv, precum și acceptarea prelungirii valabilității angajamentului de confidențialitate și de protecție a informațiilor asumat cu ocazia înregistrării în SEAP.
   (2) Prevederile art. 8 și 9 se aplică în mod corespunzător și pentru procedura de reînnoire a înregistrării.

 

   CAPITOLUL III
  Aplicarea procedurilor de atribuire prin utilizarea
mijloacelor electronice

   SECí…¢IUNEA 1
  Licitația deschisă

 

   Art. 13. - Licitația deschisă prin mijloace electronice se inițiază prin completarea formularului specific prevăzut la art. 2.
  

Art. 14. - (1) în cazul în care autoritatea contractantă decide să utilizeze opțiunea prevăzută la art. 40 alin. (2) lit. a) din ordonanța de urgență, atunci aceasta va transmite spre publicare în SEAP și documentația de atribuire, sub forma unui fișier electronic.
   (2) Operatorul SEAP are obligația de a asigura oricărui operator economic înregistrat în SEAP accesul liber și nerestricționat la fișierul electronic cuprinzând documentația de atribuire.
  

Art. 15. - (1) După data publicării anunțului de participare, pentru a continua aplicarea procedurii de licitație deschisă prin mijloace electronice, autoritatea contractantă are obligația de a introduce în SEAP informațiile solicitate în mod automat de sistemul informatic pentru generarea procedurii.
   (2) în cazul în care autoritatea contractantă solicită îndeplinirea de către candidați a unor criterii de calificare, aceasta are obligația de a introduce în SEAP informații referitoare la forma și condițiile în care se demonstrează îndeplinirea de către operatorii economici a acestor criterii, precum și termenul în care estimează că va finaliza verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare.
   (3) Autoritatea contractantă nu are dreptul să solicite modificarea, iar operatorul SEAP nu are dreptul să modifice informațiile de natură să afecteze funcționarea sistemului informatic, dintre cele prevăzute la alin. (1), cum ar fi, fără a se limita la cele ce urmează:
   a) criteriile de calificare și selecție;
   b) criteriile de atribuire și, după caz, factorii de evaluare și/sau algoritmul de calcul;
   c) cantitatea produselor, serviciilor sau dimensiunea lucrărilor;
   d) codul CPV.
   (4) în situația în care se constată erori sau omisiuni cu privire la informațiile prevăzute la alin. (3), autoritatea contractantă are obligația de a dispune anularea procedurii de atribuire, considerându-se, implicit, că se îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 209 alin. (1) lit. d) din ordonanța de urgență.
  

 Art. 16. - Orice operator economic înregistrat în SEAP are dreptul de a transmite ofertă.
  

Art. 17. - (1) Operatorul economic are dreptul de a transmite oferta numai în format electronic și numai până la data limită de depunere a ofertelor prevăzută în anunțul de participare.
   (2) Atât elementele propunerii tehnice specifice produselor, serviciilor sau lucrărilor ofertate, cât și elementele propunerii financiare sunt transmise în SEAP de către operatorul economic.
   (3) în cazul în care, în scopul verificării conformității propunerii tehnice cu cerințele caietului de sarcini sau în scopul verificării propunerii financiare, autoritatea contractantă solicită prezentarea anumitor documente, acestea trebuie transmise în SEAP în format electronic, semnate cu semnătură electronică.
   (4) în cazul în care, din motive tehnice, nu este posibilă transmiterea anumitor documente în format electronic prin intermediul SEAP, documentele respective se transmit autorității contractante în forma și utilizându-se modalitatea de comunicare solicitate de aceasta, cu respectarea prevederilor ordonanței de urgență cu privire la regulile de comunicare și transmitere a datelor.
  

Art. 18. - Dovada constituirii garanției de participare, în cazul în care aceasta este solicitată, se face similar prevederilor art. 17 alin. (3) și (4) referitoare la transmiterea documentelor în format electronic.
  

Art. 19. - (1) în cazul în care prin documentația de atribuire s-a solicitat îndeplinirea unor criterii de calificare, operatorii economici introduc în SEAP, împreună cu oferta, și informațiile necesare demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare, în condițiile solicitate de către autoritatea contractantă.
   (2) în situația în care pentru a demonstra îndeplinirea anumitor criterii de calificare autoritatea contractantă a solicitat prezentarea unor documente, prevederile art. 17 alin. (3) și (4) se aplică în mod corespunzător.
   (3) Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita prezentarea de mostre ale produselor care urmează să fie furnizate în cursul îndeplinirii viitorului contract, caz în care trebuie să precizeze în cuprinsul documentației de atribuire modalitatea de prezentare a acestora.
  

