Hotărâre de Guvern nr. 181/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind implementarea Sistemului electronic de încasare a impozitelor ÅŸi taxelor locale

Actualizat

(include modificările aduse prin HG nr.2303/2004 privind modificarea unor acte normative din domeniul tehnologiei informației)

 

în temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 24/2002 privind încasarea prin mijloace electronice a impozitelor și taxelor locale,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Se aprobă Normele metodologice privind implementarea Sistemului electronic de încasare a impozitelor și taxelor locale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Normă metodologică din 28/02/2002
privind implementarea Sistemului electronic de încasare a impozitelor și taxelor locale

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

  

Art. 1. - (1) în înțelesul prezentelor norme metodologice, abrevierile utilizate au următoarele semnificații:
   a) ISO - Organizația Internațională de Standardizare;
   b) SSL - Protocol de comunicare securizată prin Internet.
   (2) în înțelesul prezentelor norme metodologice, termenii utilizați au următoarele definiții:
   a) Sistem - Sistemul electronic de încasare a impozitelor și taxelor locale;
   b) entitate fiscală - autoritate a administrației publice locale însărcinată cu colectarea taxelor și impozitelor locale;
   c) utilizator - persoană fizică sau juridică, română ori străină, care beneficiază de serviciile Sistemului;
   d) pagină web - document electronic, accesibil prin Internet;
   e) Navigator Internet - program pentru calculator care permite vizualizarea paginilor web.
  

Art. 2. - Prezentele norme metodologice stabilesc cadrul corespunzător implementării Sistemului prin punerea în valoare a posibilităților și avantajelor pe care tehnologia informației le oferă pentru dezvoltarea economico-socială, asigurând coerența, siguranța și operativitatea Sistemului.
  

Art. 3. - Prezentele norme metodologice se adresează contribuabililor, autorităților administrației publice locale și instituțiilor financiare.
  

Art. 4. - în vederea asigurării operării Sistemului entitatea fiscală are următoarele responsabilități:
   a) punerea la dispoziție utilizatorilor a unui sistem care să permită încasarea taxelor și impozitelor locale prin mijloace electronice;
   b) întreținerea și operarea Sistemului; acest sistem va permite contribuabililor să consulte lista taxelor și impozitelor locale datorate, precum și lista detaliată a plăților efectuate după punerea în funcțiune a Sistemului;
   c) să furnizeze servicii de consultanță și suport tehnic cu privire la utilizarea Sistemului și la tranzacțiile ce se desfășoară prin intermediul Sistemului;
   d) să supravegheze și să controleze respectarea normelor legale în vigoare de către cei care utilizează Sistemul.
  

Art. 5. - (1) Entitatea fiscală va adopta acele proceduri de utilizare care să asigure confidențialitatea, integritatea, accesul și disponibilitatea permanentă a datelor pe parcursul transmiterii și stocării acestora, în conformitate cu legislația în vigoare.
   (2) Toți utilizatorii Sistemului au obligația să respecte procedurile stabilite de entitatea fiscală în scopul asigurării nivelului de securitate necesar bunei desfășurări a operațiunilor în cadrul acestuia.
  

Art. 6. - (1) Utilizatorii Sistemului sunt obligați să utilizeze procedurile de autentificare stabilite de entitatea fiscală.
   (2) Entitatea fiscală are obligația de a asigura prin intermediul procedurilor de autentificare pe care le stabilește identificarea emitentului unui mesaj, integritatea datelor în timpul transmiterii acestora sau în timpul stocării lor, precum și confidențialitatea informațiilor transmise.
  

Art. 7. - în scopul promovării competiției entitatea fiscală are obligația de a adopta soluțiile care utilizează standarde deschise.

 

Art. 8. - în scopul asigurării securității Sistemului entitatea fiscală trebuie să ia toate măsurile necesare implementării mecanismelor de non-repudiere, pentru a garanta integritatea și originea tranzacțiilor din punctul de vedere al expeditorului.
  

Art. 9. - în scopul asigurării securității datelor entitatea fiscală trebuie să ia toate măsurile necesare pentru stocarea în deplină siguranță a datelor și documentelor utilizate de Sistem. Orice document va fi stocat astfel încât să se păstreze originea, destinația și momentul transmiterii sale prin intermediul Sistemului.
  

