Legea privind prevenirea si combaterea pornografiei

Nr. 196/2003

 

Publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I,. nr. 342 din 20 mai 2003

 

Unele modificari au survenit prin Legea 496/2004 pentru modificarea legii privind prevenirea si combaterea pornografiei 196/2003

 

Vezi aici varianta in vigoare

CAPITOLUL I
Dispozitii generale
Art. 1. – Prin prezenta lege se instituie masuri de prevenire si
combatere a pornografiei, in scopul protejarii demnitatii persoanei, a
pudorii si a moralitatii publice.
Art. 2. – (1) In sensul prezentei legi, prin pornografie se inteleg
actele cu caracter obscen, precum si materialele care reproduc sau
difuzeaza asemenea acte.
(2) Prin acte cu caracter obscen se inteleg gesturi sau
comportamente sexuale explicite, savarsite individual sau in grup,
imagini, sunete sau cuvinte care prin semnificatia lor aduc ofensa la
pudoare, precum si orice alte forme de manifestare indecenta privind
viata sexuala, daca se savarsesc in public.
(3) Prin materiale cu caracter obscen se inteleg obiecte,
gravuri, fotografii, holograme, desene, scrieri, imprimate, embleme,
publicatii, filme, inregistrari video si audio, spoturi publicitare,
programe si aplicatii informatice, piese muzicale, precum si orice alte
forme de exprimare care prezinta explicit sau sugereaza o activitate
sexuala
Art. 3. –(1) Dispozitiile prezentei legi nu se aplica in cazul
operelor de arta sau stiintifice.
(2) Dispozitiile prezentei legi nu se aplica in cazul materialelor
realizate in interes artistic, stiintific, al cercetarii, educatiei sau al
informarii.

CAPITOLUL II
Prevenirea si controlul activitatilor cu caracter pornografic
Art. 4. – (1) Persoanele care detin sau administreaza localuri in
care se prezinta programe de strip - tease sau erotice trebuie sa asigure
urmatoarele conditii:
a) desfasurarea acestor activitati in spatii inaccesibile privirilor
din exterior;
b) interzicerea accesului minorilor in aceste localuri;
c) afisarea la intrare a listei de preturi la programele oferite.
(2) Persoanele prevazute la alin. (1) trebuie sa fie autorizate si
inscrise la Registrul Comertului, iar localurile administrate de acestea
trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa detina toate avizele necesare unei unitati de alimentatie
publica;
b) sa aiba o suprafata de minimum 100 mp;
c) sa aiba paza asigurata;
d) sa detina cel putin o scena;
e) sa nu foloseasca o reclama stradala indecenta;
f) sa fie amplasate la o distanta mai mare de 250 metri fata de
scoli, de internate sau de lacasuri de cult.
Art. 5. – (1) Publicatiile avand caracter pornografic sunt
destinate, exclusiv, persoanelor majore si vor fi marcate cu un patrat de
culoare rosie pe prima coperta a acestora si vor fi comercializate in
ambalaje care nu permit rasfoirea publicatiei la stand.
(2) Publicatiile prevazute la alin. (1), care redau explicit pe
coperte acte sexuale, trebuie comercializate in spatii special amenajate,
autorizate conform legii.
Art. 6. – Activitatile prevazute la art. 4 si 5 se autorizeaza de
catre o comisie a Ministerului Culturii si Cultelor, din care fac parte si
reprezentanti ai Ministerului de Interne si ai Ministerului Turismului.
Art. 7. – (1) Persoanele care comercializeaza publicatiile
prevazute la art. 5 sunt obligate sa avertizeze cumparatorii asupra
caracterului acestora.
(2) Afisarea de materiale cu caracter obscen in vitrinele
spatiilor de comercializare a publicatiilor este interzisa.
Art. 8. – (1) Persoanele care realizeaza site-uri cu caracter
pornografic sunt obligate sa le paroleze, iar accesul la acestea va fi
permis numai dupa ce s-a platit o taxa pe minut de utilizare, stabilita de
realizatorul site-ului si declarata la organele fiscale.
(2) Persoanele care realizeaza sau administreaza site-uri trebuie
sa evidentieze clar numarul accesarilor site-ului respectiv, pentru a putea
fi supus obligatiilor fiscale prevazute de lege.
(3) Activitatile prevazute in prezentul articol se autorizeaza de
catre o comisie a Ministerului Culturii si Cultelor, din care fac parte
reprezentanti ai Ministerului de Interne si ai Ministerului Comunicatiilor
si Tehnologiei Informatiei.
(4) Se interzice realizarea si administrarea site-urilor avand
caracter pedofil, zoofil sau necrofil.