Art. 20. - (1) Verificarea modului de îndeplinire a criteriilor de calificare de către fiecare ofertant și responsabilitatea rezultatului acestei verificări revin comisiei de evaluare constituite în cadrul autorității contractante.
   (2) în situația în care constată că nu este posibilă respectarea termenului prevăzut la art. 15 alin. (2), autoritatea contractantă are obligația de a introduce în SEAP informații cu privire la prelungirea acestui termen.
  

Art. 21. - (1) Comisia de evaluare are obligația de a analiza și de a verifica propunerile tehnice depuse de ofertanți.
   (2) După finalizarea verificărilor prevăzute la alin. (1) și la art. 20 alin. (1), comisia de evaluare introduce în SEAP, utilizând facilitățile tehnice accesibile prin acest sistem informatic, numele ofertanților ale căror oferte sunt admisibile, precum și ale ofertanților ale căror oferte au fost declarate inacceptabile sau neconforme.
   (3) în cazul în care criteriul de atribuire a contractului de achiziție publică este "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic", comisia de evaluare introduce în SEAP și punctajul obținut de fiecare ofertă admisibilă prin aplicarea factorilor de evaluare de natură tehnică prevăzuți în documentația de atribuire.
  

Art. 22. - (1) Propunerile financiare transmise de ofertanți în SEAP nu sunt accesibile autorității contractante până la momentul finalizării verificărilor prevăzute la art. 20 și 21.
   (2) După transmiterea către SEAP a informațiilor prevăzute la art. 21 alin. (2) și, după caz, a informațiilor prevăzute la art. 21 alin. (3), sistemul informatic permite accesul autorității contractante, în mod automat, la informații privind:
   a) propunerile financiare ale ofertanților ale căror oferte au fost considerate admisibile;
   b) clasamentul ofertanților ale căror oferte au fost considerate admisibile.
  

 Art. 23. - (1) în cazul în care criteriul de atribuire a contractului de achiziție publică este "prețul cel mai scăzut", clasamentul este realizat prin ordonarea în mod crescător a prețurilor prevăzute în propunerile financiare.
   (2) în cazul în care criteriul de atribuire a contractului de achiziție publică este "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic", clasamentul este realizat prin ordonarea în mod descrescător a punctajelor obținute.
  

Art. 24. - După vizualizarea informațiilor prevăzute la art. 22 alin. (2), responsabilitatea stabilirii ofertei câștigătoare revine autorității contractante.
  

 Art. 25. - (1) Autoritatea contractantă are obligația de a transmite în SEAP rezultatul procedurii de atribuire, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data la care sistemul informatic permite accesul autorității contractante la informațiile prevăzute la art. 22 alin. (2).
   (2) Pe baza informațiilor introduse în SEAP de către autoritatea contractantă, sistemul informatic generează automat către toți ofertanții participanți la procedura de licitație deschisă prin mijloace electronice înștiințări cu privire la rezultatul procedurii.
   (3) Autoritatea contractantă are obligația de a efectua și comunicările prevăzute la secțiunea a 5-a a cap. V din ordonanța de urgență.
   Art. 26. - După încheierea contractului de achiziție publică, autoritatea contractantă are obligația de a transmite un anunț de atribuire, spre publicare în SEAP, cu respectarea prevederilor art. 56 din ordonanța de urgență.

 

   SECí…¢IUNEA a 2-a
  Licitația restrânsă

 

  

Art. 27. - Licitația restrânsă prin mijloace electronice se inițiază prin completarea formularului specific prevăzut la art. 2.
  

Art. 28. - După data publicării anunțului de participare, pentru a continua aplicarea procedurii de licitație restrânsă prin mijloace electronice, autoritatea contractantă are obligația de a introduce în SEAP informațiile solicitate în mod automat de sistemul informatic pentru generarea procedurii.
  

Art. 29. - Autoritatea contractantă are obligația de a introduce în SEAP informații referitoare la forma și condițiile în care se demonstrează îndeplinirea de către operatorii economici a criteriilor de selecție, precum și termenul în care estimează că va finaliza verificarea îndeplinirii criteriilor respective.
  