Art. 10. - în scopul asigurării integrității și securității datelor și a documentelor entitatea fiscală trebuie să ia toate măsurile necesare care țin de aceasta, pentru asigurarea securității comunicației dintre Sistem și utilizatorii săi.
  

Art. 11. - (1) Entitatea fiscală are obligația să informeze cetățenii, prin intermediul Sistemului, cu privire la obligațiile fiscale și la tipul de taxe și impozite pe care aceștia le pot achita și prin mijloace electronice.
   (2) Entitatea fiscală pune la dispoziție utilizatorilor facilitățile Sistemului fără a percepe taxe.
   (3) Entitatea fiscală este obligată să furnizeze informația gestionată, la cerere, gratuit, celorlalte instituții ale administrației publice, dacă acestea sunt abilitate legal de a deține, prelucra sau folosi informația solicitată.
  

Art. 12. - Orice contribuabil poate folosi Sistemul după înregistrarea sa ca utilizator.
  

Art. 13. - Sistemul trebuie să fie disponibil 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână.

 

   CAPITOLUL II
  Registrul electronic al taxelor și impozitelor locale

  

Art. 14. - (1) Entitatea fiscală are obligația de a crea și de a menține Registrul electronic al taxelor și impozitelor locale, denumit în continuare Registrul Sistemului.
   (2) Registrul Sistemului conține informații referitoare exclusiv la contribuabilii înregistrați ca utilizatori ai Sistemului.
   (3) Registrul Sistemului trebuie să facă mențiune despre:
   a) taxele și impozitele locale datorate;
   b) taxele și impozitele locale plătite ulterior datei punerii în funcțiune a Sistemului.
  

Art. 15. - (1) Structura Registrului Sistemului, pentru fiecare utilizator înregistrat al Sistemului, este următoarea:
   a) date de identificare - codul numeric personal, numele și prenumele plătitorului, precum și alte nume purtate anterior, dacă se aplică;
   b) adresa completă - județ, oraș, sector, stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament, cod poștal, telefon;
   c) lista impozitelor și taxelor datorate, detaliate pe unitate impozabilă și roluri fiscale;
   d) lista plăților efectuate ulterior datei punerii în funcțiune a Sistemului.
   (2) Lista impozitelor și taxelor datorate, prevăzută la alin. (1) lit. c), conține:
   a) tipul impozitului/taxei, conform legislației în vigoare;
   b) denumirea impozitului/taxei;
   c) suma de plată;
   d) numărul/data notificării plății;
   e) contul în care se face plata;
   f) data scadenței;
   g) majorările și penalitățile prevăzute în cazul întârzierilor;
   h) facilități - reduceri în cazul efectuării plății într-un interval prestabilit;
   i) suma de plată la data curentă;
   j) evidența stingerii acestor obligații pe măsura plăților efectuate de către contribuabil.
   (3) Lista plăților efectuate, prevăzută la alin. (1) lit. d), conține:
   a) date de identificare a plătitorului, dacă aceste informații sunt disponibile;
   b) tipul impozitului/taxei, conform legislației în vigoare;
   c) denumirea impozitului/taxei;
   d) suma de plată;
   e) numărul/data notificării plății;
   f) numărul avizului de plată;
   g) banca și contul în care s-a efectuat plata, dacă aceste informații sunt disponibile;
   h) data înregistrării plății.
  

Art. 16. - (1) Datele conținute, procesate și stocate în Registrul Sistemului au statut de date cu caracter personal, prin asimilarea persoanelor juridice în categoria persoane identificabile în sensul art. 3 lit. a) din Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.
   (2) Orice utilizator are acces exclusiv la informațiile din Registrul Sistemului privind propria persoană.
  

 Art. 17. - (1) Registrul Sistemului este actualizat cel puțin o dată pe zi.
   (2) Entitatea fiscală are responsabilitatea actualizării Registrului Sistemului în condițiile de securitate cerute de lege.