Art. 9. – Filmele pornografice, indiferent de suportul pe care
sunt realizate, se vor inchiria sau vinde numai in spatii cu destinatie
speciala, autorizate de comisia prevazuta la art. 6, si nu vor fi inchiriate
sau vandute minorilor.

CAPITOLUL III
Infractiuni si contraventii
Art. 10. – Racolarea, obligarea, determinarea sau folosirea
minorilor ori a persoanelor cu deficiente psiho-fizice in acte cu caracter
obscen, se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 12 ani si interzicerea unor
drepturi.
Art. 11. – Organizarea de reuniuni la care participa sau asista
minori si in cadrul carora se comit acte cu caracter obscen se pedepseste
cu inchisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea unor drepturi.
Art. 12. – (1) Distribuirea materialelor cu caracter obscen, care
prezinta imagini cu minori avand un comportament explicit sexual, se
pedepseste cu inchisoare de la 1 la 5 ani.
(2) Cu aceeasi pedeapsa, se pedepseste si detinerea de materiale
prevazute la alin. (1), in vederea raspandirii lor.
Art. 13. – Dispozitiile art. 118 din Codul penal privind
confiscarea speciala a bunurilor se aplica in mod corespunzator.
Art. 14. – Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda
de la 50.000.000 lei la 250.000.000 lei urmatoarele fapte:
a) permiterea accesului minorilor in spatiile destinate
comercializarii materialelor cu caracter obscen;
b) amenajarea de spatii destinate vanzarii de materiale cu
caracter obscen la o distanta mai mica de 250 de metri fata de scoli si de
internate, precum si de lacasuri de cult;
c) vanzarea materialelor cu caracter obscen fara ambalajele
corespunzatoare;
d) vanzarea materialelor prevazute la art. 5 alin. (2) in alte
spatii decat cele autorizate;
e) expedierea sau distribuirea la domiciliu, cu scop de reclama,
a unor publicatii avand caracter pornografic, fara ca destinatarul sa fi
solicitat acest lucru;
f) expunerea in spatii publice sau in vitrine a unor materiale cu
caracter obscen explicit;
g) oferirea, punerea la dispozitie, vanzarea, difuzarea ori
detinerea, in vederea distribuirii de materiale cu caracter obscen, in alte
spatii decat cele amenajate;
h) initierea, organizarea, finantarea sau desfasurarea unor
manifestari sau programe ori spectacole cu caracter obscen, cu
nerespectarea dispozitiilor art. 4;
i) nerespectarea dispozitiilor art. 5, referitoare la aplicarea unui
patrat de culoare rosie pe coperta publicatiilor destinate adultilor sau pe
paginile tipariturilor care publica ocazional materiale cu caracter obscen;
j) nerespectarea dispozitiilor art. 7, referitoare la avertizarea
cumparatorilor asupra caracterului unor publicatii ca fiind destinate
persoanelor majore;
k) nerespectarea dispozitiilor art. 8 alin. (1), referitoare la
obligatia de parolare a site-urilor cu caracter pornografic si de impunere
a unei taxe pentru accesul la aceste site-uri.

Art. 15. – (1) Autoritatea Nationala de Reglementare in
Comunicatii poate primi sesizari cu privire la nerespectarea prevederilor
art. 8.
(2) In cazul primirii unei sesizari si a verificarii continutului
site-ului, Autoritatea Nationala de Reglementare in Comunicatii solicita
furnizorilor de servicii pentru Internet blocarea accesului la site-ul in
cauza.
(3) Nerespectarea, de catre furnizorii de servicii pentru Internet,
a obligatiei de a bloca accesul la site-urile care nu respecta prevederile
art. 8, in termen de 48 de ore de la primirea solicitarii prevazute la alin.
(2), din partea Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii,
constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 100.000.000
lei la 500.000.000 lei.

Art. 16. – Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor
prevazute la art. 14 si 15 se fac de catre organele de politie din cadrul
Ministerului de Interne.
Art. 17. – Dispozitiile prezentei legi referitoare la contraventii
se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind
regimul juridic al contraventiilor, astfel cum a fost aprobata cu
modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile
ulterioare, cu exceptia art. 28 si art. 29.

Capitolul IV
Dispozitii finale
Art. 18. – Prezenta lege intra in vigoare in termen de 30 zile de
la publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Art. 19. – In termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi
in Monitorul Oficial al Romaniei, Ministerul Culturii si Cultelor,
Ministerul Educatiei si Cercetarii, Ministerul de Interne si Ministerul
Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiilor vor elabora normele de
aplicare a prezentei legi, care vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului,
care sa detalieze procedura de obtinere a avizelor necesare functionarii
localurilor, cea a crearii unor site-uri pe Internet, precum si componenta
si modul de functionare a comisiilor prevazute in prezenta lege.