Art. 30. - (1) Orice operator economic înregistrat în SEAP are dreptul de a-și depune candidatura pentru prima etapă a procedurii de licitație restrânsă prin mijloace electronice.
   (2) Candidații introduc în SEAP informațiile privind îndeplinirea criteriilor de selecție, în condițiile solicitate de autoritatea contractantă.
   (3) în situația în care pentru a demonstra îndeplinirea anumitor criterii de selecție autoritatea contractantă a solicitat prezentarea unor documente, acestea trebuie transmise în SEAP în format electronic, semnate cu semnătură electronică.
   (4) în cazul în care, din motive tehnice, nu este posibilă transmiterea anumitor documente în format electronic prin intermediul SEAP, documentele respective se transmit autorității contractante în forma și utilizându-se modalitatea de comunicare solicitate de aceasta, cu respectarea prevederilor ordonanței de urgență cu privire la regulile de comunicare și transmitere a datelor.
   (5) Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita prezentarea de mostre ale produselor care urmează să fie furnizate în cursul îndeplinirii viitorului contract, caz în care trebuie să precizeze în cuprinsul documentației de atribuire modalitatea de prezentare a acestora.
  

Art. 31. - (1) Verificarea modului de îndeplinire a criteriilor de calificare și selecție de către fiecare ofertant și responsabilitatea rezultatului acestei verificări revin comisiei de evaluare constituite în cadrul autorității contractante.
   (2) în situația în care constată că nu este posibilă respectarea termenului prevăzut la art. 29, autoritatea contractantă are obligația de a introduce în SEAP informații cu privire la prelungirea acestui termen.
  

Art. 32. - (1) în urma verificării modului de îndeplinire a criteriilor de selecție, comisia de evaluare introduce în SEAP, utilizând facilitățile tehnice accesibile prin acest sistem informatic, denumirea/numele candidaților declarați selectați și neselectați, precum și punctajul obținut de fiecare candidat prin aplicarea criteriilor de selecție prevăzute în documentația de atribuire.
   (2) în baza informațiilor introduse potrivit alin. (1), rezultatul etapei de selectare este stabilit automat în cadrul SEAP prin utilizarea facilităților tehnice disponibile în cadrul acestui sistem informatic.
   (3) Sistemul informatic generează automat către toți candidații participanți la procedura de licitație restrânsă prin mijloace electronice înștiințări cu privire la rezultatul etapei de selectare.
   (4) Autoritatea contractantă are obligația de a efectua și comunicările prevăzute la secțiunea a 5-a a cap. V din ordonanța de urgență.
  

Art. 33. - Sistemul informatic permite doar candidaților selectați în etapa anterioară să depună oferte în cadrul etapei a doua a procedurii de licitație restrânsă prin mijloace electronice.
  

Art. 34. - în cadrul etapei a doua a licitației restrânse prin mijloace electronice, prevederile art. 14, 17, 18 și ale art. 21-26 se aplică în mod corespunzător.

 

   SECí…¢IUNEA a 3-a
  Cererea de oferte

  

Art. 35. - Cererea de oferte prin mijloace electronice se inițiază prin transmiterea de către autoritatea contractantă a unei invitații de participare la procedura de atribuire, care se publică în SEAP.
  

Art. 36. - După transmiterea invitației de participare, regulile aplicabile procedurii de cerere de oferte prin mijloace electronice sunt similare cu cele prevăzute la art. 14-25 pentru aplicarea licitației deschise.
  

Art. 37. - După încheierea contractului de achiziție publică, autoritatea contractantă are obligația de a transmite un anunț de atribuire, spre publicare în SEAP, cu respectarea prevederilor art. 56 din ordonanța de urgență.

 

   CAPITOLUL IV
  Licitația electronică

  

Art. 38. - (1) în cazul în care licitația electronică reprezintă etapa finală a unei proceduri de atribuire care a fost aplicată prin utilizarea integrală a mijloacelor electronice, aceasta poate fi inițiată de autoritatea contractantă numai după transmiterea de către SEAP a informațiilor prevăzute la art. 22 alin. (2).
   (2) în cazul în care licitația electronică reprezintă etapa finală a unei proceduri de atribuire care a fost aplicată prin utilizarea parțială a mijloacelor electronice sau la reluarea competiției dintre operatorii economici care au semnat un acord-cadru, aceasta poate fi inițiată numai după introducerea de către autoritatea contractantă în SEAP a informațiilor solicitate în mod automat de sistemul informatic.
  