 

   CAPITOLUL III
  înregistrarea în Sistem

  

 Art. 18. - (1) înregistrarea ca utilizator al Sistemului se face în urma unei cereri adresate entității fiscale, conform formularului prezentat în anexa nr. 1.
   (2) în cel mult două zile lucrătoare de la data înregistrării cererii solicitantul este introdus în lista de utilizatori ai Sistemului și se generează elemente de identificare și autentificare în Sistem pentru acesta.
   (3) Entitatea fiscală trebuie să asigure confidențialitatea elementelor de identificare și autentificare în Sistem ale tuturor utilizatorilor.
  

Art. 19. - (1) Elementele de identificare și autentificare în Sistem se înmânează solicitantului în plic închis, ștampilat de către entitatea fiscală.
   (2) înmânarea plicului se face numai după verificarea identității solicitantului.
   (3) Utilizatorul este obligat să solicite noi elemente de identificare și autentificare în Sistem, dacă observă că plicul a fost desigilat.
   (4) Prin acceptarea elementelor de identificare și autentificare în Sistem solicitantul își asumă responsabilitatea controlului acestora și a luării unor măsuri pentru a preveni pierderea, dezvăluirea sau utilizarea neautorizată.
  

Art. 20. - (1) în caz de expunere a elementelor de identificare și autentificare în Sistem, utilizatorul în cauză trebuie să solicite schimbarea acestora printr-o cerere adresată entității fiscale. Formatul cererii este prezentat în anexa nr. 2.
   (2) în cel mult două zile lucrătoare de la data înregistrării cererii se generează noi elemente de identificare și autentificare în Sistem pentru solicitant.

 

   CAPITOLUL IV
  Conectarea la Sistem

  

Art. 21. - (1) Conectarea la Sistem se poate face pe Internet, prin intermediul paginii web a entității fiscale, pe baza elementelor de identificare și autentificare în Sistem.
   (2) Sistemul va permite accesul cetățeanului la aplicațiile având conținut de informații și servicii, atât de la calculatorul personal, cât și de la terminale publice specializate, instalate în locuri de interes comunitar.
   (3) Entitatea fiscală va asigura accesul utilizatorilor la facilitățile Sistemului.
   (4) Pagina web principală a entității fiscale va conține informații cu privire la taxele și impozitele locale, calendarul taxelor, modalitatea de calcul, informații generale cu privire la Sistem, trimiteri către pagini web ale administrației publice locale și centrale, informații despre băncile atestate în Sistem, informații cu privire la perioada în care se face actualizarea Registrului Sistemului, un ghid de utilizare a Sistemului, precum și alte informații utile utilizatorilor Sistemului.
  

Art. 22. - Conectarea la Sistem se va face utilizându-se un protocol cu nivel de securitate cel puțin egal cu nivelul de securitate al protocolului SSL, versiunea 3.
  

Art. 23. - (1) După autentificare utilizatorul are acces în citire la înregistrările aferente lui din Registrul Sistemului.
   (2) Conținutul informațional prevăzut la alin. (1) are următoarea structură:
   a) antet conținând datele personale ale contribuabilului;
   b) lista impozitelor și taxelor datorate, în format tabelar, conform structurii prevăzute la art. 15 alin. (2);
   c) lista plăților efectuate, în format tabelar, conform structurii prevăzute la art. 15 alin. (3).
  

Art. 24. - Decuplarea de la Sistem se face automat la închiderea Navigatorului Internet.

 

   CAPITOLUL V
  Efectuarea plăților

  

Art. 25. - (1) Fiecare cetățean are dreptul de a alege modalitatea prin care efectuează plata taxelor și impozitelor locale prin mijloace electronice.
   (2) Registrul Sistemului va semnala efectuarea plății cel mai târziu la prima actualizare după înregistrarea efectuării plății la entitatea fiscală.
   (3) în vederea actualizării datelor din Registrul Sistemului entitatea fiscală va opera documentele de plată primite din sistemul bancar, în baza unor convenții încheiate între entitatea fiscală și terții cărora utilizatorii le pot ordona plăți în contul taxelor și impozitelor locale, în mod similar operării documentelor în cazul plății în numerar la ghișeu.
  