Art. 39. - Licitația electronică se poate organiza numai în măsura în care facilitățile tehnice disponibile în cadrul SEAP permit aplicarea algoritmului de calcul stabilit de autoritatea contractantă.
  

Art. 40. - Autoritatea contractantă are obligația de a introduce în SEAP informații cu privire la numărul de runde ale licitației electronice pe care le organizează, calendarul de desfășurare a acestora, precum și elementele ofertei care urmează să facă obiectul procesului repetitiv de ofertare.
  

Art. 41. - (1) Durata unei runde de licitație electronică se stabilește în zile și este de minimum o zi, iar între runde trebuie să existe intervale stabilite în zile, a căror durată minimă este de o zi.
   (2) Dacă pe parcursul unei runde de licitație electronică nu se mai introduc prețuri și/sau valori noi ale elementelor care fac obiectul procesului repetitiv de ofertare, autoritatea contractantă are dreptul de a decide cu privire la finalizarea licitației electronice fără a mai organiza rundele următoare, dar numai dacă a precizat acest lucru în cadrul informațiilor prevăzute la art. 40.
  

Art. 42. - La licitația electronică au dreptul să participe doar operatorii economici înregistrați în SEAP conform art. 6 alin. (2) și cărora le-au fost transmise invitații de participare la această fază de către autoritatea contractantă, conform prevederilor art. 165 alin. (2) din ordonanța de urgență.
  

Art. 43. - (1) în orice moment pe parcursul desfășurării licitațiilor electronice, sistemul informatic pune la dispoziția participanților la procesul repetitiv de ofertare informații necesare acestora pentru a-și determina poziția pe care o ocupă în clasament.
   (2) Sistemul informatic pune la dispoziția participanților la procesul repetitiv de ofertare informații referitoare la prețuri sau valori noi prezentate în cadrul licitației electronice, precum și numărul participanților la licitația electronică respectivă, în situația în care autoritatea contractantă a prevăzut la inițierea acestei faze posibilitatea comunicării acestor informații.
   (3) Pe parcursul licitațiilor electronice, sistemul informatic nu va dezvălui identitatea ofertanților participanți.
   (4) Ofertele depuse în cadrul licitației electronice de către ofertanții participanți nu pot decât să îmbunătățească ofertele depuse anterior organizării acestei faze.
   

Art. 44 - (1) La momentul finalizării licitației electronice, sistemul informatic va pune la dispoziția autorității contractante clasamentul rezultat ca urmare a derulării acestei faze, determinat prin luarea în considerare a ofertelor finale introduse de ofertanții participanți și pe baza criteriului de atribuire stabilit conform prevederilor secțiunii a 3-a a cap. V din ordonanța de urgență.
   (2) în cazul în care ofertantul declarat admis și înregistrat în SEAP nu modifică în cadrul fazei de licitație electronică elementele ofertei care fac obiectul procesului repetitiv, la stabilirea clasamentului final este luată în considerare oferta depusă de către acesta anterior desfășurării acestei faze, introdusă în prealabil în SEAP de autoritatea contractantă.

 

   CAPITOLUL V
  Catalogul electronic

  

Art. 45. - (1) în cadrul SEAP, operatorii economici înregistrați au posibilitatea de a publica un catalog cuprinzând produsele, serviciile sau lucrările pe care le oferă, cu rol de instrument de lucru opțional pentru aplicarea prevederilor art. 19 din ordonanța de urgență.
   (2) în cazul în care publică un astfel de catalog, operatorii economici au obligația de a menționa detalii cu privire la produsele, serviciile sau lucrările oferite, inclusiv prețul, astfel încât autoritatea contractantă să aibă suficiente informații pentru a alege în mod corect și obiectiv.
  

Art. 46. - (1) Autoritatea contractantă, accesând cataloagele publicate în SEAP, are dreptul de a alege dintre produsele, serviciile sau lucrările prezentate în aceste cataloage și de a transmite în acest scop, prin intermediul SEAP, notificări operatorilor economici care le oferă.
   (2) Notificările prevăzute la alin. (1) trebuie să conțină informații referitoare la:
   a) datele de identificare ale produselor, serviciilor sau lucrărilor solicitate;
   b) cerințele privind livrarea, prestarea sau executarea;
   c) condițiile în care urmează să se efectueze plata.
  

Art. 47. - (1) în termen de două zile de la primirea notificării prevăzute la art. 46 alin. (2), operatorul economic are obligația de a transmite prin intermediul SEAP dacă acceptă sau nu acceptă condițiile impuse de autoritatea contractantă. Netransmiterea unui răspuns în acest termen echivalează cu neacceptarea condițiilor impuse de autoritatea contractantă.
   (2) în cazul în care operatorul economic acceptă condițiile impuse de autoritatea contractantă, va transmite acesteia, prin intermediul SEAP, oferta fermă pentru furnizarea produselor, prestarea serviciilor sau executarea lucrărilor.
   (3) Autoritatea contractantă va transmite prin intermediul SEAP dacă acceptă oferta fermă prevăzută la alin. (2), în termen de cel mult 5 zile de la data transmiterii ofertei ferme de către operatorul economic.

 

   CAPITOLUL VI
  Soluționarea contestațiilor

  

Art. 48. - Contestațiile formulate în legătură cu procedurile și modalitățile de atribuire aplicate prin utilizarea mijloacelor electronice se soluționează în conformitate cu dispozițiile cap. IX din ordonanța de urgență.
  

Art. 49. - în cazul contestațiilor care vizează acte ale autorității contractante în legătură cu o procedură de atribuire aplicată integral prin mijloace electronice, autoritatea contractantă are obligația de a comunica în SEAP, prin utilizarea facilităților tehnice puse la dispoziție de sistemul informatic și nu mai târziu de termenul prevăzut la art. 271 alin. (3) din ordonanța de urgență, faptul că procedura de atribuire este suspendată de drept.
  

Art. 50. - (1) Responsabilitatea deciziilor și măsurilor luate în cursul aplicării procedurii de atribuire prin utilizarea mijloacelor electronice revine autorității contractante.
   (2) Responsabilitatea pentru corecta funcționare din punct de vedere tehnic a SEAP revine operatorului acestui sistem.
  

Art. 51. - în cazul în care contestația vizează acte emise în legătură cu o procedură de atribuire aplicată integral prin mijloace electronice, autoritatea contractantă are obligația de a transmite operatorului SEAP toate deciziile luate de Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, referitoare la contestația în cauză, precum și dispozitivul hotărârilor judecătorești în situația în care au fost formulate acțiuni în justiție conform prevederilor ordonanței de urgență.

 

   CAPITOLUL VII
  Suspendarea dreptului operatorului economic de a participa
la proceduri de atribuire din SEAP

  

Art. 52. - Suspendarea dreptului unui operator economic de a participa la proceduri de atribuire din SEAP se aplică în cazul în care operatorul economic înregistrat în SEAP încalcă normele și procedurile de utilizare și securitate ale sistemului electronic de achiziții publice, stabilite de operatorul acestuia.
  

Art. 53. - (1) Operatorul SEAP va decide asupra duratei suspendării din sistemul electronic, în funcție de efectele încălcării normelor și procedurilor de utilizare și securitate asupra bunei funcționări a sistemului informatic, durată care nu poate depăși 2 ani.
   (2) Operatorul SEAP are obligația de a emite decizia de suspendare a unui operator economic în termen de două zile lucrătoare de la constatarea încălcării normelor și procedurilor de utilizare și securitate ale SEAP.
   (3) Decizia de suspendare se publică în SEAP.
   (4) Deciziile de suspendare stabilite de operatorul SEAP conform prevederilor prezentului capitol pot fi contestate în justiție potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.
   Art. 54. - Normele și procedurile de utilizare și securitate ale SEAP vor fi adoptate prin decizie a operatorului SEAP și publicate în SEAP în termen de cel mult 20 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme.

 

   CAPITOLUL VIII
  Tarife

   SECí…¢IUNEA 1
  Tariful de participare

  

Art. 55. - Nu se percep tarife pentru următoarele operații:
   a) înregistrarea și reînnoirea înregistrării în SEAP atât a operatorilor economici, cât și a autorităților contractante, astfel cum se prevede la cap. II;
   b) punerea la dispoziția autorităților contractante a formularului specific prevăzut la art. 2, publicarea în SEAP, indiferent de procedura aplicată, a anunțurilor de intenție, de participare și de atribuire, precum și transmiterea acestor anunțuri către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, de către operatorul SEAP;
   c) consultarea de către orice operator economic a anunțurilor prevăzute la lit. b), precum și a documentației de atribuire publicate în SEAP conform prevederilor art. 40 alin. (2) lit. a) din ordonanța de urgență.
  