Art. 26. - (1) Utilizatorii vor fi informați cu privire la modalitățile de plată și condițiile efectuării acesteia, stabilite prin convenția prevăzută la art. 25 alin. (3).
   (2) Stabilirea datei de efectuare a plății se face după cum urmează:
   a) în cazul în care utilizatorul a ordonat plata unui terț, stabilirea datei se face în baza convenției dintre terț și entitatea fiscală, conform art. 25 alin. (3);
   b) dacă plata se face în numerar la ghișeu, data de efectuare a plății se consideră data curentă.
   (3) Acordarea facilităților și calculul penalităților se fac pe baza datei prevăzute la alin. (2).

 

   CAPITOLUL VI
  Alte precizări

  

Art. 27. - Entitatea fiscală are dreptul de a subcontracta o parte din activitățile implicate în exploatarea Sistemului, conform legislației în vigoare.

 

   CAPITOLUL VII
  Condiții tehnice minimale

  

Art. 28. - (1) Conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 24/2002 privind încasarea prin mijloace electronice a impozitelor și taxelor locale, autoritatea administrației publice locale are responsabilitatea implementării Sistemului.
   (2) Sistemul trebuie să satisfacă următoarele condiții tehnice minimale:
   a) arhitectura Sistemului trebuie să fie pe 3 niveluri;
   b) Sistemul trebuie să fie funcțional 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână; în acest sens soluția trebuie să gestioneze o bază de date replicată ce conține toate informațiile din Registrul Sistemului;
   c) accesul în Sistem trebuie să se facă pe baza elementelor de identificare și autentificare;
   d) Sistemul trebuie să permită introducerea de noi utilizatori și generarea pentru aceștia a elementelor de identificare și autentificare;
   e) Sistemul trebuie să folosească un protocol cu nivel de securitate cel puțin egal cu protocolul SSL, versiunea 3;
   f) Sistemul trebuie să mențină un istoric al operațiunilor efectuate de utilizatori;
   g) Registrul Sistemului trebuie să fie disponibil pe Internet, fiecare utilizator având acces exclusiv la informațiile aferente lui;
   h) Sistemul trebuie să asigure actualizarea Registrului Sistemului cel puțin o dată pe zi;
   i) conținutul paginii web a entității fiscale trebuie să corespundă prevederilor prezentelor norme metodologice;
   j) Sistemul trebuie să permită conectarea simultană a cel puțin 500 de utilizatori;
   k) decuplarea de la Sistem trebuie să se realizeze automat la închiderea Navigatorului Internet;
   l) arhitectura hardware și software trebuie să fie scalabilă;
  m) Sistemul electronic de încasare a impozitelor și taxelor locale trebuie să asigure un nivel corespunzător de securitate comunicațiilor, tranzacțiilor și datelor. Standardele recunoscute sunt ultimele variante ale ISO/IEC 15408-1,2,3 și ISO 17799 sau standardele care le înlocuiesc;
   n) structura Registrului Sistemului trebuie să corespundă prevederilor prezentelor norme metodologice;
   o) interfața web trebuie să fie prietenoasă, permițând exploatarea comodă și eficientă a facilităților Sistemului;
   p) Sistemul trebuie să asiste utilizatorul, cel puțin prin utilizarea unor texte explicative.

 

   CAPITOLUL VIII
  Dispoziții finale

  

Art. 29. - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

   ANEXA Nr. 1
la normele metodologice
  
   Subsemnatul ........................, cod numeric personal .................,
                 (numele și prenumele)
domiciliat în orașul ................., județul/sectorul ......................,
str. ........... nr. ......, bl. ......, sc. ....., et. ......., ap. ......, cod
poștal ............., telefon ............., solicit înregistrarea ca utilizator
al Sistemului electronic de încasare a impozitelor și taxelor locale.

              Data                                 Semnătura
        ...............                        ..................
 
  

ANEXA Nr. 2
la normele metodologice


   
   Subsemnatul ........................, cod numeric personal .................,
                 (numele și prenumele)
domiciliat în orașul ................., județul/sectorul ......................,
str. ........... nr. ......, bl. ......, sc. ....., et. ......, ap. ......., cod
poștal ........., telefon ..................., solicit înlocuirea elementelor de
identificare și autentificare în Sistemul electronic de încasare a impozitelor
și taxelor locale, din motive de securitate.

              Data                                 Semnătura
        ...............                        ..................