Art. 55^1. - (1) Operatorul SEAP pune la dispoziția operatorilor economici, prin intermediul sistemului, o serie de rapoarte, statistici și alte facilități configurabile, în funcție de natura solicitărilor operatorilor economici și de posibilitățile tehnice ale SEAP.
   (2) Tipurile de rapoarte, statistici și facilități prevăzute la alin. (1), modalitatea de solicitare și furnizare a acestora, precum și tarifele aferente furnizării vor fi stabilite prin decizie a operatorului SEAP, care se va publica în sistem.
  

Art. 56. - (1) Pentru a participa la o procedură de atribuire aplicată integral prin utilizarea mijloacelor electronice sau la o licitație electronică ca fază finală a unei proceduri de atribuire care nu s-a organizat integral prin mijloace electronice, orice operator economic înregistrat în SEAP are obligația să plătească operatorului acestui sistem informatic un tarif de participare.
   (2) Tariful de participare se achită în avans, operatorul economic neavând dreptul de a participa la procedura respectivă în cazul în care nu plătește acest tarif.
  

Art. 57. - (1) Cuantumul tarifului de participare este de maximum 40 de lei pentru orice tip de procedură de atribuire aplicată integral prin utilizarea mijloacelor electronice sau pentru licitația electronică ca fază finală a unei proceduri de atribuire care nu s-a organizat integral prin mijloace electronice.
   (2) La cuantumul tarifului de participare se adaugă taxa pe valoarea adăugată, potrivit legii.
   (3) Tariful de participare se face venit la bugetul de stat.
  

Art. 58. - (1) Cuantumul efectiv al tarifului de participare, datorat de un operator economic, în conformitate cu prevederile art. 56 alin. (1), pentru participarea la o procedură de atribuire aplicată integral prin utilizarea mijloacelor electronice și/sau la o licitație electronică ca fază finală a unei proceduri de atribuire care nu s-a organizat integral prin mijloace electronice, se stabilește prin decizie a operatorului SEAP, în funcție de necesitățile de dezvoltare, operare și administrare ale sistemului electronic de achiziții publice și de cerințele de securitate adecvate ale acestuia, în limita valorii maxime prevăzute la art. 57 alin. (1).
   (2) Operatorul economic are posibilitatea de a achita tarifele de participare corespunzătoare mai multor proceduri de atribuire aplicate integral prin utilizarea mijloacelor electronice și/sau mai multor licitații electronice ca faze finale ale unor proceduri de atribuire care nu s-au organizat integral prin mijloace electronice, la care estimează că urmează să participe.
   (3) Operatorul SEAP, prin decizie, poate acorda reduceri ale tarifului de participare în situația în care operatorul economic optează să participe la un număr determinat de proceduri de atribuire aplicate prin utilizarea mijloacelor electronice și/sau de licitații electronice ca faze finale ale unor proceduri de achiziții publice care nu s-au organizat integral prin mijloace electronice.
   (4) Operatorul SEAP, prin decizie, poate acorda operatorilor economici posibilitatea de a participa, în mod gratuit, la un număr determinat de proceduri de atribuire aplicate integral prin utilizarea mijloacelor electronice și/sau de licitații electronice ca faze finale ale unor proceduri de achiziții publice care nu s-au organizat integral prin mijloace electronice.
   (5) Deciziile prevăzute la alin. (1), (3) și (4) se publică în SEAP.
  

Art. 59. - (1) Operatorul economic are dreptul de a participa la orice procedură de atribuire aplicată integral prin mijloace electronice sau la orice licitație electronică, pentru care a achitat tariful de participare, pe toată perioada în care este înregistrat în SEAP.
   (2) Operatorul economic nu are dreptul de a solicita restituirea sumelor achitate cu titlu de tarif de participare, aferente procedurilor de atribuire aplicate integral prin utilizarea mijloacelor electronice și/sau licitațiilor electronice la care nu mai intenționează să participe.
  

 Art. 60. - (1) Pentru a publica produsele, serviciile sau lucrările pe care le oferă conform prevederilor art. 45, orice operator economic înregistrat în SEAP are obligația să plătească operatorului acestui sistem informatic un tarif de participare pentru publicarea în catalog.
   (2) Tariful de participare pentru publicarea în catalog se achită în avans.
   (3) După plata tarifului de participare pentru publicarea în catalog, operatorul SEAP pune la dispoziție oricărui operator economic o poziție în catalog care îi va permite acestuia publicarea în catalog a unui produs, serviciu sau lucrare pentru o perioadă de 2 ani.
   (4) Perioada prevăzută la alin. (3) se calculează de la data la care operatorul SEAP permite operatorului economic publicarea unui produs, serviciu sau unei lucrări în cadrul unei poziții din catalog.
   (5) La expirarea perioadei prevăzute la alin. (3), în condițiile în care operatorul economic nu achită un nou tarif de participare pentru publicarea în catalog, poziția respectivă va fi radiată automat.
  

 Art. 61. - (1) Cuantumul tarifului de participare pentru publicarea în catalog este de maximum 2 lei pentru o poziție din catalog.
   (2) La cuantumul tarifului de participare pentru publicarea în catalog se adaugă taxa pe valoarea adăugată, potrivit legii.
   (3) Operatorul economic are posibilitatea de a achita tarifele de participare pentru publicarea în catalog, corespunzătoare mai multor poziții de catalog.
   (4) Tariful de participare se face venit la bugetul de stat.
  

Art. 62. - (1) Cuantumul efectiv al tarifului de participare pentru publicarea în catalog, datorat de un operator economic, se stabilește prin decizie a operatorului SEAP, în funcție de necesitățile de dezvoltare, operare și administrare ale SEAP și de cerințele de securitate adecvate ale acestuia, în limita valorii maxime prevăzute la art. 61 alin. (1).
   (2) Operatorul SEAP, prin decizie, poate acorda operatorilor economici posibilitatea de a publica în catalog produse, servicii sau lucrări în mod gratuit, în limita a 50 de poziții de catalog.
   (3) Deciziile prevăzute la alin. (1) și (2) se publică în SEAP.
  

Art. 63. - Operatorul economic nu are dreptul de a solicita restituirea sumelor achitate cu titlu de tarif de participare pentru publicarea în catalog, aferente pozițiilor în care nu a publicat sau nu mai intenționează să publice produse, servicii sau lucrări.

 

   SECí…¢IUNEA a 2-a
  Tariful de acces - Abrogat

   Art. 64. - Abrogat.
   Art. 65. - Abrogat.
   Art. 66. - Abrogat.

  

 CAPITOLUL VIII1
  Măsuri speciale de utilizare a mijloacelor electronice în
procesul de atribuire a contractelor de achiziție publică

  

Art. 66^1. - începând cu anul 2010, autoritatea contractantă are obligația de a utiliza mijloacele electronice pentru aplicarea procedurilor de atribuire și pentru realizarea achizițiilor directe, reprezentând 40% din valoarea totală a achizițiilor publice finalizate de aceasta în cursul anului respectiv, care se pot efectua prin utilizarea mijloacelor electronice.
  

Art. 66^2. - Valoarea anuală totală a achizițiilor publice efectuate prin mijloace electronice se determină prin cumularea valorii tuturor contractelor atribuite prin intermediul:
   a) procedurilor de licitație deschisă, de licitație restrânsă și de cerere de oferte, aplicate integral prin mijloace electronice;
   b) licitației electronice, astfel cum este prevăzută această modalitate specială de atribuire a contractului de achiziție publică la art. 161-169 din ordonanța de urgență;
   c) achiziției directe, astfel cum este prevăzută la art. 19 din ordonanța de urgență, dacă aceasta este realizată prin intermediul catalogului electronic.
  

Art. 66^3. - Centralizarea informațiilor referitoare la utilizarea în anul precedent, de către autoritățile contractante, a mijloacelor electronice pentru aplicarea procedurilor de atribuire și pentru achizițiile directe se realizează de operatorul SEAP, care are obligația de a transmite un raport centralizator Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, până la data de 31 martie a fiecărui an.
  

 Art. 66^4. - (1) Nerespectarea obligației prevăzute la art. 661 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 35.000 lei.
   (2) Contravenției prevăzute la alin. (1) îi sunt aplicabile dispozițiile secțiunii a 2-a «Sancționarea contravențiilor» a cap. X «Contravenții și sancțiuni» din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, și dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

 

   CAPITOLUL IX
  Dispoziții tranzitorii și finale

  

Art. 67. - în vederea informării tuturor persoanelor interesate, operatorul SEAP are obligația de a publica prezentele norme SEAP.
  

Art. 68. - (1) Funcționarea SEAP este asigurată din punct de vedere tehnic de către operatorul SEAP, în mod etapizat, după cum urmează:
   a) începând cu data intrării în vigoare a prezentelor norme, sunt disponibile oricărui solicitant, indiferent dacă acesta este autoritate contractantă sau operator economic, procedurile de înregistrare și de reînnoire a înregistrării, prevăzute la cap. II;
   b) în cel mult 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme, sunt disponibile facilitățile tehnice pentru publicarea anunțurilor de intenție, de participare, de atribuire și pentru asigurarea accesului direct și nerestricționat al oricărui operator economic la documentația de atribuire, transmisă de autoritatea contractantă către SEAP sub forma unui fișier electronic;
   c) în cel mult 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme, sunt disponibile facilitățile tehnice pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 49 alin. (1), (2) și (3) din ordonanța de urgență, pentru aplicarea, integral prin utilizarea mijloacelor electronice, a procedurii de cerere de oferte și pentru achiziționarea directă de către orice autoritate contractantă, prin intermediul catalogului electronic;
   d) în cel mult 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme, sunt disponibile facilitățile tehnice pentru utilizarea licitațiilor electronice.
   e) până la data de 15 martie 2008 sunt disponibile facilitățile tehnice pentru aplicarea, integral prin utilizarea mijloacelor electronice, a procedurii de licitație deschisă.
    e1) până la data de 15 aprilie 2008 sunt disponibile facilitățile tehnice pentru aplicarea, integral prin utilizarea mijloacelor electronice, a procedurii de licitație restrânsă.
   (2) Până la data de 15 septembrie 2008, operatorul SEAP are obligația de a prezenta Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice și Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației proiectul tehnic aferent realizării sistemelor de achiziție dinamice, astfel cum este prevăzut în cadrul secțiunii a 2-a a cap. IV din ordonanța de urgență, în scopul adoptării normelor de aplicare specifice pentru punerea în practică a acestei modalități speciale de atribuire a contractelor de achiziție publică.
  

Art. 69. - (1) începând cu data de 1 ianuarie 2007, orice autoritate contractantă are obligația de a transmite spre publicare anunțurile de intenție, de participare și de atribuire către operatorul SEAP.
   (2) Autoritatea contractantă are dreptul de a transmite spre publicare un anunț de atribuire în SEAP numai în condițiile publicării anterioare în SEAP a anunțului de participare pentru procedura de atribuire corespunzătoare.
   (3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), autoritatea contractantă are dreptul de a transmite spre publicare un anunț de atribuire în SEAP fără publicarea anterioară în SEAP a anunțului de participare, în cazurile prevăzute la art. 56 alin. (2), art. 110 alin. (2), art. 122 și 252 din ordonanța de urgență.
  

Art. 70. - Operatorul SEAP are obligația de a respecta principiile nediscriminării și tratamentului egal atunci când acordă reducerile și gratuitățile prevăzute la art. 58 alin. (3) și (4), precum și la art. 62 alin. (2).
  

Art. 71. - (1) în scopul instruirii personalului autorităților contractante și operatorilor economici în domeniul organizării achizițiilor publice prin mijloace electronice și cu privire la utilizarea SEAP, operatorul acestui sistem informatic are dreptul de a organiza cursuri de pregătire.
   (2) Perioadele și condițiile în care se organizează cursurile de pregătire se publică în SEAP.
   (3) Tarifele care vor fi percepute pentru organizarea cursurilor de pregătire vor fi stabilite prin decizie a operatorului SEAP și vor fi publicate în SEAP.
   (4) Tarifele percepute pentru organizarea cursurilor de pregătire se fac venit la bugetul de stat.
  

 Art. 72. - (1) Pentru licitațiile electronice inițiate anterior datei intrării în vigoare a ordonanței de urgență, se vor percepe tarifele de utilizare în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare la data inițierii acestora.
   (2) Tarifele de participare achitate de operatorii economici anterior datei intrării în vigoare a ordonanței de urgență, fără a participa la procedurile de atribuire organizate prin sistemul electronic, se restituie de către operatorul SEAP, la solicitarea acestora.
  

 Art. 73. - Prevederile prezentelor norme se completează cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare.
  

Art. 74. - (1) Prezentele norme intră în vigoare la 5 zile de la data publicării acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   (2) Tarifele prevăzute în cuprinsul cap. VIII vor fi percepute începând cu data de 1 ianuarie 2007.
   (3) Până la data de 1 ianuarie 2007, operatorii economici au dreptul de a publica produse, servicii sau lucrări în cataloagele prevăzute la art. 45, în limita a 50 de poziții de catalog.